Sunteți pe pagina 1din 11

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ŞCOALA PROFESIONALĂ SÂG
Ro-457300-Sâg-Sălaj, Nr.160, tel/fax: 0260-673106
e-mail: scoala_sig@yahoo.com

Nr.............din.................................

DIRECTOR: ..................................

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE( SEM. I – SEM. II)


Aria curriculară :Arte și Tehnologii
Disciplina : Arte vizuale și Abilități practice
Clasa a IV-a A
Nr. de ore pe săptămână : 1
Manual : Arte vizuale și Abilități practice, Editura Ars Libris
Autori: Adina Grigore, Georgeta-Mihaela Crivac, Claudia-Daniela Negrițoiu, Augustina Anghel, Elena- Otilia Țîroiu, Cristina Ipate-Toma, Nicoleta- Sonia Ionică

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

Compe Activităţi de învăţare Resurse materiale și Evaluare


Data tenţe Detalieri de conţinut procedurale
Recapitularea şi evaluarea competenţelor dobândite în clasa a III-a a.materiale: caietul de arte
vizuale şi abilităţi practice Observarea modului
creioane colorate, creioane de lucru și implicarea
cerate,creioane,acuarele,guaşe, în activitățile propuse
tempera, pensule
15.09 Compoziție plastică
b. procedurale: conversaţia,
explicaţia, exerciţiul
Analiza produselor
c. forme de organizare a obținute, după
colectivului: activitate frontală, criterii date
activitate individuală
22.09 1.2 Simfonia punctelor - participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor ipostaze ale punctului a. materiale: caietul de arte
2.1 (Punctul - element de și liniei în compoziții plastice și în mediul înconjurător vizuale şi abilităţi practice, pixuri Observarea modului
2.2 limbaj plastic) - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și cu gel de diferite culori,stilouri cu de lucru și implicarea
compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) peniţe de dimensiuni diferite, în activitățile propuse
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, creioane colorate, creioane
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate cerate,creioane,acuarele,guaşe, Analiza produselor
anticipate tempera, pensule obținute, după
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin b. procedurale: conversaţia,
criterii date
experiment practice explicaţia, exerciţiul
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în c. forme de organizare a
cadrul unor activități individuale și de grup colectivului: activitate frontală,
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a activitate individuală
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie
sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind descompunerea și
recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
1.2 - participarea la exerciții-joc de observare a diferitelor ipostaze ale punctului a. materiale: caietul de arte Observarea reacţiilor
2.1 și liniei în compoziții plastice și în mediul înconjurător vizuale şi abilităţi practice, copiilor pe parcursul
2.2 - exerciții-joc de observare a elementelor din natură care pot fi sugerate prin pixuri cu gel de diferite activităţilor
linii: verticale, orizontale, oblice, groase, subțiri, curbe, frânte culori,stilouri cu peniţe de
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și dimensiuni diferite, creioane
compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) colorate, creioane
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, cerate,creioane,acuarele,guaşe, Analiza produselor
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate tempera, pensule obținute, după criterii
anticipate b. procedurale conversaţia, date
Jocul liniilor (Linia -
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin explicaţia, demonstraţia,
29.09 element de limbaj
experiment practic observaţia, exerciţiul, Evaluare și
plastic)
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în problematizarea autoevaluare
cadrul unor activități individuale și de grup c. forme de organizare a
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a colectivului: activitate frontală,
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj activitate individuală
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie
sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind descompunerea și
recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
06.10 1.1 Mesajul formei - asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în scopul prezentării spațiului a. materiale: caietul de arte Observarea reacţiilor
1.2 (Forma şi valoarea - ambiental urban sau rural (de exemplu, a istoriei caselor/construcțiilor vizuale şi abilităţi practice, copiilor pe parcursul
2.1 elemente de limbaj reprezentative) pixuri cu gel de diferite activităţilor
2.2 plastic) - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul Satului etc. culori,stilouri cu peniţe de
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și dimensiuni diferite, creioane
compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) colorate, creioane
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, cerate,creioane,acuarele,guaşe, Analiza produselor
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate tempera, pensule obținute, după criterii
anticipate b. procedurale conversaţia, date
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin explicaţia, demonstraţia,
experiment practic observaţia, exerciţiul, Evaluare și
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în problematizarea autoevaluare
cadrul unor activități individuale și de grup c. forme de organizare a
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a colectivului: activitate frontală,
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj activitate individuală
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie
sau expresii literare la alegere
1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, a. materiale: caietul de arte Observarea modului
1.2 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate vizuale şi abilităţi de lucru și
2.1 anticipate practice,acuarele,guaşe, implicarea în
2.2 - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin tempera, pensule, versurile activitățile propuse
experiment practic poeziei Rapsodii de toamnă,
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în George Topîrceanu Analiza produselor
