Sunteți pe pagina 1din 384

Eugen Evu Preacurvia nu e trupului, ci

a duhului coborât: a înălţa.


Sunt bătrân, nu mai sunt
EMPATOLOGIA gelos pe îngerul căzut.
La originea zborului, au
„întotdeauna ajungem în fost smulgerea şi saltul.
locul în care suntem Limba clopotului e captivă
aşteptaţi.” ca golul lui.
Ovidiu Mircean. Nu de legea lustraţiei avem
nevoie, ci de legea
Seminţe de poem, colaje, frustraţiei.
ecourile umbrelor … Omul are obsesia orfaniei
la proporţii cosmice.
E bigamie să doreşti şi dar Venerând un Tată Ceresc,
să nu rodeşti. de fapt acuzăm un incest
Doamne câtă splendoare, planetar?
dar nu pentru orbi ! Omul este extraterestru:
În satul smulgerii mele din Creatorul nu e
mierla îndoliase un pământean…
curcubeu. Nu eşti rob, deci nu fii
Durerea estetizează pentru robot.
că îi suntem gemeni. Otice târâş înfricoşat, este o
Popor al meu nu mai ai loc insultă a Creatorului.
pentru sfinţii închisorilor. Din cugetul tău se plăsmuie
Ecoul umbrei mele aude visul şi ţi se dăruie.
cum suspină Dumnezeu. Artele, ca şi religiile, sunt
Goliciunea nu e perversă, de genul feminin.
hainele da . Omul uitat în lume este
Nu mila e sămânţa iubirii, înger sălbăticit.
ci dorinţa. Partea ta de noapte cheamă
Soarele e acolo şi noaptea. sfericitatea textului.
Stelele nu le vezi din cauza Trăim inversând
luminii. timpul…Murim zilnic, asta
În micul ecran e groapa facem.
metafizicii.
1
Din sângele meu strigă În fiece sâmbure, rabdă
sevele primordiale. arborele vieţii.
Cine ştie să sfideze urâtul, Prea multe cimitire pentru o
are încă zeu intact în el. singură moarte.
Pe cât mori, pe atât te Prima scriere a fost urma
reumpli de viaţă. păsării pe omăt…deodată
În orgasm, îţi aud electronii pierind.
cum sar de pe orbitele Acolo unde vârful flăcării
stinse. intră în cer, iese un suflet.
Toate poemele de azi sunt Totul este ceea ce
orgasme sub - cuantice. semnifică.
Oricum murim: să murim Nimic nu este decât gândit.
melodios. Inteligenţa ta e umbra
Un infern pierdut nu e luminii.
paradisul căutat. Metafora e logos străpuns.
În sus şi în jos se perindau Orice contact este un viol.
ţipenii. Le dădeam cu milă Inocenţa este prudenţa
bineţe. morţii.
Veriga lipsă nu este îngerul, Cele mai multe înjurături
ci femeia. sunt de mamă:
Pe luciul apei, se tânguie o reminiscenţă de
delirul abisului. război?…
Vei auzi prin cetate că aş fi Fiinţa face obsesii, care
murit. Să nu-i crezi. nasc zei ambigui…
Prin aceea că timpul-spaţiul Zeilor canibali le e plăcută
sunt circulare, tot ce a fost osânza.
va fi. Celor psihedelici, narcozele
Adevărul nu trebuie şi orgasmul.
muşcat, ci gustat. Gene- erogene,
Seminţele rodiei se numără endocrinologie a crinilor …
cu limba… Când nu voi mai fi, voi fi.
În seminţe e hermeneutica La început a fost
divinului. muşcătura, apoi a sublimat
în sărut…

2
care este agreat de
Atrium … …Invizibil? În Geneza
scrie că Domnul a interzis
Zicem: uite, cum trece omului să consume
timpul”! şi de fapt nu el animale, iar Cain, care l-a
trece, ci noi trecem… ucis pe fratele său din
El, Abstracta Fiinţă gelozie, oferea jertfe
Absolută. animale…
* *
Suntem captivi pe orbita Paginile se adaugă, parcurg
invizibilă a duratei proprii, propria durată a memoriei,
care, fractalic, este şi ea in sens invers….De fapt
captivă…Suntem, am fost scriem dintotdeauna, pentru
deja,…între fatalitate şi a ne pregăti sufletul de
probabilitate, în mrejele plecare. Fiece zi e latentă
unui mister ce se ascunde una a probabilei despărţii
lui însuşi…, însă din care inerente. Aspiraţia fiinţei
duhul accede a se întoarce este de a se reîntâlni într-o
într-un Dumnezeu- Unitate altă dimensiune,
Absolută, un Dumnezeu superioară, sacralizată de
deductibil, aşadar e arderile sufletului –
impropriu că s-a spus „ părintesc- cu ai săi, cu cei
incognoscibil”.. dragi…Ceea ce este măreţ
dar şi tragic.
Nedumeriri *
Lumea …este Omul re-
În Vechiul Testament sunt proiectat în cea originară,
frecvente referirile la matriceală, ea însăşi în
jertfele „ plăcute continuă schimbare, prin
Domnului”, între care şi distrugeri şi remodelări…O
cele ale grăsimilor ( seului) „ complicitate” a lui cu
animal. Ce înţelegi din Natura, este cea a
această „ plăcere”? Conţine comportamentului său, în
fumul, gazul emanat, ceva ambele ipostaze. El se

3
modifică mereu, se că Poezia este un fenomen
reîntemeiază mereu… al Naturii, un fenomen
* mereu misterios al naturii-
Ceea ce vedem în lume umane, în rezonanţă cu
suntem noi. Ceea ce încă nu cosmosul, cu energiile
distingem, vom fi tot noi. invizibile, ubicue, receptate
şi perpetuate cumva
Ce este „starea poieion”? religiosus, veneratoare ( de
la Venera, Venus, Virgo,
Fecioara, Eros and Erato…
Curios că despre Poet au !) şi cultivate în
scris mai frumos, mai civilizaţii,…cu impulsiunea
măgulitor şi uneori chiar originară, oraculară, a
exaltat mistic, nu poeţii, ci divinaţiilor şi a mantrelor
filosofii, sau eseiştii, ori antice… Iată câteva definiri
prozatorii. În tinereţe am ale Poetului (Poeziei) :
citit acel jurnal al lui Cesare
Pavese, „ Meseria de a Cesare Pavese :
trăi”, un jurnal acut „ Poezia nu este
autobiografic, al sens, ci stare, nu este
suferinţelor lui dar şi ale înţelegere, ci existenţă”…
erosului reprimat de ( În cazul lui C.P., aşadar,
handicapul impotenţei. nimic mai exact auto-
Mărturisirile sale par ale definitoriu, privind
unui poet ce se ratează în existenţialist (!) condiţia
patosul jurnalistic, al umană în ecuaţia Eros-
prozei confesive, Erato- Psyche… Jurnalul
necruţătoare sieşi, scrieri lui este al supra- vieţurii cu
cu valoare de document, de tot handicapul impotenţei,
studiu psihanalitic, pare-se un jurnal al frustrării
marcat nu atât de Gustav esenţiale ce duce la
Jung, cât de Freud. …creativitate virtuală, chin
Anticipând astfel de al spiritului, în fond…)
definiţii, reînţelegi de fapt

4
Socrate ( 469- 399) : lamentabil la coada altor
naţiuni, fiindcă poezia e
„ Poetul este părinte şi sângele unui popor care
călăuzitor al nostru întru curge subteran prin veacuri
înţelepciune ( inteligenţă, şi-l face nepieritor…” (
cunoaştere, n.) …ceva uşor, Evident, Preda nuanţează
înaripat şi sacru”… acest „ sânge” de substrat al
ceea ce aş numi „ memorie
În volumul antologic de freatică”, rezervă
imediat după moartea izvorâtoare izbucuri şi
romancierului român Marin cascade ale existenţei într-o
Preda, din imediatul orizont anume paideuma…Sunt
contemporan nouă, reţin cu sigur de faptul că Preda se
admiraţie cele scrise de el referea indirect –
despre Poezie- Poet, contestatar, prin enunţul-
admirabil, tulburător şi reproş, la cenzura
mitic… (L-am cunoscut politicului asupra omului
personal cu prilejul rar al care scrie, omului poetic,
editării mele la „ Cartea omului ce exprimă de fapt
Românească”, şi ştiu multe Sufletul în Stare de
despre ceea ce arde în Libertate, sub verbul
spatele operei lui, ceea ce zborului, al profetismului,
de fapt determină astfel de al sacralităţii …) . Viaţa şi
enunţuri axiomatice, în cel moartea lui au fost
de mai jos, cu patosul unei „semnificative” şi, vai,
naţiuni în care cunoaşterea profetice, pentru ceea ce
este, stigmatic- mioritic, urma să vină, după 1989…
una …oraculară; (Preda Preda a fost victimă nu doar
credea fanatic în zodii): a cenzurii, cât a Stării
poetice din Fiinţa
sa…Paranoia de lux…
„ O ţară care nu ştie să-şi Ca dealtfel, majoritatea
apere poeţii, va fi învinsă scriitorilor
sau va supravieţui români…Teroarea de a îşi

5
ştii valoarea vs. Enunţul dilematic al lui
Nerecunoaşterea ei de către Malraux, „ secolul XXI va
Contemporani… fi religios, sau nu va fi
deloc”… este în coadă de
Terror Mentis… peşte: religios nu pare a fi,
aşadar va fi …terorist ?
Teroarea ( ca stare *
subterană, a În acest mileniu
subconştientului colectiv, îndepărtat sieşi, în derivă
labirinthic…) nu vine, ci spre Roşu, exaltarea
revine din trecutul deja- mistică, delir al suprafeţei
mort, este umbra inefabilă a Textului, nu are tăria
memoriei colective, este originară, luminică,
stihialul memoriei. Este telepathosul primordialelor
istoria neconsolaţilor de manthre sau divinaţiilor
pierderi, înfrânţilor, o incantatorii, taumaturgice,
teroare ce ctitoreşte din nici nu mai conţin măcar
ruinele schismei, mausolee- psalmismul sau sutrismul
cazemate, este teroarea care de mai târziu…
conspiră, disimulată, Funcţia magică a Verbului,
deghizându-se în a legii cântate, Dainei
cameleonismul protodacice ( „ bunica”
societăţilor….Spăimose a Doinelor )…, a decăzut în
trompetelor cu surdină ale subordinea labrinthică a
noilor apocalipse… raţiunii reci, substelare, a
Lumea e îndoctrinată, sublunarului…
dogmatizată, manipulată Psihedelismul şi curenteloe
după cum o ştiu experţii de tip undergraund, sunt
tehno- craţiilor şi ai doar accesorii cu funcţie de
Banului, dinamitarzii toxine care dezinhibă, însă
ideologiilor, smintiţii aparţin onirismului şi bâlbei
paranoiei, genialoizii şi „ oraculare” a emanaţiilor
măscăricii Puterilor. de sulf din Delfi…

6
Sacerdoţii barbarilor de Văzute retrospectiv,
altădată, savanţii de acum, înţelese modern, străvechile
sunt doar intuitivi terorizaţi manuale iniţiatice de
de aceeaşi dilemă, a sexualitate, gen Kamasutra,
transcenderii, a neo- ne apar ca programe-
alchimismului şi de fapt strategii pe termen lung, de
robot-ismului care-l stimulare a sporului
prefigurează pe Neo- natalităţii…Orientul
Mensch-ul cyborgic, Îndepărtat ştia ceva de la „
îngroşându-şi vocea ca un zeii din ceruri” ?
ventriloc clonat, prin „Creierul viitorului tinde
hubloul gropii micului spre a deveni “conştient de
ecran… Dumnezeu” şi liber…de
* teroarea programelor care
„Cenuşie, scumpe prieten, lucrează din inconştient”.
e teoria întreagă
iar verde –al vieţii arbore-
auriu” ( Goethe, Faust) ‫جمال محمود ھنداوي‬.‫ د‬-
* ‫ملتق ى األدب اء والمب دعين‬
„Horridas nostras mentis ‫ربال ع‬
purga tenebras” *
Purifică întunecimile Religiile…care sunt
dătătoare de fiori ale minţii reiterate, cumva ciclic, prin
noastre substituire,
* ele determină şi extermină.
„...şi amarnic/ ne smulge Reluând devenirea.
inima o Putere/căci tot ceea *
ce este ceresc/ ....suntem cu totii poeţi cu
cere jertfe”- Hoelderlin ...capul în nori ...Asta nu e
chiar rău, deoarece
suportam mai uşor ceea ce
Programul? Kamasutra e pe jos...Voie bună, deci!

Sine şi Subsine

7
stai nemişcat pe malul unui
Există un fenomen al lac liniştit, alta să contempli
hipnozei induse, dar şi unul acest lac în mişcările lui
al auto- hipnozei…Este mareice, …Şi alta este
ceea ce în popor este numit starea ce o resimţi în faţa
„ deochi”, a deochea prin „ râului repede, cum e apa
uitătură”, a influenţa ( cu Sargeţiei- Streiului cel
voie sau fără voie), şlefuitor de pietre …care
subconştientul cuiva…. cântă…( Metafore :
Unii, de obicei exoftalmicii, ulcioare oarbe”; „ aorta
se pot astfel auto-bloca inimii noastre”, etc). Şi
doar privindu-se în oglindă, altceva este să-l traversezi
ei sunt mereu agitaţi, de pieziş, complice cu valurile
parcă sunt sub o stare lui tăioase, grăbite a intra în
conflictuală,…dintre sine şi acalmia Mureşului, la
sub-sine. Iată că gândirea Simeria…A privi …este şi
este cumva telepatică, deci a fi privit, cumva, este un
şi autotelepatică.( sugetie, efect magic, un hipno-
autosugestie). fenomen…Starea aceasta
Coerenţa este starea poetică….Starea
comportamentală şi a este aceea de „ Panta Rhei”,
gândirii acestora devine revelatorie stare
cumva delirantă, iar dacă omniprezentă în Mare şi în
veţi observa copiii, cu atât Mic.
mai tulburător vom observa
acest fenomen; ( înnăscut?)
.. Chiar din natură resimţim
cumva acest „ ceva” ce ne
tulbură simţurile, ne „
încântă”, de „ vrăjeşte”.
Ecuaţia : activ- reactiv.
Starea este de extază, de
transă, de „ în- Gnoze e descoperti, di
minunare”…Una este să Eugen Evu

8
Bucureşti, dîn Sibiu, la
„ L’opera ha suscitato Maglavit...
curiosita al suo apparire per
il carattere strano. Si tratta Începând cu însăşi
di un genere di letteratura numele de român-
enigmatica, al limite tra il România,- avem două
saggio fiilosofico e la vocale corupte care nu
memoria visionaria....” la aparţin neo-latinei noastre,
aria di mistero e l’aspetto „ A” şi „ I”...Formele lor
profetico di tale tetteratura, corupte fonetic şi grafic,
che approda, atttraverso la sunt : A-ul alternat cu „
tradizione, a risvolti tesoro ”-ul, şi cu „ Ă”-ul...
arcaici...I suoi scriiti Vocala închisă „ â” (
assomigliano alle branchie odinioară având şi varianta
di una querciaruvida, esse slavonică „ î” – din „i”,
vanno da una parte e recent eliminată din
dall’altra, senza fine gramatică, de Academie)-
preciso, ma formano un este frecventă la turci, sârbi
insieme perfetto....Le ( care nu au în scris vocala (
perfezione proviene dal citind consoana ca o vocală
fatto che l’autore non fonetică)- Sr(Î)bska, etc) şi
apartiene a se stesso e non la bulgari ( popor turcic,
mira a profitti personali” stabilit în sec. IX în sudul
Dunării), dar şi la ruşi,
L’Attualita di Roma ucrainieni şi ruteni- prin
contaminare.
Deasemeni, vocala corpută
„ Ă”....Diacriticele sunt
într-adevăr o mare
Vocale corupte şi problemă pentru „ galaxia
maternităţi vitrege Internet” şi practic vor
dispărea din scrisul
De la Nistru, la internet, necum din
Madrid, de la Iaşi, dân vorbire... Eşecul de acum

9
un secol al unor scriitori şi ...Mai sunt şi alţi
lingvişti români – cu poeţi şi lingvişti români, (
nostimul Macedonski- a atenţie, mai mult cei
rămas ceva exotic.... moldoveni ! – vecini cu „
Slavizarea post- latinizare, fratele” fost sovietic, dar
practic, nu a încetat în problema este mult mai de
istoria noastră de aici, adâncime, mai serioasă
înconjuraţi cum s-a spus , decât în aceste schiţări de
de „ o mare slavă”...Poetul idee. Ea aparţine mai mult,
basarabean Mateevici , mai grav şi mai ...vital,
când scria” Limba noastră-i Moldovei de peste Prut, dar
o comoară/ în adâncuri şi mai dureros, românilor
îngropată” ...nu ştim la care vechi de dincolo de Dunăre,
limbă se referea, cel puţin aromâni, magleno- români,
dacă numele său are macedo- români, în Banatul
terminaţie slavică. Cred că sârbesc, pe Valea
totuşi la limba maternă a Timocului, dar şi în Munţii
românilor din ţară şi din Pindului, Grecia.
lume. În traducerile mele din
Am discutat despre şi în italiană, spaniolă,
acestea şi cu Cezar franceză ( limbi – surori
Ivănescu, - apropos de neolatine) – am înţeles şi
poemul său „ Tatăl meu, altceva: avem antecedente
Rusia”- recent parafrazat şi ale unor mari traducători
de Florentin Smarandache italienişti ( sau scriitori) –
prin cartea sa „ Mama în sensul „ corupţiei” pro-
vitregă Rusia” -şi de fapt slavonice, ( ca şi în cazul
totul se-ntoarce la filmului, televiziunilor,
Eminescu: despre „ Doina etc)- în sensul intruziunii
lui atât de tragică, atât de slave chiar acolo unde
...existenţială, atât de echivalenţele româno-
escatologică- vezi italiană sunt aproape
admiratul său identice ! Practic, avem o
Schopenhauer. limbă pe care o numim

10
română ( corect ar fi
romană!, diactritica „Δ Poemurea dă aratarea thai
fiind o muscă ăe vitraliu…) ades
– cândva considerată Nu-i aşa că sună foarte
Vulgata, ( populară), acum muzical, foarte plăcut
fiind una modernă, auzului?
europeană!) – Traducererile sunt: Poezii
Ca dimensiune esenţială de ieri şi de azi ( în
a unei Culturi! O limbă vie, română)
care funcţionează, care este
expresia Fiinţei naţionale Gedichte von gestern und
.Literatura noastră o va heute ( germană)
cultiva, îi va valorifica Poems
cromaticile semantice şi of yesterday and today (
hermeneutice, euristice sau engleză).
eufonice, iar poezia noastră Traducerile valoroasei
este cea care oferă continuu cărţi a prietenei noastre
„ transfuzii” şi „ seminţe încă din anii 80, când
ameliorate” Arborelui autoarea trăia la Deva,
nostru lingvistic, fie el unul sunt onorate de Mircea
– dihotomic. Ivăneascu. Îmi exprim
repetat revelaţia unei mari
prezenţe lirice- Luminiţa
Un adaos : Mihai- Cioaba- a cărei
Citez titlul unei cărţi operă conţine cel puţin
scrisă în ţigăneşte, câteva cappo-d-opere nu
română,germană şi engleză doar ale unei paideume
de talentata poetă limitate geo- cultural, ci
româncă Luminiţa uneia universale.
CIOABĂ, prinţesa familiei Vă recomand să citiţi
regale – legalizată după cartea Luminiţei..( editura
1989 în Neodrom, Sibiu, 2007),
România...capitalistă: prefaţă Mircea Tomuş. Am
prozentat cartea în revistele

11
Agero- Germania şi ascunzi, este nevindecabilă.
Romania Vip, Clipa ( Amanţii ştiu mai bine
U.S.A.). Poeta merită cu despre ce e vorba, iar unele
brio cel puţin un premiu al perechi sunt mai mult un fel
Uniunii Scriitorilor din de „ parteneriat” penibil,
România. (Poemele Fluturii eşuat în proiect...De unde
şi Îngerii ţigani...ajung nefericirea inimilor.
pentru un mare Premiu *
european.) De la Nistru, la Eroismul este nelaşitatea
Madrid, de la Iaşi, dân naturii.
Bucureşti, dân Sibiu, la *
Maglavit... Nu te lăsa rugată, ca să nu
îl înjoseşti pe cel ce te
adoră, te doreşte.
Aserţiuni sublunare *
Amuzament -flash: cum
Hedonismul ( mai clar, avem prin exces nume
plăcerea senzuală, amorul provenind din porecle, ca
şi ale lumii VII) sunt amerindienii...Plăcintă,
delicata tandreţe a Naturii, Cotoi, Boc, Flutur, Muscă,
are măsurile ei motivate de Prigoană, Tîrnacop, Falcă,
substanţe în eternă ardere, Frunzăverde,
în mişcare Belivacă...Cred ca
regeneratoare,...de legile predomină...
Viului, de Eros şi Psiche de
yin şi yang. Restul e
ipocrizie, prejudecată şi la
extremă ...tezism
mortificant, „ moarte de cu
zile”....O complicitate Ziceri
perversă a omului alienat
cu propiile-o boli Îmi trimite Florica un text
ascunse....Şi o boală pe care de Craciun, cu obiceiuri la
tu însuţi ţi-o ignori, ţi-o români : " Mergi cu bine

12
Moşule"..Ii raspund sa imi E clar că Moise al evreilor,
trimita ceva de Paste. cu cornele lui de berbec,
- Când o scoateţi ? întreabă aşa cum ni-l sculptase
prompt doamna… Michelangelo, ( semn
- Ce să scot ? Păi o scot pastoral,tribal deşertic) – nu
zilnic şi chiar şi noaptea ! era evreu, ci un bastard
...Pardon, când scot revista dintr-o idilă ascunsă a unei
? Păi de Paşte, evident, nu evreice cu un egiptean,
de paştele cailor! poate chiar Faraon, care „
* gust” inclusiv plăcerile
Subconştientul din vis, la sevitoarelor evreice, în timp
trezire, uneori ne dictează ce robii înălţau piramide.
fragmente din... altă Moise a avut un traseu
dimensiune. răzbunător, eroic, curios că
* despre mama lui „
Carnaţia mortală a crinilor. greşitoare”, nu scrie
Flori erogenice... nicăieri, marita să fie şi
* ea…zeificată.
Utopiile esenţiale ale Zeul egiptean arhaic al
umanului, sunt Dreptatea, pământului era exact aşa,
Libertatea şi Egalitatea. reprezentat, cu coarne de
Fraternitatea este o religie, berbec.Povestea cu găsirea
iar la originea ei stă mitul lui „ miraculoasă” în coşul
fratricidului lui Cain asupra de răchită, pe râu, este
lui Abel. frecventă în mitologiile şi
altor popoare. Adopţiunea
* are şi ea ceva de legendă,
Femeia ca parte nevăzută a atribuindu-se Cerului un
ta. Luna oglindind soarele. Fiu ce va avea rolul de
* întemeietor, de om
Un poem ca o nuntă zeificat…
cosmică, hierogamie.
Sclipăt solar în vârful de ac.

13
Uriaşii au fost rezultatul sunt plini de movile, stânci
unui alt fel de incest, uriaşe sculptate, dar mai
anume al unei „ căderi”, ales denumiri care invocă
deviaţii de împreunare între urieşii… Ciudata vocabulă
specii incompatibile, mai prefix UR poate aminti de
mult sau mai puţin strict Uriel…Uneori sunt numiţi
sexual, cât prin urmări de zmei,alteori draci, tărtari, se
natură monstruoasă . Biblia descriu lupte sau înfrăţiri
( şi alte surse), îi evocă a fi vremelnice, te teritoriu, cu
proveniţi din actul sexual oamenii. Cert este că s-au
între „ Fiii Cerului” şi dezvelit nenumărate
femela umană. schelete de uriaşi, unii
Poate că femeia acelor depăşind 6 metri, în diferite
timpuri imemoriale era şi locuri din ţară, ca şi în alte
ea de o constituţie mai zone de pe planetă.
voinică, altfel e dificil să Termenul „ uriaş” este
credem în acest act: considerat de unii istorici
incestuos, prin aceea că şi de maghiar ( zeul lor
Ei, poate veniţi din cosmos, suprem este numit şi
şi despre care se spune că Domnul, tradus Ur- Işten,
se înmulţeau şi „ prin duh”, Oriaş…( literal „ om gros,
( enorm mai longevivi sau zdrahon”) -), Însă poate a
nemuritori, eventual aşa- fost preluat de unguri de la
numiţi de către omul cu alţii, din spaţiile de unde au
durata mai scurtă de viaţă?) migrat în aceste zone.
– incestuos, aşadar, Mai avem termenii de
deoarece, conform religiei, gigant, novac sau arap. În
şi ei erau ca şi oamenii( cele mai arhaice forme,
…), tot fii ai lui Dumnezeu avem Fârtat şi antinomicul
( Geneticianul Suprem), de său, Nefârtat.
unde „frăţietatea”… ( Aceste forme aparţin
Basmele şi legendele din mitului gemelarilor, altă
spaţiul carpatic şi pontic, temă mitică planetară, de
abundă de uriaşi… Munţii tipul adversarilor

14
fratricizi…) Alte nume canibali. Să nu uităm că
pentru uriaşi este cel de sanctuarele dacice de la
jidov ( nu are nimic cu Sarmizegetuza ( incinta
porecla de mai târziu pentru sacră şi calendarul- zodiac)
evrei, jidani). Poate că e sunt situate fix sub axa
amintirea acelor uriaşi imaginară a Constelaţiei
nephilim care au scăpat de Drago ( Dragon) – ceea ce
Potop şi s-au refugiat în drac înseamnă. Interesant
zone înalte, de ce nu şi aici pentru ozenologi este , în
? Sârbii zic judeu, bulgarii unele basme, că ei se
latin ( !?), cehii avar, nemţii prefăceau în roate de foc
hun, francezii sarazin…E multicolore, ceea ce
posibil ca acestea să fie sugerează navele sau carele
porecle desemnând de foc din alte mitologii.
primitivismul urieşesc Dar zmeii aparţin
originar, barbaria, gigantomahiei sauriene,
cruzimea, canibalismul lor balaurilor, reptilienelor, aşa
? Aceasta ar fi de fapt că nu au legătură cu uriaşii
demonizarea duşmanului. care „ erau tot oameni”…
Oricum, în mitologia *
românilor, uriaşii sunt Cugetul este Mişcare
evocaţi ca o generaţie cosmică. Poezia este zbor al
anterioară umanităţii cuvintelor înspre tropicele
noastre. 2 Erau tot oameni, Visului.
dar mult mai mari, cu cap *
uriaş, picioare groase, Starea... ca dimensiune
păroşi, atât ei cât şi femeile imaterială a spiritului (
lor. Li se atribuie o fiinţei). O formă coruptă în
inteligenţă scăzută, uneori materialitate, starea ca
bunătate, alteori răutate. avere, ca bogăţie, Stare
Echivalenţi cu uriaşi, din reductivă la condiţia strict-
familia zmeilor, sunt orcii, materială. La extremă, „
sau ogrii. La greci, ei se sărac cu duhul” : Tradusă
numeau şi drakos…şi erau corect, sintagma biblică

15
este : „ blând, blajin cu iar ipostazele Lui sunt
duhul” ,ceea ce e altceva. divergente în omenime : ba
Prefer să mă ştiu bogat cu absolut iubitor, ba gelos, ba
duhul. Kant definea că „ pedepsitor, ba indiferent (
omul natural este moderat neutru)..Toate aceste
nu cu privire la sănătatea atribute par a aparţine de
viitoare, ci datorită fapt însuşi omului
bunăstării „ prezente”. cogitans,via omului
Idealismul... religiosus, aşa numit de
* Mircea Eliade.
Etimonul „ id” – ( de la *
id- entitate, de la ego) – Cugetul zboară, este
este rădăcină şi la : idol, inefabil, nu se târăşte. Nici
idealism, ideologie, ideal. măcar plantele aşa- numite
Pro memoria. târâtoare, nu se târăsc, ci
* umblă.
Uneori, un enunţ, o *
sentinţă, un aforism, şi De fapt noi înnotăm într-un
întotdeauna o exprimare Ocean de gaze : oxigen,
axiomatică, sunt mai mult hidrogen, azot. Suntem
decât poezia unui geniu.Să fiinţe acvatice, ieşite în aer,
tindem spre lirica visând a zbura.
impregnată de aphorie. *
Sophia, filosophia- aşadar Omenirea are stocată enorm
amorul faţă de Inteligenţă, de multă Memorie,
cunoaştere înaltă. cunoaştere,
* înţelepciune....Şi totuşi,
Fiecare om este un răspuns preferă a redescoperi mereu
al divinităţii întors omului. alta, fără a mai valorifica
Omul atribuie răul valorile perene....Cei
diavolului, iar binele lui geniali au re- descoperit de
Dumnezeu. Dar Dumnezeu fapt, codificate în parabole,
s-a auto- definit „ mai alegorii, relgii, mituri, legi
presus de bine şi de rău”, pe care apoi le-au semnat,

16
cu seninătatea Îmi prepar orarul mărunt,
plagiatorului... ( Einstein, uneori derizoriu al zilei,
Bohr ş.c.l.). Colegii mei din funcţie de cum am dormit,
arealul cultural....care la m-am odihnit.
revoluţie şi-au „ rectificat” *
trecutul compromis,....Cum Sinistre acele biserici
spunea un umorist francez „ subterane...captive în
un trecut în preparare”, teluric....Sau cele cu ziduri
voila ! Un fel de impuls din cranii sau oase
reminiscent al...conştiinţei umane...Ele nu tind spre
sieşi vinovată. Suntem mai divinaţie, ci conţin un
slabi ca natura. Dar natura reproş, mai degrabă. Deci
este ...imorală. Astfel că sunt mausolee, cripte, orice,
moralitatea este un fel de dar nu temple. Ca bunăoară
suferinţă a egolului faţă cu artele horror, negre,
Sinele. delirante, sau aşa-zisele
* curente underground,
Gabriel Liiceanu eşuează psihedelice, etc.
în sintagma „ ipocrizia
filozofiei”....Problema este
a atribui prin extensie, ceva Dorul de sine, - dor de
care te doare pe tine, unei noi înşine ?
categorii.
* Pathosul trăirilor
Cred că valoarea supremă (mentale şi hiper-
spre care e necesar să senzoriale...erosul în
tindem, este de a rămâne în confruntare cu psiche...
Demnitate. exaltarea stărilor abisale-
* asta s-a petrecut după
„ Bolile indivizilor sunt traducerea poetului sârbo-
bolile societăţii” ( pro român Vasko Popa şi
memoria) aventura Premiului Struga,
* şi apoi fluturarea unei
posibile nominalizări

17
Nobel, voila!...) de fapt
arderea suprasolicitantă a Alienarea cyborgică ?
etapelor, întru perfecţiunea
la care tinde, empatia În actuala eră tehnicistă
deseori epuizantă, întreaga a electronicii, cu frisoane
sa operă ce se prefigurează cyborgice, omul care scrie
întâi în interioritatea, ca să se va schimba drastic,
se comunice prin scrierile virtualitatea, Galaxia
sale celor contemporani şi internet , interferează cu
ideal viitorimii, cer o jertfă. galaxia Gutenberg, iar unii
Este jertfa sinelui faţă de vor cădea victime propriilor
sinele lumii. Inteligenţa de aspiraţii de comunicare
acest tip, creativ, inventiv, elevată...asemînătoare celor
trepidant, este cea mai te tip religios. Psihologia îşi
energofagă. Nimic mai explică propriile avataruri.
logic, devreme ce Câtă vreme avem nevoie de
creativitatea este suferinţă Modele, care ne inspiră,
şi autovindecare, catarsis, care ne aduc acalmie faţă
act al dăruirii de sine, dor de spaimele existenţiale,
de îndivinare, Stare de finitudine..,care ne cer a
recuperatorie a vârstei le urma, care au asupra
pierdute...Magia artei este inimii şi minţii noastre
în funcţia ei de a (se) efect „ magic”, oameni
consuma cerebral- afectiv, chemaţi şi uneori temporar
pentru a nechemaţi, dar fanatizaţi
regăsi starea de Înnoire, de (...), sacerdoţi moderni,
copilărie- paradis despre care vorbeşte
pierdut....De aceea, arta Umberto Eco,...opera este
este şi joc, este şi instinct deschisă şi ca atare Fiinţa
de vânătoare...( Am numit se transferă, palpită în „
asta „ vânătoarea de ceilalţi”, iar cel ce o dăruie
curcubeie”, ed. Hestia, din preaplinul Stării
2009). poietice, creative, ( imitatio
Dei..), va risca alienarea, va

18
arde din propria-i lumină, mod jurnalistic, avid de a
când combustia se va extrage semnificaţii şi
epuiza...Prin aceea că metafore din Real,... lucru
Misterul Fiinţei este el de scrib în teritoriu..., scris
însuşi alienant... Însă cotidian şi nocturn să fie
devreme ce asta ni se agreabilă pentru cititorii
întâmplă de milenii, ...nu curioşi a diseca modul în
avem a ne teme de Urâtul care „ patria noastră” ,
pe care Baudelaire îl limita limba maternă, ne primeşte
drept cauza tuturor stărilor în dar, sau ne resoarbe în
noastre ....Să credem în misterul Cuvântului nu doar
cosmicitatea fiecărei făcut, ci şi născut...A iubi
particule, idei, în starea geniul, poate fi a ne iubi pe
visată şi starea gândită, să noi înşine. Din preaplinul
credem în noi înşine. Şi nu Sinelui. …De
ne vom schizofreniza. Nu milenii,…oamenii se cred –
ne va înghiţi „ akhaşa” ştiu extratereştri: au
virtuală, stihială, a nostalgia unui Tată
computerului... Visul va „ Ceresc, aşadar din
procesa” superior acestei Cosmos. Ceea ce transpare
invenţii- necesare- ceea ce este că acel genetician
realitatea exilează şi primordial, l-a creat pe om
stochăm involuntra în prin femeia umană. De aici,
subcortical...Eu am în Matriarhat şi mai apoi,
încredere, eu iubesc geniul cultul Mamei ( Femelei
Visului, nu mă te de născătoare) şi al Fecioarei.
coşmare, deoarece ele În Matriarhat era venerată
devirusează subconştienul Femeia fertilă, e plin
şi vindecă...natural. ( Asta pământul de statuile aşa-
înţeleg după 66 de ani şi 45 numite Venus ( femei- idoli
de cărţi trăite – visate- din lut ars sau piatră, cu
editate)...Sper ca şi această aspect foarte sugestiv, corp
modestă punere în pagini a mare, cu forme
lucrului meu literar, în pronunţate…).

19
sunt bogaţi, nici nu le-ar
face bine, dar nicidecum
săraci ... cu duhul. Corect
tradus, „ptohos to
pneumati” înseamnă „
************************ blânzi- blajini cu duhul” -
ceea ce e deloc anecdotic

Începusem cu
prietenul de departe -
Despre noi înşine (II) însă aproape- prin
deschiderea sa în
Motto: Nuoi, romeni, rubricile Forum şi Cultura,
siamo in paradiso de’l ale Revistei Agero din
Diabolo” (un poem Stuttgart- cu al ei director
medieval al romanzilor fondator, Lucian Hetco, el
elveţieni) însuşi poet şi filosof, un
dialog „ încrucişat” şi a
„Cine este omul care urmat o stingheră,
scrie, omul care îşi nedorită tăcere. Să ne „
trăieşte oglinditor încrucişăm” textele,
creativitatea ca Har, de sperând că lectorii
unde avem verbul „ a fi răbdători vor accepta asta
harnici”, dragă Maria fără a fi reduşi la tăcere,
Petrescu?....Să încercăm ci dimpotrivă, având noi
aceste texte încrucişate buna- credinţă- voinţă de
împreună,spre a se ( ne) a comunica prin
consuma energia care coparticipare afectivă. Au
astfel se înnoieşte pe sporit fenomenal
sine.. Primeşte-mi elogiul: suferinzii alienării în
eşti „ traduttore”, ci nu „ Mulţime, anxioşii,
tradittore”! Iubesc asta! Îţi nervopaticii, în umbra
recunosc sincer că îmi dogmei care
insufli, cu excesivă secularizează şi induce
modestie, a bunului simţ, sistematic în mulţimi
ceea ce numim „ curajul stigma vinovăţiei
inimii” .... Câteva gesturi neiertate, dincolo de
ale Domniei Tale, mi-au fumigariul tuturor
redat curajul destul de colateralelor, ale
subţiat, indus de o anume răscumpărării prin
teroare a derizoriului crucificare. În ţările latino-
social.Scriitorii români nu

20
americane, cucerite cu evreului care trăiese în
crucea şi spada, noua Germania nazistă, nu este
conquista de acest tip departe nici de însuşi
(sincretic- religie- putere), Nietzsche, criticul cel mai
auto-dafe-urile sunt de un înverşunat al celor mai
primitivism halucinant. sus evocaţi, violent în a
Fanaticii se auto- combate religia înjosirii,
răstignesc în public, refac umilinţei şi auto-dafe-ului
drumul Durerii, Golgotei în (vezi „Amurgul idolilor”) .
ritualuri de teatru Omul pedepsit, căruia
ambulant, cer să li se de fapt i se atribuie culpa
pironească trupurile, luciferică, a „rebeliunii şi
adică asistăm la tortura trufiei”, ar fi fost oare omul
terifiantăă, de tip ascetic în sensul
sadomassochistă, a unori celui ce-şi suportă şi
alienaţi mintali. găseşte rezonabil să-şi
O religie care s-a zidit slăbească şi să-şi
catedralic, vorba deprime întreaga sa
regretatului Artur Silvestri, organizare, fizică şi
pe ideea Culpei originare psihică”, aşa cum îl
şi de cruzime inumană, definea Nietzsche
pare mai degrabă o Omul suicidar? Omul
suferinţă prishică, a auto-răstignit în ideea (de
patologiei deja ancestrale. fapt a gnozelor
Practic, specia umană antecreştine), de a se
este damnată, este o chinui şi accepta
specie pedepsită „ chinuirea, pentru a elibera
încremenită în proiect” duhul divin captiv în corp?
(Pleşu) - ceea ce ne Poetul suicidar originar
aminteşte de sentinţa evreu, o vreme în
elohimică: „ să-i oprim, ca România, cel ce s-a
să nu ajungă la fel ca noi, sinucis în Sena, avea o
să nu ajungă la ceruri” viziune teribilă în acest
(Geneza). sens: el văzu, într-un
Cei mai autentici poeţi amurg, un om singur pe
religioşi occidentali, de la ţărmul mării, aplecat,
Hölderlin (întemeietorul conturat pe cerul
romantismului european), valpurgic; asupra sa, în
prin Novalis sau Rilke, par spate, spiritul care-l
a fi în grila lui Bubber, chinuia vampiric, râdea
hassidici. Hassidismul bestial, bucuros de

21
suferinţa trupului aceluia. manifest în Opera sa Vie,
VIAŢA, darul pentru OM, omului i s-a atribuit,
primit şi menit firesc a înălţându-ne fruntea
continua, a se transmite, rezonantă cu bolta
poate fi ea un fenomen aparentă a Cerului, chip
autodestructiv? Are omul şi-asemănare cu Tatăl
în psihicul său inoculat un (Pater). J. Maragalll
soi de morb suicidar, afirmă că creativitatea
autodesctrctiv, câtă vreme este nu doar una a id-ului
noi ştim că din Creaţie, ( privilegiat), o stare
creativi ar fi să fim, la colectivă a spiritului
rându-ne? Pecetea omenesc.
catarsică a Divinului este
cu totul altceva, este nu
stigmat, ci semn al Viului Suntem hassidici ?
eternităţii ubicuităţii
Primului (cel niciodată Este tulburător şi de
ultim!), al nostru Mister, cunoscut hassidismul
care ne e însăşi existenţa, pledat de filosoful evreu
fiirea, fiindul, cum scrie din ghetoizata Germanie,
Heidegger, te rog să Martin Buber. El cere un „
reciteşti „Imaginea omului angajament la nivelul
şi imaginea lui actelor” faţă de om şi
Dumnezeu” a lui Carl Dumnezeu, a întregii vieţi
Gustav Jung, cel de după sufleteşti a individului şi a
despărţirea de Freud. comunităţii, societăţii. Ce
Există materie vie şi anume face Hristos, cel
materie nevie.Nimbul ce se desparte de
sacru al acestora este esenieni, preferând să se
logic a fi realitatea vie şi implice în mulţime, să fie
cea nevie, prin aceea că actant în acest sens
ele se deduc din duh- hassidic? Şi ce anume fac
spirit şi coboară în suflet, apostolii, iniţiaţii, iar prin
întru a-l reînălţa faţă de extensie în lumea noastră
instinctul genomic al ultra-luciferiană.
omului, ancestral, ci nu (Ccunoaşterea este
dobândit,( indus definită a fi luciferică),
religiosus), de a învăţa să savanţii, geniile omenirii
moară. „ Nu credeam să- de azi, dacă nu se implică
nvăţ / a muri vreodată”, prin „angajament la nivelul
Eminescu). Creatorul este actelor”? Scriitorul asta

22
face, el este deopotrivă trăieşte oglinditor
psihologul, medicul, creativitatea ca Har, de
catarsicul, iluminatul, unde avem verbul „ a fi
adică noul sacerdot al „ harnici”? În lume, aşa
barbarilor”, de care ne cum o percepem, într-
vorbeşte genial Umberto adevăr, nu există nimic
Eco. corporal care să nu fie
Rabinul (Învăţătorul), ci suspectibil de a fi luminat,
mai secundar Păstorul, iar poetul are darul de a
prin aceea că în stră-lumina şi jertfa ( de
paideuma deşertică, sine) de a comunica-
precum şi în cea montană cumineca, împărtăşi, prin
(!) - umanitatea a depăşit practicarea vieţii ca una
demult viziunea model poematică, dacă vrei
pastorală, a turmelor, a psalmică. Admirabil în
gregarismulu i... Suntem acest sens îmi pare cel pe
în „ satul global” şi noi, cei care recent l-ai tradus şi
din Est, cu atât mai mult, în română, marele poet
suntem aici, „ între plug şi contemporan,
computer”... Cultivaţii, palestinianul Munir
oamenii de cultură, sunt Mezyed. Îţi mulţumim de
în eroare gravă când sunt acest (sin) tonic dar şi fie
actanţi ai neo-Idolatriei primit!
(va VIP-uri „ monştri sacri”
şi alte holywoodiene
paradigme, pardon -
doctri-dogme ! Conceptul
hassidian de „ tsadiqim” - Despre „ monştrii sacri”
este: „ nu acela de a ne
pronunţa despre ţări şi Mă întorc un pic la verva
naţiuni, ci de a ne rosti zi- ce o resimt faţă de
de-zi,,în prezentul nostru hassidism, deasemeni
continuu, unicul timp tonică pentru sufletul meu
real!), despre faptele slăbit, însă nu! , ci prin
mărunte şi despre asompţiunea definită unic
demersurile decisive ale de Roland Barthes, întărit:
existenţei unui individ, ceea ce ne reumple de
existenţă finită şi totuşi curaj după ce am pierdut,
infinită”! prin aceasta de fapt
Cine este omul care triumfăm spiritual ( !) -
scrie, omul care îşi este calitatea actului

23
determinată de Sufletul Manolescu; cel de ieri,
Omului. Asistenţa idem cel de azi !
spirituală decide că „ Nu sunt un adept al
sensul lumii ne conduce ascetismului, necum al
spre scânteile divine ( din celui de tip „ văgăună” -
Logos-ul etern creativ...) „peşteră”, ci dacă nu
.Sensul este în Noi Înşine. ofensez pudibonzii, pot fi
Dacă poetul sanctifică un poet sanctuaric, al
lumea, necum o ia în incintei. De ce nu am
poesieune. Cum am scris defini CAPUL un sanctuar
într-o aphorie: „A iubi nu purtat, o incintă, un
este a lua în stăpânire”. labirinth, un chivot, un
Desfid fricoasa graal? Capul, ci nu
idolatrizare, cea care, vai, pântecul femeii, cum
nu este veneraţie , ci rătăceşte Dan Brown, în „
idolatrizare Codul lui Da Vinci”. Altfel
măruntă...Atenţie, din un roman policer de cea
rădăcina asta - IDO_ ne mai. Umberto-Eco-iană,
vin în cale altele : idee, savuroasă speţă de
dar şi ideal, consum. Semiotica
idealism,....iar etimonul a mea tinde a fi practică, a
toate este ID-ul....Cel practicianului, iată aşadar
deloc ...patapevician ! cum sunt şi eu un
căci nu de profeţi hassidian! Aici, în Exilul
batjocoritori are nevoie interior, aici, în diaspora
urgent omul ! În fine, de „ acasă”...Aş fi acelaşi,
consider că aparţin, ca oriunde aş trăi, fie şi în
mai toţi poeţii ardeleni şi acest nou şi teribil Exod,
vrânceni, parte şi al românilor plecaţi la
bucovinei- moldoveni(...), muncile Idolilor.Un glob
paideumei MONTANE, iar cu alte râuri Vavilon, aolo
dacă profet m-au numit unde omenimea, altfel,
unii, eu nu sunt unul asta face „ şezum şi
deşertic, ci unul plânsem„. Plânsul nostru
zalmoxeean, fără este de fapt cântec,
exaltările misticoide ale divinaţie, sfidând şi
noului protocronism cel pe penetrând sublim
drept cuvânt dezavuat ( timpanele surde ale celor
teoretic, deloc parctic, care strigă, urlă : Noi
adică ...actant) de Nicolae suntem zeii, noi, idolii! „
Monştri sacri”, voila !

24
*
Captivi în Proporţii
numărându-ne
şi uitându-ne morţii,
neîntregi, ne deplini
nici ai Vrerii,
nici ai sorţii...

Cei ce mi-au făcut rău,


cu voia lor, m-au menţinut
lucid, mai mult decât
prefăcuţii care pretindeau
că îmi sunt amici, confraţi,
sau „ exegeţi”..Cu toate
astea, nu cad în prostia
de a le mulţumi, tot
ticăloşi au fost şi vor fi.
Aici sunt în amar acord cu
sărmanul Iuda, vezi
Evanghelia lui
Meditaţii la Apa apocrifă...Oare nu a fost
Sargeţiei ( III) el cel mai iubit dintre
ucenicii Domnului? Vezi,
Îndrăznim a dăinui în aşadar, cum exigenţa ta,
speranţa că Omul este dar mai ales însufleţirea
pregătit, prin naştere, ta altruistă, mă stimulează
viaţă şi moarte, unei a scrie, a mărturisi prin
cauze mult mai mare mărturie, cum altfel ? Da,
decât au întrevăzut sunt adept al
geniile...Iată demnitatea, Hassidismului...Sunt
şansa noastră.Secretele fostul esenian, cu unele
controlează abateri necesare : nu sunt
lumea,dintotdeauna. pentru comunismul lor în
Ceea ce este conspirativ, viaţa comunitară: de pildă,
deci imoral şi în contra împărţeau şi muncile, şi
umanului. Adevărul amorul cu femeile, în
absolut, desigur, nu ne comun... Acolo, lângă
este accesibil, însă dacă Marea Moartă, a încolţit
am avea unul folisitor cât sămânţa stranie a „
mai multora, am avea şi chibuţului mondial”, idee
dreptate. probabil plagiată din robia

25
lor în Mesopotamia, şi mai stelele cerului...Frigul
de dinainte, de la Altanţi? nocturn, sudafrican, al
Sunt ACTANT, sunt un poeziei...Religiile sunt ale
TRIALIST, cum se omului pedespit, al robiei,
considera marele filosof nicicium ale iubirii
austriac ... Şi totuşi încer paterne. R. Theodorescu :
să rămân eu însumi, „ Ţara lui Urmuz....A uita
practicianul, auto- să adauge ache,
cunoscându-mă Hurmuzache, adică
...artistotelic...” Urmează-ţi Hurmuzakis...Sclav al
zeul” era una din propriilor umbre... Muzici
sentinţele socratice...Eu care încă tac. Muzici care
pot fi propriul meu zeu, zac. Muzici increate.
oare nu a spus chiar Muzici surde...
Hristos „ şi voi puteţi fi
Dumnezei”? Foarte altfel * primele două
decum Nietzsche . Şi episoade au apărut în
desigur nu am nimic în Revista Agero( Germania)
mine, nici de saducheu, şi în Cartea întâlnirilor vol
nici de fariseu, nici de 2
cărturar. Ştiu prin aceea
că cred, sau cred, prin
aceea că ştiu, mi se Grafeme
relevă. Este şi asta tot
demnitate, consider...
Şi îi mulţumesc Proniei Unicitatea omului este
că mi-a lăasat sfântul măreţia şi drama sa. Uneori
răgaz de a-mi cânta triumful, gloria,
Patria - parafrazându-l pe resacralizarea,
Hoederlin: aşadar Patria
Cerului. Număr invers
îndumnezeirea. Itinerariul
durata vieţii, orizopntul ei este cel al iniţierii şi al
de aştepraare...Împart auto-cunoaşterii socratice.
ziua în 24 de ore, orele în *
cate 60 de minute ....şi Am cunoscut în viaţă
constat cu acalmie că pot
spera a trăi mai „ mult”,
numeroşi scriitori, de toate
decât aş număra în ani... calibrele. Toţi semănăm,
Nimic mai analogic prin diferenţiere.
decât seminţele şi Timbrul ne este stilul, omul
cuvintele....Ah, da, şi este stilul, cum se ştia.

26
* foşnetul ei e de mătase,
Viespii, albinele, ca nişte alteori doar de desfrunzire
electroni zburători. Sau lentă, ca încetinire a
doar quarci.. morţii....Sau ca situare, am
* scris că în text, sunt „ în
A scrie literar, este interiorul ninsorii”...
cercetare şi SF, anticipaţie. *
Este smulgerea spre starea Marele poet român Adrian
de zburare a fiinţei, este Maniu : „ Omul cu vorbă
speranţa şi levitaţia per grea, cu dreptate
astra. Starea ne este neînţeleasă/ închină în jug
nirvanică. răbdarea/ pân-la
* răscolitoare izbucniri”
Eminescu scria: „ Oamenii ....Cam baroc, însă autentic.
se împart în două( *
categorii) –unii caută şi nu Mircea Eliade : „ Omul
găsesc, alţii găsesc şi nu modern, omul civilizaţiilor
sunt mulţumiţi”...A se tradiţionale ar putea riposta,
revedea legea a treia, a „ printr-o contracritică
dinamicii”, a lui Hegel, echivalentă cu o apologie a
legea Hazardului: „punctul tipului de existenţă
de interferenţă a două arhaică”...
cauzalităţi opuse” ... Ceea ce încercăm, ceea ce
* facem!
Adolphe Taine : „ Omul *
este un animal de speţă Cuvintele prin poezie, sub
superioară, care produce starea poetică, sunt
filosofii şi poeme aproape seminţe....Suntem
la fel cum viermii de seminariştii interminabilei
mătase îşi fac cuconii iar dispute...Nu ne consolăm
albinele stupii” ....Poezia cu finitudinea, prin aceea că
mea ia forma fagurilor, mai Fiinţa nu se consolează.Nu
ales cea recentă, definită „ are cum.
mitopoema”...Uneori, *

27
Poetul austriac- bănăţean *
Nicolaus Lenau : Lucrul poetic- cogitans,
este ispita re-ligio (
...Cel tânăr crede viaţa o refacerea Legăturii cu
grădină/ divinitatea)...Este puntea (
Şăgalnic zorile-i zâmbesc spectrală, luminoasă) dintre
mereu/ cortex şi neocortex, voila !
În el totu-i speranţă şi Conflictul întru reunificare
lumină/ între Ego şi Sine. Logodna,
Cer îi e lumea: omul, aşadar ceeea ce este al
Dumnezeu... Logosului primordial,
„...şi amarnic întinerindu-se pe sine
ne smulge inima o Putere mereu.
căci tot ceea ce este ceresc Prin sacrificiul Creatorului
cere jertfe” în Opera sa vie.

Hoelderlin

Reţinem sintagma lui Hieratice


Abăluţă: „ Violenţa
memorie pure”... Dar nu „Sfânt trup şi hrană sieşi,/
suntem de ( în) acord cu ea. Hagi rupe din el”( onanie
Memoria străpură ...râde , ?)…Ciudate chestii ! ( Ion
ea cultivă în noi bucuria, Barbu)
extazul de A FI! *
* Reînvaţă să spui „ te
A deveni...Fiecare îl iubesc” şi „ iartă-mă”.
plagiază pe Dumnezeu. Iartă-te pe tine însuţi.
Imitatio Dei. Sau oarecum *
mimesis- poesis. Ceea ce spui- scrii, ţie
* însuţi întâi îţi spui.
O altă sintagmă, privind *
femeia: „ Femeia, fiica Esenţialul nu este
bărbatului” ( Ion Luca). semnificantul, ci

28
semnificatul. Prin este doar *
învelişul, celălat sâmbure; Curios lucru, înainte de
însă acel sâmbure care este război, subspecia
încarnat în fruct. foiletonului era foarte
* gustată, pribabil că făcea
Fructul nu e bun dacă îl dependenţa cititorului
muşti, ci dacă îl guşti. nerăbdător a se adânci în
* lecturi grave...Un soi de
Tulburătoare aceste două predecesor al
cuvinte, RUT şi SĂRUT.. consumismului de azi, al
Este disntanţa dintre mediilor, dar mai ales al
muşcătură şi sărut... video- mediei.... Mai clar,
* foiletonismul s-a disimulat
Insinuarea, în artă, este în clişeismul telenovelistic
superioară spunerii directe. de azi...În seriale...Doze
Este rafinament, este servite zilnic, ca ştirile, ca
parfum, culoare, savoare, reclamele care au eşuat deja
este mister în oglindire. în idioţenie, în
kitsh....episodic.
*
Popoarele semitice
Aventura limbajului ca aveau un zeu suprem, numit
sistem Tatăl
oamenilor...ANNAKIE
.... Acest continuu ....amintind izbitor de acei
îndemn, impuls interior, al ANUNAKI despre care
didacticii, al învăţării ( vorbesc tăbliţele din Sumer,
lumii), şi cultivării descoperite şi descifrate de
predispozitive a empatiei, Zecharia Sitkin ş.a..( Fiii lui
ca un super- ANU...) ....De unde pare-se
simţ...Gândurile, ca vase vine şi denumirea – măsura
comunicante, ori poţi spune giga- temporală, cosmică,(
că textul are o mişcare precesională?) de Marele
browniană.

29
An, ca dealtfel şi cea a Feminin şi Masculin, dintre
anului calendaristic. Femeie şi Bărbat ; ca să se
* „compatibilizeze” ( genetic
Istoria înseamnă şi psihic), cele două
conspiraţie...Iniţial una Principii energetice, activ şi
atribuită entităţilor cereşti, pasiv; scopul fiind
comsice, extraterestre, împreunarea, ( refacerea
debarcate pe planetă şi cu androginică...), fertilizarea,
scop creativ, conceptual sau naşterea, continuitatea, prin
ciclic corectiv al evoluţiei evadarea din DUAL (
prea greoaie a Naturii ( Doime), în TRIAL (
evoluţionismul) – aşadar Treime, Teandră, Triadă) –
între evoluţionism şi prin FIU ( descendent) –
creaţionism este o cale de elementul vital continuator.
mijloc... *
A conspira este geniul Cum am mai scris
absolut al Inteligenţei undeva, cred că avem
cosmice, iar aceasta se sintagma „ limba maternă”
poate constata şi în „ şi nu „ limba
profan”, ca model numit paternă”,..deoarece femeia
luciferic ....Lucifer se – mamă a fost şi este cea
traduce „ Purtător de care îşi învaţă fiii să
Lumină” ( Lux Ferris)... vorbească, înainte de
Cunoaşterea luciferică este şcolarizarea instituţională şi
şi ea conspirativă, „ apoi societatea. Aaâşadar
uneltire” aşa demonizată de ceea ce a fost în milenii
dogmatrină, ( dogmă- recte Matriarhatul, a fost cumva
doctrină!), de şablonarzii abuziv urmat de Patriarhat,
extremelor mereu de unde numele ţărilor, cel
divergente... de PATRII...Atunci cum ar
* fi mai moral...să zicem :
Într-un fel, istoria Patrii sau Matrii, Patria ori
speciei este una a MATRIA ? Curentele
războiului „ special” dintre ecologiste, feminismul,

30
desigur, fără fost divinizată, ea este
fundamentalisme, ar avea trofeul cel râvnit prin Legea
ce dezbate în acest sens... Naturii – laborante,...ea este
* brazda şi el este sămânţa,
Au existat perioade în de un de numeloe vechi al
anumite zone când femeile neamurilor, cel de
erau „ masculinizate”, vezi seminţii...
mitologia greacă mai *
ales,...Şi acele Amazoane Parcă Liiceanu titrează ceva
eroice, precum cele din despre „ ipocrizia
sud.... Ceea ce a avut şi un filosofiei”.. Este criza celui
efect nociv, acela de ce nu a parcurs itinerariul
hermafroditism, şi riscurile propriu, ci pe colaterale, ba
sporului de natalitate ale Nae Antonescu,...ba Petre
vremii...Deci războiul Ţuţea, ba Cioran, ba Ianoşi,
dintre bărbat şi femeie este ba Pleşu, ba
de fapt de dorit unul Noica...Secătuirea acestui
simbolic, ritualizat- demers este rece, este
conscrat prin instituţia hiper-lucidă, deci fără
familială, ...cheie a patosul mistic necesar.
procreaţiei *
fireşti....Legătura inelului, Aceste olginzi cu
logodirea... picioare...( unele dame)...
Logodna are etimonul *
LOGO ( cuvânt, dar şi Răul este activ, agresiv,
legătură) ...Corect când îndrăzneţ, deci eroic,( ca şi
zicem OM zicem DOI, erotic !) - binele, blândeţea,
bărbat şi femeie, OM şi cumpănirea, sunt molatice,
OAMĂ, doime întru sunt indecise, delăsătoare,
ÎNTREIRE...Precum în cer, prudente, laşe. Amară
aşa şi la oameni, nu ? dilemă.
* *
Femeia, Matria ( Mater, Să ai un temperament
Materie- MATRICE) – a tropical, într-un trup

31
nordic... Să fii o erotică Hainele preoţeşti…,
hipersenzuală, în ţoale de specific feminine!, (
Mironosiţă....Ca acelea ce absenţa pantalonilor),
pe vremuri cerşeau sex sunt suspecte de
- cereau a fi însămânţate neţinere în frâu, ca să
ritualic- mistic, culcate pe zicem aşa, a poftelor
spate, să le posede pelerinii, care sunt şi vor fi ale
în convingerea arhaic firii....Este ceva pervers
păgând-religioasă că „se în asta....Pe unii îi poţi
dăruie Domnului”.... lesne suspecta că nu au
Poate o amintire de când nici chiloţi....Am văzut
erau inseminate de „ Fiii popi care se urinează ca
Cerului”, evocaţi în Geneza femeile, îşi ridică
V.T… Sau înţelegând că a fustele- robe, şi udă
te culca cu ideea, este a fi iarba,apoi se şterg în
mireasa lui Cristos... Dar felul ţărăncilor, no
parcă măicuţele de genul problem.
celor de la scandalosul caz
Tanacu, cu popa Roşcatu şi
găinuşele lui evident
patologice,.....nu tot asta
cred şi fac, cu osârdie ? Asta da, ştire !
Dar cle ce apar prin ziare,
pretinzând că „ vindecă” de Respectând prin
boli – eventual şi de pofte milenii ordinul Creatorului
trupeşti, cititorii? Sau cele ( creatorilor?), oamenii s-au
ce se auto- mortifică, înmulţit şi au umplut
sinistre, la margini de Pământul stăpânindu-l, cum
drum, ori prin talciocuri, vedem: modalitatea acestui
bazaruri, te miri unde? ( imperativ al sporului de
vezi Lacrimi şi sfinţi, de populaţie, nu a fost
EM Cioran). conţinută explicit în
* porunca divină.

32
O ştire din 16 oct. 2010, de compatibilităţile şi
la Televiziunea Română, îi variaţia genomice ale
pune în inferioritate şi pe perechii este mutiplu şi
biblicii regi ca înţeleptul direct proporţional- viabilă
Solomon, cu cele câteva cu diversitatea strict-
sute de neveste, şi pe cei biologică- sexuală a
care fertilizeau zeloşi, acestora. ( În U.S.A. secta
inclusiv prin regulile unor Mormonilor este şi ea în
tronuri, biserici, sau alte vogă).
sisteme mai mult ori mai Cei din antichitate ştiau,
puţin legiferate... pare-se învăţând de la „ zeii
Populaţia globală atinge civilizatori”, modele,
aproape 7 miliarde, spun pentru, şefi de trib, şamani,
statisticile. Procentul celor preoţi specializaţi în
viabili este dezastruos, iar deflorare ritualică,dar şi
homosexualitatea infertilă faraoni, împăraţi, regi,
creşte şi ea. cuceritori şi până la unii
Hermafroditismul este şi el oameni politici de azi...
ujn fenomen deviant în Endogamia sau incestul,
explozie... Ordinul divin, contactul consanguin etc,
demiurgic, este pericilitat!? dimpotrivă, sunt factori de
risc cu grave urmări, după
A încetat din viaţă cum se ştie.
poligamul, la vârsta de 94 Dincolo de prejudecăţi,
de ani, numit Akuku, care a se poate spune că omul a
avut peste o sută de soţii, fost nu obligatoriu un
legale în Kenia, de unde au centaur viril, cât un om care
rezultat ... 210 copii: 104 a înţeles că funţia întreţine
fete şi 106 băieţi...! organul şi altfel zis, că a
Numărul nepoţilor şi respectat eroic porunca din
al strănepoţilor ar rezulta Geneza biblică... Un lucru
un mic popor ! tulburător rămâne nu
Este foarte probabil că hedonismul modern, ci
sănătatea urmaşilor depinde explozia fără precedent a

33
fen omenelor distrofice, a Când doamna ministressă
rateurilor genetice datorate a dezvoltării şi turismului,
mediului, moravurilor, altfel sexy şi tare de tot cu
legilor oprimante, ( cu brandul ei „ de ţară”
scop de a controla Frunza ( Evei...), în
natalitatea ca factor Carpatian Garden( sau
economic – productiv...) poate grădina Maicii
sau a sărăciei crunte, Domnilor?...) Elena, soţia
medicamentelor, dlui Cocoş, nu va mai avea
narcoticelor, etc. pseudonimul Udrea, îi va
Deasemeni, evidenţa că veni la cap...mintea
global are loc o tot mai cocoşului? Şi încă ceva :
accentuată hibridizare inter- oare de ce a zis în
rasială,...ce pare a disimula campaniea electorală ( elect
de fapt un sens – alegere, orală...sex oral
incontrolabil al Naturii, ?!) că ea este „ urmaşa lui
care se apără determinând Traian”, caricaturizând de
procreaţia viabilă, fie ori nu fapt, penibil- demagogic,
dirijată, fie sau nu adică a... vaporeanului
manipulată, fie sau nu preşedinte ieri ales, apoi
conştientizată ca atare de suspendat, apoi re-ales -
toată omenirea... Dacă în Traian Băsescu, fostul şef
istorie aceast fenomen a de birou...,este aici un
fost relativ lent, prin subânţeles niţel trivial-
migraţii, strămutări, sexual, neh ? Ba ca să
colonizări, războaie, politici definească şi mai clar
imperiale, regionale, bastardismul ăsta posibil, a
etc...Azi pare-se acesta ia extins atributurl asupra unui
amploare cu adevărat întreg partid, „ Noi „
mondială... suntem urmaşii lui Traian!
(Băsescu!)...A dracului
limba asta, românească !...
Urzeli şi panseuri *

34
Prietene Găină, dar ţie se stochează cunoaşterea,
când îţi va veni la cap „ cum se decantează, în ce se
mintea cocoşului”? tranfigurează, este rostul –
* noima, sensul- fiinţei
Supremul paradox ar fi că noastre şi cel puţin eu, de-a
funcţie de memoria lungul anilor, nu am simţit
sa,...omul este în toate mai binefecător decât a (
timpurile...Evolutiv, el este mă) cunoaşte, a mă auto-
trecutul speciei, virtual- studia, a mă observa în
latent el este în viitorul ei. comportamente, dar mai
Ceea ce nu te face neapărat adânc, în interioritatea mea
fericit. şi în cum se reflectează ea
* în lucruri.
Dacă stau strâmb şi *
gândesc drept, aceste glume Consider că cel mai
sunt mici răutăţi; dar pentru profund intinct al omului
mine, au efectul micilor este sentimentul religios,
zilnice necesare reparaţii unul între frică( de boală,
mintale... de moarte iminentă, de
* viaţă chiar , în forma
Valoarea cea mai necesară degradată a acestuia...) – un
a fi păstrată şi cultivată, ne insticnt ce pare a fi
este demnitatea. programat
* cromozomial....Desigur,
Sincer vorbind, cu un chior celelalte vietăţi îl au însă
nu poţi avea o discuţie între într-un stadiu „
patru ochi. încremenit”, fosil, teluric,
* un instinct al naturii –
A scrie zilnic, este a te materiei, supusă mereu
releva ca Gând, este actul entropieiei, distrugerilor,
gimnasticii minţii, transformărilor,
exerciţiile imaginaţiei, regenerării...
inteligenţei şi trezirii în *
lume, al devenirii....Unde

35
Clopote scufundate, clopote spune cu ochii în altă parte,
fisurate, clopote oarbe.. o băbuţă.
* *
Suntem mult mai Clopote scumpe, uriaşe,
dependenţi de timp ( aduse pe banii urbei, din
climă), decât conştientizăm. Austria, a fost un
Scriu după ce am umblat ceremonial cu descălecare
prin parc, e o dimineaţă de pe un cal înzorzonat, cu
ceţoasă, de octombrie, tricolor şi prapuri, cuvântări
deprimantă.....Catedrala „ ale edililor, partidelor, etc.
erorilor”, care abia e la Au mulţumit inclusiv
jumătate după peste 10 ani, preşedintelui Băsescu şi
adună pâlcuri de capete guvernului, numindu-i pe
albe, ascultă slujba popei câţiva din PDL, care au
Crihic ( un ul din cele peste atras prin parlament, sume
100 de nume ale diavolului, mari: 8 miliarde, deputatul
la români, ca amuzament, Viorel Arion, nu ştiu cât dl
n) ...utrenie ( cuvânt slavic, Ghe. Pogea, originar din
n. ) la megafon.... Capetele Hunedoara, Videanu-
albe, majoritare femei, mai Marmosim, etc. etc.
schimbă între timp o vorbă, Saducheismul este ceva
vreo bârfă, pe aleea din istoric.
faţă...
În faţa schelelor, un soi Răvaşe de Sărbători
de grătar cu lumânări, Elena Udrea
câţiva cerşetori, paranoicii
în zdrenţe, câinii „ Oameni buni, e păcat de-
comunitari cărora miloşii le acest partid, e păcat de
aduc resturi, oase, ca nişte câââât muncesc „ Gubernia
moaşte... PDL va pregăteşte să
„ Maică, poate ne-o ajuta mergem spre partea
sfânta Parascheva, sî frumoasă…Creştem
scapăm di toati relile” , îmi economia ca să fie toţi care
scapă egali cu Boc, adică

36
cu 25 % sub normal …în Reintri în templul tău sub
realitate, cu 45 %...Astfel cheie, cu pereţi de cărţi pe
vom tăia substanţa, în cant, mumii, memorie rece.
favoarea masei ! Vom lansa În poezie, acest timp
pentru toţi românii noul nevisat, ori deja trăit,
produs „ Pepsi Colaps” !! ( pentru ca să ajungi unde?
evu strictsecret) De ce ? Coperţi, lepsezi
foşnitoare, suspin al
pădurilor care au fost, pe
care le-ai străbătut, ori
Nano- report către doar le-ai ascultat, cu ale
Ancona lui Leopardi... lor triluri şi ţipete cumva
subacvatice...
Starea paradoxală a unei
Poem lui Angelo Manitta tristeţi indicibile, ce se
converteşte magic, prin
Duminici ale nefericirii cuvinte mute( doar gândite,
evocatoare, de morţi, de nerostite cuiva) – în bizarul
încă vii. extas de a fi, de a fi pur-şi-
Duhul colectiv al simplu.
canoanelor, noaptea pune Din balcon, poruncitor,
doliul ei scânteietor perechea de guguştiucii îmi
Peste locuri de rugăciuni, cere grăunţele de orez.
cazemate, cluburi ale Ultrimele trei petunii îşi
Domnului cu o mie de primesc şi ele tainul de apă
nume. dulce. Din Londra.. mă
Milenii care aşteaptă sună fiul mezin Remus..
învierea. Inversa curgere a Viaţă... Un impuls spontan
timpului, din Dogmatrine. de a il reciti pe Leopardi ...
Splendorile hedonice şi Mă uit în lume.
virtualizarea psiho- Mă uit.
motorie, a Pluralului.

Jurnal de lucru poezic

37
La auzirea poeziei, mi se
spune că unii simt acea
Celor cu numele de Maria înfiorare la nivelul
Uneori îţi aud gândurile: epidermic, li se „ zburleşte
când suspini... părul” !
* *
Omul, noi...suntem sinei „Ai o poezie fluidică...îmi
noastre marii necunoscuţi. intră sub piele „ ! „ Mă
* furnică” ! ( Dna prof. A.A.)
Memoria lumii se ( ?)
contractă, pulsează, - „Aveţi o percepţie
probabil sinergetic cu orgasmică” – o intrig, dar
soarele. nu prea tare ...
* *
Nimic în cosmos nu este Jadul de un verde dur, în
liniar. Doar ca iluzie, contrast cu moliciunea ape
bunăoară ca a unui care îl face să scânteieze în
fragment de arc. clarul amiezii. Ulcioarele
* oarbe ale pietrelor, de
Acest ceva incomensurabil amulete al mileniilor, de
ce palpită în ( tot ce e) cnemide în mistica naturii.
viu...Este captiv?
După gramatica germană,
Crucea este structura D.C., traducător al lui
piramidei, este susţinerea Rilke, Trakl sau Lasser
ei. Schler sau din H. M.
* Enzesberger, care
Omul este legenda lui. compunea cuvinte în
* poeziile lui, prin asociere
Pielea ei electrizată, ca un într-unul : depreunul,
zumzet de viepsi.. atotnesfârşirea...
* *
Gene erogene... Negreşit, fiinţa cere mai
* multe limbaje a se exprima,

38
decât cel oral sau
scris....Artele asta fac, le
diversifică: coregrafia, Tabu...
muzica, desenul...În natură,
aproape totul este scriere, Atunci, in illo tempore,
grafeme, informaţi, ... Cineva numiti ... Fiii
comunicare energetică, Cerului ( Genesa) – au
TRANSFER. făcut ceva ce s-ar înţelege
* abatere de la o lege
Rubinul bolnav al genetică,...au INSEMINAT
serii...Rubinul fluid, rubinul femela umană, de unde au
întunecat, purpura magică, apărut apoi acei giganţi(
cea crepsuculară....Şi ceva oameni suferind de
care răspunde din interior, gigantism ? ) -...Se deduce
sfâşietor, cutremurat. că EI erau o specie
* extraterestă de dimeniuni
Sâmburii care tind să mult mai mari ca
reintre în împietrire, în oamenii...Însă cum oare au
mineral. fost compatibili sexual cu
....Şi pomii pe care îi femeia? Nu cumva prima
scutură vântul, cum s-ar specie, cea ADAMICĂ; a
spune se culeg de singuri... fost una mai mare, de peste
* doi – trei metri ? S-au găsit
Ţăranii din Vâlcele în siturile de pe planetă,
Bune, care îşi bat prunii cu numeroase morminte cu
bâtele, „ ca să nu GIGANŢI, ( chiar şi statui,
îmbătrânească”... vezi Matakiterani, Ins.
Sevele sunt stimulate astfel Paştelui, ş.c.l) - despre asta
să îşi refacă circuitul prin teologii tac...iar cercetătorii
ramuri, scoarţele crapă şi „ sunt desconsideraţi,
sângerează”; ca în arterită, dogmatic, doctrinar ...
unde se stimulează DOGMATRINE ..Sacrul
medicamentos artere decăzut în profan: istoria...
colaterale... *

39
Dincolo de aiuritoarele, prezenţa vocabulei UR (
interminabile dispute, Uriel? Uriaşi?...etc )...
problema raselor rămâne *
enigmă. Lucrurile continuă, Se poate spune „
voalat sau prin acerbe interiorul sferic al
confruntări chiar fanatice, textului”...Hologramic.
aşadar CONSPIRATIVE... Nuanţat, al corpului
Relgiile duc războiul pe energetic al memoriei care
colaterale...Dogmatrinele... este extracorporal, pare-se,
mizează pe a stăpâni, a aşadar memoria care
manipula, a menţine transcedne (...), nu ar fi în
puterile joase ale unora interior, ( unii au zis lobul
peste ceilalţi... Toate tezele temporal) , ci în exteriorul
eşuează până la urmă în LIBER al coprului, necum
caducitate, utopiile se în creier.
resborb, iar Memoria Mai degrabă intuim asta.
colectivă îşi camuflează Corpurile energetice ale
conspiratuiv (!) – esenţele. omului sunt spectrale.
* Unii au aura strictu- sensu,
Omul este legenda sa alţii una tulbure, în
proprie, apoi ecoul, haloul, disoluţie... Cele „
umbra, se estompează şi vizibilizate” de anticii
piere, înghiţite cumva de plasticieni, nimburile
Holograma Cosmică a sfinţilor, asta ar însemna,
Eternităţii. Caum probabil...A le percepe ar fi
Urobouros, care-şi înghite o însuşire „paranormală”,
coada, ( circularitatea adică neobişnuită ea însăşi,
Eonului...), sau dacă vreţi ca o compatibilitate
ca o năpârlire pejorativ- empatică, specială ? Sau e
reptiliană,...adică a vorba doar de un efect
Teluricului, în hipnotic, eventual provocat
Eter...Urobouros este în colectiv, prin
simbolul ...imemorrial , al sugestionare telepatică, sau
Timpului...E bizară şi aici ca efecte ale unor

40
halucinogene abil Unul identitar, al ID-ului
instrumentate ritualic? ( şi prin extensie dedus un
Halucinaţii colective) ETERNACUM
* COLECTIV, -contemporan
Am avut o metaforă : „în şi constrictiv.
interiorul sferic al Textului *
ca al ninsorii”...Încetinind De o vreme scriu zilnic,
perceptiv...timpul...Asta am dimineaţa, adaug o pagină-
spus. două-trei, acestui jurnal
virtual de lucru poezic, nu
scriu poetic, ci poezic. Îmi
Etern-acum-ul place vocabula ZA- de
unde zic ZI( uă)....Scriu ce
Sunt în propriul meu a fost gândul nopţii, uneori
timp PREZENT. Memoria visat, alteori expulzat de
trecutului este doar umbra, acel proces al creierului, al
ecoul invers, propagat de integenţei inhibate prin
străile dintre veghe şi vis, odihnire, ca o lucrare a
ale re-creaţiei, cumva subconştientului, de
idealizate... Din acea purificare, de eliminare a
misterioasă nostalgie a ceea ce este inutil, deja
fiecăruia dintre noi... un mort, deja ars.
regret că nu s-a împlinit Unele metafore se
ceva aşa cum ne-am reumplu de frigul
dorit...Un patos retrospectiv interstelar...
dăinuie astfel în noi, de
aceea „ poezizăm”, ca Cu o mie de ani în urmă,
dintr-un reflex, o „ Omar Khayam scria :
reminiscenţă” telepatică a „Fiindcă nu ştii ce te-
omului ăprimordial, mai aşteaptă mâine, luptă să fii
mult integrat Naturii... fericit azi/ la o cană cu vin
Numesc această stare reală, şi sub lumina lunii,/ bea
de fapt unică a noastră, zicându-ţi că luna te va
ETERNACUM.

41
căuta poate zadarnic genele altor popoate, în
mâine”... sens cultural.
Ce geniu al Ca poet român din
patosului, explicit şi ETERNACUM-ul meu
deopotrivă implicit! propriu,..., Poetul
Eminescu mă cutremură şi
înseninează deopotrivă, mă
EMIN- AMIN ... reumple de „ dor de
moarte” şi de serenitate.
Avem un poet genial pe Îmi regăsesc toate
nume Eminescu. În timpul obsedantele întrebări în
lui, bucovinean, notarial, opera sa, inclusiv în cea
era numit Mihail ratată, în teatrul poetic
Eminovici....Iosif Vulcan, amintindu-l pe cel al lui
la Budapesta,...l-a rebotezat Shakespeare, în ecourile lui
anulând sufixul OVICI, sintonice din Sapho,
înlocuindu-l cu neo- latinul Goethe, Schiller,
ESCU ( fiul lui EMIN, Schopenhauer şi înaintaşii
voila!) pe care îi elogiază desigur
Ştim că au existat generos ca apartenenţă :
dispute şi că şi l-au românească!
revendicat ca unul de al lor
şi armenii, şi turcii, şi Revenind la nume:
polonezii şi alţii... Sigur armenii au un poet numit
Poetul este în măsura în Ghevorg EMIN; turcii au
carem, genial, s-a exprimat numele EMIN- bei ( fiul lui
în limba sa, limba română. Emin); Eminovici,
Ea îi dă reala identitate şi înseamnă în nord-estul de
ea fertilizează – fecundează la Cernăuţi, fiul lui Emin.
, cum definea Călinescu, Moldoveni zic îndulcind
exgetul cel mai mare al slavonic IEMINescu....
său,- Geniullll. În sensul că ( Mie îmi zic Ievu;
Geniul fecundează genele mai- mai să-mi
unui Neam şi prin extenso

42
zică....Jehwu!, glumind, unduind, semnificându-se
desigur). pe sine mereu altfel, a se
Poezia geniului auto-proteja
Eminescian(ic) este *
impregnată teo- filosofic la Ciudat îmi pare numele
tensiunea religiosului poetic de Omar, în diverse
magic, precreştin. El a zone : Omar la chilieni,
înţeles condiţia umanului ca Omar la persani, Omar la
pe una a exilului cosmic, în evrei, Omar la arabi,etc...
Luceafărul ( sensul Dar nu neapărat ciudată...
metafizic, „ nemuritor şi
rece „ – Luceafărul este
LUX-FERRIS, îngerul FIINŢA, FIINŢAREA,
rebel, cel căzut, cel adorat FIINDUL ...
de femeie, pe care o
Fiinţei nu-i este suficient
inseminează, de unde
niciodată spaţiul- timp din
rezultă mutantul uriaş;
care sufletul se
românii zic despre genii că
înfuptă...Infinitul este
au „ spirit urieşesc”, „ sunt
nelimitare in aeternum,
eroici, urieşeşti”...(
inteligenţa visătoare (...),
Obsedanta pentru mine
regerenerează mereu prin
vocabulă – etimon UR(
autosacrificiu. De unde ne
Uriel? Ur? Uruşim?
vin astfel de definiri, de
Uruma? Uriaş?,n)
gândire care în fond se
*
mistifică ? Ne mistificăm
Cum să definim acest act de
ca să suportăm că murim.
schimbare a numelui,
Aceasta este atitudinal
adaptativă profanului
religiozitatea, cea a omului
istoric, al trecutului?
care este un „ animal
Eminescu era etern-acumul,
religios” ( Mircea Eliade).
verbul „ era” este „
De bun simţ deducem că
paradoxal „ va fi”, este şi
am fost programaţi astfel,
va veni...Iată misterul
probabil pentru ca Fiinţa să
disimulând nuanţele,
prezerve sinele lumii, în

43
sinele mic al entităţii- om. cosmos). Transcrierea cu
Heidegger, Jung, Adler, majuscule arată gradul
ş.c.l- nu ne mai sunt divinatoriu al acestuia, ca
suficienţi, relativitatea vine Energie ( Emanaţie)
din cea „ legiferată” de divină...
Einstein, care ....şi el, a Inteligenţa este absolut
decodificat din scrieri vechi peste tot în natură,
din cunoaşterea mereu manifestă ca principiu în
asuprită de entropie, regnurile vegetal şi cel
adevărurile esenţiale ale animal; omul este în
Viului şi ale Nonviului... interregn, având în corp
inclusiv mineralul; „
Gândul nopţii Duhul” pe care Dumnezeu
l-a „ insuflat” omului-
Niciodată nu s-a spus totul. creatt, întâi cu dărnicie,
Partea spune, fiind, despre apoi drastic redus cu 10 %
un tot dedus. Ca ...este aşadar Inteligenţa
Dumnezire. divină, „ pogorâtă-
* coborâtă” în el, întru al-
Toate vietăţile există în însufleţi şi ajuta să „ umple
acel timp inconştient, al şi să stăpânească
prezentului fiecăreia. pământul”, cf. programului
Omul gândirii abstracte, al genomic divin.. Or, după
conştienţei de sine, a „ milenii, tocmai Cunoaşterea
binelui şi răului”, aşadar al ( cu duhul,cu inteligenţa, cu
diferenţierilor, a devenit de-sine-conştienţa,) au
nefericit ca fiinţă, ştiind că înălţat umanitatea spre
va muri. actualul ei
* stadiu...Nefericirea, cenzura
În limbajul evanghelic, divinităţii pe constanta
conştiinţa se numeşte Duh ( istoriei,
termen slavonic), sau Spirit, A însoţit destinul
considerat a fi emanţie omenirii, ca un preţ al
divină, din ceruri ( Condiţiei existenţei şi

44
perpetuării noastre. Ceea ce A fi sărac cu duhul,..este
e de meditat: acel „ liber considerat fericire..”
arbitru” al creatorului,...este Fericiţi cei săraci cu
o pedeapsă, ori o măsură( duhul”...
un program) de auto- *
protecţie a SPECIEI, o (Geneza afirmă că
auto-condiţionare a sa. A Adam şi Eva au fost creaţi (
FI, sau A NEFI, ...este specia dintâi creată direct
decizia omului, nu a matură, ci nu născută, (şi că
divinităţii...Iar dacă este aveau o vârstă cel puţin de
aşa, atunci abandonarea zece ori mai lungă decât
Operei nu este oare o cea a omului post-
dovadă de neiertare, de deluvian, din noula Adam,
neiubire absolută ? Noe)...Primul om a fost
* creat „ după chipul şi
Aşadar pentru om asemănarea lui Dumnezeu(
inteligenţa sporită, este Elohim- de fapt o
luciditate activă ca atare, pluralitate !- probabil
conştientizare a Fiinţei creaturile, fiinţele- lui- EL,
puternică, de unde suferinţa numele cel mai vechi al
indusă în egoul nostru, de Tatălui omeniri în miturile
către SINE, prin aceea că din arealul geo-edenic)..
ŞTIM continuu că vom Aşadar omul primordial
muri, şi anticipăm asta trăia cam 900 de ani (
inclusiv subconştient, ceea Matusalem ş.cl.) – probabil
ce ne face şi mai nefericiţi.. cât acei „ Fii ai Cerului,
Unii devin sfinţi mesianişti, fiinţe longevive, iar dacă
alţii idoli fanatic ai traducem strictu- sensu
mulţimilor, alţii criminali VESNICIE – VECI- nicie,
sau sinucigaşi . Dacă nu ar înţelegem Secole ( de la
exista fani ( fanatism) nu ar veacuri)..Necum…
fi nici lideri fanatici, fie în eternitate ! A fi etern ne
bine, fie în rău... pare absurd,
* înspăimântător.

45
ashe escher”, 2 eu sunt cel
ce sunt” – în traducere
Jurnale sfărmate corectă, cf. unui ebreolog
modern, „ eu sunt cel ce
Omul este un animal al devin”....E ideea nuanţată a
deghizamentelor contrarii, perpetuei deveniri, a eternei
animal cu nostalgie posibilităţi a Fiinţei de a se
cosmică, sinteză a perfecţiona? Aşadar este un
interregnului, de la Model, un arhetip
fragilitatea inferioară divin....Or creatorul (
apropiată mai degrabă de omului)- este subînţeles a fi
vegetal, escaladând în opera sa, vie, inferioară,
culmile, fascinat de însă sub paternitatea sa
desprindere, de smulgere şi absolută, una ce presupune
zbor. – denotă iubire, ceea ce
Aşa cum ştie sau doar omul a cerut, aşteptat, dorit
crede că ştie,..omul adamic mereu de la ceruri....Omul
a fost creat de geneticienii – are o conştiinţă stelară, un
poate temponauţii- unei alte instinct misterios al
lumi, care l-au acuzat apoi cosmicului.
de rebeliune, în Captiv în dualitate, (
complicitate – corp- suflet)- va întrezări o
inconştientizată ca atare- cu a treia dimensiune, spre (
entităţile acelei alte- întru) care prin devenire,
dimensiuni. Consecinţa a iluminare, revelaţie, trezire
fost pedepsirea, aşadar ( prin cuget), va accede,
omul stă sub stigma dorindu-şi recupertoriu
vinovăţiei, de unde Iertarea divină, reprimirea
frustrarea....Una care, în rândul divinităţilor.
paradoxal, avea să-l Delirul interminabil al
determine a evolua... mitogenezei, cuprinde
Jehova evreilor se spaime şi strigăte spre
autodefineşte pe sine, i se ceruri, practic de
relevă lui Moise, „ esher neinventariat.