Recapitulare. cadrul unor activități individuale b. procedurale: conversaţia, obținute, după
13.10
Evaluare - organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a explicaţia, demonstraţia, criterii date
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj observaţia, exerciţiul
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie c. forme de organizare a
sau expresii literare la alegere colectivului: activitate frontală,
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind descompunerea și activitate individuală
recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.1 compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.2 - organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a acuarele,guaşe, tempera, pensule în activitățile propuse
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj b. procedurale: conversaţia,
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie explicaţia, demonstraţia,
sau expresii literare la alegere observaţia, exerciţiul
Analiza produselor
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, c. forme de organizare a obținute, după
Dansul culorilor criterii date
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate colectivului: activitate frontală,
20.10 (Culori primare și
anticipate activitate individuală
culori binare)
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin
experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în
cadrul unor activități individuale și de grup
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind descompunerea și
recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
03.11 1.2 Dialogul culorilor - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.1 (Culori calde și culori compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.2 reci) - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, acuarele,guaşe, tempera, pensule în activitățile propuse
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate b. procedurale: conversaţia,
anticipate explicaţia, demonstraţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin observaţia, exerciţiul
Analiza produselor
experiment practice c. forme de organizare a obținute, după
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în colectivului: activitate frontală, criterii date
cadrul unor activități individuale și de grup activitate individuală
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie
sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind descompunerea și
recompunerea unor forme cunoscute
- obținerea efectului sugestiv intenționat prin dominantă cromatică (zi
însorită-zi ploioasă)
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
1.1 - asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în scopul prezentării spațiului a. materiale: caietul de arte Observarea modului
1.2 ambiental urban sau rural (de exemplu, a istoriei caselor/construcțiilor vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.1 reprezentative) pahar, acuarele, guaşe,tempera, în activitățile propuse
2.2 - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul Satului etc. pensule, foarfecă
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și b. procedurale: conversaţia,
compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) explicaţia, demonstraţia,
Analiza produselor
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, observaţia, exerciţiul obținute, după
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate c. forme de organizare a criterii date
anticipate colectivului: activitate frontală,
Armonie în culoare - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin activitate individuală
10.11
(Nuanţe şi tonuri) experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în
cadrul unor activități individuale și de grup
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie
sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind descompunerea și
recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
1.1 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte Observarea modului
1.2 compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, pahar, acuarele, guaşe,tempera, în activitățile propuse
2.2 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate pensule
anticipate b. procedurale: conversaţia,
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în explicaţia, demonstraţia,
Analiza produselor
Recapitulare. cadrul unor activități individuale și de grup observaţia, exerciţiul obținute, după criterii
17.11 date
Evaluare - organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a c. forme de organizare a
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj colectivului: activitate frontală, Evaluare și auto
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie activitate individuală evaluare
sau expresii literare la alegere
- compunerea suprafeței sau spațiului plastic folosind descompunerea și
recompunerea unor forme cunoscute
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
24.11 1.2 La mulți ani, români! - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a.materiale: caietul de arte vizuale Observarea reacţiilor
2.1 (Pictură pe suport compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) şi abilităţi practice, marker, coloranți copiilor pe parcursul
2.3 textil) - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, cu termofixare, șablon, tricou, activităţilor
2.4 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate material textil alb
anticipate b. procedurale: explicaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin demonstraţia, observaţia, exerciţiul,
experiment practice problematizarea Analiza produselor
- extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în scopul amplificării c. forme de organizare a obținute, după criterii
potențialului lor creativ: colajul din texturi diferite; pictura pe suport colectivului: activitate frontală, date
ceramic; pictura pe sticlă; pictura pe suport textil, pictura pe lemn etc. activitate individuală
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în Evaluare și
cadrul unor activități individuale și de grup autoevaluare
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, Origami,
Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate
în lut sau pastă de modelaj, tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc.
1.1 - asumarea de roluri (ghid, arhitect, reporter) în scopul prezentării spațiului a. materiale: : caietul de arte Observarea modului
1.2 ambiental urban sau rural (de exemplu, a istoriei caselor/construcțiilor vizuale şi abilităţi practice de lucru și implicarea
2.1 reprezentative) creioane colorate, creioane în activitățile propuse
2.3 - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul Satului etc. cerate,creioane,șablon
- identificarea unor elemente decorative în creații populare diverse b. procedurale: conversaţia,
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în explicaţia, demonstraţia,
Analiza produselor
cadrul unor activități individuale și de grup observaţia, exerciţiul. obținute, după
Artă populară (Linia, - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și c. forme de organizare a criterii date
08.12 punctul, forma - compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) colectivului: activitate frontală,
elemente decorative) - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, activitate individuală
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate
anticipate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin
experiment practic
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în
cadrul unor activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.1 compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.3 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, foarfecă, creion, lipici în activitățile propuse
2.4 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate b. procedurale: conversaţia,
anticipate explicaţia, demonstraţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin observaţia, exerciţiul
Analiza produselor
Clinchet de sărbătoare experiment practice c. forme de organizare a obținute, după
15.12 criterii date
(Tehnica Kirigami) - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în colectivului: activitate frontală,
cadrul unor activități individuale și de grup activitate individuală
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, Origami,
Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate
în lut sau pastă de modelaj, tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc.
1.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, a. materiale: caietul de arte Observarea reacţiilor
1.2 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate vizuale şi abilităţi practice, șablon, copiilor pe parcursul
2.1 anticipate creioane colorate, creioane activităţilor
2.3 - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin cerate,creioane,acuarele,guaşe,
2.4 experiment practice tempera, pensule
Recapitulare. - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în b. procedurale: conversaţia,
22.12 Analiza produselor
Evaluare cadrul unor activități individuale și de grup explicaţia, demonstraţia,
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice observaţia, exerciţiul obținute, după criterii
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, Origami, c. forme de organizare a date
Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate colectivului: activitate frontală, Evaluare și
în lut sau pastă de modelaj, tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi activitate individuală autoevaluare
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc.
SEMESTRUL AL II- LEA
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.1 compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi de lucru și implicarea
2.3 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, practice,creion în activitățile propuse
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate b. procedurale: conversaţia,
Lumea poveştilor anticipate explicaţia, demonstraţia,
12.01 (Scenariu prin - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin observaţia, exerciţiul
Analiza produselor
schiţare) experiment practice c. forme de organizare a obținute, după
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în colectivului: activitate frontală, criterii date
cadrul unor activități individuale și de grup activitate individuală
- realizarea de scenarii și derularea lor prin schițare sau fotografiere
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.1 compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.3 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, diferite bucăţi de material textil, în activitățile propuse
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate acuarele, pensule, hârtie
Personaje din anticipate creponată, material textil, lipici,
19- poveşti - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin foarfecă, panglică îngustă
Analiza produselor
26.01 (Confecţionare de experiment practice b. procedurale: conversaţia, obținute, după
costume şi măşti) - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în explicaţia, demonstraţia, criterii date
cadrul unor activități individuale și de grup observaţia, exerciţiul
- schițarea și confecționarea unor măști cu teme din poezii, cântece, c. forme de organizare a
povestiri, festivaluri colectivului: activitate frontală,
- schițarea și confecționarea costumelor pentru scenete și momente artistice activitate individuală
1.1 - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza identificării unor a. materiale: carton/polistiren, Observarea modului
1.2 similitudini între formele clădirilor și formele geometrice/formele naturale; hârtie gumată, șabloane, de lucru și implicarea
2.1 formularea de răspunsuri la întrebări precum: „Observăm o anumită regulă foarfecă, lipici, creion, fire în activitățile propuse
2.3 în desenul fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am putea s-o descriem?” textile, paie, frunze uscate,
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și hârtie ondulată, ziar, hârtie
compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) colorată, materiale textile, hârtie
Analiza produselor
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, creponată obținute, după
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate b. procedurale: conversaţia, criterii date
anticipate explicaţia, demonstraţia,
Locuri dragi (Schiţare - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin observaţia, exerciţiul
09.02
prin colaj) experiment practice c. forme de organizare a
- extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în scopul amplificării colectivului: activitate frontală,
potențialului lor creativ: colajul din texturi diferite; pictura pe suport activitate individuală
ceramic; pictura pe sticlă; pictura pe suport textil, pictura pe lemn etc.