46
Demonologia...l-a însoţit pe Totul vine din neputinţa
om în mileniile devenirii, omului de a accepta că va
succedând ciclic distrugeri muri. Ideea nemuririi, sau
şi reluări ale – în fapt- măcar a unei vârste
eternei creaţii. Dacă ab ...veşnice ( de la VEAC-
initio omul adamic( Om VECI-NICIE,) aşa cum
roşu, om de pământ roşu), crede sau ştie că au trăiti
a fost „ produs finit”, ( iniţial oamenii, patriarhii...,
FĂRĂ COPILĂRIE, creat îl împinge mereu, cum s-ar
direct matur...) odată spune, luciferic, prin
decăzut din Condiţie( cunoaştere, progres, geniu-
programul genetic – să RECUPEREZE acea
genomic), cu a sa pereche condiţie ideală....
Eva ( Viaţă), avea să existe- Geneticienii moderni asta
devină – post- alungare din fac, iar cunoaşterea blamată
Paradeisos ( grădină de Elohimul pedepsitor,
prejmuită de ziduri, gr. – ...va fi mereu una singură-
rezervaţie experimentală? ) posibilă: cunoaşterea
– străbătând negurile luciferică, a îngerului LUX
marelui Timp, cu a sa FERRIS – Purtătorul de
efemeră durată de viaţă Lumină...
restricţionată ( cenzurată *
irevocabil) – trecând prin Este interzis să se
ere glaciare, între peşteră şi vorbească despre îngeri, să
....computer, între le spunem pe nume” spun
bestialitatea fatidică a rabinii evrei. Cercetătorul
supravieţuirii de tip Robert Charroux observa
preponderent animalic- ceva deloc demn de
războaie, decimări, reţinut:
cataclisme , şi unica sa „Personajele
abstracţie ca să suporte importante din Sfintele
murirea..., a fost Scripturi, Enoh, Noe,
comportamentul religios... Melhisedek, Moise, Ilie,
Iisus sunt cu toţii născuţi

47
dintr-un tată necunoscut şi URIEL, dar şi de uriaşi, cei
că aproape toţi au la origini rezultaţi atunci din
o istorie de înger”. împreunarea lor cu femele
* umane , „ din care, văzând
Sf. Gregorie de Nisa scrie că ele sunt frumoase, şi-au
că demonii se înmulţesc ales soţii” ( Genesa V.T. ).
între ei, ca şi oamenii, şi că *
uneori posedă femeile Sf. Macarie scrie că „
umane, făcând cu ele copii. diavolii sunt numeroşi ca
Exact cum descrie Genesa „ albinele”, frumoasă
păcatul” originar al unor comparaţie..Cine e Matca,
îngeri care, „ căzând”, au cine e Trântorul?
procreat cu femela umană, *
demonizându-se....Dar oare Aplhonse de Spina (
ei nu au fost cumva 1467), afirmă că o treime
civilizatori, prin aceasta? din totalul îngerilor, deci
Incestul ...divin, de fapt, stă 133.306.668 ( !) demoni....
la baza condiţiei post- Ceva nu doar enorm, ceva
genezice, iar oamenii, abnorm, ceva
specia, ar fi astfel una de aiuritor.....Cine dracu’ a stat
COPII DIN FLORI ai să îi numere?
îngerimii rebele. Chiar având o „ răbdare de
* sfânt”...
Urian..( Alt nume *
pentru Uriel, dintre cei 200 Omul se naşte în fiecare
de comsonauţi- îngeri ai zi şi astfel moare în fiecare
Cărţii lui Enoch? ...).A fost zi. Regenerarea biochimică
un demon chimist ( !) şi teribila foamei energetică
versat în cunoaşterea de alte energii,...este una
plantelor medicinale, el ascunsă ignoratului, iar
răspunde şi de sănătatea când programul genomic
diavolilor...(DIA.VOL...D( decide încheierea
z)EU- Zeu prin voia sa ?) DURATEI, observăm
Vocabula UR aminteşte de întreaga condiţie

48
TRAGICĂ a FIINŢEI ce s- cu mijloacele de investigare
a întrupat, sub stigma – radiologice,... „mergem” cu
cenzura divină,- pentru a pneurile sau roţile
pieri , renaste ciclic vechiculelor, cu metrourile,
....Altfel zis, Creaţia dar şi cu skiurile, cu navele
cosmică este devenire prin de suprafaţă şi cele
AUTOSACRIFICIU, ca un submersibile... Zburăm cu
etern proces de aparate care de fapt
RECICLARE energezică a atenuează uriaşul handicap
lumii. Marii Eoni, al animalului- om,
anotimpurile cosmice se neînzestrarea cu aripi...(
succed, iar pe planeta / Arta baletului are – prin
fractalic/ idem... Traim/ analogie,- ceva între
murind intr/un asublimşi tragic)...
CONTINUUM ACUM, Tehnologiile ( dar şi Artele
prezentul este LUMEA. !) noastre sunt acte
Suntem noi, devenitorii, ca „recuperative” faţă de
FIINŢA întrupatoare ciclic. condiţia sine-qua-non
* limitativă, a „ înzestrării”
Actul scrierii literare, naturale...
estetizante mereu, al ( Viaţa din interregnuri
creaţiei, evoluează prin a se este cumva autoprotectivă,
auto-contempla, a se tot ce este viu pare a se
autoexplica, eseistic, sau auto- proteja ca sub „
sub camuflajele diafane ale magia” unor programe
stilisticii. proprii....În ape, în aer şi pe
* pământ...Omul are doar a se
Simţurile noastre sunt inspira din acestea, fără a
reproiectate în distruge: iată legea
microstructura habituală şi ecologică, una sfântă
extinse în tot ce numim pentru noi toţi, iată şi o
civilizaţie tehnologică; chweie specială...pentru
vedem cu sistemele de iniţiere, pentru Poet, pentru
iluminat, cu farurile, dar şi Omul Poezic...

49
electronic al unui
( Poieion- creaţie, în observator virtual din
limba greacă veche) . Omul spaţiu...
poezic este şi arhitectul, şi
Medicul şi Savantul , şi Toate modelele latente
Filosoful ...este Geniul ale acestor descoperiri, (
„care fecundează „ ...cum nimic nu este de fapt
scria Călinescu despre invenţie, toate sunt „
geniul lui Eminescu: un stocate” în arhetipul
geniu deloc pustiu,....o cosmotic universal... !),
simplă metaforă depresivă ( inteligenţa intuitivă a
via Schopenhauer...). a omului le-a (re)găsit în
Poetului....nemuritor şi Natură.. Întocmai cum pe
rece... scoarţa cerebrală neuronii
sunt interconectaţi prin
sinapse, tot astfel între
centrele urbane, ţările şi
continentele noastre,
infractructura asigură
„Nadir latent „... mişcarea, viaţa,
comunicarea vitală pentru
Sintagma poetului- civilizaţie...
matematician Ion Barbu Interconection. În era
subînţelege o contopire a noastră, aceste modele sunt
nadirului cu oriznotul într- tot mai în adâncime, în
o preexistenţă a spaţiului- dimensiunea microscopică,
timp deschisă in aeternum în „ infinitul mic”
şi continuu accesibilă.... *
Acest nadir-orizont este nu
doar în perspectiva Nano- tehnologia este-
vizibilului, ci analogic a va fi- marea călătorie
Invizibilului. Noi ne situăm exploratorie...în mocul
între Microscopul cosmos care suntem ca
....Hubble şi ...nano-scopul entităţi, mai ales în

50
medicină, unde infimele prelungi viaţa a milioane de
aparate impregnate cu indivizi. Regenerarea este
inteligenţă ( simţuri şi legea cosmică în
capacitate operaţională...) – Macrocosmos şi în
sunt navele „ spaţiale” ale Microcosmos. Creaţia este
microcosmosului... continuă, ca spaţiul- timp,
Iar undeva, cândva...în rolul Inteligenţei universale
dimesniunea mare, e posibil fiind de a conlucra atent cu
ca omul interplanetar, să „ acest „ mister” ubicuu, de a
vindece” planete, să spargă –l opune tendinţei
cu lassere „ pietrele de la entropice... A deveni este a
rinichi” meteoritice...Ce re- deveni prin tranfer
este oare SF, dacă nu doar o energetic dirijat de
temporară „stare profetică”, Inteligenţa creativă, de
aş spune „ stare poetică” a geniul uman, el însuşi „
fiinţei devenitoare ? Aceea celula stem” a Divinului.
de care Elohim s-au
temut...” ca să nu ajungă Fascinant este că în NOI,
asemeni nouă şi să urce la în vietăţile care suntem şi
ceruri” ( Genesa).... care ne sunt prin filogeneză
– interconetate..., există şi
se cer descoperite, luate în
Celule STEM... control benefic, absolut
toate „ cheile” Vieţii,
Un pas mai important nelimitate drastic de
decât cel al omului pe duratele ontologice...Omul
lună..., este deja cel a este particulă, undă şi
descoperirii şi manipulării vibraţie....Nu-i aşa că
în scopul Vieţii, a celulelor aceasta aminteşte de
STEM...Având această comportamentul Treimic al
cheie „ magică” a umanului ?
regenerării ţesuturilor, - se
poate învinge tragedia *
morţii de cancere, se poate

51
Există un procent tot mai femela umană s-a stins,
mare de mutilaţi, atât ceea ce e blamabil pentru
trupeşte, câtăşi sufleteşte. om.
Se poate constata cum
opera se auto-rebutează,
prin distrofism, prin Partedin...
vampirism energetic.,,. Iar
aceasta este atribuit în mod ..../ Dar nu nou
eronat unei entităţi super- suntem cei ce vor uita, ci
stiţiale, acesta este din TIMPUL, adica
uman, este ceea ce grecii MEMORIA...
numeau stigma, iar acum Consider ca a VEDEA
este determinism geneti, este dumnezeiesc in OM. A
genomic. gandi aceasta. A intelege,
* deci a avea constiinta,
Avem dovezi ale asadar a avea atributul pe
îmblânzirii câinelui de care mitologia il atribuie
peste 8000 de ani. Omul a caderii in pacatul originar,
vânat părinţii şi a „înfiat” de unde tot ce a urmat, tot
puii orfani. Mileniile au ce continuam a suporta ca
păstrat prin dobândire efect/ determinare / PRIN
afectivă, reciprocă, CUNOASTERE. Dar se stie
...ataşamentul om- câine, ca Sinele este din Sinele
relaţia stăpân iubitor, supus Lumii, este al Fiintei lumii,
devotat, fiind exemplară, partedin ...
dar ea se explică simplu: Spatiu/timpul este
dependenţa. circular, deci repetitiv,
Comportamentul câinelui – suntem captivi in
prin reflectare, oglindire, SPIRALIS, cel mai vechi
mimesis,- s-a transferat semn cunoscut al omenirii./
empatic în sensul că omul ...
are comportament canin. Devenire – cf. JHWH, (
Doar simţul primitiv( intact definindu-i-se lui Moise, pe
la câine), al maternităţii, la Munte, aşadar

52
REGENERARE perpetuă, ci este a (te) dărui vieţii
din sine, prin propria vrere zilnice, efemerul mister al
?) Fiinţei încorporate...a iubi
dumnezeieşte ar fi a te jerfti
Vezi conceptul de „ – ca ardere luminoasă, în
biodegradabil”, aşadar recele întuneric al
esenţiala condiţie a antimateriei...,este pathos şi
sistemului bio-energetic empathos, este A fi în
terestru, în care TOT-ul ( logos, din care vine lumea,
UNUL) este în care se întoarce totul, ca
INTERCONECTAT... Partedin.
Sinapsic – analog cu *
infractructurile tehnicii Acelaşi sens, aceeaşi
noastre.... esenţială (auto)cunoaştere,
şi care ne cere să o înnoim
mereu, să o restaurăm
contrasens cu entropia, cum
se spune „ cu alte
Partedin (II) cuvinte”....( Alte scânteieri
ale Cuvântului creator-
Ceea ce ne dlorim şi nu creativ....Un procent din
avem, plăsmuie dumnezei tăria forţei divine a
golemici Cosmosului Luminos, pare
Omul îşi închipuie ( dă să fie pulsatoriu infim, în
chip) – idolul şi apoi îl fiece vocabulă....Ca şi cum
adulează, i se închină şi îl ar fi o reminiscenţă, un
urăşte devordându-l, când altoi latent şi cultivabil, ...al
acesta, stihial fiind, nu îi Telepatiei , ca emanaţie a
adevereşte, nu îi realizează divinului genezei-
cererea. continue......
Omul îşi condiţionează *
zeul, „ te iubesc, dar ajută- Aceste avataruri ale Operei
mă”. Dar a iubi, nu este a ratate, de care scrie
lua în stăpânire, pentru tine, Nietszche?

53
* comunismului, acum
Aceeaşi mecanică de Consumism.
observat, de înţeles,
mecanica acvatică a Ce greu ne este...această
zborului, presupun şi etapă a arderilor ca
mecanica visului... terminale..., anii vârstei,
* etăţii marilor sentimente,
De neuitat zumzetul dominate de implacabila
infernal, de fapt gândit nelinişte,...a despărţirii de
psihic, terorizant pentru ceilalţi, de cei dragi, de
adversarul ne- african urmaşii familiei...Această
- al vuvuzelelor de pe suferinţă dintotdeauna, o
stadioanele C.Mondial de suferinţă esenţială a
Fotbal 2010. Naturii- Mame, Mater,
Zumzet ce aminteşte Matrice...Materia ...
rouirile albinelor ucigaşe,
mutante, apocalipsa armei
sonicităţii....biblicele Foşnetul de carte veche al
trompete ale Ierihonului, pădurii, toamna...
neh ?

* Starea de Încântare
Stupiditatea reclamelor
TV...Era un cântec tâmpit, Ceea ce mă uimeşte pe
„ Trăiască berea în care ne- mine însumi, revăzând anii
am născut”!Ca şi cum mulţi de când scriu, ( şi
generaţia lor e una de descriu ceea ce trăiesc) -
drojdie...Chiar este. Sau este cumva cheia intuitivă,
asta : „ chiloţi inteligenţi”, poate înnăscută(...), a
„ (!), „ sutien inteligent”, „ comportamenului meu
detergenţi inteligenţi” .... ...civic, mai ales după anii
De ce nu şi „ biscuiţii majoratului... Am
natali”? Demenţa „dintotdeauna „, ceva care
limbajului de lemn al nu are linişte, ceva care

54
uneori mă face să mă simt Teandrei din filosofia
„straniu”, cumva nu doar greacă...?)
cel interior ( conştientul), *
cu şi dinafara mea...Şi mai Ajunge să stau nemişcat,
concret, o stare pe care o în torpoarea dulce a unei
numesc socratică, cea a adieri, aici, lângă Apa
sentinţei „ Cunoaşte-te pe Streiului.Mă reumplu de
tine însuţi”...Mă auto- ceea ce numesc „ energie
observ de când mă ştiu, pot îngândurată”, de starea
spune că „ mîă indicibilă altfel decât
experimentez”- scrierile metaforic, „ a exagerării!) –
mele fiind inclusiv aşadar cuvântul doar gândit
observaţii în acest (...), se înnoieşte, se
sens....Prin poezie, acesată subţiază, devine aphoristic,
percepţie se codifică... Cuvintele redefinesc
inefabilul, imponderabilul,
Înţeleg tot mai clar că cum se zice popular „ ne
Duhul, Spiritul, Fiinţa (...), încântă”...Starea de
exaltă stările bucuroase Încântare, apoi starea de
doar într-un trup sănătos, Descântec, ca ecou
doar când energiile ancestral al manticii, al
organismului sunt divinaţiilor din riturile
armonice, aşa cum se arhaice ale omului în
resimt ele în tinereţe... natură...Omul Încuvântat.
Odată cu vârstele, ne Nicio bibliotecă întreagă,
îmbolnăvim, iar fiinţa nu se nici un sit al memoriei „ pe
„ simte bine”, se simte cant” al arhivelor, nu ne
captivă în „ mediul redau cu atâta forţă şi cu un
susţinător” numit trup, în astfel de fast preexistent şi
sistemul acesta cu circuit manifest în Natură, cum
închis (...), creier- inimă- resimt aceste stări
sex... FIINŢIALE – să nu uit a o
(Treimea aceasta pare a renumi stare paradiziacă....
corespunde analogic

55
Este starea Inocenţei ceva peste măsura
nepierdute, starea de arbitrară...) – este Timp. Nu
dinaintea alungării, starea ni se îngăduie să avem
spre care visez să revenim, timp, să ne împlinim rostul,
să re- devenim, dincolo de un Rost pe care îl resimţim
limitele duratelor intuitiv îngereşte, însă îl
noastre...În această primim cu măsura
metafizică palpabilă, restrictivă, a neiertării....
pulsatoprie, încă, Cumva...resimt cu o
imenistatea cosmică a unui măsură perceptivă...o vârstă
Sentiment Celest, ne redă mult mai mare decât cea
fiorul pe care îl ştim calendaristică, aproape de
transcedental, l-au numit biblica vârstă 73 de ani...
alţii Nirvanic... Iar atunci Ca SĂ SUPORT CE EACE
când trupul e istovit, iar „ ÎNŢELEG, ZILNIC, VOI
omul fructifer” reintră în NUMĂRA NU ANII CEI
PREZUMTIVI RĂMAŞI, CA
iarnă, omul iernatic – aşa SPERANŢĂ, CI ZILELE-
cum sunt eu acum,...se NOPŢI, SĂPTĂMÂNILE,
poate sprijini pe o LUNILE... Şi uneori suport
infinitezimală zbatere şi pot dormi nopţile, ştiind
ultimă de fluture, pe ultimul că de fapt trăim şi cu
trandafir ars de prima măsura Nopţii.... Iar
brumă... Somnul rămâne un mare
Şi atunci închid mister, nu al meu, ci al
ochii, să văd... Fiinţei în existenţa
umanului... Cei vechi încă
Ani-lumină şi Proporţii afirmă că, după Marele
Potop- probabil post-
Ceea ce nu ni s-a dat, nu glaciar - ni s-a promis
a fost programat arbitrar.. Iertarea..., că Divinitatea a
(...), ca durată,- aşa cum făcut un nou legământ ( re-
ştim omeneşte că ne-ar fi ligio... aşadar spectrul
necesar, cu Plinătatea Luminei, curcubeul...) –
mulţumirii ( de la Multum, numai că...de milenii, trăim

56
altceva, pare că am fost ( hrănitor, coroana de
din nou!) uitaţi. Dacă nu rădăcini care extrage din
suntem orbi cu minţile, lut, piatră şi ape freatice,
vedem ceea ce NI se telurice, din aparentul
întâmplă şi e o naivitate a neviu,... sevele ce vor urca
atribui asta Cuiva anume, în coroana de sus, a
devreme ce Universul are o văzduhului ( duh- văzut),
Lege explicabilă ( cu vârfuiri spre soarele care
deductibil) ca principiu ne resoarbe.
ordonator absolut, imuabil În picătura de sânge
şi incognoscibil în sensul oceanic care circulă,
de a putea vreodată a fi captivă în Sistem, prin
controlat în folosul arterele- ramurile noastre,
omenirii... pulsează misterioasa ritmie
fractalică, aceeaşi în
Poate că vina este a Anilor univers...Din substanţa
– Lumină, aşadar tragicul primordială APA, nucleul
ne este aici, suntem captivi de moleculă, din ameobă,
în Proporţii... din memoria infinitului
* mare în cel mică, din
Suntem impregnaţi, unii macro-cosm, în micro-
suprasaturaţi de Memorie. cosm, din Sistemul Solar-
( Când aceasta este a planetar, în sistemul
obscurităţii, a uitării de atomic, con form ecuaţiei
sine, ea este toxică, ucide. lui Niels Bohr...
Din miezuitoarea paideuma *
şi până „ sus”, în conştiinţă, Din milenii, omul a
în structurile de cristal memorat şi a codificat
poliedric, ale acesteia. iniţiatic, Cunoaşterea / de
* Sine ca Sine al Lumii/ care
Ardem- biochimic a venit din Cer...Aşadar de
zicând,- animalic, însă în la Origini. Geniile intuitive
analogia de suprafaţă, a sau sacerdoţii cărora li s-a
Arborelui vieţii. În adâncul revelat aceasta,

57
esenţialmente, au biserici, ortodoxe( 80%),
determinat evoluţia catolice, greco- catolice,
propriuzisă, devenirea cf. neoprotestante, iehoviste, (
Legii Divinităţii, a tronuri), moschei ş.c.l. E o
perpetuei Geneze... febră anume, aşa cum a mai
Neuitând că spaţiul- fost prin anii 1000 ( v. Anul
timp este ciclic repetabil, o mie” de Henry Focillon).
aşadar precesiv, cei astfel Hunedoara
iluminaţi au avut cum să retroactivează cumva
deducă, scrutând trecutul, medievalistic, sunt serbări
previzibil- logic, viitorul... şi chinuri de restaurare cu
Profetismul nu poate fi fără scop turistic... La Castel, la
retro- cunoaştere. Cetăţile dacice, menestrelii
Prognozele nu pot fi şi junii se joacă de-a istoria,
viabile, fara Gnoze. de-a luptele cu săbii de
lemn, de-a „ programe
Focuri de artificii europene”... Un delir bine
instrumentat.Împreună cu
Politica joacă tontoroiul ...singurătatea celui ce
ei valpurgic, într-o veselie scrie, apăsat de Urâtul
mai ceva ca în Cimitirul baudelarian...să îţi scrii
Vesel de la Săpânţa. Delirul agonic- extactic, poate
mediilor este semnificativ. ultima carte...O răbdare
Ici un popă îşi ţine cursurile glorioasă, un delir numai al
prozelitice, saducheism, tău, asumat.
alături filme porno, spice *
platinum, dincolo sminteala Computerul, adică eu, fără
cohortelor de clauni, pricepere tehnică....îmi „
saltimbanci, analişti ignari, înghite” proiectul unei cărţi
zvârcoliri impotente de de poezie...E a doua oară şi
stradă, deviaţi mintali, e vina mea. Mă consolez..
filme apocalitice, mistic: mi le- luat înapoi
derizoriu... Statistic, se Noaptea.
ctitoresc cateva mii de *

58
Spiritul, Inteligenţa, NE fumegânde, barele
experimentează? Sau SE instrumentului vibrau în
experimentează? Ce anume diferite frecvenţe asociind
determină ratările, stările de exaltare cu
eşecurile, reluările? realitatea dură specifică
unui oraş de siderurgişti”..

Hebdomadarul devean
Replica, 1 dec. 2010

„Zdrenţele dezgustătoare *
ale sclavului” Lasă-i să se devore între ei.
Este singura şansă pentru
Mircea Goian… jurnalist cei încă vii şi nemânjiţi.
*
* cum se odihneau pădurenii De la statul de Drept, la
navetişti după coasă… statul de drepţi, cazon, nu e
*îndârjire la patru ciocane*
diferite frecvenţe ale exaltării*
mult...
realitatea dură*

„ În vreme ce majoritatea
hunedorenilor se străduiau
să devină „ eroi ai muncii
socialiste”
venind să se odihnească în
*
combinat după multe ore de
Simptomele au devenit ale
coasă pe dealurile din
avariei: cedează sitemul
pădurenime, Giovanni
nervos ( Administraţia
Purcariu lovea cu îndârjire
statală) a sistemului
cu patru ciocane pe barele
criptocomunist, cu accent
acordate diatonic ale
criptociocoism...
vibrafonului creat pentru
*
muzica de jazz. Faţă de
Dictatura sexualităţii, a
bloomurile de oţel
democraţiei distrofice, a

59
dogma- dacă subconştienul
trinelor...Dictaturi.... fuzionează cu mintea
* rece....Creierul ne este
Îmi revine mereu în minte unicul organ RECE din
complexul biblic al corp, ca să nu ne auto-
fratricidului – Abel şi Cain. incendiem. Biochimia ne
Şi o analogie poate bizară: este ramură din bătrâna
Ismael şi Istrael. Şi alchimie...Să rămânem
altundeva,...aici,cel al gnostici. Asta îşi spune lui
fratricidului ( de fapt) însuşi Sinele...
dintre cei trei „ veri *
primari”, din balada Carmen de moribus, ola la !
Mioriţa... Ce exact ! Chiar când
* inteligenţa râde.
Trăim ceea ce Erasmus din *
Roterdam numea „ Post coitum...Pentru bărbat,
apocalips al orgasmul este o experienţă
prostiei”...Timpul este a morţii, un vicleşug
circular, aşadar ceea ce a atenuant al
fost este, va mai fi... biochimiei...Pentru femeie,
* orgasmul este altceva, este
Astfel că suportăm, şi foamea nopţii de lumină, de
imunitatea ne poate veni nestingere...Eros şi
tocmai de la acest Thanatos...
coeficient de irealitate, care
pentru noi, scribii, este arta Amantele zeilor iubitori
noastră, dacă ea rămâne a
semenilor noşri, cei încă Duioasele prostituate ale
dornici de lumii de azi, frecventabile
vindecare....necomplici cu pe canalele televiziunilor şi
boala lor, boala acestei internetului. ..Kamasutrele
lumi...VISUL ne este starea lumii virtuale....Orgiile în
esenţială, el ne poate salva, doi sau cele de
ne poate fi de leac, lecuitor, grup...Femeia, învinsă

60
aparent, exlamând în să îi amân
transă, orgasmic, englezeşte imortelizarea....O, inoceţa
: lui nepierdută! Şi roirea de
Oh, my Good, „ O albine a cuvintelor mele
Mygood!, adică O, bolnave...
Dumnezeul meu, domnul Un trandafir englez,
meu, demonul meu... descendent din Rosa
De undeva din canina, floarea Câinelui
ancestral, de undeva din anubis,...floarea de rug,
geneza căderii Fiilor floarea numelui Rozei, de
Cerului, care scria Umberto Eco...O
care s-au împreunat cu alegorie a Stării mele de
femela omului... după Septentrionul natal,
Virtualele ...fecioare, un adio amânat de o
iubitele zeilor, lacrimă care nu mai
elohimilor, voila ! Şi tu, cade...Starea adamică, a
care le iubeşti totuşi Urâtului în lume, a geloziei
preaomeneşte. faţă de temponauţii lui
Enoch...De ce să te întristez
Ultimul trandafir cu adaosuri explicite?

În parcul muşcat de Schije de poem satiric


prima brumă....Albinele,
viespii şi fluturii au O, Adevărul, Sophia, Fiul
terminat şi anul acesta Filio... ! Mereu la un pas
lucrarea lor...Trandafirul înainte, mereu la un pas în
ultim, pe care îl iau încă urmă....Şi îl speriem,
nears, trandafirul ghimpat, imprudenţi, îl alungăm
ca sufletul poetului, îl grăbind să-l cuprindem, aşa
ascund sub haină şi îl pun cum ne alungăm
în sarcofagul lui de umbra...Cu soarele ucigaş
ceramică, îl rebotez cu aqua din spate...Noi, morţii de
dolce ( a stării mele)..şi îi mâine. Noi, misterul ce se
ofer câteva bobiţe de zahăr, ascunde arătându-se, şi

61
viceversa. Cele şapte Frici ( Bucureşti: ALO !? Alllio !
spaime) ale umanului, sunt ...(Asta a fost vocea
de fapt una singură, cu Ventrilocului, din viitor,
şapte spectrale „ culori”, ca Traian Băşescu....Iar ecoul
ale unui curcubeu, însă BOC, răspunde, asurzit: -
peste care tronează răbdător Haoleo ! )
negrul de doliu al nopţii lui (Din auf, mulţimle
Novalis... păcălite) : HUO!
Noi, Unul Din auf(fiderzein)
multiplu, fractalic... Băsescu :-... cîhî, câhîîîî.
* Deputaţi şi dePUTANE,
Alo, pompierii?! Veniţi, chetîţţeni, Lihnişte. Măăă,
sunt fierbinte ! ce drachu ?! Singuri voi v-
* aţi ciuruit, dar cu Eba ce-aţi
Contrareclamă nostimă: avut? ! ..Fac un apel pe
Coca- Colaps... corabia nebunilor, către tov.
* Stolo, Stoika, Nastratin
„ Combate bine”, îl lăuda Pogialan, Server- Cotoi,
activistul de partid pe toarşa Cocoş şi toarşa Miss
tovarăşul membru devotat, Roburta, Marmovideanu,
cu membrane cu tot...Se tov Flutur şi tov Wily
mai poate să şi bată bine, Brânză, heellooo, lei
dacă e şi sescurist... perdeleii mei, jos
suspândacii, shus frau-
Acceptându-l pe Godot.. dacii mei !!! Vă ordon,
treceţi Furtul! Fiţi
Nano/ teatru f.f. scurt solidarnosci ! Vivat
paricidu’!
Furror tartarus est, vest (Cascadorii, ţuţări, gay
şi...rest... excitaţi, fameni, nimfe,
europenisionaţi, capete
Ultimul strigăt al plecate şi totuşi tăiate, ş.a..
dictatorului, către mulţimea scandări gâtuite, scandări
care îl huiduia, în

62
ventriloce, scandări al său „ Elogiu al
vuvuzelice(: nebuniei”, de fapt un elogiu
- Băăă!! SESCU-mpeşte al prostiei – masa de
baclavaua-n voi, javrelor, manevră a ticăloşilor
afarăăă ! dintotdeauna....( Însuşi
( Ecoul fractalic, prin Einstein vedea în prostia
canale: omenească u
...gheară...ară...ăăăăă.. pericol...cosmic!)...Erasmus
care scria în secolul XV( !)
Cortina de fier vechi şi că viaţa e o comedie
şpan cocsochimic sinistră, în care oamenii,
deghizaţi felurit, îşi joacă
Text capturat din eter rolurile până când „
stăpânul teatrului”, „ sub
Cortina de fier vechi purpura superbă a regilor”,
dar, atenţie ! „ sub
Între naivi şi proşti e doar o zdrenţele dezgustătoare ale
subţire liniuţă de umbră. sclavului”, îi sileşte să
* părăsească teatrul” ...
Dumnezeu nu ia minţile cui Teribilă sintagmă a
nu le mai are... complicităţii tragice dintre
* victimă şi călău. Deoarece
Un fior nirvanic, la Esenin: psihologia sclavului,
„ Te-am trăit sau doar te- robului, este demonică, este
am visat, viaţă?” genial- inumană, dar
* operaţională a „ lucrării în
Există şi ventrilocism în orb” dintotdeauna, dintre
delirul politic, există şi Călău şi victimă, mulţimea
vampirism, ambele aparţin de care scrie Gustave le
legilor energetice.. Bon... Determinarea aceasta
* face istoria şi ea pune
Erasmus, umanistul mereu doliul macabru pe
olandez, un evreu rebotezat curcubeul căzut, de
Gerhard Gerhards...) -, cu băltoacă, al prostiei umane,

63
a celor mulţi şi înjosiţi prin miturile şi, prin
iresponsabilă complicitate suincretisme, în religii.
cu idolii săi.. Omonima ei latină este
Venus, deasemeni zeiţă a
Enunţul retoric dragostei şi frumuseţii...Ca
să nu mai vorbim de Isis, de
Tiranul de tip modern este Mamit, de Geea...Peste
cel dintotdeauna: îşi milenii, Fecioara Maria...La
învinge propriul popor, indieni Kali, Marea Mamă,
mizând pe îndobitoricea( este una şi a morţii...Prin
mancurtizare), pe reflexele aceea că..., a te naşte, este a
foamei şi fricii, principiile începe a muri...a fi
ordonatoare ale muritor....Colateral zicând,
existenţei...Sloganul lui şi creatorul se întrupează- prin
al sistemului –mulţimii, femeie- Matrice,- Mater-
este „ idealul naţional”. Materie- ...şi apoi moare
Aşadar mulţimile îl produc, ciclic, succesiv, în
îl adulează orbeşte, ca apoi eternitate....
să şi-l devore....La români,
decăzuta „ virtus romana” a Incestul ca „păcat
devenit secularmente originar”…
răbdare mută, apoi laşitate,
înstrăinare, vidare de sine Nimic nou sub luna
colectiv,aşadar criza de lumii…
identitate....Cota de avarie
este cea a extremelor, care Pejorativ zicând, Adam
...se ating. s-a împreunat cu „ sora” sa,
devreme ce, conform
Fecioara.. mitului genezic evreiesc,
Eva a fost „ carne din
Şi Atena, zeiţa greacă a carnea „ lui şi „ os din osul
dragostei şi inteligenţei, a lui”… Deci ei au concept
fost Fecioara, aşa cum ea a fiu din acelaşi sânge, fiind
fost divinizată în toate consanguini. Miturile,

64
epopeile, ca şi basmele din orală a popoarelor, cea
toate zonele redau acest laică, însă nu odată şi cea
fapt riscant din punct de creştină, fie oarecum „
vedere al efectelor, dar şi voalată” sub stigma
istoria relativ recentă, mai dogmatică.
ales cea a regilor, unde În imemoriale timpuri,
monarhia are interesul atât matriarhatul era victima
a păstrării unor reguli cu principală, adică femeia
ţinta descendenţei, cât şi a deopotrivă venerată
averii moştenite În era păgână, a Naturii-
direct….Dacă miturile zeiţă supremă, mama Geea
despre zei conţin acelaşi cea cu alte zeci de nume,
fapt-act pe care-l numim dar acea femeie- Mater era
modern incest, şi în cazurile şi abuzată, fără scrupule, iar
istorice efectele au fost fiicele ei erau nu odată
degenerarea, distrofiile, posedate de propriul tată,
urmaşi alineaţi, etc. sau de rude
* directe….Incestul este în
Într-un vast studiu acest înţeles, şi el, un „
comparativ, despre basmele păcat originar”, urmările
românilor şi al popoarelor fiind cele fireşti, iar despre
învecinate, dar şi al tuturor imoralitatea acestui act nu
popoarelor romanice, se poate vorbi în înţelesul
premiat academic în 1889 actual, ci în legea naturii şi
(!), Lazăr Şăineanu oferă un a primitivisimul
impresionant sumum de comportamental al Naturii,
glossare şi comentariu al eventual sub motivaţia „
domeniului, incluzând şi înmulţirii şi stăpânirii
tematica incestului în pământului”, ordin atribuit
omenire. creatorului..
Subiectul fiind unul „ *
delicat”, desigur că nicăieri Deci incestul vine din era
nu s-a conservat mai bine primitivă, fără relaţii
ca în basme, în tradiţia conjugale, departe de ceea

65
ce eventual este înscris în şi propriile lor mame, în
Geneză, ca Persia religia sanctifica
pereche….Dealtfel acolo unirea dintre fiu şi mamă,
nici nu aflăm ceva explicit, pe motivul vigorii şi
imperativ în acest sens. sângelui tânăr) . Priscus
Devreme ce Adam îi are pe scrie că la tătari asemenea
Cain şi Abel cu Eva, se căsătorii erau permise, tot
subînţelege că fiii lor s-au astfel şi la huni.( vezi
căsătorit tot cu surori, analale medievale); Attila
deoarece „ Adam a avut fii s-a căsătorit cu fiica sa
şi fiice”…Poate că şi acest Esca… neavând cu ea
lucru a determinat căderea urmaşi, a luat-o pe o alta,
drastică a vârstei Ildiko, cea care avea să-
primordiale a omului lucidă prin otrăvire.
adamic şi Venind în timp, familiile
matusalemic….Adevărul regale în mai toate ţările
pare a fi disimulat, camuflat considerate civilizate, fie şi
în tradiţie şi apoi în texte, cu acordul tacit sau ocult al
din motive strict religioase. bisericii în „ conlucrare” cu
Natura nu cunoaşte puterile. Nimic nou sun
moralitatea, nici mila, nici luna lumii…
alte legi pe care omul le-a Încă vechii regi egipteni,
declarat morale, ea are faraonii, erau obligaţi a lua
legea junglei. În illo de soţie pe sora lor…
tempore, relaţiile Cleopatra a devenit nevasta
incestuoase erau chiar fratelui ei Ptolemeu, din
considerate şi continuate dinastie
sacre ( ceea ce subînţelege ptolemaică. Peste ocean, la
că imitau oarecumva peruvienii Popoarelor
zeii…) . Soarelui, de asemenea.
* Incestul este atribut al
Conform istoriei lui primitivismului, în
Strabon, parţii antici modernitate fiind
sanctificau unirea dintre fii considerat un act criminal

66
şi reprimat prin lege, ceea ( Dumindzău, aşadar
ce nu îl face să dispară, nici Domnul zeilor) - ) o
în zilele schimbă pe Simziana în
noastre…Nenumărate lună şi pedepseşte Soarele „
cazuri, care mai de care mai ca în veci să nu se
oribile, sunt relatate de întâlnească”…Nici regii
medii în era internetului şi Bibliei nu lipsesc; între
televiziunii. sutele de „ ţiitoare” pe care
* le inseminau Solomon,
Măreţii greci antici, (ca David şi alţii, erau şi surori
şi cei incaşi), aveau acelaşi sau rude apropiate; scopul
obicei, cum am spus, mai presant era de a avea
ales din motivaţii extra- urmaşi viguroşi, neapărat
amoroase, materiale, ale feciori…In Biblie sunt şi
tronurilor şi privilegiilor alte istorisiri ( îmbătarea
lor. părintelui pentru a se culca
Mythra din legenda cu ele), sau altele, numai că
vedică, s-a căsătorit cu tot din consideraţii de
propiul ei tată. Zeul ( sau cenzură a dogmei iudaice,
omul zeificat )) Indra, s-a astfel de fapte nu sunt
căsătorit cu fiică-sa înfierate, ba, uneori, tot
Ahalya…Olimpul elenic victimele sunt cle vinovate
abundă în astfel de fapte. de „ păcat”…
În legenda despre Soare şi
Lună, la români, incestul La popoare învecinate,
este extins mitologic la ortodoxe, nici popa nu e
modul cosmic;( vezi şi scutit de astfel de „
balada Sora soarelui); dezvăluri” privind incestul:
Soarel3e s-a îndrăgostit de „ un basm macedo-română
sora sa Ileana Simziana ( se numeşte „ Popa ia de
ciudate nume ce amintesc soţie pe fiică-sa”…Incestul
de Luna şi de îngerul căzut este atribuit şi miturilor
Semiaza, din apocrifele lui dacilor ( Decebal cu fiica
Enoch, n) …iar Dumnezeu sa), sau ungurilor ( regele

67
Ungariei…). De fapt toate studiu lapidar al „ zicerilor”
popoarele din arealul larg româneşti, neaoşe, al
european au astfel de expresiilor triviale, al
relatări ( În Muntenia: Fata sudalmelor, aşa cum
popii a cu stem; Fata popii funcţionează ele în
din sfeşnic; În Moldova „ exprimările mai „
Găinăriţa”; în Ardeal „ deocheate” ale
Frumoasa”; Fata din românilor...Înjurăturile cele
buturugă” ( prelucrare de mai frecvente – deloc
Desnuşianu); Pajura; paradoxal- se referă şi au
Lisandra; Ispirescu are şi el trimiteri la mamă...sau la
basmul „ Împăratul cel fără organul sexual
de lege”, „ Sfânta feminin...Lucru bizar doar
Vineri”etc. Lista este pentru minţile exaltate, care
impresionantă. Dacă numiră România, „ grădina
decodăm mitul lui Narcis, maicii domnului”-
cel autentic, ni se relevă de măgulitoare apreciere a
fapt un simbol al incestului Papei Ioan Paul- Wojtilla...
în plan psihic; Narcis vede Aceeaşi idee, deghizată
în luciul ape pe sora sa, propagandistic- comercial,
necum pe sine. Restul este şi a ministrei
e…parabolă. dezvoltării şi turismului,
Deci nimic nou Elena Udrea- Cocoş, cea cu
sub luna lumii, nici măcar „ Grădina carpatică” , a „
sub …semiluna frunzei”, aluzie la sexul
balcanică… femeii- Evei, adică aluzivă
la faptul statistic că în
Între sudalmă şi România, femeile sunt mai
rugăciune numeroase decât bărbaţii!
Oferta a fost inspirată
Împreună că prof. univ. cinic de spusele
dr Florentin Smarandache, măgulitoare şi de cu totul
de la Institutul Gallup din alt substrat, al Papei.
New Mexico, am schiţat un Numai că dincolo de aceste

68
facile slogane cu ţintă dinainte de Cristos (
ecumenică,...realitatea este Hristos)...
că românii nu îşi înjură Bogdan Petriceicu
divinitatea Tatăl, ci Haşdeu avea sintagma „
divinitatea Mater, deci ei patrihoţi”...Poate prin
sunt Patrioţi ( şi aici?!) aceste ziceri glossate cu
aparte, niţel pe extremă, ci ţintă mai degrabă rece-
nu Matrioţi, adică ai limbii ştiinţific, am stârnit
MATERNE....Poate că ipocrizia şi habotnicia
astfel ar fi mai nimerit să unora....în ţara în care
zicem Limba Paternă? E de poporul zice : „ Fă ce zice
regândit în ce măsură popa, nu ce FACE
suntem cu adevărat popa”....Exact cum ne
creştinaţi, odată de cereau şi activiştii ceauşişti:
ocupanţii romani, apoi, care una cereau- ziceau, dar
secole la rând şi obsedant alta făceau! Adică
actual, de slavii erau...patrihoţi şi mai egali
pravoslavnici... decât ceilalţi în
Desigur, cum se zice, nu „egalitarismul” lor
neapărat Instituţia Bisericii demagogic...
este blamabilă, ci aceia care
din interior o subminează; Maniheea
după 1989, cazuistica
descalificării Dacă există autotitraţi Înalt
comportamentale a unor preafericiţi, există şi Adânc
lideri ai bisericii” Întunericiţi. Şi există. Se
naţionale”, a relevat reciproc determină.
decadenţa în acest sens,
aşadar o criză care este nu Paideume
naţională, ci
instituţională...Consider că Cei din munţi, cu
acest timp de spirit montan..., şi cei din
comportament este depresiuni ( Oaş, Haţeg,
SADUCHEISMUL de etc) ...O paideuma a

69
...depresivităţii? La ...Aiurea ! Şi coana
extremă, cei din şesuri, din Anastase, şi Cocoş-Udrea,
puste, din deşerturi....Ai şi Boc, fac jocuri de cuvinte
vămilor pustiei, cum scria de soiul ăsta, amintind de
Ioan Alexandru... Ai lui ...daci... Păi ei ! sunt
Ioan botezătorul... Botezul GÂNDACII, gânditori de
cu apă speţă sfertodoctă, orbiţi de
curgătoare...,diviniizează de chiorârea Conducătorului –
fapt Apa, substanţa ei sunt de fapt suspendaţi în
primordială...Iar creştinii au delirul logoreic- electoral,
transferat simbolic în discursuri demagogice,
...Iordanul, într-un vas stereotipe, ei sunt „ urmaşii
numit la ortodocşi, lui Traian Băsescu”, aşa
cristelniţă... ( de la Christ)... cum tot Udrea stupide
women cu frunza pe buzele
Ştire sinistră la TV: de jos, galinaceea Elena of
Un preot din Moldova de Frundza Verde a cocoşului
dincoace de Prut.., şi sosia feminină a lui
botezând un copil, l-a SERVER Voinescu- Cotoi
apăsat prea brutal pe cap şi ei sunt FRAUDACII!
l-a înnecat în Boccceaua lui Bocneriu
cristelniţă..Practic, l-a BOCeşte iar tristan tzara
ştrangulat.. O, Doamne! urlă la lună : BĂ SE SCU-
mpeşte totul! BĂ-
Fraudacii SESCUmpeşte moartea !
*
România suspendată de În iarna 2010 românimea
sărăcie, mancurtizare, va îngheţa BOCnă.
stupidizare retroactivă, de *
tâmpenizare! O invocaţie ciudată în
....În congresele diareice jocurile de copii: „ Ala-
ale PDEleilor, una pseudo- Bala...” ...(Allah, Baal ?)
filoz-oafă: „ În România au ...In sud/ Oltenia
apărut suspendacii”

70
Este un zeu invocat felului meu de a fi, empatic,
popular, pe nume sau având prea- plinul
ALA...oate tot de la Allah suferinţei Naturii...
...Basmul Harap Alb evoca *
desigur un arab alb / Gem catedralele lumii de
harap... cruci de aur, icoane de aur
* şi pietre scumpe... Crucea a
A suporta că murim: prin fost din lemn, iar acum a
retragere a memoriei lungi, ajuns ofrandă pentru cine?
prin alienare, prin uitare de O fi aurul Anunakilor ?
sine. *
* Alegi una, alta culegi. Iată
Arte escatologice, arte demo(N)craţia !
mitologizante, arte *
prevestitoare? Reumplem Să scriu despre
Timpul de muzici, dar comportamentul slav al
Timpul ne este surd şi mut celor din teritoriile vecine
şi orb...Metaforic zic. cu ruşii....E vorba de
* presiunile a cel puţin 13
Suave anomalii, paranoia secole...Principalii agenţi
cromatică a orhideelor. istorici : biserica
* pravoslavnică şi elitele
Sânii ei goi sunt de fapt obscure, efemere dar
foarte...plini. eficiente, ale
* Kominterniştilor kulturnici,
Un pseudonim mult mai apoi cele ale regimurilor
potrivit pentru poeta....Ana totalitare - ....Moldova,
Freudiana.. Bucovina şi desigur,
* Basarabia, mai ales, au fost
Cauza filosofiei este delirul tratate mereu ca nişte
zeilor. satrapii ale Ţarismului şi
* respectiv
Poezia mi-a fost modul de Stalinismului....Sufletul
cunoaştere, al intuiţiei, ai acestor ţinuturi este

71
traumatizat, mutilat, în Amintire fără Muenchen
estincţie tragică...Religia ...
Roşie...Ea funcţionează ca
păuşa din lemn Clientelarii de la „
Matrioşca....Ucraina este Curtea veche”- nouă, fac
cea mai întinsă la graniţe ture pe banii culturii pe
vecină...şi azi...Populaţia a mapamond într-o voioşie.
doua ca număr este a Am fost invitat insistent de
Rutenilor, rusnacilor, sau către organizatori,( Dr
russinilor....O populaţie Theodor Christian), şi
numeroasă a rutenilor este preşed. Uniunii Scriitorilor
infiltrată istoric în Germani din Bavaria,
România, disimulată sau Robert Stauffer, la October
deghizată conjuctural, ...De Fest, 2001, ca laureat
exemplu, în zona pentru relaţiile literare
Hunedoarei, în munţii cultivate de revista „
Poiana RUSCĂI,...ori pe Provincia Corvina”, şi ca
Valea Mureşului...Istoricul autor al cărţii în tandem „
T. M. Le spunea un pic Blitzende fenster- Ferestre
extremist (?)- corcituri... fulgerate”, cu Magdalena
C. Schlesak şi „ Empatia
divină”, editate de mine
aici, bilingv. De trei ori am
fost la Sibiu, unde, la
paşapoarte, am fost pasat,
cenzurat practic, de către
funcţionarii înţesaţi de
securişti şi foşti miliţieni.
Invitaţia era pentru 14 zile,
am avut şi delegaţie de la
edilii mei, dar eram pe
listele negre de dinainte de
1989....Când mai erau 5
zile până la începerea

72
manifestărilor, am renunţat Uniune a etnicilor Germani
scârbit. Romanien Kutlur din Hunedoara, era înţesată
Einblicke in Munchen a şi ea de foşti informatori ai
rămas în arhiva mea de securităţii.
nimicuri ale zbaterilor
toate. Cine mai participa Arderea etapelor
acolo, desigur, pe cheltuiala
bugetului? Prof. Dr. Eu aşa am fost, încă de la
Rrrăzvan Theodorescu, cel început, întâi instinctiv,
cu TVRL la revoluţie, apoi intuitiv, apoi
ministrul culturii...,Dr. conştientizând: mi-a ars
Rodica Binder, Mircea etapele prin arimtii,
Cărtărescu (?!), Dr Peter meandre, salturi şi căderi,
Motzan ( naiv confrate al ridicăi şi epuizări, iar ceea
Hertei Mueller de anţărţ...), ce filosoful numeşte
Vladimir Simion ( ?, ) dar asompţiune, a fost stigm, a
şi excelentul regretat fost consecinţa, a fost
dr.Vasile Iliescu( exilat în determinarea. Şi nu regret.
Germania), istoricul, pe *
care îl cunoscusem la Unitatea unei creaţii literare
Congresul Româno- nu este neapărat
American de la Oradea, pragmatică, ea nu este rod
alături de prietena mea al intenţiei reci, ci este ceva
Magdalena Schlesak, şi ea din adânc, este a
în exil... substratelor, este a ceea ce
A fost o mare numesc memoriei freatică.
dezamăgire faţă de „ *
vameşii” politruci ai Deseori, căutând anume
regimului ( nu exista viza ceva, am descoperit altceva,
UE) şi mi-a fost ruşine mie surpinzător, cu atât mai
pentru modul în care îmbucurător.
românii îşi hărţuie în *
continuare scriitorii. Am Uneori ai impresia că
înţeles că aşa numita insistând obsedant să ajungi

73
un ţel, de fapt îl îndepărtezi, Sulamita, simbol al Miresei
îl alungi, ca şi cum îţi – Fecioare...Textul este un
alungi propria umbră, cu mic manual de educaţie
soarele prea înalt din spate sexuală pregătitor actului
... împreunării, un model
* pentru rangurile înalte, dar
Picturile lor reci, stihiale, şi pentru oamenii
non- figurative...Vezi simpli...Toate aluziile şi
câteva zeci de autori de subtextul, insinuează cert
acest tip, şi nu vei dibui nici practica dezvirginării,
măcar stilistic, care e preludiul actului „
autorul. Un stihial iniţiatic”, unele scene sunt
suspendat, abisal, al picante; de pildă mirele bea
hazardului. vin din buricul fecioarei şi
* altele..
Cam.... nesfânt regele
David, devreme ce a Umbra memoriei ocultate
pândit-o pe Bethsabeea, Conducătorul- pseudo-
suprinzând-o din ascuns în Mesia
pielea goală, la scăldătoare.
Era prin secolul XI î. Chr. ....În „ era ceauşescu”,
Nimic nou sub luna plină... cohortele succesive de
* stalinişti au fost treptat (
Nici Solomon nu a fost natural şi idoelogic)
poetul consacrat, ci a avut împrospătate de scriitorii
artişti de curte cu har, care care accedeau spre
i-au lucrat afirmare, atât prin reviste,
comenzile...Avea să facă cât şi prin edituri, care au
figură de poet genial, însă instituit concursuri anuale
de fapt Cântarea Cântărilor, de debut. Cenzura era ultra-
e o compilaţie: sublimă, cu vigilentă, iar
scopul iniţierii deflorării propagandismul de tip
fecioarelor. Solomon este activistic- cazon, omagiul
un simbol al Mirelui, direct la adersa

74
conducătorului şi a cedat cu câteva strofe, dar
tovarăşei, au devenit alţii au editat biblioteci cu
condiţionale pentru aceste elogii de acest tip, făcând
debuturi, ca şi pentru a fi carieră, avantaje etc.
recunoscut, promovat până
în „ istoriile literare la zi”, Cei care au făcut exces de
sau în manualele şcolare şi zel până la cote penibile, au
în universităţi. În sens mai mâncat cozonac, alţii
pedstru..., dacă erai plin de franzelă, la „ bufetul de
zel – devotament- pentru partid” de la Casa Scânteii,
cauza- partidului- stat, Măgoşoaia oripe la editurile
aveai un post şi un rost, îţi agreate de Tovarăşi, iar
apăreau cărţile şi nu te alţii au stat la cozi cu
hărţuiau securiştii, etc. Într- tichetele de raţionalizare ..
un fel, majoritatea ale .. eroicei clase
scriitorilor domniei lui muncitoare., cântate cu
Ceauşescu, au fost siliţi osârdie şi de adolescenta
condiţionat să îşi de obolul, şi de nonagenara Nina
astfel fiind, cum s-ar spune, Casian, care a emigrat la
( niţel sau mai abitir) timp spre New York-ul
şantajabili moralmente.. hulit altădată cu osârdie
Sunt de revăzut în acest proletcultist- jdanovist-
sens celebrele big- antologii sovromistă...
omagiale, cerute de partid
la aniverările personale ale Câţiva congenari solidari o
lui Ceauşescu sau ale PCR- viaţă, unii editori,
ului,în care dacă erai redactori de reviste sau
prezent, erai asigurat de domni critici agreaţi şi de
succese, şi e de amintit regimul totalitar, şi – prin
parctica der a ţi se cere o „ duplicitarism- de regimurile
poezie cu tovarăşul” sau cu de după 1989, contunuă
tovarăşa, dacă „ vreţi să acerb să-i ignore sau
editaţi cartea la noi”... denigreze pe cei care nu au
Chestia este că unii au fost „ cu ei”, inclusiv pe cei

75
care au părăsit ţara dar se face lobby în anumite
continuă să fie ceea ce sunt cercuri occidentale (...),
: scriitori români. ( Din pentru mari premii, dacă nu
generaţiile proletcultului, chiar Nobel-ul...
cea numită în boeme Portet de comunist este
capitalei „ poeta – cal” , a un fel de piatră de căpătâi, a
fost privilegiată de „ liricii aservitoare
organe” şi a făcut figură de Propagandei comuniste de
„ clasică poetă română încă sorfinte proletcultistă, apoi
din viaţă”, creaţiile ei ceauşiste, prezentă în mai
intoxicând generaţii de toate acele „ Omagii” roşii
elevi, începând cu ....cei de amintind de Stalin şi de
la grădiniţe, unde Mao sau Kim Ir Seng;
educatoarele erau să-i ...este un veritabil
înveţe limba română prin Manifest al Doctrinei care
aberaţiile ei de tip „ Nică îl înlocuieşte pe Mesia, cu
fără frică „ şi altele. O Ceauşescu ( de ziua lui
vreme, a sfătuit prin poşta 1981, d. Cartea
redacţiei, la România Românească) recte cu
literară ( cum face domana Partidul Unic, iar „ focul
Constanţa Buzea, azi) – ideologic” îl vede ca pe
debutanţii care doreau să rugul biblic al lui Moise,
fie tipăriţi în rfevista cum scria M. Eliade în „
actuală a dlui Alex Aspecte ale Mitului”:
Ştefănescu...
Dacă în glorioasa-i Torturi din limbariţa
tinereţe, Nina Cassian a fost politikon dîmbovicioasă...
o seducătoare, cum aflăm
din cartea ei de memorii, Ca să servim şi
elogiată de dl A. Ştefănescu câteva cireşe pe tortul
( în R-L.) şi prezentă pe la acesta de flustuk, iată doar
târgurile de carte din câteva din pişcoturile rupte
Bucureşti, este treaba dsale. de la gura aleşilor voştri (!)
Longevivă fiind, auzim că care pot purga percepţia

76
deviantă a electoratului Sîntem aici graţie unui om
românesc de oriunde s-ar politic, de aceea trebuie să
afla, inlcusiv la Paris, unde definitivăm procesul de
strânse voturi Wiliam creare a unei identităţi
Brânză, azi parlamentar ! proprii”.
„Aceste
cuvinte ne doare-n cur” ( Baftalo mo, S-o castreze !
dixit primarul Vanghelie) „ S-o
castreze pă mă-sa, nu pă
..Unii au un sistem noi! ( despre ministrul de
nervos scalariform, ca cel al Interner Maroni)...Silvio
anelidei: un neuron în cap, Berlusconi ăsta care-şi
unul în cur şi altul în implantează păr ( ...), dacă-i
picior” (discurs televizat nesimţit şi e porc, o să joc
conferinţă de presă a dlui eu rolul de ...nu-mi stă în
primar generalizat Sorin caracter...dar împuţiţii
Oprescu). ăştiia merită să fie jigniţi” (
Pleaşca-ţi Nicolae Păun, deputat
pe limbariţă, Pale/ologule ! Partida romilor, discurs în
Îţi faci de râs străbunii. parlament) .

Dar curaj, rrromâni ! Adnotări despre vocabula


Avem un nou ministru al UR...
kulturii şi kultelor Am putea vorbi
BOCceliste ! Toader despre o cercetare de tip „
Paleologu ! Paleo, adică arheologic”, în limbajele
antic, sufixul no comment. lumii, explorând siturile
Iată-l făcând lobyy ghici unor limbi de pe glob, în
cui ? sensul de a cerceta ceea ce
„ Succesul nostru este am numit undeva
datorat în mare măsură unei arheofiinţa.
persoane, lui Traian Un simplu „ ciob” (
Băsescu. Este o pleaşcă ce vocabulă, etimon,etc) poate
nu se mai întoarce aşa uşor. servi la reconstituiri ale

77
unui vas- cuvânt, întreg, cu – era zeul lor suprem ,
surprinzătoare traducerea însemnând
concluzii...Asta a făcut Stăpânul. ( După
marele Densuşianu, chiar creştinarea prin catolicism,
dacă uneori a deviat, dar şi ungurii aveau să transfere
A.D. Xenopol, ori mai vocabula UR ( stăpânul) –
recent Victor Kernback, numit de ei şi IŞTEN,
sau C. Daniel ş.a. sincretic, în UR Işten (
Fascinantă rămâne exprimare exclamativă
prezenţa vocabulei UR în invocatoare, însoţită de
mai toate spaţiile semnul crucii - uzuală în
mitologice, probabil de la vorbirea maghiarilor
URIEL, despre care citim catolicizaţi, ca şi a
incitantul volum „Aparatul reformaţilor etc.
lui Uriel”, al massonilor Se subînţelege, însă, şi
americani Cristopher Crist, vezi denumiri de
Kinght şi Robert Lomas ! localităţi sau străzi, mai
Acel Uriel a fost fie înger, ales ale ceangăilor din
fie zeu civilizator, e acelaşi Aredal, proveniţi din
cu biblicul arhanghel, ca şi Bucovina şi Moldova,
cel evocat în Cartea lui CRISTUR...În comuna cu
Enoh, considerată acest nume, aproape de
apocrifă.( vezi şi Victor Hunedoara şi Deva, recent (
Kenrbach, ş.a.) 2010) a avut loc o mare
* adunare a ceangăilor din
Mai puţin se ştie că UR Europa)...În etimologia c
pentru vechii unguri, cei urentă UR mai înseamnă şi
descălecaţi în valuri Munte, vezi UROI, dealul
succesive, din stepele surpat de lângă Simeria, ş.a.
asiatice, Ateluzzu, în unii cercetători zicând că
Europa, prin nordul acest nume ar veni de la
României, pentru a se ...URIAŞI..
stabili în pustele Ungariei Am scris un serial cu
de azi, ( A.D. Xenopol, etc) acest subiect ( Uriaşi-

78
Uriel) în revista arădeană „ prezintă doua nave în
Viaţa de pretutindeni” şi în stânga şi în dreapta crucii
unele jurnale. I-am enervat pe care era răstignit Iisus.
pe câţiva, duşmani ai lui Cele doua nave par a fi într-
Densuşianu. o cursă, una dupa cealaltă,
* iar prima este decorată cu o
Aşadar Işten- UR era zeul stemă ce astazi este folosită
absolut, Stăpânul ungurilor pe avioanele din Serbia!
şi, desigur o ciudăţenie Denumită simplu,
lingvistică, ungurii fiind "Răstignirea", pictura
fino- ugrici, acest prefix datează din secolul al 14-
apare fără sedilă şi în lea şi a fost între timp
numele capitalei turce, mutată din mănăstire într-
Istanbul...Să mai observăm un muzeu.Nu este însă
că IS este acelaşi cu IS de singura pictură de acest
la ISIS, zeiţa ...egipteană... profil. În galeriile din
mama lumii. Florenţa, Londra sau din
Georgia se regăsesc şi alte
For Eugen picturi de multe sute de ani
Evu from University of ce includ elemente similare.
New Mexico, U.S.A.
(E)Vuvuzele
OZN-uri la răstignirea lui *
Iisus - imagini incredibile Duhul blândeţei hrăneşre
pe o icoană veche de duhul dictaturii.
aproape o mie de ani! Îl determină.

Cărţile mincinoase
fertilizează terenul pentru
O icoană dintr-o biserică cele adevărate...
sârbească naşte şi mai *
multe controverse legate de Nesăţioasele amante ale
existenţa extratereştrilor. poetului, Libertatea şi
Pictată in 1350, icoana Autocunoaşterea.

79
* Amăriuţei. Un scriitor pe
Paranoidul gândeşte prin nedrept „ uitat” în satul lui (
fascii. Schiofrenicul le Ţara Moţilor) a fost Marcel
îmbârligă. Secera şi Petrişor…Şi mai
ciocanul a fost replica sunt…Alţii, s-au dus de
...soarelui altanţilor, aşadar tineri. Mă gândesc la
extremele se inspiră şi ilianul Ioan Radu Igna,
determină. Cuvânte cheie: stins la nici 50 de ani, (
fundamentalism, fanatism, volum unic editat „Dor cu
radicalism, and alte ..isme gheare”). Magdalena Kuhn
* a fost ucisă la Deva, în
Oare zeii şi-au dat nume, condiţii tulburi, am scris
sau omul ? Şi atunci, care despre ea în „ Tresărirea
este numele lor cel real? Focului”…După 1990,
* mulţi au plecat în lume.
Aia e mută? Nu, dar nu se Ovidiu Băjan,a emigrat în
mută... Franţa, ( două volume de
poezie, excelente),
Poeţi pe nedrept uitaţi deveanca trist lovită de
destin, Nicoleta Olteanu (
În spaţiul literar două volume de eseuri şi
hunedorean, cunosc poeţi poezie), se află pare-se într-
cărora le atribui în un sanatoriu faţă cu un
cunoştiinţă de cauză, destin nedrept de tragic;
condiţia de poeţi sunt şi dintre cei ce din
rimbaudieni, poeţi ai varii motive, ard mocnit în
stigmei proprii, ori ai celei provincialismul măcinat
colective (...), , sau dacă încă de răfuieli, sau
vreţi, alţii, traklieni. Unii s- derizorii lupte de
au stins prematur, alţii s-au grupuscule, Nicolae
răzleţit sub nemila veacului Crepcia( la Brotuna, un
acesta, de răscruce. destin traklian…), şi
Negreşit, un poet Marian Boboc, în Lupeni,
remarcabil a fost Ionel parcă prea impregnat de

80
destinul Lupenilor istorici, ce câştigase concursul
din care ies vâlvele editurii Facla din
hrubelor, cu lămpaşe de Timişoara, cu un proiect
carbid şi ţipeniile ciuhelor „ ...premoniţial titra „
proletare”, dar şi utopia Plecarea poeţilor”... Aici l-
undergraund-ului post- post au mâncat de viu securiştii
modernist, caduc precum şi falşii
dosarele arhivelor prieteni…Corespondenţa
securităţii, ori împieliţările ulterioară cu el ar rezulta o
Grizzu ale „ tovarărilor” carte dramatic
grafomaniaci ce se sfâşie Ingratitudinea vremii,
între ei…Inspirat, careva a conjucturile extraliterare,
numir Valea „ a scrierii”, au ca efect un fel de halou
însă poate ea este şi un negru, de ecou surd al unei
necropolis în care se bat culturi la răscruce, în
între ei răposaţii avarie, sau în estincţie.
adversităţilor…confesional Poate că timpul gratitudinii
e, ori barabele cu va reveni pentru ei în
momârlanii şi rutenii atemporalitatea care
urcainieni debracaţi cu suspendă ...holograma
Tremul Foamei, de tov memoriei ... Acea stigmă pe
Stalin.. care a avut-o genialul
Mihaela Gagea din Strei Nicolae Labiş, pare să
Sîngeorgiu- ( emigrată în treneze mereu asupra
U.S.A.), Robert Petrescu ( acestor destine, cumva
un volum de poezie asumate tocmai prin Fatum-
remarcabil, apoi o tăcere de ul prea rigid, narcisismului
…marmură..) şi desigur sau orfismului anacronic cu
sunt mai mulţi, cărora le cer vremurile ce pare, ele
iertare că ne vedem tot mai însele, blestemate... Fie
rar şi nu din vina mea. Şi doar titlurile unor cărţi spun
cum să îl uit pe Martin destul: „ Dor cu gheare”,
Szegedi, care a emigrat în „Înfloririle nopţii”, „
anii 80 în Germania, după Îngerul vidanjor”, Clasic şi

81
omăt”, „ Alchimia Hera şi Hades. Cu toate că
divinului” ( Nicolae a fost curtată de Apollo şi
Szekely), „ Poetul de Poseidon, Hestia a
miliardar”, „ Metafore şi obţinut de la Zeus dreptul
resentimente” ( Al. de a-şi păstra virginitatea
Ranta),etc.Vitregia (...) face pentru totdeauna. În plus,
ca în locurile meritate de Zeus i-a acordat onoruri
astfel de poeţi, să se fi excepţionale: i se închina
strecurat grafomani, un cult în toate casele
epigoni sau chiar oamenilor şi în templele
patologici- schizofrenici (!) tuturor zeilor. Aşa cum
minori, în hărmălaia căminul domestic era
interminabilă a „ tranziţiei” centrul religios al
şi „ reformelor”...Vina este locuinţelor umane, Hestia
ca şi în cazul lui Labiş, era centrul religios al
mediocritatea civică…dar locuinţei divine. Această
şi a CRITICII imobilitate a Hestiei explică
contemporane, degradarea faptul că nu a jucat nici un
descalificantă a „ breaslei”, rol în vreo legendă. A
scribilor, cum îi numeşte pe rămas un principiu abstract,
drept Constantin Stancu... întruchipând ideea de
cămin, nemanifestându-se
ca o divinitate personală.În
mitologia romană, Hestia
este echivalentă cu Vesta.(
Mitul Fecioarei – cult al de unde Vestale. (Curios
virginităţii ? sau doar nostim e că avem
în neolatina noastră,
În mitologia greacă, sufixul nominal vesta la
Hestia (gr. Ἑστία ) a fost ...nevastă- neveste ?)
zeiţa căminului, a Focului
Sfânt, prima fiică a lui Fecioara Vesta era
Cronos şi Rheei, soră a lui numită şi ea. Înaintea
Zeus, Poseidon, Demetra, Feciorei Maria, „ pururea

82
fecioară” în pantheonul despre FAM-eni, el spune
elin. La romani, ea este că famenii nu sunt nici
Virgo- Venera, Venus. felemi, nici bărbaţi, ( adică
Fecioara ( Miriam- Maria) hermafrodiţi? n) şi că „ ei
nuanţează fonetic actul de sunt pentru îngerii din cer „
măritiş, la italieni marito( !?! Prin fameni,
soţul !)...iată aventura subînţelegem famelici,
uneori amuzantă a efeminaţi, ambigui sexual,
onomasticii...Fecioara n). Hestia ( Vesta) – Virgo,
Maria a rămas şi ea „ pururi la romani, Vierge la
virgină” consacrată de francezi, etc. –era la greci
creştinism ca maica Întâia Născută...din Cronos(
Domnului, adică mamă a Timpul...) şi Rheea, deci
Pruncului cresc – dar şi soră cu Zeus ( zeul absolut)
Fiului Omului, om şi Hera...Ca peste tot în
conceput cu divinitatea, mitologii, ceva este
prin duh sfânt, „şi conspirativ- codificat, iar
asistenţa” la inseminare a omul pare a fi imitat în
doi arhangheli ( îngeri), propria-i devenire şi
Mihael şi Uriel... Cu toate cunoaştere, modelul de la
că ea naşte evident zei, îi imită pe zei...Stricto
femeieşte, rămâne smibolic, deci, Fecioara
nedeflorată, adică „ pururi este Mama Zeificată,
virgină”, cu toate că este adorată simbolic- iconic, cu
logic să ne mirăm cum scopul psihologic-
anume actul naşterii nu a sugestibil, de a menţine vie
avut efectul firesc- corporal ideea de procreaţie...
al dezvirginării? Hestia( Numai că mitologia şi apoi
Vesta) este simbol al unele religii, au adaptat
familie- căminului, ideii de umanului sensul iniţial, ca
Familie...( Curios, numele pe un program de natură
dat de Isus, întrebat de genetică...Hesti, Avesta, etc
Matei, despre instituţia nu au avut fii, au fost cu
familială( N. Test. ,Matei) adevărat „ fecioare pururi”,

83
însă apoi sensul a fost păsări, sunt după seminţe,
transferat la uman şi care sunt ale vegetalului, iar
Fecioara Maria ( Miriam) – oviparele sunt ale
devine mamă a Mesiei, mineralului....
deopotrivă fiu al „ Cerului” Regnurile....Mineralul
şi al „ Omului”...Al accede ( mutant) spre
Împărăţiei, adică al unui vegetal ( cristalele sunt un
Imperiu ceresc, promis a se fel de inflorescenţe ale
întemeia pe planetă... acestuia!) -, iar vegetalul
Apropos SF- ...oare să spre animal, succedând
avem prin acest fenomen o etape intermediare...Toate
viitoare religie, între tind spre Lumină, prin
cunoaşterea revelatorie şi ardere- apă- aer...Iată legea
cea carteziană, prin ştiinţe? unui Dumnezeu legic,
...Şi poezia ( poieion, absolut, incognoscibil, ci
creaţie) nu ar fi oare mai doar DEDUCTIBIL,
potrivită a aparţine S.F.- ubicuu, să-i spunem
ului, ca gen literar? DEOPREZENT.* Un
pseudo- paradox: orice
* ieşire, este de fapt o intrare
în altundeva..
Întâi a fost sămânţa, apoi
oul...Omul este în interregn,
vârf al lanţului trofic, Colaje
fructul de sus al Arborelui
Vieţii...cei vechi uzează ( Ai uitat, maimuţă-
biblic) de expresiile duios fricoasă, prea
„sămânţă”, pentru oameni, ( jucăuşo ! Te amăgeşti că ai
seminţie omenească) şi nu uitat!
de de ou - sămânţa Careva a zis: „ Prin
ovipariană, adică reptiliană, aceea că omul uită, nu
sauriană, sămânţă a merită „! Trist enunţ...*
mutaţiei interregn etc. Feromonii nocturnului
Oviparele, de la saurieni la geamăt, zvâcnetul ca un

84
altoi, smulgerea în comportă apocaliptic ori de
indicibila stare de levitaţie câte ori scoeităţile intră în
pe care sufletul tău străbun criză, aşa cum muribundul
o ştie dintotdeauna...Starea dă proporţii cosmice
de dinainte de vorbire, a implacabile sale morţi...În
suspinului, a vocalei peştera lui Ioan –
continue...Şi durerea difuză pedepsitul, înnebunitul, se
a unui terror vacui..., rescrie Apocalipsa
vibraţia - fantomă, de gol a inevitabilă, el aude
simţului amputat...* Cine trâmbiţele şi îl vede pe
sunt ăştia, toţi ăştia, care Abbadon Exterminator ca
de peste 20 de ani de pe un erou- răzbunător al
dezmăţ, distrugeri, propriei frustrări, al traumei
demagogie delirantă şi de a muri, aidoma traumei
mancurizare, joacă de a se naşte...Homo
tontoroiul pretinselor elite, apocalipsys...cum figures.
conducătorii, emanaţii, Şi îşi zideşte nu peştera, ci
zoaiele, pegra asta de rataţi, palatul, căptuşit cu plumb,
de taraţi, impotenţii ăştia adăpostul antiatomic şi
care nu au organon, aşa că antiseismic...mormânt de
îşi regulează mulţimile rezistenţă pentru el şi
arondate cu nebunia ce şi-o familie... * Un buncăr de
ascund lor înşile...Ei nu şarpe în memoria rece a
sunt doar proşti, sunt doar întunericului.
tâmpiţi. Creierele lor *
aplatizate li se oglindesc pe Au decodificat în fel şi chip
chipuri, în limbaje, în Uterul femeii zeificat…,
gesticulaţia lor de Fecioarei: omphalos,
nevropaţi....iar marasmul în sanctuar, templu, sfântul
care lamentabil se zbate Graal, pronaos....( Codul lui
ţara, pentru ei este marfa Da Vinci). Careva insinua
din care sug ultimul că „ veriga lipsă” este chiar
sânge....Vampirii !* Femeia...
Omul.... Fratele –om, se *

85
Omul – animal cosmic Într-un fel..., profeţiile
terorizat, traumatizat...Încă erau programe psiho-
prin naştere, femeia umană sociologice pe termen
a fost cumva programată a nelimitat, variabil, funcţie
suferi aceasta: „ vei naşte în de probabilitatea
chinuri”....din Genesa, de fenomenologică a istoriei, a
după „ păcatul originar”, devenirii ...organizate...
suntă ca o pedeapsă, o Asta ştiau şi vracii, şi
consecinţă, o determinare şamanii peşterilor, şi marii
ca efect al unei abateri din preoţi ai sanctuarilor, apoi
condiţia genetică iniţială, a sacerdoţii barbarilor,
unui Program...S-a prefigurându-i pe
interpretat ştiinţific întemeietorii de religii, pe
îngustimea coapselor profeţi şi ....
femeii şi insificienţa *
elastică a vaginului la Numele de Adam-
naştere, faţă de mărimea pământ roşu- e posibil să
craniului foetusului, de fie al unei rase primordiale
unde trauma ( chinurile...) roşcate, cu piele şi păru
naşterii la om, absent la roşu.... Unii afirmă că
toate celelalte mamifere ! Adam a fost uriaş....poate „
O altă diferenţă ciudată butucul” speciei ( spiţei)
este absenţa rutului la om, mai apoi numită
faţă de ritmicitatea lui Neanderthal, ce a convieţuit
naturală, la toate milenii cu Sapiens, şi s-a
mamiferele şi chiar la stins undeva în actuala
primate... ...Basmul Spanie...
românesc „ Tinereţe fără Sunt dovezi că au fost şi
bătrâneţe şi viaţă făr’de încrucişări între aceste două
moarte”...în care încă ramuri ( dihotimice ...Omul
nenăscutul...” plângea a nu neanderthalean...avea
se naşte”... capacitate craniană – deci
* cerebrală- superioară
celuilalt, care s-a perpetuat

86
după estincţia lui...A avut am fost concepuţi a fi ?
soarta animalelor mari, a Numele tău, al meu, al
saurienilor, a reptilienilor .. nostru... Sau numere ? Nu
* cumva suntem cifre care
Maimuţele de azi...Păi ...pulsează cum tahionii ? ...
cele primitive şi hominidele *
sunt pe planetă de 7o de Lecturile mele cele mai
milioane de liniştitoare, încă din
ani...Urangutanul, gorila, copilărie, sunt citirea
cimpanzeul....(CimpanZEU norilor...” Nouri lungi pe
L!), apoi babuinul, şesuri”...
mandrilul, tamarinul *
etc...Iar lemurienii...., adică „ Christos este arhetipul
maimuţele din legendarul conştiinţei( Sinelui)?...Al
continent Lemuria...! subconştientului este
Când vezi dansul Mercur...
lemurienilor....îţi aminteşti *
de Horele omului...Doar 2 Acolo, într-o poiană din
cromozomi ne despart de pădurea visată..., pe umărul
maimuţe. Poate meu se aşeză prietenoasă, o
cineva....cândva, un pasăre, un silf....Mi-am dat
genetician.. nişte seama că era oarbă, se
elohimi....au efectuat uitase imprudent într-un
operaţia, a determinat fulger, m-am gândit ...
mutaţii..., corecţiuni, ...............
hibridizare, mutaţii, pentru „ Am impresia că o anume
că Fiinţa este cosmică şi cunoaştere se maturizează
devenitoare, dacă operă subconştient. Cunoaşterea
este, dacă este creaţie- dobândită e împinsă (
creatură... Şi suntem !... exilată) în subconştient
* pentru a dezpovăra psihicul
Oare care sunt numele casre experimentează...Se
adevărate ale speciei creează totuşi o relaţie de
umane, acolo, undeva, unde dependenţă, căci

87
cunoaşterea împinsă în *
subconştient, mecanizată, „Mai devreme sau mai
este premisa pentru târziu se va întâmpla”,
libertatea folosită „ sus” ... spune o zicală populară.
Numai că nu acelaşi lucru,
Konrad Lorenz- Karl elementul timp distinge
Popper între ceva fatalmente, dar
necondiţionat de
Paul Richeur- timp...Fatalismul este o
eminentul filozof francez, fost simplă prejudecată, a
profesor la mai multe percepţiei şi atât. O
Universităţi din Franţa
(Strasbourg, Sorbona,
supersitţie, cel puţin o
Nanterre) şi din America de prudenţă empirică...
Nord (Montreal, Yale, *
Chicago), situându-se în „ Lung este Timpul/ însă ce
descendenţa fenomenologiei e adevărat se-ntâmplă”,
lui Edmund Husserl şi a
filosofiei lui Karl Jaspers,
scria romanticul
afirmă că omul conferă sens Holderlin...
lucrurilor, realităţilor, dar în *
acelaşi timp îşi conferă sieşi Creatorul a admis omului
sens, prin comunicare”. dreptul de a „ da nume”,
aşadar de a-şi întemeia
Comment : propriul limbaj. Nu i-a
Mitologia este codul impus propriu-i sistem
umanului, din care lingvistic; iar Sieşi îşi
extragem esenţa Memoriei ascunde propriu-i nume.
lui ancestrale, substanţa Omul i-a dat mii de nume,
primordială a Adevărului întâi cumva pluralist ( !), a
neperisabil, transcedental, venerat primitivist tot ceea
şi care este sămânţă a lumii ce îi făcea bine sau rău (...),
devenitoare, prin care re- pietre, plante, animale, apoi
devenim şi din care sevele s-a venerat pe sine ! Ca Fiu,
se vor ramifica mereu, urmaş, descendent,
înnoite, regăsind vigoarea
creaţiei ...

88
moştenitor adică... Sieşi se publicat volume de poezii,
roagă omul ? romane şi eseuri despre
experienţa exilului şi
întâlnirea Estului cu Vestul,
Dieter Schlesak dar şi despre realităţile
româneşti, cum ar fi
Apartinând din punct de volumul Wenn die Dinge aus
vedere afectiv şi poetic dem Namen fallen, dedicat
generaţiei ’60, Dieter evenimentelor din decembrie
Schlesak păstrează un viu 1989 şi tradus în româneşte cu
interes pentru problema titlul Revolta morţilor (1998).
limbajului şi experimentului De asemenea, a realizat o
artistic, după cum o impresionantă antologie de
dovedeşte şi Romans Netz poezie românească în traducere
(2004), un roman care germana, intitulata Gefahrliche
investighează posibilităţile Serpentinen (Serpentine
expresive ale comunicarii periculoase, 1998) şi
virtuale. cuprinzând 114 autori. La
Editura Polirom: Capesius,
Dieter Schlesak este unul farmacistul de la Auschvitz
(2008). În fine, Dieter Schlesak a
dintre cei mai reputaţi poeţi editat o altă antologie din poezia
şi prozatori germani ai română transilvană, în care am
momentului. S-a născut în fost onorat a fi selectat şi trades.
România, la Sighiţoara, în Păstrez cu emoţie câteva
1934, iar din 1969 s-a schimburi epistolare, unele
publicate în revista Provincia
stabilit in Germania si, Corvina în care Dieter a fost şi
ulterior, în Italia. A studiat publicat înainte de anii 2000.
la Universitatea din Întreaga sa operă relevă nu doar
Bucureşti, iar din 1959 şi un poet, eseist, prozator şi editor,
până la plecarea sa din ţară ci şi un cercetător din speţa
titanului de la Weimer, Goethe,
a lucrat ca redactor la Neue iar ca experimentist – îl văd
Literatur. A fost distins cu alături de Bogdan Petriceicu
numeroase premii literare, Haşdeu. M-am bucurat de elogii
iar in 2001 i s-a decernat ale dsale şi îl consider un om de
premiul Fundaţiei Schiller geniu…care crede, aşa cum
titrează o carte a sa, ( în ) “
pentru întreaga sa operă. A

89
Există viaţă de după moarte”,,.(* Scrie pe veriga de
referinţe colaterale Wikipedia). aur, în limba tracilor:
HUTEN IAREN EIVEN :
Casa ( Neamul) în pace să-
ţi fie ! Polindromic, cetită
Palindromul invers, inscripţia este un
blestem ( o stigmă magică):
Fascinantă inscripţia de NEIVEN ERAI NETUH-
pe veriga Tezaurului Blestemat să fie
vizigoţilor lui Athanaric, de răufăcătorul ( hoţul ) ...
la Pietroasa ( România). (
Cloşca cu puii de aur). D’ale boc/ şevismului
Tezaurul din era marilor
migraţiuni, conţinea 22 de
piese - zece s-au pierdut-
cel recuoerat de Muzeul
Naţional are 12 piese din
aur masiv, de 18, 79
kilograme aur. Ăsta, cu kurgură roşie ca
Decodăm în inscripţia dublul organ al găinei lui
protetoare, acea antică cocoş, ţuţărul Robertei
psihologie magică, bazată Anastasie Fraudalia - şi
pe forţa sacră a cuvântului pupinkuristul lui Umil
scris, de a influenţa Boc, Sever Ionescu, mai
subconştientul, de a bine zis Server băsescur.
sugestiona ( ca în hipnoză!) Pidosnicul o susţine, o şi
– pe eventualul răufăcător, josţine ? – pe dşoara-n
hoţul comorii. Exact ca în urechi care a comis cea mai
piramidele din Egipt. scandaloasă încălcare a
Blestemul, pentru piesele „ legii din toate timpurile în
pierdute” se pare că nu au Parlament, Server –
avut efect, ori nu se ştie Cotoi… jăvristul care, te
efectul, a rămas ocult? pomeneşti, va ajunge prim
– sinistru, scos din chioara-

90
minte a „ băsescismului” ( *
conceptul lansat de el în Idem: „ I-a dat un picior în
campanie...). Ce lichea ! Au fund” ...A rămas doar cu
fraudat legea pensiilor celălalt picior?
lovind in milioane de semi-
morţi. Unui înalt Membru... i s-a
* rupt membrul.
Ţie nu îţi voi face niciodată *
rău, cu voia sau fără voia Proces verbal de
mea...Ţie, nimănui, contravenţie:„Cel grav
niciodată. accidentat, a fost amendat
* deoarece în cădere a zgâriat
Dacă nu ştii, ori nu poţi să cu dinţii vopseaua de pe
faci bine altcuiva, cel puţin capota maşinii poliţiei”.
sileşte-te să nu îi faci rău! *
* Nu lăsa pe azi, ce poţi face
Orice rău faci cuiva, ţie îţi ...mâine ( zicală pentru „
faci. Efectul oglindirii, sau reformatori”).
al ecoului umbrelor... *
* Creierul are forma unui
Nu lăsa pe azi, ce poţi face sâmbure de fruct.
...mâine ( zicală pentru „ Scoarţa cerebrală seamănă
reformatori”). cu scrotul textilelor,
* evident...
Creierul are forma unui Sunt prezente două
sâmbure de fruct. emisfere.
Scoarţa cerebrală seamănă *
cu scrotul... Elena Udrea e bună ca
Sunt prezente două ministră de SEXTERNE,
emisfere. iar Roberta la Internat.
* *
Glumă sinistră: „ Mireasa i- Boc e vânos dar fragil
a oferit mirelui mâna sa” intravenos, trebuie protejat
...A rămas ciungă? cu prezervative de import.

91
* în spini....Poveşti cu tâlc
Îmi e dor de tine de îmi sado-massochist!
buşneşte sângele printre *
cuvinte! Şi oare în mitul Cain-
Abel, al fratricidului din
Narcoza lui Narcis: luciul Geneza..., motivul geloziei
apei clare ... dintre fraţi nu este tot o
* astfel de iubire a zeităţii
Lecturi de reluat: Jean tutelare ( de astă dată
Burgos- Poezie şi Elohim? Sau prefiguratul
morfogeneză; Saint-Pol JHWH) – de a jertfi carne,
Rauz ci nu ofrande vegetale ? Or
Exorcismele textului. Creatorul a programat ca
* omul să se hrănească
Au fost zeii canibali din illo vegetarian, necum din
tempore...Jehovah îi cere uciderea animalelor !
lui Abraham jertfă pe fiul Abel, producător
său Iosif, Avraam face un agricol, oferă zeului canibal
rug pentru a-l jertfi zeului seminţe şi fructe ofrande,
prin ardere...Zeul îi cere Cain, vânătorul sălbatic,
asta ca dovadă supremă că oferă carne... Zeul primeşte
îl iubeşte pe El mai mult oleacă tolerant – fumul
decât pe propriul său fiu!Ce jertfei lui Abel, dar Cain
e mai înfiorător, mai crud gelos pentru iubirea Tatălui
în acest ordin pentru iubire ( ?) îl ucide cu un
fanatică, condiţionată prin bolovan...Jertfa „plăcută
crima asupra fiului tău? Că Domnului”,la Cain era cea
zeul canibal se răsgândeşte, a grăsimilor animale, iarla
pare o simplă alegorie plantele lui Abel doar fum
cusută cu aţă albă: zeul frumos mirositor, poate
renunţă şi primeşte în niţel afrodiziac...
schimb un biet berbecuţ Zeul canibal este totuşi
care îşi încurcase coarnele iertător, din raţionamente
probabile ciudate, ca

92
morală supremă: îl iartă pe ani decât „ prima scriere”
ucigaş....Poate de aceea că din Mesopotamia, Sumer..
el era Cel Dintâi Născut?... .
Fiul, adică, ci nu Copilul,
copia cum s-ar spune,
plăsmuit fără intervenţia
duhului ? Alte observaţii despre
Astfel, prin iertarea dar vocabula UR...
alungarea lui Cain, zeul s-a
„ umanizat” din forţă Am putea vorbi
majoră pentru sporirea despre o cercetare de tip „
omenirii..., însă umanitatea arheologic”, în limbajele
avea să se perpetueze sub lumii, explorând siturile
semnul unei A DOUA unor limbi de pe glob, în
CULPE – păcat de moarte: sensul de a cerceta ceea ce
după incestul adamic ( Eva am numit undeva
este strict arheofiinţa. Un simplu „
biologic,anatomic, SORA ciob” ( vocabulă, etimon
lui ADAM, parte feminină ,etc) poate servi la
extrasă din genomul lui!) – reconstituiri ale unui vas-
specia umană este din nou cuvânt, întreg, cu
alungată, adică repudiată, surprinzătoare
stigmatizată sub semnul concluzii...Asta a făcut
pribegiei şi în definitiv noi marele Densuşianu, chiar
suntem urmaşii lui Cain, dacă uneori a deviat, dar şi
ucigaşul. Sărmanul prea- A.D. Xenopol, ori mai
iubior de tată- zeu recent Victor Kernback,
canibal...!Ai zice că de sau C. Daniel ş.a.
Tătâne, adică Tartar, care Fascinantă rămâne
asta înseamnă...ceva mai prezenţa vocabulei UR în
târziu, în spaţiul post- mai toate spaţiile
sumerian, vezi inscripţia de mitologice, probabil de la
la Tărtăria, cea cu zeul URIEL, despre care citim
Şaue, mai veche cu 1500 de incitantul volum „Aparatul

93
lui Uriel”, al massonilor Se subînţelege, însă, şi
americani Cristopher Crist, vezi denumiri de
Kinght şi Robert Lomas ! localităţi sau străzi, mai
Acel Uriel a fost fie înger, ales ale ceangăilor din
fie zeu civilizator, e acelaşi Aredal, proveniţi din
cu biblicul arhanghel, ca şi Bucovina şi Moldova,
cel evocat în Cartea lui CRISTUR...În comuna cu
Enoh, considerată acest nume, aproape de
apocrifă.( vezi şi Victor Hunedoara şi Deva, recent (
Kenrbach, ş.a.) 2010) a avut loc o mare
* adunare a ceangăilor din
Mai puţin se ştie că UR Europa)...În etimologia c
pentru vechii unguri, cei urentă UR mai înseamnă şi
descălecaţi în valuri Munte, vezi UROI, dealul
succesive, din stepele surpat de lângă Simeria, ş.a.
asiatice, Ateluzzu, în unii cercetători zicând că
Europa, prin nordul acest nume ar veni de la
României, pentru a se ...URIAŞI..
stabili în pustele Ungariei Am scris un serial cu
de azi, ( A.D. Xenopol, etc) acest subiect ( Uriaşu-
– era zeul lor suprem , Uriel) în revista arădeană „
traducerea însemnând Viaţa de pretutindeni” şi în
Stăpânul. ( După unele jurnale.
creştinarea prin catolicism, *
ungurii aveau să transfere Aşadar Işten- UR era zeul
vocabula UR ( stăpânul) – absolut, Stăpânul ungurilor
numit de ei şi IŞTEN, mongoloizi/ originar/
sincretic, în UR Işten ( asiatici* , ci nu Tatăl-
exprimare exclamativă Tătâne- Tartar ? ... şi,
invocatoare, însoţită de desigur o ciudăţenie
semnul crucii - uzuală în lingvistică, ungurii fiind
vorbirea maghiarilor fino- ugrici, acest prefix
catolicizaţi, ca şi a apare fără sedilă şi în
reformaţilor etc.