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în
cadrul unor activități individuale și de grup
- exerciții-joc de schițare prin colaj: orașul /satul /strada (de exemplu,
observă clădirile, formele și detaliile lor, mărimea semnelor și a reclamelor,
posibilitatea de a comunica cu oamenii și ce te atrage la acestea)
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
16.02 1.1 Recapitulare. - realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, Origami, a. materiale: caietul de arte Observarea modului
1.2 Evaluare Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.1 în lut sau pastă de modelaj, tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi creion, fișă de evaluare,
2.3 cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc. materiale textile, foarfece, lipici, în activitățile propuse
2.4 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, hârtie colorată
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate b. procedurale: conversaţia, Analiza produselor
anticipate explicaţia, exerciţiul
obținute, după criterii
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin c. forme de organizare a
experiment practice colectivului:activitate
date Evaluare și
- extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în scopul amplificării individuală autoevaluare
potențialului lor creativ: colajul din texturi diferite; pictura pe suport
ceramic; pictura pe sticlă; pictura pe suport textil, pictura pe lemn etc.
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.1 compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.2 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, pînuși de porumb/ fire textile, în activitățile propuse
2.4 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate pahar, bandă adezivă, foarfece,
anticipate lipici
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin b. procedurale: conversaţia,
Analiza produselor
experiment practice explicaţia, demonstraţia, obținute, după
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a observaţia, exerciţiul criterii date
Artă şi îndemânare spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj c. forme de organizare a
23.02 (Împletirea - tehnică - realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie colectivului: activitate frontală,
de lucru) sau expresii literare la alegere activitate individuală
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în
cadrul unor activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, Origami,
Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate
în lut sau pastă de modelaj, tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc.
- confecționarea de bijuterii realizate manual folosind materiale accesibile
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.1 compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi practice, pastă de lucru și implicarea
2.2 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, de modelaj/lut/plastilină, în activitățile propuse
2.4 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate planșetă, scobitoare
anticipate b. procedurale: conversaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin explicaţia, demonstraţia,
Analiza produselor
experiment practic observaţia, exerciţiul obținute, după
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în c. forme de organizare a criterii date
Zvon de primăvară
cadrul unor activități individuale și de grup colectivului: activitate frontală,
02.03 (Modelare liberă -
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a activitate individuală
tehnică de lucru)
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie
sau expresii literare la alegere
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, Origami,
Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate
în lut sau pastă de modelaj, tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc.
1.1 Jocul cu mărgele - vizite, în mediul virtual, la Muzeul de Artă, Muzeul Satului etc. a. materiale: caietul de arte Observarea modului
09.03 1.2 (Confecţionarea de - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și vizuale şi abilităţi practice, ac, de lucru și implicarea
obiecte decorative) compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) ață, tricou, mărgele, paiete
2.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, creion în activitățile propuse
2.4 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate b. procedurale: conversaţia,
anticipate explicaţia, demonstraţia, Analiza produselor
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin observaţia, exerciţiul
obținute, după
experiment practice c. forme de organizare a
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în colectivului: activitate frontală,
criterii date
cadrul unor activități individuale și de grup activitate individuală
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- decorarea unor materiale cu cusături și alte adaosuri (mărgele, paiete etc.)
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, Origami,
Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate
în lut sau pastă de modelaj, tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc.
- confecționarea de bijuterii realizate manual folosind materiale accesibile
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte
2.1 compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi practice, Observarea modului
2.2 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, ghiveci de ceramică, guașe, de lucru și implicarea
2.4 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate tempera, pensule, obiecte de în activitățile propuse
anticipate vestimentație (șapcă, tricou etc)
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin nasturi, pahar, șablon, marker
experiment practice b. procedurale: conversaţia,
Analiza produselor
- extinderea ariei de valorificare a tehnicilor specifice în scopul amplificării explicaţia, demonstraţia, obținute, după
potențialului lor creativ: colajul din texturi diferite; pictura pe suport observaţia, exerciţiul criterii date
Talent şi dăruire ceramic; pictura pe sticlă; pictura pe suport textil, pictura pe lemn etc. c. forme de organizare a
16.03-
(Pictură pe ceramică/ - generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în colectivului: activitate frontală,
23.03
lemn/ sticlă) cadrul unor activități individuale și de grup activitate individuală
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie
sau expresii literare la alegere
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, Origami,
Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate
în lut sau pastă de modelaj, tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc.
1.2 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.1 compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.2 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, aparat foto, calculator, în activitățile propuse
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate imprimantă
anticipate b. procedurale: conversaţia,
Albumul meu - identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin explicaţia, demonstraţia,
Analiza produselor
30.03 obținute, după
(Fotografia ca limbaj) experiment practice observaţia, exerciţiul.
- organizarea compozițională după reguli stabilite inițial, a suprafeței sau a c. forme de organizare a criterii date
spațiului plastic, cu ajutorul elementelor de limbaj colectivului: activitate frontală,
- realizarea de compoziții plastice având ca punct de plecare cuvinte cheie activitate individuală
sau expresii literare la alegere
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
13.04 1.1 Recapitulare. - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și a. materiale: caietul de arte Observarea reacţiilor
1.2 Evaluare compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) vizuale şi abilităţi practice,
2.1 - realizarea de expoziții tematice pe baza tehnicilor: Quilling, Origami, lucrările realizate în această copiilor pe parcursul
2.2 Kirigami, Tangram, împletituri din fire/ pănuși de porumb, obiecte modelate uniatea tematică activităţilor
2.4 în lut sau pastă de modelaj, tricouri și sacoșe decorate/personalizate, seturi b. procedurale: conversaţia,
cană – farfurie decorate/ pictate, cadrane de ceas personalizate etc. explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
Analiza produselor
colectivului: activitate frontală, obținute, după criterii
activitate individuală date

Evaluare și
autoevaluare

1.1 - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza identificării unor a. materiale: caietul de arte Observarea modului
1.2 similitudini între formele clădirilor și formele geometrice/formele naturale; vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.1 formularea de răspunsuri la întrebări precum: „Observăm o anumită regulă creioane, radieră în activitățile propuse
2.2 în desenul fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am putea s-o descriem?” b. procedurale: conversaţia,
2.3 - participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și explicaţia, demonstraţia,
compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) observaţia, exerciţiul
Analiza produselor
- exerciții-joc de observare a elementelor din natură care pot fi sugerate prin c. forme de organizare a obținute, după
linii: verticale, orizontale, oblice, groase, subțiri, curbe, frânte colectivului: activitate frontală, criterii date
Micul arhitect (Linia - - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, activitate individuală
20.04 ca intersecţie de creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate
planuri) anticipate
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin
experiment practice
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în
cadrul unor activități individuale și de grup
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- realizarea de desene cu aspecte ale mediului văzut din unghiuri diferite (de
exemplu, un obiect văzut de sus/ jos, lateral stânga/dreapta, față/ spate)
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
27.04 1.1 Glasul naturii - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza identificării unor a. materiale: caietul de arte Observarea modului
1.2 (Macheta: forme, similitudini între formele clădirilor și formele geometrice/formele naturale; vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.1 texturi - elemente de formularea de răspunsuri la întrebări precum: „Observăm o anumită regulă șabloane,tempera,guaşe, în activitățile propuse
2.2 limbaj plastic) în desenul fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am putea s-o descriem?” pensule, creion, acuarele,
2.3 - vizionarea de filme având ca temă ambientul construit foarfece, lipici, tub hârtie,
- participarea la exerciții-joc de explorare a legăturii dintre cuvinte cheie și materiale textile, polistiren,
Analiza produselor
compoziții plastice, sculpturi, fotografii etc. (subiectul compoziției/lucrării) hârtie gumată, hârtie creponată, obținute, după
- selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, hârtie colorată, ziar, frunze criterii date
creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate uscate
anticipate b. procedurale: conversaţia,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin explicaţia, demonstraţia,
experiment practic observaţia, exerciţiul
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în c. forme de organizare a
cadrul unor activități individuale și de grup colectivului: activitate frontală,
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice activitate individuală
- realizarea de machete (medii de viață, forme de relief, comunitatea locală
etc.)