94
numele capitalei turce, generazione.Același
Istanbul... concurs a
Să mai observăm că IS nominalitzat- o și pe
este acelaşi cu IS de la Elena Daniela
ISIS, zeiţa ...egipteană... Sgondea, pentru
Muma Lumii. poezie bilingvă.
* vezi A.D. Xenopol, „
Istoria Românilor” vol.I).

UN NOU PREMIO Sir Haşirim sau „


INTERNAZIONALE DI
POESIA PENTRU Cântarea Cântărilor”

EUGEN EVU Scrisă în secolul al


Organizat de Rasegna VIII-lea al erei noastre-
Italiana di letteratura ed Cântarea Cântărilor a fost
arti „ Eventual- Mente, sub iniţial folosită în liturgiile
genericul ParteOPPOSTA, de Paşti ( liturgie-
A. Culturala Selene din litorgie?,n) ...devenind una
Pedalino, Italia, concursul dintre cele cinci „
internaţional de carte meghilot”, sau suluri ale
editată ( fondator și Torei citite la marile
president Nicola Rampin), sărbători evreieşti...
a decernat trei premii În Biblie, Cântarea
pentru poezie: Beatrice Cântărilor este aşezată între
Bressan- Spechio- Miroir Cartea Eclesiastului şi
– Loreleo Editions Apocalipsa.
(bilingvă) ; Eugen Cântarea Cântărilor ni se
Evu – Vânătoarea relevă ca o culegere de
de curcubee”- poeme erotice destinată
editura Hestia și celebrării căsătoriilor
Silvano Demarchi- religioase..( ...).Cea mai
Poesie scelte . ed. acreditată de slujitorii
Forum Quinta religiei este interpretarea „

95
versiune alegorică” ( se în Genesa ( 6) din
cunosc patru moduri de V.Testament...
interpretare ale Bibliei, în Sulamita( Solamita,
general)- aşadar euristică. sau via arabă Suliman-
Potrivit acesteia trebuie să Salomee- Solomia, etc) era
vedem ( decriptăm, de fapt una dintre
decodăm) –în ea celebrarea numeroasele „ ţiitoare” ale
unei UNIRI MISTICE între regelui Solomon, evident
Jehowah ( Dumnezeu la adorată de el, iar nuanţele
evrei , n) cu poporul ales. pot fi întrevăzute inclusiv
Religia creştină a adoptat ( în mitul Fecioarei, şi acesta
prin sincretism) şi ea, în cu numeroase rădăcini în
mod convenţional, această mitopoeza terestră a
interpretare puritană, diverselor civilizaţii.
înlocuindil pe Jehowak Omenimea se comportă
(JHWH), ci Isus Cristos ( subsolar, dar şi sublunar, cu
Iisus Hristos în greacă) – şi toate conotaţiile sintezei
pe evrei cu creştinii... care este Omul, din
Astfel, simbolul s-a interregnuri.
transferat de la unirea lui Suntem
Dumnezeu cu Biserica- interconectaţi cosmic.,
mireasă......Iubita lui adică sinoptic......
Solomon ( care a avut Rabinul francez Josy
nenumărate femei, pe care Eisenberg, afirma în
le-a inseminat direct în lucrarea sa „ Femeia în
acest ritual,n) – se numeşte timpurile biblice” ( Paris,
Sulamita, se poate deduce 1993): „ Biblia rezervă un
că el şi ea sunt de fapt două loc important dragostei şi
simboluri, ale Perechii căsătoriei. Sexualitatea
umane ce, prin împreunare, apare în Biblie ca lucrul cel
repetă un act iniţiatic mai firesc din
originar, între Îngerul Căzut lume...Totodată, eminentul
( civilizator...), şi femeia tălmăcitor şi exeget al
umană, despre care se scrie Bibliei ( ca şi un Andre

96
Choruki, traducător al idee” ( Dr. Emil Witner,
Coranului ( -„Viaţa editura Forum, Bucureşti,
cotidiană a oamenilor 2000).
Bibliei”) – ( Paris, 1978) – În actualitate, mai
consideră şi el că „ ales după anul 2000,
activitatea sexuală normală constatîăm o explozie fără
şi licită este benefică. Ea precedent( după unii
constituie chiar obiectul opinenţi, sau una care se
poruncii pe care Creatorul repetă, după alţii...) a
i-a dat-o omului în Geneza, Sexualităţii în întreaga
după ce a făurit lumea : civilizaţie...Ca şi cum un
„Creşteţi, rodiţi şi instinct de profunzime
vă înmulţiţi până veţi ancestrală, al Vieţii, se
umple pământul”...În revigorează terifiant, ca un
culturile Orientului reflex, într-o lume acut-
Îndepărtat, mai ales în cele excatologică, a spaimelor
conservatoare, educaţia apocaliptice..
sexuală a fost una benefică,
efectul ei fiind de fapt „Adultismul” – un
prolificitatea umană în camuflaj semantic
anumite spaţii... ( convenţional
remember Kamasutra, pentru...adulter?
şcolile de educaţie sexuală, Una dintre milioanele
practicile, metodica unor de imagini promovate de
şcoli, tantra ş.c.l.) mediile româneşti actuale,
Arabii numesc ritualul reluând de fapt vechile
împreunării „ covorul de manuale de educaţie
carne al rugăciunii” - sexuală din Kamasutra şi
Viaţa sexuală, continuă altele, toate având aceeaşi
Chouraki- nu poate fi astfel motivaţie considerată
disociată de viaţa amoroasă sacră, de la Origini.( sursa
acuplului uman, şi nu există Suplimentul erotic,
în ebraică niciun cuvânt Click,din 22.01.2010).
care să exprime asemenea Video- media internet oferă

97
prin canale ca „ Spice
Platinum” ş.a.- o uriaşă Aserţiuni la lucrul poezic
panoramare a sexualităţii
globale, imagini care par Comportamentul convulsiv
să strivească iconeria al sevelor, în arimtiile
religioasă, cu scop de a se climei...
împlini...porunca divină... *
Între îngerul căzut şi Ajerbadjanul are capitala
Prostituată, războiul Baku. În Moldova avem
creaţiei continuă, iar oraşul Bacău, de la Bako, în
Geneza a re-devenit maghiară.
Gentică ? Toate denumirile cu o la
final( Birgo, Palko, Ciango,
...) au terminaţia
Dicţionar parţial de românizată „ ău”: Bîrgău,
religii actuale Palcău, Ciangău,
...Bacău...).
Enumăr câteva *
principale : Iudaism, În Basme , mitologii şi
Creştinism, Islamism, religii, avem arhetipurile
Bahaism, Budism, toate, inclusiv cel al crimei:
Confucianism. Hinduism, fratricidul, paricidul,
Jainism, Mandeism, incestul, convieţuirea şi
Maniheism Mazdeism, conflictele de tip eroic ( ca
Religia Maya, ( cu scriptura finalitate ideală) cu
lor Tonalamatl, atenţie la monştrii, himerele,
sufixul ATL- de la Atlanţi? vampirii, pricolicii,
,n), mormoni, romani, balaurii, dragonii,...În biblie
shintosim, Sikhism, avem toate aceste
Taoism, arhetipuri, sincretizate şi
Vedism.....Numărul cultelor alegorizate, parabolizate şi
neoprotestante şi al sectelor transferate prin
depăşeşte 500.... contaminatre din zona
psihotică, virtuală (...), în

98
cea reală...Este un dute- întrebi: cine ( sau ce
vino al psihologiei şi anume) se uită ( priveşte )
psihiatriei umanului practic prin ochii noştri, în lume?
inepuizabil....Fantasmele Un vis al luminii?
devin istorie şi apoi sunt *
resorbite de ireal. Un madrigal al ultimelor
* frunze/
O senzualitate misterioasă valsând tangajul morţii-
mişcă dimensiunile( sau ncetinite...
structuriler uneia, unice) ale Reci insomnii ritmînd
sufletului uman, o empatie nemărginite/
care nu îi aparţine omului, stelare doruri, nostalgii
ci o „ preculrează” mereu, murite ...
spre a-l devora în real. *
Există un vampirism Aveam sintagma „ scrieri
energetic reciproc în tot ce nefrumoase”, în cartea „
este viu şi încă neviu. Şi Despărţiri de plural”, cu
ventriloci împieliţaţi. scop subtil de a evita ideea
* estetizării stilistice....Însă
Sintagmă ciudată : „bruta paradoxal, a evita cuvântul
sensibilă”. Ceva străvechi ” urâte”, a fost tot un gest
ce aparţine ideii de Golem ...estetizant. Sunt un
sau Frankestein. Obsesie a perfecţionist cam orgolios,
rateului demiurgic... în toate...recunosc, însă
* maniac nu am cum fi.
Nimic nu este pur, totul *
agită impuritatea, întru a o Nu e axiomatic dictonul „
decanta şi face panta rhei” ( totul curge),
transparenţă, lumină, ardere mai degrabă totul
la vedere. Întunericul este arde...Verbul fluidităţii,
atavismul abisului. al afluării ( verbul
Nu „ ochii” văd, ci mareelor, flux- reflux), este
Vederea vede. Ce este propriu arderii. Ardere
vederea ? Îţi vine să te biochimică, ardere ca

99
transfer interregn, prin mii, mjoritatea femei,
aceea că aredere este şi cea majoritatea
a combustiei, şi ardere este bătrâne....Sursecitate, sunt
şi oxidarea evident într-os tara semi-
şi chiar putrefacţia... hipnotică, sunt în transă !
* Declară reporterilor că au
Depinde, dragă venit să ceară sprijin lui
poete:....Unele reproşuri ale Dumnezeu, prin „
ştiu eu cuiva, le-am resimţit mjlocitoarea” lor, redusă la
ca elogii! Şi viceversus. câteva oscioare ( moaşte),
* aduse de la muntele
Asta este ....Avem a ne Athos...Se calcă
consola, (a ne obişnui ?) cu literalmente în picioare, să
gândul cel ma Adânc.., ia „ sfinţire” de la bărboşii
treptat, zilnic, că vom muri, înţoliţi în straie scumpe,
asta fiind dureros prin purpură şi aur, smirnă şi
aceea că ne vom despărţi de tămâie, sulfură de
cei dragi, de familie, de magneziu etc.....Işi exaltă
prieteni, de cei de aproaper, fantomatici, îmbrăcaţi gros,
dar cel mai dureros, de cei unii dormind prin parcuri
ce ne sunt departe, duşi în sau campinguri ca nomazii,
lume, cum este mezinul starea asta, ne arată că şi-
meu Remus... au cumpărat iconiţe din
plastic, busuioc sfinţit,
cuvinte cheie : moaşte, cruciuliţe, toată recuzita
mancurtizare, indundaţii, micului comerţ cu veşnicia,
strangulare la cu moartea. Aşadar
cristelniţă...etc indulgenţe, ca pe vremurile
altor Inchiziţii...
Pelerinaje la Iaşi, la
moaştele sfintei slavonice ( Ieri un şef de
Parascheva, supranumită „ mănăstire ortodox a fugit
protectoarea cu toată ograda de 20 de „
Moldovei”....Câteva sute de măicuţe”, din ţară,

100
preferând altă dogmă, la Roberta Anastasis and
Athos....Îl vor excomunica mucenicul Server
înalţii patriarhiei...care însă Voinescu- Cotoi... sau pe
ignoră cazurile de mahărul Băsescu,
homosexualitate, incesturi, descălecătorul ?
perversiuni erotice,
pedofilie, sihotism, sau (anno pomini 2010...).
uciderea la cristelniţă a
unui prunc din neglijenta – Omul care scrie (III)
cazul din Moldova din
septembrie)... (Oare unde o O ipoteza via semiotică
fi roşcovanul escroc de la
Tanacu, acum la ocnă, Ca scriitor, m-am auto-
olaltă cu amantele observat mereu, mi-am
lumânărese care au „ scrutat, intuitiv şi prin
excorcizat-o” pe sărmana cunoaştere,
nebună crucificând-o, în comportamentul interior,
scandalul de acum câţiva sub aristotelice „ sentinţe” :
ani? Un film şi câteva cărţi Cunoaşte-te pe tine însuţi”
cu acest subiect cras- şi „ Urmează-ţi zeul”…
medieval, circulă prin Poetul nu are şanse
occident...) autentice de a descoperi- a i
O întrebare, cel puţin se releva esenţele,- fără
pentru înalt- MULT/ acest experimentism, unii îl
PREAfericiţii fenomenului: numesc perfecţionism.
oare sfânta de peste Visele, în starea de
Prud...cum de nu i-a ocrotit somn profund, sunt pentru
când cu inundaţiile zona subcorticală, un
catastrofale din toamnă? Şi mecanism ( vezi Mecanica
de ce nu l-ar canoniza pre Visului, de Freud, sau
sfântul Boc- Celuţă, sau studiile lui C.Gustav Jung,
pre sfântuca cu virgulă sec. XX) – un fel de
frunza evei pe gură... Elena antivirus… Stocăm în
Cocoş Udrea, ori pe memorie, zilnic, enorm de

101
multe informaţii- „ antică ( Socrate) spunea:
mecanism antivirus” care e Meden agan, totul cu
necesar pentru sănătatea măsură)
mintală, depozitele se cer a Psihologii numesc starea
fi decantate, dacă vreţi de suprasaturaţie, efectul ei,
reciclate. terror- mentis( Teroare
Limbajul acelei emisfere, mentală)…Categoric, starea
subconştientul, este cel de „ visătorie”- reverie,
primordial, al imaginilor, uneori frenetică,- din
deoarece ştim că raţiunea ( timpul stării de veghe,
eul), se exprimă şi diurnă, este undeva între
comunică(m) prin veghe ( punte între raţiune,
cuvinte…Starea din somn ego şi Sine…) : o a treia
este parţial a inconştienţei, stare, aşa cum de pildă o
dar creierul lucrează în exprimă pragmatic oniriştii,
acest sens, elimină plusul deliranţii metafizici, etc. În
inutil, sau nociv, ca o fine, e tulburător să
toxină virtuală, a medităm că subconştientul
psihicului… Psihedelismul, este implicit unul colectiv,
stimularea prin terţe că avem în memoria
narcoze. Sunt de regândit în noastră genomică,
această idee. Suprasaturarea informaţie pe care nu a
de aceste toxine- viruşi, distrus-o nicio traumă,
duce la paranoia şi frustrare, eveniment în
agravate, la schizofrenie. timpul câtorva
Omul care scrie confruntă generaţii….Poate că aici se
dintotdeauna acest deschide o nişă în ideea
fenomen, alienant, dacă el prof. Florentin
nu are un caracter foarte Smarandache, despre
puternic, cum e cazul Nonmaterie, ca a treia stare
geniului, mai ales al …cosmică a fiinţei…poeţii
cercetătorilor, ştiu asta, dar nu ştiu de
inventatorilor, ce…Pe colaterala
gânditorilor…O snetinţă metaforei…,aş spune că

102
dacă avem o viteză a timpul conţine toate
luminii, este şi o viteză a timpurile, iar poezia devine
întunericului…Iar cum ştim „ memorie sculptată”, aşa
că suntem interconectaţi în cum pe o piatră din oraşul
Spaţiu- Timpul circular, său, edilii au expus un text
repetabil,..în somn şi simbolic al poetului.
visătorie, percepem o a Giovanni Formaggio s-a
treia dimensiune, poate născut la 13 Martie 1939, în
întrezărim o a patra!… Asigliano Veneto ( VI), şi
Fizica subcuantică trăieşte în Canegrate,
Defineşte creierul ( omul) Milano. Este foarte
ca un „ sistem bioenergetic cunoscut în literatura
deschis, care funcţionează italiană, dar şi în Spania,
ca undă, particulă şi Franţa, Germania,, Austria,
vibraţie…( Aşadar nu Malta, Statele Unite, fiind
suntem în dualitate, ci membru de onoare a multor
suntem triali, dacă vreţi în Academii italiene şi străine.
Treime, teandră, triadă… Este Cavaliere della
Republica Italiana pentru
merite literare. În Italia îi
GIOVANNI FORMAGGIO apar cărţile şi i se cântă
poeziile.
LAUDATIO : Italia
primăverii afective ..
Este foarte activ în
Cenaclul Academic
European „ Poeţi în
Ceea ce am văzut, încă
societate”. Numeroşi
de la primele traduceri din
exegeţi sunt unanimi în
poezia sa în română, este o
aprecierea unei prezenţe
luminiscenţă afectivă,
semnificative, a unui spirit
generoasă, pulsatorie, din
activ, al marilor emoţii ce
care cititorul simte căldura
ni se transferă vibrant, cu o
iradiantă a afectelor…În
muzică interioară, a celei
discursul său limpede şi
mai muzicale limbi din
impregnat de simţul moral,

103
lume, italiana…Este poezia modernitate. Iar gestul care
catarsică, este poezia care rezistă este cel din
invocă sentiment genericul academic al
primordiale, durabile, Mişcării „ Poeţii în
efervescente. societate”, gestul
Eminenta Enza Conti ( fraternităţii europene,
Academia Internaţională Il globale, şi fiorul
Convivio, Sicilia) – observă transcendental -
valoarea seneţială a poeziei renascentist, de primăvară
sale, mesajul Speranţei, repetabilă, al Fiinţei …
pozitivismul şi umanismul,
iluminarea ca stare a ( Dec. 2010- Acad. Eugen
întregii sale opere. Evu, Romania)
Lirica lui Giovanni
Formaggio se poate reciti Despre cunoaştere
cu surpriza unei elevate
comunicări, nuanţată şi Cine vede mausoleul
plină de verva afectelor marelui poet- matematician
esenţiale. Poezia sa arab Omar El Khayyam,
sculptează diafan, cântecul din Iran, înţelege ce cult
trecerii noastre, dar şi al aveau contemporanii săi –
stabilităţii în ancsetral. veneraţie venind din
Limbajul ei este uşor vremuri imemorabile,- faţă
traductibil, prin substanţa de iniţiaţi, de învăţători, de
ideilor, a meditaţiei înţelepţi, de genii. Ei sunt şi
filosofice. vor fi ceea ce Vechiul
Testament numeşte
Ceea ce primim şi idoli…Când aceşti idoli au
vibrează din lectura cărţilor fost ( şi când sunt) beneficii
acestui poet înnobilat, adoratorilor lor, recunoscuţi
Cavaler al Republicii, dar şi ca atare, este omenesc să îi
al Empatiei este energia idolatrizeze, în sensul de a-i
apollinică, subtilă, benefică, considera sfinţi, eroi ai
a Artei divinatorii, în Cunoaşterii, civilizatori

104
aşadar. Şi românii, prin au sfinţii, mucenicii,
cultul ( cultural) – al apostolii lor, tot astfel şi „
predecesorilor săi scriitori, poporul” păgând, adică de
savanţi, inventatori, oameni la păgânism, care era ab
ai gloriei strămoşilor, etc ) initio o relgiei faţă de
– asta fac, idolatrizează. Mama Natura. Omul este
Poate că mai mult ca alţii, fiul naturii, fie dacă este
din motive ce se întrevăd învăţat din milenii că este
din drama istoriei fiu al Cerului ( vezi
noastre,..o fac cumva Genesa, ei au fost
printr-un comportament „ stigmatizaţi ulterior ca „
maassificat”, mimând îngeri căzuţi”, poate
religiozitatea de tip geneticieni.- demiurgi,
ortodox, uneori chiar substituiţi pare-se unor
fundamentalist, ca în entităţi superioare, din „
politica naţionalistă în Ceruri”…)
momentele de criză *
identitară, vezi Acel tip de „ idol” ( de
legionarismul – un fel de unde ideal, ideologie,
fascism mulat pe idealism,etc) – aminteşte de
…arhanghelism… eroul antic, de omul
* zeificat, uneori prin
Cunoaşterea de sine, de atributele, valoarea sa, de
Sinele Lumii, iluminarea de sorginte divină; prin „
acest tip, a fost treimea de zeu”, genetică (
dintotdeauna întru vezi Epopeea lui
emancipare, progres, şi e de Ghilgameş, etc) – este
considerat că gestul, revendicat de umanitate ca
comportamentului unei atare, din omenesc simţ
civilizaţii astfel ancestral al Recunoştiinţei.
recunoscătoare va fi mereu Necum al gratitudinii şi
acela „ zeificare”, de „ Uitării.
închinare” lor. Dacă A cunoaşte este stricto-
religiile secularizate …,îşi senso,

105
CONŞTIENTIZA…Fie Teze, proteze, slogane,
prin auto- perfecţionare, chipuri …Cadre de
intuiţie, geniu, fie prin nădejde…
REVELAŢIE, din vechime
considerată din sursă Una dintre nenumăratele
divină, a inpsiraţiei duhului lozinci ale ideologiei
divin, „ pogorât” în mintea comuniste, din sorginte
omului ales… bolşevică,…marxist-
* leninistă, materialistă, era
După greci, numim acest îndemnul înscris pe ziduri,
timp a fi ( din nou) predat îl şcoli,
apocaliptic, ceea ce are academii…,întocmai „
echivalentul în occident de iconoclastelor” – „ Să trăim
REVELATION, revelaţie, şi să muncim în chip
aşadar dezvăluire, comunist”… Vag, ceva ne
conştientizare a umanităţii a aminteşte de sintagma
ceea ce ESTE, cine este, iar biblică „ după chipul şi
prin extindere, asemănarea lui
conştientizare revelatorie ( Dumnezeu”.. Numai că aici
prin ştiinţă) – a condiţiei avem o corupţie
umane în lume şi cosmos, …oximoronică a
la scară planetară şi originalului enunţ privitor
astrofizică….Este Timpul ( la originea omului ca fiu al
slav. Vremea de vremi) – lui Dumnezeu, care a fost
profeţit a fi cel al creat ( făcut) – „ după
DEZVĂLUIRII, chipul şi asemănarea „
Revelation. Unii înţeleg creatorului său. A traduce
eronat ca fiind acest aceste două atribute este
moment cosmic, neclar; chip, ar însemna „
precesional,…un „ sfârşit al arătare”, „ aparenţă”, „
lumii”… înfăţişare”, iar asemănare,
probabil mod de a fi,
analogic cu El.

106
Comunismul ca „ ideal globalizante,…asupra
sacru” a coborât în profan ( acestor popoare chinuite în
istorie, ideologie, idealism ! timpul păcii ca în
, paradoxal- la extrema război…În acest sens, al
nazismului, ca replică a doilea război mondial nu a
sa,..înţelesul mesajului. încetat. Milioanelor de
Naziştii lui Hitler şi jertfe ale acestuia, îşi
Goebels au fost lideri ai sporesc cifra în această
partidului NAZIST, care nouă „ dilemă veche” a
vine din Partidul Naţional- civilizaţiei, iar românii sunt
Socialist ! Massificarea printre cei mai nefericiţi,
avea nevoie de sloganuri,( „ mai nefericiţi decât îi
psalmi, sau dacă vreţi Sure considera Mircea
…) - altele la ei, iar în Eliade….sau Mircea
replică de tip extremist- Vulcănescu…Pentru că
naţionalist- această nefericire de tip
fundamentalist…, „ cultura mioritic şi cu adaog
de masse a comunismului ( Manoleic – balcanic, -…a
massificare egal devenit stigmă.
mancurtizare, robotizare, „ A trăi şi a munci în chip
îndobitocire…) –altele în comunist”…este acum
Estul semi-sovietizat… imperativul tragic a
După ieşirea din sistemul milioane de români care
totalitar, comportamentul vor să fie şi pensionaţi „ în
masselor a căzut la un chip comunist”, că „ în chip
extremă traumatizantă, capitalist” nu vor mai
teribilă, deoarece după prinde, sărmanii, zilele.. Iar
eşecul „ traiului şi muncii dl preşedinte Băsescu,
în chip comunist”, în debarcând de pe vapoarele
simplă retorică, vidare de flotei …scufundate,…are
esenţă,…capitalismul – ieri un slogan electoral ciudat :
profeţit ca „ putred2, revine „ Să trăiţi bine „ ! Ceea ce,
în trombă şi cu alte în mod cinic, se
motivaţii, subînţelege, „ Să muriţi

107
bine „!!!”, dacă simţim ce …La ce bun să
dezastru economic prelungeşti umbra propriei
suportăm ţşi ce măsuri ia existenţe în faţă, aidoma
guvernul pentru a ne înjosi unui pom dezrădăcinat care
cum nicăieri în Europa nu umblă clătinându-şi
sunt oamenii înjosiţi... Asta cuiburile sub luna
o pune în aplicare acest Boc plină…Tangaj al catargului
degeţel aplatizat, hop- în cruce, pe talazul
mitică al lui Băsescu, Boc memoriei?
cel mic şi agitat ca un robot Ceva înnăscut şi întâi mai
( RoBOC) - fostul lider mult orbecăind a se
utecist al studenţilor cunoaşte, ca şi cum o
clujeni, aşa cum mulţi ţipenie jumătate zeu,
dintre cei ce fac „ reforma” jumătate … Zburătoare ce
de pe poziţii pretins s-ar smulge din tirania
democrat- liberale…, o fac: gravitaţiei, cu plumb teluric
ei sunt ceea ce propaganda în oase. O pulsaţie paralelă,
de ieri numea „ cadrele de abia presimţită, în amurg,
nădejde ale viitorului de când văzutul se recuprinde
aur” … cu invizibila stare ca o
reminiscenţă pâlpâind din
estuarele somnului. O
foame de a armoniza, de a
Amintiri care vor fi restaura, de a reînsufleţi
ceea ce se resoarbe din
-poema în proză- fiinţă. Un dor de sine Ca
ecoul ce pare să vină din
Moto: stele, de clopote, de
” Iar timpul creşte-n urma corăbieri rătăciţi.Ori poate
mea aveam în suflet nedesluşite
zvonuri ale pădurilor din
mă-ntunec” …( Eminescu) care am fost alungaţi ?
Am trăit ceea ce citisem
dar mai ales am cercetat

108
ceea ce răsuna în mine şi unde cândva trecui cu
altfel decât a scrie nu luntrea piezişă, la pălimarul
aveam cum să-i povestesc din Bretea Română…Eram
celui ce o vreme mă un altoi, un vlăstar împins
însoţea, celei ce, o vreme, de seve bătrâne, din
mă primise în trupul ei trunchiul aproape căzut al
Îngreunat de seminţe. acelui măr sădit cândva şi
Iubeam, însă nu înţelegeam altoit cândva de tatăl meu,
ce anume mi se ia, eram fecior fiind, în Vâlcele
prădat, jefuit, muşcătura se Bune ? Mărul trăznit la
sublima în săruturi şi mă bătrâneţe, şi ale cărui
revărsam ca ulciorul zdrobit ramuri încă rodeau, în
de lespedea nopţii, lună iarbă, fructe roşii, iernatice,
spartă pe ape. Ceea ce „ mi ne mai culese de
se-ntâmpla” aparţinea unei nimeni…şi care putreziră
alte logici. Vederea încă pe crengi, sau le culegea
ceresc limpede, a inocenţei, vântul şi îngheţul. Era în
recompunea hologramele mine o fascinaţie care nu
unor poeme care suspendau este în întregime
starea, o aşezau într-o omului…Chemătoare, chin
rigoare preexistentă? dulce- amar, de a restaura
De unde veneau acele armonii în estincţie?
gânduri care melodiau
frisonul cărnii, trepidaţiile Facinaţia bătrânelor
orgasmice ale inimii, ce ursitoare, fascinaţia rostirii
anume rezona în intervalele divinatorii, incantaţia,
de frig luminos dintre doina muribundă prin
vocabule? Era în mine luncile cu aiurări de mierle,
fascinaţia acelui colorism, codobaturi şi vulturi sub
cu inflexiuni de arhaice clopotele unui mileniu
daine, legile altădată sinucigaş…Am învăţat de
cântate, laice colinduri, singur, cel mai sigur am
exaltările incantatorii ale învăţat de la mine însumi.
vetrelor din Valea Streiului, Am fost şi sunt auzitor şi

109
bucuros de vânturi, de vânătorii, pentru a
viscole, de ascunzişuri supravieţui dincolo de
printre stânci, de regresiuni moartea lentă a simţurilor,
în memoria lungă, a un joc vital, ca o dăruire în
afectelor de profunzime, de felul ei concomitent
substraturi, de filoane, de extactică şi agonică,
zăcăminte, de artere ale orgasmică? Şi să suporţi
melosului din Mun .Chemat repetat acel hiatus, acea „
ca de sanctuare, răzvrătit şi imortalitate rece”, post-
împotrivindu-mă străinilor coitum, cum probabil
zei.M-am zidit în mine femininul nu accede a şti ?
însumi, ca să mă apăr. Am Asemenea căderii
răsunat din resurse ale unei îngerului corupt, prin
prezenţe doar bănuite, din femeia umană.
care aidoma unui izvor de Bucle ale netimpului,
neoprit, ţâşnesc şi acum, la reumplând intervale, goluri
bătrâneţe, uluiri, revelaţii sub vulturi, sub clopote,
care nu îmi aparţin pe tânguire şi murmur al
deplin…Din preaplinul monadelor, complicitate cu
acesta am scris. Este ceva regnurile şi alungare de
magic în realitate, într-atât sine, prin decadentele,
de constant, manifest, entropicele meridiane ale
unduitor şi râzându-şi de unicei morţi, aritmice,
toate, de moarte, de morţii vulnerabile prin
inexistenţă! Este ceva aceea că nu există.
alchimic în limbaj, o *
presimţire de veşnicie spre Viaţa, ca o dezvăţare
care fiinţa tinde, pe care suportabilă, în doze mici,
fiinţa doreşte a-l recupera ? de lume.
Ca un fel de joc liber, un
simţ ancestral, un instinct,
rudimentar, de vânătoare ?
A te juca astfel, ar fi aşadar
a exersa mereu lecţia Revenirile

110
degradarea demenţială,
Tu, amorul meu, prin furia cu care viaţa ucide. Se
oglindire/ ca trezirile tot sinucide, pentru că Legea în
mai încete din somn/ tu, univers( uri?) este o
amorul meu prin oglindire/ perpetuă distrugere şi re-
revii tot mai departe/ te creaţie, aşadar Reciclare.
întorci fără chip/ cu acel Oare Creatorul nu moare,
frison cu acea tresărire/ de ca particulă în fiece
invizibil/ în absenţa entitate, în fiecare entitate?
vântului/ pe ape…./Ca o Cuget că voi muri DE TOT,
amintire /care nu voi va fi cândva, inevitabil,
…/să te vindeci de mine./ implacabil, oricum: iată
Fiecare întoarcere a ta/ e de absurdul Oare se poate
tot mai departe./ Nici viaţă vorbi de o demnitate a celui
nici moarte/ nici viaţă/ ce-şi curmă zilele pentru a
nici moarte. nu mai accepta această
* înjosire, această disfuncţie
Laudă Foamei şi Setei, ele a principiului A FI,, a opri
mişcă lumea. suferinţa?
* *
Din ape am ieşit, în ape ne Cerul înstelat este o mare
vom întoarce. parte doar cimitir de
* stele….Lumini care
Omul nu este prin voia sa. călătoresc spre ochii noştri,
Naşte şi moare asistat, noi distingem de fapt un
oricum, singur. Este trecut mort, care se
experienţa fundamentală în îndepărtează în haos, de
două ipostaze ale aceluiaşi sine.
fenomen. Cea mai absurdă *
suferinţă este aceea a Existenţa umană ( a
îmbătrânirii care inteligenţei) …este un
schilodeşte trupul şi sfarmă scandal, o anomalie a
minţile. Te întrebi ce poate economiei cosmice.
fi mai înjositor, decât

111
Tu eşti propriul tău *
experiment Trăim printre morţi, idolii –
Captând umbra durerii modele ale unei civilizaţii
amputate în perpetuă estincţie, în
Colorând noaptea de talaz retragere, în entropie.
A memoriei Umbre, ecouri, apoi
* uitarea…Timp deja mort,
Aceste scrieri, aceste asborbit de foamea unui
precipitate cardiograme. viitor virtual, stihial, un
Aceste foi de auto- summum de proiecte-
observaţie, aceste inutile utopii ciclice…Surditatea
accentuări ale umbrelor, luminii şi frigul ei
într-o oglindă care fuge, interstelar, decăzute în
voalează, uită. sarcofagele rocilor, în
* bazalt, în permafrost, între
Un program preexistent în două glaciaţii, delirul unei
virtutea căruia eşti obligat( noi geneze…unei noi
..) de a fi, a deveni şi a fi escatologii iminente.
resorbit. Unde, de ce, *
pentru cine? Cine Cosmonauţii afirmă că în
recoltează ? cosmos domină un miros
* de metal încins , ceva
Un paradis fructifer pe funerar, am adăuga. Sau
suprastoc… Din care ai fost ceva care călătoreşte spre
alungat şi la care în zadar unde ? criogenic, cu nume
tânjeşti a fi reprimit. date de noi, altele desigur,
Un paradis ( gr. „ Grădină ca ale altora, eventual pe
împrejmuită cu ziduri”) …o undeva…
alegorie şi ea imprimată-n *
memoria ta, ab initio? De unde şi de ce vin
* gândurile, aparent
Religiozitatea omului, dimprejur, de peste tot ?
cultul morţii sale. Un cult al Viaţa, ca un somn al
zeilor. De unde şi artele. morţii: regenerativ ?

112
* arbitrar, ca u surogat de
Ţipătul de pasăre nocturnă consolare, de vindecare, o
al amintirii ce nu poate buclă absurdă a cosmului
muri… exilat în noi. Şi ne dor mai
* tare despărţirile de cei
În ceea ce numim „ dragi, decât plecarea
cuvinte”, stăruie noastră. A trăi, este a face
reminiscenţa telepatiei ? dependenţă.Viaţa este drog
Poezia este exerciţiul de a o interregnuri.Tendinţa este :
recupera? a mineralului, de a sui în
Anume prin patos, prin „ vegetal; a vegetalului, a sui
trăire”, prin fluxul şi în animal; a animalului în
refluxul memoriei ? Inteligenţa Fiinţei Cosmice.
* Ne amăgim ca să credem
Moartea nu este negaţia că ştim. Credem, pentru a
vieţii, ci împlinirea ei. motiva ceea ce ni s-a
Oamenii primordiali ştiau ascuns dintotdeauna. Ce
asta, mureau râzând. Apoi haos ! între bunăoară o
au venit alţii, care uitaseră, ameobă, o omidă, o larvă,
dar au preluat esenţa: cred un avion sau o catedrală!
în înviere, dacă nu în
reincarnare, totuna. Analogii
Dar cine sau ce i-a şoptit
omului asta ? Ca să s u p o Întocmai cum sângele
rte?… irigă creierul, gândirea
* fantezită şi imaginativă este
Toate întrebările esenţiale un decantor al psihicului
sunt ale omului nostru, iar aceasta este şi
dintotdeauna, divers vindecător, înviorător,
formulate, însă aceleaşi. catharsic. Am cunoscut
Cine suntem, de ce suntem, scriitori care au înţeles asta
încotro mergem sau suntem la timp, dar şi mulţi care au
duşi…Şi fiecare duce cu el „ funcţionat” în sensul
propriul răspuns, unul patologic al acestei evoluţii

113
prin destructurare maladivă, şi de la Zam, Gătaia, etc.- îi
prin complicitate cu numeşte maniaci obsesivi (
propriile suferinţe megalomani, erotomani,
psihice…Desigur, gândind mesianici) etc – adică
…bacovian, ( marele poet oameni bolnavi psihic,
simbolist a fost ftizic) – se paranoici şi chiar
poate spune că astfel de schizofrenici. Paranoia
creatori – în poezie, dar poate fi contracarată prin
foarte asemănător, în artele acel catharis, dar
plastice, aşa zis schizofrenia şi demenţa
nonfigurative, spihedelice..) senilă descompun
…ei „ aud materia personalitatea, iar scrierea
plângând”… unor astfel de maniaci doar
Însă rezonanţa cu întârzie descompunerea
materia în decompunere şi …Obsesia este una
entropie acutizată de „ provenind din frustrări,
spirit”, biochimia şi unele chiar din trauma „
efectele ei „ anorgasmice” biblică” a naşterii, nu odată
– dacă acceptaţi prin transmitere
termenul…,a fost un genomică…( Aceasta am
decantor al unei boli, deci observat-o, în mulţii ani de
nu al evoluţiei, ci al activitate culturală şi
involuţiei; poezia de acest animator de cenaclu,
tip este delirantă, se reviste, etc) – chiar la aşa
explorează spaţii onirice, zişii „ copii precoce”, foarte
zonele abisale ale talentaţi, care ne surprind
subconştientului ( in prin ceea ce numim
extenso unul colectiv, genialitate….( Există
Freud fiind zeul lor…) – conceptul de genialoidism,
aşadar ei au trenat în aşadar o formă coruptă a
simpotele inflamate ale manifestării genialităţii…
fiinţei …Medicina, Deobicei copiii astfel
psihiatria de tip materialist- supradotaţi, în arte, eşuează
dialectic de la Socola,..dar în demenţa pretimpuriu

114
instalată şi dacă mediul este rece”, ale halucinaţiei: fie
neprielnic ( familia, şcoala, provocate de accesorii (
societatea)- creaţiilr „ alcool, tutun în exces,
precoce” rămân simple narcotice, droguri) – fie
exotisme, iar boala devine pur- şi simplu prin auto-
rebelă şi „ gena inducere a unor „ factori”
misterioasă” decade, apare ce aparţin fenomenului
chiar nebunia. ( Unul dintre psihic manifest, „ spiritului
multele cazuri a fost Elena care se agită” în om.
Farago) . Între cei de acest
tip, în întreaga literatură, O parafrază
sunt mulţi care au sfârşit
prin suicid, sau internări Fiecare ţară îşi are hoţii şi
psihiatrice, sau criminalii, dictatorii şi „
criminalitate. Psihologii din poeţii” pe care şi-i
vechime şi până azi, merită..Ei sunt numiţi barzi,
asociază impulsul creator ( corect ar fi bastarzi.
virtual) – cu unul distructiv,
sau auto- distructiv…).
Uneori, identificarea unui RECURS LA
IDEAL – sau unei ESTETICA NOII
idolatrii..- pentru astfel de POEZII ROMÂNEŞTI
creatori, duce la alte
simptome, inclusiv în
Scuturaţi de prejudecăţile
filozofia lor, în politica minime ale memoriei induse
unora, de tip eroic, cultural din profania istoriei,
eliberator, barzi ai unei să ne dumirim cum se cere
puteri, nimic nou în istorie. la o mare Răscruce
* (întoarcerea rebelă a
„zăpezilor de odinioară”-
Erotomaniacul este iluzie a unui Adineauri, în
deopotrivă megaloman, realitatea unicului ACUM...)
exaltând imageria exotică, şi să ne reumplem benefic -
şocantă, delirul verbios, revigorant, traumatorgic, de
efecte ce pot fi înţelese, la „ uimirea adevăratei Identităţi,
după frumosul enunţ al lui

115
Borges: „nu există observabile de la proporţiile
manifeste mai multe entităţi unei galaxii, până la,
care scriu în lume, ci de fapt bunăoară, cochilia unei
este Una singură, cu moluşte, sau suişul spiralat
felurimea ei de nume...” al unui vrej de plantă pe
gustând eternul adevăr că Invizibil Arac, dincolo de
arta este adevăr sprijinul ÎN SUS al unui
înfrumuseţat, întru a fi - prin ţăruş vertical.
aestetica magna - mirabilă,
divinatorie în sensul anticei
mantici, arta ne este nous Ce oare mai este real-
religiosus. Prin aceea că românesc în poezia
oriunde în timp-spaţiul română, dacă nu depăşim
umanului sensibil şi cosmic stupida grilă a apartenenţei
INTEGRAT (interconectat), la un Suflet arhaic
dacă vreţi hologramic, iar paideumatic, resurecţional,
prin aceasta ne poate fi (duratele se repetă ciclic în
vindecătoare, dincolo de marele Eon) şi dacă nu
asaltul seismic al cyborgului reînţelegem că suntem ai
rece, rob al dumnezeului- Fiinţei Româneşti (M.
omozeic (...), având şansa Vulcănescu), unici în
de a ne reînţelege ca diversitate, cum însuşi
FIINŢĂ - în virtutea că EA Divinul? Vălul Maya pentru
este imuabilă pe arpegiul mine este o iie de borangic
vibratoriu-modulatoriu sub arniciul ţărăncuţei din
ancestral, pe câtă vreme Munţii Orăştiei, gătindu-se
suverana MIŞCARE este de măritiş, cu fir auriu, al
spiralată şi muabilă - însăşi chakrelor ŞAPTE. În scrisul
LIBERTATEA - supremă cu acul, ce triluri. Aşa vor fi
aspiraţie a sufletului - vălurit hlamidele zeilor.
duhului în Uman poate Dăruie-mă, vrajă străbună a
devia în percepţiile noastre Cuvântului ce înnoieşte
variabile, pulsatorii, Lumina de lumeni a Lumii,
accentuat afectiv-subiective, jar şi mir şi ofrandă
sincronice Naturii (nu a Misterului (pulsatoriu al)
noastre, ci noi fiind ai trezirii spre şi întru LUME a
Naturii. De unde iluzia că LUMINII. Glorie
CERCUL (cel mai antic subcuantelor! Fă-mi-te cuib
semn al lumii), este captiv Inimă, ulcior îngenunchiat la
în egal- anticul semn Izvoruri! Scumpia lila şi cea
comsic al Spiralei, rotaţiei albă interconectează cu

116
trilul privigetor, cu fluierul uită. „Mă uit în lume”, iată
mierlei, cu elitrele greierilor, primejdia pe care o
cu zumzetul viespilor, confrunt, o conştientizez
corfele lor se vor scutura în cumva reductibil, cotidian,
fagurii eternei orânde- ca să aleg o măsură ceva
simetrii, ale Inteligenţei mai sus de nadirul latent pe
materiei: profanul reînvie în care l-a intuit marele poet
sacru, ni se român Ion Barbu. Scriu să
reândumnezeieşte sieşi mă trezesc în lume.
Fiinţa. Cunosc dulcea Revenirea din somn îşi
viclenie a miresmelor, a reface aproape instantaneu
feromonilor, radiestezica claritatea, coerenţa suprizei
rudimentului (cel bătrân (mirajului real) de A FI.
butuc genezic), oscilaţie pe
cadranele ce inversează Poezia Română a
Timpul, ale Inimii şi tresărit, peiorativ zicând,
cercetaţilor rărunchi este prin, bunăoară,
viclenia vitală a Spiritului în basarabeanul Mateievici:
imuabila lui LIBERTATE. „limba noastră-i o
Ceara sau chihlimbariul, comoară/ în adâncuri
spermanţetul ori baletul îngripată/ un şirag de
flăcării acolo unde intră în piatră rară...”. Poetul e
cer nu îmi sunt străine, ci alegoric (prin estetizare
complice, precum femeia în divinatorie ro-mantică
orgasmele ei preclasică) - punând în
metafizice...Voila! Suntem cheie parabolică ideea
opera care îşi adoră existenţei unui FILON de
Creatorul. Ni s-a dat-dăruit, adâncime, cum vena de
spre a spori şi transmite. A aur masiv, cu maximum
dărui ceea ce ne-a fost de carate, sub geologica
încredinţat: întru adeverire. mantie protectoare.
Fie prin cântec! Existenţa Românul macedonean
este experiment al revelării Macedonski, încă amar-
divine în uman, este agonic-descurajat de
pluralitatea în infinită vremile lui, enunţă
nelinişte-mişcare sistemică, melodiind strigătul Fiinţei
a punctului luminos, româneşti deasupra lumii,
supendând pulsatoriu înaripând teluricul în
umbra muririi, înaripând INEFABIL - în splendida
cugetul a nu se părbuşi Chemare: „Veniţi,
resorbit în abisul în care se Privighetoarea cântă /Şi

117
liliacul e-nflorit”. O, zeiţă a Mie însumi, Omului...
BUCURIEI, nu a Mâniei Suntem mai vechi decât
tragic-eladice. Îţi iei aici Europa, mai vechi decât
privilegiul „de frupt” al Luna. În Anamnesys.
unei erori: nu Veniţi! Să ne smerim în
privihetoarea- femelă acest fel de neuitat, fiinţa
cântă, ci El, Privighetorul, nu uită. Să ne redăm
Bărbătuşul cel înnamorat, vrajei, nouă înşine, prin
care emite triluri măiestre, poezie.
bruş cenuşiu de carne ce
vibrează chemător de În Martie reîncepe
împerechere şi CUIB. numărătoarea inversă a
Astfel resimte poetul Babelor. BABA - zeul Moş
adevărat trezirea ca Babilon emigrat, tril ce ne
înviere de primăvară a pulsează „nadir latent”
duratelor, iar ca semn al accesând orizontul. Mă
suirii în sublim împreunat reaştern pe scris ca
interregnuri, liliacul ninsoarea aceasta ce mai
ciorchine, aidoma degrabă e o alegorie şi
constelaţiilor din presimţ-mimesis al
macrocosm, reuneşte REÎNFLORIRII. Precum
unicitatea în multipla svele se tulbură „întru
ofertă de muguri-flori. limpezire” (Noica ar zice),
Ceea ce află răspuns astfel şi sângele, ce „ apă
enteleheic în spectrul nu se face”, deoarece
culorii fundamentale LILA, ESTE, substanţa
excitând hărnicia roirii primordiei, cu Memoria sa
albinelor şi misterioasele cu tot. BABA, Geea,
lor migraţii ce au inspirat Mater. Materia, trans-
in illo tempora (...), substanţierea, precum în
migraţiunile popoarelor. Metatext, aşa şi în TEXT.
„Veniţi, Privighetorul Am zis, m-am spus:
cântă/ Şi liliacul e-nflorit”. privighetorul priveghează,
Trezirea spre Lume a trilul recheamă Proniile,
Luminii (gemelare!) prin Babele şi Sfincşii
rezonanţa revelatorie a Carpatici refuză parabola-
intuiţiei poetice a Omului: cheie a unui Prometeu
iată, exist, iată devin, iată, caucazian (deci şi el
redevin. Trilui-m-aş şi n- carpatic, însă urieşesc-
am cui/ Trilui-m-aş făcător şi complice cu
vântului/ Învierii Dorului. omul cel vechi, omul cu

118
vultur propriu. Recursul de 1988. Seu livro Hospital
nostru însă, este la de Inocentes (Madrid,
Orfeu, tracul. Poezia-
cântecul îmblânzesc
1989) mereceu
Fiinţa. Peste opt zile se va o reconhecimento
repeta sacru NUNTA şi espontâneo de autores
ÎMPREUNAREA. Cine ilustres: Juan
încă nu pricepe, să se Carlos Onetti, Ernesto
dumirească,
înduminicându-se !
Sábato, Miguel Delibes,
Camilo José
Cela, José Ángel Valente,
Carmen Martín Gaite.
Un mare poet spaniol de Publicou
também Ética confirmada
azi /Santiago
(Madrid, 1990), Tierras
Montobbio (França 1996), Los versos
del fantasma (México,
Născut la Barcelona 2003) e El anarquista de las
1966 bengalas (Barcelona, 2005),
finalista do Prêmio Quijote,
nasceu em Barcelona, 1966. concedido pela Associação
Licenciado Colegial de Escritores da
em Direito e Filologia Espanha ao melhor livro
Hispânica pela publicado no ano mediante
Universidade de Barcelona. votação dos seus sócios. Os
Professor da Universidade textos em prosa de Santiago
Ramon Llull e da Montobbio foram editados
Universidade em El Norte de Castilla por
Nacional de Educação à decisão de Miguel Delibes.
Distancia (UNED). Colaborou em revistas da
Publicou pela Espanha e América, tais
primeira vez como poeta na como: El Extramundi y los
Revista de Occidente em Papeles de Iria Flavia, La
maio Gaceta del Fondo de
Cultura Económica e Casa

119
de las Américas. Foi abierto
traduzido para o inglês, o sus labios eran juncos
francês, italiano, alemão, que por un momento
romeno* , danês e detenían
português. Versões de seus el incesante llover de la
poemas foram publicadas tristeza
em Paris (La voix du o nuestra historia es tan
regard, passage d’encres), pequeña y además ya
Bruxelas (Le journal des tiene tanto frío
poètes), Roma (Pagine), que en su único verso
Londres (The Review, ahogado
International Pen), Nova resume por entero al
Iorque (Terra Incognita). mundo
Ocupa na Espanha a vice- o no debemos
presidência da Association olvidarnos de recordar a
pour le Rayonnement des la mañana
Langues Européennes que para que sigamos
(ARLE), de Neuilly-sur- viviendo es del todo
Seine, e é correspondente imprescindible
em Barcelona da revista que se refleje alguna
desta associasção, Europe vez
Plurilingue, publicada pelas en los sueños del
Éditions Université Paris 8. estanque.
* trad. Eugen Evu, Rivista A veces quizá mejor un
Provincia Corvina; Rivista “a pesar de todo tú y yo
Agero – ( Germania); “ Cartea
tendremos
intalnirilor”, ett.( n.red.)
una casa sólo que de
aire”, y en caso de que
NO NINGUN
tengamos
SECRETO
que volver a casa y que
olvidadas mamás
Detrás de cada noche se
vayan a reñirnos por
esconde una amenaza
llegar tan tarde
y ante una amenaza
probablemente será más
sólo queda el balcón

120
acertado algo así como vuelve
“cualquier nombre nos preguntara por todo
que escribamos tendrá esto, nada más
forma de ausencia o de podríamos decirle,
ceniza” como excusa torpe
y después, con vocación temblando en manos
de final, y más huecas:
simplemente:
“herejías del fuego, “Señor, tendréis que
sobre una estrella un perdonarnos,
amor se ha disecado, pero no es ningún secreto.
no puede ser más triste Aquí,
la menopausia de la en esta inútil tierra que nos
espera, la memoria dieron,
sin espinas no es de todos somos poetas (con
nadie, ahora sí que no más o con menos tretas)”.
han de llegar los
barcos”.
Y, ya por último: Despre criticism
“dedos de sombra sobre
naipes huérfanos”. Moto : Timeo Danaos, et
dona ferente…
Sí. Lo diremos así, a la
fuerza tendremos Ar fi de scris un studiu
nosotros despre cei fără buze, ca
que vivir así esta tarde, această improprie „
hasta el fin del tiempo. analistă” Pora, îngustă
rău…
Y si entonces alguien a *
quien hubiéramos Ministressa Elena Udrea,
engañado o perdido, pe care Ciorbea o numeşte
alguien antiguo que Afrodita lui Zeus, cu
volviera como de un tocurile ei înalte…În loc de
olvidado sueño se

121
frunza carpatina, s-ar *
potrivi o opincă cu toc cui. Criticismul „ de serviciu” ,
* este mai mult de viciu.
Problema blondelor la noi: Unul activistic,
toate sunt vopsite, şi, congestionat, fără buze.
desigur, bărbierite jos Forcepsul cu care îşi
zilnic. moşesc clonele…, este cu
* gheare. Ei nu au ceea ce
Criticismul de temut, după grecii numeau organon
modelul George Călinescu, propriu, ei ratează continuu
a clonat numeroşi amputatul lor sine,
epigoni…Prozeliţii referindu-se la alţii. Frazele
furăcioşi, plagiatorii de lor sunt transpiraţiile
hiclenie grecească, l-au reci, despre care scria
supranumit „ divinul Cesare Pavese…Iar
critic”, ceea ce e stupid. plastrografii- descendenţi,
Un critic nu poate fi divin sunt acel Hiatus dintre
doar pentru că este rece- conceptele de Creatură şi
sentenţios şi exaltat mistic, Creaţie, care face
mai degrabă merge mediocritatea istoriei
sintagma actuală „ monstru noastre literare de suprafaţă
sacru”, ceea ce sună tot ca un depozit de fiare vechi,
dracu’ ! pe suprastok, în vremuri ce
* adevăratele valori
După cum ignoră sau tac emigrează cât văd cu ochii.
despre cei ce nu le-au fost Dar Ei au
acoliţi, studenţi sau smeriţi ochiul multiplu, al muştei (
lingăi, îţi poţi verifica la arat…)…
propria eventuală valoare: A devenit zadarnic să
fii bucuros că nu te laudă îi iei în seamă: ca bietul
ăştia ! Exişti. Xerxes, care biciuia
* Oceanul…
Ei sunt din tagma cum *
fraudae a lui Năsturel.

122
Încă nu e târziu să ne mutanţilor. Astfel
dumirim că doar moartea mincinoasele cărţi Care au
fixează caratele operei unei extins labirintul…
vieţi…
Totul nu curge, ci totul
* arde! Se repetă bolnavii şi
Îngerii suspecţi ai zilei, dogmele fericirii şi celor
îngerii cu urechi ascuţite… şapte frici. Trăncăneala
_______________ * răbdării. Îmblânzirea
balerinei cu biciul.
Laşitatea fructului oprit.
Utopia celui născut după
moarte. Pansamentul
Poema de la nirvanic pe spărtura din
Sarmizegetuza spate a trădării. Istoria vă
este conspiraţie şi trădare.
Spada cu două tăişuri. Taie Şapte frici, şapte
flacăra şi ninsoarea. Asta să singurătăţi: sunt una
nu uiţi la trezire. Diafană singură, aceeaşi: Goliciunea
memoria solzilor, şi incestul măruntei
rezonante elitrele stelelor… cunoaşteri.
Scânteietoare lire ale Totul arde. Ci nu panta
îmblânzirii: a străbate rhei.
suportabil delirul. Cei bolnavi de sinele lumii
Nu aurul îngheţat al de lumi…Ai milei, ca
Fatalităţii. Oarecum sămânţa iubirii. Cu
plânsul Niceean, cel desculţ necruţare de sine
prin concepte. Oarbe, Ei nu ştiu să râdă. Cei ce nu
wagneriene păduri… se pot resemna şi ucid
Ca nourii peste deşert, pentru „binele public”.
mincinoşi Cei orbi de sine Fruntea nu îţi fie grea de
se perindă: se-ntunecă îngenunchiere. Oare mai
rămuroase proporţii în auzi cum continuă
ariditatea de cactuşi a

123
Libertatea să-şi cultive Cel de departe, precum
odoarele !? aproapele. Dintotdeauna,
Popoarele mici, cu ai lor desigur, scrisul conspiră;
mari cântăreţi şi Gândire însă poate fi confiscat
Montană…Goi, sub de mercenarii tenebrelor.
cascade! Astfel şi artele. Dar
Focuri libertatea răsună cu
zoroastrice, sărutate de felurimea lui Unu.
empatia celestă. Libertatea e Dumnezeul.
Totul e ardere, gestând în Cei încruntaţi nu pot şti,
Amurg un rotund răsărit, în surde săbii duale…
splendoarea de Om Zvăpăiată danseze
:Niciodată-n estincţie. Însufleţirea ta iubitoare
Viaţa, era ne iubeşte. Iar în pe pajiştea de
absurdele mlaştini Fălcile lumeni!
unei memorii captive,
telurice, se retrag în Lumina nu se ia, ci se
viclenia dintre animal şi dăruie.
neştire. Însă nu cel viclean
e cu-adevărat cel mai Aici, ce-i ascuns, se arată.
puternic! Cuvântul trăit, cel visat
Aşa cum izbucnirea în
Extremele se reciproc floare e pregătită în sevele
determină… sacrei memorii.
Totul arde, deci şi arderea
„ Mănânc şi curge.
plâng, mănânc!”, iată Ci oglindeşte-le !
eroarea poetului. Libertatea ni-I Dumnezeul.
*
Postludium Nu uita, Maria, cu soarele
în faţă, mergem spre
Reînvaţă să te iubeşti, crepuscul, pentru a grăbi
pentru ca preaplinul tău să splendoarea răsăritului
se îmbie şi celuilalt. stelelor…Şi din Elizee,

124
scânteietoare ecouri se momârle”…Prietenii ştiu
întorc a ne vrăji, ca să de ce.
suportăm temerea cea
mare….Murmurul de stele
al elitrelor …
*
Magii şi Alchimiştii
aceia, în căutarea sufletului
lumii, au înţeles astronomia
uitată… Despre - GIOVANNI
Continuatorii lor sunt poeţii FORMAGGIO
sub zarea propriei lor post-
modernităţi…Ceea ce LAUDATIO : Un
tremură acolo, este divinul Cavaliere della Poesia
romantism din afara
paradisului…*
I se spunea Radu Ciolanu Quello che abbiamo visto,
iar un domn Virgil ancora dalle prime
Ardeleanu, avea un distih „ traduzione di poesia di
„ Cio…anu, anul şi Giovanni Formaggio, in
romanul”.. rumeno, e una
* luminescenza affettiva,
Auzite den bobor: „ Sacu’ generosa, pulsante, di
de boc a lu’ Băsescu”… qualle il lettore sente il
calore raggiante
Şopârle şi momârle dell’affetto...Nel suo
discorso chiaro e
Aici, în plin tragic, unicul impregnato dal senso
scut este umorul. Iată de ce morale, il tempo contiene
scriu pamflet, de ani de tutti i tempi e la poesia
zile, în regimul trecut diventa „la memoria
.Scriam cu subtext, „ scolpita”, cosi come su una
sopârle”…Aceste şopârle le pietra dalla sua citta, i
numesc acum „ consiglieri hanno esposto

125
un testo simbolico dal spritto attivo, delle grandi
poeta. Giovanni Formaggio emozioni che ci
e nato al 13 Marzo 1939, in transfericono vibrante, con
Asigliano Veneto (VI), e una musica profonda, di
vive in Canegrate, Milano. quella piu musicale lingua
E molto conosciuto in del mondo, l’italiana... E la
leterattura italiana, pero poesia catarsica, e la poesia
anche in Spagna, Francia, che invoca il sentiero
Germania, Austria, Malta, primordiale, durevole,
Stati Uniti, e membro effervescente.
onorario di moltAccademie L’eminenza Enza Conti
italiane ed estere. (Accademia Internazionale
E Cavaliere della Il Convivio, Sicilia) – nota
Repubblica Italiana per la valore essenziale della
meriti literrari. In Italia sua poesia, il messaggio di
appariscono i suoi libri e si Speranza, il positivismo e
cantano le sue poesie. l’umanesimo,
„As vrea sa nu fiu o l’illuminazione come stato
boaba de nisip/ in clepsidra di tutte le sue opere.
timpului/ a duce inapoi La lirica di Giovanni
lancile anotimpurilor/ a Formaggio si puo rileggere
imbraca haina con la sorpresa di una
copilariei.,”... comunicazione elevata,
raffinata e piena della
vivacita dei affetti
Parlando con la societa … essenziali pero anche della
stabilita nel’ancestrale. Il
E molto attivo nel Cenaclo linguaggio, l’enunciato
Accademico Europeo lirico diretto e facile
„Poeti nella societa”. traducibile attraverso la
Numerosi esigenti sono sostanza delle idee della
unanimi nella loro meditazione filosofica.
valutazione di una
significativa presenza, di un

126
Cio che riceviamo e vibra intelectual ( şi nu numai)
dalla lettura dei libri di cititorul care poate încerca,
questo poeta nobilitato, strofă cu strofă,
Cavaliere della Repubblica, profunzimea expresiei care
ma anche l’Empatia e este şi „construcţie”
l’energia apollinea, sottile, artistică şi poetică,
bonifica, della Arte încredintand acestui
divinatoria, in modernita. E concept cea mai buna
il gesto che resiste e quello intenţionalitate, însoţind-o
dal generico accademico cu acea gândire analitică ce
dello Movimento „Poeti se foloseşte atunci când
nella societa”, il gesti di cineva analizează şi se
fratellanza europea, globale găseşte în faţa unui
e il brivido trascendentale – adevărat produs literar de o
rinascimentale, di valoare absolută.
primavera ripetibile, del Printre altele trebuie să
Essere ... subliniem activitatea sa
literară, lungă şi confirmată
(Dicembre 2010 – cu succes şi recunoaştere
Accademico Eugen Evu, care este garanţia absolută
Romania) de aceea nu este dificil a
observa propoziţiile,
Pietro SEDDIO sentimentul care îl însoţeşte
Giovanni Formaggio, şi sinceritatea interioară
Culoarea amintirilor, (Ed. care se pune la baza fiecarei
Montedit)Străluceşte, citind compuneri. A schiţa
poeziile acestui autor, toată conţinutul culegerii sunt
construcţia dialectică şi primele versuri ale poeziei
poetică, care se foloseşte de „Aşi vrea”: Aşi vrea să nu
propria onestitate fiu o boabă de nisip/ în
intelectuală şi de bogata sa clepsidra timpului/ a duce
experienţă de viaţă. înapoi lăncile
Un compendiu poetic anotimpurilor/ a îmbrăca
care înfăşoară în mod haina copilăriei.

127
Versuri care se transformă speranţa de schimbare,
în oglinda unui suflet care substituind poate şi faptele
priveşte ( contepmplă) atroce întâmplate; o lume
timpul ce trece şi ar vrea să care cu certitudine poate fi
se reapropie de copilărie, mai primitoare pentru toţi”.
acea perioadă în care La introducerea doamnei
fiecare Fiinţa ar vrea să se Fiorini se adaugă şi mesajul
întoarcă pentru a putea ( re) preşedintelui Regiunii
trăi clipe de absoluta Veneto, Giancarlo Galan,
nepăsare. care evidenţiază cuvintele
În limbajul poetic al lui lui Formaggio „ se
Giovanni Formaggio există articuleaza atât de bine
un intens angajament încat devin o poezie uşoară,
lexical care se foloseşte de frumoasă, evocativă din
utilizarea metaforelor. timpurile trecute dar cu
Destul de punctuală şi sentimente eterne.”
semnificativă prezentarea Umanitatea, experienţa,
doamnei Angela Fiorini asimilarea, realitatea, sunt
(Primarul din Pero) care, elemente fundamentale prin
dincolo de patriotismul care se clairifică conceptul
local, trasează un itinerariu de viaţă care este
care pune în evidenţă reprezentat cu prudenţă şi
etapele importante care printr-o frumoasă expresie
rezultă ( transpar) din poetică, una care se
poezie. Este împărtăşit asimilează ( spontan,n)
scrisul sau atunci când mult şi la finalul lecturii
subliniază cu o acută reţine cititorul este
cercetare: „ Fluide satisfăcut. Rar avem
versurile, în succesiunea lor posibilitatea de a citi texte
bogată de armonie, în poetice aşa dens rafinate
măsură de a (re)da viaţă pentru entitatea lor şi este
unei lumi reale, dure şi în inevitabil de a propune
acelaşi timp atenuată, o lectura celorlalţi, prin
lume care poate culege aceasta analiza a mea care

128
se asociază celei din CE SUNTEM, încotro
prefaţă, sigur că al Nostru mergem…
va şti încă sa fie un Iar această obsesie de a
protagonist al timpului zbura,…pare a fi mai
nostru. degrabă o amintire
impregnată undeva în
*Trad. In limba română de arhetipurile ratate, reluate,
Elena Daniela Sgondea şi prin geneze şi distrugeri,
Eugen Evu, Romania distrugeri şi re- luări…ale
unei Opere ce se caută pe
sine, se alungă astfel pe
Despre natura Fiinţei sine, precum CEVA îşi
urmează propria-i umbră,
„ Omul este un animal îşi ascultă propriul ecou..
marin, care umblă pe uscat Dacă întrebările esenţiale
şi visează să zboare”… pot conţine retoric şi
Însă înainte de a fi fost eventuale răspunsuri, una
animal marin, a fost rămâne şi arde: DE CE
altceva: lumină cu structura SUNTEM ?
memoriei solare în alfabetul
ei,.. foc, lavă, rocă, Opinii de lectură
moluscă, peşte, batracian,
reptilian, saurian, mamifer Apocalipsys cum figuris
ordinar… sau Sovietele levitice…
Nimic mai…
exotic….Eonii care s-au Un fenomen de amploare
perindat înspăimântă prin în scrisul românesc din
proporţii…Ce măreţie preajma anilor 2000, când
insuportabilă! Ce mediile atingeau delirant
incomensurabilă memoria cota de avarie a spaimei
abisurilor din noi…Şi milenarist- apocaliptice (
totuşi, continuăm…Şi vezi televiziunea lui Dan
niciunul nu ştie cine Diaconescu, profeţiile în
suntem, de unde venim, DE direct ale unor feţe

129
monastireşti, sau cazul de azi, România
Tanacu) făceau reeting mai apocalipsys cum figuris…
ceva decât atacul terorist
din 11 septembrie, în *
U.S.A….), face în Literatura de tip misionarist
continuare valuri, spre pare a fi una dintre „
slava inclusiv a vocaţiile” noii Agore
producătorilor… liberal- democratice. Acest
Consemnez că pe străzile „ călăuzism” m-a intrigat o
ţării poţi vedea numeroşi vreme, dar m-am dumirit
oameni cu aspect bărbos, cu repede : în aceleaşi medii
biblia în mână, sau raft- la- raft cu euforica
propovăduind sfârşitul producţie de „ vindecători”,
lumii….În parcuri, în piaţa de tarabe, talcioc sau
preajma unor biserici, etc, bazar, oferă pare-se rentabil
auzi misionarişti ( efect al sărăciei sociale, al
improvizaţi de bună voie, prăbuşirii sistemului
explicând cuvântul ceauşist şi în plin vertij al
Domnului. Zeci de mii de Crizei- existenţiale şi
turişti – pelerini, fac morale…) – o mare
pelerinaje la mănăstirii de cantitate de oferte
diverse hramuri, la moaşte …apostolice. Acest
şi butoaie cu apă apostolism face prozeliţi şi
sfinţită…Există un uriaş umflă derizoriu tot ce a
comerţ cu obiecte simbolice dospit în regimul totalitar,
creştine, dar există şi eşuând şi mai negru în cele
fenomene „ sataniste”, aşa – zise „ ale
meetinguri ale minorităţilor tranziţiei”….Tranziţie spre
de gay şi lesbiene, uneori ce ? Evident nu îmi asum
aceste tabere se încaieră şi vreun rol de expert, sau
sunt despărţite de analist, cum se poartă
jandarmerie şi poliţa acum, în circul şi
comunitară…Este România carnavalismul acesta
grotesc- exotic…În astfel

130
de presă, dar şi în cărţi ce mioritice, rătăcite din turma
refac din sfărâmături „ Îngerului electric”, cum
babilonice, stihiile „ scrie Paulina Popa,
catredralice” sau „ revolta putanele practice, se dăruie
fondului neconsumat” …( pe altarele TIR-urilor
Artur Silvestri- „ transeuropene, contra- taxe
Apocalipsys cum figuris”, în euro…
ed Carpathia), presarii din *
România şi numeroşi Am citit câteva duzini din
presari din diaspore ( SUA, astfel de cărţi….După ce
Germania, Italia, Spania, terorismul a devenit noua
Moldova (încă) rusificată, mare problemă a lumii,
etc.) produc o terifiantă cumva reactiv, la extrema
literatură în care stau lui, în ţările estice post-
alături, „ democratic” şi „ comuniste, îndoctrinate,
echidistant” ideo-logic sau unde bolşevismul şi apoi
idealistic, icoane cu duplicitarismul devenise
măicuţe misionare, alătrui condiţie a supravieţuirii,
de reclame erotice: în acest NEO- ACTIVISM
oboare, pe străzi, ca şi în popular a emis monedele
astfel de publicaţii, are loc calpe, în inflaţia
o paradă halucinantă a „ escatologică copmarată de
misionariştilor” ; de o parte unii cu spitalele
călugăriţele în negru, psihiatrice…
colectând orice pentru În fond avem
reparaţii de lăcaşuri, manifestarea unei suferinţe
comercializând broşuri, grave, sociale, în care a fi
psaltiri, CD-uri, „profetul” este ultima ispită
iconoclasturi de celuloid şi de fapt un simptom al
sau cruciuliţe, iar ca vajnice decadenţei istoriei, al
luptătoare ale emancipării Imploziei şi
în trecerea de la comunism, deviaţionismelor specifice
la consumism, pe şoselele crizei globale. În cărţile de
patriei şi în U.E,- oiţele acest tip, am găsit un

131
fascinat fenomen sincretic, se vădesc profetice în
de resurecţie a sensul actualităţii euro-
păgânismului şamanic, a globale a Misionarismului
protocronismului de ieri, a exaltat amintind şi de
zoroastrismului, Jeronimus Bosch, sau de
maniheismului, Francesco Goya cu ai săi
orientalismului, monştrii emanaţi de
hinduismului, dar şi …somnul raţiunii.
bogomilismului chirilic: *
autori altfel bine Negreşit, raţiunea )
intenţionaţi, îşi fac public conştienţa de sine a
serviciile acestui tip de „ umanului, ca oăperă a
evanghelizare”, într-o Divinului), este Inteligenţa
veselie neo- schismatică şi lucrarea în Fiinţă a
fără precedent. Efectul în liberului arbitru, atribut al
masse este noua ipocrizie a aceluiaşi Divin… Numai că
„ parteneriatului” de acest simptomele ce impregnează
tip, între politicieni şi scrierile şi faptele mai sus
misionarii amatori ce evocate, nu pot fi luate în
sporiră pe „ cap de scris decât sub STAREA
locuitor”…În scrierile DE TEROARE autoindusă,
paralele oarecum, fac ori manipulată, volens-
ravagii production cărţile nolens ori pragmatic, în
de horror, erotism „fără societăţile moderne. Ele
frontiere”, neo- resimt diferti, acelaşi
kamasutrice…Frcicile fenomen: cele şapte frici
Occidentului ( secolelor” fundamentale de care scriu
apocaliptice” XIV-XVIII, emineţii filosofi şi
de care scria în anul 1978 sociologi Konrad Lorenz şi
un mare exgetet, Jean Popper ( Viitorul este
Delumeau( Librarie deschis, editura Trei, trad.
Artheme Fayard, Paris) – Din Piper Verlag GmbH,
sau cele din „ Anul o mie” , Muenchen, 1985). Uriaşele
a lui Henri Focillon,etc) – tsunami de informaţie sunt

132
pentru români sincretizează ( prin
copleşitoare…Bisericile naturism şli aşa definita „
tradiţionale , B.O.R. şi cele preoţie albă” ( versus
două catolice, dar nu …magie neagră ?,n)
numai, îşi dispută cu uneori Acest teribil amalgam de
acccente acute de convingeri şi practicism
prozelitism ( explicabil în sine qua non în ceea ce aş
criză…),- enoriaşii loiali, numi Malpraxis-ul însăşi
dar şi mulţimile lui Condiţiei… Suntem deja în
…Gustave le Bon. În mileniul Trei, despre care
România de acum, Malraux „profeţea” un „
misionarismul sus- evocat, secol religios, sau de tot
interferează de amploare şi nereligios”…. De recitit şi
cu cel reîntors din opera modernului sacerdot-
diapsorele româneşti din filosof Aldrin
Statele Unite, îndeosebi, al Toffler…Parafrazându-l,
cultelor şi nu lipsesc nici misionariştii sus- citaţi, ar fi
sectele de tip Martorii lui noii sacrdoţi, ai „ noii
JHWH, fenomen de înţeles barbarii”, cea a exploziei
sub genericul profan de Progresului ?
democraţie…liberală. Toţi *
te trag de mână oferindu-ţi Continuăm a fi într-o
reviste şi literatură lume a dezamăgirii şi a
misionară…Constat o eşecurilor ciclice, ale
bizară analogie dintre tuturor utopiilor doctrinare,
idolism şi idealism, între umbre ale dogmelor ce
politici şi dogme, între continuă a se război, în
doctrine utopice şi fond, la modul
ideologii- ba chiar o FUNDAMENTALIST-ic,
resurecţie exotică a al extremelor care se ating,
păgânismului pre-creştin – interferează terifiant…În
inclusiv a unor „ butuci” acest război al omului cu
pre- dacici, zalmoxeeni, omul…,pe fondul retoric,
deceneici…Însăşi medicina PARADOXIST, al Păcii

133
profeţite de Fiul Omului, este în inimă, biblia scria că
Isus Christos ( unii preferă ar fi în „ rărunchi”,, în
Hristos, din greacă) – sensul alegoric de „ adâncul
suntem de fapt captivi în necercetat de om”,n) .
DUALISM. Regăsim şi teza lui
Personal, mă consider un Deceneu- Zamolxis,
TRIALIST, aşa cum acelaşi invocată de Herodot despre
amintit Lorenz definea daci, anume a vindecării
omul actual, omul relevat, corpului prin vindecarea
omul raportat la divinitatea sufletului, aşadar a cauzei
…(triadică, TREIMICĂ) înaintea efectului…dar şi
din El. texte preluate din „
* Învăţăturile Sfinţilor Părinţi
Revin fulgurant la sintagma despre boală”, rugăciuni
„ front comun” aflată în pentru bolnavi, editată de
prefaţa unei cărţi recentze Cartea Ortodoxă şi ed.
editate de „ Călăuza”- Egumenţia,etc.
dialoguri de Mariana
Pândaru ( Bârgău) cu dr. Iată cum se încheie cartea :
Dan Cioată, chirurg
cardiovascular din „ Slavă ţie Dumnezeul
Timişoara. Amân o opinie nostru
strictă asupra acestui dialog Slavă Ţie !
cu scop declarat al Cel mai mic dintre doctori
misionarismului în şi teologi,
speţă…E liber fiecare a fi Dr. Dan Cioată, chirurg
chiar …liber cugetător. cardiovascular.
Regăsim în lectura cărţii, *
sincretic, atât idei ale Prin graţia şi iubirea Lui
esenienilor creştinismului Dumnezeu.
originar, cât şi animismul Întru’dreapta cinstire a Sa.
alchimiştilor în căutarea Mariana Pândaru, scriitor.
sufletului ( dl dr. Cioată
preia că sediul sufletului

134
(n pag. 118), „ Medicina Sono loro la dolcezza e la
ca misiune”- fiducia che nutre lealtà.
editura Călăuza v.b. Deva Hanno un gusto fresco e
Decembrie, 2010. tropicale molto gradevole,
il sapore tenero della
Coda: acest text fiind deloc miracolosa vita.
cu intenţie polemică, mă È il seme che rinasce dal
rezum doar la a vă seme nel giardino divino;
recomanda să citiţi singuri, l’albero che cresce dritto
sub semnul liberului nel grembo celeste
arbitru, fiind ori nefiind de e spolvera le foglie al di là
acord cu opiniile despre delle Grandi Porte...
…misionarismul literar. Non perdete il tempo con
Poate că suntem cu toţii grandi illusioni.
sub teroarea conceptului Reale è il tocco che
ultra- prezent, de „ sentiamo dentro di noi
coruption”, recte al ed il nostro DNA non si
efectului Coandă, al ceea sbaglia mai.
ce americanii numesc
CRYSIS .N.n. Halleluiah şi
Allah Ackbar ! Epistole în labirint

Domnule Evu, vă
Un român in Italia mulţumesc pentru urări şi
Dănuţ GRĂDINARU cuvintele frumoase! Mă
bucur că am reuşit să vă
È scritto nel DNA aduc un zâmbet în aceste
zile geroase. Poate că afară
Non sprecate il vostro viscoleşte, viscoleşte în
tempo con le promesse; parlament, peste noi peste
i frutti crescono sugli alberi case; viscoleşte pe străzile
vicino ai passeri pustii, la răscruce de
e maturano sotto i raggi vînturi, în labirintul ce ne
luminosi del sole. înghite de zi cu zi. Dar noi

135
nu ne vom pierde; nu vom Laşitate
lăsa acest îngheţ să
înainteze pentru că această Frica de toate,
căldură din interior ne va de tot.
proteja şi va dărui tuturor Fuga din toate,
un zâmbet solitar (bineţe). din tot
Încă suntem aici pe spaima de a primi
baricadele înalte ale în lumina ochiului
cugetatei înţelepciuni...Vă spada.
urez sărbători fericite Ci spada,
alături de cei dragi! Toate despicând,
cele bune! întregeşte.

Judecata
Danut Gradinaru,
Italia, dec.2010 Spada, goală,
străluceşte pe piatră.
Şi lumea se despică
Poeţi hunedoreni- până-n străfund.
remember O pasăre, ciripind,
Dan se-aşează pe lama ei
CONSTANTINESCU ca pe o creangă
de cireş înflorit
Spada Şi lumea se zideşte
din nou.
Deasupra creştetului nostru
o spadă – mereu. Hunedoara, 1977
Clipa când va cădea
nimeni n-o ştie. Adnotări- pagini
Singura apărare psihedelicioase
să fii însăşi spada.
După epoca stalinist-
bolşevică ( prima
înfometare), a fost era

136
ceauşistă ( a doua de protest. Omul, inginer de
înfometare), iar acum sunet la TVR!, a deschis
suntem sistematic în braţele, a aruncat o bilă
procesul accelerat de portocalie cu numărul
regimul Băsescu- Boc, al 13,către Boc, şi s-a aruncat
celei de a treia înfometări. în gol…Paramedici,
Altfel spus, e una singură, perfuzii, sânge, etc.
în faze succesive, inflamate Ştirile continuă. Se pare
şi în acord cu aşa zisa că sinucigaşul
rezonanţă supravieţuieşte, se pare că
Schuman…Fractalic are o fractură deschisă…
zicând, trăim un război *
micro- macro energetic, Criza absolută este când
faza „ între plug şi însăşi realitatea îşi pierde
computer” fiind precipitată semnificaţia.
în cea de „ între gropi şi
popi”, alegoric zicând. Starea Împărăţiei (
Ferice de cei săraci cu Imperiului)
duhul, iar celor bogaţi cu
duhnetul.,,,anatema ! Comportamentul religios,
multiconfesionist,..a
Flash- adnotare: explodat înaintea lui 2000,
În acest moment când scriu, apoi şi mai mult, în sensul
iată ce transmite Antena 3 unui spectru bizar de natură
TV: premierul Emil Boc bigamică, dacă nu
îşi începe discursul de histrionică…Atacul terorist
sfârşit de an : „ Distinşi din 11 septembrie, recte
parlamentari…”…Se aude terorismul islamic, în
o pocnitură şi strigătul „ Aţi general, par a fi şi ele efecte
luat mâncarea de la gura agravante ale
copiilor”! Un salariat de la fenomenului… Criza
TVR 1 s-a aruncat de la internă şi cea globală,
balconul Parlamentului, se cuplate, e la vârf şi în acest
pare că s-a sinucis în semn sens. Om la om

137
profetizează, predică, poate fi frigul, numai măreţ
îndeamnă la pocăinţă, ţine a ba !
te coopta religiei Al său ultim
lui….Concurenţa cu popii, delir …antimetafizic…Sau
cu martorii lui HHWH, sunt tot el zicea: necuvintele…
cumva extreme dogma- *
trinice, apocalisismul, Noţiunea românească de “
predicţiile, sunt şi ele, cuviinţă”, de la Cuvânt
astfel unele ale este…? Aşadar ceva străin
Crahului…inflaţioniste. Iar de logos, un Intrus ?
peste toate, alarmele *
cercetătorilor NASA ş.a.- Gândul, cugetul, este
privitoare la anul 2012 …( mister: îl conştientizăm
dec. 2010). deja gândit.
* *
Pentru om, căderea
Mic poem diafan îngerilor a fost întru a sa
înălţare.
Goliciunea ta *
este în oglinzi Alpha, începutul în care
imaginea mişcată deja gestează Omega, un
a celuilalt înger. nou sfârşit. Şi
* viceversus…( inversus).
Best ( engl. frumos) bestie( *
rom. Bestie…) Omega, ciclic gravid de
* Alpha.
Ideologiile şi religiile, ele *
înving lumea. Îşi înving Zero gravid de Unu.
propriile popoare, apoi se *
extind, ca pandemiile. Urma pereche a unei păsări
* în zbor. Aşa e poezia înaltă.
Nichita Stănescu are un Pasăre numai cântec, pasăre
titlu absolut impropriu: numai ţipăt…
“Măreţia frigului”… Orice *

138
Best ( engl. frumos) bestie( *
rom. Bestie…) Omega, ciclic gravid de
* Alpha.
Ideologiile şi religiile, ele *
înving lumea. Îşi înving Zero gravid de Unu.
propriile popoare, apoi se *
extind, ca pandemiile. Urma pereche a unei păsări
* în zbor. Aşa e poezia înaltă.
Nichita Stănescu are un
titlu absolut impropriu:
“Măreţia frigului”… Orice Adnotări
poate fi frigul, numai măreţ
ba ! Petre Ţuţea,
Al său ultim agonic…Supefiant de
delir …antimetafizic…Sau agonic- mistic, mască a
tot el zicea: necuvintele… unei suferinţe cristice,
* şcolit de Nae
Noţiunea românească de “ Ionescu…geniu oral, fără
cuviinţă”, de la Cuvânt operă. Deşi era considerat
este…? Aşadar ceva străin disciplo al lui Socrate
de logos, un Intrus ? Despre Eliade : „ Eliade a
* fost omul religios în
Gândul, cugetul, este realitate”; pe Cioran îl
mister: îl conştientizăm vede „ împăcat cu
deja gândit. transcendentalul”, adică în
* acord final cu Apostolul
Pentru om, căderea Pavel, pe care îl negase,
îngerilor a fost întru a sa avându-l model pe
înălţare. pesimistul absolut,
Schopenauer”.
Alpha, începutul în care Repet ce scriam în „
deja gestează Omega, un Tresărirea Focului” : Nici
nou sfârşit. Şi Ţuţea, nici Cioran, necum
viceversus…( inversus). Paler, necum

139
Liiceanu…Care recent creuzetul, graalul Vieţii,
afirmă că filosofia este Grecii numeau Triada-
ipocrizie, adică se renegă, Teandra,. Adică Treimea,
pulverizat, ca şi amicul de adică Tatăl, Fiul şi Duhul
ieri, Pleşu, acesta altcum, Sfânt.. multitudinea
însă tot aia e! Şi hazul cu fiinţării…E ciudată la
adevărul de la mijloc, la toţi creştini, ordinea acestora,
aceştia extremişti – oare nu era mai corect:
fundamentalişti- Tatăl, Duhul Sfânt şi apoi
radicali…policolors. Fiul?

Facere- Facit Rezumat: Acest unu plus


una egal altul, celălalt,
Patria este deopotrivă urmaşul, descendenţa…
Matria ? La începuturi a …rezultă din verbul
fost Pater- paternalism, înmulţirii ( mulţimilor),
aşadar Principiul masculin, Facere…iar Patria este una
creatorul absolut- cu Matria, pentru societăţi
Dumne(d)zeu, ( literal crescende, triburi, ginte,
Domnul zeilor) EL Plural neamuri, popoare, imperii
Elohim, entitate plurală? –
iar din EL (?), altfel cum ? Banalizarea infernului
– s-a diferenţiat …EA,
entitatea feminină, pentru a Sinceritate….Sunt
re-crea, în uman, prin supărat pe lume, ca ţiganul
pereche ( împreunare pe sat…Da. Egoism,
sexuală) – a naşte Fiu, ( dar ipocrizie, minciună,
şi fiice, numai că nedreptate, războiul
dintotdeauna fiica a fost „ fiecăruia cu fiecare,
secundară”, din raţiuni ingratitudine, nevrotism,
autoritare dar şi ciudate politicianism şi ăsta în
pentru om, …devreme ce falset, voci îngroşate, frici
mai importantă este care
Femeia- creatoarea- agresează…deviaţionisme,

140
autism, copilării pentru murim. În orice naştere,
mulţi barbare, sălbăticirea germinează apoi gestează –
sufletelor într-o hărmălaie, invers! – deja murirea. Iar
o rumoare de vuvuzele, de acel zeu numit Fantezie-
roiuri excitate….mulţimile Imaginaţie…ne ademeneşte
lui Gustave le Bon… dintotdeauna, l-am
bătrâneţi urâte, afaceri, sacralizat : vom renaşte, ne
afaceri, bussines, decădere, vom reîncarna, dacă vreţi
dezamăgiri, primitivism în …vom învia. Numai că…
înveliş religios, fanatisme, E insuportabil să înţeleg: de
ideologii, dogme, doctrine, ce aş deveni ( sau
idealuri, deliruri… redeveni?) nemuritor ? Din
De ce scriu, de ce am acest DOR inefabil…, vin
cântat o vreme ? Pentru a toate suferinţele noastre, de
suporta. Estuarul, unicul, al parcă nu sunt ale noastre, ci
fanteziei, al iluziei ale Fiinţei Însăşi, ale
alinătoare, dacă vreţi drogul Misterului
ultra- fin al sinelui ( ?) în Absolut…Obsesia omului
acest tot mai banalizat de a „trăi veşnici” ( de la
infern…La condition veci- veacuri, adică secole,
Humaine… eventual milenii…) poate
vine din …originile vechi-
Obsesia testamentare, recte de
dinainte, din Babilonul
Îmi repet mereu, să nu uit: sumerian? Ori din
străbatem invers timpul. Atlantida? Omul adamic a
Durate fractalice, în sus şi trăit sute de ani. Matusalem
în jos…ora infimei aproape un mileniu…Adică
existenţe, în Eonul probabil altfel spus …VECINIC(
infinitului. Deodată, secular)..
raţiunea devine absurdă,
bombastică, proporţiile ne Polvere summum …
copleşesc, noroc că suntem
LIMITAŢI. Trăim, aşadar

141
Post-diluvian, cum scrie, energetismului…Latinii zic
durata vieţii i-a fost scurtată RE LIGARE, totuna.
drastic, pare-se la 10% din Dovezile arheologice relevă
cea originară !„ Duhul” ( infinit un timp mai lung
energia cosmică) meu nu va decât cel pretins de V.T.
sta în om veşnic, căci omul evreiesc, şi acela plagiat din
este din pulbere făcut, şi în scrierile sumeriene şi nu
pulbere se va numai, cum sunt
întoarce”…Tatăl şi Duhul expertizele actuale. Omul e
decid: fiul, cu toate că este mai vechi decât vezi
Fiul lui Dumnezeu – Tatăl, Doamne, 5ooo de ani,
este condiţionat uman la există dovezi certe,
noul om post-adamic, ( osteologice, că hominizii au
noul …Noe?) la a fi şi Fiul cel puţin 3 milioane de ani.
Omului… ( Mitul Enuma Pe urmă cele două ramuri,
Eliş zice Adama, apare şi dihotomice, ale Arborelui
un Adapa?!) … Vieţii, …expatriat din
Un hibrid căruia i-a Paradeisos ( gr. Grădină
rămas doar legea liberului împrejmuită de ziduri, n) ..,
arbitru: autocenzura….Deci au co- existat cel puţin
omul nu este ROB( de unde omul Sapiens şi omul
robot ?!) lui Dumnezeu, Neanderthal, stins acum
cum susţin unele cca. 15 000 de ani, undeva
biserici…Este Fiul ( în Insula Iberică….Şi au
emancipat de la rob la fiu) existat ( avem dovezi) şi
creştinismul afirmă că este hibrizi între aceste două
Fiul iubit…Deci nu variante umane, ca să nu
pedepsit, cum a fost mai zicem de Uriaşi (
generaţii la rând, prin nephilim, etc)…Termen
potop… Pe urmă a fost şi deasemeni plural, ca
acel legământ ( Re- Ligio, Elohim…).
refacerea legăturii) …văzut CONSPECT DESPRE URIAŞI
ca un curcubeu…subiect ce
aparţine
TĂRTĂRIA

142
ciclopice ce se intind pe
fără diactritice … culmile muntoase, ale
caror ruine se vad si
astazi intre Turnu Rosu,
Sibiu, Miercurea, Sebes,
Inscripţiile din localitatea Orastie, Hateg, Vulcan si-
Tărtăria ( via Orăştie spre n muntii Buzaului. Peste
jud Alba), cu scriere mai tot unde se gasesc aceste
veche cu cca. 15oo de ani fortificatii, impreuna cu
decât cele din Sumer. cioburi de vase purtand
Numele zeului invocat este simboluri stranii, oamenii
spun ca acestea au
Şaue…
apartinut uriasilor sau
tatarilor stravechi. Homer
relateaza ca acestia erau
„TATARII“ „favoritii zeilor“ si ca ii
intreceau pe toti in
Herodot amintea de inaltime, forta si
frumusete“, de aceea erau
unul dintre cele mai daruiti cu o viata mai
glorioase si nobile lunga decat toti ceilalti
triburi ale vechimii: oameni. Ei au fost cei
teutarii, carora le mai dintai care au ridicat
spunea si tartari sau altare zeilor, iar aceste
mese pentru ofrande erau
tatani. Din aceste enorme. Tot ei au fost cei
denumiri deriva care au inaltat dolmene si
„tatarii“, cu intelesul menhire si au
de „tatani“, strabuni, confenctionat cel mai
neavind nici o legatura frumos cizelate unelte din
piatra. Aristotel le atribuie
cu tribul nomad care a
cele dintai constructii sub
aparut in istorie multe
forma de turnuri si
secole mai tarziu. Acelor
fortificatiile ciclopice de
„teutari“ strabuni li se
atribuie tumulele (movile aparare, ridicate pe
tuguiate din pamant, care culmi.
indica morminte) si
fortificatiile muntilor Din nou despre uriaşi
Carpati, acele ziduri

143
Basmele şi legendele din
Uriaşii au fost spaţiul carpatic şi pontic,
rezultatul unui alt fel de abundă de uriaşi… Munţii
incest, anume al unei „ sunt plini de movile, stânci
căderi”, deviaţii de uriaşe sculptate, dar mai
împreunare între specii ales denumiri care invocă
incompatibile, mai mult sau urieşii… Ciudata vocabulă
mai puţin strict sexual, cât prefix UR poate aminti de
prin urmări de natură Uriel…Uneori sunt numiţi
monstruoasă . Biblia ( şi zmei,alteori draci, tărtari, se
alte surse), îi evocă a fi descriu lupte sau înfrăţiri
proveniţi din actul sexual vremelnice, te teritoriu, cu
între „ Fiii Cerului” şi oamenii. Cert este că s-au
femela umană. Poate că dezvelit nenumărate
femeia acelor timpuri schelete de uriaşi, unii
imemoriale era şi ea de o depăşind 6 metri, în diferite
constituţie mai voinică, locuri din ţară, ca şi în alte
altfel e dificil să zone de pe planetă.
credem în acest act: Termenul „ uriaş” este
incestuos, prin aceea că şi considerat de unii istorici
Ei, poate veniţi din cosmos, de maghiar ( zeul lor
şi despre care se spune că suprem este numit şi
se înmulţeau şi „ prin duh”, Domnul, tradus Ur- Işten,
( enorm mai longevivi sau Oriaş…( literal „ om gros,
nemuritori, eventual aşa- zdrahon”) -), Însă poate a
numiţi de către omul cu fost preluat de unguri de la
durata mai scurtă de viaţă?) alţii, din spaţiile de unde au
– incestuos, aşadar, migrat în aceste zone.
deoarece, conform religiei, Mai avem termenii de
şi ei erau ca şi oamenii( gigant, novac sau arap. În
…), tot fii ai lui Dumnezeu cele mai arhaice forme,
( Geneticianul Suprem), de avem Fârtat şi antinomicul
unde „frăţietatea”… său, Nefârtat.

144
( Aceste forme aparţin Echivalenţi cu uriaşi, din
mitului gemelarilor, altă familia zmeilor, sunt orcii,
temă mitică planetară, de sau ogrii. La greci, ei se
tipul adversarilor numeau şi drakos…şi erau
fratricizi…) Alte nume canibali. Să nu uităm că
pentru uriaşi este cel de sanctuarele dacice de la
jidov ( nu are nimic cu Sarmizegetusa ( incinta
porecla de mai târziu pentru sacră şi calendarul- zodiac)
evrei, jidani). Poate că e sunt situate fix sub axa
amintirea acelor uriaşi imaginară a Constelaţiei
nephilim care au scăpat de Drago ( Dragon) – ceea ce
Potop şi s-au refugiat în drac înseamnă.
zone înalte, de ce nu şi aici Interesant pentru
? Sârbii zic judeu, bulgarii ozenologi este , în unele
latin ( !?), cehii avar, nemţii basme, că ei se prefăceau în
hun, francezii sarazin…E roate de foc multicolore,
posibil ca acestea să fie ceea ce sugerează navele
porecle desemnând sau carele de foc din alte
primitivismul urieşesc mitologii. Dar zmeii aparţin
originar, barbaria, gigantomahiei sauriene,
cruzimea, canibalismul lor balaurilor, reptilienelor, aşa
? Aceasta ar fi de fapt că nu au legătură cu uriaşii
demonizarea duşmanului. care „ erau tot oameni
Oricum, în mitologia
românilor, uriaşii sunt
Sâmburii din mithos-
evocaţi ca o generaţie
despre uriaşi
anterioară umanităţii
noastre. 2 Erau tot oameni,
Gilgameş (…) uneori
dar mult mai mari, cu cap
Bilbameş ( există şi
uriaş, picioare groase,
megalopolisul modern
păroşi, atât ei cât şi femeile
Bilbao, n) a fost al cincilea
lor. Li se atribuie o
nepot de fiu al marelui zeu
inteligenţă scăzută, uneori
( anunahi) Enlil, despre
bunătate, alteori răutate.
care scrie Zecharia Sitchin

145
care a descifrat în timp de arealul larg hunedorean
16 ani, în Sumer, există nenumărate legende
descifrând uluitoare relatări cu Uriaşi, în Munţii
de veritabilă astronautică.,,, Retezat, Orăştiei, Zărand,
peste 26 de mii de tăbliţe… mai ales. De la acel Munte
( v. „ A 12-a planetă”,ş.a). (…) a ajuns în
Epopeea lui Ghilgameş _ Mesopotamia ( meso-
cum şi terib ilul text Enuma potamos, pământ de mijloc,
Eliş ( atuncea când…eli- n). Era un uriaş de statură
elohimii…) au cobortât di n 5,7 m, lăţimea pieptului (
ceruri „ …-este cât se poate scrie epopeea) de 2,75
de incitantă, la o recitire cu m.La fel şi prietenul lui
minţile (cunoaşterea) Enkidu- un fel de Yeti-
actuală. El a fost de fapt al Big- Foot al vremii lor.
cincilea rege din oprima Enkidu şi strămoşul lui Ut
dinastie de după Potopul Napiştim ( Uta Napiştim),
universal, postglaciar.A au salvat omenirea ca
ridicat zidurile Uruk-ului, seminţie, de la estincţie.
unde avea să se nască Vor fi fost urmaşii acelor
Moise ( Moşul evreilor Fii ai Cerului pomeniţi şi în
atunci în robie în Sumer). „ biblie, dintre cei ce s-au
Sunt cel care a venit din unit cu fiicele oamenilor,
Uruk de pe celălalt le-au luat de neveste şi
tărâm”…Un „ celălalt” ,nu atunci a apărut pe planetă
neapărat ca o altă spiţa urieşilor ?Talia
dimensiune, el spune că „ uriaşilor nu este o
sunt cel care a trecut de exagerare a mitului, există
cealaltă parte a Muntelui, pe glob nenumărate
pe îndepărtata cale a schelete de uriaşi, unele au
Răsăritului de soare”…( fost găsite şi în România.
există ipoteze că erou Am extras câteva date în
semizeu (?) uriaş, ( gigant) acest sens, în cartea mea „
– ar fi originar din Munţii Gnoze şi descoperiri,
Retezat….Bizar estă că în 2010). La fluviul Typhon (

146
azi Orontes, din Cilicia ( din surse mult mai vechi
Asia Mică), a fost decât „ acum 5 mii de ani,
descoperit un mormânt din când se socoate că a fost
cărămidă care avea mai geneza adamică…) –
mult de 6,5 m, iar „cadavrul despre uriaşi – pe unii
din interior era de mărime numindu-i Nephilim,
proporţională cu mormântul Goliath etc. Unii au
şi toate părţile sale erau ale participat la războaiele cu
unui om” ( arheologii).În omul sau au fost aliaţi
peştera Lasha, podişul omului în tabere adverse…
Tibet, au fost găsite în Homer, părintele istoriei, a
1957, trei sarcofage în care scris despre „ Uriaşii
se aflau scheletele a doi semeţi” ( Odysseea, VII,70-
bărbaţi înalţi de 5 metri şi a 71)…
unei femei de 3 metri. În România s-au
Au fost găsite în lume, descoperit oase de uriaşi la
în aşa-zisele gorgane- Cacaleţi şi la Călui ( jud
movile, inclusiv în Bistriţa- Năsăud) şi alte
România, schelete de aceste locuri, memoria ( eposul)
dimensiuni. Nume ca „ poporan numindu-i Tătari,
Gorganul uriaşului”, „ Urieşi sau Giganţi. Tartar –
movila uraşului” etc, însemna Tartor- Tatân- tată,
abundă în teritoriul nostru. strămoş uriaş…). Undeva
În China, între deşertul scrie că ei, uriaşii dedulciţi
Gobi şi Takla Nahan din la femeile omului, au fost
Munţii Tian-şan a existat în aruncaţi în tartar, cu sensul
mileniul III î.H-, populaţia de adâncuri submontane,
Dong way de rasă ALBĂ, sau subdeşertice… E de
cu înălţimi frecvente de 5 revăzut ce este cu Tărtăria,
metri. La Gargayan ( unde s-a aflat scriere cu
Filipine) a fost descoperti aproape două milenii mai
un schelet de 5,18 m şi cu veche decât cea din Sumer !
invisivii de 7,5 cm lăţime. Este acolo scris- numit
Biblia relatează ( probabil numele zeului ŞAUE ( de

147
unde şeile munţilor, Planeta de care se tem
Şauleşti, nume ca Şeu, savanţii azi, este
Şauca, Sauca, Şeuca, supranumită Planeta Crucii,
Şăuleşti ( Deva) etc. ? sau a Uriaşilor…) (eugen
Prezenţa foarte frecventă a evu, site Cobra).
prefixului nominal UR (
amintind de UR-iaşi, Giganţi din vechime
URUK;
URUMA,…URIEL( unul Existenţa unor giganţi
dintre cei din cei 200 de în vechime pune multe
probleme savanţilor.
aterizaţi pe Muntele Fenomenul este oarecum
Hermon, cf. apocrifei cărţii acceptat, dar numai
lui Enoş, poate un superficial. Mulţi consideră că,
civilizator întemeietor de dacă acum trăiesc oameni
oraşe- cetăţi, sanctuare, „ giganţi de 2,30-2,70 m, de ce
să nu fi trăit şi în vechime
calculatoare din piatră” de astfel de oameni. Problema
genul celui de la este însă că majoritatea
Sarmizegetussa Regală, sau giganţilor din zilele noastre
Stonehenge, Carnac suferă de o dereglare
,….ştiinţe astronomice hormonală, boala numindu-se
gigantism. Ori, despre giganţii
antice, …, ş.c.l. Rămâne din vechime, majoritatea
tulburătoare pentru codexul consemnărilor se referă ca la
„ arheofiinţei” din spaţiul un popor diferit de oamenii de
carpatic- pontic şi rând, sau chiar la o rasă
danubian, ca în Caucaz-ul diferită.Deşi rămăşiţe umane
gigantice s-au găsit în mai
uriaşului erou Prometeu…( multe părţi ale lumii, nu am
Cauccii sunt şi ei de înţeles. găsit nici un studiu genetic al
Caucaz- prelungirea în ADN-ului acestor rămăşiţe.
nord- vest şi nord a
Carpaţilor noştri … Formaţi În afară de mitologie şi
cuvinte cheie ca uriaşi, folclor, să consemnăm câteva
rămăşiţe ale unor oameni
giaant, scl, şi motorul de extrem de înalţi ce au fost
căutare vă va răsălăti în raportate în diferite părţi ale
acest vast subiect… ( lumii:

148
- Un schelet uman " şi, ulterior, în New York
putred ce măsura în jur de Times în 1892.
3.28 metri a fost descoperit de
către lucrători în timp ce arau - Antropologul german
o podgorie, în noiembrie Larson Kohl a descoperit în
1856, în West Virginia. 1936, pe malul lacului Elyasi,
- Un schelet uman ce măsura în Africa de Sud, oseminte
3.6 metri (12 picioare) a fost unane gigantice.
descoperit la Lompock
Rancho, California, în 1833 de - Paleontologii şi
soldaţi care săpau o groapă antropologii germani Gustav
pentru o magazie de pulbere.
von Konigswald şi Frank
Scheletul avea un rând dublu Wedenreich (1873-1948) au
de dinţi şi a fost înconjurat de
găsit între 1937 şi 1941, în
numeroase topoare de piatră, farmacii chinezeşti sau în
scoici sculptate şi blocuri de Hong-Kong, mai multe
porfir cu simboluri greu de
oseminte umane de talie
înţeles. uimitoare.
- Un schelet de 9'11"(3.02 - În timpul săpăturilor
metri) a fost descoperit în
efectuate în Caucaz, in 1964,
1928 de către un agricultor ce într-o grotă din Alguetca, în
săpa o groapă de gunoi în apropiere de Mangliss, s-au
Tensas Parish, Louisiana. În
găsit schelete de oameni
1931 un alt schelet de 10'2" măsurând 2,8-3m.
(3.1 metri) a fost descoperit
de către un băiat ce îngropa
un câine, în Nearby, în - La sfârşitul anilor 1950
apropiere Madison Parish. în timpul construcţiei
drumurilor în Homs, Turcia de
sud-est, s-au descoperit mai
multe morminte de uriaşi.
Aceste morminte au avut 4
- Craniul unui tânăr de metri lungime, şi în ele s-a
7 picioare şi oasele parţiale găsit un femur de 47.24 cm în
ale membrelor unui om lungime. S-a calculat că
estimat la peste 11 picioare persoana care a deţinut acest
au fost descoperite în 1890, femur avea, probabil, o
într-un cimitir din epoca înălţime de paisprezece-
bronzului de la Castelnau-le- şaisprezece picioare.
Lez, Franţa, ştirea fiind
publicată în revista "La Nature
În vremea aceea s-au
ivit pe pământ uriaşi, ...

149
aceştia sunt vestiţii viteji duble gigantice. Oare ce
din vechime (Facerea 6:4). înălţime aveau cei care le
utilizau?
În Biblie se găsesc mai
multe relatări despre unii Toporul dublu era în
giganţi din vechime. De Creta instrumentul de
exemplu: sacrificare al taurului sacru, şi
a devenit principalul simbol
“Căci numai Og, regele religios la cretani (este cel mai
Vasanului, mai rămăsese din adesea descris, împreună cu
Refaimi. Iată patul lui, pat de capul de taur). Numele minoic
fier, şi astăzi este în Rabat- pentru topor dublu este
Amon: lung de nouă coţi şi lat "labrys", astfel cuvântul
de patru coţi, coţi labirint poate avea iniţial
bărbăteşti.” (Deuteronomul, însemna "casa toporului
3:11) dublu". Topoarele descoperite
datează din perioada 1700 -
1300 î.Hr.
1 cot = 0,48 metri,
deci patul lui Og avea o
lungime de 4,52 m. Cea mai mare piatră
extrasă dintr-o carieră se află
“Atunci a ieşit din lângă Baalbec. Ea cântăreşte
tabăra Filistenilor un luptător aproximativ 1200 de tone. În
fundaţia templului de la
cu numele Goliat, din Gat.
Acesta era la statură de şase Baalbec se mai află alte
coţi şi o palmă.” (Cartea întâia câteva pietre de mărimi foarte
mari. Este greu de presupus
a Regilor 17:4)
că au fost utilizate de oameni
obişnuiţi.
1 palmă = 0,23 m, 1
cot = 0,48 metri , deci Goliat
Şi în istoria mai recentă
avea 3,11 m.
întâlnim câţiva giganţi.
La sumerieni întâlnim
Împăratul roman
mai multe imagini ale unor
regi uriaşi. Maximinus Thrax s-a născut
într-o familie de ciobani din
Tracia în 173 dH. El măsura 8
Muzeul Arheologic din picioare şi 6 inci. El era un
Herakleion conţine atlet deosebit şi astfel se
nenumărate artifacte cretane presupune că nu suferea de
vechi printre care şi topoare dereglarea glandei pituitare.

150
"Historia Augusta" confirmat schimbarea de
precizează că Maximinus era împăraţi.
născut în Tracia dintr-un tată
got şi o mamă alană. La fel ca Maximinus a fost
majoritatea împăraţilor din împărat roman în perioada
secolul III, Maximin şi-a 235–238, murind asasinat.
început cariera politică ca
simplu soldat, în timpul lui Carol cel Mare sa
Septimiu Sever.
născut pe 2 aprilie 742 în
Europa de Nord. El a moştenit
Un istoric roman, Julius regatul francilor de la tatăl său
Capitolinus, spune că el în anul 768 şi a reuşit ca în
mânca zilnic 20 de kg de următorii treizeci ani să-şi
carne şi bea de obicei şase creeze un imperiu, "Sfântul
galoane de vin. Imperiu Roman".

Pe lângă excepţionale Carol cel Mare avea o


abilităţi fizice, el a avut, de înălţime de aproape opt
asemenea, excepţionale picioare. El a fost un mare
abilităţi intelectuale, războinic şi atlet, şi a avut o
dovedindu-se a fi un lider putere deosebită.
superior, strateg si tactician.
Ca urmare, el a promovat Existenţa unor giganţi
rapid de la rangul de soldat la
reali în vechime nu cred că
rang de tribun, şi apoi de poate fi contestată. Apar însă
comandant suprem al tuturor câteva probleme:
armatelor de la Roma.
• unii susţin că giganţii
În timpul lui Alexandru
din vechime erau aşa
Sever, Maximinus a fost pus
cum sunt majoritatea
peste recruţii din Pannonia,
giganţilor de azi,
care-l dispreţuiau pe împăratul
suferind de dereglări
Alexandru. Împreună cu
ale glandei pituitare;
legiunea Legio XXII
• alţii susţin că giganţii
Primigenia, Maximin l-a
din vechime erau o
asasinat pe Alexandru Sever
rasă diferită de rasa
şi pe mama sa la
umană;
Moguntiacum (azi Mainz), în
235. Garda Pretoriană l-a • există unii care susţin
recunoscut pe Maximin ca că erau mai multe
împărat, iar Senatul a feluri de giganţi.

151
Uriaşii normali aveau Tissandier - 1890 [1]4. A Race
în jur de 8 picioare. of Giants in Old Gaul - The
Dar erau şi uriaşi de New York Times, Oct. 3, 1892
15 picioare , de 25 de [2]5. CBC.CA - Seven
picioare sau chiar de Wonders of Canada - Your
36 de picioare. În Nominations - Sleeping Giant,
literatura mondială Ontario6. Hakluyt, Richard,
există şi astfel de Voyages of the English
uriaşi, cât un bloc, de Nation, 3 vols. (London:
asemenea şi în George Bishop, 1600).
farsele pe internet. 3.7517. Lyman, Robert R., Sr.
Dar deocamdată doar (1971). Forbidden Land:
atât. Strange Events in the Black
Forest. Vol. 1. Coudersport,
Odată cu progresul PA: Potter Enterprise.8.
krishnascience.com/files/Giant
înregistrat de biologie în _Human.html9.
studierea ADN-ului uman http://www.geocities.com/saqa
provenit de la schelete tchr/page46.html10.
vechi sperăm să se http://www.s8int.com/dna12.ht
efectueze studii şi pe ml11.
http://www.grisel.net/herakleio
schelete provenite de la n_museum.htm
uriaşi. Se va răspunde astfel
la întrebarea dacă erau o POESEU DESPRE
rasă diferită sau înălţimea REÎNCARNARE (2)
lor se datorează unor alte
cauze.
Despre natura
Bibliografie reîncarnării
Desigur, cum s-a mai
1. Fossil Legends of the First spus, Dumnezeu este
Americans (Princeton Unul incognoscibil şi
University Press 2005) — etern, totul fiind reglat şi
ISBN 0-691-11345-92. organizat. Această
Nevada State Journal, Reno organizare în vastitatea ei
Nevada. Sunday, August 3, pare unora
1952 Page 6.3. La Nature: înspăimântătoare,
revue des sciences et de leurs înfricoşătoare şi ei cad în
applications aux arts ... semi-orbirea unei
Volume 18, By Gaston ipostaze care, consider,

152
nu e în armonie cu deoprezentă. Miliarde de
măreţia, cu splendoarea celule jos, în corp, se
divinului, din care, ca reînnoiesc. Tot astfel
operă vie, facem parte. Îi miliardele de sisteme, de
spun partedin. Această galaxii, de universuri.
organirare este Cosmos Cine a delimitat în
versus Haos, iar fiinţa nu finitudinea duratei lui, nu
este haotică, ci este are cum concepe-
miracolul de „a fi”, este înţelege-cunoaşte
infinititudinea, o poate
înminurare, cum avem un
doar deduce, iar aceasta
bătrân cuvânt românesc.
este dumnezeiesc. Este
Cunoaştem prin
darul şi Harul omului.
întrezărire (alt cuvânt
Efectul posibil rău este
asemenea)... Îi spun
celălalt: dorind să stabilim
„magnetoglindire”. Iată un propria noastră
enunţ ce aminteşte starea organizare sfidând-o pe
religioasă a omului, una cea a Divinităţii, urmarea
de bună seamă este vinovăţia,
programată şi ea în răspunderea pentru
genom: Marele otrăvire, distrugera,
Organizator trebuie să foametea, sărăcia, bolile...
existe, prin aceea că nici
în prezentul foarte Dogmatrine
avansat, cu toate Cercetătorii serioşi ştiu că
cuceririle ştiinţei şi învăţătura lui Iisus Hristos
tehnicii, nimeni nu poate cuprinde gânduri şi
concepe şi crea (în convingeri despre
laborator) un fir de iarbă reîncarnare. Între alte
care să trăiască. Viaţa concilii care au stabilit
este un subansamblu al (arbitrar) alte „legi”,
lui Dumnezeu. (Neolatinii
traduc strict literal „porunci” şi dogme, este
„Domnul Zeilor”, ceea ce cel din anul 533 d.H. de la
Constantinopol. Învăţătura
e tulburător, însă nu insist
lui Iisus a fost ştearsă
acum). Condiţia acestei
printr-un decret papal.
planete vii, acestui vast
(Max Wildiers). Aşa cum
ecosistem cu
în religii, şi în istorie,
subansamblurile sale,
conspiraţia a fost, este şi
este una, o lege, nu
va fi, cheia unor evoluţii
omniprezentă, ci

153
ale gândirii, îi spun care erau dintotdeauna
dogmatrina. Iniţial, condiţionată de viaţa
Biserica Catolică descria materială şi care, la
fiinţa umană ca fiind aflarea unei existenţe de
alcătuită din trei părţi: după moarte nu ar mai fi
corpul, sufletul şi spiritul. supuşii puterii mereu
Apoi s-a trecut la aliate în scopul supunerii,
dualitate. Niciun teolog nu ordinii sociale etc. Nimic
are rabdarea să explice, nou sub Lună, nici sub
fiind probabil năucit de soarele Ra al lui Akenaton
confuzia proprie. În primul reformator religios -
secolul II după Hristos, au adorator al lui Ra, la Tel
apărut teorii dualitate Amarna. Învăţătura
corp-suflet, iar înţelesul originară a lui Hristos, a
de Spirit (Duh) a fost fost reajustată, deviată şi
ignorat voit. De aici apare tocmai de cei ce aveau a-l
confuzia privind urma. Ceva nu e în ordine
reîncarnarea, absenţa cu noţiunea de suflet scria
termenului de spirit un teosof olandez. Tot ce
determinând-o. În are un început are şi un
Conciliul din 533 d.H. sfârşit, iar dacă nu există
ideea de reîncarnare a ceva care nu a avut nici
fost înlăturată cu trei un început, nici sfârşit nu
voturi contra două pentru. va avea. Biserica a
Au continuat a fi abdicat sistematic, în
consideraţi discutabili istorie, de la rostul ei, în
teologi ca Origenes, folosul conlucrării cu
Sfântul Augustin, sau puterea efemeră a
mistic ca Francesco de statelor, pentru a controla
Assisi, Jan Ruysbroek şi menţine ordinea. În
ş.a. Termenul (conceptul) strictă actualitate acut
de Spirit reintră în escatologistă,
dezbateri în sec. al XVII- apocaliptică, faţă de toate
lea, însă ca parte ameninţările din cosmos
componentă a sufletului. sau din teluric, se ştie că
Reţinem: învăţătura psihologia mulţimii,
(codul) lui Iisus despre comportamentele ei
reîncarnare era teama psihotice, sunt cel mai
preoţimii faţă de dintâi pericol pentru toţi.
eventualitatea creării unei Iată dilema. A fost epoca
anumite stări în mulţimi, de piatră, este epoca

154
Adevărului, spune ce îndrăznim a cugeta
cineva. Nimeni nu scapă poetic, există, pulsează
de acest proces. Om, ceea ce a fost demonizat
familie, ţară, pom, insectă. a fi „cunoaşterea
Nimeni.
luciferică”, există
Ştiinţa explorează prioritat metafizica şi, cum altfel,
starea materiei, suprafaţa, antimetafizicieni. Ţăranul
palpabilul. Ea infirmă român zice simplu, oftând:
accelerat certitudini de „Ştie Dumnezeu!” Însă fiţi
ieri. Noi privim atât în
sigur că încolţeşte mereu
microcosmos, cât şi în
în fiecare om, dincolo de
macrocosmos. Marile
stadiul cunoaşterii sale,
dileme, dezbaterile pro-
întrebarea, deloc
contriste au fost acute în
luciferică, îi rămâne a
secolele 18, 19 şi 20 şi
crede sau a se considera,
iată că ele continuă
ca operă vie, un simplu
precipitat în noul nostru
animal orfan, fără tată,
numărat mileniu trei. Se
fără mamă. Grea
experimentează, după
suferinţă! O fi a sufletului?
modelele anticelor
O fi a Spiritului? Suferinţa
panteoane ale zeilor,
de acest fel nu poate fi a
metoda cercetării materiei
Spiritului, tresarscriind
(inteligente), aflată sub
asta.
impactul enunţului lui
Hermes Trismegistos:
Dr, Abraham, din secolul
aflând ce este aici,
XX descoperea că o
deducem ce este acolo,
proiecţie a unui mijloc de
sus. Pentru unii, ştiinţa
tratament homeopatic,
este religie. Unii
efectuată printr-un câmp
cercetători revin în
magnetic, indica pe o
cercetarea ştiinţifică, pe
placă fotografică locul de
câtă accesibilitate oferă
formare al plantei, chiar
ea, partea (starea)
dacă în laborator nu
nematerială a lumii. Se
există nici o plantă. El
caută obţinerea
fotografiase existenţa
antimateriei, se vorbeşte
plantei. Comment al lui
de „materia neagră”.
Dethfsen: „Harold Saxon
Dacă calculăm viteza
Buer, profesor la
luminii, de ce nu şi pe cea
Universitatea din Yale, a
a întunericului? În noi, cei

155
cercetat câmpurile creaţia omului: telepatia
electrice (remember este telefonia, televizorul
relaţia Bohr şi transmite gândurile sub
Trismegistos) care forma imaginilor, a
învăluie fiinţele vii. Aşa a reprezentărilor. Internetul
descoperit el în jurul unui este interconectare,
grăunte de grâu, un câmp motoarele de căutare
având forma plantei ultra-performante; ele
mature, iar în jurul unui deja modifică întregul
pui de broască ţestoasă a nostru sistem milenar de
observat de asemenea un a fi, funcţiile cerebrale,
câmp magnetic de forma deci şi duhul,
unei broaşte mature. Un cugetul,devenirea. Lux-
model, un arhe-tipar, Ferris se traduce literal:
preexistent? Se cunosc „purtătorul de lumină”, Ce
din mitologie şi alte surse:
fel de lumină decât cea a
în trecutul îndepărtat,
(re)cunoaşterii?
omul avea mai multe
Descoperirile şi tehnica
simţuri. Putea vedea şi
rezultată aparţin unui om
simţi acest lucruri? Apoi a
următor, modificat,
fost dezvoltarea
ameliorat, conform
limbajului, comunicarea
condiţiei existenţiale
de acest tip posibil în
planetare...
dauna acelor simţuri - să
le numit telepatice. A plătit
Adaos lapidar: S-au
scump cucerirea. Însăşi
efectuat milioane de
divinitatea are legea pe
experimente, de la vechile
care o numesc
Popol Vuh, Cartea
sacrificeală. De ce nu ar fi
tibetană a Morţilor, ori cea
valabilă şi în om, opera sa
Egipteană, la cele de tip
vie, care, asemeni lui
telepatic, mesmeric,
(după chip şi-asemănare),
regersiuni telepatice etc.
această modalitate legică
Se caută viaţa de după
de a deveni. Esher, ashe
moarte reluând problema
esher, a rostit Jahwe pe
reîncarnării. Avem
munte, auto-definindu-i-se
aproape cotidian cazuri
lui Moise(n.a.)Simţurile
de copii nou-născuţi care
pierdute, atrofiate,
îşi amintesc cine au fost
estompate, în estuincţie
în altă existenţă, cunosc
adaptativă au fost în timp
limba acelei existenţe,
şi vor fi, recuperabile prin
sau au coeficientul IQ de

156
inteligenţă egal cu al unui Helen Rambach a
Einstein ? Sunt cercetaţi
efectuat teste pe un
în proiecte pe bani grei
eşantion de o sută de
(cazul recent al copilului
persoane care afirmau
Oscar, vezi internet pe
univoc, după revenirea
Google). În epopeea
din starea telepatică
sumeriană Enuma Eliş
indusă, că au trăit 5500
(Când zeii au coborât -
de regresii în timp. (De
ELI-s - din ceruri), sau în
citit şi cartea
Ghilgameş, regăsim astfel
transilvăneanului emigrat
de probleme. Noe, când
în Germania şi Italia,
se naşte, sub suspiciunea
Dieter Schlesak, „Există
că ar fi „un fiu al îngerilor”
făcut cu femeia, avea viaţa dincolo de moarte”).
aspect alb, a vorbit încă Există o bibliotecă uriaşă
din prima zi;...recitim despre aceste subiecte
Cartea lui Enoh, experimentale.
Evangheliile de la Patrimoniul uriaş salvat în
Qumran etc. Savanţii toate civilizaţiile milenare,
pluridisciplinari se cere recercetat,
cercetează în Sumer şi reînţeles, decodificat.
descifrează mii de tăbliţe Închei amintind că
cu tot felul de relatări - Apocalipsa (greceşte) are
grafice sau literale - alternativa uzuală de
despre crearea omului de Revelaţie şi înseamnă
către entităţile Anunaki. O dezvăluire, descoperire a
uriaşă resurecţie a omului despre Sinele
acestor probleme este în umanului, fără captivitatea
explozie în întreaga lume. mentală în dualitate.
Un infim procent din
omenire este, perceptiv,
undeva în apropiatul viitor
vizionar, lucid: cine Din Revista Agero
suntem, de unde venim, Germania, 2010
de ce suntem, încotro
mergem, cum şi ce Pagini invitate
devenim?

Un experiment din miile Antonia ILIESCU


de acest fel, telepatic:

157
Sinea poetica la Eugen bate-n targ, in cuie,/ Chiar
Evu arborele vietii finnd statuie/
Prea incarcat de roade viata
Un poet al galaxiilor, ta/ (…) Preaiubitorule chiar
nascut la intretaierea dintre tu esti cauza care/ Le dai
Infinitul mare si Infinitul prilej prin jertfa ta, sa
mic, hranit cu paine care prade/ Si darul, si prinosul
“musca din el”, “il la altare/ Al duhului ce-n
mănâncă”, se lasa mancat foamea pietrei cade.”
“ca pâinea calda”, un (Poem).
visator la stele, straniu ca Poezia lui nu este numai
“anemonele visului”, gand frumos imbracat. Este
“imperecheat cu marea”, o stare. Nu este o poezie
poet al luminii si al iubirii, care sta cuminte intre
poetul “luminilor din coperti. Ea striga, alearga
umbre”, cantãret al vietii între cer şi pamant si chiar
si al mortii, pe care nu le şi dincolo, spre spaţii
poate despărti una de infinite. Agăţându-se cu
cealaltă, cãci orice viatã încăpăţânare “de optul
are o moarte si orice moarte culcat” (simbolul
isi are viata ei. Acesta este matematic al infinitului),
Eugen Evu in cea de-a 35-a refuzand (nemarturisit)
carte a sa: plin de vigoare apartenenta la acel “Post
imaginativã, plin de mortem vivere”, EE vrea sa
substanta poetica de un rar stea la masa cu cititorii sai
rafinament, deopotriva acum, sa imparta roadele cu
filozofic si artistic. ei, cu noi, acum cat este
Poet revoltat intr-o subtila viu.
si discreta religiozitate,
Eugen Evu pune in garda Volumul publicat la Deva
omul-poet, fiu din aceeasi (Editura Polidava, 2007)
substanta sufleteasca cu fiul intitulat “Neauzit de
Omului: “Preaiubitorule, te lumina” (este si titlul
vor urca/ Pe cruce, te vor primului poem) reprezinta

158
chintesenta starii sufletesti tradat”. (“Miracol tradat”)
a poetului ajuns la varsta Poezia gen balada mioritica
senectutii creatiei literare. intra in scena inca din
Este un strigat catre cealalta primele file ale cartii.
lumina, cea care “nu se Poemele “Lumina neagra”
vede, dar ne vede”, poetul si “Chimion Alchimion”
apropiindu-se de scrise in metru de poezie
Dumnezeu “cu fruntea”, cu folklorica aduc din nou in
sufletul, cu opera lui ca o avantscena tema luminii ca
ofranda de “spice secerate sursa originara: “Lumina
in paine”. Este pom razmurata/ Strapunsa si iar
scuturat de roade la inceput inspicata/ Mama si Tata.”
de toamna, in lumina. Tema Basmul in versuri
luminii se repeta obsesiv in “Chimion Alchimion” este
quasi totalitatea poemelor lumina iubirii in actiune
din volum. Lumina, ca alchimica, unirea soarelui
sublimat al iubirii, revine cu a lunii: “Friglumina ne-
cu forta in poezia de nvelea/ Chimion Altcineva/
maturitate a lui E. E. : “Si-n Luna-n soare rasarea/ (…)
vis ne ajunge ecoul iubirii/ Si din jos de rai ningea”.
Lumina – Memoria Poetul este in acelasi
Dumnezeirii”.(De jos in timp pom de toamna cu
sus) . Iubirea, fie ea cantata fruct amarui, alunecand
in vers cult sau in vers spre elegie, unde tema
popular, dezleaga peceti luminii vietii se estompeaza
prin saruturi, sau tradeaza pentru a face loc unei alte
miracole prin refuzul lumini : cea a umbrelor si a
sarutului: “Un sarut mortii : « Padurile sub veac
neprimit e un deget pe gura/ s-au desfrunzit/ Si nu stiu
Redevine pecete, sigiliu- cum spre moarte n-am
nghetat…/ Ai respins? L-ai murit/ Doar sagetat
primit doar ca pe-o solstitiul din cocori/ Cu
muscatura?/ Un sarut gandul smuls in sus si-
neprimit e-un miracol acum ma dori/ Si inversat

159
cadranul viu al fruntii/ pamantul si sufletul sunt
reface calea ce-o arata materia lui vie in miscare :
muntii/ Si scriu ca
injunghiat in noaptea nuntii
» (Elegie). Poetul “Tu care vezi cu-adevarat/
insingurat (« De nimeni, Focul/Arzi odata cu el”
dar de nimeni nu mi-e dor Te uiti/ Pe tine insuti te uiti/
») s-a “smuls in sus” spre In apa/ Curgi odata cu ea
nemurire, tesandu-si de-a Ari si sameni tarana
lungul vietii scara de valori Transcenzi odata cu ceea ce
: poezia adanca de sensuri, semeni(…) Sinea si Sinele-
traita pentru a fi scrisa si s/Gemeni”.. Poezia
daltuita in flacara ce va “Foamea (I)” traseaza
urca la cer : « Ars varf de autoportretul sufletesc al
foc ma duce-voi stingher/ poetului, privit introspectiv
Pe unde intra flacara in cer ca jertfa mesianica.
» (Elegie) Catharsis intru renasterea in
EE – « celesta jivina » – “Altcineva”, mai bun,
simte ca a venit vremea eliberat de constrangeri si
culesului si imbie fratii sa de intunericul ignorantei.
se infrupte : « Luati-mi Intunericul “arde”, “dand
cuvintele ! » striga poetul, lumina luminii”, intru
striga cu disperare intr-o implinirea sfintei purificari
lume de care se simte prin arta: “Precum in cer/
instrainat: “…printre frati Asa si in opera”. Este, cred,
imi pare ca exist, nici cel mai reprezentativ poem
atat…” al lui EE, ca poet daruit
In “Gnossis” , scurte poeme artei sale pana la mistuirea
filozofice de tip haïku propriului sine, de catre
irump ca niste gheizere din “sinea sa”. Este foamea de
mijlocul unor adevarate sine, de sinele curat,
balade ca “Abelcain” sau transformat, usurat de
“Ghematrios”. Focul, apa, balastul uman, trecator:
“Adulat si jertfit/ Fumul sa

160
suie la zeul/ Din foamea iertare, este evident opus
catea.” (…) Arderea lumina legii talionului:“Ci tu, fiind
luminei/ Sa-i dea/ Nici aproapele departe
cenusa ramane/ Nici sunet/ Fii bun si iarta, iatra-te pe
Zbura / De dinaintea tine
cuvantului/ Norul foamei Si astfel mori cu-o facere
eterne/ Al sinelui de/ Chiar de bine:
sinea sa.” (“Foamea “) Nu lasi de zestre moartea
Moartea, acea “foame de pentru moarte”
materie a luminilor reci”, (“A muri ca parte
acel “fruct al vietii eterne” moartea”)
(“Discurs intrerupt despre
moarte”), nu pare totusi sa-l Din revista
sperie pe poet, nu-l atinge,
el scapa de “hĂcuiala”, caci Romanian VIP, U.S.A
poetul, prin harul lui, “se
ascunde in zeu”, e “zidit in
metafora”:“bratul meu
drept cazu dupa vis/ brusc
ma trezii intr-o carte/ eram
zidit in metafora, scris./
moartea taia mai departe.”
(Alegoria ascunderii in
zeu”)EE este cel ce a
imblanzit moartea, facandu-
si-o partasa la taina poeziei
profunde, meditative. Cand
vorbeste despre moarte
poetul face apel la forma Pagini invitate :
clasica a versului, cu strofe
si rime imperecheate LUCIAN GRUIA
alternand cu rimele
incrucisate. Spriritul ,,Când cineva cântă la o vioară
crestinesc, care indeamna la Stradivarius,

161
Toate viorile vibrează în cutiile absolvit Facultatea
lor.Când un poet scrie o poezie de Metalurgie din
de dragoste,Toate femeile cadrul Institutului
freamătă în trupurile lor.
Politehnic
Bucuresti, în 1982.
Când cineva se naşte,
A parcurs toate
Toţi copiii ţipă în jocurile lor. etapele necesare
Când cineva moare în lume, formării unui
Toţi oamenii plâng în visele lor.,,” inginer practician în
producerea şi
turnarea oţelului în
cadrul uzinei
siderurgice din
Hunedoara. Ultima
funcţie în cadrul
ISPAT Siderurgia
Hunedoara până in
28 iulie 2004 a fost
Director Producţie.
Din 29 iulie 2004 a
fost Director
Pagini invitate: General adjunct la
TMK-Resiţa,
Romulus Vasile IOAN începând cu 1
septembrie 2005
este Director
General. A fost
Analiza vectorială creaza
cadru didactic
confort şi disconfort, dar,
universitar asociat
cu siguranţă, clarifică ceea
al Facultăţii de
ce suntem.
Inginerie Hunedoara
susţinând cursul de
Este născut in
Agregate şi
Hunedoara la
Instalaţii Termice în
31.12.1956. A

162
perioada 1994-
2000. Din 2001-
2003 a ţinut
prelegeri studenţilor
de la nivelul
masterat cursul de
Optimizarea
Sistemelor
Tehnologice. A
condus şi sprijină în
continuare acţiunile
culturale ale
Fundatiei Iancu de
Hunedoara. A
susţinut teza de
doctorat în inginerie
la Universitatea
Politehnică Lansare de cărţi la
Bucureşti în anul Castelul Corvinilor,
1999. A publicat Hunedoara …cu Ion Urda,
peste 55 articole în Nicolae Cerişer, Eugen
revistele din ţară ( Evu, Victor … Ca scriitor
Metalurgia, şi istoric, Romulus Ioan
Buletinul Ştiintific Vasile este primit cu mare
al Universităţii cinste de hunedorenii lui…
Timişoara) şi peste
15 articole la reviste
din străinătate (
Steel Times,
Bulletin-CIM).
* Este Reşiţa, un oraş... cu
Diplomat de
Excelenţă AsCUS
temă industrială
Provincia Corvina

163
document, mărturie,
lucrările sale aduc în
discuţie o latură de mult
uitată a Reşiţei, industria
siderurgică. Vernisajul
tânărului reşiţean, student
al Facultăţii de Artă din
cadrul Universităţii de Vest
Timişoara specialitatea
Artă Fotografică, a fost
urmat de un dialog pe tema
scrierilor semnate Romulus
Vasile Ioan precum „Singur
REŞIŢA - „Odată cu printre bănăţeni“ şi „A
vârsta preţuim tot mai mult doua epistolă către
sănătatea şi prietenii“, hunedoreni. Eisenmarkt,
afirma Romulus Ioan în Vajdahunyad,
lucrarea „Singur printre Hunedoara“.
bănăţeni“.
În prima lucrare, dr. ing.
Librăria „Semn de carte“ a Romulus Vasile Ioan,
găzduit joi, 29 iulie un director general TMK,
eveniment socio-cultural, fostul CSR, scrie o scurtă
eveniment ce a readus în istorie a siderurgiei
atenţia publicului reşiţean, reşiţene, în mod cronologic,
pasionat de arta fotografică de la 1769, istorie de altfel,
dar şi de cultura şi istoria foarte bine documentată.
municipiului nostru, Aceasta cuprinde patru
expoziţia de fotografie epistole către reşiţeni dintre
„Industrial“ semnată de care primele două exprimă
Victor Ioan. Cu ajutorul sentimentele şi
fotografiilor în alb- negru, resentimentele autorului.
una din cele mai bune Cea de-a treia epistolă
forme de fotografie prezintă istoricul uzinelor

164
reşiţene iar cea de-a IV-a se deşi puţini o recunoaştem.
îndreaptă spre ce trebuie Dacă oraşele industriale
făcut de acum înainte sunt urâte… cum sunt
pentru dezvoltarea oameni care s-au format şi
municipiului nostru. Alături trăiesc în ele? Sunt şi ei
de autori, la manifestare au urâţi? Răspunsul la
participat şi dr. Ada Mirela întrebări l-am primit joi 29
Chisăliţă şi dr. Mircea iulie, seara, în curtea
Rusnac, istoric cercetător. umbrită a librăriei Semn de
Este oare adevărat că dacă carte*. Romulus şi Victor
nu-ţi cunoşti rădăcinile este Ioan s-au alăturat într-un
ca şi cum nu ţi-ai cunoaşte tandem de carte şi
părinţii? Şi mă refer aici la fotografie pe tema oraşului
rădăcinile prinse şi crescute industrial şi a locuitorilor
în istoria şi cultura spaţiului săi. Cei doi ardeleni
în care te-ai născut. Poţi adaptaţi şi adoptaţi de
oare să funcţionezi şi să spaţiul bănăţean, tată şi fiu,
faci faţă într-o societate s-au reunit într-un gest
actuală consumistă până la comun de înţelegere şi
epuizare fără să ştii, sau datorie (oarecum) faţă de
încercând să uiţi cine eşti şi rădăcinile lor hunedorene,
de unde vii? Nutreşti oferind celor prezenţi
cumva sentimentul, tot mai argumentele înţelegerii şi
evident, că nu te identifici estetizării oraşului
cu caracterul spaţiului în industrial. Avizat prin
care ai crescut? Încerci să meserie, dr. ing Romulus
negi cumva trecutul încă Vasile Ioan, directorul
prezent? Te întrebi ce are combinatului TMK Reşiţa,
frumos un oraş industrial, a propus celor prezenţi un
cum sunt Reşiţa sau dialog pe tema scrierilor
Hunedoara (exceptând sale „A doua epistolă către
desigur dărnicia peisajului hunedoreni” și „Singur
natural)? Nimic frumos! printre bănăţeni”, punctând
Aşa gândim majoritatea totodată constatările

165
argumentate ale mutării urât este frumos şi mai ales
sale împreună cu familia, nu naşte oameni urâţi, s-au
dinspre Ardeal înspre altfel spus oamenii frumoşi
Banat. Iar dacă o imagine pot estetiza un oraş
face cât o mie de cuvinte, industrial. Urâţenia nu are
cea mai directă metodă de la bază considerente
estetizare a oraşului estetice, ci mai degrabă
industrial ne-a pregătit-o contexte sociale,
Victor Ioan, prin economice.
intermediul expoziţiei de
fotografie „Industrial”.
Dacă tema fotografiilor este Lavinia Predescu despre
evidentă din titlu, ceea ce …
trebuie însă marcat este
modul în care tanarul Spiritul creativităţii…
student al Facultăţii de Arte
Timişoara (Foto-Video), a Muzeul culturii şi
ales să exploreze cadrul tehnicii fierului -
industrial prin intermediul Hunedoara- studiu de
contextului în care s-a caz-proiect
născut, într-un gest de Acest turn de răcire de la
asumare a trecutului şi Furnalul nr.4 poate deveni
conştientizarea prezentului. corpul Muzeului Fierului
Baudelaire spunea că e un
miracol al artei faptul că
oribilul, exprimat artistic,
devine frumuseţe. Au
participat la dialog cu
opinii oportune dr. Ada
Mirela Chisaliţa şi dr.
Mircea Rusnac – istoric.
Aşadar, joi seara, am avut
dovada evidentă (vie) a
faptului că oraşul industrial

166
laudabil. La o prima vedere
opinez ca desigur merita sa
scoti o carte care se adauga
excelentei tale prezente in
lumea Arderii cosmice pe
care omul stra/ strabun, o
continuă, pejorativ zicând,
prin creativitatea sa şi
intima relaţie a Fiinţei
umane cu Focul, cu
soarele...Suntem cu toţii în
acea dimensiune
fractalică...şi eu nu
glumeam când într-un
poem observam ciudata
asemanarea fonică a
printr-o proiectarea numelui de Inginer, cu cea
inteligentă se poate de Inger...( etimonul fiind
transforma acest turn in acela de ENG, de la
caldirea muzeului: Engel...). Ca autor, te
aşa arăta un turn similar percep ca pe un foarte
transformat în anii 2000- sensibil " poet practician",
2002 î oraşul La Felgura- daca nu uităm că poet vine
prov. Asturia Spania de la poieion (
creaţie)...Dupa milenii,
Scrisoare către un hunedorenii vetrei
prieten, paideumatice, au în
genomul lor colectiv
fascinaţia, misterul
Dragul meu Romulus,
Zoroastric al Focului
materialul Muzeul Fierului
divin...In cartea ta " Singur
e un proiect frumos,. aşa
printre reşiţeni", am
cum numai tu ştii să
remarcat o specială
întocmeşti, ingenios şi cu
filosofie faţă de Timp-
patos autentic, este ceva

167
Spaţiu, aşa că repet un
laudatio pentru tine: te
consider un Poet practician
şi păstrez intacte
sentimentele de când eram
colegi...Daca vrei, poţi
include ca modestă prefaţă
această epistolă la
Evanghelia inimii tale,
eugen evu

La Corvin Casttle, 2010:


Romulus Vasile Ioan,
manager al metalurgiei
reşiţene, animator devotat
Când poate, hunedoreanul
al muzeologiei, istoriei şi
revine la Castelul istoric al
artelor,
Corvinilor …
ca nostalgic corvinian al
Hunedoarei istorice şi
culturale …
( conspect texte şi
imagini de eugen evu,
membru al Fundaţiei
Iancu de Hunedoara).

168
Dr. Ing. Romulus Vasile IOAN urmat în ordine cronologică
culturile Turdaş, Petreşti,
Hunyade Corvin de Inidoara-
lumina lumii
Tiszapolgar, Coţofeni,
Bronzul timpuriu,
Wietenberg, Igriţa, Hallstatt
1. Localizare, A-B, Basarabi, dacică.
generalitati : Toate au fost descoperite în
Hunedoara, săpăturile efectuate în
Inidoara1, dealul Sânpetru4
Eisenmarkt2, În punctul Dealului
VajdoHunyad3 Sânpetru, pe vârful
Hunedoara este acestuia, se află o
amplasată pe ramura estică fortificaţie de pământ cu
a Munţilor Poiana Ruscă, val şi şanţ dintr-o epocă
cel mai important masiv de neprecizată cronologic şi
calcar dolomitic din cultural)56, [3] resursele
Transilvania, descoperirile minerale diverse ale
ultimilor ani demonstrând microzonei au fost factorii
că arealul hunedorean a fost motivanti a evolutiei
intens locuit odată cu vietuirii si a creatiei
perioada neolitică tehnice, constructia
Puţine oraşe din monumentelor, asa zis
lume pot demonstra o arheologice, satul, orasul,
vechime şi o continuitate cimitirul si incinta sacra.
neîntreruptă de şapte În anul 1998, în Grădina
milenii. Cu aproximativ Castelului 7 au fost
7000 de ani î.e.n., regăsim efectuate săpături
urme ale civilizaţii
Starcevo-Criş, apoi au 4
5
Ioan Romulus, 2007,10
Luca,1999,13. (Muzeul Brukenthal
Sibiu)
6
Sîrbu Valeriu(Muzeul Brăilei)
1 7
Denumirea orasului in graiul Punctele arheologice hunedorene intrate
padurenesc; în literatura de specialitate poartă
2
Denumirea in limba germana a următoarele denumiri: Cimitirul
Hunedoarei; Reformat, Grădina Castelului, Biserica
3
Denumirea in limba maghiara a Sf.Nicolae, Judecătorie si Dealul
Hunedoarei; Sânpetru.

169
sistematice. Acestea au arheologic foarte interesant
scos la iveală material legat de vatra unui cuptor
arheologic foarte interesant care se încadrează în
legat de vatra unui cuptor Hallstattul timpuriu
care se încadrează în (H.a.A). Punctele arheologice
Hallstattul timpuriu hunedorene intrate în
(H.a.A). La prima literatura de specialitate poartă
următoarele denumiri:
examinare a artefactelor Cimitirul Reformat, Grădina
găsite am înclinat să Castelului, Biserica Sf.Nicolae,
credem, împreună cu Judecătorie si Dealul
C.Roman8, că ne aflăm în Sânpetru11.
faţa descoperii unui cuptor Datele actuale, care
de producere a bronzului, completează vechile
fapt eronat consemnat într-o lucrare descoperiri din zona
a autorului
. După studii Hunedoarei, demonstrează
aprofundate asupra că, în cuptoare ca cel
descoperiirii, lipsa unei prezentat, se putea obţine
arderi la temperatură atât bronz cât şi lupe de
înaltă9, s-a optat pentru fier, întrucât condiţiile
încadrarea acestui complex termodinamice de a stimula
corespunzând culturii reacţiile de reducere sunt
Basarabi, ca funcţionalitate, aproximativ identice.
în categoria gropilor Momentul la care este
menajere, care depozita încadrat acest cuptor este
resturile unui cuptor de Hallstattul timpuriu, mai
redus minereul10. precis Hallstatt A(sec. XII-
În anul 1998, în XI î.e.n.), perioadă ce
Grădina Castelului au fost corespunde maximei
efectuate săpături dezvoltări a metalurgiei
sistematice. Acestea au bronzului în zona
scos la iveală material Transilvaniei şi care este
percepută ca o fază de
8
Ioan ,1999,80.
9
Aspect sugerat cu profesionalism de
către dr.Horia Ciugudean de la Alba Iulia
10 11
Roman, Diaconescu , 2003,57. Ioan Romulus. 2007, 10.

170
tranziţie spre epoca se ingusteaza, in grai
fierului12. arhaic, care s-a transformat
Valea Cernei, lărgindu- in graiul padurenesc in
se în zona Hunedoarei, a Inidoara. Terminatia oara
favorizat dezvoltarea la gura vine cu siguranta de la var
văii a unei aşezări care să dea – cetate in limba maghiara,
posibilitatea locuitorilor din
alterarea s-a produs mai
munţi să vină cu produsele
lor, în primul rând cu fier,
tarzie, padurenii
spre a-l oferi în schimbul transformand var in oara
grânelor şi al altor produse de in timpul pronunta.
la şes. În acest fel s-a huníe (-íi) s.f. – Pîlnie. –
dezvoltat Hunedoara ca loc de Mr. hunie. Bg., sb. hunija,
13
târg al fierului . Acest fapt a din ngr. χουνί ‹ gr. χῶνος
determinat dezvoltarea, în (DAR; Conev 39), cf. tc.
jurul acestei profesii, a huni15.
fierăritului, şi a altor
meşteşuguri legate de
necesităţile comunităţii.
Domeniul Hunedoara devenea
astfel locul de întâlnire a
negustorilor de metal care la
rândul lor aduceau marfă
pentru comercializare,
circulaţie monetară, un anumit
model de viaţă şi ştiri în urbe.
Toate acestea au gravitat
atomic în jurul fierului şi a
cetăţii până în zilele noastre .
2. Ioan Huniade,
Originea denumirii Iancu de
orasului de Hunedoara vine Hunedoara ,
de la, cuvantul arhai: Ioan Corvin ,
hunie14 = palnie , vale care Ioannes
Corvinus,
12
Ibidem, 11
13
Velescu 1972,5
14 15
Iorgu Iordan Dex

171
Hunyadi János, fâneţele, păşunile, pădurile,
Johann apele şi eleşteele, după
Hunyadi, Ján vechile şi adevăratele ei
Huňadi hotare.“ Punerea în
stăpânire a avut loc la 28
Dan octombrie, iar forma
ia regală orivilegiată a daniei a fost
din 18 emisă la 10 februarie
octombri 141017.
e 1409 a
regelui Filippo Scolari- comitele de Timiş

Sigismun
d, atestă Actul din 1409 ne
dăruirea face să credem că familia
posesiunii regale lui Iancu Ioan era o familie
Hunedoara, ac Nove Nostre mult mai veche prin datele
Donationis titulo, lui Voicu referitoare la relaţia cu
(Wayk filius Serbe), fiul lui comitele de Timiş, Filippo
Şerb, Mogoş şi Radu, fraţii Scolari de Ozora. Ipoteza
lui Voicu, unui alt Radu, este întărită, de regele
văr cu ei din partea tatălui Mathia, care evidenţiază
şi lui Iancu, fiul lui Voicu rolul lui Scolari „acest
(viitorul Iancu Ioan de excelent comandant l-a
Hunedoara)16. „Noi învăţat pe tatăl meu
Sigismund, rege al primele lucruri din
Ungariei…- glăsuieşte meşteşugul războiului şi
printre altele hrisovul - sub severa sa educaţie a
dăm, dăruim şi hărăzuim devenit mai întâi cel mai
lui Voicu, fiul lui Şerb – şi viteaz oştean, apoi
rudelor sale printre care şi căpitan18 şi de un izvor
fiul său Iancu pentru italian care spune că
strălucitele sale merite florentinul aflat în slujba
militare, domeniul regal,
17
Lupescu 2003,7-34;
16 18
Mureşan 1968,45-46 Mureşan 1968,45-46

172
lui Sigismund de zis românul (dictus Olah)21,
Luxemburg este giovanetto a făcut carieră ca Voievod
allevato, Iancu Ioan de al Transilvaniei şi
Hunedoara”. Guvernator al Ungariei, dar
Posibil ca acest act, în primul rând, lucru care l-
de care este legată a făcut nemuritor, Iancu
sărbătoarea Zilei Ioan Hunyadi este
Hunedoarei astăzi, să fi apărătorul creştinătăţii
reprezentat o întărire a unei europene, este cruciatul de
donaţii făcute înainte de sânge românesc din
22
data acestui act. În timpul Inidoara (Huniadi) . În
lui Iancu Ioan Corvin de Istoria Românilor Nicolae
Hunedoara19 localitatea Iorga îl caracterizează
capătă o dezvoltare pe care astfel: „Coborâtor din
nu o avusese înainte; cnezi, fiu al ţinuturilor
devine târg (oppidum), iar celor mai primejduite,
cetatea se transformă în ţăran rămas aşa până la
castel. Originea, religia şi sfârşitul vieţii sale, cu tot
numele lui Iancu Ioan catolicismul său, cu toate
Corvin au fost terenul de călătoriile în Apus şi
dispută a multor istorici, cunoştinţa împrejurărilor
atât de origine română cât italiene, cu toată căsătoria
şi maghiară. O concluzie se cu o sălăgeancă de neam
impune să precizăm că nobil, Elisabeta, el şi-a pus
Viteazul Iancu Ioan de înainte de un scop, pe care
Hunedoara20 a fost l-a urmat cu toate puterile
hunedorean, născut român, sale şi cu toate mijloacele
rasei, ale celei robite, de
care se ţinea, şi ale celei
19
Am utilizat si concluziile referitoare la
libere, cu care a făcut pact
numele voievodului transilvănean făcute de alianţă şi chiar legături
de domnul Andrian Andrei Rusu în
cartea Ioan de Hunedoara şi românii din
de familie, şi nu numai să
vreme lui , Ed. Presa Universitară clujană
, Cluj Napoca 1999.
20 21
Maghiarii cunosc legenda lui Ianoş Iorga 1996,4685.
22
Viteazul Ibidem.

173
asigure liniştea Ardealului aparţine în egală măsură23.
necontenit atacat la toate Orgoliile naţionale trebuie
pasurile, ci să împiedice înfrânate şi trebuie să
asemenea încercări printr- înţelegem ambiţia comună
o serie de ofensive, de acte a două etnii europene de a
de cruciată, mergând până atrage un personaj istoric
la capăt, în fund cu mijirea european de talia Iancului
cupolelor numai de partea unei
Constantinopolului baricade. Ce s-ar întâmpla
imperial, de atâta vreme astăzi cu multe
prime personalităţi din lumea
jduit sportului european, dacă
şi am aplica aceeaşi
el.” gândire!?? Până la urmă
trebuie respectată alegerea
Iancu unui individ într-un moment
de
Hunedo istoric oarecare ţinându-se
ara în cont de contextul religios,
Chronic
a politic, geografic, socio-
Hungar economic, etc. În pofida
orum,
Brno multitudinii de supoziţii,
1488 istoriografia română şi cea
maghiară, cu alte cuvinte
Pentru noi, cele direct interesate în
hunedorenii important este limpezirea problemei, au
că Iancu Ioan Hunyadi ajuns la o concluzie
aparţinea unei societăţi comună conform căreia
medievale în care originea familia „de Hunedoara“ a
etnică nu are importanţă. fost de origine română24.
Din acest motiv, nici Părerea personală a
românii, nici maghiarii nu autorului asupra originii
au greşit şi nici nu vor greşi familiei Hunedorenilor este
vreodată, dacă vor continua
să şi-l revedice, el le 23
Rusu A A 1999.
24
Tripa D T 2002

174
că aceasta trebuie căutată în aflau într–un conflict
ţinutul cuprins între neîncetat pseudodoctrinar25.
comitatul Hunedoarei, Catolicismul având de
Cinciş, Densuş, Râul de partea lui instituţiile şi
Mori şi Banatul din puterea politică şi ortodoxia
imediata apropiere a o forţă pasivă eficace,
Porţilor de Fier ale bazată pe puterea credinţei
Transilvaniei. Dorinţa unor şi a toleranţei. Concomitent
istorici de al importa pe peste aceast absurd război
Hunyade din familiile fratricid al credinţei se
româneşti cu originea suprapune mişcarea de
sănătosă a sudului unire a celor două
26
României trebuie înţeleasă biserici , care culminează
în contextul disputelor cu Sinodul de la Florenţa
crizei româno-maghiare, care promulgă solemn
depăşite în prezent. unirea în 6 iunie 1439.
În cazul Corvinilor Trebuie ţinut cont de
trebuie ţinut cont de situaţia propagarea hotărârii unirii
specifică a Transilvaniei în celor două biserici creştine
secolul al XV-lea, într-o Transilvanie cu
specificitate care se vorbitori de limbă latină,
menţine într-o oarecare care ascultau în biserică
măsură şi în vremea liturghia în limba slavonă,
noastră, lucru care este greu necunoscută şi greoaie.
de înţeles astăzi de unii „Iancu Ioan Corvin
contemporani din sud. alături de Matia Corvin a
Trebuie precizat faptul că contribuit efectiv la anii de
în Transilvania secolului al
XV-lea, coexistau două 25
Punctul de vedere al autorului, care
biserici: bizantină şi consideră că diferenţele doctrinare nu au
romană, cele două religii se natură divină, ci pur umane. Omul a
produs separarea celor două biserici, tot
el a accepta creştinismul de rit bizantin ca
o erezie!!!
26
Dorinţa exprimată de Patriarhul
Constantinopolului şi de de papa Eugeniu
al IV-lea şi alţi ierarhi.

175
glorie ai istoriei medievale se afla în posesia familiei
al regatului Ungar. Iancu Corvinilor. Fiul acestuia,
Ioan Corvin de Hunedoara Mathia Corvin, regele
a fost şi el creaţia unei Ungariei, a încurajat
meşteşugul fierarilor prin
provincii care era dominată
reducerea şi scutirea acestora
de contraste de diverse 30
de impozite .
tipuri27. Hunedoreanul a
fost legat atomic de Viitorul Mare
domeniul său şi de Cavaler, trimis la Florenta
Transilvania, ajungând un sa studieze, tehnica de
important apărător al lupta florentine, regulile
creştinătăţii europene. castelor cavaleresti , a
Iancu Ioan vine în contact intrat inevitabil in contact
cu Renaşterea28, în toate cu ideile renasterii si a
manifestările vieţii sociale, umanismului, care au
politice şi culturale29, care produs in mod normal o
trebuie să-l fi influenţat în transformar a mentalitatii
mod benefic. De aceea se comune in regatul maghiar
cade ca istoricii să scrie si a format o mentalitate
biografia lui Iancu Ioan de lumianta militanta tipica
Hunedoara prin prisma pentru ideile cruciadei tarzii
Renaşterii, acceptând noile . Huniade vine în contact
realităţi europene al anului cu Renaşterea, în toate
2000.” manifestările vieţii sociale,
Iancu Ioan Corvin de politice şi culturale31,…,
Hunedoara, marele voievod care trebuie să-l fi
transilvănean, a facilitat influenţat în mod benefic,
dezvoltarea acestui meşteşug creand premizele unui
pe domeniul Hunedoara, cu
atât mai mult cu cât domeniul
30
Ioan , Ateliere şi cuptoare, posibile
obiective turistice în zona Hunedoarei,
27
Rusu 1999, 56 lucrare prezentată la Simpozionul de
28
Trebuie acceptat că Renaşterea a Cultură industrială, Calea Fierului în
fost mai timpurie în Transilvania Banat Reşiţa,2000, lucrare în curs de
decât în celelalte provincii româneşti. publicare
29 31
Lăzărescu, sa. Ţările Române şi Lăzărescu, sa. Ţările Române şi
Italia până la 1600. Bucureşti, 1972, 68. Italia până la 1600. Bucureşti, 1972, 68

176
luminat 32. Intr-o scrisoare
adresata lui Ulrich de Cilli,
1453, Iancu, spune: Eu caut Cruciada de la Varna din 1444, aşa
cum apare în ediţia din 1564 a lui
adevarata noblete in inima 'Martin Bielski' - Cronici Poloneze
umana , nu altundeva,
parafrazand ideile marelui
Petrarca. Intr-o scrisore catre Siennea
Hunide i-a cunoscut si s-a a magistratului Bracciolini,
afalt in contac cu : Huniade este descris:
• Umanistul Poggio Givanni Vaivoda,
Bracciolini, care riputassime et gloriossimo
spunea dspre el: capitano, piu che
sapientia et qualumache altro de nostri
humanitate- care tempi36
costitue liantul Huniade, fiind recunoscut
spiritelor luminate in vremea s-a ca cel mai
ale epocii. 33 mare comandant militar al
• Ducele Milanului Ungariei medievale. Fapte
Fracesco Sforza; care ne dau dreptul sa-l
• Dogele Franceso considera pe Huniade ca
Fosecari il denumea fiind : cel mai mare strateg
in scrierile sale militar al Europei Centrale
prieten; si de Sud –Est.’’37.
Cariera politica a lui Ioan A fost curtat toate ordinele
Huniade a fost: una cavaleresti active pentru o
carriera rinascimentale… noua batalie a Bizantului :
in tutto e per tutti 34 atacul la rege(Mahomed al
Cariera militara a ramas II lea) nu se putea face
imortalizata in biblioteca decat cu cavalerul/
Florentei: Sederea italiana a nebunul... adica
lui Hunyadi Janos35 . Huiande.Cea mai clasica
32
Ioan Romulus, 2010
33 36
Rusu Andrei, 1999, 71; Fl Banfi, 1934, 261-262
34 37
ibidem Nicolae Ceriser Directorul Muzeului
35
Tibor Kardos -1963, 32; Castelul Corvinilor

177
dovada este Ioan de Huniade a murit, pe 11
Capistrano, calugar august, de ciuma, la
franciscan, sustinatori ai Zemun, in apropiere de
cruciadelor, pionul de Belgrad, ia cateva luni mai
sacrificiu a papa Calixt al tarziu se stinge si Giovanni
III-lea. In dealul Sanpetru de Capistrano. Ioan (Iancu)
era o capela catolica cu de Hunedoara a fost
hramul Sf. Petru. inmormantat in Catedrala
Huniade era cavalerul/ Catolica din Alba Iulia, iar
nebunul38 , pt ca era in pe piatra sa funerara sta
scris: “S-a stins lumina
lumii!”.
In urma acestei batalii, papa
Calixt al III-lea l-a numit pe
Ioan (Iancu) de Hunedoara
“atletul cel mai puternic –
unic – al lui Christos”.

Piatră comemorativă a Bătăliei de la


Belgrad din 1456 din parcul Kalemegdan
coasta turcilor si cu din Belgrad
posibilitati maxime de
deplasare si concentrare
militara, avand o tehnica de Printr-o enciclica papala, in
lupta foarte eficienta intr-un fiecare zi, la ora 12, se trag
spatiu geografic redus in clopotele bisericilor
comparatatie cu Europa catolice din toata lumea in
crestina memoria lui Ioan (Iancu) de
Hunedoara, chemand
Batalia Belgradului, 22 iulie 1456, in credinciosii la recitarea
centrul imaginii Ioan de Capistrano, iar in rugaciunii “Angelus”. La
stanga cu sabia ridicata Huniade.
Vatican, momentul
rugaciunii Angelus este
public duminica si in
38
aluzie la piesa jocului de sah
timpul sarbatorilor

178
religioase, cand pelerinii se fost reşedinţa familiei
strang in Piata San Pietro CorvineştilorVoievodatul
pentru a recita rugaciunea Transilvania a fost fondat
impreuna cu Sfantul de celebrul căpitan Ioan
Parinte. Iancu Corvin de
La 554 de ani de la moartea Hunedoara. Din toţi
sa, Ioan de Hunedoara este întemeietorii de principate,
in continuare pomenit in Hunyade a avut rolul politic
toate bisericile catolice din cel mai evident. De altfel,
lume. In Romania, din ceilalţi sunt legendari, în
pacate, nu se da o atentie timp ce el este istoric.
prea mare personalitatii sale El pare să fi fost nu numai
istorice impresionante: un rosicrucian, ci un Rose –
cateva strazi din diferite Cruce. Căci el a atins şi
orase ale tarii ii poarta chiar a depăşit starea de om
numele, un colegiu o primordial este foarte
fundatie culturala din probabil, dar nu credem că
Hunedoara. De aceea se acest nume
cade ca istoricii să scrie rezervat iniţierii se
biografia lui Iancu Ioan de potriveşte unui misionat al
Hunedoara prin prisma unui Centru daco –
Renaşterii, acceptând noile hiperborean. Familia de
realităţi europene al origine a renumitului
inceputului de secol 21. căpitan este a simplului
cneaz Voicu zis Corvinul.

3. Simbolistica
hunedoareană
Simbolurile , legendele
si heraldica Huniazilor, o
întâlnim in castelul de la
Hunedoara, ctitorit în cea
mai mare parte de Iancu de
Hunedoara, castel care a

179
fiindu-i dăruite domeniile şi
castelul Hunedoarei ca o
recunoaştere a serviciilor
aduse regalităţii. În acelaşi
an familia primea şi
binecunoscuta stemă
Supranumele, după înfăţişând corbul cu inel în
legendă, are originea: cioc. Prin diploma regelui
Voicu, soţia sa şi Iancu Ladislau al V-lea Postumul
Ioan, erau plecaţi în din 1453, această stemă,
călătorie. Obosiţi, ei se simbolizeaza vitejia
odihneau sub un arbore, dovedită de Iancu de
unde nu întârziară să Hunedoara pe câmpul de
adoarmă. Singur, micul luptă.
Iancu Ioan a rămas treaz. El Cea mai monumentală
reprezentare a blazonului lui
pleacă din braţele mamei
Iancu de Hunedoara se află pe
sale, scoase inelul de aur timpanul portalului scării
din degetul tatălui şi începu spirale construite în 1453.
să se joace cu el. Trecu un Scara spirală construită într-
corb care fură inelul din un turn, conduce la etaj la
mâinile copilului şi zbură „Sala Dietei”, sub aceasta
cu el. Copilul începu să găsindu-se „Sala
plângă, trezindu-l pe tatăl cavalerilor”39[1].
său; acesta ucise pasărea cu Pe timpanul portalului
o săgeată ; corbul ucis lăsă este sculptată foarte frumos,
să cadă inelul. În amintirea cu o acurateţe deosebită stema
acestui fapt, familia de care i-a fost confirmată lui
Hunedoara, Huniazii , luară
ca blazon un corb ţinând un 39
Aurelian Sacerdoţeanu, Stema lui Dan
al II-lea în legătură cu familiile Huniade
inel de aur în cioc şi şi Olah, în „Revista muzeelor”, 1968, V,
supranumele Corvinul. I, p.10; O. Velescu, op. cit., p. 28; Jozsef
Szalay, Lajos Baróti, A magyar nemzet
Familia va fi înnobilată în története, II. kötet, Lampel Róbert
1409, de către regele könyvkeseskedése (Wodianer F. és fiai),
Részvénytársaság, Budapesta, 1896, p.
Sigimund de Luxemburg, 205.

180
Iancu printr-o diplomă, de din spatele
către regele Ladislau al V-lea căruia se
Postumul, la 1 februarie înalţă o aripă.
145340.
™ sub coroană
Această stemă are ies
următoarea compoziţie: lambrechini
bogaţi care
™ Scut având în 4 zona
întregesc în
:
mod fericit
• 1 şi 4 corbul cu inel în alcătuirea,
cioc înfăţişat în simbolizand
momentul aterizării impodobirea,
cu aripile încă frumusetea,
deschise, cavalerului
• 2 şi 3 un leu plecat pe
susţinând o coroană campul de
pe o labă. lupta.Coroana
aminteşte de
™ Scutul este înalta
timbrat de demnitate pe
un coif care a ocupat-
medieval o
văzut din faţă,
cu viziera ™ Compoziţia
lăsată, pozitia descrisă se
de lupta sau află dispusă
de atac a într-un
cavalerului ; chenar
cvadrilobat
™ deasupra o (cruce) care
coroană cu este susţinut
cinci de doi îngeri,
fleuroane cu un picior
(cruci îngenuncheat,
înflorate), dar gata să se
ridice.
40
O. Velescu, op. cit., p.27 - 28; O. Floca,
op. cit., p.224.

181
™ Leul din acel este un multiplu de cinci.
blazon Cifra 5 este unul din factorii
simbolizează, care apar pretutindeni in
potrivit structura si masuratorile
actului de Cortului Legamantului . 5=
confirmare, libertate . 5= simbolizeaza
vitejia cu care calatoria (fizica si spirituala),
a apărat Iancu aventura si miscarea continua.
de Hunedoara Odata cu ele, apar si
regatul ungar instabilitatea, surprizele si
atât timp cât a schimbarile radicale.
fost
Un alt loc de
guvernatorul
reprezentare este pe logiile
acestuia,
orientate înspre curte ale aripii
Stema este executată în Matia, corbul cu inel în cioc,
stil gotic cu unele influenţe stând pe o cracă, având
renascentiste, vizibile mai ales orientarea spre dreapta şi fiind
în cazul tenanţilor41[3]. pictat în frescă. Pasărea este
redată in culoarea neagră a
Cifra cinci utilizata in
corbului.
repetarea unor motive in
cadrul heraldicii , se afla sub „Sala cavalerilor” se
o semnificatie, incarcatura constituie într-un alt spaţiu
ezoterica. Este cifra Harului predilect de reprezentare a
(4+1). Este realitatea blazonului Corvineştilor. Pe
pamantescului in care apare cheile de boltă corbul este
contributia factorului divin. înfăţişat în două genuri de
Dumnezeu adauga de la Sine compoziţii heraldice.
ceea ce lipseste
În primul dintre acestea
performantelor si stradaniilor
scutul conţine corbul cu inel
noastre omenesti. In limba
în plisc stând pe un fragment
ebraica, "Ha'ret" (pamantul)
de creangă fără frunze. În
este un multiplu de patru, in
cantonul superior stâng se află
timp ce "Hasamaim" (cerul)
o semilună şi o stea în şase
colţuri. De data acesta luna
41
O. Velescu, op. cit., p. 28. sustine steaua . Corbul este
orientat înspre dextra, iar

182
penajul său este fin sculptat. aripile deschise şi
Ca un amănunt de execuţie, stând pe o cracă.
dar care îşi pune amprenta
™ Scutul aplecat în
asupra blazonului este faptul
partea dreaptă
conform căruia coada este
este timbrat în cea
înfăţişată răsfirată
stângă cu un coif
Steaua cu sase coltuir, este o medieval cu
hexagrama reprezinta viziera lăsată
"cumpatare si armonie" in înfăţişat din profil
toate partile lumii sau şi prevăzut în
hexagrama = simbolul cimier cu o
chinezesc Yang-Yin coroană cu cinci
fleuroane din care
iese corbul cu
aripile deschise
ţinând în cioc un
inel.
™ De sub coroană,
cu ţâşnesc
lambrechini care
cad de o parte şi
de alta a scutului.
Corbii sunt
orientaţi spre
dreapta42.
™ Lângă coroană, în
dextra sunt
O altă reprezentare demnă de reprezentate o
menţionat se găseşte pe semilună, iar sub
timpanul portalului capelei ea o stea în şase
construită la mijlocul c
secolului XV, această stemă o
prezentându-se astfel: l
ţ
™ scut având în
câmpul său corbul
cu inel în cioc, cu 42
Tripa D T 2002

183
uri. Întreaga Mit alchimic, evident,
compoziţie - în alt căruia orice cititor avertizat
scut, mai mare, îi va descifra cu uşurinţă
aşezat drept43. simbolurile: călătoria,
veghea sub arbore a lui
Ioan căruia îi este destinat
inelul de aur, corbul negru
saturnian care pune
stăpânire pe inel
captivitatea Soarelui în
Saturn; trezirea tatălui;
săgeata care, omorând
corbul, eliberează inelul:
oţelul filozofilor care,
tăindu-l pe Saturn, pune în
libertate Soarele44. Mesajul
În cadrul capelei pe o
alchimic transmis de Iancu
cheie de boltă de la balcon
există reprezentat în chenar Ioan Corvin urmaşilor
cvadrilobat coiful medieval cu acestor meleaguri este cifrat
viziera închisă aşezat în profil, în heraldica corviniană
timbrat de o coroană cu trei astfel: fierului (element
fleuroane mari şi două mici şi provenit din adancurile
având în creştet corbul cu pamantului), străpunge şi
aripile deschise, dar de data ucis pasărea lui Saturn
aceasta fără inel şi orientat (întunericul, răul-inteligent
spre dextra. si longeviv, foarte rezistent
În senestra, în spatele aspecte intruchipate de
corbului sunt figurate vitalitatea si comportamnetul
semiluna şi steaua în şase Corbului) pentru a elibera
raze. Lambrechini bogaţi inelul de aur ( lumina,
izvorăsc de sub coroană. binele, iubirea care este
fragila si efemera)45,

44
Lovinescu 1996 , 55.
43
ibidem 45
Ioan 1998.

184
paradoxul este dat de faptul personaj istoric cu conştiinţa
ca actiunea a doua elemete prezentă.
teluric(fierul) si saturnian
(corbul) produc prin contact
produc Lumina. Bibliografie:
1. Agricola G., De re metallica ,
Mockba, Nedra, 1986.
Iancu Ioan Corvinul a 2. Balogh J. 1943, Az erdelyi
renaissance Kolozsvar, Cluj, 1943.
fost unul din marii căpitani ai 3. Faiver I 2000 A, Ezoterismul,
secolului XV; a oprit Ed. Paideia, Bucureşti,
înaintarea urcilor şi a 4. Iorga N., Istoria Românilor, vol IV,
Cavalerii, Ed. Enciclopedică,
organizat rezistenţa pentru o Bucureşti, 4685.
sută de ani şi a îndepărtat de 5. Ioan R.V. 2000, Iancu Ioan Corvin
de Inidoara,Provincia Corvina oct.,
Europa invazia turcească, 2000.
lăsându-i timp să-şi 6. Ioan R V , 2007 - A doua epistola
organizeze apărarea. Istoricii catre hunedoreni, Ed Neutrion,
Resita 2007
români nu au dat importanţa 7. Işfănoni R., Pădureni Hunedoreni,
cuvenită cavalerului O viziune etnografică, ed.II ,
hunedorean. Autorii cărţilor Ed.Mirabilis, Bucureşti, 2006.
8. Lovinescu V. 2006, Dacia
de istorie au insistat cu Hiperboreană, Ed. Rosmarin ,
preponderenţă în anii de Bucuresti, 1996.
9. Lupescu R. 2003, Domeniul cetăţii
dinainte de 1989 pe voievozii Hunedoara în timpil Hunedorenilor,
din Moldova şi Ţara Mediaevalia Transilvanica, Tom V-
Românească. Originea sa VI, 2001-2002,nr.1-2,Satu Mare,
2003.
transilvăneană şi implicarea 10. Mureşan C. 1968, Iancu de
sa în viaţa socio-politică a Hunedoara, Bucureşti, 45-46, 1968.
Transilvaniei a făcut dificilă 11. Pascu St. 1972, Voievodatul
Transilvaniei, vol. I, Ed. Dacia,
prezentarea întregii sale Cluj, 1940, 1972.
contribuţii în istoria 12. Popescu O. Ş. 2001, sa, Hunedoara,
oraşul pădurenilor, oraşul fierului,
europeană. Nu întotdeauna Ed.Realitatea, Arad, 2001.
interesul transilvănean a 13. Prodan D. 1968, Iobăgia în
corespuns cu cel moldovean şi Transilvania în secolul al XVI lea,
Vol II , Bucureşti, 1968.
valah. În contextul secolului 14. Prodan D. 1994, Producţia fierului
al XV-lea nu se punea pe domeniul Hunedoarei în secolul
problema naţională aşa cum se XVII, Din istoria metalurgiei
Hunedorene, 110 ani de la punerea
punea în secolele XIX – XX şi în funcţie a primului furnal de la
chiar XXI. De aceea este Hunedoara 1884 –1994, material
publicat din anuarul Institutului de
dificilă caracterizarea unui

185
Istorie Cluj, Tom I –II, 1958 –
1959,1994.
15. Pataki I. 1970, Exploatarea fierului
în Comitatul Hunedoara la
începutul secolului al XVI-lea,
Comunicare prezentată la
Universitatea Babeş –Bolyoi , Cluj-
11970, republicată învolumul
omagial Din istoria Metalurgiei
Hunedoarei 110 ani de la punerea în
funcţie a primului furnal de la
Hunedoara 1884-1994, 1970.
16. Popa R. 1988, La începuturile
Evului Mediu românesc. Ţara
Haţegului,Ed. Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988.
17. Roman C. D. 2003, sa,Un complex
aparţinând culturii Basarabi
descoperit la Hunedoara-Grădina
Castelului, Acta terrae
Septemcastrensis I,Universitatea
Lucian Blaga Sibiu Institutul pentru
cercetarea şi valorificarea
partimoniului cultural transilvănean
în contextul european, Ed.
Economică, 2003.
18. Rusu A. 1999 Ioan de Hunedoara şi
românii din vremea lui, Ed. Presa
Universitară clujeană, Cluj Napoca,
1999.
19. Surdu B. 1960., Liniile dezvoltării
social economice a Transilvaniei în
secolul al XVIII–lea până la
răscoala lui Horia, în AIIC, III,
120, 1960.
20. Tripa D T, 2000 – Personalitatea lui
Iancu de Hunedoara intre legenda si
adevarul istoric, Corviniana nr.6,
2000, 160-171
21. Tripa DT, 2001 - Utilizarea
blazonului Corvinestilor pe edificii
monumentale, Corviniana nr.7,
2001, 167-184;
22. Tripa DT, 2001-2002 -Cateva
reprezentari inedite ale blazonului
lui Iancu de Hunedoara, Sargetia
XXX, 2001-2002
23. Velescu O. , 2001-2002, Castelul de
la Hunedoara, Ed. Meridiane,
Monumentele patriei noastre,
Bucureşti, 1972.