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
2.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.2 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.3 anticipate acuarele, guaşe, tempera, în activitățile propuse
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin pensule, material textil, hârtie
experiment practice gumată, lipici, foarfece, paiet,
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în mărgele, fire textile, hârtie
Analiza produselor
Paşte fericit! obținute, după
11.05 cadrul unor activități individuale și de grup colorată
(Felicitarea) criterii date
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice b. procedurale: conversaţia,
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite explicaţia, demonstraţia,
observaţia, exerciţiul
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală
1.1 - realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice a. materiale: caietul de arte Observarea modului
1.2 - crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, imagine cu floarea-soarelui în activitățile propuse
2.2 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate șablon,creioane colorate,
2.3 anticipate creioane cerate, carioca, creion,
Recapitulare. - observarea spațiului ambiental urban/ rural pe baza identificării unor hârtie colorată
Analiza produselor
18.05 obținute, după criterii
Evaluare similitudini între formele clădirilor și formele geometrice/formele naturale; b. procedurale: conversaţia,
formularea de răspunsuri la întrebări precum: „Observăm o anumită regulă explicaţia, demonstraţia, date Evaluare și
în desenul fațadelor? Care ar fi aceasta? Cum am putea s-o descriem?” observaţia, exerciţiul autoevaluare
c. forme de organizare a
colectivului: activitate frontală,
activitate individuală
2.1 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.3 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate vizuale şi abilităţi de lucru și implicarea
2.4. anticipate practice,guaşe, tempera, rolă în activitățile propuse
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin hârtie,foarfece, creion, lipici
experiment practic b. procedurale: conversaţia,
25.05
Ne jucăm (Jocuri şi
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în explicaţia, demonstraţia,
Analiza produselor
jucării) obținute, după
cadrul unor activități individuale și de grup observaţia, exerciţiul
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite c. forme de organizare a criterii date
- realizarea unor jucării din diferite materiale/ deșeuri (de exemplu, robot, colectivului: activitate frontală,
marionete etc.) activitate individuală
- stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru realizarea unui produs finit
08.06 1.1 Ne costumăm - participarea la discuții pe tema comunicării prin limbaj vizual (de exemplu, a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.1 (Camuflajul) analiza de portret - subiecte comune - tehnici și mijloace de expresie diferite) vizuale şi abilităţi practice, de lucru și implicarea
2.3 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, șabloane, acuarele, guaşe, în activitățile propuse
2.4 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate tempera, pensulă, material textil,
anticipate hârtie creponată, foarfecă
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin b. procedurale: conversaţia,
Analiza produselor
experiment practice explicaţia, demonstraţia, obținute, după
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în observaţia, exerciţiul criterii date
cadrul unor activități individuale și de grup c. forme de organizare a
- schițarea și confecționarea unor măști cu teme din poezii, cântece, colectivului: activitate frontală,
povestiri, festivaluri activitate individuală
- schițarea și confecționarea costumelor pentru scenete și momente artistice
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice
- jocuri de culoare pe bază de camuflaj (de exemplu, transformarea/
adaptarea unor costume care vor fi folosite la jocurile de mișcare ce necesită
camuflaj etc.)
- stabilirea, în echipă, a etapelor de lucru pentru realizarea unui produs finit
1.1 - participarea la discuții pe tema comunicării prin limbaj vizual (de exemplu, a. materiale: caietul de arte Observarea modului
2.1 analiza de portret - subiecte comune - tehnici și mijloace de expresie diferite) vizuale şi abilităţi practice, cutie de lucru și implicarea
2.3 - selectarea intenționată a diverselor materiale (culori de apă, tușuri, carton, șabloane, acuarele, în activitățile propuse
2.4 creioane, pensule, plastilină etc.), în vederea obținerii unor rezultate tempera, guaşe, pensule,
anticipate foarfece, lipici,
- identificarea rezultatelor posibile ale utilizării diferitelor materiale, prin b. procedurale: conversaţia,
Analiza produselor
experiment practice explicaţia, demonstraţia, obținute, după
Micul scenograf criterii date
- generarea de forme expresive prin diverse tehnici și cu diferite materiale, în observaţia, exerciţiul
(Miniscena. Decor
cadrul unor activități individuale și de grup c. forme de organizare a
15.06 scenografic)
- realizarea unui decor scenografic (machetă) intenționat colectivului: activitate frontală,
Recapitulare
- realizarea de compoziții simple folosind aplicații informatice activitate individuală
Evaluare
- crearea de texturi de suprafață folosind tehnici și materiale diferite
- imaginarea și figurarea unui spațiu (de exemplu, o scenă de teatru în
miniatură etc.)
- jocuri de culoare pe bază de camuflaj (de exemplu, transformarea/
adaptarea unor costume care vor fi folosite la jocurile de mișcare ce necesită
camuflaj etc.)