186
Ideea tradiţiei: Fiul lui Romulus Vasile Ioan
Romulus V. Ioan, studentul (http://romulusioan.blogspo
Victor Ioan, vernisaj cu
temă industrială, la Reşiţa
t.com) două lucrări istorice
de mare interes. Acum o
vom prezenta pe prima
dintre ele, care, dincolo de
orice aşteptări, prezintă o
importanţă deosebită pentru
reşiţeni. Se numeşte A doua
epistolă către hunedoreni.
Eisenmarkt, Vajdahunyad,
Hunedoara, fiind scrisă de
un inginer foarte pasionat
de istorie.* Pentru
hunedoreni fără discuţie că
aceasta este o lucrare de
referinţă. Însă, aşa cum am
precizat, surprinzător poate
părea faptul că şi reşiţenii
Pagini invitate: au de aflat multe lucruri din
paginile sale. Aceasta poate
şi pentru faptul că autorul
Mircea Rusnac – este unul din foarte rarii
Hunedoara, sora Reşiţei buni cunoscători ai situaţiei
trecute şi prezente din
ambele centre de tradiţie
ale siderurgiei româneşti.
De aceea, citind cu atenţie
lucrarea sa, descoperim o
extraordinară mostră de
istorie comparativă, cu
adevărat fără precedent
până acum. Pentru că, deşi
Am primit la începutul Hunedoara şi Reşiţa sunt
acestui an din partea lui

187
separate de o distanţă consistenţei unei lucrări.”
geografică extrem de mică (p. 4) Temerea lui Romulus
şi au cunoscut de-a lungul Vasile Ioan nu are temei,
timpului condiţii istorice întrucât istoricii (aşa de
foarte asemănătoare, puţini câţi sunt astăzi în
nimeni nu a avut până acum zona noastră) nu au decât
competenţa să facă un de câştigat din implicarea şi
paralelism istoric între ele. a altor pasionaţi în
studierea trecutului, iar
După cum scrie autorul în munca de echipă este
Motivaţie: „Cu siguranţă întotdeauna generatoare de
istoricul, deţinătorul foloase reciproce.
adevărului despre trecut,
va critica vehement Pasionat de istorie,
impardonabila violare a inginerul hunedoreano-
unui domeniu al ştiinţei de reşiţean a efectuat, după
un practicant al ştiinţei cum mărturiseşte,
aplicate. Nu mă voi supăra, numeroase excursii de
ce este scris trebuie documentare în locuri de
forfecat, iar alinarea mea va mare semnificaţie istorică:
fi dezbaterea. Şi totuşi, am Villa rustica din Popeasca
să-mi cer scuze, nu apreciez (Cinciş), cetăţile dacice din
munca solitarului decât în Munţii Orăştiei, Valea
atletism, alergătorul de Fierului din Densuş, Valea
cursă lungă sau Caselor, zona Ghelarului,
maratonistul, care luptă de Pădurea oraşului din
unul singur cu timpul, cu Teliuc, fostele fierării de pe
spaţiul şi cu el însuşi. văile Cernei, Govăjdiei,
Consider team-ul ca fiind Runcului şi Zlaştiului,
grupul multidisciplinar mai furnalul de la Topliţa, cel
reconfortant pentru de la Govăjdia, Castelul
vremurile actuale. Grupul Corvinilor sau Muzeul
multidisciplinar poate Fierului. (p. 4)
prezenta o garanţie a

188
După o amplă prezentare a Legăturile încep să se
tradiţiilor metalurgice contureze: „Transilvania
antice şi medievale ale este patria natală a
zonei, posesoare a unora geologului, mineralogului
dintre cele mai bogate şi metalurgului austriac
zăcăminte din Europa, Ignaz von Born (1728-
autorul constată că printre 1789), consilier cezaro-
factorii favorizanţi ai crăiesc (subl. aut.), care
dezvoltării industriale ajunge la mari onoruri la
ulterioare s-a numărat şi Praga şi la Viena şi care
vecinătatea geografică a efectuează în 1770 călătorii
Banatului: Banatul este de documentare în Ardeal,
fruncea, se intitulează un Banat şi Ungaria
subcapitol al cărţii, cu superioară.” (p. 76) Din
precizarea în text că „peste constatările făcute de
deal, în Banat (subl. aut.) specialişti rezulta concluzia
se produc transformări următoare: „În a doua
importante, Banatul devine jumătate a secolului al
domeniul Coroanei, adică XVIII-lea, atelierele de
devine fruncea (subl. aut.).” extragere şi prelucrare a
Aceasta determina o fierului de pe domeniul
influenţă benefică şi asupra Hunedoara sufereau de
regiunilor învecinate: handicapul
„Toate transformările şi «subtehnologizării» şi
modificările socio- rămânerii în urmă a
demografico-economice au relaţiilor din plan socio-
fost importate consecutiv economic, în comparaţie cu
pe domeniul Hunedoara şi celelalte trei mari zone
în sudul Transilvaniei.” (p. producătoare de fier din
76) Pentru că, oricum, Imperiul habsburgic: Banat,
Ardealul este mintea, cum Stiria şi Ungaria inferioară.
figurează în titlul Această subtehnologizare
subcapitolului următor îşi punea amprenta asupra
(sublinierile autorului). nivelului de producţie şi

189
asupra calităţii fierului arătat Hunedoarei de către
produs. Fierăritul din conducerea imperiului. El a
această perioadă are un întocmit un raport
caracter ţărănesc şi deci o cuprinzând 71 de puncte şi
productivitate scăzută.” (p. 890 de file. (p. 78)
77) Iată deci că Banatul, Conform acestuia,
datorită condiţiilor speciale domeniul Hunedoara
în care era administrat, dispunea în acel moment de
luase un relativ avans, deşi 13 ateliere de extragere şi
în perioadele anterioare prelucrare a fierului, fiind
metalurgia hunedoreană acţionate de energia
fusese în mod evident mai hidraulică a râurilor Cerna,
dezvoltată. Govăjdie şi Runc. Ele se
aflau la Baia de Coase,
În 1779 îşi făcea apariţia Nădrab, Limpert, Plosca,
Franz Joseph Müller von Topliţa, Baia Craiului,
Reichenstein, „cel care a Teliucu Mic, Sibişel, Baia
fost reformatorul relaţiilor Cerna etc. „Raportul poate
sociale şi economice ale fi considerat un studiu de
domeniului Hunedoara.” (p. fezabilitate a atelierelor de
77) Era nimeni altul decât fierărit de pe domeniul
întemeietorul furnalelor Hunedoara.” (p. 78) Müller
reşiţene din 1771! De altfel, propunea pentru redresarea
funcţionase chiar până în pieţei fierului în regiune „o
1779 ca superior minier şi adevărată reformă.”
director al Direcţiei Miniere (Ibidem) Totodată, el era
Bănăţene de la Oraviţa. În „reformatorul producţiei de
1779-1780, el a participat fier forjat la Hunedoara, la
„activ la revitalizarea 21 iunie 1800 participând la
producţiei miniere şi lucrările de pornire a
metalurgice pe domeniul investiţiei celei de-a şaptea
Hunedoara.” (p. 77) După forje situată în zona Plosca”
renumele pe care îl avea, se şi tot lui „trebuie să-i
putea deduce interesul atribuim studiul de

190
fezabilitate şi amplasare a de la Hunedoara este
viitorului furnal de la rezultatul dezvoltării
Govăjdia.” (p. 79) tehnice şi tehnologice din
Imperiul austriac de la
Dacă furnalele de la Reşiţa sfârşitul secolului al XIX-
au fost pornite în 1771, nici lea, ca urmare a dezvoltării
cele hunedorene nu au producţiei şi a nevoilor
întârziat prea mult. Cel de acute de metal, generate de
la Topliţa apărea în 1781, interminabilele campanii
iar cel de la Govăjdia în militare purtate de către
1813. (p. 86) Motivaţiile acest stat. Apariţia uzinei
erau foarte asemănătoare cu din Hunedoara era impusă
cele care au determinat şi de tehnologiile precare,
alegerea Reşiţei: învechite, din atelierele
„Însemnatele rezerve de care produceau fier în
minereu de fier existente la această zonă, devenite cu
Ghelar şi Teliuc, bogăţia timpul nerentabile, pe de
pădurilor furnizoare de altă parte şi de conjunctura
mangal, dar mai ales creată prin dezvoltarea căii
puternica tradiţie a ferate, apariţia unor noi
prelucrării fierului de către tehnologii de producţie şi
pădureni.” (p. 87) În 1858, îndeosebi extinderea pieţei
furnalele reşiţene prin creşterea consumului
produceau 5.600 tone de de metal în uzinele
fontă, iar cel de la Govăjdia mecanice şi de construcţii
3.456, fiind cele mai de maşini din
productive din Ardeal şi Transilvania.” (p. 99)Ca şi
Banat. (p. 96) A urmat în cazul Reşiţei cu un veac
apariţia centrelor mai devreme, autorităţile
industriale Călan şi aveau de ales între mai
Hunedoara.Romulus Vasile multe alternative:
Ioan caracterizează astfel modernizarea furnalului de
începuturile industriei la Govăjdia sau găsirea
hunedorene: „Uzina de Fier unui alt amplasament, la

191
Simeria, Deva sau mai 1884, când a fost
Hunedoara. În final, cea din făcută inaugurarea. Iniţial
urmă va avea câştig de erau două furnale, dar acolo
cauză. Pe lângă avantajele numărul lor va creşte în
de ordin geografic scurt timp, alăturându-li-se
(apropierea de Ghelar şi altele trei (în 1884, 1885 şi
Teliuc, existenţa pădurilor), 1903). Primele trei
„punctul forte” a fost funcţionau cu mangal, iar
dorinţa comunităţii, celelalte două pe bază de
exprimată de către primarul cocs. Minereul de fier
George Dănilă, care a parcurgea cei 16 km de la
adresat un memoriu Ghelar cu ajutorul unui
autorităţilor în 1881 în funicular, apoi pe o cale
acest sens, „obligându-se să ferată îngustă. Mai
cedeze statului cu titlu funcţionau funicularele
gratuit atât terenul necesar Govăjdia-Râul Bătrâna (18
construcţiilor industriale, km) pentru mangal,
cât şi drepturile de Govăjdia-Bunila (14 km)
exploatare a carierei de pentru mangal şi calcar, iar
calcar, angajându-se să calcarul extras din carierele
acorde întreg sprijinul locale era transportat cu
constructorilor, în special în atelaje. (p. 100)
problemele de
aprovizionare.” (p. 99) Comparaţia pe care autorul
Ideea a fost foarte bună, o face între producţiile
întrucât a urmat punerea în diferitelor centre
valoare a zonei prin siderurgice din Transilvania
construirea căii ferate şi Banat poate fi foarte
normale Hunedoara- instructivă. Dacă în 1814
Simeria.Construirea furnalele reşiţene
propriu-zisă a uzinei a produceau 1.198,8 t fontă
început în august 1882 şi a (adică 3,28 t/zi
durat, ca şi la Reşiţa, calendaristică), furnalul de
aproape doi ani, până la 25 la Topliţa producea în 1836

192
2.460 t, însemnând 6,4 t/zi. agricole din Zlaşti, calea
În 1899 Hunedoara singură ferată îngustă Ghelar-
dădea 83.000 t fontă, în Hunedoara şi domenii
vreme ce, în 1885, Reşiţa, forestiere. (p. 105)Sfârşitul
împreună cu Bocşa şi primului război mondial a
Dognecea, abia atingeau fost o perioadă dificilă şi
46.500 t, iar Anina realiza pentru Hunedoara. La 5
31.700 t în 1890. (p. 103) noiembrie 1918 s-a ajuns
Atunci cele mai mari chiar la oprirea furnalelor
furnale erau nr. 2 de la din cauza lipsei
Călan, nr. 4 de la combustibilului şi a
Hunedoara şi nr. 4 de la dezorganizării
Reşiţa. În 1911 raportul administrative apărute. (p.
Hunedoara-Reşiţa la fontă 108) În 1919, uzinele au
era de 70.070,6 t – 69.500 t, fost preluate în proprietatea
iar peste doi ani situaţia se statului român, dar
inversa: Hunedoara integrarea în noul context
producea 88.719,6 t, iar economic se făcea greu şi
Reşiţa ajungea la 114.150 t. producţia continua să fie
(p. 103) scăzută. În noiembrie 1919,
o comisie condusă de
Ca şi la Reşiţa, şi generalul Ştefan Burileanu
proprietăţile uzinei a vizitat uzinele din noile
hunedorene erau destul de teritorii ale României. Între
extinse, cuprinzând: minele propunerile acesteia figura
de fier de la Ghelar, şi „transformarea
furnalul şi turnătoria de la Hunedoarei într-un centru
Govăjdia, uzina siderurgic la fel de
hidroelectrică din Căţănaş important ca şi Reşiţa,
şi cea din Hunedoara, această propunere fiind
ateliere mecanice, atelier motivată de aşezarea mult
hidro, iluminatul uzinei, mai sigură din punct de
atelier pentru transporturi, vedere strategic a ţinutului
atelierul pentru unelte Hunedoarei, aflat mai în

193
centrul ţării.” (p. 108) O În 1929 se încercase
monografie din 1928 fuzionarea Hunedoarei cu
enumera astfel proprietăţile Societatea Metalurgică
Hunedoarei: uzina de fier Copşa Mică-Cugir, iar în
cu cinci furnale, uzina de la 1930 a fost pe punctul de a
Govăjdia, fabrica de utilaje fi preluată de Uzinele
agricole Zlaşti, minele de la Škoda. În 1933, Max
Ghelar şi domeniul forestier Auschnitt a încercat să o
de la Poeni. (p. 108-109) integreze în Concernul
Uzina hunedoreană va Titan-Nădrag-Călan.
rămâne în proprietatea Totuşi, U.F.H. (din 1931
statului în perioada R.I.M.M.A.) Hunedoara va
interbelică, la fel ca şi cea rămâne proprietate de stat,
din Cugir, însă vor fi dese administrată mai întâi în
tentativele de a le trece în regie directă (1919-1931),
mediul privat. Iniţial s-a apoi sub formă de regie
încercat integrarea acestora publică (1931-1940) şi ca
în U.D.R., apoi s-a trecut la societate pe acţiuni (1940-
obstrucţionarea comenzilor 1948). (p. 109-110)
metalurgice, dirijate către
uzinele private. Ca răspuns, Dacă până în 1934 U.F.H. a
Uzina de Fier Hunedoara a reprezentat „o povară
exportat masiv fontă în pentru bugetul statului”, (p.
Ungaria, acest lucru fiind şi 136) după acest an ea a
el stopat de Uniunea început să înregistreze
Industriilor Metalurgice şi beneficii. Statul nu
Miniere în 1923. Până în investise mult timp sumele
1938 s-a continuat exclusiv necesare, fiind preferat
cu producţia de fontă, iar în sectorul aurifer. (p. 137)
1938-1941 au fost Abia după încheierea crizei
construite şi o oţelărie economice din 1933 s-a
Martin şi un laminor de observat o revigorare a
semifabricate de 800 mm. investiţiilor la Hunedoara,
(p. 109) care au culminat cu oţelăria

194
şi cu laminorul amintite. În 90% din veniturile uzinei,
1940-1945, societatea pe în timp ce la Reşiţa şi la
acţiuni creată mai Ferdinand se produceau
cuprindea doar uzina laminate finite sau maşini.
hunedoreană şi minele de la În consecinţă, se poate
Ghelar. (p. 137) aprecia că „U.F.H. era
nevoită să lucreze în
Oţelăria Siemens-Martin condiţii de fabricaţie
nou înfiinţată funcţiona cu dezavantajoase comparativ
tehnologia de elaborare din cu ceilalţi competitori din
minereu (75% fontă, 25% siderurgie.” (p. 142)În
fier vechi), în timp ce la schimb, uzina din Călan a
U.D.R. şi T.N.C. era fost cooptată în 1924 în
tehnologia din fier vechi Uzinele metalurgice unite
(25% fontă, 75% fier Titan, Nădrag, Călan,
vechi), cu un preţ de împreună cu minele Teliuc
producţie mai redus (2,06 şi uzina Ferdinand. (p.
lei/kg faţă de 2,77 lei/kg), 142)În regiunea
existând şi cauze Hunedoarei exista cea mai
tehnologice care conduceau mare rezervă de minereuri
la creşterea costului. (p. din ţară. La fier, acestea,
141) În 1932 deja, U.D.R. concentrate mai ales în
ajunsese la o încărcătură Masivul Poiana Ruscă,
pentru cuptoare de 17% reprezentau 84% din totalul
fontă şi 83% fier vechi, iar naţional, în vreme ce
T.N.C. Ferdinand la 23% rezervele bănăţene ale
fontă şi 77% fier vechi. În U.D.R.-ului erau doar de
general, U.F.H. livra pe 8,5%. 70% din patrimoniul
piaţă mai mult naţional de minereu de fier
semifabricate, precum fontă se aflau pe teritoriul U.F.H.
brută, lingouri, laminate De asemenea, în apropiere
sub formă de ţaglă, minereu era bazinul carbonifer al
de fier etc. Acestea erau Văii Jiului, cu 97% din
vândute, reprezentând 80- rezerva de cărbune brun a

195
ţării şi cu 50% din rezerva Nădrag) totalizau 48%, iar
totală. Zăcămintele de gaz cele din Ardeal
metan din judeţele Târnava (Hunedoara, Cluj) 26%. (p.
Mare şi Târnava Mică nu se 147) În timp ce U.F.H.
aflau decât la 100-120 km utiliza minereul de fier din
distanţă. (p. 144) În zonă Poiana Ruscă, având o
erau şi importante cantităţi concentrare de 37%,
de fier vechi, provenite din U.D.R. importa 50% din
activitatea industrială. La minereul folosit, de o
Reşiţa se produceau şi calitate mai bună, aceasta
materiale refractare, iar din având evidente urmări în
1941 şi la Hunedoara era producţia de fontă. (p.
pornită o fabrică de 150)După 1944 a urmat şi
dolomită. La mangan, la U.F.H. o nouă „perioadă
rezervele din Banat grea, datorită tuturor
însemnau 14% din totalul implicaţiilor din viaţa
naţional, faţă de 32% în socio-economică ce
Carpaţii Orientali. (p. 145) influenţau climatul de uzină
de la Hunedoara; peste
În 1941, cele 5 furnale ale toate acestea apare tot mai
U.F.H. produceau 175.000 t des implicarea politicului în
fontă (58% din totalul ţării), viaţa uzinei. Trebuie
iar cele 2 de la U.D.R. doar consemnat că nu este vorba
105.000 (33%). La oţel de politicul autohton,
raportul era de 58-24 în românesc, ci de influenţa
favoarea U.D.R. (8 politică importată prin
cuptoare faţă de 4), iar la mijloacele vremii (subl.
cuptoare electrice „scorul” aut.) din Uniunea
era de 32% U.D.R. – 28% Sovietică.” (p. 151) S-a
U.F.H. La laminate, tot încercat totuşi construirea
U.D.R.-ul conducea cu unei fabrici pentru
38%-18%. (p. 146) producerea cocsului, în acel
Capacităţile de laminare din moment singurul loc din
Banat (Reşiţa, Ferdinand, ţară unde acesta se

196
producea fiind Reşiţa. (p. condiţii, descreşterea medie
157) În special după anuală a P.I.B.-ului în
naţionalizarea din 1948 s-a perioada 1985-1989 este de
trecut la un proces de 0,7% (0,9% în industrie).”
sporire accelerată a (p. 184) Evident,
capacităţilor industriale. fenomenul s-a accentuat
după 1989, în condiţiile
În ultimii ani ai perioadei schimbării sistemului
comuniste, criza în care se economic.
afla economia românească
a început să îşi facă simţite Combinatul Siderurgic
efectele, fapt descris astfel Hunedoara a fost
de către Romulus Vasile reorganizat în baza H.G. nr.
Ioan: „Evoluţia siderurgiei 29/14.01.1991, când a luat
ultimului deceniu al fiinţă S.C. „Siderurgica”
secolului al XX-lea a fost S.A. (p. 183) Au început să
marcată de perioada de fie oprite unele capacităţi
declin a economiei industriale, (p. 159) însă s-a
naţionale care începuse în evitat disponibilizarea
anul 1985, când s-a masivă de personal. (p.
înregistrat pentru prima 192) Un bun conducător al
dată după 1980 o reducere a acelei perioade a fost Silviu
Produsului Intern Brut – Samoilescu, pensionat însă
P.I.B. În anii următori, cu în 1996. „Odată cu Silviu
excepţia anului 1986, când Samoilescu se încheie era
P.I.B.-ul a crescut cu 2,3%, romantică a siderurgiei
tendinţa de diminuare a hunedorene.” (p. 193) În
indicatorilor anuali s-a general, problemele şi
adâncit. Principala ramură convulsiile survenite în
care genera descreşterea aceşti ani pot fi din nou
P.I.B.-ului era industria, puse în relaţie de paralelism
care în acea perioadă cu ceea ce se întâmpla în
reprezenta 50% din P.I.B., aceeaşi perioadă la Reşiţa.
până în 1989. În aceste În cele din urmă,

197
Siderurgica a devenit ocupat pe atunci de aceasta
proprietatea indienilor din în cadrul industriei
grupul L.N.M.-I.S.P.A.T., româneşti. Însă prezentarea
la pachet cu Petrotub cu modestie, în termeni
Roman, cu care nu avusese pozitivişti, a realităţilor
nimic în comun până Hunedoarei ne arată că nici
atunci. (p. 221) Lucrarea se ea nu a fost mai prejos. În
încheie cu o scurtă trecere concluzie, ambele centre
în revistă a mişcării industriale de tradiţie au
muncitoreşti desfăşurate la cunoscut faze asemănătoare
Hunedoara de-a lungul de dezvoltare şi de
timpului. reorientare, care le fac să
arate ca nişte oraşe-surori,
Lucrarea lui Romulus împreună la bine şi la greu
Vasile Ioan este probabil de-a lungul timpului.
cea mai completă
monografie a istoriei * Romulus Vasile Ioan, A
industriei regiunii doua epistolă către
Hunedoara, având ca merit hunedoreni. Eisenmarkt,
principal faptul că o pune Vajdahunyad, Hunedoara,
mereu în legătură cu Editura „Neutrino”, Reşiţa,
contextul în care s-a 2007, 247 p.
desfăşurat. Autorul a scos
în evidenţă multe aspecte
asemănătoare fenomenelor
petrecute la Reşiţa în
perioade de timp apropiate.
În acest sens, prezentarea
Reşiţei ca un etalon şi ca un
permanent termen de Pagini invitate
comparaţie până în
momentul naţionalizării Mircea Rusnac –
demonstrează faptul că Bănăţenii (de munte)
autorul cunoaşte locul

198
văzuţi de un Ausländer Ca orice regiune situată la
de lux interferenţa unor lumi
diferite, şi Banatul a
suscitat de timpuriu
interesul unor observatori
de primă mărime. În 1780,
Francesco Griselini analiza
situaţia românilor bănăţeni
de atunci, impresiile sale
nefiind deloc măgulitoare.
Chiar dacă le recunoştea
acestora unele calităţi
(ospitalitatea, pioşenia,
ascultarea copiilor faţă de
A doua lucrare a lui părinţi), totuşi trăsăturile
Romulus Vasile Ioan, „cel negative predominau net:
mai ardelean dintre erau primitivi şi ignoranţi,
bănăţeni” femeile nu erau frumoase,
(http://romulusioan.blogspo abundau în rândul lor hoţii
t.com), este de o factură şi tâlharii, erau cruzi, dar şi
total diferită de prima fricoşi, murdari şi mult mai
analizată aici. Dacă aceea înapoiaţi decât vecinii lor
se axa în special pe trecutul sârbi. Aceasta era însă la
Hunedoarei, ţinutul de începutul modernizării,
obârşie al autorului, văzut, după care peste Banat s-a
este adevărat, de multe ori revărsat influenţa
în comparaţie cu istoria civilizatoare austriacă. În
industrială a Reşiţei, de rândul românilor, Banatul a
data aceasta avem de a face început să fie considerat
cu o radiografie strictă a „fruncea”, iar după 1919
experienţei trăite de el în mulţi au fost atraşi de
Banat.* Concluziile trase ar mirajul dezvoltatei regiuni.
trebui să ne intereseze şi să Totuşi, care este situaţia
ne preocupe în cel mai înalt actuală? Tocmai la această
grad.
199
întrebare răspunde conquistadorii sau
Romulus Vasile Ioan, un alt Napoleon, nici creatori de
observator de primă mână, frumos ca marii artişti
specialist atât în domeniul italieni, nici mari
tehnic, cât şi în cel istoric. revoluţionari în politică sau
De o asemenea opinie cultură, nici catolici.
autorizată nu se poate face Conform opiniei sale,
abstracţie. trăsăturile negative s-au
accentuat în a doua
Lucrarea Singur printre jumătate a secolului al XX-
bănăţeni are câteva părţi lea: „A apărut ceva în
distincte: la început, autorul educaţia individului şi în
face unele consideraţii formarea caracterului
despre situaţia şi românului după cea de-a
mentalitatea găsite de el în doua jumătate a secolului al
Banat (de munte, cum ţine XX-lea. Cu toţii ne amintim
să precizeze), apoi prezintă de a fi băiat deştept, a fi
istoria foarte recentă a şmecher, sau vezi, ăla se
siderurgiei reşiţene şi în descurcă! (subl. aut.) De
final face ample prezentări, fapt, în spate se ascundea,
de mare interes, asupra mascată, cosmetizată, hoţia,
situaţiei economice şmecheria, care a creat
internaţionale şi naţionale, undeva o breşă cu urmări
cu accent special desigur pe incomensurabile în
industria de profil. tipologia românului matur
de după 1980 şi până în
De la început, Romulus prezent, atunci când
Vasile Ioan prezintă unele sintagmele educaţiei
opinii interesante, anume că enunţate începeau să-şi facă
românii seamănă prea puţin efectul. Să nu uităm că
cu celelalte popoare latine, alături de ridicarea hoţiei la
neavând virtuţile acestora. rang de isteţime («Vezi, se
Nu sunt nici mari descurcă, e isteţ!» - subl.
cuceritori, precum romanii, aut.), s-a aplicat consecutiv

200
sintagma «Lasă, destul am Totuşi, analiza autorului se
muncit eu, măcar el să o focalizează asupra
ducă mai uşor» – subl. aut. bănăţenilor, în mijlocul
(aşa vorbea un părinte din cărora îi este dat să trăiască:
perioada comunistă în „personajul principal este
familie, în auzul copilului). bănăţeanul”, spune el. (p.
Astfel s-a creat, cu foarte 12) În continuare se face
puţin efort, un om care distincţie între Banatul de
dorea să câştige uşor şi, munte şi cel de pustă, care
dacă se poate, fără muncă, „diferă radical, putem
prin şmecherie. Se crease o spune chiar până la
mentalitate împotriva contradicţie. Nu numai prin
sintagmelor de genul peisaj, ci mai ales ca
«Meseria este brăţară de mentalitate a populaţiei.”
aur», «Să trăim din muncă (p. 12) Deci toate referirile
cinstită» etc. (subl. aut.) îi vor viza pe bănăţenii din
Devenise o ruşine să obţii zona montană.
note mari învăţând, era la
modă să copiezi sau să În aceste locuri, Dumnezeu
cumperi o notă, era ruşinos a făcut o „risipă de
să fii angajat şi să câştigi bogăţie”, dar aceasta nu se
cinstit atâta timp cât puteai reflectă în modul de viaţă al
să-ţi rezolvi un concediu locuitorilor: „Am întâlnit şi
medical, o pensie de boală, oameni care aveau de toate
o repartizare la un loc şi nu ştiau să se bucure de
călduţ sau dădeai «dreptul» ele. Aceştia nu mai sunt
(subl. aut.) acolo unde normali.” (p. 13)
trebuie ca să se rezolve
problema.” (p. 9) Credem Ca şi Griselini, şi Romulus
că toţi românii pot Vasile Ioan a găsit unele
recunoaşte, măcar în sinea calităţi ale bănăţeanului. Un
lor, adevărul acestor evident plus este colecţia de
lucruri. cristale a lui Constantin
Gruiescu, altul ar fi

201
declanşarea revoluţiei din mai mult în Banat. Toţi cei
1989. Însă, ca şi mai care se consideră bănăţeni
demult, aspectele negative sunt mândri/făloşi (subl.
predomină puternic în viaţa aut.). (…) De ce, nu pot să
Banatului. precizez. Ca simplu
participant de o vreme la
Bănăţeanului îi lipseşte viaţa socială din Banat,
punctualitatea, are tendinţa consider această afirmaţie
să tărăgăneze lucrurile. (p. ca fiind una stupidă.” (p.
14) În vestita parabolă a 17) În acest caz, trebuie să
caprei vecinului, varianta admitem că Romulus
bănăţeană este: „Să moară Vasile Ioan vede corect
şi Ion, să moară şi capra.” lucrurile.
(p. 15) În Banat „nu putem
menţiona manifestări Muzica practicată acum de
patriotice semnificative”, ei este în mare regres faţă
comparabile cu ale de cea din trecut, fiind doar
celorlalte regiuni: o copie a celei sârbeşti. (p.
„bănăţeanul consideră că 18) Solidaritatea
doar Banatul este patria manifestată la revoluţie este
lui.” (p. 16) Şi în plus: „destul de rar întâlnită în
„Bănăţeanul autentic ştie să ultima perioadă.” (p. 18)
se adapteze la toate „Banatul şi bănăţeanul au
condiţiile, el este patriot fost întotdeauna, până la
atunci când se referă la contactul cu el şi ei, două
Banatul lui (subl. aut.), noţiuni admirate. Banatul,
indiferent pe unde trec în privit din orice parte a
prezent graniţele.” (Ibidem) României, pare un spaţiu de
invidiat. Însă convieţuirea
Un mare defect al în acest areal nu e tocmai
bănăţenilor este în viziunea aşa.” Aceasta din următorul
autorului mândria, foarte motiv: „Este singura
supărătoare pentru ceilalţi: regiune din România unde
„Este lucrul ce frapează cel noul venit este întâmpinat

202
cu eticheta de vinitură. Potrivit lui Romulus Vasile
Eticheta pare, la prima Ioan, toate aceste defecte
vedere, o metodă de ale bănăţenilor s-au
protecţie împotriva ştirbirii, repercutat negativ asupra
vezi Doamne, a sângelui situaţiei Combinatului
nobil de bănăţean.” (p. 19) Siderurgic Reşiţa. Acesta a
mai avut şi ghinionul
De aici şi până la privatizării eşuate cu firma
separatism nu mai rămâne „Noble Ventures”, ceea ce
decât un pas: „Spun asta a fost „o mare porcărie, o
fiindcă de foarte multe ori nedreptate.” (p. 27) Pe
am remarcat la populaţia multe pagini este relatată pe
care cu mândrie îşi spune larg istoria acestei
bănăţeană următoarea privatizări şi a anulării sale
sintagmă: Banatul nostru ulterioare. Faptele fiind
sârbesc, reuniunea încă foarte apropiate în
bănăţenilor, cooperarea timp, nu vor putea fi
bănăţeană, considerându-se temeinic studiate decât cu
ca fiind elita românilor. ajutorul documentelor care
(…) Există tendinţa de a vor fi accesibile în viitor.
considera Banatul ca fiind Important este că vechea
buricul pământului.” (p. 19, uzină reşiţeană a evitat în
sublinierile autorului) ultimul moment colapsul,
Totuşi: „În Banat nu s-au iar autorul vorbeşte tocmai
înregistrat manifestări în calitate de director
xenofobe sau cu alte general din perioada de
conotaţii etnice. Banatul regenerare de după acest
pare la prima vedere un greu impas. Evident, etapa
spaţiu în care s-a dorit actuală, datorată noilor
efectuarea unui experiment investitori ruşi, este net
legat de convieţuirea în superioară erei „Noble
U.E.” (p. 20) Ventures”.

203
Ce a găsit inginerul proşti, adică vin alţii să ne
hunedorean venit în fruntea înveţe pe noi.” (subl. aut.)
C.S.R.? După descrierea sa, Pe deasupra: „Fluxul
situaţia era absolut tehnologic era gândit de aşa
nefirească. A fost natură, încât să nu
întâmpinat cu ostilitate: funcţioneze pentru a avea
„Exista o înverşunare a performanţă. Parcă cineva
localnicilor împotriva se gândise ca fabrica să
uzinei, dar cei mai revoltaţi meargă cu spatele.” (p. 50)
şi cei mai recalcitranţi Totul era ambiguu:
reclamagii erau chiar foştii „Salariaţii nu vorbeau şi nu
angajaţi. Am avut ocazia să ştiau să explice clar un
cunosc şi alte situaţii fenomen, cadrele tehnice
similare în alte localităţi, vorbeau o limbă tehnică
dar niciunde răutatea şi meglenoromână (subl.
dorinţa de a se răzbuna pe aut.), era cumplit să încerci
uzină nu atingea asemenea să înţelegi ce se întâmplase
cote.” (p. 50) Salariaţii, în aici. Nu se vorbea clar,
loc să servească interesele compartimentul tehnic al
uzinei, comercializaseră în acestei fabrici nu a introdus
anii anteriori pe piaţa în limbajul uzinei o limbă
iugoslavă salopete, bocanci, clară, tehnică, şi atunci, din
scule şi dispozitive dorinţa de comunicare,
mecanice, pe lângă benzină. uzina şi-a creat propriul
„În uzină, formalismul era limbaj.” (p. 51) Ne
la loc de cinste.” (p. 50) întrebăm, dacă aceste fapte
sunt adevărate, cum ar fi
Şi conducerea uzinei era putut o asemenea uzină să
divizată, noii veniţi fiind funcţioneze în mod normal
sabotaţi de cei vechi: şi să fie şi profitabilă?
„Trebuia demonstrat că cei
doi noi veniţi (Radu Noii veniţi erau mereu
Constantin şi Romulus confruntaţi cu tradiţia
Vasile Ioan, n.n.) sunt locală: „Au venit să ne

204
umilească, pe noi care am Banatului. „Limbajul tehnic
creat siderurgia din Reşiţa avea cuvinte ce
românească.” (subl. aut., p. nu se foloseau niciunde, era
51) Iar angajaţii erau evidentă influenţa
încurajaţi şi de alţi separatistă a bănăţeanului.
concetăţeni: „Foştii salariaţi Nivelul unor şefi în
ai C.S.R. (pensionari ori sectoarele fluxului de
plecaţi) se manifestau la producţie era mult sub ceea
reuniuni social-culturale şi ce era nevoie pentru a pune
prin presă cu o evidentă corabia pe linia de plutire.”
ostilitate împotriva C.S.R. (p. 53) Chiar şi noul cuptor
(nu am înţeles de ce, dar electric fusese prost
aşa era), uzina avea peste amplasat: „Inexistenţa unei
1.500 de procese cu foşti şi strategii de dezvoltare a
actuali angajaţi.” (p. 51) Iar secţiei de oţelărie şi a
sindicatul era şi el uzinei în ansamblul ei
intransigent: „Toate făceau ca toate costurile de
discuţiile, chiar şi pe teme modernizare pentru
banale, se făceau numai pe utilajele existente şi pentru
un ton ridicat.” (p. 51) noile investiţii să fie duble,
iar în unele cazuri chiar
Toate aceste forţe locale triple.” (p. 54)
negative (sindicatul,
angajaţii, foştii conducători, Trebuie să recunoaştem:
partidele locale, pensionarii oricâte prejudecăţi ar avea
ceserişti, administraţia autorul împotriva
locală) se coalizau, bănăţenilor (care acum
trimiţând conducerii din încep să devină minoritari
Slatina „un flux continuu în Banat), părerile
de informaţii, de cele mai doctorului inginer se cuvin
multe ori false şi a fi luate în seamă. Suntem
tendenţioase.” (p. 52) Acest siguri că starea tehnică a
obicei ar proveni din C.S.R.-ului era aşa cum o
trecutul turcesc al descrie el şi cel puţin

205
această parte a criticilor afirmaţiile pe date şi
sale este întrutotul corectă. argumente incontestabile.
Până la urmă, întreaga Aceasta dă un plus de
situaţie provenea dintr-o credibilitate lucrării şi ne
mentalitate deficitară a asigură că tot ceea ce
multor salariaţi şi a altor prezintă este autentic.
locuitori cu care aceştia
erau în contact. Cât de În final, Romulus Vasile
departe ne apare acum Ioan dă bănăţenilor unele
vremea St.E.G.-ului sau cea sfaturi de bun simţ. Aceasta
a U.D.R.-ului! Acum pentru că uzina lor, „un
C.S.R.-ul s-a mai pus pe combinat, cândva un
picioare, prin efortul simbol al industriei române,
conducerii şi prin infuzia de a fost plimbat, faultat,
capital rusesc. În concluzie, masacrat, după principii şi
ne putem întreba la fel ca şi interese politice şi/sau
Romulus Vasile Ioan: locale.” (p. 128) Deci ce ar
„Dacă suntem cei mai trebui să facem noi,
făloşi, cei mai deştepţi, bănăţenii?
primii la toate, cei mai…,
de ce suntem ultimul judeţ „Bănăţenii au plătit şi mai
din ţara românească?” (p. plătesc un preţ scump
69) pentru mândria lor atât de
mare. În fala lor au pierdut
Prezentarea amplă făcută şi încă vor mai pierde
apoi contextului naţional şi multe. Fala bănăţenească
mondial al dezvoltării este cel mai mare
siderurgiei poate suscita un consumator de resurse atât
deosebit interes, cel puţin materiale (băneşti), cât şi
pentru un nespecialist în energetice (energii umane).
domeniu. Ea este de natură Şi totul din cauza unor
să ne indice, o dată în plus, încăpăţânări prosteşti şi a
că omul acesta ştie ce spune unor interese meschine,
şi întotdeauna îşi bazează care şi astăzi bântuie prin

206
halele de pe malurile munceşte” şi „vom fi mai
Bârzavei. Drept dovadă că puţin clevetitori.” (p. 129)
bănăţeanul îşi schimbă Ar fi aşa de greu, oare? În
părul, dar năravul ba.” (p. concluzia lui Romulus
128) Deci, primul lucru, ar Vasile Ioan: „Reşiţa are
trebui renunţat la mândria puţine şanse să redevină
fără fundament. Apoi, ceea ce a fost, asta este clar.
trebuie „să nu considerăm Renaşterea oraşului (subl.
modestia ca fiind sărăcie.” aut.) este în noi, în
Va trebui să considerăm capacitatea viitorilor
„munca singurul izvor de conducători de a înţelege că
generare a avuţiei nu trebuie trăit în prezent
personale, regionale, numai din trecut. Urbea
naţionale.” Şi mai ales, trebuie să-şi schimbe
„vom renunţa să mai trăim profilul economic, iar
numai din poveştile cu ce cetăţenii – mentalitatea.”
au făcut alţii acum 237 de (p. 129) Iată condiţiile pe
ani, acum 150 de ani etc. care va trebui să le
Important este ceea ce îndeplinim pentru a ieşi din
facem noi, acum.” (subl. starea actuală de înapoiere
aut., p. 128) generală, aşa cum le vede
conducătorul singurei
Observaţii absolut corecte, întreprinderi rentabile din
după părerea noastră. oraş.
Cercetarea trecutului este
necesară pentru a ne Încheiem aici prezentarea
cunoaşte identitatea. Însă opiniilor lui Romulus
trăim în prezent şi trebuie Vasile Ioan, care poate că
să continuăm realizările multor bănăţeni neaoşi le
înaintaşilor, care au muncit vor lăsa un gust amar.
pentru ei, aşa cum şi noi Comparativ cu descrierile
astăzi trebuie să muncim lui Griselini (care a petrecut
pentru noi. De aceea, „vom şi el trei ani în Banat),
respecta munca şi pe cel ce parcă defectele noastre s-au

207
înmulţit şi s-au agravat. Să
ne gândim cât a progresat
în acest răstimp lumea
civilizată, care nu trăieşte
doar din trecut. Bănăţenii
au capacitatea nativă şi
inteligenţa care să le
permită să se ridice acolo
unde le este locul.
Problema este că acest
lucru nu se poate realiza
decât exclusiv prin eforturi
proprii. Romulus Vasile
Ioan, dincolo de limbajul
său direct şi expresiile
spuse pe şleau, care pe unii
îi pot şoca, ne dă unele
sfaturi de bun simţ, cum
făceau şi trimişii Mariei NINA CURI|A
Tereza pe vremuri. Atunci,
bănăţenii au înţeles Reşiţeni şi hunedoreni,
misiunea care le era oameni din două judeţe
încredinţată şi au făcut din s-au întâlnit aseară pentru
regiunea lor un „colţ de o clipă de relaxare
rai”. Acum, vor mai găsi
motto:
energiile trebuincioase
Nu e uşor să fii Romulus
pentru o a doua renaştere? Ioan Vasile”...
…” Ca să fi om întreg”…(
*Ioan Romulus Vasile, Rudyard Kipling)
Singur printre bănăţeni,
Editura „Neutrino”, Reşiţa, Reşiţa - Culoare, cuvinte de
2008, 133 p. suflet, muzică. În această
ambianţă s-a desfăşurat
dublul eveniment cultural
găzduit de Galeria Agora.

208
Expoziţia a cuprins lucrări ale combinat asemănător, care
artiştilor Petru Comisarschi, trecea
Cristian Mircioane, Adriana prin probleme asemănătoare,
Ilin Tomici, Radu Ro§an, Ştia despre ce era vorba. În
Tiberiu Balasz, Torino plus, după preluarea CSR-ului
Bocaniciu, Dan Vifor Pichiu. de către TMK, el a fost cel
Lucrările au fost realizate în chemat să culeagă „roadele”
acest an la o tabără de pictură precedentei privatizări. Însă,
desfăşurate la Văliug, finanţati nu avem de-a face nici cu o
de directorul TMK, Romulus lecţie de istorie. Chiar şi titlul
Ioan Vasile. Lucrările expuse acestei cărţi ne împinge către
au fost prezentate, criticate, o latură sentimentală.
descoperite celor prezenţi de Singură- tatea pe care autorul
criticul de artă Călin Chincea. o simte, poate o scăpare
„Singur printre bănăţeni“ Este nevoită din
titlul cărţii ce poartă partea unui om obişnuit să
semnătura directorului TMK, poarte o mască
Ioan Romulus Vasile, a cărei asemănătoare oţelarulului.
lansare a avut loc aseară. Totuşi, inginerul este şi el om
Hunedorean de origine, la rândul său, obligat să se
reşiţean supună slăbiciunilor umane.
prin... forţa împrejurărilor. Dar el este primul care îşi
Despre autor şi carte au vorbit recunoaşte greşelile. „Nu e
prieteni şi cunoscuţi. La ce ne- uşor să fii Romulus Ioan
am putea aştepta de la o carte Vasile”... Câteva cuvinte care
scrisă de un inginer? Termeni spun mai mult decât orice
seci, date sterile? Nu şi în despre un om în mintea căruia
acest caz. În „Singur printre se luptă inginerul, directorul,
bănăţeni” descoperim o altă istoricul, dar şi fiinţa umană O
pasiune a inginerului Romulus fiinţă umană cu părţile sale
Vasile Ioan - istoria. ştiinţa bune şi rele, cum sunt toţi
trecutului, care ne ajută să ne oamenii, inclusiv bănăţenii.
putem trasa viitorul. Viziunea De aceea, autorul nu poate fi
sa asupra privatizării eşuate acuzat de ipocrizie când
cu Noble Ventures, de aminte şte anumite aspecte
exemplu, se remarcă în mod mai dificile ale zonei noastre.
special. Avem de-a face cu un Putem
om accepta aşa ceva de la o
care a văzut totul clar, din persoană care a văzut bârna
exterior, nefiind implicat în din ochii săi înainte de a
mod direct. Însă, lucrând la un

209
vedea paiele din ochii noştri. virtuală este generată de noi
Indiferent înşine şi ea se numeşte
cât de greu ar fi de acceptat,
nici noi nu suntem perfecţi
amintire. Amintirea este un
cum nici autorul nu e. Nu spaŃiu virtual, trăit, în care
există perfecţiune Probabil că putem să deformăm din
acesta e şi motivul singurătăţii motive omeneşti unele date
sale. Inginer înainte de orice, ale scenariului. Trecutul
tinde spre perfecţiune fără a o
putea găsi. Bănăţenii prezenţi
este amintire, mărturisire,
la eveniment l-au făcut să istorie, documente, etc.
înţeleagă că e unul dintre ei şi Trecutul poate reveni
că de fapt perfecţiunea trebuie oricând în realitate, el poate
lăsată în seama transmite semnale
zeilor.
De asemenea, oricât
modificatoare de conştiinţe
de mult a vrut autorul să şi destine. Amintirea ca
evidenţţieze faptul că a scris amprentă a unui eveniment
cartea în calitate de inginer şi trecut, poate genera pasiune
nu de ardelean sau bănăţean şi emoţie, fiind singura
s-a înşelat..
A scris-o ca şi om.
metodă care ne poate
cufunda în trecut. Prezentul
este o entitate, cea mai
fragilă. Prezentul permite
transformarea viitorului în
Romulus Vasile IOAN trecut. Analizând trecerea
anilor, a vieţii, îmi pun
Motivaţie sau postludiu problema dacă există
la pagini invitate prezent, sau timpul se
derulează între viitor şi
…Timpul nu aşteaptă, este trecut. De aceea, popoarele
inamicul imbatabil al care şi-au evaluat şi
tuturor. Timpul este apreciat trecutul au avut
ireversibil, sensul fiind viitor, evoluând cu
implacabil spre „finish”. Cu înţelepciune în prezentul
metodele actuale, nu trecător. Viitorul este
cunosc să se poată realiza o izvorul nesecat de viitoare
călătorie în timp. Călătoria
210
amintiri. Viaţa nu este un fie printre noi. Nu vom ştii
spaţiu limitat de naştere şi niciodată cu certitudine
moarte, conţinutul ei este dacă moartea este un final
plin de căderi şi înălţări. sau doar o trecere. Deşi
Este greu să defineşti într-o moartea, ca final, îmi
frază noţiunea de viaţă. De displace. Accept finalul
aceea înţelepţii lumii au vieţii, fiind o realitate
studiat biblioteci de tăbliţe independentă de mine, care
scrise pe lut, papirusuri, trebuie să ne transcende
epistole, scrieri pe piatră, într-un alt spaţiu energetic,
informaţii pictate, textele un alt univers. Fiindcă,
semite, Vechiul şi Noul dacă nu credem că ISUS a
Testament ca esenţă a înviat, totul este zadarnic.
inspiraţiei divine, cărţi Pasiunea este una dintre
vechi şi documente fără a o flăcările vieţii fiinţei
caracteriza complet. Viaţa, umane, ea generează căderi
pentru mine, nevrednicul şi înălţări, dar poate
laic, este un dar de la însufleţi cele mai benefice
Dumnezeu, este un spaţiu fapte. Pasiunea este
energetic, un N - reactivul care poate mistui
dimensional care trebuie fiinţa umană pentru un Ńel.
trăit la maxim. În momentul Ea poate fi indusă sau
naşterii nici nu am putea dobândită şi, de aceea,
refuza acest cadou. Cred că efectele ei sunt diferite.
nu este nimic mai frumos în Inginer fiind, am iubit
această lume ca Viaţa, care istoria, chiar pot spune am
ne dă şansa de a făcut o pasiune, m-am ferit
conştientiza lumea. În tot timpul de a face
această viaţă am cunoscut aprecieri la adresa
oameni de care mi-a fost adevărului istoric, am
drag şi pe care îi îndrăgesc considerat că acest avatar
şi acum, chiar dacă ei nu este exclusiv al istoricilor şi
mai sunt. Doresc tot timpul, de aceea, această carte nu
chiar dacă mă mint, ca ei să este o carte de istorie

211
tradiţională, ci ea este grupul multidisciplinar mai
rezultatul dorinţei reconfortant pentru
inginerului de a ordona vremurile actuale. Grupul
evoluţia tehnicilor de multidisciplinar poate
obţinere a fierului într-un prezenta o garanţie a
habitat cunoscut. Cartea consistenţei unei lucrări.
este modul în care am ales Am apreciat ingeniozitatea
să-mi exprim pasiunea şi iscusinţa meşterului
despre trecut şi amintiri. fierar care a transformat
Cartea nu este completă natura în unelte. Aceasta
dar, odată scrisă şi mi-a indus un interes de
publicată, nu îmi mai scormonitor în practica
aparţine, ea este a celor ce fierăritului. Cu siguranţă
au răbdarea de a o citi, vacanţele de vară petrecute
poate fi atacată, criticată, lângă bunicul meu
completată. Cu siguranŃă Gheorghe Dărămuş, meşter
istoricul, deţinătorul fierar în satul łelna
adevărului despre trecut, va (jud.Alba), când urmăream
critica vehement spectacolul modelării
impardonabila violare a fierului, a avut o influenţă
unui domeniu al ştiinţei de asupra pasiunii pentru
un practicant al ştiinţei istoria fierului. În timpul
aplicate. Nu mă voi supăra, şcolii în subconştientul
ce este scris trebuie meu s-a înregistrat o nouă
forfecat, iar alinarea mea va amprentarepasională:
fi dezbaterea. Şi totuşi, am ISTORIA. Ultima clasă de
să-mi cer scuze, nu apreciez şcoală generală, clasa a
munca solitarului decât în VIII-a a fost şi ultimul
atletism, alergătorul de contact cu istoria, fiindcă
cursă lungă sau parcursul meu a fost legat
maratonistul, care luptă de de tehnică, Liceul
unul singur cu timpul cu Industrial, clasa de
spaţiul şi cu el însuşi. Termotehnică (1971-1976),
Consider team-ul ca fiind Politehnică (1977-1982),

212
iar în acest segment de cetăţile Dacice din Munţii
educaţie tehnică, istoria nu Orăştiei; Valea Fierului
se preda. Cele două Densuş, Valea Caselor,
amprente pasionale au zona Ghelarului, pădurea
rămas latente în oraşului din Teliuc; locurile
subconştientul meu până în în care au existat fierării de
12 iunie 1984, când în pe văile Cernei, Govăjdiei,
deschiderea Sesiunii de Runcului şi Zlaştiului;
comunicări ştiinţifice amplasamentul furnalului
dedicate aniversării a 100 de la Topliţa cu feeria
de ani de la pornirea zonei, furnalul de la
primului furnal la Govăjdie unde am dormit
Hunedoara, ch. Nicolae noaptea în campusul sportiv
Kindler a Ńinut o prelegere din vechiul amplasament al
introductivă referitoare la Oficiului de Furnale şi
istoria fierului la Forje ale v din vechiul
Hunedoara. Scrierea amplasament al Oficiului
acestei cărŃi pentru mine a de Furnale şi Forje ale
fost o călătorie în timp, cu Transilvaniei, Muzeul
ajutorul amintirilor proprii Castelul Corvinilor şi
dar şi utilizând imaginaţia Muzeul Fierului. Se pot
proprie alimentată de trecut scrie şi spune multe, dar
(documente, materiale istoria fierului hunedorean
bibliografice consultate şi trebuie să fie rescrisă de un
fapte istorice). Este greu să- trăitor al acestor canoane.
Ńi imaginezi ceea ce nu Cartea a fost începută la
poţi cuprinde. Dar călătoria Hunedoara şi finalizată la
mea a fost susţinută şi de Reşiţa, în Banat. Este greu
dese incursiuni în locurile exilul fiindcă, doar departe
cheie ale acestei istorii. conştientizezi trecutul, care
Trebuie amintite desele altfel trece neobservat.
excursii şi drumeŃii de Trecutul prin amintire
documentare la : Popeasca transformă exilul într-un
din Cinciş - Villa Rustica; purgatoriu care te face să te

213
judeci pe tine şi să (coordonatorul meu de
conştientizezi valoarea a doctorat), Nicolae
ceea ce nu mai ai. În Banat, Murguleţ, Otto Adler, Petru
muncind cu sârg la Ianc, Mircea Penescu,
revigorarea uzinei Gheorghe Pogea, Costache
siderurgice, am reuşit să Trotuş, Constantin
înţeleg foarte bine cuvintele Catrinoiu, Teodor Hepuţ,
„Ce vremuri şi ce oameni Petru Opriş, Dumitru
mai erau, pe Bobârnea, Dorin
când,…..Pasiunea pentru Dobrovici, Aurel Jurj, Gică
istorie m-a adus în contact Rădulescu, Silvia Vacu,
cu persoane agreabile, cu Mariana Nicolae, Nicolae
care am rămas prieten. Voi Păcuraru, Maria Petrescu,
pomeni aici doar pe: Suzana Gâdea, Avram
Constantin Găină, Sabin Nicolae, Liviu Jucos, Iosif
Adrian Luca, Florin Vaida, Stefan Krisboi,
Draşoveanu, Valeriu Sîrbu, Francisc Weber, Doru
Ioachim Lazăr, Nicolae Gaita, Ionel Dobrin,
Cireşer, Nicolae Pilly, Gheorghe Amititeloaie, Ion
Mircea Dan Lazăr, Ionescu, Alexandru Nemet,
Cristian Roman, Rusalin Mihai Curcubătă, Ştefan
Işfănoni, Diaconu Dragoş, Tripşa, Gianfranco
Irina Iamandescu, Rudolf Gianfranchi, precum şi cu
Graf, Hans Rieser, Peter anonimii lucrători din
Zimmer,Martin Olaru, siderurgic, etc.
Werner Kremm, Constantin
Gruescu, Gheorghe PS:
Alimpescu, Ioan Lupu.
Profesia de metalurg m-a Deşi hunedoreni nu au dus
adus în contact cu lipsă de caractere şi
personalităŃi ale inteligenţă nu au putut trece
siderurgiei: Silviu peste orgoliile perdante de
Samoilescu, Sabin Faur, a reabilita şi reactiva
Iosif Tripşa, Ioan Dragomir numele acestei cetăţi:

214
Eisenmarkt (limba
germană), VajdaHuniad
(limba maghiară),
Hunedoara (limba română).
Eu cred că toţi avem
dreptul şi locul în această
Cetate. O zic nu din
cosmopolitism, zic fiindcă Folkistul Călin Jicărean, un
asta este istoria brav mesager al poeziei
Hunedoarei, cu maghiari, cantabile,
cu români şi cu germani. în Italia …
Va ramâne în programul
meu de viaţă o bilă neagră,
nemeritată într-o Românie
care se vrea europeană.

Concert românesc în Italia,


„ Elegie la Simeria”, de
Eugen Evu

Concert cu trubaduri … Andrei ZANCA

Poetului drag Eugen Evu


Călin Jicărean şi Viorel
Boldiş în Italia acest fulg

Aproapele de departe… se insinua dimineaţa

când am ieşit dintre arbori

215
pe câmpul pustiu.
Email ; podea_s@yahoo.com
Telefon ; 004 - 0 7 2 3 5 0 0 8 6 9
ningea. şi mi-a trecut
deodat’ prin gând

că aceşti fulgi

nu vor cunoaşte o altă


privire.

niciodată, de pe acum UN ARTIST V I Z I O N A R


În aceste „şarje” de metaloplastie ale ing. Alexandru Podea vibrează nu doar
o identitate, ci o viziune a destinului colectiv, o cutremurătoare parabolă ,
prin însăşi însingurarea mea prometeică dar şi icarică, eroică dar şi tragică, a existenţei umane şi a
sacrificiului creativităţii în modelarea oţelului şi prin impregnarea de spirit a
acestuia... Mesajul unificator al artei sale are o dimensiune creştină, este unul
al Devoţiunii şi al demnităţii, deloc patetic, cvasimotivat. În spaţii deschise,
ambientale, urbane sau industriale, Podea îşi aranjează cumva sanctuaric
în contopire deplină lucrarile, cu un mesaj totodată ecologic şi de design ingenios, estetizant,
confortabil integrat pentru perspective. Este mesajul regăsirii identitare a
omului care ia în stăpânire natura, fără a o distruge, ci pentru a o armoniza
prin progres, prin tehnologie .
Eugen EVU
cu un câmp pustiu, acest fulg

mereu în alt loc decât cel


Alexandru Podea- un
bănuit Metaloplastician de
geniu
trăindu-şi între cer şi pământ

stingerea înzăpezită

preschimbând istoria

în presentiment

când toţi au crezut c-am


plecat, eu

am închis poarta pe
dinăuntru

Hielbrunn,
Germania dec. 2010
O fiică a Hunedoarei în
Suedia

216
Dialog Marinela Bilavu fiind, trebuia sa-mi aleg cu
Halvarsson – Eugen Evu grija speciala, tu stii bine,
tema dansului pentru a putea
fi acceptata si pusa in scena
(tip dans tematic de exemplu)
dar pana si la dansul modern
Eugen Evu: Draga Marinela,
am fost colegi la o Casa de a fost o perioada unde mi se
cerea ca fetele sa aibe fuste
cultura performanta, tu fiind
in loc de pantaloni, asta
coregraf cu o rara vocatie,
limitandu-mi bineinteles stilul
formata in scoala clujeana.
miscarilor sau pur si simplu
Paradoxal, odata cu
obligand la un alt tip de
schimarea de regim si tot ce a
coregrafie decat, hai sa
urmat, ai fost inspirata si ai
spunem, muzica mi-o inspira.
plecat intr-o lume unde
democratia este istorica
si reala, urmand – sunt Si mai sunt multe alte detalii
convins – un destin. Dar si de natura asta care au facut
asumandu-ti-l. Stii ca te admir. parte din munca noastra de
Aceasta carte a mea este un "metodisti culturali”,
fel de caleidoscop – de fapt constrangeri pe care trebuia
publicistica culturala, dar sa le eviti cat se poate de
intretesuta cu idei si oameni, o diplomat, apeland mereu la
carte de seminar, a dialogului subrefugii, ori sacrificand
si a marturiei. Memorie a unei pentru ca totusi sa faci arta si
sume de prieteni - ce se vrea nu surogat de tip coreeean –
memorie a unor generatii cum a fost "Cantarea
artistice care interfereaza. Mi- Romaniei" in "viziunea"
am dorit tare mult sa stim cum activistilor ce ne
au umblat sub alte stele acei "vegheau" considerandu-ne
dintre noi care au plecat marfa propagandistica de lux.
ducand cu ei si amintiri, Atunci aveam senzatia aceea
chipuri, sentimente sau uitari frustranta ca fac ceva fara
de aici. Ce iti amintesti de placerea artei, ceva ce
aici, fie cu neplacere? mecanicizeaza sufletul, ceva
ce te sufoca, asa ca ne sileam
sa dam un invelis artitic de
M.B. Halvarsson: Ca in
fapt unor deliranti politruci
toata lumea, comunismul-
care transformau pana si
socialismul a facut ca o mare
parte din arta sa fie coprul uman in draperii,
contaminata. In ceea ce ma cortine cu lozinci sau inscriptii
pe stadioane. Acest absurd
priveste, coregraf si balerina

217
mi-l amintesc asa cum a fost: afirmat in occident, dupa
absurd. 1990, devenind la randul lor
profesionisti, inclusiv profesori
E.E. Ce iti amintesti cu universitari, sau instructori,
nostalgii? dansatori, actori, scriitori
s.a.m. d.
M.B.H. Inca am puternice
sentimente pentru inceputul E. E. Ce ai simtit in fata
meu de cariera coregrafica la unei culturi total diferite si
Casa de cultura; o fata de 18 te tip nordic?
ani plina de entuziasm si
dornica de implinire artistica si M.B.H. Din scoala – liceul de
a vietii, visatoare, care a avut arte clujean, - nu imi prea
sansa sa lucreze alaturi de o amintesc sa fi invatat prea
echipa foarte buna. Nostalgia mult despre Scandinavia,
timpurilor de atunci consta in aminteau doar despre vikingi,
legatura trainica, prietenoasa, dar totul parea foarte departe
foarte empatica si cumva si...., mitologic. Ajunsa aici,
boema care s-a format intre am avut ocazia sa vad pietre
noi colegii. Ne ajutam cu inscriptii morminte,
reciproc, fara rezerve, si monumente, cetati, toate
acordam o groaza din timpul vorbind despre o alta istorie,
nostru liber fara sa clipim si care m-a fascinat si am
totul il faceam cu mare devenit interesata sa vad cat
placere si pasiune, de aceea se poate de mult, sa aflu cat
si copiii sau tinerii care se poate de mult pentru a
veneau la activitatile noastre cunoaste acest popor mai
erau stigmatizati de aceeasi bine. Cum spune un proverb:
pasiune. Ii "magnetizam" si se "cunosti trecutul, atunci poti
cizelau pe fondul afectiv si o cunoaste viitorul". Este
intuitie anume, ca in zona impresionant sa vezi cat de
artei noastre, de fapt, era un mult s-au extins in Europa si
refugiu fata de ce se intampla nu numai. De asemeni, am
peste tot cu "massificarea". putut vedea ce inseamna sa
Astfel se si explica cum multi nu fi avut loc lupte in cel de-al
dintre ei si-au facut acolo doilea razboi mondial, pe
incepand, un viitor in aceasta teritoriul tarii. De aici, poate,
bransa, dar si literatura, arte, un loc special in istorie si un
jurnalism, cinema. Au inceput tip de civilizatie greu definibil
acolo, apoi s-au specializat comparativ european, dar cu
prin facultati si multi chiar s-au standard recunoscut inalt.

218
In Suedia au fost o multime de sarbatoresc: Pastele, ca si
mari savanti care au dus noi, Valborg - este o
faima tarii. Dar raportul dintre sarbatoare de primavara in 30
patrimoniul lor cultural si aprilie cand fac un foc mare
istoria lor este altul decat in de tabara pentru a alunga
spatiul nostru de valtoare, de
stigmat, de rascurci si rasuciri. "duhurile" rele si a avea un an
Nordul pare mai bland cu cei bun. O alta este
de sub cerul lui. Am cautat sa- "middsommar" (solstitiul de
mi fac o cultura medie spre a vara) care se sarbatoreste in
intelege si a ma integra week-end-ul respectiv. Se
cultural si habitual, inclusiv impodobeste un stalp de lemn
fiica mea scolarizata aici. cu flori si verdeata, se canta si
se danseaza in jurul lui.
E.E.Cum sunt suedezii in Desigurm gasim paralele cate
folclor? vrei cu ale noastre, undeva
avand o sorginte arhaica dar
M.B.H. Suedezii nu au un aici fara sincretisme. Se pot
folclor atat de bogat ca al face paralele cu zona sudica
nostru, in schimb au cateva insulara, englezii si irlandezii.
traditii ramase inca, cu "motiv" Riturile sunt cvasi- agrare la
religios. Dar stii bine ce origini si de cult solar – altfel
mitologie fascinanta au ! E in decat cel apollinic, desigur. O
substrat un trunchi foarte viu, alta sarbatoare este "första
din care s-au ramificat si advent" (primul advent) in 1
artele lor moderne. E ceva decembrie, unde lumea
special aici, acest premiul aprinde luminile la ferestrele
Nobel, care e un simbol demn caselor, steaua. Este ceva
de inteles si astfel: magic si nuantand religios
inventatorul dinamitei a teme ale colindelor noastre
instituit un fond destinat laice din Ardeal.
artelor, culturii, stiintelor,
nicidecum arsenalelor. Noi am E. E. Despre fiica ta
avea "nobeli" mai multi, Henri Andreea ?. Ea este Deia …
Coanda, Enescu, Eliade. Dar
se pare altfel "ard" sensurile si M.B.H. Deia, cum o alint eu a
semnificatiile in spatiul dintre venit in Suedia la un an dupa
imperii. mine si a urmat cursurile unui
"liceu" numit "international
Suedezii au cateva bacalaureat" timp de trei ani,
importante traditii, pe care le in limba engleza, liceu pe care

219
l-a terminat cu brio (a fost a M.B.H. Depinde, pentru mine
doua pe oras, in ordinea da, fiindca am studiat putin
mediilor); astfel ca a putut sa inainte la scoala. De altfel
se inscrie la Facultatea pe suedeza este inrudita cu
care si-a dorit-o germana si engleza, insa are
”Handelshögskolan” in destul de multe cuvinte si de
Göteborg (Facultate de stiinte origine latina.
economice), iar acum este in
anul III si si-a ales E.E.Ce impresii ai cand
specializarea finante. revii acasa?
Cursurile se tin majoritatea in
suedeza, dar au cateva si in
M.B.H. Mari emotii, ca o fetita
engleza. Eu cred ca Deia s-a
care se duce la intalniri de
integrat destul de bine, si-a
revedere, stiu ca vreau sa
facut prieteni aici, ii place si isi
intalnim oameni care au
cladeste un viitor, fara
insemnat mult in viata mea, a
complexe. In timpul liber
noastra si acum am sansa sa-
lucreaza pentru a-si completa
i reintalnesc. Cu unii simt ca
veniturile.
timpul parca n-ar fi trecut
peste noi (evident nu cele
E.E. Cum te descurci biologice), cu altii simt insa ca
gandind romaneste si s-a asternut ceva intre noi
trebuind sa te exprimi in care face dificila comunicarea.
alta limba? Dar a veni acasa este
intotdeauna o placere
Acum bine, uneori trebuie sa deosebita, a inimii si afectelor,
fiu atenta sa selectez limba in care n-o poate lua nimeni si
care ma exprim: acasa cu nimic din inima mea, "ea" este
sotul meu Mike (l-ai cunoscut) acolo pur si simplu. Recenta
vorbim mai mult in engleza, in noastra revedere a fost, iata,
societate, suedeza si cu un mic prilej de a schimba
familia in romaneste. Asa ca acest dialog solicitat.
necesita putina atentie pe ce
"buton apas de pe pupitru". E.E. Sincer cum ma stii, am
Dar intr-un fel asta dezvolta simtit in acest schimb de
"dinamica" gandirii si chiar a impresii, o raceala vaga, dar
imaginatiei … nu din Nordul care v-a primit
generos pe voi, ci in mod
E.E. Engleza este mai usoara curios, din interiorul meu…
decat suedeza? Cert este ca zborul tau
coregrafic de ieri, a invins prin

220
meritul tau, acea "gravitatie" acele spectacole de poezie si
tiranica a prejudecatilor si s-a muzica, „hasurate" delicat si
intrupat cu gratia ta de cu miscarea corpului,
balerina neuitata, cu talentul transfigurativ, poematic…
tau ce s-a exprimat mereu
vizibil dincolo de "culise", intr- (Aminteste-ti cum uneori iti
un zbor de cocor, insa pe un puneam tot felul de intrebari
cadran cu un alt azimut decat referitor la versuri sau
previzibil… Iti multumesc, paragrafe din proza ta. Sau a
Doamna Harvarsson. Servus, altora... si cum aveai placerea
Marinela si servorum Deia ! de a-mi clarifica toate
So long. acestea, devenind astfel un fel
de mentor al meu, pentru care
Draga Eugen, tin sa-ti multumesc si acum.
Imi amintesc cate zbateri, cate
Ca de obicei reusesti sa pasiuni deturnate spre arta, si
descrii foarte bine ce satisfactii frumoase aveam
sentimentele in cuvinte si sa cand reuseam pe scenele din
ma faci sa-mi imaginez pe viu tara sa surprindem prin
si nu prin computer, cu emotia profesionalismul nostru, intr-o
apropierii, acest dialog, ca si cavalcada de amatorism din
cand am fi fost de fata din contextul acelor ani.
nou. As mai fi adaugat acolo,
faptul ca, datorita tie si cartilor Un alt aspect care nu l-am
tale, am reusit in acei ani sa- mentionat este ca, atat Deia,
mi completez mult din ceea ce cat si eu, poate n-am fi
inseamna arta… Libretele tale strabatut acest drum "atat de
erau complexe dar usor de usor" fara sprijinul permanent
transpus scenic coregrafic, al lui Mike, cu simtul extrafin
limbajul specific al baletului se al unui intelectual si
mula peste simbolisitica ta, generozitatea lui inimoasa,
imaginatiile fuzionau … Ma mai ales dupa efectele
uimeam de cum poti sa psihice, traumatice, ale
analizezi si cum poti sa plecarii. Mike a stiut sa fie
"descoperi" din toate alaturi de noi intotdeauna
unghiurile, nelasand atunci cand am avut nevoie.
neexplorate nici una din Asa dupa cum ai spus-o si tu
partile unei carti, unui poem. la un moment dat: suntem un
Am inteles ca artele pot fi trio -fericit ca ne-am intalnit in
sinoptice, se pot drumurile vietii- sau daca vrei
complementa, cum era si cu trei cararui s-au facut drum. (.)

221
Undeva sus vegheaza tot
timpul cineva. Deopotriva in Marinela 10 sept 2008.
noi. Poate o stea geamana
aceleia ce sclipea in pomul de
Craciun. Cum as uita acele
spectacole create si regizate
de tine, in care am combinat,
bucurand mii de copii, arta
dansului cu recitativul, teatrul
si muzica ? La Hunedoara,
dar si la Arad, Cluj, Campina,
Resita, Deva… Cu grupul
Canon, cu actorii Ana
Ciontea, Simona Galbenuse –
Pozniac, Mermezan, Sandut,
cu tinerii tai poeti, cu toti
ceilalti ? Si inca ceva... La
multi ani! draga coleg si
prieten, iata. E din nou
Septembrie si imi amintesc
acum, ca ziua ta de nastere
este candva in aceasta luna
de trecere si dezfrunziri, de Dialog publicat în revista
culesuri si de amintiri usor CLIPA din U.S.A.
nostalgice. Deci iti doresc in
continuare putere de munca,
la cat mai multe carti si muza
sa fie cu tine tot timpul. Imi
dau seama ca este una
protectoare si iti este fidela din
nu stiu ce mister. Ai grija si de
sanatatea ta, pentru a le
putea implini pe toate
acestea. De asemeni
transmite-le si dragilor tai
baieti Sorin si Remus, fiicei
tale Gloria si Avei- Maria,
sotioara ta, toate cele bune...
Marilena Rodica
Cu drag si dor, CHIREŢU

222
sau inocenţa În ziua scânteii părea
nepierdută a poeziei că e seară,
… încă visam la
meleaguri pierdute,
O ţară pe un munte acum focul arde şi-
aştept să răsară
Mi-e dor de zăpada din jarul trecut o ţară
iernilor trecute pe-un munte.
prin focul privirilor ce
apără-o ţară,
de fulgii lăsaţi pe Ţara mea...
mormintele mute,
de amintiri ce nu vor Ţara mea de lacrimi,
să mai piară. de amar şi dor
înfloreşti privirea ca să
O pânză de ceaţă poţi sa vezi
coboară din munte timpul poposind pe
peste tăcerea iubirii de negru- ţi ogor,
mamă, stai aici, cu mine, pe
mai cade un nor şi frunzele verzi
aşterne pe frunte Nu pleca departe cu
grija de mâine şi-o strabunii mei,
pâine amară. amarnic vor plânge
mame şi copii,
Aş vrea să ascund de ramai cu mine, vom
durerea-n zăpadă, pune temei
dar nu ştiu de Cerul o casei ce cuprinde
să mă asculte durerile vii.
şi-o să trimită lumina Eu rămân aici, de la
de-afară geam privesc
în noaptea minţii cu vântul care duce
plete cărunte. suflete departe,
soarele mă- nvaţă cum
să îmi topesc

223
suferinţa vieţii mai
scriind o carte.
Noi suntem la umbra,
pe- un picior de rai,
şi stăm la taifas cu la
masă cu timpul,
la poale de munte se
aude- un nai,
fiii de departe
chemându-şi acasă.

George Anca este un


scriitor român de cultură George Anca
enciclopedică, specializat în
indianistică, antropologie
culturală, literatură Scrisul în sine
universală şi comparată
abordând genuri literare scrisul în sine limbi străine
diverse. Poet, prozator, poliglot handicapat mental
istoric literar, critic literar, comă fără erecţie concepţie
eseist. Operă vastă, de fără semen
combinaţii pline de
virtuozitate între ai rămas lampă
originismul universal şi cine-a fost condamnat
modernismul arhaizant, eu
tratând şi genuri de c-ai ridicat tonul
excepţie cum ar fi teatrul bemol major
absurdului sau dodiile. ambitus mic
Realizează prima traducere simulacre
în limba română a unui curs deşert diacritic
de jainism. wild flowers

undercloud la motoare
alamkara ananda

224
evenimente cu efecte triste
scrisul e catastrofă Sâmburi de poem
prin spaţiul vedantin
antihinduism antisemitism În cosmos totul
suntem luminaţi Sacrifică totul.
mergem la duhovnic Precum în cer
poeta ne bucură Aşa şi în atom.
dacă nu abuzează *
În poem, nu există timp
Avampremiera Inefabilul devine
evuiana aproape palpabil.
*
Nu eu gândesc.
Aserţiuni
Gândul mă gândeşte.
Noesis- Poesis
Vine gata gândit.
*
Mitul fericirii este însăşi
Atunci deodată
fericirea.
Minutarele vor îngheţa.
*
Sateliţii troznind
Starea spre care tindem,
Se vor prăbuşi
ţinta, limanul prefigurat de
Muguri de iridium.
chiar Calea Străbaterii.(
stră-umblării).
*
*
Preludiul
Omul îşi contemplă
va fi
continuu propria extincţie:
secerişul
intensitatea acestei deveniri
cu sabia.
prin retragerea în Absenţă,
îl face nefericit cu măsura
*
noetică şi deopotrivă
Necunoscut sieşi
poetică.
îngerul acela
*
nu e numerotat.
Oare cuvântul femei vine
şi de la …foame ?!

225
New Mexico, ajunge
la Hunedoara într-o lună,
iar una expediată din
Hunedoara înspre New
Mexico, face o săptămână?!

Florentin Smarandache,
recent nominalizat Nobel
pentru 2011, coautor al lui
Eugen Evu al cărţii” Ziceri
şi deziceri”.. aici în
ipostaza de cuceritor al
zidului chinezesc …

Cu Elena Daniela
Sgondea
Rujoiu, la magnolii,
Simeria

Vânătoarea 1

În golul dintre urme


Problemă paradoxistă umbra căprioarei
pentru Florentin: se destramă.
Distanţa dintre Hunedoara-
NewMexico, este egală Vânătoarea 2
cu cea dintre New
Mexico şi Hunedoara ?? Pe kimono-ul
Atunci cumexplici că o de omăt-
scrisoare expediată din pete de sânge.

226
Exeget al operei
Editorul Attila Doboli, plasticienei
Eugen Evu, Ion Urda Simona Locsei…
şi Nicolae Szekely,
şapte zile în Ungaria

Ultima şarjă şi elaboranţii


Nominalizat Nobel ei, la Hunedoara flăcării, a
pentrupoezie, iorda- lui Romulus Vasile Ioan…
nianul Munir Mezyed,
a fost prezentat
la Deva de Eugen Evu
şi tradus de Muguraş
Maria Petrescu

227
necunoscutului…
Odihnă vom afla
În rădăcinile renăscute
De timpul geamăn,
Lumină,rouă eternă, abis…
La adăpostul Lui,
v-a-nmuguri
Adevărul, în
foşnetul netimpului…

Ionel Marin
Foşnetul
Netimpului

Clepsidră a simţirii
printre ani,
Lacrimă a netimpului,
Omul,sămânţă-ecou…
Spirit neînsetat
De spirala zborului,
Caută cu înfrigurare
Puntea ce-l leagă de Cer.
O lacrimă călătoare Dr. Honoris Causa,
Pe cerul inimii pluteşte, poetessa Maria Teresa
Chiar de se ascunde Liuzzo, o stantornică
El aude, simte,vede… Prietenă prin „ Le Muse”..
Miracol înflorim prin
iubire!
De la naştere,
Ridicăm ochii din ţărână,
Păşim peste lacrimi,
Pentru a deschide
Uşile sacre ale
228
Ladislau Daradici, Muguraş Maria
un exeget al liricii Petrescu, cea mai
şi tezelor fundamentale exigentă traducătoare
ale lui Eugen Evu în engleză a lui Eugen
Evu.

Extazul de a fi
Intactă în poet acea bucurie
În care se îmbracă păunul
Irişii curcubeului
subacvatic
În care abisul mimează
delirul
Poetul italian, Cav. suprafeţelor
Giovanni Formaggio, Sub albe febre râde
pe constanta unei rare Alchimia lui Hipnos
amiciţii literare Iezi fluturi sarcofage
scântei
Ale suferinţei lui Iov
Între limite.

The Ecstasy of Being


Unharmed in the poet that
joy

229
The peacock adorns himself *
with Ninge, mare şi anamnezic.
The irises of the Se trezeşte sub cuvinte
subaqueous rainbow noema…
Where the abyss imitates *
the delirium Mitul fericirii este însăşi
of the surfaces fericirea.
There roars with laughter *
under white feavers Starea spre care tindem,
The alchemy of Hypnos ţinta, limanul prefigurat de
Little lambs butterflies chiar Calea străbaterii.(
sarcophagi sparks stră-umblării).
All within the limits of *
The story of long-suffering Omul îşi contemplă
Job. continuu propria extincţie:
intensitatea acestei deveniri
English version by M. prin retragerea în Absenţă,
Maria Petrescu îl face nefericit cu măsura
noetică şi deopotrivă
poetică.

Duhul blândeţei hrăneşte *


duhul dictaturii. Oare cuvântul femei vine
Îl determină. şi de la …foame ?!
*
Cărţile mincinoase *
fertilizează terenul Duhul blândeţei hrăneşte
pentru cele adevărate... duhul dictaturii.
* Îl determină.
Nesăţioasele amante
ale poetului, ale Fiinţei: Cărţile mincinoase
Libertatea fertilizează terenul
şi Autocunoaşterea. pentru cele adevărate...
*

230
Nesăţioasele amante Preludiul va fi secerişul cu
ale poetului, ale Fiinţei: sabia.
Libertatea
şi Autocunoaşterea. *
Necunoscut sieşi îngerul
acela nu e numerotat.
Sâmburi de poem
*
Toate sunt în noi: soarele,
toamna, frigul,
primăvara…Şi toate vor fi
sau nu vor mai fi, amintiri.
*

În cosmos totul sacrifică


totul. Precum în cer aşa şi
în atom.
*
În poem, nu există timp.
Inefabilul devine aproape
palpabil.
*
Nu eu gândesc, Gândul mă
gândeşte. Vine gata gândit.
Mă vizitează. Năvăleşte, ca Top Noua Provincia
apa. Corvina
*
Atunci deodată minutarele Dialog cu Poesis
vor îngheţa. Sateliţii
troznindse vor prăbuşi, Ochiul seminţei rabdă în
grindină cu muguri de iarnă
iridium.
să se facă ziuă ieşind din
* pământ

231
astfel şi duhul de sine întuneric Memoria conţine
flămând codul numeric Codex
aureus, starea de bine
dintre Sine şi număr-
cuvânt. Sâmbure în care latenţa
devine. Tu, care eşti
Consolatoare iluzii, iubiri fiindcă Sunt ! Duh râzând!
decăzute
Când mi te dărui te-aud
Prin aceea că vor să ia în luminând.
stăpânire
Re- ligare
Starea cea bună e cea care
zideşte Dă trup din ce Mâncat de cuvânt ca o
pierzi, omeneşteA cerşi nu pâine
e sfânt nici când Se dăruie
ceea ce nu primeşti întreit care sporeşte din sine
Se dăruie verbul în toate mereu
pulsând Plâns care cântă,
pom înflorit. spicele cântă în Hermeneia

Ceea ce se exprimă e ceea nocturnului, nevăzut


ce semnifică Transfer între Curcubeu.
tot ce e viu Pentru a spori
misterul zglobiu
Constelaţia-n sâmburi se
ramifică. Ipocrit este cel ce Versetul zero
ascunde în rune Între
sudalmă şi rugăciune… Bucură-te, miel al inimii
Dumnezeiasca din Duh pure Zburdă pe pajişti,
goliciune Cu viclenie inocent fericit Păstorul
grecească, atee: Adevăratul cântă dinspre pădure Cântă
fruct e sămânţa, femeie. sau plânge, melodios din
Aici, în clarul văzător cuţit.

232
ale ce este învins, spre a se
elibera din jarurile
îndurerării…
Erpism tragic şi refacerea
structurilor, iluminări şi
vindecare aici, la netezite
mormintele celor dragi.
Pâinea trans- substanţei să
îndestuleze lui Unu, latent –
gravid multiplu, cum
Erika Erdos, cea mai spicul legănat pe trestia
talentată hunedoreancă a surioară cu vântul şi
tinerei generaţii se scriitori, însoritele ploi. Strălimpeziri
acum studentă bursieră în delirează, elitre stelare.
Norvegia Îngenunchez cu mândria
Operei care sunt, în faţa
Dedicaţie evuiană Zidului rezonanţelor Tale.
O mie de ornice îmi
Eroismul disperării ritmează în poeme, fiecare,
este culmea laşităţii. râzând, o mie de timpuri!
Doar o literă diferenţiază Blues al fractalilor! Peste
conceptele de egoism, recile cuiburi ale simetriilor
eroism, ce avide ne caută.
erotism. Halleluiah!

Blues în faţa Poemului *


Nimic nu e de neiertat.
Viaţa, altfel zicând, este Moartea ştie.
*
evoluţia inversând timpul,
Marile bucurii ucid mai
reciclările rebele,
feroce.
înseninările de după
*
sacrificiu. Acolo, suferinţa
Prin liberul arbitru, omul a
e lupta organismului cu
devenit autonom.
sine, în simbiotic interregn,
El este rege rob sieşi.
sunt conflicte şi consolări
233
* *
Existenţa şi perpetuarea „ Israele, îţi voi da un nou
raselor umane,…nu e pământ şi un cer nou” (
compatibilă cu teoria JHWH)…
originii dintr-un om Şi le-a dat America de
adamic; ( în ebraică, Adam Nord…
înseamnă „ lut roşu”, poate
sugerând o rasă primordială Alter ego
arămie…). Iar Eva
însemnând Viaţă,..ar Cu 30 de ani în urmă,
însemna că pentru securistul anchetator
perpetuarea ( prin înmulţire principal, lt. Col şi
a) oamenilor, Eva este secundul buldog, şcoliţi la
cheia, Adam –ul iniţial Interne, mă acuzau că sunt
fiind androgin ( v. Platon). „ un pericol pentru ţara
Adormirea lui Adam ( în noastră”, că scriitorul are „
„somn adânc”), sugerează o dublă personalitate”, etc. Ai
anestezie profundă, totală, dracului cu concepţia lor
iar „ extracţia” unei „ materialist – dialectică,
coaste” pentru a o crea pe problema alter- ego – mai
Eva ca pereche femenină- ales pentru scriitor, era o
fertilă, aminteşte de o problemă de „ securitate
operaţie – transplant de naţională” :” ostil regimului
celulă…(Stem ?) . nostru socialist”, „ duşman
* al partidului nostru”, etc-
„ Suma eşecurilor sale”, s-a aşa se repetă mereu
spus despre om…Mai raporturile lor strict secrete,
corect ar fi „ esenţa”. către Tovarăşul şi
* Tovarăşa…
Stat vitregit, patrie *
bolnavă.. Creierul funcţionează ca un
* computer care se auto-
Şi întunericul îşi are programează: prin gândire,
strălucirea lui, în orgasme. auto- sugestionare, dar

234
primind şi informaţii din Liricii studenţeşit, editor
mediu şi societate, pe care – selector al revistei
le stochează în „ Poetas en Matanzas”
subcortical….Probabil că
visele asta fac, de- Marinela Preoteasa
virusează, decantează,
elimină ceea ce raţiunea (
veghea)
discerne….Desigur, pot
greşi, reducând mecanicist
totul la aceste opinii.
*
Percepţiile poetului,
hipersensibile, procesele ce
au loc între gândire (
raţiune şi starea de
visătorie, a imaginarului,)
sunt o perpetuă provocare Publicaţii: poezie,
pentru psihic. Ideiile
epigrame, tablete, articole,
analizate devin obsesive,
într-o serie de reviste şi
riscă obsesia
ziare locale şi naţionale:
maniacală…Terror mentis.
Luceafărul, Flacăra,
Ramuri, Înainte (Craiova);
Jurnalul de Olt, Jurnalul de
Dâmboviţa, Olt Press,
Gazeta Oltului, Flacăra,
Cântarea României,
România Literară, Mioriţa (
nr 9, septembrie 1994,
Carlos Chacon New-York, S.U.A.),
Zaldivar, prof. Antologia Paradoxistă
universitar in Cuba, Internaţională, realizată de
-un poet modern şi critic prof.univ.dr. Florentin
de prestigiu, animator al Smarandache, Universitatea

235
din New Jersi), în revistele Constantinescu ( mort în
electronice internaţionale: exil), Neculai Chirica, Iv
Literra, NordLitera, pe Martinovici…sau Valentin
saituri cunoscute: europeea, Taşcu, cu care am stat de
poezie.ro, luminitasuse; vorbă la Cinciş, cu o
hermeneia.ro , Noua săptămână înainte de
Provincia Corvina,etc. moarte, tot aşa Ioan I.
Lucian Hetco, Iancu,.. Cezar
directorul revistei Agero/- Ivănescu…De fapt un şir
Stuttgart, poet, lung, fantomatic, pe care îl
Filozof neo- hegelian. întrerup, la ce să-i mai
Aure fisurate ..
invoc?
*
Miocardul, muşchiul inimii,
Lentoarea fulgilor de nea,
arc voltaic…Pentru mine,
macro- tahioni ( sic!)
aorta este un noroc, e încă
…încetinind moartea.
foarte bună, cu toate
*
problemele arteritei.
Am cunoscut scriitori ce s-
*
au sinucis, sau au murit
Să ai o memorie
tragic…, depresivi,
interstelară…Poate o hartă
hipersensibili, inşi ai
a unui ciorchine stelar,
marilor frustrări…Gabriela
undeva, în
Negreanu, poet şi editor la
subconştient…Iar dacă nu,
„ Albatros”,( la editat pe
dacă e doar un joc
fratele meu Ioan Evu);
imaginar, de unde totuşi
Virgil Mazilescu ( am
vine?
dialogat cu el la editura
*
Cartea Românească, în
Cum pe frunze, nervurile,
subsolul cu arhiva cărţilor
schiţând arborele…
cenzurate de „ Cartea
*
Românească”; era acolo şi
Tiparniţa pădurii
Florin Iaru…); Laurenţiu
ancestrale…Trezoreriile
Ulici, Petre Stoica,…sau
genomice…
hunedorenii Dan

236
* Şi poate ambiţiile de a fi
Gnoze, diagnoze, titrat în mediile
pregnoze.. universitare…Un model
pentru ei îmi pare a fi Alex
Amintiri nefrumoase… Ştefănescu, căţărat pe
scaunul de studio TV,
O întâmplare urâtă, cu acel rostind sentinţe a la
ţicnit maniac Al. Muşina ( maniere de Al Piru ( îi este
ce nume predestinat !) – pe emul!)
care Al Cistelecan a „ Iar dragul de AlCis, pe o
mediat-o” cumva cinic, copertă a revistei
dacă nu uit ( şi nu uit!) postmoderniştilor de la”
cunoştiinţa lui din „ acele Cafeneaua literară”, se lasă
vremi „, când eram colegi fotografiat şi el cocoţat pe
la cursurile Culturii un scaun…o imagine
sinteziste, o, tempora ! penibilă, neclară, în care
AlCis, care a scris despre poziţia lui are ceva de
mine definitoriu, ( în DSR)- suspendat, de spânzurat…
expetând penibila eroare de *
a-mi numi tatăl Constantin, Exacerbarea atitudinii-
ci nu Gheorghe… paradigmei paternalist-
Apoi a fost acel reciproc ( dominante este cea din
de stupid) schimb polemic Vechiul Testament,
între Muşină şi mine, probabil o reminiscenţă de
găzduit de „ Vatra”, după amurgul
…şi dincolo, colbul de matriarhatului…venusian.
funingine al unor te miri ce Iar ab origine, desigur, este
complexe, frustrări, orgolii, altoi al panteonului
dezamăgiri..Există şi primordial, antebabilonian,
amintiri inutile? Ei,şi ? Azi sincretizat istoric în
ştiu: elitismul…faţă de vreo Istorie…
categorie „ provincială”, *
atribut nedrept…, Aureole fisurate- titlu liric.
Sau „ Aur îngheţat”. Ceva

237
oarecum impropriu, spiritor care scrie Angela Botez în
de mister, de echivoc, de mod strălucit.
stare… Dar şi Teilhard de Chardin-
* toţi în jurul ideii regândirii
În cuiburile lor de spermă asupra Divinităţii…Idem
oceanică, tulbure, de Fritjof Capra, ori Thomas
plancton, perlele bolnave Motus…Cunosc din
ale hazardului..( preţios, n). interior( ,…), religiozitatea
* artelor, adaos femin itatea
Irisul, cu numele lui mult lor…Ceva activ,
mai sugestiv,românesc, de matriceal…
stânjenel…Delicateţe a *
prudenţei, metaforă a I-am intrigat cu aceste idei
tandreţei cromatice a pe unii. Trrăim accelerat o
naturii… criză paralelă religie- arte,
* curente, găşti, secte, prin
Nu e nici un abuz…Tu eşti extenso şi una a ştiinţelor.
unicul tău experiment, de Se orbecăie în tru aflarea (
drept, în virtutea stigmei utopică!) a unei mentalităţi
Liberului arbitru.. Iar unice. Absurdul,
verbul esenţial este al psihelesimul, undergraund,
Asompţiunii… sunt ale acestui fenomen
precesional cumva…
Matrix …şi alternativa *
Revin obsesiile – despre
Jung, recitit după trei natura divină a omului şi
decenii, cu exegezele lui reincarnare- regresiuni ale
Privind „ Imaginea omului memoriei
şi imaginea lui gnosticismului…Ezoterism
Dumnezeu”…De acolo redivivus.
începe desschiderea Termenul de New
religiilor spre alte religii, Age…Sau cel de Network,
spre ştiinţă şi literatură, de izvorând din exgenezele

238
marilor neo- sacerdoţi Jung, ajunsă la limită, a omului
Huxley, T. de Chardin… modern, împinge spre
* disperare”..
Sintagma „ emanaţiei Ori ce este în om
divine” – prefigurând parcă dintotdeauna, dacă nu
ceea ce trăim acum, obsesia limitei prin moarte?
trepidand, cu întoarcerea *
Planetei IX ( Nibiru, Eris, Cândva citisem Kierkgaard,
A Crucii, etc…) din 2012. dar şi Blaga, dar şi
* Erasmus,însdă nu eram „
De mare interes pentru cei pregătit” pentru a-i înţelege
ce scriem Ca substrat, ca esenţă, ca
poezie…Pluralismul, tragic revelatoriu…Şi am
recitirea lui Husserl…, exersat volens- nolens,
soteriologia, holismul empirismul Vieţii.
finelui de secol XX, de *
unde vine şi New Age.. Deci formele plurale sunt
Ştiinţe holistice, mai ales alternative ale sacrului
medicina, psihologie, ezoteric ( Angela Botez,
revenirea fenomenelor ibid).
oculte, paranormalul, *
uneori revendicate de Inerţiile astea, aritmice,
ecologism…În Europa, atipice,…din care ne trezim
mişcarea verzilor, poate şi cumva brusc învioraţi, în
feminismul…Revin revelaţia unei metafore „
religiile orientale, indiene, anamnezice”, cum ne
chineze, chiar şi în fizica amintim după unele vise,
teoretică… fragmentar, secvenţe ce vin
Se caută febril alternativa ! din altă dimensiune.
* Fractalism al memoriei.
La noi, paradfima *
postmodernistă, cu Cioran, Jung, memorabil: „ Fie
Vintilă Horia,Eliade Cuvântul acest lemn vertical,
pe care sunt crucificat; sunetul
adolescent: „ Orice situaţie este însă bara transversală,

239
adică natura umană; dar cuiul, Reluare Cazul penal
care fixează bârna Evu Eugen
transversală de lemnul
vertical, este întoarcerea şi
schimbarea mentalităţii
omului”
CAZUL PENAL Eugen
EVU

moto: Hai, Dui, dui


…D.U.I.” cântec de Tudor
Gheorghe
Eritis sicut dii A venit vremea să pleci

Veţi fi ca şi Consecinţele unui act al


Dumnezeu…Asta…după meu de disperare, revoltă şi
moarte ? ( Cuvintele - dacă vreţi - nebunie
Şaprelui biblic…). indusă diabolic de activiştii
Ev to pav alchimic şi securiştii, turnătorii şi
grecesc.. Inima şi laşitatea celor ce - înjosiţi
principiul de condiţiile de
macrocosmosului, şi supravieţuire eroică,
oglinda ( oglindiriea, devotată aşadar surogatele
Oglindariul!) acestui într- ancestralei virtus romana le
un punct adică suportam de la regimul
microcosmos, cum era miliţienesc ceauşist au
considerat umanul din culminat în anul 1982, când
antichitate.. am scris o scrisoare de
* protest toarşului Ceauşescu,
Aforismul poetic, pe care pe adresa C.C. al P.C.R .
Twain îl numea „ mult în Acea scrisoare recunosc,
puţin”, sau lucrul nu am semnat-o deoarece
haijinului, în hai-ku.. eram conştient că fiind
depistat ca autor, nemai-
vorbind de starea mea

240
psihică şi fizică Ceauşescu, aveau, aşa cum
lamentabile, cu internări, reiese clar din dosarele
operaţii şi epuizări, cât şi de mele, sarcina de a influenţa
faptul că aveam doi copii pozitiv pe cel urmărit şi
de vârstă pre-şcolară şi apoi a-l recruta prin
eram salariat ca metodist consimţământ de
principal la Casa de cultură colaborare cu EI, a-l şantaja
din Hunedoara, şi de fapt distruge Am ales
subordonată direct pentru această metodă din
partidului şi primăriei, germenele experimentului
controlată de poliţie şi Piteşti sintagma de ţinta cap
securitate, avea să îi de om, amintindu-mi
determine pe ofiţerii denumirea din vremea când
deveni, hunedoreni, eram militar în termen la
timişoreni şi bucureşteni M.A.I. - trupele de
(!), de la măruntul Haicu la securitate operativă. Poate
generalul Mortoiu, că dacă acceptam la lăsarea
vigilenţii fanatici din la vatră propunerea
umbră, numărul lor colonelului orădean
depăşind 30 (!) să treacă la Dumitru Atomi şi a C.I.-
contraatacul direct, menit stului unităţii 0514 de a
fie a mă desconspira drept rămâne în cadrul armatei,
un duşman periculos al eram, cum mi s-a chiar spus
sistemului - formulare peste nişte ani de către EI
frecventă în dosarele mele, general!
fie alienat, deci pasibil a fi Tatăl meu, Gheorghe, fie
internat la clinica din Zam, iertat, care luptase în anii
cum făcuseră şi cu alţii 40-43 pentru eliberarea
(vezi cazul Dăian sau a Basarabiei şi scăpase alături
tânărului Petruţa, din de doar alţii doi de un
Orăştie). Organele de măcel al lui Stalin asupra
securitate, subordonate batalionului decimat
după fuga lui Pacepa, direct dincolo de Prut, abandonat
Biroului doi, Elena fiind de aliaţii nemţi, nu a

241
consimţit: „tu nu eşti pentru am avut privilegiul de a
cunoaşte foarte special
armată, mi-a spus la
mediile superioare şi intime
telefon, eu ştiu cel mai
ale ofiţerimii acelui
bine, căci tu eşti primul
batalion de elită orădean.
născut şi ai a l t f e l d e s
Mi-am dat seama cât
u f l e t” (subl. n.a.).
fanatism ne era indus şi ce
mutilant, de profunzime,
…Pe sinistrele câmpuri de
poate fi a te dedica acelui
instrucţie ale Nojoridului şi
mediu.
Oradiei, înţelesesem
Întors în civilie, aveam
dealtfel ce modificări aveau
să îmi urmăresc propria-mi
loc în fiinţa şi trupul
ţintă - aceea a unui itinerar
ostaşilor acelui batalion de
artistic - creativ şi am lucrat
elită. Eram antrenat
ani în şir în diferite locuri,
antitero, desant în munţii
dar mereu fiind atras de
Gutâiului şi Ardusat-ului
perfecţionarea mea
din Nord, eram trăgător de
culturală-artistică. Am
elită, cu gradul de caporal
cântat şi am cucerit trofee,
şi cu bastonul de mareşal în
premii, am cântat cu Ion
raniţă! Fusesem luat sub
Dican, cu Mirabela
această armă re-creată de
Scorţaru (Dauer) şi cu trupe
regimul ceauşist în 1965,
excelente, cum a fost
după moartea lui Dej, pe
Sirius, lansată şi elogiată de
principiul sănătăţii inclusiv
un Cornel Munteanu, de la
a originii sănătoase: fiul cel
Europa Liberă, cel ce avea
mare al unei familii sărace,
să fie asasinat în anii 70 de
originare din satul de munte
către agenţii securităţii.
Vâlcele Bune pe Strei şi
Despre acestea, curios,
ultra-selectat după anume
dosarele mele nu
criterii.
pomenesc, probabil că pe
Ei bine, calităţile mele
atunci nu eram ţintă cap de
artistice, muzicale şi
om! Revenind la expertiza
literare, mi-au uşurat
Ministerului de Interne,
oarecum stagiul, ba chiar

242
aflată în faţa mea, după loviluţie, când m-am
peste 5 ani de răbdare, adresat prin anii 90 d-sle
demersuri şi şicane, în fine privitor la dosarele mele:
obţinută de la C.N.S.A.S „deh, domnule Evu, ce îşi
graţie dlor Dinescu, Ticu
face omul cu mâna lui
Dumitrescu şi Onişoru
(afirmaţie N. Manolescu
(parţial), în ajunul
din R.L., număr pierdut,
Crăciunului 2007(!), am
n.a.). Cum manu proprii!
REVELAŢIA unei unice
Recunosc şi afirm că
sinteze a SCRISULUI
realitatea acelor ani, când
MEU de o rară frumuseţe
prea m-am prins cu EI şi
(!) horribile dictu iar
când Dumneata eşti foarte
autorii acestei expertize
inteligent, ai fi mult mai
însumând 12 pagini strict
bun ca boul acesta de
secretizate între 1964-2007,
căpitan Haicu, ai fi BUN
îmi sunt SIMPATICI!
LA NOI (colonel Lucian
Dincolo de acribia lor,
Văceanu*, ex-comandantul
vădesc categoric o instruire
securităţii judeţene
profesională ce depăşeşte
Hunedoara Deva, n.a) acea
bunăoară sistemul
realitate depăşeşte cu mult
BOLNAV al unor exegeţi
imaginaţia creatoare, cel
literari monştri sacrii de ieri
puţin a mea, deşi se spune
şi de mâine care s-au
că o am intactă şi rodnică,
pronunţat ori au ignorat
la cei 63 de ani
asupra scrisului meu literar.
Dacă un Al Piru îmi
Pasaje din sus-numitul
reproşa că numele meu ar fi
dosar obţinut în Noiembrie
….un pseudonim căutat (i-
2007:
am fost trimis amuzat copie
Republica Socialista
după buletinul meu la
Romania. STRICT
Gazeta Literară de atunci,
SECRET.Ex.nr. 1 pag 194
mama României literare de
Ministerul de Interne
azi), dl Manolescu a avut
Departamentul Securităţii
de spus doar atât, după
Statului Direcţia Cercetări

243
Penale urmărit EVU EUGEN.
61/TI/00288521/o9.o4.198
4 LS ŞEFUL DIRECŢIEI
Dosar nr-----Către Ghe. Vasile
Inspectoratul Judeţean al semnătura ss. Indescifrabil,
M.I.- Tov şef al securităţii- Conceptat Mr.T.I. plt
Vă trimitem alăturat maj.dv.RD7o21/35
Raportul de constatare Nr exemplare două
tehnico-ştiinţifică, scriptele ŞEFUL SRRVICIULUI
de comparaţie, piese în Col. M. Onea
litigiu( protestul, n n) şi ss indescifrabil.
nota de investigaţie
nr.S/VV/0053007 din MINISTERUL DE
25.o2.1984, privind pe INTERNE/ Departamentul
EVU EUGEN. Securităţii Statului/
După studierea dosarului de C.T.O.T.- Unitatea Specială
urmărire informativă Strict Secret Nr.00362098
privind pe cel în cauză,
/2 sept. 1985
ofiţerul de cercetare penală
Ur 0012328 din 9.IX.85
(subl n.) de securitate
(adnotaţie de mână, n)
împreună cu lucrătorul
/09.09.85 / Tov lt.maj.
operativ care se ocupă de
Galiceanu/ convorbire, / ss
caz, în funcţie de situaţia
indescifrabil (adn m)
operativă, vor trece la
SECURITATEA
cercetarea susnumitului,
JUDETULUI
după care se vor lua măsuri
HUNEDOARA/ şeful
corespunzătoare de
securităţii
finalizare. Suntem de
Alăturat vă trimitem
părere că la stabilirea
raportul de constatare
măsurilor ce se impun
tehnico-ştiinţifică (grafică)
pentru finalizarea cazului să
nr.137 din 17.03.1984,
fie consultată şi Direcţia I-
privind pe numitul EVU
a, pe al cărui profil de
EUGEN, identificat ca
muncă este cunoscut şi
autor al cazului HD

244
CLOVNUL.( aluzie la delaţiuni, la ordinul lui
Hamlet,n). Haicu Ion şi altora ştiuţi de
Direcţia cercetări penale mine acum - nemulţumirile
ne-a comunicat că fiind erau ale multor persoane
membru P.C.R. şi membru nicidecum unele egoiste,
al Uniunii Scriitorilor din doar ale mele)
R.S.România, au fost Totodată, s-a angajat că
informate organele de pe viitor prin conduita şi
partid şi asupra sus- comportarea sa, va
numitului ( subl n.) s-a demonstra că asemenea
acţionat pe linia influenţării fapte nu-l caracterizează.
pozitive. În procesul Piesa în litigiu a fost
cercetării sale EVU reţinută la Unitatea
EUGEN a recunoscut Specială în conformitate cu
faptele, arătând că le-a prevederile ordinului
comis pe fondul unor 00122571977.
depresiuni psihice şi
nemulţumiri personale. PT. COMANDANTUL
(Menţionez că UNITATII / Colonel
nemulţumirile exprimate în Marinescu Constantin
protestul direct lui Ss. Indescifrabil / L.S.
Ceauşescu, dar şi altele, Conceptat MP / Dactilo
interceptate de EI ZM7664 Nr exemplare 2.
(scrisoarea salariaţilor de la
fabrica de încălţăminte N.A.: recunoaşterea
Corvin Hunedoara, unde auctoriatului protestului a
lucra soţia mea Maria Evu, fost un act forţat, sub
zeci de interceptări poştale, spectrul ameninţării directe
convorbiri telefonice, acte şi repetate de a fi arestat cu
sustrase sau fotocopiate toate că noi te apreciem şi
prin PĂTRUNDERE în ai copii mici... Semnează şi
absenţa mea, ordonată în recunoaşte şi tot noi te
apartamentul meu din scăpăm (Lt maj Haicu) Nu
Hunedoara, pâre şi am semnat niciodată

245
consimţământul, nici nu am eficientă prin autoritatea;
acceptat ajutorul LOR, nici procurorii hunedoreni
transferul în Combinat la şi deveni nici-nici. Îl
TESA, conform acceptului înţeleg, el era urmărit la
dir. General Faur, cum rându-i, Bîrgău aflase câte
afirma cdt Văceanu. Am ceva, dar ştie mai multe
apelat direct la partid, la amicul lui Dincă, ştia I.
Deva, la Radu BĂLAN, cel Bujor Pădureanu, a ştiut
ulterior …sinucis la Cornel Popescu, Buzura,
Doinaş, poate Păunescu,( o
Timişoara. El m-a protejat,
vreme…) Ioanichie
apreciindu-mi valoarea de
Olteanu, Ion Horea, Victor
scriitor în judeţ. Am
Niţa( Cazan Costel) , Ion
recunoscut şi aparent m-au
Macovei ( M.I.) , Neculai
lăsat în pace. Nu m-a apărat
Chirica, Aurelian Sîrbu ( Al
nimeni: nici tova Mitrofan
Plopianu) şi lista poate
Maria, şefa propagandei
continua, există scrisori ale
judeţene, nici tova Rafila
mele către ei furate de ai lui
Iacob, şefa mea supremă
Popovici, Enea, Găliceanu,
(sic) pe linie de cultură; nici
Sciopiaie, Haicu - Văceanu
tov Dumitru Radu Popescu,
et company, comandantul
preş-ul USR, ( ce mai
local Săbău cdt. secului
vremuri, îl adusesem aici la
Hunedoarei şi
noi, alături de Mircea
TURNĂTORII cu nume
Dinescu, Petru Romoşan,
conspirative Cazan Costel,
Blandiana, Macovescu)!
Al Plopianu, Doru Emil,
Leul albastru a intrat în
Dinu, Izdrăilă, M.I. mai
frică, tot ca la acel
ales este sigur- ,longevivul
simpozion din Timişoara,
turnător al M. Interne! Ne-
relatat minuţios in Dosare
am revăzut, însă n-a
şi de unde mi s-a tras
reconoscut niciodată. În
marginalizarea la reviste,
cenaclu erau doi cu aceste
dar şi cea profesională,
iniţiale: Iv. Martinovici,
anchete şi etc Alias DRP, a
Dzeu să-l ierte, şi el a fost
evitat implicarea eventual

246
urmărit Al doilea cu aceste februarie 1984 am efectuat
iniţiale este Ion M., o analiză grafică între un
prietenul meu de familie înscris şi scriptele de
vreo două decenii, avocat, comparaţie emanate de la
întemeietorul partidului numitul EVU EUGEN,
liberal local din Hunedoara, pentru a stabili dacă piesa
ulterior la judeţ, retras în în litigiu a fost sau nu scrisă
linia a doua. Cât priveşte de sus-numitul. În
luptele şi dezvăluirile cu conformitate cu prevederile
acuzaţii reciproce, din anul Codului de procedură
post electoral 2010, ( vezi penală al R.S. România,
mediile centrale şi zonale, respectiv art.62,64, 112 şi
urmare unor atacuri ale 115 am procedat după cum
cercatătorului urmează:
Oprea.,,prefer să nu
comentez, îmi e lehamite.) Descrierea pieselor
În cine să mai crezi dintre Piesa în litigiu reprezintă o
muritorii ce suntem sub scrisoare intitulată A venit
stele? Organele locale m-au vremea să pleci , n.a.), scrisă
urât, le făceam probleme. cu pastă albastră pe o filă
Familia a avut de suferit, de hîrtie albă, nealiniată,
iar eu am rămas cu model A4. Documentul a
sentimentul vinei în acest fost expediat într-un plic de
sens. Îi expuneam, vai mie! culoare alb tip mapă,
RAPORT DE adresat unei persoane fizice
CONSTATARE TEH-STT (PERSOANA ERA TOV
Subsemnatul Nicola CEAUŞESCU, dar EI nu îl
Gheorghe, specialist grafic numesc înţeleg de ce Mi s-a
din cadrul Ministerului de spus repetat, scrie repetat şi
Interne, Unitatea Militară în corespondenţe lor,
0647/ Buc la solicitarea ordine, etc: nu avem nevoie
Inspectoratului judeţean de martiri, e stilul
Hunedoara al Min. de Int. agenturilor străine de a
prin adresa nr.53077 din 25 cutare şi cutare, te-a lăudat

247
la Europa Liberă şi la numea LIVIU Coincidenţă?
Vocea Americii etc.). Criminaliştii ştiu că în
domeniu o două
(întrerup citatele din dosar coincidenţe NU EXISTĂ:
din economie de spaţiu) şi eu mai cunosc câtevano
Reafirm, nici un exeget comments!
critic al scrierilor mele nu a
întocmit (sic!) mai UNEORI GLADIOLATĂ
tulburătoare aprecieri
asupra MEA a celui ce Natural, de evoluţie
scrie ca semnatarii acestui superioară.
expert NICOLA Gheorghe, Sinistromarginat sinuos,
amintindu-mi straniu de un ordonat, lizibil Iată ce
NICOLA din anii 70 - frumos, mon Dieu (!) scrie
regizor şi eseist devean, de omul despre MINE: ...se
origine evreu, şcolit om de remarcă printr-un scris cu
teatru (de estradă) despre dimensiune relativă
care se spunea că ar fi fost mijlocie, cu dimensiunea
dat afară din securitate absolută dreptunghiular
NICOLA l-am redescoperit înaltă, cu depasantele
după anii 2000 în datele superioare în general
dezvăluite de Securitate din subînălţate, iar cele
paginile revistei INMER. inferioare prelungite, cu
Figura la un moment dat ca raportul dintre majuscule şi
fiind agent dubios la Paris minuscule de inferioritate,
Nu mi-a răspuns niciodată, cu înălţime inconstantă,
dacă nu va fi murit între uneori gladiolată. (asta îmi
timp Cu el, cândva la Deva, place şi va da titlul cărţii,
am jucat în teatrul poetic al n.a.) cu distanţa dintre
lui Blaga împreună cu litere în cadrul cuvîntului
prima mea soţie, ulterior normală, iar dintre cuvinte
refugiată în Germania. Ce mărită.
mai roman, viaţa mea! E Este un scris cu
drept, acel NICOLA se înclinaţie constantă dreapta,

248
cu rînduri liniare orizontale, exegeţii ce au scris despre
cu finale orientate mine nu au egalat o aşa
progresiv, cu arcuire frumuseţe hermeneutică şi
unghiulară şi gematrică, asemenea
semiunghiulară, natural, de acestor COLONEI GH.
evoluţie superioară, VASILE, COLONEL M.
executat cu viteză mărită, ONEA, lt col. Lucian
cu apăsare normală, legat Văceanu ( Chimistul) et
grupat, cu ovale închise, LIOTA pe care pe această
încadrat sinistromarginat cale îi salut, indiferent în ce
sinuos, ordonat şi lizibil dimensiune vibrează!
Caracteristicele grafice Adânc- Întunecimile lor îşi
generale descrise mai sus le rumegă de facto şi de jure
întâlnim în totalitate şi la pensiile cozonaci de la
scriptele de comparaţie bugetul fraierimii conform
emanate de la numitul EVU monstruoasei coaliţii din
EUGEN. Minuscula Ťať se decembrie 1989.Acesta este
remarcă prin ovalul deschis un precedent de dreptate şi
superior cu atacul la ora 1 adevăr originale şi pentru
şi prin gama a doua urmaşii urmaşilor voştri
subînălţată, tangentă întru propăşirea zicalei : În
superior la oval. ţara noastră dreptatea
DECLARAŢIE SUB NE- umblă cu capu spartCare
PRESIUNE la 18 ani after dreptate le-o dorim şi LOR
the day !
Ştiindu-i de-acum pe toţi
Subsemnatul Eugen Evu, delatorii mei din judeţ,
scriitor român, autor a 35 USR, Timişoara, Bucureşti
de cărţi editate, titular al (edituri) afirm că nici unii
U.S.R. declar cu înaltă, dintre ei nu au reuşit să mă
adâncă, luminiscent sferică, analizeze atât de strălucit ca
seismică primulla regala şi sus-numiţii securişti ai
gladiolată emoţie, că poliţiei politice adăugând
nimeni dintre criticii şi că înţeleg perfect motivaţia

249
Statului de a-i recupera pe jaful, terorismul exercitat în
mulţi dintre EI, iar pe naţiune, bestialitatea
RESTUL de ordinul zecilor oprimanţilor, sub-omenia
de mii, de a-i răsplăti cu activiştilor sociopaţi,
PENSII incomparabil mai nebunia sistemului totalitar.
mari cu ale milioanelor de Amin.
cetăţeni prostiţi dar 29 decembrie 2007 -
răbdători până la suava Hunedoara
laşitate patriotică.
Parafrazând, fiecare ţară îşi în loc de Post Scriptum:
are hoţii şi criminalii pe
care şi-i merită. MONITORUL OFICIAL
AL ROMANIEI :
AM OBSERVAT absenţa COLEGIUL
din alfabetarul străpuns de CONSILIULUI
către aceşti turbaţi NAŢIONAL
mercenari ai asupririi PENTRU STUDIEREA
propriului popor, inclusiv al ARHIVELOR
părinţilor şi fiilor lor, prin SECURITĂŢII
consecinţe indicibile, () a DECIZIA NR. 157
literei duble a NUMELUI din data de 9.05.2006
MEU . E-e. Ştiu ce vorbesc, Colegiul Consiliului
National pentru Studierea
ştiu şi ce fac.
Arhivelor Securităţii,
Nu atribui nimic
Având în vedere:
paranormalului, ci doar
1. Nota Direcţiei
ignoranţei LOR speciala pe
Investigaţii
care ar fi de dorit ca noile
nr.S%DI/I/294/28.04.2006;
ORGANE secrete să le
2. Verificările întreprinse la
recupereze spre folosul real
Ministerul Administraţiei şi
al patriei dacă este şi patria
Internelor Direcţia
lor! Iar vocabula TI ar fi de
Generală de Evidenţă
revăzut în grafia mea, oricât
Informatizată a Persoanei,
de NE A MEA a dorit-o,
care au dus la identificarea
spre a acuza minciuna,

250
domiciliului domnului şi dreptul la libertatea de
Văceanu Lucian; exprimare şi libertatea
3. Procesul-verbal al opiniilor (art.19 din Pactul
şedinţei Colegiului internaţional cu privire la
C.N.S.A.S. din data de drepturile civice şi
9.05.2006; politice);
2. raportează avertizarea
Pentru faptele: unei persoane pentru
1. propune dirijarea reţelei redactarea de scrieri cu
informative la locul de conţinut denaturat care
muncă, instruirea unui defăimează realităţile
informator care urmează să socialiste din ţara noastră
determine persoana 2.2. încălcând dreptul la
urmărită să-şi destăinuie viaţă privată (art.17 din
convingerile moral-politice Pactul internaţional cu
şi intenţiile, ascultarea cu privire la drepturile civice
mijloace T.O. (microfoane), şi politice), libertatea
eventual mobile, a cuvântului (art.28 din
discuţiilor persoanei Constituţia României din
urmărite cu tatăl său, să fie 1965) şi dreptul la
identificate persoanele cu libertatea de exprimare şi
care persoana urmărită libertatea opiniilor (art.19
deţine legături de din Pactul internaţional cu
corespondenţă şi instalarea privire la drepturile civice
de microfoane la domiciliul şi politice);
său
încălcând dreptul la În temeiul:
inviolabilitatea domiciliului 1. art.17 alin.2 din Legea
(art.32 din Constituţia nr.187/1999 privind accesul
României din 1965), la propriul dosar şi
dreptul la viaţă privată deconspirarea poliţiei
(art.17 din Pactul politice comuniste, astfel
internaţional cu privire la modificată şi completată de
drepturile civice şi politice) O.U.G. nr.16/2006;

251
2. art.5 şi art.8 alin.7 din 5, Direcţia II, şef serviciu -
Legea nr.187/1999 privind Serviciul 5, 1980, din
accesul la propriul dosar şi cadrul Direcţiei II, Sef
deconspirarea poliţiei Securitate Judeţeană, 1986,
politice comuniste, astfel în cadrul I.J.S. Hunedoara".
modificată şi completată de
O.U.G. nr.16/2006, N.A. Toate detaliile
coroborate cu art.5, art.18 adăugate acestei Decizii se
alin.1, art.24 şi ar.40 din referi la mine şi la tatăl
Regulamentul de meu, prigonit pentru
organizare şi funcţionare a credinţă creştină, cât şi la
Consiliului Naţional pentru familia mea, precum şi la
Studierea Arhivelor numeroşi colegi scriitori, pe
Securităţii ca Poliţia care securitatea dementă şi
Politică, adoptat prin obedientă a judeţului-
Hotărârea Parlamentului problemă Hunedoara, cu a
nr.17/2000; sa Vale a Jiului şi altele, i-a
3. art.8 alin.1 li.f) din dezbinat pe unii până la
Regulamentul intern al moarte …şi după.
Consiliului Naţional pentru
Studierea Arhivelor
Securităţii;
DECIDE:
art. 1. Domnul
Văceanu Lucian, fiul
lui Ioan şi Ioana, născut la
data de 28.03.1937 in
Bucuresti, a fost agent al
politiei comuniste, având
gradul de locotenent-
colonel in 1978, 1980,
colonel în 1986, funcţie
Nicu Stoe, cartea
neprecizată în 1978 in
neauitării …
cadrul Biroului 2, Serviciul

252
cocsochimiei, la streşinile
umilei căsuţe a părinţilor,
îşi făceau cuib netemător,
ni se spunea că a le ucide e
păcat de moarte, era pasăre
considerată sacră… La fel
şi barza. A rezistat
mierla…Am văzut mierle
albe…Am publicat Balada
mierlei albe în revista
Agora, din Franţa, elogiată
de criticul Pierre
Dubrunquez, şi în cartea „
Stoe, arhitect al revistei Elegii Corvine –
Astra/ Braşov Evroze”…Acum abundă
guguştiucul, turtureaua.
Ciorilor le-am dedicat
Pietre care curg … poemul „ Norul de carne”,
Riolitul, supranumit atât de rătăcit pe undeva. Pe
liric: piatra care curge! guguştiucii de balcon îi
* răsfăţ cu orez şi pâine
Tristă pasăre îndulcită. Vrăbiile, foarte
necântătoare...cucul, nume agresive, le-am numit
tânguit de singur…Ea, glumind „ şoareci aerieni”.
cuca, este mută…
La Hunedoara predomină *
de secole Cioara, numită „ Comportamentul acvatic al
de semănături”, verişoara textului…Delirul abisal,
prădalnică a Corbului ( mimesis, al
Corvus corvus) – cea suprafeţelor….Şi briza
heraldică, a complice cu luna…
Corvinilor…Cândva,
supravieţuiau rânduneii, Amintiri care sunt..
dispăruţi din cauza

253
Proletcultiştii arealului, fost *
cenaclu Flacăra al Anxioşi, erotomani,
Scriitorilor hunedoreni : frustraţi, grafomani,
Vasile Nicorovici, Neculai genialoiozi, minori, emuli
Chirica, Iv Martinovici, disimulaţi, elitişti rataţi,
Irimie Străuţ, N. traducători „ciudaţi”,
Panaitescu, Mircea Tuţă- restaurând abili traduceri
dintre cei veniţi în mai vechi, în fond nişte
Hunedoara în anii plagiatori,farsori, nomine
stalinism-dejismului odiosa.
50…Apoi Victor Niţă ( în *
tinereţe), Dita Matta, Ioan Câţiva, după 1989, şi-au „
Radu Igna, Nicolae ajustat” trecutul, pentru a
Crepcia,Valeriu Bîrgău ( în rămâne în dicţionare
perioada venirii la amnezice, numai cu „ fapte
unedoara), Mariana bune”, ba chiar eroice, de
Pîndaru, Ion Pop, Iosif pseudo- dizidenţi. Despre „
Lupulescu Alkis revoluţionari” sau foşti
Sevastianos Vlahos( grec agenţi ai securităţii, mai
repatriat)… bine taci. Vorbesc mut cele
Nume importante: Otto patru dosare CNSAS, care
Stark, ( evreu, emigrat în zac şi acum, alături de 7
SUA) Richard Wagner ( jurnale, din lipsă de bani
neamţ, emigrat în pentru editare…Am numit
Germania, fostul soţ al undeva acest „ curent
Hertei Mueler) Dan constant” al literaturii
Constantinescu ( Nicoară)- româneşti,” post- mortem-
( mort în exil la Freiburg, ism” ..
Germania), Ioan Evu (
fratele meu) ,Al Covaci,
Victor Isac, Nicolae Balşan
( morţi după revoluţie) .
Mulţi au rămas simple
promisiuni…

254
Dan Constatinescu Miki Szekelly, poet şi
muzician cu care am
* realizat cea mai fertilă serie
Au americani de la a revistei Provincia Corvina
Hollywood o vorbă „ Care
e problema ta, omule?” -
Eşti un ratat”!
Această spaimă de ratare,
terifiată, acel eroism
comportamental al laşităţii
mascat în teribilisme,
Descalificant, degradant, Dr. Alexandru Lungu,
care roade din interior clasic român basarabean,
fructul, ca viermele. Numai stins în exil, Germania
că acolo unde sâmburel e colaborator fidel al revistei
bun, rezistent, păstrează mele Provincia Corvina
ceea ce frcutele putrezesc,
culese ori căzute de
singure…

255
Umoristul Ion Urda
şi graficianul de geniu
Radu Roşian, colegi,
prieteni, la bine
şi la greu…

Poeta petrileancă
Elisabeta Bogăţan,
care mi-a tradus
competentă o carte
în franceză, la editura
pariziană a Lindei
Bastide.
Dudu Spataru,
fost coleg la cenaclu
„Lucian Blaga”, după
Revoluţie repatriat în..
Ieşii lui natali…

Semioticianul, poetul
Prof. dr.Adrian Botez,
inceniâdiar exeget
al liricii mele

Kun Ilona Kriza,


Scriitoare hunedoreancă
de expresie maghiară,
care a făcut ceva aproape
eroic: m-a tradus
în ungureşte!
Criticul, poetul, anto

256
-logatorul diasporean
şi Istoricul transilvănean
Dieter Schlesak,
din Italia, prieten prin
arta poeziei şi a Vieţii.

Onorata moldo- engle-


-zoaică prof. Mariana
Zavati – Gardner, care
Unica poetă şi prietenă a tradus la Norfolk,..
prin magia poeziei masiv şi cu afinitate,
şi a cristalogiei, din lirica mea.
Magdalena C-scu
Schlesak, ( Maggie), cu Umoresca
care am editatdouă cărţi BOC cu BOC se face IOC
multilingve în fericit
tandem empatic …

S-a dat BOCalaureatul pe


un frig BOCnă.
A avut loc BOCfest la
Bucureşti
Plasticianul bucovinean BOC a intrat în GUINESS-
de Hunedoara, Dan Pichiu BOC şi a ieşit prin scara de
-Vifor, alături de mine BOC.
la a doua serie a revistei
Provincia Corvina
UN BOC a explodat de la
gaz. Inventarul rămas:

257
O copie după Car cu BOCI Un sul de hârtie igienică
de Grigorescu cu antetul Umil BOC
Un sac de BOC Ordonanţa de purgenţă.
Ziarul BOCancul literar art o:” Moneda naţională
O carte de BOCaccio Ron va fi înlocuită cu
Colecţia revistei Plai cu moneda portocalie RrrOM.
BOCi, de Dinescu Semnat: Prim sinistru
O BOCcelutză cu coji de Umil BOC
cartofi
Un poloBOC intr/o doaga Ultima oră:
Un timbru vechi Cap de Pe Boc l-au prins cu
BOC BOCaua mică!
Un BOCanc fără pingele BOCdaprosti
Un youtube cu dezastrul de and Merci BOCcu’!
la BOCna Mureşului * text scris de BOCbotează,
Un tratat de BOCşevism 2011
băsesc
Un tabel nominal cu
pedelişti BOCci votanţi
Un cioc de boc Fugi de fascism, dai de
O psaltire greco- bulgară bolşevism. Şi viceversa.
BOCdaprosti sau dai de BOCşevism cum
şi BOCete de la Cluj băsesc unii…
O fotografie a dictatorului
BOCkasa
O BOCşă de fier vechi
Un os de costoBOC
O minge de BASE- BOC,
spartă
Un BOC de piper
O piele tăbăcită de BOC Un amic d’antan:
Un afiş ciuruit de la Balul Dr. psihologist Vali
boBOCilor Cîmpeanu, fost coleg de
cenaclu la Hunedoara,

258
prozator umorist, Personalitatea puternică,
psihanalist foarte bun, s-a devine orgolios-
dedicat practicii: este sentenţiosă, obsesiv –
managerul spitalului de perfecţionistă, infexibilă,
psihiatrie din Zam, rigidă, iar obsesia „
susţinând că adevăraţii verticalităţii coloanei
nebuni sunt liberi…Îl cred. vertebrale” acutizează acel
„ factor alfa” al liderului-
pater, protector , din care se
determină şi „eroul
neamului” , şi „sfântul
Apostol”.
Sintagma „ şira spinării
verticale”, evocată obsesiv
de Iv. M. cel ce avea să se
convertească de la
proletcultismul bolşevic al
Cu puţin înainte de Anul Nou în
tinereţii sale, în
cadrul uneireuşite manifestări
culturale derulate sub revoluţionarul de profesie
egida SĂRBĂTOAREA din decembrie 1989…,era
POEZIEI, primarul repetată de el în discuţii, în
Municipiului Deva, Mircia confruntările extraliterare
Muntean, înmânează
din ani 50- 65, 70-
diploma de ”Cetăţean de Onoare”
al Devei. 8o…însă aveam să înţeleg
la timp că era vorba nu de
Amintiri care mai sunt… verticalitate, ci de
I se spunea „Maestrul…” anchilozare….El fusese
jurist în Combinat, apoi se
( suplement remeber…) pensionase după o internare
de 6 luni la Sanatoriul de
Asta e, prietene, cu tagma boli nervoase de la Zam,
scribilor, cum bine spui ajutat de Vali Cîmpeanu,
tu… psiholog ce frecventa
cenaclul clubului

259
sindicatelor, cuib activistic, Vis în pavilionul roşu,
disimulat, al propagandei Aimatov, Ciu Yuen, şcl. –
dejiste, apoi al celei iar în acei ani când nimeni
ceauşiste. Iv mi-a arătat că nu ieşea din ţară fără
astfel – cu diagnosticul aprobarea securităţii şi
„grandomanie, partidului, el a fost la sârbi,
megalomanie şi apoi la ruşi…(,pentru…”
erotomanie”- el le spunea „ documetare culturală” ..Ca
inventate de ăştia, dar mă şi Radu Ciobanu).
ajută să ies la pensie de
boală prin Uniunea Maestrul şi Margaretele ..
Scriitorilor” …să scap de
toţi ăştia Ca Isac şi Chirică, Ceea ce e semnificativ
Bîrgău şi toţi grafomanii” .. pentru autoritarismul de
Venise de la Ploieşti, în „ acest tip, manifest în „
era proletcultismului” , boemele literare”, este că şi
odată cu activiştii „ Iv şi Neculai erau
centrali” debarcaţi de jurişti….Înlocuiseră, aici,
partid pentru „ educaţia oamenii elitelor naţionalist-
marxist- leninistă” a ţărăniste condamnaţi de
muncitorimii,.. ca Nucuţă regimul stalinist, apoi
Tănase ( pasager pt „ eliberaţi condiţionat şi daţi
documentare) , Mircea „ la reeducare” prin muncă:
Neagu, Vasile Nicorovici, cel mai semnificativ a fost
Iosif Lupulescu, Vasile Victor Isac – fost secretar al
Pop, ( Irimie Străuţ, în lui Maniu pentru tineret) –
Valea Jiului) - Ditta Matta, care era atunci simplu
etc.) -între cei ce „ se magazionier în
orintau” spre „marea combinat….Victor Isac l-a
afirmare în literatura nouă”, acuzat, mai apoi, pe Iv, de
mereu în vrajbă cu grupul megalomani ( în ziarul lui
concurent, Neculai Chirica Bârgău, Călăuza
etc) -…Iv traducea fest din tuturor”…), numindu-l „
ruşi sovietici şi din chinezi, obsedat descălecat ca erou

260
în oraşul de pe ştiut în ce am intrat” (
Cerna”…Noi, cei pe-atunci evenimentele din 1989, n) –
tineri, am moştenit acest îi lăsam dracului”…mi-a
otrăviţi spirit de vrajbe, de spus într-o zi Maestrul,
acuzaţii reciproce, de lupte când l-am vizitat acasă, cu
intestine- care au făcut „ soţia lui Dan
istoria” literară a întregii Constantinescu, Puşa, în
zone hunedorene… exilul ei din Germania..
Încă ceva : Iv avea un
Întreg acest comportament nepot, după soră, în
a fost un fel de „ Germania, pe Radu
autoprogramare” al unui Bărbulescu, editor al unei
destin devastator, ce avea reviste „ Observator”, iar
să eşueze în „ eroismul” de după „ revoluţie”, a fost în
lider local al „ revoluţiei” – Freiburg, unde a ţinut ( în
dirijist şi sinistru prin asistenţa a vreo 10 inşi) un
finalul întregii poveşti.. discurs de „ lider al
Evoluţa acelei vieţi a fost revoluţiei române”
evoluţia unei boli, ca în ….numind România „ o
majoritatea cazurilor Etiopie a Europa” ( am
genialoidice. văzut în ziare textul…); cu
Mistificarea…, căci asta a Dan Constantinescu nu
fost, venea pe avea să se revadă, el era în
fundamentalismul de tip altă zonă, aşa că doar au
oriental, - „maestrul” vorbit la telefon…( mi-a
frecventa mitologia indiană, spus soţia sa).. Iv l-a dus ,
artele, filozofia aceasta- iar pe contul lui, biensieur, şi
analiza cărţilor lui nu lasă pe Ionel Amăriuţei, ca apoi
dubiu. să-l insulte în scris – ziarul
Apoteozele de acest soi au „ Cuvântul liber”- pe fostul
fost finalmente dramatice său „ amic”…
anchiloze, fetişizare de sine ( În anii 80, Iv făcuse un
şi pretenţia de a li se face memoriu tovarăşei
statui în cetate. „ Dacă aş fi Mitrofan, şef propagandei

261
judeţene, şi obţinuse o microfon şi instalaţie
garsonieră lângă teatru.., specială în telefon, aşa cum
deoarece urmare despărţirii eu însumi aveam şi la birou
de a doua nevastă, celebra „ ( am găsit dispozitivul, ştia
Doamnă cu curul de fier” de el doar directorul –şeful
din Haţeg.,,,a rămas fără meu Ghiorghioni..-
locuinţă…Ei bine, Iv mă Şi aveam unul implantat şi
căuta la teatru, unde aveam la domiciului din
o maşină de scris, evident şi Zambilelor, când cu
aiai „ testată” de securişti, pătrunderea LOR în absenţa
rugându-mă să-i mea, în apartament…(
dactilografiez texte, Schiţa o am la dosare, iar
traduceri,etc. cel ce le-o furnizaseră erau
I-am spus că sunt urmărit fie M.I., fie V. N.) …
de securitate de ani mulţi, Apropos dosare : cei ce s-
de aceeaşi…, însă a au amestecat atunci în
ignorat…Ştiam că şi el este evenimente, au avut grija
urmărit D.U.I.- de la să-şi scoată dosarele din
anchetatorul comun Haicu fişierele locale şi
Ion…. Odată, invitat de le judeţene…Iar în curtea
la acea garsonieră, era miliţiei Hunedoara, atunci,
acolo şi Ionel Amăriuţei când EI preluaseră puterea
(…), am vorbit despre ca „ emanaţi” ai lui Iliescu
chinezi şi evenimentele de et comp,. au ars trei zile
la Tiananmen… documente, arhive
Ei bine, la câteva zile, compromiţătoare. Şi nici
Haicu, în ancheta ce mi-o unul…, mai apoi, nu a
făceau, mi-a spus : „ Crezi comentat public sau să fi
că nu ştiu ce aţi vorbit tu cu făcut demersuri, ca mine, să
Maestrul şi cu acela din îşi obţină dosarele D.U.I, de
Călan, despre chinezi? Noi la Bucureşti sau UM Cluj,
ştim tot !”. unde le-a dus C.I.-ul
Unica explicaţie pentru armatei gen
mine a fost că Iv avea Militaru…Scriu aceste

262
rânduri doar spre a îmi prezent şi
spăla propriul creier… Maestrul…Atunci Diniş a
zis : „ Eu vă împac, băi, că
Epilog: dacă ar fi aşa, pe mulţi ar fi
Când Maestrul … a ajuns trebuit să-i
şef la revoluţionari, ÎMPUŞCĂM”…
îmbrăcat în uniforma kaki, ( Nu departe, cpt. Haicu,
cu banderola a Gărzilor îmi spusese „ Dacă am fi în
patriotice, a lucrat special la anii ’5o, ţi-aş fi băgat
problemele dosarelor, pistolu-n gură” „)
secondat de escroaca fost Le-am cunoscut viaţa şi
condamnată Ix Igrec, din operele, în unii am crezut, o
tribunal, de unde furase vreme, apoi m-am
timbre fiscale şi fussese dumirit,erau cu toţii ca în
condamnată pentru „ relaţii romanele lor miliţiste: în
sexuale cu minori”, dimensiunea policer
etc…Ea era adjutanta al…poliţiei politic e a
Lui…. sistemului… Aşa cum eram
Aţi cititi romanul lui aproape toţi, cum s-ar zice,
Bulgakov, „ Maestrul şi „ lucraţi în orb” ( sintagma
Margareta?” . Dacă nu, securităţii) ..) Nu, prietene,
citiţi-l ! nu îţi cer să înţelegi, doar
şi membru al CmPUN, mi- eventual sper săţi le înţelegi
au făcut „ prelucrare „ de pe ale tale…Fiecare dintre
tip B.O.B.- el, cu tov Diniş noi suntem cei care suntem
şi câţiva ( de neuitat) (…), necum am vrea sau ar
emanaţi ( manipulaţi) – vrea altcineva să fim
acuzându-mă de „ văzuţi….
misticism” şi somându-mă Cum scriam undeva, e
să nu mai scriu în ziarul un păcat de moarte, pentru
findat de mine, contra Sine, să te minţi pe tine
unora de-ai lor…Am scos însuţi..
dintr-o plasă două volume
de „ omagii” în care era

263
La o epistolă de la Haţeg
Ianuarie, 2011, către
…poetul de la Castel…

„ Prin deductie, rezulta ca


si eu am un dosar la EE,(
????!!!, deducţie
eronată! N..e.e.) in
fine, atunci care e
deosebirea dintre tine, În tinereţea revoluţionistă
artistul si tinele tau* care a vrajbelor cenacliste..
a facut obiectul dosarelor
securitatii, vrei sa fii
altfel, sunt condamnabili,
dar daca reiei ciclul, el se
repeta la nesfarsit, etc...”(
C.St.)

* Corect ar fi Sinele. …şi n era glorioasei


Aceasta: Carl Gustav ascensiunea erou al
Jung afirmă că Sinele revoluţiei decembriste,
este Isus . Nu zice că preşedinte de onoare al ei…
Sinele e şi Iuda. ( Titrare: Mişu Rudeanu,
( „Imaginea omului şi Preş. FSN- judeţ…etc.)
imaginea lui Dumnezeu”,
editura Teora.) ( e.e.) Alţi colaboratori literari
pe constanta afinităţilor
Maestrul şi unele ipostaze elective…
In memoriam

264
literar, pe temeiul creştin-
apostolic. Cum dealtfel şi
Ligia Seman, din
Hunedoara.

Petra Vlah, emigrată


în U.S.A, animator
cultural al diasporei
române, căreia i-am
prefaţat o carte şi mediat
alte două la „ Signata”…

Originară din Valea


Streiului, poeta creştină
Mihaela Gagea, din U.S.A.
căreia i-am editat trei cărţi
în limba română. Ca şi
luncanii din aceeaşi vatră În imaginea din pagina
culturală, Ioan Barb, şi anterioasă, pe verticală, cu
mai ales prietenul de la un număr aniversar al
Haţeg, Constantin Stancu ( revistei noastre Provincia
ce m-a onorat cu un studiu Corvina, prof. univ.
al operei), îi consider uniţi Sigismund Duma, eminent
prin ideea misionarismului erudit în ştiinţe geologice şi
crustalogie, rector al Univ.

265
Ecologice”Traian”, Bulgakov,aici o imagine
colaborator Cultural pe din 1982…Amintiri care
constanta valorii. vor fi…vorba lui
Mazilescu :
„ va fi linişte, va fi seară”..

Vali
Creierul erotomanului…
Poetul şi prof. univ.
( grafică sursa Italia)
Valentin Taşcu,
cu câteva zile înainte de
dramatica sa stingere…

Revista Provincia
Corvina

Subsemnatul, cu Mircea
Dinescu, traducătorul
Celebrei piese de teatru „
Maestrul şi Margareta” de
266
cum mă definea Paul
Aretzu.
Istoria corupe, apoi ecoul
umbrelor ei, memoria, în
estincţie,
conformRezonanţei
Schuman , neh ?
Stenograme, spectrograme,
utopii, poate ….Amintiri
care vor fi.
Dacă stau să înţeleg cu „
mintea din urmă a
românului” ,…am căutat să
rămân intact în
dimensiunea sufletului, a
iubirii de celălalt ca de
mine însumi. De cel
Penultimul număr… aproape, dar mai ales de cel
Anul 13 de apariţie,2009 departe.Am scris să nu mă
prăbuşesc, să nu devin
complice propriilor chinuri
Am scris … şi eşecuri. Am scris nu ca
să fiu „ un critic de temut”,
Am scris, sau dacă vreţi, ci un semen, uneori demn
am fost scris, aici, în de a fi iubit. Cum al meu
propriul meu orizont cumva prieten Călin, emigrat în
sferic, hologramic. Italia, ne cântă exilul. Căci
Cu excese empatice, cu suntem cu toţii în Exil,
suferinţele actului scrierii, oriunde ne-am afla…
aici, unde istoria a acutizat
delirant toate simptomele
alienării, ale înstrăinării.
Aici, în interiorul Stigmei,

267
ECO inteligenţa naturii. Poetul,
pentru că are harul- darul „
„Te voi sacrifica şi eu spunerii” alese, este, prin
Pe aceste câteva vreascuri empatie, cel ce însufleţeşte
ale cunoaşterii metaforic Idei.
şi din litere va curge sânge Magia rostirii este
să mă învălui în fumul lui capacitatea de a intra cu
să nu mă vadă duhurile” gândul ( cogito) cât mai
Marin Sorescu vribrant, în toate cele ce nu
cuvântă.
„ Niciodată inima mea Când descriu şi relev sensul
Însângerată căderii unei frunze plutind
Nu m-a făcut din aer, pe luciul apei,
Să îmi pierd capul” tremurul ei de fiinţă
Victor Hugo agonică, acea capacitate se
manifestă prin intrarea în
Arta scrierii frunză, în „ vietatea ei
mută…” , pentru a o
Actul scrisului e un act exprima şi astfel a exprima
intim, cel mai singuratic, cugetul unui visător…Tot
este imediat act al gândirii aşa o piatră din râu, ori de
şi creuzet al memoriei pe marginea apei, o grădină
decantate în estetic, tinzând sau un munte….
a me- modela ideal, a fi Analogiile, ca metodă de
matrice, re- naştere din trans- mutaţie semantică, de
mister, sacru, în profan. transfigurare…
Astfel, opera „ învie”, este *
revelaţie, este coborâre de Există o furror a
Duh ( nevăzut) în văz-duh ( creativităţii, o transpunere
duh văzut). prin actul scrisului, a
* suferinţei naturii de a crea
Este aşadar actul superior ( şi distruge, întru recreaţie,
de sus, ceresc) al ciclic, fără limite. Actul
Inteligenţei cosmice în

268
scrierii este în sine comunica catarsic pentru ei,
misterios şi înnoitor. mafelic pentru alţii. Poate
* că existenţa tragică este de
A trăi este a muri în măsura confruntat prin atitudinea în
duratei, aşa cum o definea scris ( arte) a umorului, aşa
Rădulescu- Motru. cum înţeleg din Cimitirul
Eminescu zice acelaşi lucru Vesel de la Săpânţa.
despre a trăi, a fi, ca Dacii mureau râzând…
Herodot( sec 5 i. Hr) ,
anume că viaţa este Elena Daniela Sgondea
nefericire, din Rujoiu
conştientizarea că vom
muri…Eminescu scrie „ „ În acest dincolo al cuvintelor,
viaţa e un vis al morţii”, abia nuanţat, este sugerat, deloc
Goethe scrie că „ viaţa este retoric, un fel de travaliu
vis”. Etc. Nirvana … Unica tulburător, al naşterii poemului
ca o fiinţă....Aşadar creaţia,
problemă ne rămâne „ cum
naşterea poeziei,pentru Elena
anume trăim, murim, şi de Daniela este precum a Sophiei
ce ?! alchimiştilor,sau a pruncului
* sacru, este logos viu...”( poieion,
Poate că acei singuratici ce creaţie înnoitoare).
se ţin departe de urmarea Nu lipseşte însă, întreţesând
Vieţii, gânditorii „ absenţi”, grave acorduri convesive, nici
ajung mai adânc în miezul tuşa sarcastică, de sorginte post-
modernistă....Autodefi nirea
marilor teme…Ca şi marii conţine mereu trimiteri
bolnavi, bunăoară subtextuale, la „ story-ul”
Shakespeare, personal, cu procedeele haijinului
Schopenhauer… Pavese, japonez, ale hai-kuului: în cazul
Bacovia, Trakl, Hoelderlin, ei, acordul vine prin integrarea
aforismului, a fulguraţiilor de tip
şirul lor este impresionant. „ fulger mental”, revelatoriu,
Doar atât că ei nu sunt, ca anume prin
MODELE, preferabil, ei nu Mirare, Uimire, de unde rezultă
liniştesc, nu alină suferinţa nuanţe memorabile, între tandreţe
existenţei, ci o pot feminină şi subtile reverberaţii
naturiste, în cheie alegorică, prin

269
analogii pe care egipteanul Misterele nedescifrate ale
Hermes Trismegistos încă, le Bucegilor
punea în ecuaţia macro-
microcosmos.... Acest simţ
special al poetei pare înnăscut, Nici în ziua de azi nu se ştie
este constanta cărţilor ei : „ Încă de ce, în 1993, pe parcursul
lui august, Munţii Bucegi
nu”, „ Glife tranilvane”, „ La
au „jucat” pur şi simplu.
răsărit, Câteva sute de cutremure
tremurul”, şi „ Tatuaje pe de mică intensitate s-au
cer”...Elena Daniela Sgondea înregistrat atunci în zonă.
este neîndoielnic pe itinerariul Nu se cunoaşte nici sursa
iniţiatic, împlinitor, al unei izvorului de apă din acelaşi
chemări ce se ramifi că din masiv muntos. Este apa cu
ecouri, umbre şi nelinişti, în cea mai mare puritate din
arborele energetic al Vieţii ca lume, după analizele
Mister...Cred în poezia ei, pentru
că ştiu. specialiştilor.
----------*----------
De aici intrăm pe teritoriul
Vânătoarea 1 legendelor. Se spune că
Munţii Carpaţi ar fi
În golul dintre urme străbătuţi de tuneluri lungi
umbra căprioarei de sute de kilometri.
se destramă. Nimeni nu poate spune
dacă au fost făcute de mâna
Vânătoarea 2 omului sau de forţa naturii.
Asemenea caverne uriaşe ar
Pe kimono-ul exista şi în Bucegi. Iar
de omăt- acele câmpuri de forţă pot
pete de sânge. să marcheze chiar linia
subterană a tunelurilor. Se
Elena Daniela Sgondea vorbeşte şi despre faptul că
pe Vârful Omu ar fi fost un
Comosignal sanctuar dacic, aşa cum au
mai fost şi pe alte creste ale
Dr. Cristian Negureanu
270
munţilor, în Retezat şi dar se găseşte şi pe
Ceahlău, formându-se astfel Columna lui Traian. Chiar
un urias triunghi carpatic în acest loc din Bucegi
între cele trei puncte. Este există un izvor a cărui apă
aşa-numitul „triunghi de este cea mai pură din lume.
aur” al Daciei. Istoricii nu În perioada 1927-1935, aici
s-au pus încă de acord s-au făcut studii atât de
asupra muntelui sacru al către cercetătorii români,
dacilor. Acesta ar fi fost cât şi de cei francezi.
Bucegiul sau Ceahlăul. Oamenii de ştiinţă au arătat
că încărcătura de bacterii
din apa acestui izvor este
zero, un fapt unic în lume.
Alte cercetări au fost
realizate în anii ’80.
Specialiştii au constatat că
izvorul se „alimentează”
dintr-un lac subteran imens.
Asta ne aduce aminte de
Aflăm şi despre primele legenda culoarelor
cercetări făcute în Bucegi, subterane din munţi! Cert e
încă din 1927, mai precis în că debitul izvorului este de
partea estică a masivului, 4.000 de litri pe secundă.
pe Valea Ialomiţei, într-o Toate aceste informaţii au
zonă cunoscută sub numele fost secretizate de
de „Şapte Izvoare”. autorităţile comuniste. De
Misterele muntelui se neclintit par a fi Munţii
împletesc cu anumite Bucegi, când îi priveşti de
certitudini. Se spune că aici departe. Dar acest masiv s-a
venea Zamolxe, zeul cutremurat timp de o lună,
dacilor, să bea apă. Dacii i- în 1993. Doar pe parcursul
au spus „zona nemuririi”. lunii august. Au fost câteva
Simbolul celor şapte sute de cutremure atunci.
izvoare era încrustat nu Erau şi câte zece mişcări
numai pe scuturile dacilor,
271
telurice într-o zi. De
intensitate mică. Cel mult
cinci grade pe scara
Richter. Prima oară am
aflat despre acel femomen
tot de la tehnicianul staţiei
meteo de la Vârful Omu.
„Deveniseră deja
obişnuinţă. Zilnic se
cutremurau Bucegii. Aici,
la 2.505 metri altitudine, la
staţia meteo, simţeam mai
tare cutremurele decât la
baza muntelui. Au fost doar
nişte crăpături în pereţii
refugiului salvamont de la
Omu. Atât. Apoi
cutremurele au încetat
brusc. De atunci n-au mai
fost”, am aflat de la
Gheorghe Porancea. Staţia
meteo de la Omu n-a avut
de suferit. E o clădire
solidă, cu pereţii de un
metru grosime, bine înfiptă Elena Daniela Sgondea
în stânca muntelui.
Cabanele din Bucegi au
rămas în picioare. Nici
căderi de bolovani n-au
fost. Nu au fost pagube
materiale nici la baza
muntelui, în Buşteni.

Andrei ZANCA

272
Poetului Eugen Evu am închis poarta pe
dinăuntru
acest fulg

se insinua dimineaţa

când am ieşit dintre arbori

pe câmpul pustiu.

ningea. şi mi-a trecut


deodat’ prin gând

că aceşti fulgi
LUCIAN GRUIA
nu vor cunoaşte o altă
privire. ,,Când cineva cântă la o vioară

niciodată, de pe acum Stradivarius,


Toate viorile vibrează în cutiile
prin însăşi însingurarea mea lor.

în contopire deplină Când un poet scrie o poezie de


dragoste,
cu un câmp pustiu, acest fulg
Toate femeile freamătă în

mereu în alt loc decât cel trupurile lor.


bănuit Când cineva se naşte,
Toţi copiii ţipă în jocurile lor.
trăindu-şi între cer şi pământ
Când cineva moare în lume,
stingerea înzăpezită Toţi oamenii plâng în visele lor.,,”

preschimbând istoria
Eugen Evu
în presentiment
Semne
când toţi au crezut c-am
plecat, eu Tragice vremuri,

273
când eşti mai în siguranţă Gociman (77 de ani) atestă
departe, decât acasă. faptul că Elena, care ar fi
împlinit azi 92 de ani, s-a
Nu te mai teme asigurat că scriitorul
urmează cel mai bun
Unicul mare pericol tratament, care a costat
Al cunoaşterii fabuloasa sumă de două
Sunt psihozele milioane de lei! ( sursa
Pentru cei News letter)
Nepregătiţi.
Djamal MAHMOUD
Elena Ceauşescu a Siromânul poet …
cheltuit o avere să-l
vindece pe Nichita! ‫المص درجمال محمو‬

‫ ش اعر س وري يكت ب‬,‫د ھن داوي‬


‫ ول د ف ي‬,‫باللغ ة الروماني ه‬
‫ ف ي ش ھر أي ار‬,‫محافظ ة الرق ه‬,
1962
‫درس المرحل ة االبتدائي ه‬
‫واالعدادي ه وك ذلك الثانوي ه‬
‫أ‬, ‫م ا اللغ ه الروماني هف ي الرق ه‬
‫فف ي مدين ة كرايوف ا وم ن ث م‬
‫كلي ة الط ب البش ري ف ي‬
‫ حي ث‬,‫مدين ة كل وج نابوك ا‬
1990 ‫تخ رج منھ ا ف ي س نة‬.
In 1979, bolnav, chinuit de
‫م ارس العم ل التج اري بع د‬
dureri atroce la ficat,
‫س قوط النظ ام الش يوعي‬
Nichita Stănescu (1933-
‫ينش ر الش عر ف ي المج الت‬
1983) s-a intalnit cu Elena
‫والص حف االدبي ه الروماني ه‬
Ceauşescu (1919-1989).
‫ مجل ة تريبون ا‬:‫المھم ه ومنھ ا‬
Aceasta, ingrijorată de cum
‫العريق ه ف ي كل وج‬
arăta marele poet, i-a trimis
‫مجل ة‬,‫ف اترا فيك ي نابوكا‬,
cei mai buni doctori.
‫مجل ة فياتس ادي‬
Dezvăluirile lui Mircea

274
‫ة‬ ‫دين‪ ,‬مجل‬ ‫بريتوتين‬ ‫ا ‪8&7‬‬ ‫ا فيرتوالي‬ ‫أنثولوجي‬
‫س يتاديال ف ي مدين ة س اتو‬ ‫دار النش ر الص ادرتين ع ن‬
‫م اري‪ ,‬مجل ة س ينكور و ك ذلك‬ ‫برعاي ة الش اعرة ‪-‬بي م‪ ,‬ي اش‬
‫ليت يري ف ي مدين ة‬ ‫الروماني ة الين ا م انولي‬
‫تيركوفيش تي‪ ,‬مجل ة نوف ا‬ ‫‪…..‬‬
‫بروفينش يا كورفين ا ف ي‬
‫مدين ة ھوني دوارا‪ ,‬مجل ة‬
‫في دباك ف ي مدين ة‬
‫ول‬ ‫حيفة كوفينت‬ ‫ياش‪,‬ص‬
‫ليب ير ‪ ,‬مجل ة اوكلين دا‬
‫ليت يرارا‪ ,‬مجل ة‬
‫ا‬ ‫يرارا أكتواليتات‬ ‫‪,‬ليت‬
‫مجل ة أيك و و تين ارول‬
‫رقميتين‬ ‫كريتور ال‬ ‫‪,‬س‬
‫‪:‬وك ذلك ف ي المواق ع التالي ه‬ ‫المص در‬
‫أكوني ا‪ ,‬ھيرميني ا‪ ,‬ريت اوا‬
‫ليت يرارا‪ ,‬روماني ان ھ ايكو‬
‫وغيرھم ا‬
‫نش ر كتاب ه األول ف ي دار‪-‬‬ ‫‪Blogosfere/ pamflet‬‬
‫النش ر‪ ,‬داك و ب ريس ف ي‬
‫كل وج نابوك ا‪ ,‬س نة ‪ 1995‬وھو‬ ‫‪PALAVRAGEALA‬‬
‫بعن وان لم اذا‬
‫متواج د ف ي أنثولوجي ات و‬ ‫‪Vrăjeala sau palavrageala‬‬
‫ثولوجي اكت ب مش تركه األن‬ ‫‪mediilor a atins de câteva‬‬
‫العالمي ه للھ ايكو وال تي‬ ‫‪luni cota de avarie,‬‬
‫تحت وي عل ى مخت ارات م ن‬ ‫‪depăsşind cotul Dunării,‬‬
‫قص ائد ھ ايكو ل ‪ 177‬شاعر م ن‬ ‫‪cotul Donului şi limita de‬‬
‫الع الم‪ ,‬ص ادره ف ي‬ ‫‪suportabilitate a coatelor-‬‬
‫الياب ان‪,‬طوكيو‪ ,‬دار نش ر‬ ‫‪goale care află despre ei‬‬
‫سيكيكاتس ودو‪ ,‬باش راف‬ ‫‪ceas- de- ceas ce bine‬‬
‫واختي ار البروفس ور‬ ‫‪trăiesc, cât vor mai trăi‬‬
‫والش اعرالياباني‪ ,‬مؤسس س‬ ‫(‪după …Neuro- penisionare‬‬
‫‪,‬جمعي ة الھ ايكو العالمي ه‬ ‫‪fără erată, n), şi ce mai‬‬
‫‪,‬باني ا ناتسويش ي‬ ‫‪rămâne după urâciunea‬‬

‫‪275‬‬
pustiirii…” Voicu Vioară, milioane – indiferent de
la TVRealitatea : „ Să sex, rasă, convingeri sau
facem poporul să nu se mai tichete de calaltorie inutile,
lase vândut pe un kil de care vor muri până-n 2012,
ulei” ! Să înţeleagă că a fost la obligatoria vârstă de 150
vândut cu subsol- sol nasol de ani, pentru a fi
şi aer- apă- gaz, pe o sută impozitaţi spre salvarea
de ani! Videanu- BOCcelutzei budgetare.
Marmosim : „ Am ieşit din Surse ce se cred
recesiune şi vom intra în ANONIMIZATE declară
…vă garantez că…gazul nu că Balada Meşterului
se… …pensiile şi salariile Manole va fi Balada
nu se …ş.c.l. Meşterului MANELE.
Cimitirile suprastoc, vor fi
Ba nu se, ba se subetajate, după modelul
…scu…mpesc! ! Gubernia garajelor newyorkeze. Va fi
BOC/ fest jumuleşte până şi introdus industral gazul de
amărăştenii de handicapaţi, brichetă pentru încălzirea
orbii, paraliticii, taraţii românilor. Se va emite
urmează taxa pe morţiii orodonanţa de urgenţă care
ultimelor trei generaţii, să impună programul
până la înviere.Iar de Paşti, Videanu- Pogea- Boc-
( paşte fericit !) - taxe pe Băsescu- Iliescu- Năstase-
rămăşiţele populaţiei, fumul Ponta and puzzle comp. >
centralelor, urmele de pe PRIMA CASĂ- ULTIMA
drumuri, cucuriguul CASĂ! – COŞCIUGUL de
claponilor, gălbenuşul CARTON. Cost de
dublu,…etc. Din 1 aapril pereche> numai 20 de
ziua păcălelii va fi una de pensii impozabile plus taxa
fiecare zi, până cade popii ( Ortul)…Vor fi
guvernul, ca să cadă impozite şi pe MOROI,
următorul… Cu veselie vă PRICOLICI, FLĂCĂRI
anunţăm că se va prelungi MOV, Flacăra lu Păunescu,
vârsta agonică a câtorva Flacăra cocsochimiei,

276
Flacăra Sf Varvara ( impune tehnologii rutiere
Vâlvora abatajelor, Grizzu), noi, pe bază de salturi
şi alte taxe pentru înnecaţi ( batraciane, moduli tip
pe mare, la inundaţii, în lunar, plus canguri
beutură, de astm, de tuse mecanici, de import . Noua
contestatară, scrâşnete monedă se va numi
dinţate, plăci dentare sau NEURO. Subdiviziunea ei :
gingii. RRRRRRon. În Piaţa
Universităţii va fi înălţat un
Avem un nou monument pe care va scrie :
concept : băsescism. Corect LOC DE DAT CU
era băşism( fără erată, n). CAPUL. Pelerinajele vor fi
Aceleaşi surse afirnă că la permanente, cozile vor fi
Troscoceni un sobor de protector flancate de forţele
vrăjitoare şi psihotronişti speciale bine plătite. DE
lucrează pentru noul VOI.
mausoleu al neamului (
lor), prin tehnologie La Gubernie se lucrează pe
criogenică. Pe Marte se fac echipe multi- partinice la
săpături finanţate de aleşii un pachet de 666 de
neamului ( Lor), pentru a ordonanţe de urgenţă care
muta casa poporului în vor scoate ţara din ţâţânile
ipostază de Nou Ierusalim( răbdării.
cu soia). Un prim lot de
cca. 5000 de Concetăţeni: nu vă plângeţi,
guvernanţi,debarcaţi, tot ce vorbiţi SE
reîmbarcaţi, emigraţi trans- ASCULTĂ.
partidici, vor fi debarcaţi în
partea nevăzută a Lunii. Cristian NEGUREANU
Big- company Anonimul Onto -specia jumătate
Corpolteisăn bagă ascunsă …
producţia în serie de
paraşute din suprastocul de Cercetatorii australieni au
pe şosele. Gropile vor descoperit noua specii noi

277
de pesti ce se deplaseaza cercetatorii sustin ca acesta
“mergand” pe fundul marii nu poate avea prea multi
cu ajutorul inotatoarelor dusmani naturali, avand in
transformate in niste maini vedere ca toxinele din
veritabile. Bizarii pesti cu pielea sa pot ucide
maini au fost descoperiti in majoritatea pradatorilor din
urma cu cativa ani, in apele habitatul sau. Un alt
putin adanci din sudul reprezentant de marca al
Australiei, insa abia acum pestilor cu maini este si este
oamenii de stiinta au reusit cel roz, reprezentantul unei
sa identifice ca facand parte specii ciudate din care s-au
din specii noi si diferite gasit pana acum doar patru
ultimele noua exemplare exemplare. In clipa de fata
gasite in largul coastelor exista putine informatii
Tasmaniei, potrivit despre biologia si
National Geographic. Unul comportamentul acestui
din cei mai interesanti pesti peste, deoarece ultimul
cu maini din Tasmania exemplar in viata a fost
acest exemplar patat, ce vazut in anul 1999. Un alt
poate fi gasit in special in exemplar spectaculos este
nisipurile de pe fundul pestele rosu cu maini, trecut
Estuarului Derwent. Stiati pe lista speciilor
ca jumatate din vulnerabile din Australia.
vietuitoarele planetei nu Oamenii de stiinta sustin ca
traiesc printre noi? Acesti acesti pesti depun mai
pesti isi folosesc putine icre decat
inotatoarele ca pe niste majoritatea pestilor, motiv
maini, pentru a se deplasa pentru care specia lor ar
prin nisp, in cautarea putea disparea curand. Nu
viermilor si micilor in ultimul rand, pestele cu
crustacee pe care le maini din Australia vine si
mananca. Pestele patat este in varianta pe galben si
trecut pe lista animalelor pe chiar pe mov, uneori.
cale de disparitie, insa Acesti pesti au fost inclusi

278
intr-o specie de sine înnegrit zările (ab)surde al
statatoare, pestele cu maini uitării după doar două- trei
Ziebell, ce traieste doar in generaţii de urmaşi …sau
comunitati izolate din au fost şterşi din cărţile
largul coastelor Tasmaniei. puterilor perindate de
Desi in prezent mai pot fi timpul nostru profan,
gasiti doar in sud-estul discreţionare de când omul:
Australiei, pestii cu maini istoria o scriu cei ce înving,
erau raspanditi, acum 50 de iar martirii devin carnea de
milioane de ani, pe intrega tun a …hristoşilor
planeta. Cateva fosile ale mincinoşi…Milioane de „
ciudatelor creaturi au fost trofee de vânătoare”
gasite, de exemplu, inclusiv sinistre, ale holocaustului,
in Marea Mediterana. Pestii siberiilor, osuarelor,
se tem de propria reflexie crematoriilor, molohului ,
mai mult decat de alti pesti( baaal-ului cronos– şi toate
subl n. e.e.) hrănind hăurile Iluziei
Sursa: Ziare.com. Foto: absolute; război contra
National Geographic Fiinţei Libere adormite în
omul bun (…), pierdut
mereu de cei ce rabdă sau
se rezumă la a nu riposta
Mic eseu despre relaţia Răului…Sunt fiul dintâi
călău- victimă… născut al unui pastor
Motto: Cât despre mine, eu penticostal- apostolic…
şi casa mea nu îmi voi iubi Am fost botezat în ritul
duşmanul niciodată! ortodox al vremii ( 1944),
şi am respectat modic
Nu de sfinţi ai închisorilor e această dealtfel discutabilă
nevoie, ci de sfinţi morali ai practică a botezului în
Libertăţii. cristelniţă (…), a copilului
Milioanele de asasinaţi din încă neconştinet de sine,
istoria recentă, ca să să mai ales că botezul cristic –
rămânem în spectrul „ al lui Ioan Botezătorul, este
memoriei scurte”, au
279
cel în apa Iordanului, la o atee, materialist- dialectice,
vârstă când omul consimte democratice ş.c.l…
conştient acest ritual şi
semnificaţia lui…Biserica Mi-am urmat calea –
neoprotestantă a păstrat chemarea scrisului literar, a
ritul, cea secularizată, de rit poeziei, decantate mereu
bizantin, ba. Am dialogat prin interioritatea inimii şi a
pe această temă şi cu duhului ce se manifestă în
pastorii şi cu popii…. Ceva tot ce facem- trăim-
ireconciliabil dăinuie între vieţuim- intreprindem…,
dumnealor. Unicul motiv niciodată exclusiv ale
aşadar al meu de a cultiva o Binelui, nicicum exclusiv
relaţie directă, intimă, a ale Răului… Eu unul nu am
sinelui meu, cu Divinitatea consimţit niciodată să îmi
incognoscibilă, fără a …iubesc laş duşmanul –
schimba decizia şi strict- bunăoară anchetatorii,
ritualul botezului pruncului hărţuitorii securitşi sau
ce am fost, este una a activiştii sadici…EU
respectului faţă de părinţii NICIODATĂ NU! Nu pot
mei Gheorghe şi Clara, care urî, dar nici iubi vrăjmaşul,
şi ei s-au supus legii cel mult pot ierta şi chiar
vremii…unei biserici care, m-am rugat pentru unii
vai, este în păcatul secular dintre cei ce mi-au făcut
de a fi prin practici răul, mi-au vrut moartea,
saducheice (!), de mi-au determinat răul mie
colaborarea- acceptare – şi familiei mele iubite. Mie
aplecare- colaborarea cu ca şi altora, unii orbiţi şi
puterile trecătoare şi care nu pot conştientiza
abuzive ale veacului…Cu absurdul cerinţei de a-ţi
atât mai mult în regimurile iubi vrăjmaşul ! Prin
succedate din anul 1944 extesnie, desigur, asta
până recent, toate staliniste- gândesc şi privitor la
sovietizate, apoi comuniste, naţiunea noastră, la neamul

280
din care m-am născut şi în umanului, azi; este o
care voi muri. poruncă demonetizată : „
Iubeşte-l pe văjmaşul
Când afirm „ cred” implicit tău”… Întreaga istorie
afirm „ ştiu”…Acesta este cunoscută, depăşind opt mii
ceva ce aparţine Fiinţei. de ani, este ignorată: în
Când nu accept a iubi răul ( virtutea acestei porunci, sau
răutatea patologică) – îmi dacă vreţi socrativ sentinţe,
apăr fiinţa şi astfel îmi apăr istoria omului – care este ,
Dumnezeimea, ca obiectiv vai, cea a războaielor lui
viu- manifest al Creaţiunii absurd- fraterne- este
în creaţia gânditoare şi azvârlită de pe orbita
simţitoare ! Consider că LOGICII, a
minciuna de sine este cea ADEVĂRULUI
mai gravă, iată de ce desfid Oare evreii, de la care
sitagma „ hrsotos emană această deviză, care
mincinos”, sau „ profet au fost războinicii cei mai
mincinos”… Există în înverşunaţi, sup porunca
patologia modernă o dumnezeului lor Elohim(
stânjenitoare ( poate) plural!), IHWH, când au
calificare pentru astfel de atacat, devastat, dsitrus în
oameni : „ mania numele zeului lor,
persecuţiei” şi „ numeroase alte popoare, îşi
mesianism”…Sigur că …iubeau vărjmaşii? Veţi
nuanţa vag- materialistă a spune – păi atunci era legea
diagnozei este doar o talionului- dinte pentru
inproprietate lingvistică de dinte, noul testament a
analizat lingvistic. schimbat legea, mesia
pledează legea nouă, a
M-a contrariat încă din iubirii…
copilărie acea poruncă Sperbă, însă nici vorbă să
biblică pe care popii o vedem aşa ceva în istorie,
repetă fără a regândi dimpotrivă, vrăjmăşia este
adevărul în actualitatea o condiţie cvasi- dinamică a

281
umanităţii, conflictele ceilalţi, mai simplu-
inimaginabile chiar pentru muritori,
ei, cei de atunci, sunt - neiubitori NECUM de
fenomene ale urii, duşman- ( !) o retorică a
cauzalitatea s-a agravat în sclaviei, a înrobirii: ştiinţa
considerente de proporţii medicală defineşte acveastă
universale: cum să-l perversiune a laşităţii şi
iubească americanul pe fricii în ambalaj mistic,
arabul terorist, europeanul instrumentar, „
sârb pe american, rusul pe complicitatea sado-
neamţ, etc? Îşi iubesc massochistă dintre călău şi
românii situaţi „ la victimă” …
răsccrucea tuturor Torţionarul experimentat
relelelor”, vrăjmaşii, bestial în închisorile
ocupanţii din veacuri, comuniste oare asta a
agresorii, sau împilatorii respectat? Iubirea de
din propriul lor neam ? vrăjmaşul său ?
Vorbe goale, predici în M-am întrebat : cine sau ce
pustiu! Ipocrizie, dincolo este marele vrăjmaş
de poleiala zicerii absolut, răul care bântuie
pravoslavnice! Oare lumea, dacă nu aşa- numitul
Adevărul nu ar fi un Satana, Diavolul, daimonul
dumnezeu mai tangibil, mai rău:
împlinitor şi mai eficient Fie credinciosul, fie ateul,
dacă ne-ar uni pe toţi în vor răspunde că acela !
sensul unei împăcări în Păi dragă omule, atunci fie-
numele acelei iubiri de mi îngăduit să întreb :
aproapele legiuite de CUM SĂ ÎL IUBIM NOI
dogma- doctrina- ideologia PE VRĂJMAŞUL
creştină? Retorica celor ce ABSOLUT AL
se auto- proclamă glorios- UMANULUI, în virtutea
arogant „ înalt prea sus- clamatei porunci?
fericiţi”, etc- este din Colaboraţionism ?
nefericire ( pentru noi, Duplicitate? Perversiune,

282
automutilare, complicitate are toate aparenţele şi
înjositoare a celui atacat ca substraturile securismului, a
fiinţă şi trup, tocmai cu serviciilor secrete care
duşmanul! Unde în istorie a dirijează – înclusiv în
FUNCŢIONAT O ATARE lume– marionetele efemer
LEGE ? Citiţi vă rog „ Un decise de electorate sau în
caz de automutilare” de cazul puciurilor ( la noi în
Graham Greene… Sau „ interiorul partidului- stat) –
Împăratul muştelor” …. folosind şantajul
Regândiţi diferenţierea infromaţiei …,şi călăresc
fetişizării de religia inimii! istoria, escrocând elitele
Evident, nu fac apologia LAŞE, duplicitare.
agresiunii, dar cât timp Complicitatea aparţine şi
mintea îmi e limpede, voi saducheismului unor
găsi absurdă porunca de a biserici, încă din anii
îmi iubi vrăjmaşul ! Ar stalinismului …Este fals că
însemna să îmi trădez fiinţa majoritatea ar prefera – prin
proprie, a îmi trăda LAŞ sondaje inteligent
familia, cetatea şi Neamul! controlate- …armata şi
A mă trăda pe mine însumi, biserica. Este vinovăţia
sinea mea de creatură a gravă a celor ce se perindă
divinităţii pe care o cred la putere şi o compromit
iubitoare ci nu canibală, ca imediat ce şi-o confiscă
zeii întunecimii din milenii. pentru interesele personale.
„ Păcatul originar”
Confiscarea revoluţiei din Substituirea prin diversiune
1989, ce – dacă ar fi fost ce a Răului în Bine
a izbucnit (…) ar fi Atunci când există un ziar
schimbat mai autentic şi care îşi strigă numele (
mai la timp ( …) România Adevărul) mă gândesc de
şi ar fi reconstruit-o real ce nu există şi unul titrat „
democratic, a fost „ păcatul Minciuna” ? Unde se poate
originar” de unde ascunde mai viclean falsul
consecinţele. Diversiunea decât în autenticul clamat ?

283
Autodefinirea divinităţii decimat, şi prin
suna cam aşa „ eu sunt cel tembelizarea naţiunilor prea
ce devin”, ci nu „ cel ce sedentare…Colonizările de
sunt”, cum o atestă un tip sclavagist de altădată,
eminent teolog evreu, sunt infinit mai rafinat
cunoscător fin al limbii instrumentate. Numai
ebraice vechi… Cine este războaiele sunt continue şi
omul dacă nu cel ce tinde a tot mai barbare, fie chiar
deveni, a se reîndumnezei ? prin sofisticarea
procedeelor de ucidere în
Prima dintre ele,( durante masă, prin terorism şi …
cauza, durant efectus), cea antiterorism, sau viceversus
mai gravă, este diversiunea ! Verbul unui Iliescu –
unei pseudo- democraţii, fundamentalismul- este
respectiv compromiterea pe şperaclul ecuaţiei, atât în
termen scurt şi mediu ( cel religiile conflictuale, cât şi
puţin a) acelei democraţiei. în politicile- ideologiile
Aceasta e crima replicată, care în loc să mântuie,
serie de stunami a „ bântuie. Se promite un …
evenimentelor din Pământ al făgăduinţiei care
Decembrie 1989”… ţinta pentru evrei a fost America,
fiind deidentificarea iar pentru sclavii lui Cioran,
neamului ( menţinerea în (…), promisiunea unei
massificare amorfă) şi împărăţii după moarte? Din
efectul vizibil – repetarea care evident nimeni, dar
exodului din veacurile nimeni, nu are de ce să se-
evreilor, popoarele Estice ntoarcă, nici măcar pe
mai ales fiind sub mirajul demult netezitele morminte
eficient ( economic, ci nu al ale strămoşilor…
fiinţei) – unui Pământ al Mentalitatea omului nou
Făgăduinţei, unui „ cer nou din viitor va fi una a
şi un luceafăr nou”…Unui ORFANIEI, prin opturarea
orizont totuşi terestru, pe memoriei afective, spre a
ruinele celui proaspăt ucis, suporta stigma… Istoria

284
zeităţilor (…), care au ideologizarea cu simptome
intervenit în accelerarea – neo- internaţionaliste,
ameliorarea animalului unionaliste, fost
îmbunătăţit om, cândva, a sovietizante sau oricum
devenit istorie proprie altfel titrate) – ( acum UE-
manu, a acelui specimen iste, golbaliste, etc- ) este
rezultat şi perpetuat până la marele tartor ce resuscită
noi înşine? . Destinul- utopiile din cenuşile lor
program al omului acela, seculare, tinzând să
adamic, ( LULU- restaureze un Obsedant
muncitorul primitiv, cf. Imperiu Împărăţie– după
tăbliţelor din lut ars, a fost modelul religiosus – pretins
răspicat descifrat din celest, în teribila
tălbiţele din Sumer…un diversiune, sau conspiraţie
destin de ROB ( robot) cu dublu dogmatică –
un snop de gene zeieşti, doctrinară…( Idol zici,
însă cenzurat la o durată de ideologie citeşte!) Sunt
viaţă limitată, aşa cum au maimuţăriţi zeii ante-
încifrat-o Ei, geneticienii babilonieni, uriaşii,
stelari ( ?) în dubla spirală semizeii, faraonii, eroii
….Faptul că nu au revenit unui unic Pantheon- al
după milenii, este tocmai tuturor, însă diferit
pentru a nu fi ucişi cu pietre implantat, ciclic, ratat şi
şi identificaţi ca atare, reluat…Un obsedant delir
criminali. Dar există deja al iadului pentru cei mulţi,
uriaşe biblioteci care afirmă raiului câtorva. Trilogia
că ei sunt aici….Obsesia dantescă a devenit un
antichristului reîmpieliţabil puzzle, un conglomerat
(…), pare să aibă temei. con- temporar, simultan, iar
In extenso conceptul biblic de „
Indiferent de teoriile care stricăciune” este numit azi
motivează aceste fenomene, „ corupţie”. Un Dumnezeu
( manipulate, conjucturale, Unic nu este de descoperit
provocate, fataliste, etc) – nicăieri în acest egregor ce

285
pare într-adevăr al unei excelentă şi desigur cu un
Pluralităţi întâi descinse de plus al inteligenţei, de a
undeva, apoi coabitând şi în abstractiza.
milenii epuizând devastator
ceea ce a fost o hibridizare Simte în anumite
..Acei zei civilizatori ai perioade ( intemperii,
intemeiat în Egipt aşadar legat de
structurile model, apoi le- electromagnetism) durerea
au rumat semizeii- hibrizi, în golul braţului absent.
urmându-le dinastiile Ştiu că deşi membrul i-a
muritorilor. După ce într-un fost tăiat, creierul a păstrat
fel sau altul, omenirea va fi intact centrul nervos ce îi
cu totul altceva – altcineva corespunde acestuia, aşadar
…, fosilele speciei noastre el suferă determinat de o
vor deruta sau vor incripta Absenţă… Aceeaşi
într-o altă ecuaţie „ problemă ar fi de extins –
salvatoare”- memoria speculativ analogic – şi în
eonilor (…), contrazicându- dimensiunile enrgiilor
se asupra unei specii fie subtile.
sinucigaşe prin programare
(…), fie o reminiscenţă de „Poetizând” (…),
hibrizi într-un cimitir despre „omul vechi”…,
sinistru al lui „ ilo tempore” când planeta avea încă geo-
…Şi se vor întreba dacă am câmpuri neperturbate ca
existat. azi, din cauza progresului şi
a uzului enorm de energie
Egregor, chivot sustras şi electrică (…) –
scurtcircuitare electromagnetism,- unor
oameni consideraţi sfinţi,
Am vorbit amănunţit profeţi, etc- aura ( nimbul)
cu un om fără braţul drept. le era vizibil în anumite
I-a fost amputat încă în stări: erau atribute ale
adolescenţă. E un contabil acelei energii cosmic-
bun, cu o memorie ubicue, manifeste doar la

286
unii; prin urmare spectrul milioane de exemplare în
vizibil al acestei energii din lume, n)…aşadar sunt ELE
jurul capului( sferoide)…li ÎNSELE predispuse la a fi „
se releva unor înzestraţi – fecundate” psiho-
sau iniţiaţi ( ca disciplolii extactic…, perecum
apostolii ş.a.?) …Probabil ROIURILE de insecte, care
şi mulţimilor adunate au nevoie de MATCĂ …
ritualic, care, ca un Marii clauni – lideri din
Egregor, interconectau Istorie, au speculat asta din
sugestionate colectiv ( ca la plin şi o vor face mereu, cât
foot-bal, rock, campanii timp aşa funcţionează
electorale, ( remember creierul, prin sugestie şi
fascinaţia la discursurile …autosugestie…Este dacă
demente ale lui Adolf, dar vrem, fenomenul religiosus,
exemplele sunt copleşitor în dimensiunea
de multe), de charisma profanului.
acelora, percepând vizibil Egregorul devine
subtila energie subcuantică, INCUBATOR.
luminozitatea ei pulsatorie
...Au existat inşi surescitaţi
care jurau că au văzut la
astfel de monştri „ aura Revenind la prima idee:
sacrum”, sau te miri ce „
flăcări violete”, „ vâlvore”( De ce nu se poate
„sfinte” Varvare sau Grizzu spune că – odată ce omului
de abataje, etc.) i s-a „ smuls altoiul”
divinului, sau i-a fost
( Ceea ce rămâne a gândi: opturat (!) – a suferit
faptul că mulţimile RUPTURA energetică
acţionează „ feminin”, dintre creier- inimă (
Gustave le Bon scria „ afecte) şi emiţătorul-
mulţimile sunt feminine”( receptor atribuit divinului?
Psihologia mulţimilor”, Şi încă: omul astfel „ scurt-
„n” ediţii traduse în circuitat de la sursă”, ar

287
resimţi ( patologic, ca şi demenţa senilă ce
suferinţă de angoasă, precede moartea Rupturile
anxietate, nevroze, depresii, dintre natură şi fiinţă –
ş.c.l., ) – ceea ce simte paranoia abisală şi crizele
omul căruia i s-a existenţiale, nebunia şi
AMPUTAT un organon ( şi manifestările violente,
energia subtilă a rămas primitiv instinctuale,
suspendată în vidul – ecou inclusiv ale exacerbării
din creier ? Şi înceţoşând erotice, preced dezastrele
stihial „ chivotul purtat pe pe termen lung. Însăşi
umeri”, energiile increate… memoria ancestrală
(memoria lungă) a
ANTITEZE: VINE IAR omenirii, este atunci grav
ÎNCEPUTUL LUMII afectată. Sentimentul
Dacii mureau râzând. apocaliptic revine ciclic la
răscrucile mari ale
„După un pelerinaj solidar umanităţii, ca un anamnezis
la Cimitirul Vesel din a ceea ce a mai fost: prin
Săpânţa.” aceea că Timpul este
circular şi precesiunile sunt
S-a spus în mod just că matematic dovedite cu toate
bolile individului sunt şi efectele lor la nivel
bolile societăţii. Cu alte terestru-planetar şi în
cuvinte, simptomatologia „infinitul mic”.
patologică a omului şi a
vârstelor sale, se constată şi Dintotdeauna, omul mintos
la colectivităţi, popoare, şi foarte simţitor – adică
continente. Acelaşi lucru trezit în lume şi iubitor de
este valabil şi la civilizaţii. semenii lui şi de ea „lume,
Bolile naturii sunt în om şi lume, soro lume, cum să mă
în istoria lui şi ele preced – satur de tine?” (Doină
corelate climatic- românească) a exacerbat în
cataclisme şi haos. propria-i agonie
Alienarea psihică este un crepusculară sentimentul
simptom agonic, tot astfel

288
spaimei morţii întregii prefigurează altundeva,
lumi: pentru el, odată cu dacă nu se refac cele
moartea lui, este nu doar demult prăbuşite, dar sub
sfârşitul lui, ci al întregii alte denumiri şi forme.
lumi! Sau cel puţin
bănuieşte şi afirmă că Globalizarea este un alt fel
„sfârşitul lumii e aproape”. de comunism – al
Subconştientul individual Consumismului şi al
este şi el rezonant cu Hibridizării (amestecului
subconştientul colectiv: un rasial menit a revigora
popor sau un grup de genele îmbătrânite ale unor
popoare, continent sau grupuri A nu uita sintagma
civilizaţie întră în criza de de „ sat planetar” circulată
identitate urmare a unor de o vreme. Dar este ea una
eşecuri majore istorice, proprie? Nu ar fi mai
crize politice-economice, degrabă potrivită cea de
etc. Şi atunci Religiile în „New Babylon World”?
paralel cu Ideologiile –
clerurile, recte Activiştii .Obsesia fascismului nu a
cutărui segment (adică fost şi nu va fi alta decât
religiile profane care cea a stalinismului-bolşevic
idolatrizează Utopiile şi emanaţiilor utopice post-
emanate şi structurate belice. Revenind la efectul
dinamic spre a desface- agonic al acestui final
face-reface Istorie – prelungit de mileniu:
idealizează!) – vor fi de tip celebra zicere „Secolul XXI
Apostolic-Mesianic- va fi religios, sau nu va fi
Apocaliptic. Împărăţiile deloc” nu este un simplu
(Imperiile de azi) fiind în sofism. Mileniul III a
agonie, fie sunt uzurpate început calendaristic
economic – politic -militar acutizând paroxistic
(revoluţii, invazii, acte Milenarismul şi profeţiile
teroriste etc) – fie îşi delirante ale Sfârşitului
„translează” graniţele, se lumii. Dar în jurul anului

289
1000, aşa ceva a mai fost. au fost Civilizaţii Agonice.
Agonia a precedat – spre Asemenea individului
dezamăgirea „sfinţilor” uman – cărămidă vie a
apocaliptici de atunci, un civilizaţiei sau dacă vreţi a
haos comportamental Templului – Bisericii vii a
inimaginabil (Henry lui Hristos – rezumându-ne
Focillon „Anul 1000”). aici doar la civilizaţia de tip
creştin (schismatică în
Alt teribil moment de acest istorie) însăşi civilizaţia
gen a fost Ciuma şi moartea parcurge legic naşterea,
a jumătate din populaţia adolescenţa, maturitatea,
Europei din secolul XIV. îmbătrânirea, agonia senilă
Ce altceva DECÂT şi moartea.
Apocalipse au fost Primul
şi al Doilea război mondial, Iată de ce conceptul
„Operele” unor Hitler şi Globalizării pare a conţine
Stalin – fiecare dintre ei în profunzime motivaţia
fiind conform percepţiilor reală dinamică alături de
subiective ale epocii lor Progresul tehnologic şi al
„Îngerul Bun” şi „Îngerul Cunoaşterii actuale, prin
Rău”. Dar până la urmă toţi efectele şi suferinţele ce de
aceşti EXPONENŢI fapt sunt SIMPTOME
emanaţi ai crizelor de POSIBIL ALE
identitate colective, ai VINDECĂRII pe termen
delirurilor colective şi mediu şi lung. Ştiinţa este
Instinctelor Agonizante ale de natură
Mulţimilor (lui Gustave le RECUPERATORIE atunci
Bon) – au adus nu Sfârşitul când are rezultate
Lumii ci sfârşitul UNOR spectaculoase în învingerea
LUMI – conducând spre marilor maladii, în
Groapa Comună a unei genetică, domeniile
astfel de „metafizici benefice salvării omenirii
apocaliptice” populaţii ce de spectrul foametei,
depăşesc miliardul: acestea războaielor mereu dublu

290
motivate: economic şi dacă nu vom recupera o
religios sau şi doctrinar- durată peste cea a omului
politic. postdiluvian – specia
actuală.
Spre a ieşi din aceste
simple consideraţii demn fi Suntem părţi ale
amintite cui doreşte sau nu Inteligenţei Cosmice ubicue
ştie că ar dori să le ştie. fără însă avem Conştiinţa Vieţii
„dureri de cap”, să ne care transcende în noi
consolăm cu zicala înşine. Existenţa – iată
populară „lume trece, lume miracolul suprem pe care
vine” – aşadar omul vine, nu îl visăm, ci îl suntem !
omul trece, pe constanta Legea este Devenirea :
religiosului civilizaţiei Calea, Adevărul, Viaţa.
părţii noastre de Lume: Murim trăind, da. Clipă de
speranţa – credinţa şi clipă, vârstă de vârstă. Dar
accederea întru Înviere. E trăind creăm, ne înălţăm şi
omenesc prin programare aspirăm spre tot ceea ce
divină ca să avem nostalgia merită a numi pentru noi
unei durate mai mare de înşine Viaţă. Excelsior.
trai, iar în alt plan al Diferenţiarele divine sunt
sacrului – a Nemuririi..Dar implicit în fiinţa care
oare nu nemurim prin suntem şi va mai fi.
neamuri – ramuri, generaţie
de generaţie până la Nimic aşadar sofistic nici în
nedorite estincţii genetice enunţul nostru speculativ
motivate de hazardul deductiv: ceea ce va fi a
memoriei cromozomiale mai fost . Prin aceea că
sau unele mutaţii din natura spaţiul- timpul sunt
subcuantică a fiinţei noastre circulare iar în Univers nu
colective? Nemurirea ce ni- există nicăieri linia dreaptă
i dată astfel, prin perpetuare infinită. Iar sintagma
reînnăscută în urmaşi., iată „lumea celor drepţi” este o
ce va trebui să păstrăm, simplă butadă a rigor

291
mortis, o rămurică din ceea Ca visaţi
ce aş numi Atitudinea
Metafizicii Săpânţa – a Ca visaţi venim
cimitirului Vesel de la suntem aduşi trecem
Săpânţa (în traducere latină Ca visaţi, ca visaţi.
vulgata fiind de fapt din Spune-mi tu, spune-ţi tu,
SAPIENTIA). Acesta este ţie însuţi,
un fenomen unic în lume. visaţi
singurul inconvenient este ca şi cum de departe cumva
că valoarea inegalabilă a trup îşi cer
textelor funerare, epitafuri din ceresc zvon
vesele, ar cere pentru un de nor îngeresc
turism, rentabil sunt sigur, din Splendoare
traduceri în limbile de mare smulşi a zbor
circulaţie! şi-a eternă chemare
a visată,
Ne tulbură acum informaţia nemărginită chemare
istoricului antic: Dacii şi nesaţiul e-al nostru
mureau râzând. Ei, cei ai ca parte
primelor milenii, şi cei de dincoace de-o viaţă
dinaintea lor încă ştiau ceva dincolo de-o singură
ce noi, neamurile moarte?
următoare, între timp am
uitat? Poate că nici moartea
nu este uitare. Poate că este
memoria care transcede.
Cine o recoltează? Peiorativ
zicând, cel ce seamănă
seceră!

Elena DANIELA
SGONDEA ( ediţie
bilingvă)- Italia

292
Semnale editoriale

Nicola Rampin, Italia,


eseurile căutării –editura
EventualMente. O
tulburătare dezbatere pe
tema suferinţelor unui
adolescent toxi-
independent…Nicola Eminentul poet Nicolae
Rampin este un fin analist Stoe, animator venerabil al
şi psiholog, aşa cum este şi revistei Astra,
lirica sa. şi un florilegiu de poeme
selectate conform câtorva
exegeţi ai operei lui.

293
provincie erau cuprinşi de
junghiuri. Facă te lăudau
Laurenţiu Ulici, Nicolae
Manolescu,Eugen Simion.
Mircea Iorgulescu, Al.
Cistelecan, Marian
Papahagi şi alţii, aveai
Ioan GROŞAN impresia că l-ai prins pe
Despre suferinţele Dumnezeu de-un picior…”
consacrării …
GIOVANNI FORMAGGIO
Girând recent, cu exigenţă LAUDATIO : Un Cavaliere
critică, alături de Felix della Poesia
Nicolau şi Ioan Es Pop,
antologiile revistei Singur,
sub coordonarea lui Ştefan
Doru Dăncuş şi Gabriel
Cojocaru, prozatorul Ioan
Groşan opinează recent
într-un articol de Dana.G.
Ionescu ( Adevărul) :
„ Am avut parte de un
tratament unanim
favorabil, la debut ( 1985-,
cu „ Caravana
cinematografică”), la
vremea când cronicile, în
special cele ale lui Nicolae
Manolescu, se citeau cu
religiozitate, căci ele
conascrau sau îngriopau un
scriitor..”Dacă Nicolae
Manloscu tuşea la
Bucureşti. Criticii din

294
Quello che abbiamo visto, grandi emozioni che ci
ancora dalle prime traduzione transfericono vibrante, con
di poesia di Giovanni una musica profonda, di
Formaggio, in rumeno, e una quella piu musicale lingua del
luminescenza affettiva, mondo, l’italiana... E la poesia
generosa, pulsante, di qualle il catarsica, e la poesia che
lettore sente il calore invoca il sentiero primordiale,
raggiante dell’affetto...Nel suo durevole, effervescente.
discorso chiaro e impregnato L’eminenza Enza Conti
dal senso morale, il tempo (Accademia Internazionale Il
contiene tutti i tempi e la Convivio, Sicilia) – nota la
poesia diventa „la memoria valore essenziale della sua
scolpita”, cosi come su una poesia, il messaggio di
pietra dalla sua citta, i Speranza, il positivismo e
consiglieri hanno esposto un l’umanesimo, l’illuminazione
testo simbolico dal poeta. come stato di tutte le sue
Giovanni Formaggio e nato al opere. La lirica di Giovanni
13 Marzo 1939, in Asigliano Formaggio si puo rileggere
Veneto (VI), e vive in con la sorpresa di una
Canegrate, Milano. E molto comunicazione elevata,
conosciuto in leterattura raffinata e piena della vivacita
italiana, pero anche in dei affetti essenziali pero
Spagna, Francia, Germania, anche della stabilita
Austria, Malta, Stati Uniti, e nel’ancestrale. Il linguaggio,
membro onorario di molte l’enunciato lirico diretto e
Accademie italiane ed estere. facile traducibile attraverso la
E Cavaliere della Repubblica sostanza delle idee della
Italiana per meriti literrari. In meditazione filosofica. Cio che
Italia appariscono i suoi libri e riceviamo e vibra dalla lettura
si cantano le sue poesie. „As dei libri di questo poeta
vrea sa nu fiu o boaba de nobilitato, Cavaliere della
nisip/ in clepsidra timpului/ a Repubblica, ma anche
duce inapoi lancile l’Empatia e l’energia
anotimpurilor/ a imbraca haina apollinea, sottile, bonifica,
copilariei.,”... E molto attivo della Arte divinatoria, in
nel Cenaclo Accademico modernita. E il gesto che
Europeo „Poeti nella societa”. resiste e quello dal generico
Numerosi esigenti sono accademico dello Movimento
unanimi nella loro valutazione „Poeti nella societa”, il gesti di
di una significativa presenza, fratellanza europea, globale e
di un spritto attivo, delle il brivido trascendentale –

295
rinascimentale, di primavera exotismul cactuşilor şi
ripetibile, del Essere ... colorismul şopârlelor, de dorit
fiind şi cu ai noştri, care nu vor fi
Eugenio EVU, Romania niciodată ai lor... Ceva care sa fie
uşor la cap si ne-greu la stomah...
Ceva de noptiera, seara, ca
somnifer cu efect neagresiv, o
carte de recitit, pentru confort si
neuitare... Şi a supărărilor care
fac bine. Pagini care dovedesc ca
ardelenii se înţeleg bine cu
oltenii, mai ales în America de
Nord. O carte ca o... bicicletă cu
doi pedalişti: unul în contra-timp
cu celalalt! Ne înţelegem atunci
Editorial Reviews
când ne certam! După o vreme de
harţă, unul zice paradoxist: Păi
http://www.amazon.com/g eu ce ziceam, omule ? Să fie o
p/reader/9737613066/ref= carte uşoară, agreabila, nu prea
sib_dp_pop_fc/177- groasă, doua registre pe acelaşi
spirit, cum suntem”. ( autorii).
2232162-
9521109?ie=UTF8&p=S0 Diplome de Excelenţă
01#reader-link ale revistei Noua Provincia
Corvina 2010
Product Description
„Acest volum se vrea a fi (este)
un volum de texte încrucişate, ca
meandrele şoselelor din New
Mexico, însă fără gropile noastre,
un mic-joc de doi, picant si cu
zvâc sarcastic, ca un gulaş din
Ardeal (nu am zis GULAG!)
...uşor la lecturi (f)estivale, ca să
zicem aşa... un meniu frugal,de
navetişti... O naveta inter-
spaţială, adică între spatiile Proză scurtă- nuvelă
noastre carpato- vâlcene- Ladislau Daradici
dunărene şi cele neo-mexicane,
unde se pare ca avem afinităţi cu

296
Duo folk Viorel Boldiş-
Călin Jicărean, ( Firenze,
Italia) pentru CD-ul „
Cartea străină Elegie la Simeria”
Nicola Rampin, Italia
Darie
Pop
medalion

S-a născut
la 22
octombrie
1980 la Hunedoara, iar după
Cartea în tandem şcoala primară începută la
Florentin Smarandache/ Călan, a urmat Colegiul
U.S.A.) Eugen Evu Naţional de Informatică
"Traian Lalescu" din
/Romania) Hunedoara.A sosit în cenaclul
literar "Luceafărul" din Arad,
odată cu ultimul val al
mijlocului anului 1999,
distingându-se printr-o
cordială înţelegere a tot şi a
toate. Trăieşte propria poezie,
ca şi propria viaţă, fără mirare
şi afectare, convins că totul

297
este nou dar nu de speriat. răspundeţi la următoarea
Pare că trăieşte sub întrebare:
sentimentul singularităţii, care
este acut, considerându-se
"singur printre hapsâni". Viaţa 1.Ce imagine aveţi despre
îi pare ca o beţie intelectuală, autoritatea critică, raportată la
fiecare cuvânt avându-şi cărţile Dumneavoastră?
propria metamorfoză. O Cu prietenie şi gratitudine,
anume egolatrie, specifică Aurel PANTEA
vârstei nu-l ocoleşte, iar o
formă de senzualitate se Eugen Evu: ( Hunedoara
strecoară când şi când. Vădite
tendinţe spre conceptualizare Filiala Timişoara a USR).
se acompaniază cu nevoia
epatării prin scris a cititorului. …Înainte de 1989, cu toată
De câţiva ani, poetul s-a starea specifică „ epocii”,
stabilit la Paris. am fost receptat critic în
mod favorabil. Au făcut
referinţe semnificative între
alţii: Ştefan Augustin
Doinaş, Mircea Ciobanu,
Al Cistelecan, Lucian
Alexiu, Ioanichie Olteanu,
Ion Mircea, Adrian
Popescu, Ioan Flora; Maria
Teresa Liuzzo ( Italia),
Pierre Dubrunquez, Linda
Bastide ( Franţa) Carlos
Florin Scurtu graphic- „ Chacon Zaldivar ( Cuba)
Cucerirea Americii”. ş.a.. Înainte de 1989, am
ANCHETA avut referinţe elogioase şi
DISCOBOLUL la Europa Liberă şi Vocea
Americii, efectul fiind
Revista noastră are onoarea hărţuiri în plus în dosarele
să vă întrebe despre D.U.I. Am fost susţinut de
raporturile cărţilor Dvs. cu majoritatea revistelor
critica literară; vă rugăm să literare şi de cultură din ţară

298
şi reviste româneşti din majoritatea revistelor, mai
Iugoslavia, Ungaria. puţin în România literară şi
După 1989, am obţinut Luceafărul. Public în
de la CNSAS patru dosare ( reviste internet din lume.
460 file) şi am făcut S-au scris două cărţi de
demersuri pentru a exegeze la opera mea de
desconspira oficial până acum. Am editat 44 de
anchetorii mei care au făcut cărţi de poezie, eseu,
poliţie politică, semnalate pamflet, teatru, umor,critică
apoi în Buletinul Oficial al literară şi de arte plastcice,
României. În 1990 am fost etc. Sunt cuprins în
in fine titularizat ca numeroase dicţionare
membru al USR; am române, academice sau
continuat a edita şi a face zonale; în Who’s”vho ( trei
publicistică, am fondat o ediţii americane şi una
revistă, ziare, etc. Am editat română), etc. Deţin
peste 50 de autori tineri sau numeroase trofee şi
vârstnici, marginalizaţi, din diplome de excelenţă, atât
zona mea geo- culturală. în România, cât şi în Italia
Continui să editez revista şi SUA. Sunt membru
Provincia Corvina, FĂRĂ onorific a trei academii, una
SPRIJIN DE LA Uniune sau italiană şi sunt inclus în
instituţional. Promovez istorii literare europene.
literatura română în …
occident şi autori din Cu aceste lapidare fraze,
diaspora, în româneşte. conchid că sunt corect
Cooperez cu majoritatea receptat, dincolo de
revistelor importante din eternele avataruri ale vieţii
ţară şi câteva din noastre literare din vechiul
străinătate. sistem, ca şi din cel actual.
Receptarea critică a luat Condiţia marginalizării de
amploare atât în ţară, cât şi tip provincialist este, ca în
în occident. Public şi sunt caturile multor confraţi
receptat favorabil în scriitori din teritoriu, o

299
stigmă şi o resimt şi eu din …Când mă voi ridica io,
plin, în principal din vina pre mulţi îi voi des- popi!
absenţei unei LEGI A *
LUSTRAŢIEI autentice. Nu vă mai fie frică: nici
Vă mulţumesc de de propria frică, nici de
întrebare, eugen evu frica lumii! (eugen evu,
2011)

Eugen Evu la 65 de ani

Mă doare că taci …

Alfabetul stins

Ceea ce tu vei uita,


resoarbe noaptea
ca să poţi deveni.
*
Gânduri de dimineaţa Fiecare cu al său război.
….Dacă voi nu ne vreţi, Nu învinge pe nimeni:
nici noi nu vă mai vrem ! Pe tine învinge-te!
*

300
La început a fost Clona Al CISTELECAN despre Evu
Apoi au separat-o
şi au opturat suturile. Referinţe la 1998 D.S.R.
* ( Zaciu, Papahagi, Sassu)
Prima verigă lipsă
a fost partea de înger. Atât formula,cât şi temele
Apoi feminitatea. iradiante, de o recurenţă
* implacabilă, ale liricii lui
Nu te amăgi. Eugen Evu sunt fixate o
Eşti mercenar dată cu primul volum(
De la răsărit Muntele mioritic, 1976). În
Până la apus. linie tradiţională şi în
Duci războiul versuri învăpăiate, poetul
Altora. cultivă religia gliei,
Altcuiva. sacralizând peisajul şi
Eşti Altcineva. istoria transilvană şi
De facto Capul Tău, apropiindu-se de ele
Tu eşti înfiorat, ca în faţa unui
Trofeul. altar.” Au înflorit merii în
Ardeal/îngerii au fugit din
frigul bisericilor/ (…)/ şi s-
au întrupat pe coline/
împăduriţi/ desfrunzindu-şi
memoria/ …în aureole
unduie iarba/ semantica
mea extramurros…” (
varianta necenzurată, n).
Pământul acestei
memorii ancestrale,
paideumatice, exlatat,este „
Ovidiu Băjan, clasic un pământ de leac” (
viscolit şi înger vidanjor, vindecător) conotat în
foarte – viu poet registru matern, cu valenţe
hunedorean acum în de o pozitivitate infailibilă.
Franţa…
301
Mistica originistă, a (1982) volum cu acelaşi
Plaiului ( „ gura de rai, miez iradiant- exaltant, dar
baladescă, mitopoetică) – în care apar fisuri în
îşi asociază cultul eroilor atitudinea monotonă a
tragici, sacrificiali şi poetului. „ De spus seara”,
simbologia jertfei ( vag de exemplu, este aproape o
protocronist sanctuarică, rugăciune, pe când „
dacică, totul într-o viziune Hamlet” , se deschide spre
– ori măcar dispoziţie o retorică mai degajată,
imnică. Această fervoare e ironică şi sarcastică. În
de regăsit şi în volumul „Cu „Ţara poemului meu”
faţa spre o stea” (1978) , (1983), conştiinţa
poetul întinzând o mână comunitară a poetului e
spre negurile ancestrale şi exprimată tranşant
continuînd să exalte dar şi ironic contestatar (
Transilvania, într-un Evu avea probleme cu
amestec de hieratism şi cenzura şi activiştii
patetism: „Prin basmul sintezişti…) : „ Sunt dispus
român/ taine se-ntorc la să duc idealul comun în
izvoare/. Cele eterne spinare”…între „ vulturi,
rămân/ vatră şi zare./ Nopţi hiene, şacali, papagali” ..cât
în Ardeal: la sălaşuri de zei/ mai sper, cât mai pot…vă
cerul îngenunchiază-n iubesc, asta-i tot…” .Evu se
ninsoare ..”A treia carte, „ alătură mai vechii
Soarele de Andezit” ( investituri pioase, de
soarele de piatră din vizionar posedat de patos: „
Sanctuarul dacic de la Talazuri de voci…zguduind
Sarmizegetussa – incinta meridianele frunţii”. El este
sacră ), este un volum un depozitar freatic al
aproape programatic în poeziei- memorie de
coerenţa sa tematică, profunzime, invocă
aceeaşi din volumele fenomenul entropic al
anterioare. Nu alta e situaţia fântânilor care „ tot mai în
în „ La lumina mâinilor” adânc izvorăsc.”.. cuvintele

302
sunt altundeva „ nuiele alerte şi pedagogice ( Omul
radiestezice” ale de zăpadă şi omul de
căutătorului,… Poezie este cărbune( 1988), recitabile,
izvorâre: „ E de-ajuns să delicate, cu o înduioşare
provoc o incizie/ Undeva aparte faţă de inocenţa
într-un punct ocrotit/ şi paradiziacă a vârstei
poemul reîncepe să curgă/ paradiziace.
ca un rău care n-a împietrit” Primele opt cărţi : Toate
( varianta necenzurată, n). iubirile, Muntele mioritic,
Se insinuează nuanţat Cu faţa spre o stea, Soarele
presiunea cenzurii de Andezit, La lumina
editoriale, dar poetul mâinilor, Ţara poemului
nuanţează subtextual, meu, Aur heraldic, Ram cu
aluziv, ceea ce vrea oglinzi..Între acestea, a mai
imperativ să comunice. „ editat şi plachetele: „
Aur heraldic” ( 1986), Dragă omule” ( poezie), „
sintetizează această linie Umbra norilor”( idem),
patetică a religiei Incursiuni în fantastica
matriceale, care merge realitate ( reportaj).
neabătut înainte şi în „Ram Referinţe critice: Ştefan
cu oglinzi” ( 1988), volum Augustin Doinaş –
în care Eugen Evu ia un Familia), Laurenţiu Ulici,
viraj brusc spre lirica de prima verba, II,1976; Al.
presimţiri apocaliptice Piru, Debuturi, 1981, M.
(ecologice) sub spectrul Moga, Contemporanul
industrios al „ cocso- nr.13, 1977;Al Covaci,
chimiei” unui spaţiu Tribuna nr. 18, 1977;
decimat de intruziunea Mircea Moţ, Steaua nr. 5,
agresivă asupra Naturii, in 1997, Adrian Popescu –
intenso – asupra Fiinţei. „ idem, Ion Mircea –
Undeva-n cosmos latră Transilvania, Nae
câinele chimic/ singur în Prelipceanu, Ioanichie
noapte l-am auzit”… Evu Olteanu, Ion Horea, Petru
scrie şi versuri pentru copii, Poanta… ( D.S.R. ibidem) .

303
Lopatha lu’ Stalin

Delaţiuni and
anorgasmii *

sau hirghiduşhănie cu
grizzu în Jalea Viului
Morala unui „filolog, filosof şi
psiholog vulcănean de certă
valoare” în derivă definitivă

Nu-mi face nicio plăcere


să scriu despre cineva pe
care l-am ignorat mult timp
ca intelectual pentru că am
Cu tineri cenaclişti” Lucian avut motive întemeiate.
Blaga”, 1976 Titlul acestei atitudini
scrise
mi-a fost sugerat de un
articol al distinsului scriitor
Eugen Evu, publicat în
Revista Agero, în 2006,
după apariţia celor două
cărţi pe care le voi lua în
considerare aici. Există de
mai mult timp un scandal în
presa locală din Valea
Jiului legat de cea mai
ordinară hoţie care este
Paulina Popa poetesă şi plagiatul. Oricine ştie ce
editor cu priză la scriitorii din este un plagiat şi nu
ţară, din Occident şi chiar din
consider, stimate cititor, că
Orient.
este necesar să înşir
definiţiile date acestui

304
fenomen extrem de negativ. anumit nivel intelectual,
Ceea ce trebuie însă spus în sunt dominaţi în inconştient
afara definiţiilor este faptul de o autoritate „maternă”
că plagiatul prezintă o sau „paternă” şi se
fenomenologie extrem de comportă ca nişte copiii
largă. Dacă am analiza neajutoraţi. Au mereu
această fenomenologie, am nevoie de ţâţa cuiva pentru
observa că există două a hrăni un intelect fragil.
forme extreme de plagiat: Ascunderea acestui fapt
preluarea cu o grosolănie reprezintă însă o problemă
maximă a unei proprietăţi de conştiinţă care apare
intelectuale care nu-ţi tocmai în lipsa conştiinţei.
aparţine de drept (exemplu: Între cele două forme
publicarea sub numele extreme de plagiat există
propriu a unei cărţi care a numeroase posibilităţi de a
fost scrisă de altcineva); o fura bunurile intelectuale
formă subtilă de plagiat la ale altora, exact ca într-o
nivelul ideilor, anumitor junglă unde dispare orice
conţinuturi greu de consideraţie morală faţă de
descoperit printr-o analiză sinele propriu. Aici pun în
sumară. Formele subtile de discuţie însă un caz care
plagiat sunt extrem de des reprezintă forma cea mai
întâlnite: de la scriitorii brută a plagiatului. Vom
obişnuiţi până la unii vedea mai jos care sunt
„savanţi” din mediul actorii şi vom încerca să
academic. Literatura, care înţelegem motivaţiile ce
nu este originală, reprezintă determină grava încălcare a
cel mai bun exemplu în legii şi a bunului simţ. Mi-
acest sens. Cred că formele am pus întrebarea, în urma
subtile de plagiat reprezintă scandalului de presă care a
efectul din spatele fost declanşat de articolul
sofismului autorităţii, lui Alexander Baumgarten
pentru că cei care practică (vezi AlexandeBaumgarten,
acest tip de plagiat, de un „Plagiat cu patru parteneri”,

305
în Dilemateca, Nr. 36, 4/2006. Acesta este un
mai/2009, p. 36), cine este, domeniu de interes şi al
de fapt, domnul Ştefan distinsei Angela Botez.
Nemecsek? Am luat câteva 3. Articolul amintit al
repere care îl prezintă ca un domnului scriitor Eugen
domn onorabil. Voi insista Evu se referă la lucrările
numai pe următoarele, „Toleranţa în filosofia
deoarece acestea îi dau lockeeană” şi „Controverse
dimensiunea aparentă a filosofice”. Aceste două
unui intelectual: cărţi au fost publicate de
1. Domnul Ştefan domnul Ştefan Nemecsek
Nemecsek este un dublu în regie proprie, la propria-i
doctorand, la Bucureşti şi editură (anul de graţie
Alba Iulia. Este coordonat, 2006). Până am citit acest
ca doctorand în filosofie, de articol, l-am considerat pe
distinsa Angela Felicia domnul scriitor Eugen Evu
Botez (născută la 12 august un intelectual onorabil şi cu
1943 în Deva!), profesor talent. Articolul cu pricina
universitar cu cea mai mi-a zdruncinat această
înaltă pregătire intelectuală imagine. Cred că este un
care a adus remarcabile exemplu de cum nu trebuie
contribuţii teoretice în să scrii despre cineva chiar
domenii ca filosofia ştiinţei, dacă îţi este prieten.
epistemologie, filosofia Domnul Eugen Evu
mentalului şi a ştiinţelor practică în acest articol un
cognitive etc. 2. Probabil că limbaj extrem de bombastic
în virtutea calităţii de şi „futurist” pentru că
doctorand în filosofie, Ş. domnia sa vorbeşte despre
Nemecsek a publicat domnul Nemecsek ca
articolul „Karl R. Popper despre Zeus. Ne spune, cu
despre explicaţie, predicţie referire la Nemecsek:
şi verificare în ştiinţele Complexitatea şi
sociale”, în Revista de volumul de informaţie,
filosofie, tomul LIII, Nr. 3- precum şi verva ideilor

306
ambelor cărţi nu pot fi Hommo Cogitans, a Fiinţei
comentate şi prezentate ce răsare ciclic, din
revuistic, datorită spaţiului propriile-i amurguri…
disponibil, deşi tentaţia Ştefan Nemecsek este şi ne
noastră de a aprofunda şi bucură să-l cunoaştem
emite opinii critice, este negreşit ca pe un Filosof în
firească. Important este că Acţiune […]; are fascinaţia
ambele studii sunt acut – cunoaşterii pe care o
actuale, necesare mai ales consider informaţie
tinerilor studioşi, iar sub genetică captată şi
aspectul psihologiei şi teo- dezvoltată prin intuiţie şi
logiei, generaţiiilor crepus- tenacitate uimitoare Ştefan
culare […]; un capitol Nemecsek nu este doar un
pertinent şi explorat ca cuceritor enciclopedist, ci
inepuizabil (încă), uimitor un gânditor erudit unul
„filon” de (auto)cunoaştere ziditor de sine şi de ceilalţi,
umană, este Opera lui aristotelian şi raţionalist
Nietzche în interpretarea ştiinţific, cartezian-
eminentului autor. Cel mai popperian. Poate că
incitant capitol din „Con- amprenta formativă
troverse…”, este dedicat transpare mai ales din
fenomenologiei şi hermene- şcolile marilor germani şi
uticii la Husserl şi austrieci ( Nietszche, Jung,
Hiedegger, unde Ştefan Freud, Hiedegger, Popper,
Nemecsek este semio- etc.) - ai secolului XX.
ticianul invederat de ana- Am redat mai sus o parte
listul operei lui K.R. din articolul lui Eugen Evu
Popper. „Controverse despre Ştefan Nemecsek
filosofice” este o deşi merită citat întregul
contribuţie excepţională în articol. Domnul Eugen Evu
filosofia românească, o încurcă urât de tot lucrurile
sinteză lucidă a religiilor şi prin judecăţile de valoare
filosofiei pe itinerariile pe care le emite. Citind
istoriei umanităţii, a lui acest articol, ai imediat

307
impresia că ceva este Socrate, ni se spune: „După
putred, că autorul afirmaţiile lui Aristotel,
articolului nu are niciun unul dintre discipolii lui
habar de filosofie sau de Socrate, principalele
cultură şi că totul este un contribuţii ale „maestrului
„lăutărism”, o făcătură său” ar fi …” Ori domnul
ingrată. A atribui unui autor Nemecsek nu are habar ce
de tipul celui în cauză este un „discipol”, ori nu
titulaturi intelectuale ca are nici cele mai elementare
cele menţionate în citatul noţiuni despre viaţa şi
de mai sus depăşeşte orice opera autorilor abordaţi.
înţelegere şi frizează cu Este chiar mai grav decât
lipsa de control, cu atât deoarece redă în
pierderea bunului simţ şi paranteză anii de viaţă ai lui
poate chiar cu prostia. Socrate şi ai lui Aristotel
Argumentele pentru care (Socrate moare în anul 399
cele două cărţi nu trebuie să î.e.n., Aristotel se naşte în
aibă un impact asupra anul 384 î.e.n.). Dacă ar fi
cititorilor (posibili elevi şi citit chiar şi cât un elev de
studenţi) sunt liceu mediocru nu ar fi
următoarele:1. Cartea putut să spună o astfel de
intitulată „Controverse prostie. Aristotel s-a născut
filosofice” scoate în după moartea lui Socrate şi
evidenţă o crasă incultură a nu avea cum să-i fie
domnului Nemecsek. discipol decât într-un
Cartea nu conţine erori scenariu grotesco-fantastic.
ştiinţifice pentru că nu are La nivelul ideilor, Aristotel
de a face cu nicio ştiinţă. nu este în niciun caz
Conţine, în schimb, discipolul lui Socrate şi-l
gogomănii care pot produce invit pe domnul Nemecsek
râsul mai ceva decât să-şi facă lecturile de bază
faimoasa revistă „Urzica”. din dialogurile socratice
De exemplu: la pagina 40, (dialogurile de tinereţe),
în capitolul dedicat lui scrise de Platon în cinstea

308
maestrului său, şi din opera spună, în cazul în care nu
lui Aristotel dacă-i este eşti preocupat de filosofie
accesibilă. sau de cultură în genere, că
2. La pagina 42 din lucrarea informaţiile din
mai sus menţionată se „Controverse filosofice”
spune: „Rămân celebre sunt absolut banale,
cuvintele lui Platon: trunchiate, inexacte.
„Singurul lucru pe care îl Autorul acestei cărţi, fie el
ştiu e că nu ştiu nimic”. şi doctorand în filosofie, nu
Cine are chiar şi o brumă are habar despre ceea ce
de cultură rămâne stupefiat scrie. 3. Lucrarea intitulată
de această confuzie între „Toleranţa în filosofia
Platon şi Socrate. Domnul lockeeană” reprezintă
Nemecsek îi atribuie lui conform sesizării lui
Platon ceea ce de fapt a Alexander Baumgarten un
spus Socrate. O astfel de plagiat de cea mai mare
confuzie, care nu are de a grosolănie ( paginile 17-
face cu filosofia, poate 77). Nu insist asupra
produce doar râsul şi-l datelor care au fost
poate eticheta pe domnul publicate în „Dilemateca”
Nemecsek nu ca semidoct, şi în „Ziarul Văii Jiului”.
ci ca sfertodoct. Demonstraţia plagiatului
Întorcându-mă la articolul este indubitabil corectă. Ne
lui Eugen Evu, îl recitesc şi confruntăm cu o problemă
sunt uimit de „toleranţa” extrem de gravă pe care,
domnului scriitor, de faptul sper că Universitatea
că a putut produce, la „Babeş-Bolyai” o va
rândul său, o gogomănie. rezolva şi domnul
Dacă va fi nevoie, am să Nemecsek îşi va câştiga
găsesc în cartea cu pricina locul pe care-l merită.
un nesecat izvor de Despre valoarea acestei
inspiraţie pentru articolele lucrări, dacă nu ar fi un
viitoare. Onorabile cititor, plagiat, nu se poate spune
cred că meriţi să ţi se decât că este doar la nivelul

309
unei licenţe banale.Unde comportamentul moral care
este morala acestui „filolog, lipseşte cu desăvârşire în
filosof şi psiholog cazul acestui domn.
vulcănean de certă Voi reveni de oricâte ori va
valoare”, cum absolut fi nevoie. ( Ziarul Văii
incorect îl numeşte Eugen Jiului, 2009)
Evu? Lipsa acestei morale Data publicarii:
nu înseamnă şi lipsa Marţi, 12 May 2009
obligaţiei de a răspunde
pentru plagiat, acesta * supratitlul ne aparţine şi este
depăşind hotarele evident un pamflet.(e.e.)
moralităţii şi intrând în cele
ale justiţiei. În „Cuvântul
autorului” (vezi
„Controverse filosofice”, p. Eugen EVU -
9), domnul ziarist Ştefan Mircea DINESCU
Nemecsek ne spune: DIALOGURI INTEGRALE
ÎN FORUM:Tenebre
„Părinţii mei au fost romanian color
oameni simpli. Nu au avut Colaj foto de George
studii complexe. Dar pe Roca - Australia
fondul înţelepciunii
genetice, au avut mult bun
simţ şi o moralitate socială * Misticismul nu ţine de
industrie * E greu să fii
sănătoasă, în acest spirit idol pe viu * Ion
educându-şi copiii”. Îl Gheorghe, Nichita, Ioan
întreb pe stimatul ziarist: ce Alexandru au fost
s-a întâmplat cu această genialoizi, au fost mistici
educaţie morală primită în şi au fost complici cu
propria lor suferinţă *
familie. Şi această educaţie Geo Dumitrescu a căzut
morală a fost continuată de supărare
între zidurile celebrei şcoli …Au existat terorişti şi
„Ştefan Gheorghiu”. simulatoare * Gadaffi
Morala nu are nici-o ameninţa public, la t.v.,
că împuşcă 1o.ooo de
valoare fără români din Libia * Pe

310
Iliescu l-a apucat frica * inclusiv un foşnet de
Cum să tragă în ei, când mătase, în cuvinte, dar
acolo erau şi şefii lor, Ion Mircea spunea că eu
securiştii? * Acelaşi sunt o lebădă cu gâtul
scenariu a fost peste tot, străpuns, iar Doinaş că
şi la Hunedoara voastră sunt mare poet, ceea ce
*… aveam să lupt a confirma
mereu! Foarte greu,
continuu, parcă fără
sfârşit. Aflu despre mine
şi azi, din puncte
cardinale diferite, că într-
adevăr multe mai sunt şi
eu! Tu eşti, eu sunt, noi,
voi, suntem. Poate vom fi
Eugen Evu: aşa cum am trecut în
Dragă Mircea, tu mi-ai operă, dacă opera e vie,
scris încă din anii primelor dacă arta noastră e una
tale cărţi, autografe trăită, ci nu altceva.
măgulitoare, ne-am Nevoie de iubire, ci nu de
cunoscut încă de la luare-n stăpânire, nu de
debutul tău în Luceafărul, putere, prin artă.
cu elogiosul gir al lui
Fănuş Neagu, apoi al Mircea Dinescu:
altora, într-un consens Cred că ţi-am scris
total: erai meteoritul aceste cuvinte adevărate
anului! În acei ani, dincolo prin 1979? Toamna eram
de toate, vocea poeziei a şi eu mai romantic pe
răsunat în cetăţi, era o vremea aia, dar asta am
formă de a rezista, aici scris, e-adevărat. Nu mă
Manolescu are şi el dezic. Am fost aicea, la
dreptate! La dispoziţia voi, de mai multe ori, mă
Dumneavoastră, de chemaţi şi eu veneam la
exemplu, îmi scrii: Hunedoara, Deva, Brad,
Poetului Eugen Evu, poet Orăştie Ardea aici o
de înaltă clasă, omului cu poezie nouă! Cu nea
suflet de mătase, Chirica, parcă
prietenului drag, toată
preţuirea mea Desigur, Eugen Evu:
am ceva, cred că zestrea Nea Chirica s-a dus, l-am
din părinţi, adaos un înmormântat anul trecut.
anume har, talentul...

311
Soţia lui a fost necăjită că
la USR nimeni n-a dat un Mircea Dinescu:
necrolog, măcar la TV. Eu Prin origine sunt
i-am telefonat lui Ulici, dar transilvănean. Da, e-
aşa sunt cele de după noi, adevărat, bunicul meu
umbre lungi! dinspre tată era din Sibiu
şi maică-mea e originară
Mircea Dinescu: din satul Soareş, de lângă
Păcat, era un om Bobâlna.
cumsecade...
Eugen Evu:
Eugen Evu: Dacă ai fi rămas în
Şi Dan Constantinescu s- Slobozia natală, să trăieşti
a dus, a murit în exil, în acolo, erai oare totcel ce
Germania, la Freiburg. eşti azi, Mircea Dinescu
Sa- mai dus pe la el dl. poetul?
Martinovici, care era
preşedinte al Mircea Dinescu:
revoluţionarilor Sigur că-nţeleg ce-mi
hunedoreni, a fost repetat spui. Că provincia te
la el, eu nu l-am mai văzut toceşte Dar acolo am
niciodată (soarta face ca început să scriu poezie.
la reluarea acestui interviu Nu-mi reneg obârşia, dar
cu M.D., ultima carte în nu mă omor după ziua
proiect a eminentului poet aia. Am deci multe
şi traducător, să fie la motive, unul e că mi-au
mine pe masăMi-a fost dărâmat nenorociţii ăia
încredinţată de soţia sa, casa. Nu mai am nici un
Lucia, spre a edita un motiv să văd blocuri la
volum omagial Sfera de Slobozia, locul unde m-
lumină. Manuscrisele lui am născut. Acum s-a
se află şi la Biblioteca făcut acolo o alimentară.
Română din Frieburg,
n.a). O vreme am denumit Eugen Evu:
cenaclul tineretului Dan Ar fi culmea să pună
Constantinescu, dar acolo o placă aici s-a
cenaclul s-a destrămat născut ... etc. Am văzut
după plecarea mea de la recent la Bucureşti că s-a
instituţia culturii. Mircea, dat numele lui Nichita
eşti oltean, sau ce eşti tu, Stănescu unei săli de
de unde eşti? sport! Dragă Mircea, azi

312
(n.red. anul 1997). Atât în structura fiecăruia, dacă
România,cât ţi în alte vrei, nu? şi poate găsim
ţări,conmdiţia poetului, aia gesturi hamletiene şi la un
de militant, de luptător, tip ca Bacovia, retras,
cea mai potrivită, care ar care mergea în umbra
fi după tine ?Orfeu, Don zidurilor, care era un
Quijote,ori Hamlet ? Cărui luptător singuratic, se juca
model crezi că-i eşti mai de-a Hamlet. În fine, Don
apropiat ? Quijote cred căi in
naştere, avem în noi
puţină sămânţă de
Mircea Dinescu: donquijoţi (a se citi
Da, deci nu mi-am găsit donquihoţi). Aşa, şi
un model cum ar fi fost inevitabil că-n meseria
mai uşor de aflat în noastră în care umblăm
politică, cea capitalistă şi toată viaţa să vânăm mori
industrială, nu, deşi s-a de vânt (semnificaţia) - de
vorbit ba de modelul fapt nu reuşim! Măcar el
suedez. Ba de cel avea cel puţin iluzia,
francez, cu atât mai greu convingerea că atinge
că în literatură se poate ceva concret cu lancea
purta un model. Ne sa!
iluzionăm că putem intra
în pielea bâtrânului Orfeu, Eugen Evu:
ca să mai îmblânzim cu Modelul, modelele astea,
stihurile noastre, fiara le-am ales ca semnificaţii
comunistă, sau profunde, dar eu ştiu că în
capitalistă, azi profunzime suntem Sisif
şi, unii, Prometeu!
Eugen EVU: Modelul condiţie a celui
Eu cred că modelul este ce scrie, în societate, în
în fiecare din noi, unic, lume, probabil că va
doar că el ar fi ideal să dăinui inclusiv mesianic,
ţâşnească, să radieze şi ori luciferic. Dar parcă,
să se facă vizibil, să fie totuşi, cel mai frumos era
adică luminător. al lui Orfeu, fiul lui Apollo.
Eu am fost catalogat de
Mircea Dinescu: mai mulţi critici ca fiind un
În ceea ce priveşte apollinic.
atitudinea lui Hamlet,
sigur că asta depinde de

313
Shakespeare, căci el s-a
Mircea Dinescu: proiectat, geniu
Noi lucrăm de fapt, cu semiotician, în personajul
abstracţiile astea, cu cheie Hamlet. Arma ta,
morile de vânt .Cavaleri ai arta ta, este zeflemeaua,
poate un pic şi a la
Tristei Figuri... Care sunt
maniere de Caragiale
şi cuvintele şi după
Însă tu eşti tu, cred că aşa
fiecare carte de-asta pe
vei fi mereu. O armă-artă
care o edităm, redevenim
care taie-n carne vie, care
nişte inşi lipsiţi de operă.
şfichiuie, doare, iscă
Fiindcă în momentul în
pandalii între pacienţi.
care ţi-a apărut cartea,
Atacă răul în structurile
nu-ţi mai aparţine. Şi te
sale adânci, îl întărâtă, îl
apucă spaima că trebuie
stârneşte, aşadar te face
să scrii ceva, din nou,
vulnerabil la răzbunări.
nu?
Circaşii sunt tot mai mulţi,
iar a face circ, poate să le
Eugen Evu:
dea imunitate, mă tem că
Blaga spunea că o boală
a lua în răspăr eşuează în
învinsă e orişice carte
derizoriul suprasaturaţiei.
Dar este ceva tragic în
Mircea Dinescu:
chiar satiră, nu? Căci eu
Da, orice carte, da, da
zic că umorul este tot o
dimensiune a tragicului!
Eugen Evu:
Crezui că te-ai schimbat
Eu cred că dintre cei trei,
ca poet, ca om, în aceşti
tu eşti cel mai aproape de
ani de după loviluţie?
Hamlet. Acuzi ceva foarte
grav, crima care s-a
Mircea Dinescu:
înfăptuit în cetate, dar
Nu ştiu dacă m-am
pentru asta iei ipostaza
schimbat mult. Am
claunului, pe care Prinţul
îmbătrânit cum ar veni
a luat-o, inspirat din
vorba şi chestia asta îţi ia
durere, deznădejde, simţ
puţin din inconştienţa cu
moral insuportabil, de la
care scrii versuri în
claunul CurţiiA face pe
tinereţe. Respiraţia e mai
nebunul, ca să poţi spune
mare într-un fel când devii
Adevărul acasă la tine,
un nume, răspunderea
între ai tăi, într-o
vreau să zic, pe urmă
Danemarcă putredă.
oboseala, plictiseala asta
Sigur, aici e geniul lui

314
la un moment dat. Te- să fim? Eu sunt deja un
apucă şi sentimentul personaj
lehamitei şi al inutilităţii,
dacă vrei. Cum ziceai, al Eugen Evu:
efectului morii de vânt. Al Fiecare ne suntem
meseriei acesteia, aflată personajul nostru
aproape la marginea principal!
ridicolului, undeva, nu?
Mircea Dinescu:
Eugen Evu: Un personaj cum ar fi un
Crunt, dar de-o vreme am luptător, pamfletar, în fine,
şi eu această spaimă, că deci mi-am cucerit un loc
sunt la marginea între personajele care
ridicolului, mă expui contează acum. Dar dacă
mereu unei himere eu sunt un simplu un
colective, abstracte, dar poet, cu talentul atât cât îl
care te muşcă, de am, cine ştie unde dracu
respinge, te renegă, aş fi fost? Nebăgat în
concret. Ce zădărnicie seamă, poate nu eram
ecleziastică simţi atunci! Mircea Dinescu!
Nici fratele nu ţi-o poate
înţelege, atunci cine? Dar Eugen Evu:
Baudelaire, îţi zici, Cărţile tale de dinainte,
consolator, definea astfel: unele cenzurate crunt,
Tu, cititor făţarnic, tu, altele, în fine întregi, nu
semenul meu, frate. Iar se prea găsesc! Înainte le
noi, remember, suntem smulgeam pe sub
urmaşii spiţei lui Cain, tejghea, ori le primeam ca
căci Abel a fost ucis, din privilegiaţi prieteni, după
gelozie, spre a-i face pe ce marea parte din stoc
plac Tatălui. Ceva s-a ajungea la politruci,
răsturnat atunci în lume, pentru studii, ori la ăia de
însuşi mitul cosmogonic şi agoniseau biblioteci la
antropogonic al metru liniar
Gemenilor, fratricidul
Mircea Dinescu:
Mircea Dinescu: Nu mi-e ruşine de nici o
Sentimentul lehamitei şi al carte a mea, ba
inutilităţii, dacă vrei. Dacă dimpotrivă, sunt mai
e să fim cinstiţi, cum altfel mândru de cele dinainte,
decât de cele de după!

315
inteligenţă artistică, adică
n-au ştiut ce să facă prin
Eugen Evu: şi cu talentul lor. Ăsta-i şi
Ce părere ai despre cazul lui Ion Gheorghe,
destinul tragic, personal, săracul, care acuma
al celor ca aparţin publică nişte prostioare.
generaţiei 60, poate Ion Poezii despre Emil
Gheorghe, Ioan Constantinescu, jalnică,
Alexandru, Marin alta despre Miron Cosma
Sorescu. Dincolo de unele jalnic, rămâi mască ! El
salturi fără plasă, destinul era un foarte talentat, pe
s-a vădit tragic, nu ca al vremea cărţii Vine iarba,
Blandianei, ori al lui da! Ioan Alexandru la fel,
Păunescu, deşi... Eu era un poet genialoid, în
însumi, sunt al promoţiei volumele lui prime!
70, dar mă situez în bucla
de timp interferentă şi cu Eugen Evu:
optzeciştii! Tu eşti tot al Într-adevăr, Ion Gheorghe
grilei lui Ulici promoţia 7o! era mare, în volumul său
Şi Doinaş aşa ne-a Vine iarba, rar poet român
considerat! aşa mare! Şi rămâi
stupefiat, el dedică cel
Mircea Dinescu: mai mare poem din carte
Au fost generaţiile astea, partidului comunist! Tot
chiar şi optzeciştii. aşa Nichita, cu al său
Literatura multora e Roşu Vertical, care
perisabilă acum, dacă năuceşte prin văcsuială,
reciteşti, ieri părea că... duplicitate, probabil ştia
hă, hăăă! Multe dintre ele că e ruşinos, dar a dat
erau fumate. Generaţia lui cezarului anume moneda,
Virgil Teodorescu, anii 2o, amăgindu-se că-i ortul
Gelu Naum, Caraion, popii! Ioan Alexandru,
poate Stelaru, ei au fost cred, e cel mai la vârf, în
marii poeţi! Ce întrebi tu Infernul discutabil. Poate
da! Ion Gheorghe, Fănuş că destinul de care te-
Neagu! Erau oameni ntrebai, vine cumva din
talentaţi, unii foarte interiorul operei lor, eu
talentaţi şi dar a căror văd aici ceva gnostic,
evoluţie sigur că e ezoteric.
ciudată, unii dintre ei au
fost numai lipsiţi de Mircea Dinescu:

316
Da! E parcă al treilea lui prefigurau, demonstrau că
volum, da! Era genialoid Ioan Alexandru era făcut
acolo! P-ormă chestia aia să stea retras, el voia să
mistică, prin care a trecut se retragă într-o chilie. A
el, a făcut o industrie tot cântat pustnicia!
mistică. Ori misticismul nu
ţine de industrie. (Mircea, Eugen Evu:
tu spui că eu am suflet de Vămile pustiei!
mătase. Dar mătasea o
fac genialoizii chinezi, de Mircea Dinescu:
tare demult, din Poate rămânea sănătos,
gogoaşele viermilor de era sănătos dacă scria în
mătase, din micile singurătate, în pustnicie,
sarcofage). Mamă, ce versurile. A ajuns
subiect mi-ai dat, însă politician la tribună şi uite
pentru mai târziu. Da! Pe urmă, unii sunt
loviţi de alcool, cum e
Eugen Evu: cazul lui Fănuş Neagu, ne
Ioan, căruia ardelenii îi place sau nu ne place,
ziceau şi Şandor, am fost asta e! Adică a fost! În
bun prieten cu el, ca un prozele lui scurte este
frate, cum îmi scrie pe extrem de talentat şi-
Imnele Transilvaniei, acum a devenit un
poetul care muri după o manufacturier ca băbuţele
paralizie cumplită, în alea aflate în faţa porţii.
spitalul german. I-am scris Da?
şi mi-a răspuns pe o
ilustrată, dar a scris sora Eugen Evu:
medicală pentru el. Mai Eu insist să afirm că
bine tac istorioara asta! În asupra generaţiei
parlament, Ioan acesteia a plutit malefic
Alexandru, cu crucea un soi de stigmă, ceva
tragic, poate umbra
Mircea Dinescu: dedublărilor de diverse
Nu! El a fost sincer, el îmi procentaje, care pe unii i-
era foarte simpatic şi ca a marcat de adâncime, le-
personaj. Aşa teribil cum a modificat Fiinţa! Eu am
era. Dar ce s-a întâmplat lucrat ca specialist
cu el? Boala, paralizia, la cultural, metodist şi
cărucior, e foarte trist! referent principal, 2l de
Toate astea erau, ani la cultură, am fost cel

317
mai performant, cel mai în copiile mele, o parte
bun, iartă-mi ne-modestia, sunt aşa-zis anonimizate,
e adevăr probatoriu prin cu scop protector pentru
CV şi mii de martori încă nişte amărâţi care mi-au
vii. Dar viaţa mea încă nu otrăvit viaţa, turnaci
e pentru unii clară, ei sunt plătiţi, spăimoşii ori
mulţi şi au motive să mă şantajabilii. Aici, am
marginalizeze subtil, ori stârnit ciudate (sic) reacţii,
făţiş! Presa din judeţ se când am publicat câte
teme să aducă măcar ceva, inclusiv în revista
vorba despre lustraţie! Se fondată de mine! Colegii,
ştie de ce! Mi-e, vorba ta, ca să vezi, m-au
LEHAMITE! Îmi aştept apostrofat, deoarece
pensionarea, ca să am atrag asupra revistei
timp a scrie. Şi între timp (lor!!!), consecinţe! Frica
să sperăm că mai avem şi face politica, nu Adevărul!
de trăit, aşa, ca oamenii Frica de propriul lor trecut!
încă teferi, normali, Mi-au influenţat în rău
iubitori de viaţă şi de mare parte din destin
valorile ei, ale noastre. Care destin? Generaţia
Iartă-mi patosul, te 6o, poate şi 7o, a fost sub
atenţionez că unele stigma aia tragică, poate
pasaje din acest interviu determinată, destinele
le voi păstra la sertar, unora s-au prăbuşit
poate voi reda integral iremediabil, tragic. Unul
acest dialog mai încolo. care va fi în mare parte şi
Am trăit dramatic şi încă al operei lor, e o dialectică
nelămurit public, aici, de la Democrit citire,
repercursiunile, ştii că mi- că doar nu de la analiştii
am luat de la Arhivele noştri, mai toţi breji şi încă
Secului (CNSAS), mostre treji! Dar s-o lăsăm pe-
din cele peste 4oo de file aldată, e destul de
ale dosarelor mele, încă dureros şi parcă nu se
din 2oo3! Văd, vedem că mai termină. Despre
larma turbată şi aiurea Nichita?
continuă şi azi, oricât v-aţi
zbătut acolo, voi, pledanţii Mircea Dinescu:
cauzei generale ale Nichita era şi el
multora care scriu! geanialoid, tot timpul şi-n
Domnul Onişoru (?) mi-a vorbire, poezia lui era tot
aprobat ce am cerut, însă vorbire

318
Eugen Evu: Eugen Evu:
Categoric, avea aşa- Eu adaug că e un joc
numitul geniu oral, cumplit, ca finalitate, cu
precum bunăoară şi Petre psihicul nostru uman,
Ţuţea! creativ, care pe urmă se
răzbună, ceva modifică
Mircea Dinescu: creierul, funcţiile
O vorbire, de fapt, el nu carteziene, ori poate mult
scria,el dicta. Le dicta mai adânc. E ceva
unora care-l însoţeau alienant. Stihialul ăsta
admirativi. (Eu zic scormonit peste limite, se
fetişizanţi, E.E.) - Un fel răzbună. Labiş o numea
de cult pasărea cu clonţ de rubin
De parcă era vreo piesă
himerică, din ceasul lumii
Eugen Evu: (ad. 2006).
Aproape mistic şi mulţi
poate, au fost, fără să Mircea Dinescu:
conştientizeze, un pic Geo Dumitrescu, că m-ai
complici la distrugerea sa, întrebat, ce mai face! Îl
eu aşa cred. O făcuseră, văd destul de des, e iarăşi
alţii, şi cu Labiş şi cu înjurat acum, dar este un
Marin Preda. E greu să fii poet foarte important. E
idol pe viu! retras acasă la el, îl văd
săptămânal, (între timp a
Mircea Dinescu: murit! n.n. a.c.) A fost
El le dicta comesenilor, foarte dărâmat, bolnav, în
boemilor ăştia, tot ce 1998. În 1989 îşi făcuse
vorbea era luat drept casă la Otopeni. A căzut
poezie. Ştii cum, avea de supărare, făcuse
geniu oral şi de-aici şi cancer, dar l-a fost
pericolul. Al unei bune depăşit şi-acuma stă
părţi din poezia lui care retras, trăieşte împreună
este vorbită, de fapt şi se cu mama sa, care are 95
vede .Dar din când le de ani. (obs. ibidem,n.a .)
nimerea şi rămâne
MARE. Nichita! Râmâne Eugen Evu:
mare! Foarte mulţi poeţi români
îi datorează lui Geo

319
Dumitrescu. După ani, l-
am regăsit în lecturi cu
substrat bine zidit. ca Eugen Evu:
nucleoid, în textele unor Nu vor găsi o altă formulă,
Sorescu, mai ales, dar cel puţin una sindicală,
care nu se revendica de pentru a sprijini cumva
la el. O fi fost iniţial viaţa solidară a scriitorilor
Sorescu fascinat de Geo, români?
chiar el mi-a spus la
Deva, în anii 75 - 76, că el Mircea Dinescu:
era singur printre poeţi, în Eu sunt rupt de ei.
sensul că el este un Problema pensionării
tragic, dar va ieşi în lume scriitorilor am rezolvat-o,
parodiind, ca atitudine. Şi a fost cel mai bun lucru pe
aşa a făcut! Dar şi când a care l-am făcut, când
ajuns ministru al Culturii, eram preşedinte...
tot tragic a fost, era, cum
avea să zică hâtru, Eugen Evu :
olteneşte, văr cu Da, şi mie mi-ai
Shakespeare sau poate comunicat că, în fine sunt
cu Hamlet! (ad. Ibidem.n.) membru definitiv al USR,
după ce ani mulţi, deşi
Mircea Dinescu: îndeplineam condiţiile cu
La Geo merg odată pe brio, am fost ţinut stagiar,
săptămână, îi cumpăr datorită curvelor securiste
cele necesare, pâine, şi activiste dinspaţiul
cartofi, ce mai are nevoie. natal�! Cu pensionarea,
Deci el este o mare figură,
după ani buni, pentru
de fapt, mulţi au ciugulit
mine e încă o mare
din el, cum bine spuneai!
nedreptate, dar lasă, aşa
a fost să fie. Sau, a fost
Eugen Evu:
(ca) să fie! Ce părere ai
Ce crezi despre viitorul
despre minerii Văii Jiului,
imediat al Uniunii
după tot ce a fost?
Scriitorilor?
Mircea Dinescu:
Mircea Dinescu:
Eu sunt, ca şi tine, copil
N-am mai trecut pe-acolo
de muncitor, de lăcătuş
deloc. Nu mă mai
mecanic, am o mare
interesează.
stimă pentru oamenii care
muncesc din greu, dar

320
mineriadele, căci despre gravide, pe masa de
astea mă-ntrebi, e clar că operaţie, bătrâni care nu
au fost manevrate! Au erau luaţi de salvare, că
crezut că fac o chestie erau ca pe moarte,
formidabilă, că salvează bestial, nu? Limita pentru
ţara de, şi-au bătut asta era cea de 7o de ani,
intelectuali, au bătut la- cea biblică, ce vreţi mai
ntâmplare prin capitală, mare cinism? Au murit
au fost marea nenorocire foarte-foarte mulţi oameni
a României, căci atunci, cu zile. Şi acum e
când e vorba de noi, de aproape tot aşa. Dispreţul
pildă-n Germania, stai sa faţă de om, de semeni.
vezi tot timpul la
televiziune imagini Altă voce din sală:
brutale, buf-buf! Sigur că Dar terorişti au existat?
nu vin inVestitorii, ce
dracu, venim pe-acolo, Mircea Dinescu:
ne-aleargă ăia pe Au existat, da! Există! Eu
câmpuri. Degeaba le spui am văzut şi simulatoare
staţi domnule, c-a fost un electronice, astea erau
accident, de fapt o împânzite în tot
nebunie! Greu ne vor Bucureştiul, erau planuri
vedea altfel. vechi, pentru
eventualitatea unor
O voce din sală: invazii, atacuri, etc.
Dar despre împuşcarea în
halul ăla a lui Ceauşescu, Eugen Evu:
ce spuneţi? Acelaşi scenariu, peste tot
unde s-a tras în oameni.
Mircea Dinescu: Şi la Hunedoara, jur că s-
Păi cum!? O împuşcare a tras asupra mea, eram
mai suavă? (râsete ) în faţa Poştei, cu o
Trebuia proces de-a doamnă de la sindicate
adevăratelea, da, dar, s-a Urma, gaura de glonţ
crezut, s-a spus că n-o să vidia, alături de una
mai tragă teroriştii Şi normală, a stat mult timp
italienii l-au spânzurat în geamul intrării poştei,
rapid pe Musolinni Ce să s-a tras asupra mea,
cred? Din pricina lui eram de mult urmărit de
Ceauşescu au murit mulţi, securişti şi de unii de la
ei nu mai pot vorbi. Femei miliţie, care mă arestau

321
periodic, m-au anchetat şi Libia lui Gadaffi vreo zece
penal, căci îi scrisesem lui mii de români. Ăla, terorist
Ceauşescu şi nu am vrut de rang mondial, a
să recunosc! ameninţat că dacă nu li-se
(ibidem,n.2006) În actuala dă drumul imediat, ne
Hunedoară, o biserică cu împuşcă compatrioţii! A
hramul martirilor prin apărut şi la televiziunea
împuşcare (şase la lor, se ştie... Vă daşi
număr), stagnează de ani seama ce ieşea? Şi le-a
buni fără fonduri a se dat drumul înapoi, şi gata.
isprăvi. Pare un stigmat.
Predicile se aud în oraş Eugen Evu:
unele sunt de-a dreptul Iau mărturia ta ca pe una
patetice, cu apeluri esenţială, fie peste timp,
disperate, dar enoriaşii n- când sperăm se vor
au bani, iar cei ce au nu clarifica lucrurile, dacă va
prea se-apleacă. (ibid). fi dreptatea adevărului
(ibid ,n.)
Mircea Dinescu:
De când erau în Mircea Dinescu:
Cehoslovacia... Pe urmă, Iliescu a zis:
Simulatoarele imitau Gata! A făcut pace, a
mitralierele, soldaţii bătut palma cu , l-a
trăgeau uşurel, cu gloanţe apucat frica, şi... garda
în infraroşu, eu am văzut, pretoriană�, ca la Roma
erau împuşcaţi numai în
aia antică, s-a subordonat
frunte, aşa: în C.C., în
noului împărat!
întuneric! Numai acolo-
ntr-o oră au fost împuşcaţi
Eugen Evu:
şaişpe inşi. Numai pe
Prietene, revista Provincia
lumină stinsă, în frunte,
Corvina îţi va păstra
doar erau profesionişti,
mărturia şi îţi mulţumesc
erau băieţi care aveau
în numele cititorilor noştri.
arme speciale cu lunetă!
Privitor la acele lupte,
A existat şi o echipă
jertfe, să zicem şic că aşa
specială care-l păzea pe
a fost să fie, deşi nu e
Ceauşescu şi erau Arabi.
răspunsul, nu acesta este
Erau de-ai lui Araffat.
adevărul. În pielea lui,
Erau libieni, care au fost
Iliescu, n-o mai fi avut ce
arestaţi de ai noştri, dar în
să facă, doar el era
acea vreme lucrau în
emanatul revoluţiei, care

322
Dar va trebui să ştim deştept, voia puterea, de-
adevărul, deoarece nu-i aia l-au arestat la urmă,
vorbă-n vânt a eclesiei: Iulian Vlad! Hai să ne
doar adevărul vă va face gândim şi acum: ei luau
liberi! De nu, vom puterea întotdeauna, aşa
continua să îndurăm a fost şi la ruşi, cu
consecinţele, pe termen Gorbaciov! Fusese şef la
mai lung decât cel NKKB (ulterior KGB). Ăla
previzibil, căci eu spun: dinaintea lui la fel,
acolo a fost Păcatul Andropov, Cernenko la
Originar, peiorativ vorbind fel. În Germania
Cine a fost Şarpele cel Democrată, jocurile le-a
viclean? făcut şeful, Stassi
(securitatea nemţilor
Mircea Dinescu: comunişti), după modelul
Au venit băieţii, au făcut ruşilor! Şi la noi era tot
drepţi, gata, Iliescu era modelul ruşilor, la o adică!
noul împărat. Îi era frică
lui Iliescu, că aveau ai lui Eugen Evu:
Gadaffi de gând să-i Mulţumesc, Mircea! Cred
împuşte pe românii de la că la 16 ani, after the day,
ei, ar fi căzut pata pe Iliescu şi ceilalţi ar trebui
Iliescu, pe cine nu dă să-şi asume măcar partea
înapoi teroriştii. S-a temut de laşitate care are
că-l împuşcă şi pe el, era legătura cu foamea de
sub reflectoarele de la putere, cât şi cu pactul
balconul C.C., era lumină monstruos cu diavolul,
N-au tras? Cum să tragă, care, iată, ne costă pe toţi
când acolo erau şi şefii încă şi azi! Eu am
lor, securiştii? Repet, n-au încredere statornică în
tras la lumină, doar cu tine şi în ipostaza aia de
infraroşii din dotare, în la C.N.S.A.S., şi am
întuneric. S-au găsit aşa, încredere şi-n cei ce azi,
un fel de ecrane mari cu destul de târziu, vor să
ţintă. Cei mai mulţi, pe iasă la suprafaţă,
urmă, s-au înţeles cu toţi, adevărul! Drăcoveniile
greu, dar s-au înţeles. Nu securiştilor pretinşi mai
se ştia cine ia puterea, patrioţi decât poporul,
era totul confuz, instabil. decât scriitorii acestuia,
Veneau unii din continuă să facă ravagii în
securitate, şeful era un tip consecinţă, de unde

323
interminabile lupte face, a fost sfătuită să fie
intestine, dezbinări, atentă cu ardelenii ăştia!
suspiciuni, victime Eu Recitalul ei m-a
unul m-am săturat de cutremurat. Află despre
meteahna asta, a noi că, cel puţin atât, aici,
obscurilor, de a practica am scăpat de mireazma
faţă de valorile culturii cocsochimică şi de
noastre, curentul pe care-l zăpezile roşii d’antan.
numesc post-mortemism. Altora memoria le
stagnează! A încremenit
Te rog să primeşti ca un în project, cum grăit-a dl
semn de preţuire Pleşu.
reciprocă, acest interviu Revista
uşor restaurat, căci îl Provincia Corvina, 1997,
consider foarte-foarte de şi Revista Agero,
preţ, proba unei mari Germania
conştiinţe de om şi de
scriitor român, chiar dacă Pagini invitate
acest interviu l-ai acordat
undeva, în Provincia
Transilvanica, la noi Valentin Leahu
acasă-n Hunedoara lui
1997, scriitori de azi, sunt Cenaclul de la Păltiniş
sigur că şi cei ce vin, te
vor iubi şi mă mândresc c-
am stat de vorbă cu tine, Silviu Guga şi gâlceava cu
într-o revistă liberă, cum Bucureştii
visai tu, un ziar care ar
face să se simtă în lume o
mireasmă de vanilie
înflorită. Recent, speram
să te revăd la un moment
al actriţei Maia
Morgenstern, fără Mel
Gibson, la o beţie cu
Marx! Incredibil, dar n-am
avut voie să fac poze, iar
ea, cu toate că mi-a Valentin Leahu
promis, a plecat în vreun
turneu, ori fiind cadorisită Am început ieri o
de un mare pictor, cum se prezentare a unei reviste pe

324
care o consider minunată, ideile maestrului regretat
abia pornită la drum, sunt supăraţi. Silviu Guga a
„Cenaclul de la Păltiniş”. aflat de la Bucureşti că
Debutul ei a născut ceva „Dilema Veche” ar fi vrut
rumori pe la Bucureşti, unii să se numească aşa, astfel
dintre cei care au stat prin că ar fi o împietate să
preajma marelui încerce altcineva o
Constantin Noica asemenea denumire pentru
arogându-şi, probabil, o revistă. Şi uite aşa, în
dreptul de a deţine spaţiul editorialul său din prima
frământărilor ideologice apariţie a „Cenaclului de la
ale maestrului, înşirate pe Păltiniş”, seniorul nostru
un fir al Ariadnei, parcă, editor, Silviu Guga, autorul
pentru a scăpa din „Copilului din două lumi”
labirintul taurului şi al unei „Imposibile
dictatorului de atunci, iubiri”, în viitorul apropiat,
aşezându-se spre meditaţie a scris pentru sufletul
tocmai la Schitul din nostru şi înţelegerea altora:
Păltiniş.
„Păltiniş”, în sens
Noi, cei care am botezat conotativ
revista, fără prea multă
atitudine bahică de această Am avut neruşinarea să mă
dată, suntem la Sibiu. Ei, laud că l-am cunoscut pe
bine, supărarea de care am Constantin Noica şi,
aflat de la unul dintre îndemnat de unii şi de alţii,
seniorii editori ai gazetei, am scris un fel de eseu
Silviu Guga, şi domnia sa „memorialistic“ care a fost
fiind un împătimit al publicat într-o revistă din
învăţăturilor celui care a ţară şi în una din
avut prenume de împărat şi străinătate. Titlul articolului
este un împărat al ideilor, era „Şi eu am fost la
Constantin Noica, este Păltiniş”. Desigur, am avut
aceea că unii peregrini la bunul-simţ să explic în ce

325
constă acest „et in Arcadia debuturilor literare, şi
ego” ca să nu fie luat drept Noica şi aici era un bun
o infatuare. Dar cine avea sfătuitor.
timp să mă creadă? M-am
bucurat însă de înţelegerea Nu mai ştiu dacă am folosit
bătrânului şi regretatului tocmai cuvântul „cenaclu”,
meu prieten Relu Cioran, dar pe atunci, înainte de a
Dumnezeu să-l odihnească, începe „marele pelerinaj“ la
care-mi insufla ideea de a el, încolţise ideea de a veni
menţine şi eu un cărbune la Păltiniş cu cei mai
aprins la focul de pe altarul vrednici, în ale scrisului,
mitului Noica şi să nu cred elevi ai mei, cu tineri ce
că va putea cineva aspirau la gloria literaturii,
monopoliza Păltinişul, în pentru că Noica ştia să le
sensul lui conotativ. Am facă urări pentru a le fi
avut norocul, aproape zborul teafăr şi cât mai
neverosimil, de a vorbi cu înalt. Doream să le citească
domn′ Dinu, chiar înainte „O poveste”, plecând de la
de a se „instala“ (expresia îi un citat din Wilde: „Sunt
aparţine) la Păltiniş şi apoi două lumi. Cea care este şi
de a-l ajuta să se mute aici despre care nu se vorbeşte;
dintr-o „vilă“ în alta, de a se numeşte lumea reală,
mă plimba printre brazi şi pentru că nu e nicio nevoie
a-i asculta confesiunile de-a vorbi despre ea pentru
despre începuturile lui a o vedea. Şi cealaltă e
literare. Noica părea lumea artei; e cea despre
interesat de preocupările care trebuie să se
mele de „critic şi istoric vorbească, pentru că altfel
literar“, pentru că şi-a dat n-ar exista“. „De bună
seama, bineînţeles, că am o seamă, sunt două lumi”. Va
hibă (îl amuza cuvântul) spune Noica. „Două lumi
într-ale filozofiei. Aveam în care stau faţă-n faţă;
schimb „viciul“ potrivnice, pentru că una
cenaclurilor şi al naşte numai moartea

326
celeilalte, şi aceasta nu tot mai rar beam câte-o
renaşte decât prin moartea ţuică „sus, la vilă“, la finul
primei. Una e lumea reală; lui Relu sau la birtul
cealaltă e lumea ideală. Pe „Foamea“ de lângă gara
una o simţim, pe alta o Sibiului. Apăruse apoi un
presimţim. Într-una trăim. şoricel în camera lui. A
Către alta aspirăm. Lumea urmat un început de
în care trăim, de ce am mai decembrie întristător, dar
vorbi de ea? Realitatea şi care însă m-a făcut să cred
prezenţa ei au mai multă că din 1987 încoace, cu
elocvenţă decât sărmanele fiecare alt decembrie,
noastre cuvinte... Dar Noica adaugă câte un an
cealaltă lume, lumea care existenţei sale de-a pururi,
nu trăieşte decât în căci Păltinişul dobândise
cuvintele creaţiunii noastre, stare de legendă. Dar... a
lumea aceasta, cum n-am trecut multă vreme de
vorbi noi de ea când atunci şi, iată, anul acesta ar
imaginea ei ne frământă şi trebui să se sărbătorească
ne încântă?”. centenarul naşterii lui
Nu mai ştiu dacă Noica a Noica şi tot mai puţini sunt
mai ajuns să citească cei care... înţeleg Păltinişul
vreunui tânăr chiar în sens conotativ, chiar
„povestea” asta pe care a dacă un mare critic şi
scris-o la începutul istoric literar contemporan
activităţii sale, a spus însă (Nu, nu-i Nicolae
altele asemănătoare, sub Manolescu ) spunea că
brazii de pe înălţimile „distrugerea miturilor
Păltinişului. Filozoful naţionale este semnul unei
Noica, sub ochii mei şi în mari derute morale şi
ochii tuturora, devenea un intelectuale“. (Silviu
mit. Apăruse „Jurnalul de GUGA ) Mulţumesc
la Păltiniş”, scris de Gabriel ziarului ATAC pentru
Liiceanu. Omul Noica faptul că mi-a dat
rămăsese acelaşi, chiar dacă posibilitatea să prezint o

327
revistă de cultură despre a
cărei apariţie nu a auzit
multă lume. Oricum, gestul
colegilor de la ziar este
minunat şi faptul că pot fi Ion POPESCU BRĂDICENI
informaţi cititorii ATAC-
despre RADU ROŞIAN
ului, de altfel acizi în
comentarii, este de
asemenea foarte important
pentru mine. Sper ca în
continuare să reuşesc să
prezint mai multe aspecte
din „facerea” acestui, repet,
minunat „Cenaclu de la
Păltiniş” care, cu siguranţă,
va naşte atacuri şi păreri
pro în continuare.

Sigur că scriitorul Eugen


Evu este unul din puţinii
dar curajoşii adepţi ai
transmodernismului
românesc. Prefaţând un
album al lui Radu Roşian,
l-a aşezat pe picto-grafician
sub semnul noului curent
Ioan Evu, poet şi cultural-artistic promovat în
cantautor, fratele mezin al România în premieră de
lui Eugen Evu Basarab Nicolescu, de
subsemnatul şi de Teodor
Codreanu, Horia Muntenuş
ş.a. Dar cum este pictorul
Radu Roşian un
transmodern? Prin

328
practicarea echilibrului experimentale. Pictura
între antiteze (aşa numita au(c)torului nostru este poli
antitetică şi trionticitate şi transsemantică (ţâşnind
lupasciană), prin adoptarea din posibilităţile oferite de
noii metode integratoare (în trans- disciplinaritatea
totalul fabulos) a terţului poliedrică). Acordate
inclus: între lumea inventiv/inovator (iată încă
tenebrelor şi cea un concept de casă şi de
semiologică, între manieră proprie noii
imagerismul cel mai pur şi paradigme cultural-
retorica invenţiei, a artistice) concepţia poietică
originarităţii/ originalităţii şi trăirea estetică glisează
re fondatoare a pictograficii subtil spre o
prin excelenţă transesteticitate unde
exorcizatoare, şi de un tonic emoţia rezultă din
optimism. cristalizarea hazardului, în
Trans-modernistul Radu regim metaforic şi explicit
Roşian iese din peisajul ideatic, dintr-un real-
larg al sintezei, căci fantastic de factură magico-
desemnele lui redevin mitică şi sensibil-
pictograme de un dinamism intelectuală, al cărei mesaj
cinematografic (vezi irumpe fascinant, cathartic
tehnica trans- şi paideic. Oricum Radu
travellingului). Extrapolând Roşian are orgoliul
semiotic, pictorul repune în refuzării cyborgizării,
discuţie metafigurativul computerizării
care recuperează funciar consumismului
esoterismul care readuce în postmoderniste, sufletul său
coexistenţă profanul şi fiind îndrăgostit de Frumos,
sacrul, care întrepătrunde Armonie, Adevăr, Artă şi
cultura plastică în tinzând, programatic, pre
aprofundările (n.m. – refacerea condiţiei edenice,
profundul este un concept aceea în care fineţea se
transmodern) auto- conjugă cu intuiţia, în care

329
execuţia şi muzicalitatea ontologizează sensul, îl
recompun altfel spiritul interiorizează, întru ceva,
(noia), reexplorează cum ar considera Noica, îl
memoria, subconştientul. include în linia lui
Cum demersul renascentist comprehendere a lui Eliade.
este una din primele forme Astfel că – citându-l
ale trans-modernismului, rezumativ pe alt hermeneut
Radu Roşian respinge Csehi Gyula, pictogramele
agonicul lui Roşian sunt
postmodernismului şi reconfigurări transpozitive
paranoia egocentrismului supradeterminate/dublate
deviant şi perseverează în de actul transfigurării
congruentizarea fragmentului subconştient
vulcanicului în luciul unor şi devenirii lui ca imagine
ape trans- aparente. Erupţie în mişcare, repet,
transversalizată şi travaliu cinematografică,
ordonat de un principiu, de integralizatoare.
un fluid vital, dar simultan
transpersonal, subtil,
subsidiar regenerator, arta
lui Roşian se rebotează –
cum ar afirma Valéry – sub
vraja trans-modernă a
simfoniilor de simboluri,
culori, linii, semne plastice,
recurente, pe linia onirico-
realistă, fuzionalistă, a
tuturor eurilor într-o
metanoie ce evadează din
expresionism în plin câmp
liric, într-un fel de
existenţialism trans/
poziţional, a cărui
componistică – creatoare

330
Eugen Evu
Între frustraţie şi….lustraţie
* fragmente din dosarul „
Cerna”, primul din cele patru (
Arhivele fostei Securităţi).

331
Remember Petre Stoica care, odată privit de ochiul
Arheologie blândă cinematografic, în sepia, al
poetului, reînvie o lume, dă
sens, străluminează
prezentul în lumina difuză a
unui Altădată mirabil. E
atâta candoare, delicateţe,
duioşie, tandreţe în
versurile poeziei lui Petre
Stoica încât trecutul îşi
pierde tristeţea, lumea se
face mai bună, iar Viaţa, ei
La Editura Dacia XXI a bine, Viaţa se uită la noi
apărut volumul zâmbind, prin lumina unui
“Arheologie blândă” de proiector mut din
Petre Stoica, în seria Cinematograful Sătesc.”, a
“Scriitori la ei acasă”, în scris Marcel Tolcea pe
colecţia de autor “Petre coperta a patra a volumului.
Stoica”. În aceeaşi colecţie
de autor au mai apărut: “O Aşa grăit-a Emil Cioran:
casetă cu şerpi”, „Bunica se
aşază în fotoliu” şi „ Cel ce propune o credinţă
„Sufletul obiectelor”. nouă este persecutat, până
când devine el însuşi
“Arheologie blândă” este persecutor: adevărurile
cea mai amplă dedicaţie de Încep printr-un conflict cu
dragoste pe care poezia poliţia şi sfârşesc prin a se
românească a închinat-o sprijini pe ea; căci orice
obiectelor. Nu însă absurditate pentru care a
obiectului profan, obişnuit, suferit degenerează în
decorativ, somnolent, ci legalitate, după cum şi orice
obiectului “uitat, prăfuit, martiriu se termină în
singular, ce arareori îşi paragrafele codului, într-un
găseşte perechea”. Aceluia searbăd calendar sau într-un
nume de stradă”
332
**********
„ Oricât m-aş fi zbătut eu în
această lume şi oricât m-aş
fi separat de ea, distanţa
dintre mine şi ea n-a făcut
decât să mi-o facă mai
accesibilă. Deşi nu pot găsi
un sens în lume, un sens
obiectiv şi o finalitate
transcendentă, care să arate
înspre ce evoluează lumea
şi la ce ajunge procesul
universal, varietatea de …iar Mihaela Gagea,
forme a existenţei a fost rezidentă în America, a
totuşi în mine un prilej de editat trei cărţi în ţară,
veşnice încântări şi tristeţi” prefaţate de acelaşi
Eugen Evu.Cărţile ei au
fost premiate în Germania
şi în Italia…

Sărutul
de eugen Evu

"Dacă timpul ce- l mai am de


trăit/Ar fi doar un sclipăt auriu/
Pe buzele ei întredeschise /Cu un
sărut le- aş sorbi/ Până la
Monica Cucu, prefaţată hotarul dintre/ Reîncarnare şi
de Eugen Evu, a preferat vise"./... Il bacio-" Se il timpo che
Devei,…America. mi rimane da vivere/ Fosse solo
un barlumedorato/ sulle sue
labbra socchiuse/ Con un bacio
le sorbirei/ Fino al confine tra/
Reincarnazione e sogni."
Trad. MaRODIA

333
masivul volum profetic „
Kakistocraţia” ,. Editat în
….Moldova de peste Prut (
!?) el ne restituie şi astfel o
scrutare în Memoria
imediat- ocultată a
Theodor Damian, scriptorimii române…Nu
considerat de un critic a fi uit că mi-a fost referent
un Diogenic, la statua lui extern de carte la romanul
Eminescu din New York. meu din 1986, „ Roşu
Dacă Diogene căuta putred”, după 30 de ani ( !),
adevărul ( şi dreptatea) cu s-a întors la… sertar.
lumânarea, Damian îl caută Romanul îl avea redactor
cu lasserul Duhului… de carte pe Cornel Popescu,
..Gracious Light…:” şi a zăcut itinerant în
Lumină lină, lin lumini” fişetele verzi ale editurilor
…( Ioan Alexandru) „ Cartea Românească”, „
Eminescu”, apoi la
Humanitas….Dl Gabriel
Liiceanu, prin dl Zografi,
m-au fost asigurat că este
un roman valoros, doar că
trebuie să mai aştept… NU
MAI AŞTEPT. Iar lui
Eminentul nostru poet şi Dorin îi mulţumesc „ O
eseist Dorin Tudoran, ( viaţă mai bună, Poete,
emigrat în U.S.A.) oriunde te vei afla”!
neconsolat şi neîmblânzit
„ca o stea lactee”, îşi ( eugen evu, RoMânia,
publică dosarul de 2011)
securitate, cu memoria
intactă a anilor din „ iepoca
de aur „ ( îngheţat şi cu
viermi de…iridium. După

334
O revenire ….
Loredana Cristea
un diamant de Uricani .. Capodoperă a
dramaturgiei româneşti !
„Sunt o româncă, marcă-
nregistrată, Aşa cum am scris într-o
Nici mai prejos şi nici deasupra carte despre opera „Doamnei
vouă Casa Lux”, Mariana Brăescu,
Acelaşi cer mă ninge şi mă plouă comedia satirică „Al
În ţara lupilor de altădată.. treisprezecelea Caesar” este,
E-adevărat că sunt puţin ciudată paradoxal, o tragicomedie –
Cutume vechi se-ascund la mine- pamflet, necruţătoare, ba chiar
n vene profetică (!) pentru beizadismul
Femei desculţe-n nopţi de ce „ emană” eruptiv încă, din anii
Sânziene schimbării „ macazului”
Descântă umbrei mele parcă-n 1989…dinspre dâmbovicioasa
şoaptă.. zonă a balcanismului…
…Visez prea mult, mi-e furie, După Caragiale and Ionesco
îmi pasă stille, în piesa D-sale
Sunt acuzată strâmb sau cu decodificăm prin chiar numele
dreptate personajelor, modele tipic-
Trăiesc intens câte puţin din toate atipice, ale tontoroiului diabolic
Şi-n naiul lui Zamfir mă simt al societăţii grobiene, în derivă
acasă…” „dinspre roşu, spre…roşu
putred…”: Beizadea Popescu, V.
Ianculescu Capiţa, Puiu Coşovei
zis Îngeraş, Ion Cotoiu zis
Asterisc căciulă, Panseluţa
Beraru, Lambru etc…Am
convorbit repetat cu Artur
Silvestri despre imperativul
punerii în scenă. Dacă nu, să o

335
promoveze în America, unde – Despre cărţi mele
de exemplu,- dl Theodor Damian pierdute
şi eminenţele noastre din
diaspora, s-ar bucura de ceea ce
reafirm a fi o CAPODOPERĂ ! ( - mărturisiri-
eugen evu, diplomat cu
Excelenţă A.R.P.) Dorin Tudoran a fost
şi rămâne, chiar dacă a
plecat din ţară, dizidentul
autentic, dintre cei mai
semnificativi, nu neapărat
sub deviza criticului
Nicolae Manolescu,
sintagmei sale proprii „
rezistenţă prin
cultură”…Dacă în
spasmodica implozie a
totalitarismului ceauşist,
sistem ce devenise cazon,
Remember Ioan Iancu, prăbuşit
la Salonul de carte din Deva … literatura română aflase „
colaterale” prin curentele
post- modernist, ironism,
sub-textualism, etc.
Limbajul liric dar şi al
epicii unor grupări – nuclee
din Bucureşti, dar şi din
teritoriu, au perversitat, de
facto, structural însăşi
Firenze, Italia, concert Călin limba română ( scrierea „
Jicărean pentru români şi cu şopârle”, radio-analizată
italieni… de posturile Europa Liberă,
Vocea Americii sau
Deutsche Wele ( pt
securitate acţiunea „ Eterul”
)

336
-mă gândesc la Cenaclul de acuzându-l de drept pe un „
Luni, ori la Numele celebru” anchetator numit
poetului, ca şi la grupările Nelega, poreclit TELEAGĂ
etnicilor germani sau …,sau tocmai de aceea,
maghiari,…iar modelele editura lui Marin Preda şi
pot fi regăsite în istoria apoi a lui George
literaturii române Bălăiţă,…era pe punctul de
interbelice, sau în curentele a-mi edita romanul „ ( Roşu
de tip „ undergraund” putred” ) – mizând inclusiv
prefigurate de bunăoară „ pe acel referat al lui
Sturm un drang” ( Tudoran.
Germania), pe „ sâmburii” Între timp, editorul Cornel
autohtoni de la „ Ciocoii Popescu a murit, iar acel
vechi şi noi”, „ Craii de la referat, veritabilă sinteză şi
Curtea Veche”, Mateiu, pledoarie pentru valoarea
Hurmuz, Caragiale, Eugen cărţii, - s-a pierdut, cine
Ionesco ş.a. ştie, prin subsolul editurii,
Dorin Tudoran mi-a fost ori în mapele redactorului.
referent extern elogios la o Îmi pare rău că dl Gabriel
carte menită să apară la Liiceanu, atunci director al
Cartea Românească ( apoi editurii Humanitas, a
Eminescu şi în fine, la amânat editarea cu toate
Humanitas…) ce a rămas elogiile sale şi ale dlui
la stadiul „ de sertar”, redactor Zografi… G.
desigur şi deoarece eu Bălăiţă anunţa la radio
trăiesc în provincie, aşa apariţia cărţii mele, „ o
cum, cel puţin în zona autentică surpriză, un
Hunedoarei, numeroşi roman scris de un poet,
scriitori au trăit, unii s-au Eugen Evu” …Ştiu azi, ca
stins, sau încă trăim. Cu şi atunci, cî editura era
toate că el era ţinta acelei înţesată de securişti şi
sinistre hărţuieli duplicitari – pentru unii
securistice- vezi cartea sa „ dintre ei, aşa zisa „ Lege a
Kakistocraţia”, culmea, lustraţiei” fiind un chilipir

337
acordat prefigurativ de inclus în Dicţionarul DSR,
regimurile Iliescu- Petre editor Fundaţia Culturală
Roman, apoi , mai recent, Română – 1998, alcătuit de
de guvernanţii actuali… Mircea Zaciu, Marian
Un alt manuscris al meu, Papahagi şi Aurel Sasu
de poezie, mi l-a „ pierdut ( referentul meu este Al
Florin Mugur, la aceeaşi Cistelecan, care
editură, singurul care a fost sintetizează aplicat cărţile
cu adevărat un editor moral mele apărute până la
a fost Mircea Ciobanu, care 1907.)
mi-a editat „ Aur heraldic”. Viaţa a făcut că niciodată
Alte două cărţi mi-au fost „ nu m-am întâlnit cu Dorin
pierdute” de Fundaţia Tudoran. Chiar dacă în
Culturală Română, deşi figurina de mai jos, dsa
prinse în planul editorial, afirmă că în România nu se
una de proză SF şi alta de întâmplă nimic, îl
poezie… Nu mai am contrazic: se întâmplă şi se
manuscrisele lor. În fine, un va întâmpla mereu, aşa cum
roman mi l-a pierdut e scris şi în noi,, şi în zodii.
editorul gălăţean Chiric Se întâmplă că existăm şi
(…), iar altul, policer ( sun tem, atemporal ceea ce
„Trafic cu icoane”) , de o semnificăm a fi. Eventual
editură din Craiova. scriitori adevăraţi, ai acelei
Stilistic, ca poet, nu m-am Entităţi Unice definite de
„dezis” de ceea ce Borges, a scriitorimii, sau,
Laurenţiu Ulici numea „ dacă vreţi, ale „ poporului
promoţia 7o”, deşi mă de poeţi” invocaţi de
consider trans- Lucian Blaga…
promoţional, cu nuanţe spre
post- modernism (
optzecism). Nutresc
recunoştiinţă multor critici
români care au scris despre
mine între 1979-2010. Sunt

338
Laşitate

Frica de toate,
de tot.
Fuga din toate,
din tot
spaima de a primi
în lumina ochiului
spada.
Talentata poetă Ci spada,
despicând,
hunedoreancă
întregeşte.
Magdalena KUHN,
ucisă ritualic bestial, la Judecata
Deva, de satanişti, în
celebra „ crimă cu Spada, goală,
străluceşte pe piatră.
trandafiri”despre care am
Şi lumea se despică
scris spre a alina până-n străfund.
suferinţele părinţilor ei… O pasăre, ciripind,
se-aşează pe lama ei
Poeţi hunedoreni- remember ca pe o creangă
Dan de cireş înflorit
Şi lumea se zideşte
CONSTANTINESCU
din nou.
mort în exil, la Freiburg.
Hunedoara, 1977

Spada

Deasupra creştetului nostru


o spadă – mereu.
Clipa când va cădea
nimeni n-o ştie.
Singura apărare-i
să fii însăşi spada. Radu Roşian- Graphic

339
)-mă gândesc la Cenaclul
Despre cărţi mele de Luni, ori la Numele
pierdute poetului, ca şi la grupările
etnicilor germani sau
- mărturisiri- maghiari,…iar modelele
pot fi regăsite în istoria
Dorin Tudoran a fost literaturii române
şi rămâne, chiar dacă a interbelice, sau în curentele
plecat din ţară înainte de de tip „ undergraund”
1989, dizidentul autentic, prefigurate de bunăoară „
dintre cei mai semnificativi, Sturm un drang” (
nu neapărat sub deviza Germania), pe „ sâmburii”
criticului Nicolae autohtoni de la „ Ciocoii
Manolescu, sintagmei sale vechi şi noi”, „ Craii de la
proprii „ rezistenţă prin Curtea Veche”, Mateiu,
cultură”…Dacă în Hurmuz, Caragiale, Eugen
spasmodica implozie a Ionesco ş.a.
totalitarismului ceauşist, Dorin Tudoran mi-a fost
sistem ce devenise cazon, referent extern, elogios la o
literatura română aflase „ carte menită să apară la
colaterale” prin curentele Cartea Românească ( apoi
post- modernist, ironism, Eminescu şi în fine, la
sub-textualism, etc. Humanitas…) ce a rămas
Limbajul liric dar şi al la stadiul „ de sertar”,
epicii unor grupări – nuclee desigur şi deoarece eu
din Bucureşti, dar şi din trăiesc în provincie, aşa
teritoriu, au perversitat, de cum, cel puţin în zona
facto, structural însăşi Hunedoarei, numeroşi
limba română ( scrierea „ scriitori au trăit, unii s-au
cu şopârle”, radio-analizată stins, sau încă trăim. Cu
de posturile Europa Liberă, toate că el era ţinta acelei
Vocea Americii sau sinistre hărţuieli
Deutsche Wele ( pt securistice- vezi cartea sa „
securitate acţiunea „ Eterul” Kakistocraţia”, culmea,

340
acuzându-l de drept pe un „ acordat prefigurativ de
celebru” anchetator numit regimurile Iliescu- Petre
Nelega, poreclit TELEAGĂ Roman, apoi , mai recent,
…,sau tocmai de aceea, de guvernanţii actuali…
editura lui Marin Preda şi Un alt manuscris al meu,
apoi a lui George de poezie, mi l-a „ pierdut
Bălăiţă,…era pe punctul de Florin Mugur, la aceeaşi
a-mi edita romanul „ ( Roşu editură, singurul care a fost
putred” ) – mizând inclusiv cu adevărat un editor moral
pe acel referat al lui a fost Mircea Ciobanu, care
Tudoran. Între timp, mi-a editat „ Aur heraldic”.
editorul Cornel Popescu a Alte două cărţi mi-au fost „
murit, iar acel referat, pierdute” de Fundaţia
veritabilă sinteză şi Culturală Română, deşi
pledoarie pentru valoarea prinse în planul editorial,
cărţii, - s-a pierdut, cine una de proză SF şi alta de
ştie, prin subsolul editurii, poezie… Nu mai am
ori în mapele redactorului. manuscrisele lor. În fine, un
Îmi pare rău că dl Gabriel roman mi l-a pierdut
Liiceanu, atunci director al editorul gălăţean Chiric
editurii Humanitas, a (…), iar altul, policer (
amânat editarea cu toate „Trafic cu icoane”) , de o
elogiile sale şi ale dlui editură din Craiova.
redactor Zografi… G. Stilistic, ca poet, nu m-am
Bălăiţă anunţa la radio „dezis” de ceea ce
apariţia cărţii mele, „ o Laurenţiu Ulici numea „
autentică surpriză, un promoţia 7o”, deşi mă
roman scris de un poet, consider trans-
Eugen Evu” …Ştiu azi, ca promoţional, cu nuanţe spre
şi atunci, cî editura era post- modernism (
înţesată de securişti şi optzecism). Nutresc
duplicitari – pentru unii recunoştiinţă multor critici
dintre ei, aşa zisa „ Lege a români care au scris despre
lustraţiei” fiind un chilipir mine între 1979-2010. Sunt

341
inclus în Dicţionarul DSR,
editor Fundaţia Culturală
Română – 1998, alcătuit de
Mircea Zaciu, Marian
Papahagi şi Aurel Sasu
( referentul meu este Al
Cistelecan, care
sintetizează aplicat cărţile
mele apărute până la
1907.)
Viaţa a făcut că Nicola RAMPIN
niciodată nu m-am întâlnit Italia
cu Dorin Tudoran. Chiar
dacă în figurina de mai jos, Celule în
dsa afirmă că în România intensivă
nu se întâmplă nimic, îl
Obscuritate…
contrazic: se întâmplă şi se
va întâmpla mereu, aşa cum 1.
e scris şi în noi,, şi în zodii. …m-am uitat autodidact
Se întâmplă că existăm şi În cercetarea sensului
sun tem, atemporal ceea ce
Din drumul drept
semnificăm a fi. Eventual
scriitori adevăraţi, ai acelei Între imperiul şi râul
Entităţi Unice definite de În derivă…
Borges, a scriitorimii, sau, 2.
dacă vreţi, ale „ poporului
…se vorbea despre politică
de poeţi” invocaţi de
Lucian Blaga… Şi se continua cu strategii
comerciale
Dobânzi, împrumuturi,
investiţii…
Căutam o blestemată
tentativă

342
de intervenţie, una Papirusul din Siracusa
Între multe cuvinte cuvântul, După plânsetul meu
dar eram ignorat Va fi îmbibat de forţă
Că în sală năvalnică?
Deveneau un enorm vacarm, Sau furtuna vieţii!
O armă care lezează creierul, …apare după un soare timid
Atunci în acel moment Orb destinul meu
Am decis să mă ridic din Unde vei aşeza hainele?
comodul
Fotoliu şi să plec În româneşte de
ELENA DANIELA SGONDEA
Acasă. şi EUGEN EVU

Acolo, în ridicare m-am


entuziasmat
Şi am decis să scriu, să scriu,
să scriu
Despre toate cele care
cu adevărat contează…
Viaţa, Dragostea
Şi mi-am descărcat
supărarea!
…care spini vor putea Acasă, printre cărţi, autorul –
vreodată fotografiat de Gabriela
Goundenhooft - 2009
Să devină trandafiri în
paradisiacul
Spaţiu temporal?
…doar un gând disturbat,
Sau rânduri de cuvinte?

343
Confirmări- avampremieră Şi umbra mea.
Eugenia BADILA KARP
Mâine
Am plecat cu ieri şi
Cu azi
Cu mâine mă voi întâlni
Şi îl voi zidi
Ieri şi azi.

Cam atât
Înserările simple
coincidenţe
Cu povestea pe care o ştiu
Şi pendula care cheamă
GEOMETRIA IUBIRII
orele
Cu glas plângător
Deschid poartă E într-o cameră ferecată
Deschid poartă după poartă Cu inima-mi zăvor ;
Şi gândul Tu o deschizi
Nu se arată ; Din când în când
Mă opresc lângă tăcere - Să primeneşti ora
Piatra-i fum Şi cam atât.
Şi apa geme
Într-o albie de ochi ; Pomul cu vise
Deshid poartă după poartă Construiesc scări mai mici
Şi cad lacăte Şi mai mari
În şoaptă. Pentru cei care vor
Să mai urce
A evadat În pomul cu vise.
Lumea închisă
Într-un ochi Fereastra
Care vede tot ; Cel mai mult iubesc
A evadat o stea La o casă
Şi cu ea Fereastra –

344
E ca sufletul care literatură şi artă „Noua
Nu vrea să plece , provincie a Corvinei” sau
Se închide şi care s-au remarcat prin
Se deschide acţiuni cultural-umanitare
Dar rămâne strălumină sau de mecenat. Diplomele
În aceeaşi tulpină. au fost acordate sub sigla
As. C.U.S. Provincia
*Autoarea este titulară Corvina din Hunedoara şi a
a U.S.R. şi a debutat redacţiei revistei de
revuistic literatură şi artă „Noua
în Provincia Corvina (.e.e) Provincie Corvina”, de
către preşedintele asociaţiei
Ion Popescu Bradiceni dr. ing. Ion Urdă, alături de
redactorul fondator al
Recent, a avut revistei, cunoscutul om de
loc în judeţul litere hunedorean acad.
Hunedoara Eugen Evu. Au fost
festivitatea de acordate diplome de
decernare a excelenţă distinselor
Diplomelor de personalităţi, printre care şi
excelenţă, într- un scriitor gorjean, după
o superbă cum urmează: 1. dtt. Maria
locaţie privată din satul Teresa Liuzzo (Italia),
Josani, comuna Peştişu pentru inegalabila operă
Mic, aparţinând familiei poetică şi promovarea liricii
Ştefan Istvan şi Ligia, As. româneşti prin revista „Le
C.U.S. Provincia Corvina Muse”; 2. Mariana Zavati
Hunedoara, care a găzduit Gardner (Marea Britanie),
cea de-a III-a gală a pentru opera sa poetică şi
acordării acestor diplome, competenţa traducerilor în
pentru anul 2009, engleză a liricii româneşti;
diferitelor personalităţi din 3. Darie Pop (Franţa),
judeţ, din ţară şi străinătate, reprezentant de seamă al
colaboratori ai revistei de diasporei române din

345
Franţa, pentru valoarea Aşa grăit-au Emil Cioran
scrierilor sale; 4. prof. univ.
dr. Ion Popescu-Brădiceni, „ Încercat-am să înţeleg de
indubitabilă valoare a unde vin lacrimile şi m-am
semioticii româneşti, pentru oprit la sfinţi. Să fie ei
viziunea sa novatoare responsabili de strălucirea
asupra transmodernismului lor amară? Cine ar şti? Se
(cu lucrarea FACEREA şi pare însă că lacrimile sunt
CORPUL, tomul I, scurt urmele lor. Nu prin sfinţi
tratat de ostensiotică şi au intrat ele în lume; dar
ostensiologie, ce urmează fără ei nu ştiam că plângem
să vadă lumina tiparului la din regretul paradisului. Aş
Napoca Star în acest an); 5. vrea să văd o singură
prof. dr. Adrian Botez, lacrimă înghiţită de
semiotician, poet şi pământ…Toate apucă,e căi
publicist emerit, pentru necunoscute nouă, în
statornica şi elevata sa sus…Numai durerea
colaborare literară, ş.a. precede lacrimile. Sfinţii n-
au făcut altceva decât să le
reabiliteze” („Lacrimi şi
Sfinţi” )
„ Pentru un sărut vinovat,
de sfântă” ( idem).

şi Sfânta Tereza

Mirela ROZNOVEANU „ Vivo sin vivir in mi


Eminentă scriitoare şi Porque tal vida espero
director- editor Que muero porque no
al revistei Vetiver muero…”
din Statele Unite ale
Americii care l-a publicat
pe Eugen Evu

346
- Cele care colorează
Din interior spre materie
Fractalii: precum
vindecările.
Ele mă dor, melosul sacru.
După 20 de ani ….
-Poetizezi lumea?
Primul ziar liber al O, nu eu fac asta,
Hunedoarei, fondat de Ci lumea astfel devine!
Eugen Evu În arsura clipei
în 1990, „ Renaşterea Care tocmai muri..
Hunedoarei”, avea deviza”
Dacă dragoste nu e, nimic Ce te mai doare, poete?
nu e”! Ziarul a fost cenzurat Mă doare „sărutul vinovat
de „ emanaţi” după nici un Al sfintelor”
an de apariţie…Tirajul său (Aici îl plagiez pe Emil
a fost de 30.ooo de Cioran…)
exemplare…. Problema este
Nu ceea ce scriem
Lumina care vede Ci cum suntem scrişi!
- Şi ce te mai doare, Poete?
- Ce te mai doare, poete, Viermele orezului :
Mai ales acum, iarna Orb- alb ca şi orezul.
- Ce te mai doare, poete, Uimitor pleonasmul!
Mai ales acum, iarna - ???!!
Când crapă oul de corb Şi mă doare continuu
Oul de Nevermoore ? Dualismul genialităţii
- Oriunde sunt Limbii Române.
Cel gândit nu cel exprimat (Eu sunt trialist
Mă dor rănile limbii protodacic!)
materne Aici, între rut şi sărut !
Tradu-mă, tu, în nervurile
- Care, cele de suprafaţă Druidice ale Stejarului!)
Sau cele nucleare?

347
Trădează-mă, să nu mai vindecătoare
suferi divinitatea.
Când se va zvoni c-am -Taci, rogu-te ! Ea este
murit: Să nu-i crezi ! Acolo unde flacăra
Mă doare catapeteasma- Intră în cer, ca spirală
Unde mă-ntunec nirvanic. înflorind-
* Primulla Regala.
Primordia, asta ne doare. Floarea seismului.
* Stânjenel de Eter…
Veriga lipsă dintre Ea este Sunt.
Iang ( lumină) şi Vindecarea, asta ne doare !
Yan ( întuneric).
Închide ochii, să vezi,
- Ce este poezia, poete ? prin cunoaşterea
Este mugur de iridium ca Împreunare.
Cu straniu în miez ! Unge tu ochii lui Borges
Lacrimă şi pumnal Şi celor ce văd
scăpat din ceea ce Ce aude lumina
vede Lumina! Ce aude în trinitate
româna.
* ( eugen evu)
Şi ce mai este Ea, Poesia ?
Este perla din sperma
oceanidelor
În care rabdă scânteia
feromonilor-
Scânteia lui Iov.
Este Fiinţa ca memorie
Între lumeni şi quarci.

Este sânge înnoind rana


şi gelozia mea pe îngerul Eugen Evu- Premio accademico
căzut „Italia” / „Coppa d’Oro”
este vocabula în care răsună

348
miliard de ochi în ochiul
compus al oximoronului.
*
Fundamentalism versus
Misionarism. Şi instabila
utopie a decăderii, abstract
germinând paradoxal
regnuri virtuale, morfo-
hibrizi ai Hermeneiei
mutante.
*
Trupul se cere respectat,
numai că el tinde a fi iubit
şi redat fie iluzorii,
paradiziacului entropic.
Academica Francesco Petrarca Conflictele Sinelui cu Sinea
Medaglia argento puro – dihotomia asta al
Presidente del Premio
dualului, din care ţâşneşte,
Editore Pier Luigid’Orazio
va viţa fără rodire,
lăstarul corintic şi inutilii
Delir pe luciul apei cârcei care fac surogat
* pentru polenizatori, pentru
Acest comportament de vânt şi lumina piezişă a
actori porno al feromonilor inactivi…
politicienilor şi *
complicitatea dintre frigizi De ce cântă oamenii? De ce
şi famelici; limbajele colaterale (
în putrida purpură a pictura, baletul, teatru,
catapetesmei viermuie opera…) – se dezvoltă cu
larvele din barba lui Marx. atât mai mult, cu cât
* comunicarea sistemelor
Cazemate în fagurii interconection explodează
viscoliţi ai dogmei. Un furios în monstruoasa
Shamballa ….virtuală, ca şi

349
cum o disperare regresivă, Cine sau Ce
revine cu splendorile şi experimentează în picătura
urâtul ei nocturn, din oceanică, dar şi în ochiul
imemorabile Vârste al mimesis al florii-capcana
umanului… de pe aripa fluturelui ?
* Bunăoară şi în acest delir
Sub straturile Arheo- semantic, în această scriere
fiinţei, redescoperim în realitate inversă, scriere
centura de iridium a unor sferică, scriere în spirală:
arderi pe care primitivele iar tu, suflete, eşti cercul
noastre Spaime le-au aparent captiv în Spirală…
consacrat în Focuri Cine eşti tu, poezie ?
Zoroastrice, omphalosuri, Sunt mâncat de cuvinte, ori
sanctuare, temple şi doar trezit în lume, acelaşi,
catedrale. dar clipă de clipă, altcineva
Acel Mineral înfometat să ? Cât din Inteligenţa care
umble…,pe miriapodice răsună aici în ghematria
accesorii, odinioară ieşind sferică a Textului, este
din Okeanos, smulgându-se număr, şi cât nume ?
din salturi în zboruri, de *
parcă greul teluric conţine Am glumit insinuant, când
în el un straniu program de afirmam că „am învăţat
inefabil, de Cogito retrezit sărutul de la vrana
din moartea fără capete…, ulciorului” De fapt vrana
un ordin ce nu aparţine era un sfârc în care secase
legilor Devenirii, ci le prin ardere, laptele
determină, distructiv întru radiesteziştilor… Mai
regenerare…? degrabă de la piatra din râu,
* cu inscripţii runice,
Caracatiţa Celacant, un aparţinând unei scrieri pe
creier cu braţe : grădinar care incredibil,
genial al memoriei lumii, în cândva…,şi-a ţesut din
submersiune. nisip coconul scarabeul
riveran, din care avea să

350
ţâşnească diafan libelula, de umerii tăi, pâlpâie ritmic
ochiul ei compus, ca al harta stelară …
zeilor…Viteza acestor *
gânduri nu e a luminii, este Epigonia scribilor…Fănuş
viteza întunericului, al Neagu îl imită genialoid pe
Nopţii lui Novalis, al Sadoveanu, Ionesco pe
nebuniei controlate de care Caragiale, Ale Ştefănescu
tac geniile suicidare, prin pe Al Piru, Manolescu pe
sublimare într-o estetică Călinescu…
furată de la *
Veghetori…Stigma ne este Pietrele şi călătoria lor spre
ab origine aceea de a fi uitare….Migraţia lor, de
scris cu apă şi funingine, iar ulcioare oarbe, şlefuite de
acum am ajuns în hardurile cascade şi iureşuri, sau ele-
Lor criogenice, suntem ntre-ele…Aşa plânge
heckării dimensiunii soarele lui Akenathon. Iar
subcuantice…Rebeliunea a pe margini, ca pe o Via
ceva indestructibil, din Appia, arinii ca nişte cruci
Apheiron ? ce răstignesc primăverile
* lumii, ori răchita Iov, în
Mută îmi este analogia, în care îşi rabdă cuiburile
faţa a ce văd: un mic mierla şi gaiţa,
sarcofag de chihlimbar, în murmurul de monade al
care intactă ca o rună giga- chacrelor…
preglaciară, transpare o *
viespe, cu polenul în Te-am trădat, ca să te cruţ
corfele ei….Disting chiar de durerea inutilă a
grafemul negru- galb, despărţirii. Te-am restituit
amintind de catrinţa cântecului ce singur se
ţărăncuţei din Munţii cântă, de când lumea.
Orăştiei…
*
Undeva, desigur, în acest
computer sau chivot purtat

351
La Vâlcele Bune bărbătuş de vultur pe care îl
găsise cu aripa ruptă, l-a
Cimitir bătrân, netezit de domesticit şi „ cocoşeşte
Timp, cimitir cu pruni găinile”, îmi spune ea,
înfloriţi fără nici o frunză, făcându-şi cruce. Îi spun că
cimitir în care dolmenii de este chiar aşa, există şi se
granit ai străbunilor mei s- numeşte „ vulturul –
au scufundat…Biserica găină”.
moartă, cu turnul *
clopotniţei scobit de cuiburi Crucile de marmură de
ţi dezmierdat de codobaturi, Simeria, bogate, ale
de ţărmurei, de iedera ce înstăriţilor răposaţi, cu
pare a susţine ea însăşi luciu anume şlefuit, „ să nu
ruina… le spargă sobolii” ?! „Cele
Clopotul l-au furat şi retopit din gorun crapă şi se şterge
ţiganii arămari, iar ultimul numele de pe ele” …”Mie
slujitor greco- catolic, le-am spus să îmi pună
Orfanul satului, îşi are asupra piatra aia mare, din
mormântul colţ cu noua Strei, o fost în zidul
biserică ortodoxă…Şi baba bisericii moarte....Am altoit
de aproape o sută de ani, un corcoduş, ca să îmi
care nu m-a lăsat să o cânte graurii la cap”
fotografiez, „ că se vede …Femeia asta este cumva
Dincolo”!??! Avea ochi deja dincolo, cum zice ea, „
fascinaţi, ca de un auto- se vede dincolo” …
deochi, cum spun bătrânii „ Al meu s-o prăpădit în
satului… Unde sunteţi, Rusia, o fost prizonier în
Moşule Ioachim, Bună Siberia, cum ai zice Simeria
Elisaveta ? Ştii tu, cucule !….Mi-or adus o pufoaică
care îmi stai pe umăr şi îmi şi nişte acte….Îşi luase
ciuguleşti lacrimile ? nevastă acolo, la
* Novosibirska, am şi cartele
Bătrâna Nefta, care are în scrise rusăşte, şi chipuri cu
ogradă, printre puicuţe, un el şi câţiva care or fost tot

352
de pe aici, s-or prăpădit Asociate acestei dedicaţii,
acolo, nu s-o mai întors se vede pe o hartă
niciunul…” astronomică ( !)
* Constelaţia Casiopeea-
Textul concentric, cum numită în mitologia
Metatextul…. străveche a românilor „
* Scaunul lui Dumnezeu”…(
Filosofia Chinei antice era sau Tronul), adică posibil o
materialistă, acolo e reşedinţă cosmică a unei
sâmburele dur, nucleonul, eventuale entităţi extra-
micul soare. terestre din categoria zeilor
Cosmonauţii afirmă că în civilizatori ?, n). Însuşi
spaţiu, mirosul predominant tonul inscripţiei are ceva
este de metal încins, de solemn consacrator, de
mineral ars … formulat superior, straniu
în nobleţea formulării ei.
SVI- MI- PIE

Scriere mai veche decât


cea feniciană

În cele două imagini,


săpate într-un topor din
piatră dură, (datată între
1500-1375 î. H.) – în Descoperirea aparţine
scriere de la stânga la culturii Verbicioara III, în
dreapta, se văd clar : textul situl de la Mozaceni -
în caractere latine, ( etruscii Mozac…
timpurii), cu mult înainte de Aşadar: scrierea este cu
ocuparea Daciei de către cca. 200 de ani anterioară
Romani ( !? ) – cuvintele- primei scrieri proprii
vocabule : SVI-MI- PIE. feniciene! Descoperirea,
Traducere certă „ Pentru aparţinîndu-i lui Ion
mine cu dreptate !”. Nanin, este la fel de

353
tulburătoare ca şi cea de la cu două capete, considerat
Tărtăria- jud. Alba, cu patriarhul latinilor
numele zeităţii Şaue ( ?) - Acesta este încadrat de
care premerge cu minimum cuvintele “IM” şi “PIO”,
o mie de ani scrierea “patriarhul imortales,
sumeriană. nemuritor”. Este acelaşi zeu
misterios cu două capete a
fost adorat din timpuri
străvechi la Tărtaria, sub
numele de Su, sau Saue,
fiind o divinitate al cărei
simbol era Soarele. El apare
si pe monedele dacice, sub
denumirea de Ianus. Isidor,
în lucrarea sa “Origini”, ne
spune că “ limba priscă
(vulgară), adică limba
bătrână, a fost aceea pe care
Dreapta: harta constelaţiei
Cassiopeea… au folosit-o locuitorii cei
mai vechi ai Italiei, în
Alte surse completează timpul lui Ianus”. Iar limba
despre acestea : „Toporul latină cultă, folosită de
găsit pe Valea Mozacului, pătura conducatoare, îl
poarta inscripţia în limba supăra pe Catilina: “Încetaţi
latină vulgară “SVI MI cu atâtea grecisme în
PIE”, “al meu, patriarhul”! vorbire, că nu ne mai putem
( cf. altei interpretări, n.) . înţelege cu poporul!”. Iată
Datarea acestui topor este de ce şi celebrele tăbliţe
uimitoare: 1500-1375 î.Hr. cerate descoperite până in
Printre monumentele prezent în zona anticelor
epigrafice de la Roşia mine aurifere din Munţii
Montana se afla şi o stelă Apuseni ( Hunedoara şi
închinata zeului Ianus, cel Alba), şi poate multe altele
rămase prin galeriile din

354
Roşia Montana sunt dovezi insulte!), se trag cu toţii din
nepreţuite că latina vulgară butucul „luminii putride”, a
se vorbea cursiv de către fosforescenţelor oxi-
neamul trac, probabil cu nocturne, de unde impresia
diferenţe mici de pronunţie, de „ magic”, şi de fapt sunt
după cum demonstrează dintre acei „ poeţi
“greşelile gramaticale” din blestemaţi” ai mortificării,
texte. ( conspect de eugen ai dependenţei grafo-
evu, surse Media şi maniace de a se amăgi că se
internet). auto-vindecă.
Observând fenomenul
Preludiu impulsului de a scrie
D.p.d.v. al naturii culturale, poetic, ( a exagera delirant
totul parvine. Critica de lexical şi ilogistic ) încă din
fapt parazitează. anii propriei mele
* adolescenţe, am constata
Nu creşte timpu-n urma ta, fără sfaturile criticilor,
Poete ! El scade, orizontul predispoziţia ( înnăscută!) a
redevine nadir, viaţa sensibililor, de a scrie sado-
reintră în dimensiunea masochist, a impresiona
latentă, a morţii. Ea, prin lamento, prin
moartea, care naşte. irepresibila nevoie –
* maladivă- de a defula
Poezia „ materiei care suferinţele psiho- somatice,
plânge”, cum definea ale disfuncţiilor…. Pare a fi
Bacovia ( Vasiliu, ftizicul ceva înnăscut, de auto-
)…este de fapt critic - compasiune, cum am
paranoidă, dacă nu schizo- înţeles mai târziu din
frenezică. Haida de ! Aceşti scrierile autobiografice ale
altfel respectabili A. M., ( prof. Victor Isac, când,
descriind literalmente cum copil fiind, se ascunde într-
o posedă Incubul), Al. o ladă cu cârpe, având o
Mu.,( texte explicite de stare de „ răzbunător
WC, cu fecale şi chiar auto- reproş” când auzea părinţii

355
căutându-l şi Endre,…Silvia Plath, ba
plângând…Există într- chiar medicul Hans Magnus
adevăr la copii un astfel de Ensezberger, ca un
cinism al frustrării, bunăoară Jeronimus Bosch
pedepsitor, de fapt ori mai încoace Goya,
patologic, un act al voila….Labiş, Mazilescu,
decompensării. Gabriela Negreanu, Valeriu
Un instinct ( ?) Bîrgău…Iar acum
empiric de auto- tratare, fracturiştii cinici, ca Al
gest al autismului ce Muşină, Cosmin Dragomir,
paradoxal refulează în Ioana Băieţică, Olga Ştefan
jurnale, caiete de poezii, ş.c.l. Marile frustrări fac
meditaţii, dacă vreţi foi de perle bolnave, uneori
auto- observaţie. fascinante, însă problema
este ce stare au receptorii,
Oximoron adică de ce au nevoie de acest
muşcătura nebuniei … horror, de violenţa
limbajelor, decompensări
… Pythia, oracularii felurite?
emanaţiilor sulfuroase de la Eros şi Thanatos, Eros
Delfi…Capul lui Orfeu pe şi Psyche….Mda. Asceze
apele lui Lethe, cântând, ca sceptice, diogeniene,
să îmblânzească „ cinism care nu poate
animalul” din om…Ce se sublima în estetic, cel mult
petrece între mitologia parafrazează : „ aud materia
culturii şi resurecţia „ plângând !” …Oximoronul
războinicilor luminii”, cum este „ aud antimateria
bunăoară sud-a mericanii ( râzând! Am scris asta.
Ernesto Sabbato, Marquez, Simpaticul „ descoperitor”
Llyossa, Cohello…) – ce de poeţi Tudor Opriş îmi
mutaţie de paradigme are spunea despre „ junimea”
deja loc ? ce acceda la gloriolele
Arthur Rimbaud, Georg taberelor de creaţie: „
Trakl, W. Blake, Ady poezia vaginală” …

356
De ce nu au fost de acest medicina marxistă –
fel marii Orbi, Homer, materialistă de la
Borges ? Fratele meu l-a Socola…Ori, mai ştii ? Dr.
tradus recent pe austriacul Vali Câmpeanu, fostul
Thomas Bernhard, coleg de grup literar. Acum
conlucrând cu Theresia manager al Spitalului de
Haas, un poet care este boli mintale de la Zam ( pe
mare în sensul mărimii Mureş), declară într-un
durerii, de unde chiat titlul interviu că adevăraţii
cărţii” Biografia durerii”. nebuni sunt liberi, în afară,
Autodafeul, automutilarea în extramurros: îl cred!
amintind de gestul exilului Numai că există riscul unei
în lazaret al romanului „ Un atari înţelegeri critice a
caz de automutilare”… pacientului, prin rezonanţă-
Desigur, acest Bernhard contaminare, prin aceea că
este cutremurător: „ el însuşi, exegetul, „
asumarea a fatalităţii” este traduce” ceva ce i n se
simplu zis…Este infernul întâmplă chiar lui…Ca
asumat, greşit înţeles de Freud, impotent şi maniac
Miguel Saenz „ artist ale depresivo- erotic, înainte de
exagerării, profesor ( sic, n) a se rupe de Jung, însă
al incorigibilului, patriot ( întemeind şcoala
?!?) mitoman, morbid, psihologiei şi ideologia (
venerabil ( ?!), depresiv, misticoidă) a castrării…
romantic, satiric etc. „ Ce dracu’ se întâmplă cu
…Definiri ele însele aceştia, mai ales când sunt
oximo( I) ronice, te miri ce puşi să ctitorească Istorii
apetenţă au criticii de a Literare, amnezice faţă de
pune prişniţe pe propriile cei întregi la cap, extrem de
lor „ acte ratate”, cum se electiv- afectivi (…), cu
pricep ei la condiţia bolnavii genialoizi ?!
celuilalt…Lumea este un Este oare literatura şi vip-
ospiciu, iar aceste ismele sale, un Lazaret ?
diagnostice amintesc de Va trebui, dragă Ioan Evu,

357
să redefinim totuşi păcatul lor original, este cel
catharsisul, într-o al lui Einstein, sau Nobel,
paradgimă – cimitir ( vesel cel cu dinamita pe căciulă?
) mai „ sobru şi mai
demn”…Prin aceea că de Jurnal lângă furnal ( II)
fapt pacientela de acest soi
îl plagiază pe un dumnezeu Lucrarea în orb…
suicidar şi decadent –
În anii de după fuga
eclectic, necum gen. Pacepa în America, furia
soteriologist…Dacă un ceauşistă- securistică a
Hoelderlin a fost provocat în societatea
recunoscut abia după 7o de românească, ceva asemănător
ani de la moarte drept „ cutremurului, sau
întemeietorul inundaţiilor…Întregul sistem
romantismului european”, a fost restaurat, informatorii,
un Rilke optase spre sursele şi gazdele, fie epuraţi,
misticismul didactic( (vezi fie abandonaţi şi înlocuiţi,
Scrisorile către un tânăr neapărat condiţionaţi a fi şi
membri de partid. „ Aparatul”
poet), dacă Dostoievsky
însuşi a fost altfel cârpit şi ,
violatorul pedofil, dă preţul ceea ce înfuria chiar
nebuniei prin geniul operei, securitatea,...a fost subordonat
întemeind practic romanul activiştilor de partid superiori
modern global…, totuşi, şi zonali…Poate de atunci a
totuşi : ce este aceasta , a germinat ca să explodeze în
scrie „ catharisc”, să 1989, ura grobienilor
decidem : crimă sau vigilenţei absolute, a
pedeapsă ? ofiţerimii secrete contra
Oare „ sacerdoţii” lui Tovarăşului şi Tovarăşei…Ea,
Umberto Eco, recte „ savanta poreclită chimic CO
profeţii” neo- barbariei post Doi, era practic comandantul
suprem al securiştilor, cu
şi trans- moderniste, nu zecile de mii…
sunt azi cobaii auto- Ex- şeful adjunct al
experimentişti, civilizatori, securităţii judeţului
da, însă în sensul că vina – Hunedoara, Lucian Văceanu,

358
care mi-a „ instrumentat” cel Paul Goma, Scrisori
puţin două dosare D.U.I. din întredeschise) ) - Tov.
cele patru, m-a făcut a TELEAGĂ. Kulturnicii
înţelege chiar el cum stau obedienţi, subordonaţi
lucrurile cu „ devotamentul” Organelor, aveau misiuni
faţă de „ partidul-patrie”, „ speciale, de fapt profesionale
interesele neamului” şi „ şi politice, de a recruta, de a
elementele ostile orânduirii” – preveni sau la nevoie de a „
aşa cum eram şi eu taxat. desconspira” existenţa „
Lucrăm preventiv, nu dorim duşmanului”…Am dovezi cu
decât să îndreptăm atitudinile zecile, rapoarte, pâre, ale unor
greşite sau voit duşmănoase” foşti „ colegi de breaslă” în
etc…Şeful special în dosarele cu antet „ strict
Hunedoara cu „ probleme de secret”, planuri de măsuri,
securitate”, era tov Stanciu, instrucţiuni pentru
iar la Deva tovarăşa secretar informatori, iar câţiva i-am
cu propaganda pe judeţ, Mery găsit în decembrie 1989 pe
Mitrofan, învăţătoare şi lista cu peste 200 de inşi din
nevastă de procuror, fişetele PCR municipal. Unii
secondată de poreclita J.R. sunt nominalizaţi, alţii şterşi
Raphila Jakab. O namilă intenţionat ( anonimizaţi”)
masculinizată, păroasă, care undeva la Arhivele CNSAS,
ura pupatul „ domnesc” al cu carioca…alţii cu indicative
mâinii, în schimb adora speciale, aşadar cu nume
pupatul în kur prin obedienţă. conspirativ. Urmărirea
„ Tovarăşu poiet Evu, scrieţi informativă conţine şi
poezii mobilizatoare pentru sintagma securiştilor experţi,
oamenii muncii, nu anonime psihologi şcoliţi mai stalinistic
la ştim noi unde !” decât bolşevicii KGB, de „
Unul dintre vice- lucrat în orb”. Am dovezi de
preşedinţii Comitetului introducere în băutură de
Judeţean pentru Cultură şi scopalamină ( cu efecte
Artă Socialiste, era nepot al, halucinogene şi delir verbal,
celebrului anchetator al frică, atacuri de panică, etc…)
scriitorimii de la Bucureşti, şi chiar schiţe cu ordinul
Nelega, poreclit, cum pătrunderii prin efracţie în
relatează şi Dorin Tudoran în domiciliul meu, în absenţa
„ Kakistocraţia”, ( parcă şi mea: pentru percheziţii,

359
fotografieri de manuscrise, Nicolae Manolescu care
scrisori, acte, etc. Astfel de susţine clar că „ revoluţia” din
fotografii am găsit la dosare şi 1989 şi cele ce au urmat, au
dintre cele confiscate de aparţinut securităţii şi celor
ofiţerii I. Haiku sau Porcovici, mai veroşi
la oficiul de distribuire a activişti….Societatea aceea
corespondenţei din incinta devenise una CAZONĂ,
Poştei locale. Am dovezi militarizată. Cine mişca în
explicite de interceptare prin front, era taxat de nebun (
mijloace specifice, a clovn) şi era internat la
telefonului de acasă, dar şi de diribau cu diagnostic „ are
la biroul casei de cultură, unde mania persecuţiei”…( Ca Paul
eram salariat. Lista cu Daian ş.a.).
informatorii care urmau să *
continue activitatea şi după Dintre toţi scriitorii din
1986, anul „ trădării” lui judeţ, foarte numeroşi, NICI
Pacepa, era şi la sediul UNUL nu a cerut ( sau nu a
partidului, anume aprobată de făcut public) dosarul său, aşa
tovarăşii Stanciu, tova Koka, că mulţi dintre ei au rămas în
tov Vintilă, şi desigur ştiută de „ dosarele colectoare „ ale
şefii mei ierarhici, preşedinta subsemnatului, titrate astfel: „
culturii, D. M. – Dzeu să o Cerna”, „ Anonimul”,
ierte! – dar şi de directorul – „Scriitorul” şi „ Claunul” (
administrator al instituţiei, expertiză grafologică-
pretins a-mi fi cel mai bun ştiinţifică a M.A. Interne
amic…Unii au fost „ Bucureşti, doveditoare a
recuperaţi” de SRI, alţii au faptului că eu am scris
fost răsplătiţi de „ revoluţie”, scrisoarea de protest „ şi
ba chiar declaraţi cu diplom „ ameninţări”
revoluţionari”, beneficiind de Tovarăşului…Rafinamentul
avansări, de avantajele oferite profesional al acesteia este
Emanaţilor, ( terenuri agricole impecabil, demn de renumele
sau de casă, activităţi private securiştilor „ patrioţi” de soi
în comerţ sau aiurea, radical- extremist şi, vezi
preluarea ajutoarelor din Doamne, devotaţi Tovarăşilor,
Occident şi re- valorificarea deşi …îl urau în felul lor, altul
lor în folosul privilegiaţilor. În decât milioanele de înfometaţi
acest sens, un editorial al lui ai sistemului raţionalizat. Nici

360
unul dintre „ colegii de alimentare în asalt consumist,
breaslă” nu pomeneşte nimic, expansiv, asupra Pieţei
ba unii chiar au continuat să Mondiale, vorace a acapara şi
fie informatori, şantajaţi de înfometată de sclavii moderni
către manipulatorii lor…Ei care suntem. Naţiunile sunt
bine, ştiu cel puţin trei deja satrapii ale Centrelor –
persoane care au fost infiltraţi dirijismele au devenit strategii
în Frontul Salvării ( sic, n) – şi aplicate global.
au ajuns …lideri politici ai „ Suntem în ceea ce Aldrin
revoluţiei” lui Iliescu, Roman Toffler numea „ satul global”,
şi Brucan et fiefurile „ iar Omânia este „ între plug şi
partidelor”….Aşa s-au computer”, cf. sintagmei
infiltrat şi distrus din interior, aceluiaşi futurolog. În 2011
partidele istorice ca cel trăiesc cca. 6, 5 miliarde de
Naţional Ţărănesc ( c.d.), şi indivizi, iar peste vreo 40 de
mai apoi cel Liberal. Pârghia ani, se prevede a fi atinsă cifra
de control a fost şantajul prin de 12 miliarde…
dosar, aşa cum avea să *
continue până azi, la 21 de Citeam, elev fiind la şcoala
ani. Legea aşa- zisei lustraţii profesională din Hunedoara,
nu e decât o minciună leit tuns chilug, în „ uniformă” de
aceeaşi cu fraudele din doc, tipic …coreeană, câte
Parlament, iar dacă nu mă ceva pe sub mână. Una,
înşel, ea a fost „ promovată” scorojită şi roasă la colţuiri,
chiar de Roberta Anastase. era „ salvată” din podul
bunicilor, autor Malthus, cel
Globalizare cu prognoza apocaliptică a
înmulţirii omenirii şi
….Are loc un proces de fatalitatea perspectivei, teză
accelerare sistematică a vehement combătută de
hibridizării între rase, culturi, bolşevici. Alta, cinică şi vai”,
civilizaţii, fenomenul de disimulat fascistă, era „
emigraţii determinat sau Răbdarea la români” , de
controlat de ocultele Marx…Acolo, Marx
mondiale. Hibridizarea asta identifica antica „ virtus
este versus „ purificarea” de romana” originilor noastre, cu
tip nazist, rasială, selectivă, laşitatea, delăsarea,
inclusiv prin ingrediente moliciunea reacţiilor,

361
mentalitatea dobândită, de Trăgând cu ea şi Moşul şi
supuşenie, etc. Teza era îndoit Baba şi…Lupta poetică a
atee, acuzând şi biserica partizanilorhăituiţi de teorii
slavo- bulgară, ortodoxă, de a nerealiste continuă în
cultiva în „ turme „ aşa zisul „
sufletele noastre.
drog al naţiunilor”…

Evanghelia de după George Roca


…Pacepa ( Australia)

Florentin Smarandache Oare aceştia suntem noi?


( America de Nord) Falşi, ipocriţi, plini de
noroi,
Război literar Fără să mergem la război,
Ne declarăm eroi !
Anii de „ lumină” Acum, când totul e mai
mi-au întunecat versurile bine,
Poezia capitulează metru cu Fără sudoare, de la sine,
metru Noi credem că ni se cuvine
Spiritul se ridică la Şi nu ne e ruşine !
marginea Suntem şi liberi şi sătui,
Profunzimii Fără să batem nici un cui,
Ca uleiul greţos din supă Ţipăm de mama focului,
Măgari cu diplomă Că vrem statui!
Înrobesc cuvintele Toţi boşorogii fără dinţi
În lanţurile unei ideologii Vor să ajungă preşedinţi
Zidind un piedestal măreţ Parlamentari sau senatori,
prostiei Trăgând vicleni din sfori!
Şi-atunci mă retrag din …..
viaţa neartistică Iar orice deţinut nebun,
A uniunilor de litere şi Chiar de a fost de drept
nonsensul lor comun,
Literatura se Declară c-a fost politic,
dezrădăcinează Creşind onoare pe nimic !
Ca ridichea din poveste …..

362
Avem de toate în valize Eugen Evu / pasaggio
Lucruri furate şi devize Destin şi determinare
Dolari falşi şi lire sterline
…că-n România ţine ! Predestinare, cu alt cuvânt,
programare.
Dacă aceştia suntem noi, *
Eroi nu suntem, ci Ciocoi, Eroare naivă: că există
Şi ne vor pune la gunoi, enigme. Este ipocrizia,
La judecata de apoi. cancerul care distruge din
interior orice este uman –
ca un virus…
Vierme propriu
fructului…
Există ignoranţă şi mai
ales prostia amfibiană, a
creierelor aplatizate. Nu
există mister, noi suntem
Misterul : nouă înşine,
unora…Credulii şi
spăimoşii transferă acest
rudiment primitiv
fenomenelor naturii, de la
plante şi pietre, la meteoriţi
şi astre.
*
Viaţa este ceea ce descopăr
zi de zi, noapte de noapte.
În măsura oglindirii fidele a
Ei în Ego-ul meu, am şansa
de a mă trezi în lume.
*
Pictoriţa şi poeta italiancă Luciditatea cunoaşterii
Piera Rossi Celant empirice sau dirijate…, („
în salturi” , prin dobândire

363
– manipulare *
instituţionalizată, educaţie Atribuind divinităţii ale
sau canoane, prin noastre neînţelegeri, ne
accidente, stări – limită, facem idoli, pe care
traume) …determină o dezamăgiţi, îi devorăm.
nefericire pe măsură. Este *
un dar sau este o pedepsire, De unde vine Gândul
o stigmă, ori o revelaţie Trezirii, nechemat?
consolatoare. Cum umbra retezată, de
* vultur, peste-o groapă
Este de meditat la răspunsul Nirvanic doliu-al lumii-n
ce şi-l dă singur Hamlet, la dorinţi, din Increat?
întrebarea „ A fi, ori a nu fi Sublim care coboară, a ne-
„? nălţa ?...
Replica este ignorată *
aiurea, acolo e ceva mai Reminiscenţe telepatice par
relevant decât însăşi a se re-activa uneori, mai
retorica întrebare : „ Să ales la genii.
dorm, să dorm !”. Spiritul, Iar cenzura din illo
Fiinţa, cere imperativ un tempore, crunt loveşte, cu
refugiu, un repaus, un nebunie. Elohim ca şi
estuar, a nu înnebuni. gelosul Jahwe, sunt
* răzbunători
Vai, arta suferinţei, şi îşi menţin ierarhia, din
mormintele le ară ! frică, perpetuu, prin etapele
* speciei …devenitoare? Ori
Vai, dorul ce de-o moarte, e doar o nostalgie a lor,
de-a ne vedea urmaşii… inoculată nouă?
De a mai fi copiii care am *
fost odată Partea de zeu se luptă
Vinovăţii nedrepte, prin Cu întreita fiară…
atribut ce laşii Dual conflict, sămânţă
Îl iau ca pe-o otravă din De ură gemelară….
moartea lumii, toată.

364
* Fascinaţia mării
Din mineral se smulge,
prin salt Cu gândurile mele,
Visând să zboare Cu ideile mele
Milenii stinse-n clipa şi cu trupul meu,
Dorinţei de-a fi soare. Am plecat anume să mă pierd,
* Într-o apă ilogică,
Ceea ce am visat azi Luminoasă,
Într-o mare lunatică şi
noapte, se restaurează din
îngheţată,
frgamente, cum cioburile marea mea contradictorie:
unui vas spart…mi se ochii tăi.
dictează cumva…transcriu,
e ca o regresiune telepatică Cântecel
…autoindusă!?
* Unde mergi fetiţo
Stihialul este prolific, se cu inima ce-ţi mai bate ?
auto-produce din mediul Unde mergi fetiţo
ignoranţei, ca bureţii prin cu lumina asta-n jurul tău?
spori.. Unde mergi fetiţo
* cu rochia ta de duminică?
Este, dăinuie irepresibil, în Fetiţo incotro mergi,
tot ce este viu, ceva care tu cea care pleci iluminată,
ucide chiar moartea. absentă?
Încotro te duci fetiţo?
Merg unde merge şi norul,
Linda Bastide merg unde este soarele
( Franţa) şi merg de multă vreme.

Nisip

Pe nisipul cald al trupului tău


]mi odihnesc ostenitul trup,
această amprentă nu se va
şterge niciodată.
Nici o pânză viitoare n-o va

365
şterge unei peşteri ? Studiul
pe ceea pe care am văzut-o despre cultura Afrcii în care
trecând în ochii tăi, am găsit desenul, nu
mai uşoară ca o furtună de comentează nici cum
vară, depărtată şi apropiată, bizareria, nici de ce anume
Pe când înaintam in lumina aparatul de zbor este numit
Blândă ca nisipul cald al
„ cerul”, evident, aluzie la
trupului tău pe sub al meu.
capacitatea de zbor a navei
… ( eugen evu).
Întrebări înspre Cer

Ipoteze paleoastronautice:
Acest desen rupestru de la
Tel Issaghen, este reprodus
în Bilderatlas des Afrika-
Arhivs, Frankfurt pe
Main. „Oameni poartă pe
umeri cerul (?). Observaţi
vă rog că acei oameni au
cozi (?!), iar ceea ce este
numit „ cerul” purtat de ei,
se aseamănă cu un aparat
de zbor, probabil uşor, (
deasupra fiind şi un alt
1.Costume moderne în
personaj…), iar aparatul are Neolitic?
o carlingă ….Oare ce a 2.Statui de Uriaşi la
văzut primitivul când a Matakiterani ?
gravat aşa ceva pe pereţii
366
* fapt a Fiinţei. Sub-
În mic precum şi în mare, înţelegem conştientizarea
trădările fac- determină- unui „ program
istoria. Iar spionii au cheile. subliminal”, anume a
* faptului că moartea este în
Totul conspiră, precum în noi, trăim murind ! – de
natură, astfel şi în vietate. unde esenţiala stare de
nefericire: pe cât eşti mai
Anul ciudat 2012 lucid, rişti a fi mai nefericit.
De recitit în acest sens
Expresia Anno Domini vine Soreen Kiergegard etc.
din Evul Mediu, referindu- Starea pare a fi a unui
se la numărătoarea anilor instinct dobândit, deşi s-ar
după Hristos. Înainte, putea a fi unul ancestral.
numărătoarea „ de la *
facerea lumii” arăta 5508 în Ptohos to pneumati- ( sărac
H. Deci, în anul 2011, am fi cu duhul) al grecilor antici,
în 7519, şi, atenţie !, în corespunde latinescului „
2012 ( cf temei acute a Beati paupers spiritu” ( de
Calendarului Maya, etc.) – unde beatitudine) …Unii
am fi în anul ciudat ( !) traduc nu „ sărac” , ci „
7520.. blând”, „ blajin”…A te
detaşa de bunurile lumeşti
Atra cura – frica ( Ev. După Matei,
neagră… V,3)…Conotaţia ironică
este „ a celor care reuşesc
Latinii ( de la Horatius, fiind slabi sau chiar lipsiţi
Ode ) aveau expresia „ atra de Inteligenţă..Or
cura” – adică „ grija neagră Intelgineţa este Duh, Spirit,
„…( spaima, temerea, o energie cosmică şi o
frica). Evident, se atribuim Divinului….A cui
nuanţează o spaimă e această (ne) Stare ? A
nocturnă, primitivă, Luminii, sau a Nopţii?
instinctuală, care este de

367
Acea „ atra cura” …cui philosophy at Cluj-Napoca
aparţine de fapt ? and has to date written
* many books about Romania
Acest delir televizat, and Europe in general at the
mediatizat, al „ time of World War I.
reformiştilor” ...Se laudă
între ei, ori se lovesc cu
copitele”, grotesc,
patologici ! „ Asinus,
asinum fricat” Glumind, se
laudă din frică ! Chiar aşa :
totul este şantaj prin dosare,
înregistrări şi „ dezvăluiri”,
stenograme etc. Un poem de Ioan Ţepelea
La ce să îi mai asculţi,
să te laşi în voia acestui Poză 7
tontoroi diabolic, Ce moştenire mi-a dat tata
manipulatoriu ? Nu simţi mie
cum se făcu seară….iar „ e-o pură dogmă a firii
timpul creşte-n urma ta, te- sau o ironie a sorţii? //
ntuneci „ !( cum dixit Doar bunul simţ să-ţi fie
Eminescu ) crezul
*** şi nedezminţita plăcere că
orice sfârşit
Ioan Ţepelea is the current e şi-un început… Doamne
president of the pe Scena Ta
international Academy of răzbat doar vânturile şi
Sciences, Literature and valurile…
Arts (ASLA), based in Singurătatea amiezii cu
Oradea, Romania.Ţepelea gloria sânilor ei
was born in 3 June 1949, in singurătatea păsării cerului
the village of Beznea, near şi a livezii cu pruni şi
Bratca, Bihor, Romania. He cireşi. Ca o dimensiune
studied history and a focului schiţat în vechime
de arhiviştii lui Dumnezeu
368
VIRGIL DIACONU 2004, Libertate şi destin,
eseuri filozofice, Editura
Muzeului Literaturii Romane,
Bucureşti, 2005,Jurnal erotic
(poeme), Editura Muzeului
Literaturii Romane, Bucureşti,
2006, Lepre şi sfinţi (poeme),
Enkomion
Editura Revistei Convorbiri
Poet şi critic de dureros-
literare, Iaşi, 2007, Destinul
rezonantă luciditate,…Virgil
poeziei moderne, Ed. Brumar,
Diaconu a debutat editorial cu
2008. Editează, ca director,
placheta de poezie Departele
incitanta revistă CAFENEAUA
Epimenides, Ed. Litera,
LITERARĂ, anul VII, un
Bucureşti, 1976, pentru ca
veritabil Club al
apoi să publice Depărtarea
postmodernismului trans-
lăuntrică (poeme), Editura
agonic, românesc.
Litera, Bucureşti, 1980,
Călătorie spre sine (poeme),
Departele de aproape
Editura Albatros, Bucureşti,
1984, Discurs despre linişte
(poeme), Editura Cartea
Romanească, Bucureşti, 1989,
Deasupra tenebrelor (poeme),
Editura Paralela 45, Piteşti, Andrei ZANCA
2001, Opium (poeme), Editura Germania
“Ce putem observa în această
Paralela 45, Piteşti, 2002,
etapă a unei delte culturale? O
Dimineţile Domnului (poeme),
raţionalitate exacerbată cu
Editura Paralela 45, Piteşti, tendinţe de unilateralizare,

369
implicând automat o limitare a Destin” ( paradox la
conştiinţei, ce nu poate genera predestinare?) – amintind
decât mutilări. Desprinderea de
unitate şi deci instituirea de
de una dintre cărţile sale,
delimitări tot mai rafinate (graţie sau mai inspirat zis, a
ochiului disecator, în pofida dovedit că „ Totul este
urechii care preia întregul), duce posibil, chiar
la un soi de metapatologie: imposibilul”…” A fost
nimeni nu-şi mai pleacă urechea iniţial un exil în propria
(nu mai are urechi de auzit, deci ţară, exil interior...Viaţa
implicit nici atenţia, nici tandra acestui atât de special,
aplecare ori băgarea de seamă, intuitiv şi răzbătător este un
luarea-aminte), la spusele altuia, itinerar iniţiatic din care ai
ba dimpotrivă, vrea să se audă ce învăţa, o enciclopedie
doar pe el.” vie, este operă: opera de
sine a Libertăţii ca program
sufletesc, sfidare prin
demnitate şi curaj, a
căzăturii din virtutea
răbdării, în laşitatea tristă a
ceea ce francezii numesc
mancurtizare,
îndobitocire…
Ziceri şi…reziceri … Prin ani, acest cumva
exotic (?) cavaler al
Când tânărul profesor Bravurii şi inteligenţei, am
matematician şi poet făcut schimb de cărţi, am
vâlcean, Florentin dialogat printre cei anume
Smarandache, a emigrat „ simpatetici cu el…”
clandestin” din ţarcul Menţin corespondenţa cu
ceauşist, fiii familiei sale, scriitori români
erau de numai 9 ani – contemporani, unii au
Mihai, şi de 2 ani, Silviu … colaborat la antologiile
Vezi imaginile). …Acest internaţionale paradoxiste
om- bibliotecă al exilului editate: Mircea Monu, Ion
românesc, îşi asuma – un „

370
Soare, Doru Moţoc, Marian am cunoscut la…vila
Barbu, Janet Nica, G. Panorama , din Ţintutul
Niculescu, Eugen Evu, Pădurenilor, n) , ( care avea
Ovidiu Bufnila, Şerban să îl ajute atunci când s-a
Codrin, etc.” , scrie în 2oo4 stabilit în State…Un alt
autorul. ( Recent, am avut paradox, ar fi că acest
onoarea de a edita în ţară român- american cu totul
cartea în tandem cu el, „ neobişnuit, a păstrat intact
Ziceri şi deziceri”) .. ancestralul cult al familiei (
celula de bază…), cu toate
„ Badea-al meu peste că a …fraternizat” cu toate
Ocean”…!? meridianele şi paralele
lumii, literalmente…rar
Cum eu sunt omul care găsindu-i un precedent în
extrag un sens poetic din odiseea
tot ceea ce numim „ emigranţilor…F.Sm. evocă
existenţă”, tulburător îmi mereu regăsirile,
pare că, între ardelenii reîntregirea Familiei,
„destinului” său de exilant, sintagma aceasta rămâne –
aflăm dintr-un interviu din nefericire- ceva tragic –
excelenta jurnalistă şi pe …contrasens
eseistă Silvia mioritic,…şi în actualul
Constantinescu, cândva EXOD ( de creiere şi forţe
salariată la Casa de Creaţie de muncă) al românilor,
din Deva ( !) , emigrată şi amintindu-l pe cel al
d-sa în 1977, în Suedia,( evreilor …De fapt, care ar
editoare a revistei „ fi definiţia proprie azi,
Curierul românesc”, dramatic explodată după
membră a Academiei 1989 şi inflamabilă după
Americane,ş.a.) prof. univ. 2010…: Diaspora sau Exil
Florentin Smarandache – ? Exil interior transferat în
recent nominalizat pentru macro- exil global? E de
premiul Nobel – îi evocă şi meditat asupra acestui
pe Ioan Nicoară ( recent l- straniu şi CICLIC exod,

371
amintindu-l pe cel deja la îndemnul „ conducerii
…ancestral pentru omenire reformiste „ de azi (…), la
: exilul , dispersarea munci transoceanice,
evreilor după exilul deoarece în propria-NE
Babilonian! ţară e haos, e jale şi doinire
( În DEX, se cere o tânguitoare, amintindu-l pe
redefinire mai explicită şi Octavian Goga, poetul
de- politizată, a termenului pătimirii noastre, în
: „ pedepsit cu exilul, cutremurătorul poem
izgonit ( alungat, n) din ţara didactic „ Oltul) …Oare ne
sa, aflat în exil; surghiunit ( este dat –pre-destinat,
termen turcit, n!) dar şi „ Florentine, să înţelegem
retras, izolat”, în sensul doar DE DEPARTE, starea
figurativ)… de jale a neamului nostru de
Aş spune că acest la Carpaţi şi Dunăre
multisecular „ exil interior” …Uneori am meditat la
al românilor,…este sforţat acest „ (pre) destin, ca la
la export, ne auto- exilăm şi ceva ciclic, un fel de „
cu aceasta Naţiunea pierde conspiraţie” a precesiunii
sânge- creiere- suflet…iată în dimensiunea
ce dacă nu ar fi de plâns, ar Interconetion (!) al
fi …de râsul lumii. Am fractalilor – entităţi care
ascultat stupefiat, la un suntem…Mate- meta-
moment folcloric…un fel fizicianul ( de ce ce nu
de „ folclor nou”, în care astro- fizicianul? ) Florentin
autoarea, prietenă a mea, şi Smarandache, v-ar putea
căreia i-am editat o carte de explica mai bine ce vreau
versuri, cântăreaţă, să insinuez !
întocmise un text ce îl
evoca pe „ badea-al meu
peste Ocean”…!?, iubita,
rămasă acasă, doinind de
jale, of şi auleu, pentru a-l „
descânta” pe badea emigrat

372
Făgăduinţei, pământul de
„sub un alt cer…sub
Luceafărul de Dimineaţă”,
cum scriseră profeţii ..
În două imagini, cineva a
imortalizat clipa…

Un poem pentru Florentin

Reîntregirea Familiei ?! Moto : „ Le sens du non-sens) (


Florentin Smarandache)
…Fie că înţelegem diaspora
pe greceşte, ori Exilul, pe Frate Florentin, ai observat
neo- latineşte, vai nouă, o comportamentul de albine
înţelegem dramatic, nu în rut-ul roirii, al
mioritic, ci manoleic ! mai cuvintelor, ca al
abitir ca în alte „ etape” electronilor captivi pe
istorice, azi.. orbita ecuaţiei lui Niels
Oare ce va fi pentru Bohr ?
omenimea din Exilul ei Ai văzut cum stolul de
cosmic, mitologizat (…), grauri asupra lanului de
acea sperată prin milenii „ grâu de sub corbi, îşi
Reîntregirea Familiei”, schimbă brusc direcţia
promisă de religie ? ca şi cum este un unic
organism ?
Unde ne este ACASA ? Ai observat cum râurile
României duc visul
„Ne-am întâlnit la izvoarelor montame,
aeroportul din Phoenix, ( vorbind cerului prin marii
Arizona) şi doua ziare din şi trişti poeţi geniali?
Phoenix au scris despre Cum se structurează poezia
venirea lor” îmi dă ştire cu în formă de faguri?
bucurie Florentin, Cum uterul aminteşte
confratele nostru de peste amforele temponauţilor ?
Ocean, dacă vreţi din Ţara
373
Cum Brâncuşi îl plagiază în Cum nu ne înţelegem decât
oglindă pe Endimion? post- mortem, geniile?
Cum poezia în devenire Cum viclenia grecească în
este de fapt o mulţime zadar l-a învins pe Xerxes,
reductivă de „ cuvinte – în zadar biciuise el Marea !
cheie”? Cum Ăştia ne împing în
Cum sunt tot mai rari groapa comună a
Înainte- mergătorii? metafizicii?
Cum s-a subţiat nadirul din Cum au intrat în metastază
orizontul vizibil, văzduhul, colorismul psihedelicilor,
Duh Văzut ? complice cu Monştrii Sacri
Cum au zidit ferestrele …Cum exclamaţia „ Tii
rebelii străvechii religii sub kallos”! ( Ce frumos este !)
stigma lui Negru Vodă? s-a corupt în barbarismul
Cum sfâşie viscolul getic autohtonilor,
draperiile, catapeteasma însemnând ticălos ?
Codrului „frate cu Cum, cu dreptatea Rea,
românul” ? românilor li se fură
Cum dăm sânge lumii, premiile mondiale, prin
uitându-ni-l pe-al nostru? efracţie, aşa cum Einstein a
Cum aorta mea – aidoma furat din Babilon şi Egipt ?
Streiului, pulsează săpând …
artere colaterale, ca Ce a zis francezul, anume
divinitatea ? că fiecare ţară îşi are hoţii
Cum originea sacrifică, şi criminalii pe care şi-i
pentru a regenera ? merită? Stigma / enigma.
Cum descălecările ne-au Vae victis ! Oare este ceva
schilodit de pe tancuri ? mai cumplit?
Cum cele şapte Frici ale lui
Popper, sunt Una singură: Etcaetera….
frica de viaţă?
Cum se autodeochează cei
exoftalmici ?

374
subliminal, spre a fi apoi
totemizat ca Vis(are). În
fiece zi, funcţie de aceste
vise purificatoare, uneori
chinuitoare şi uitate
alteori, mă trezesc odihnit,
sau dimpotrivă epuizat, de
parcă acolo, în somn,
psihicul semi- inhibat s-a
Reîntregirea familiei… luptat cu tenebrele reci
ale stihialului
Îmi vine în minte ceea
Eugen Evu ce nu am ştiu niciodată (!)
Poeseu despre mi se comunică ceva". Iar
Memoria Luminii – coşmarele par a fi
lumii mesageri paradoxal ai
binelui, ai reconfortului
psihic necesar Prezenţei
Moto: „Maestre, o lucrare în continuum-ul spaţiu-
pe cinste. Mi-a făcut timp. A ceea ce numim -
plăcere sa o citesc (şi să o Fiind, Fiinţă.
corectez la semne, ţuca-te- Între programul lucid,
aş!)… Apare azi la prima raţional şi acea scăpare a
lui de sub controlul
pagina a Revistei Agero ! diurn,..pare că o
Felicitari. asa imi place misterioasă putere a
mie de Evu, fain copil. cugetului decide rezultatul
Tausendsassa! Sper ca esti conflictului. Realul este
oki-doki cu sănătatea, confruntat cu Irealul pe
care percepţiile emotive
Doamne Ajută! „ nu îl resimt. Acest
comportament al
Lucian Hetco
(moluştei!) inimii-
simţurilor, revine în actul
Prin amintirea
de a scrie, mai ales
corectă a ceea ce a mai
poetic. A exagera
fost, poţi înţelege ce va fi
extremele, spre a
Memoria ca suflet
recalibra fiinţa; de parcă
decantează, cea eterată
o instanţă supra-
de spirit se resoarbe,
conştientă reface
tinde a se oculta, aşa cum
echilibrul zguduit în somn
iraţionalul este stocat

375
sau insomnie, de efectuează transferul de
necunoscutul stărilor sacru, fac polenizarea. În
nocturne. Poezia reţine elizeele imaginarului
roua înfrigurată în infimele astfel cutreierat, răsună
recipiente ale cuvintelor misterioase elitre,
ce se asociază murmurul de monade, de
instantaneu, inspirat, în talazuri sublunare Inima (
formulări stranii, ex- cu afectele) este luna,
agerate, frumuseţi morfo- creierul soarele
estetice, sub care *
pulsează un straniu Atent la acestea, sunt
instinct substanţial, mai explicit apelând la
esenţial, de religiozitate metaforic, decât lucidul
primară, ancestrală. Bergson sau scepticul
Dacă doriţi, un program Cioran, cel ce de fapt a
genomic, indestructibil, al fost mai mare poet decât
Sursei incognoscibile - filosof ! Socratica sentinţă
Divinul. Este acea stare urmează-ţi zeul, ne este
invocată de Camus, a mai de folos în sensul de
omului revoltat ce se a ni-l cultiva, empiric. De
situează înainte, sau după ce nu Zeiţa ? Adică
sacru. În somn, acolo, poeziaLimpezită la chip şi
pare că Sacrul, Inteligenţa făptură, vizibilă, ci nu
ubicuă, transcedentală, bântuind ca HimerăEa,
dă lupta cu profania care ne purifică vieţuirea
materiei în continuă (ca Vietăţi gânditoare) de
extincţie, prin aceea că imanenţa muririiSuntem
murim continuu, deşi ştim conectaţi la sacru:
că trăim. A scrie ne este pregătiţi a ne consola că
privilegiul: auto- vom muri. Iar actul poetic
vindecarea, sau cel puţin este extracţie şi Adeverire
alinarea, opiumul, a ceea ce aş numi
narcoza aceea emanată a comportament religio al
imanenţei, a inefabilului, Naturii- Mume, anume
precum cea a prin conştientizarea
parfumurilor, miresmelor (mereu atenţi cu sine, cu
ce ard vara pe lanurile ceea ce ni se întâmplă)
înflorite Gândurile stării de a acestui fenomen. Prin
visătorie, de reverie, în suferinţă şi trezire ciclică
starea de veghe atentă a în lume
scriiturii, sunt cele ce

376
* când ceea ce îl fascina
Nu am fost discipolul odinioară, paradiziac
zeiţei, ci amantul ei! Harul nostalgic, se degradează
ne este dar, dăruire, în Patologic, în schizo-
impuls înnoitor (prin frenetic egoist,din acel
intensitatea Arderii, ca exces maladiv de
etape, ca exerciţiu de subiectivism al impotenţei
învieri, de Împrimăvărare). de a percepe sacrul din
A fi devine suportabil, ne EL,.. ceea ce duce la
pregăteşte a nu - mai - fi ruptură, la autodistrugere
în acest sens opturat de prin melancolie- Iată cum
sacru, promisiune a zeiţa devine Gorgona
Marelui Sacru, ce ne Medusa, muşcătura
resoarbe. Nu suntem frumuseţii otravă şi
duali: între viaţa organică Extazul de a FI, se stinge
şi cea neantică, se în tonele obscure ale
insinuează Altceva, subconştientului
Altcineva. Suntem, cum dictatorial,..vis-a-vis al
enunţa Konrad Lorenz morţii,Asta se numeşte în
într-un dialog cu Popper, medicina materialist-
TRIALI Sintagmele antice dialectică- marxistă,
de Teandros, treime, manie depresivă Frigul
trinitatetranspar aici, în necuvintelor este trans-
carteziana lor formulare. scris ( în transa lui
Poetul ştie deoarece maladivă, excitată de
crede, arta poetică este alcool) în frumuseţi
religie, refacere a violente, în colorism hiper-
Legăturii. oniric, în veritabil delir,
verbiaj, psihedelic
*
Ceea ce riscăm ca *
îmbolnăvire, este În scrisorile lui Cioran
alienarea pe care Nichita către amanta sa
Stănescu mi-o definea nemţoaică Thoma, îl
drept boală profesională descoperim pe Omul
a poetului. Poetul Cioran, Omul-Suflet, care
înnebunit de a demonta nu se poate mântui prin
Starea necuvintelor, ca aceea că nu crede, însă i
un copil ce desface se confesează femeii-
ceasul, îl distruge face perechii în mod sincer, cu
această eroare atunci puseuri erotice ce se

377
supun prin cuvânt, nu Mistica este a sufletului (
Frigului metafizic însufleţirii) ci nu a
(bacovian) , ci Arderii Spiritului paraclet care
devenitoare, fuzionând coboară întru a reînălţa?
acolo, în Orgasme, Suflet Poezia este Dorul
şi Sacru, prag de Mijloc al eternităţii de a se replia
Trinităţii şi Devenirii. din captivitatea duratei (
Feminitatea revine definite de C. Rădulescu
predominant în sensul Motru). Stare de
redat cândva de gnostici, respingere a înfrigurării
aici Sophia este ceea ce naturii, stare a suferinţei
va fi redefinit în latente, din care va
Creştinism Fiul ( Figlio) ? renaşte Hristosul
* transgresiv, al devenirii
Nici Kierkegaard, nici prin Sacrificiul Creatorului
Dostoievschi sua în chiar opera sa vie şi
Nietszche, nu au atins transcedentală.
atari reverii ale *
transcedenţei, fără a Nici credinţă decadentă,
înnebuni. În chiar condiţia fanatizantă, fetişizantă,
tragicăse relevă ca mister fundamentalistică, deci
ce se arată ascunzându- nici nebunie, cel mult
se şi vice-versus, sacrul şi transfigurare binişor
de fapt imanenţa ritmată, sublimată ca
Spiritului, în travaliul lui muşcătura în sărutCăci nu
etern- re- născător. suntem cei ce
Creaţia este Poieion, iar a considerăm, ni se spune
fi poet, este a fi sacerdot ori suntem învăţaţi că
şi mamoş (incestuos ?!) al suntem, nici cei
avatarului de care scria conformişti văzului
Eminescu. Cunoaşterea celorlalţici accedem a fi în
de Sine auto-definirea de pe
(!) prin poeion, este şi va Munte : Esche, asher
fi una de tip luciferic, esche,,, Eu sunt cel ce
eminamente Nocturn devine ! Scepticul Cioran
Mama Noapte a lui este astfel mai degrabă
Novalis, Mama Geea, a necredinciosul Toma,
proto- dacilor şi decum Fiul, sau dacă este
popoarelor Soarelui Fiul, este primar Fiul
Omului, cel ce strigă
implorând înţelegerea

378
Lama Sabachtani? Ci iată Trialismul evocat de
abia apoi se încredinţează Konrad Lorenz
Tatălui, prin Moartea, *
paradoxal învietoare ! Rămâne a ne răz-gândi
Regeneratoare, cosmo- mereu, şi a păpstra acest
ecologică. mister paradiziac al
* omului, poate imunitar,
Omul actual, tot mai ancestral, al liberului
numeros, prevalent este arbitru dăruit nouă: a
la vârful Crizei de a râde, nu sardonic, nu
exista; hiper-luciditatea sa isteric, ci a râde
fără a fi estompată omeneşte, aşa cum
cathartic de redefinire păsările cerului cântă,
poietică , aşadar creativă, chemătaore de
( Imitatio Dei, sacrum împreunare şi cuibărire.
mimesis..) omul- tehno, Criza din opera vie este
cyborgic, este de facto în criza creatorului ei, iar noi
eroarea de a se auto- va fi să sperăm că ea este
idolatriza. Decadenţa este un act absolut , al
paradigma rebelionară, a vindecării. Poezia, artele,
căderii, a ereziei malefice, pot lecui.
a autodistrugerii, omul
suicidar. Comportamentul *
în Cetate ( Polis) Prin poezie, reînvăţ
asemenea zeilor plăsmuiţi ceea ce este în Mine:
delirant de Memoria sufletul meu, al tău, în
opturată a sinelui ciolectiv starea de tristeţe
( Freud, Jung, Adler) este fără motiv anume, este
repetitiv istoricSuntem în pur, este retro- paradisiac.
acea Stare a Împărăţiei ( Depăşind antinomia
Imperiului) din illo tragică a lui A Fi (limitat),
tempore recesiv, ciclic şi pot atinge starea Nirvanei,
care nu poate uita ceea armonia clipei cu Eternul..
ce este. Cine aşadar este La ce să sper mai mult,
cel ce se agită în om, fără a mă autodistruge, a
dacă nu Spiritul ? Re- fi în complicitate cu
identificarea ca trezire în orbirea nopţii? Din care,
Lume, poate fi o eroare totuşi ! - ni se arată
paranormală, din Luminile
Cosmos? Căci suntem
particulă, undă şi vibraţie

379
Celule Stem sau cuvinte opere, substanţialitate a
cheie Vieţii, trăim murind,
ardem, fiind în interregn :
(Cogito cu vultur propriu…) mineral, vegetal şi animal.
Treime adică…
Comportamentul de ardere *
al apei, substanţei Gândirea creativă este
primordiale, este ubicuu în consum, ardere mereu
vegetal şi animal. înteţită, înnoitoare şi
* reizbucnind din ceea ce
Cărţile sunt prometeice, pierde: este ceea ce Roland
cărţi cu vultur propriu. Sunt Barthes a numit „
gândire în acţiune, asompţiune”, a triumfa în
contopind energiile plină pierdere.
interferente dintre *
subconştient şi conştient, Am înţeles etapa cea mai
dintre visare şi veghe. primejdioasă, de
* erupţii…starea cumva
În substratul proceselor vulcanică, cu lave
gândirii, totul este irepresibile, starea geo-
Zoroastric…Vechii mentală…, când energiile
perşi..,(v. Avesta) gândeau subconştientului, din
sacrul ( - Adevărul este adâncuri, îşi fac arbore în
numit ASHA), ca ardere sus şi străpung
eternă, purificatoare, Scoarţa..,.,eruptive…
ofrandă restituită Luminii, *
foc întreţinut…eliberare din În flăcări, salamandra, pe
materie a spiritului…Ciudat care românii o consideră
cum numim Arta din latină sacră, magică.
ARS, în română, latina *
vulgata, neolatina de azi, Popoarele vechi sunt
vocabula AR fiind etimonul mitologizante, cele foarte
verbului A ARDE…Iar vechi, religioase. Religia de
arderea este şi aici, în mâine este ştiinţa, ea deja

380
îşi saltă spre spaţiu, sunt ale ARHEOFIINŢEI,
templele, amintind ale Memoriei Ancestrale.
rachetele şi rampele de Centura de iridium poate fi
lansare… citită aşa cum astronomii
* înţeleg – simetric- analogic-
Gândirea se auto-gândeşte, silogistic, Lumea, ca fiu al
ea „ vine” de pretutindeni, Luminii.
o bănui ca o pulsaţie *
sferică, o memorie în Acolo, în Sumer, este
mişcare, în stocată harta stelară, a
devenire…Interiorul tinde creierului, a labirintului, a
spre exterior, ca Genomului…Iar o carte
vindecările…Însă oare poate fi celula Stem,
poate avea el un „ nucleu”, regenerativă, dacă…
fiind inefabil?
* Notes post decembrist
Acalmii înspinate,
metafore, silogisme ca …Cei mulţi care au trăit în
rudimente „ barbare” ale bordeie în zona insalubră,
subconştientului reprimat… înjositoare, criminală, a
* sărăciei din regimurile
Am fost odinioară poet totalitare, atunci când
romantic, idilic, cu vagi regimul roşu a căzut şi
impulsuri de moralism…iar sistemul s-a ….repliat
etapa arderii cea mai încet- încet, spre a se „
devoratoare, şi, paradoxal, restaura” altfel, a redistribui
reconfortantă (!) pare-se a „ avutul naţiunii” altfel, cei
fi oximoronică… „ umiliţi şi obidiţi!”, sau cei
* rataţi, au conectat la
Într-adevăr, profeţia e democraţia de tip distrofic,
justă.” pietrele vor vorbi”… cu forcepsul ideologic
Arheologul ştie, poetul conspirativ,…
idem. În arta poetică, cogito instrumentată diabolic de
cu vultur propriu,..siturile noile puteri, cameleonice,

381
de ventrilocismul minciunii şi efectelor
politicianist, etc. Anume acestora, conjugate de
parte dintre ei au devenit manipulatori... Binele este
complici pretinşilor „ naiv şi decade din prea-
reformişti”, fie şantajaţi răbdare, în laşitate
securistic, fie iremediabil complice cu
duplicitari, lipsiţi de manipulatorii… , răul este
identitate morală, fie agresiv şi dinamic, aşadar
mancurtizaţi ca „ masse de trebuie revăzută relaţia
manevră”…Unii au victimă- călău, sau ceea ce
continuat a fi ceea ce erau este sadomassochismul; în
siniştri torţionari din familii, sau prin extensie, în
închisorile bolşevic- societăţi. Când informaţia
comuniste, alţii au devenit nu este cultură, ea va
peste noapte, ba judecători, domina mulţimile, nimic
ba critic, ba chiar …foşti nou sub…lună. Istoria este
dizidenţi ! Dintre aceştia, patologică. Dacă vreţi,
cei mai oribili sunt cei ce s- EMPATOLOGICĂ. Prin
au îmbogăţit şi continuă să aceea că trădătorii şi spionii
o facă, la modul sălbatic, pe au jucat cartea decisivă.
seama Conjucturii. Nu Punerea ei în operă, din
nucleul tare al varii motive, nu îi scuteşte
îndoctrinaţilor politic- pe aceştia de Criminalii
propagandistic- activistic şi Bolnavi care trag sforile.
securistic s-a spart ! Ci doar …Careva a scris: Prin
câteva straturi, câteva coji faptul că omul uită, nu
din pegra de gunoaie merită.
morale ale mulţimii
inculte, repede înlocuite de
foamea activă a
subliminalului colectiv,
astfel că suntem în
resurecţia şi mai diabolică a
parvenitismului, injustiţiei,

382
Românească Cartea era
cuprinsă în planul editorial
şi a fost anunţată
radiofonic elogios de dir.
C.R. George
Bălăiţă……Cenzura a
continuat şi în – vroba lui,-
Kakistocraţia post-
revolutzion, romanul s-a
întors tot în… sertar,
editorii au murit ( Preda,
Cornel Popescu, Mircea
Ciobanu) …sau nu s-au
decis ( Ion Iovan, (
Eminescu), Gabriel
Liiceanu and Zografi,
Humnitas) …Voila, exilaţi
de pretutindeni : între timp
roşul putred a ajuns
portocalâu… şi va fi
…pornocaliu ! (eugen evu,
2011)

Arhive de sertar …Era


pornocalâie…
Hărţuit de securitate,
emigrat din ţarcul ceauşist
şi stabilit în U.S.A, pe drept
elogiat şi egal nedrept
blamat,…Dorin Tudoran
îmi prefaţase înainte de „
revoluţie”, ca referent
extern, romanul „ Roşu
putred”, la Cartea

383
Cuvinte cheie: smochinul
ucigaş

Florin Scurtu- Femeia cu


broboada ( grafică).

384