Sunteți pe pagina 1din 1

Între diferitele tipuri de curriculum se stabilesc multiple interacţiuni, existând disocierea între

elementele comune, obligatorii pentru întreaga generaţie de elevi, concretizate în curriculum


nucleu pentru resurse de timp din trunchiul comun şi elementele de diferenţiere concretizate în
curriculum la decizia şcolii (CDŞ);
 Curriculum-ul nucleu reprezintă trunchiul comun, obligatoriu, adică numărul minim de ore
de la fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planul de învăţământ. Existenţa curriculum-ului
nucleu asigură egalitatea şanselor în sistemul de învăţământ. Curriculum-ul nucleu reprezintă unicul
sistem de referinţă pentru evaluările şi examinările externe (naţionale) din sistem şi pentru
elaborarea standardelor curriculare de performanţă. Deține aproximativ 65-70% din Curriculum-ul
Naţional comparativ cu CDȘ care reprezintă aproximativ 30-35%. În mod complementar
curriculum-ului nucleu, şcoala poate oferi următoarele tipuri de curriculum: curriculum nucleu
aprofundat, curriculum extins, curriculum elaborat în şcoală.
CDȘ asigură diferenţa de ore dintre curriculum-ul nucleu şi numărul minim sau maxim de ore
pe săptămână, pentru fiecare disciplină şcolară prevăzută în planurile-cadru de învăţământ (atât
pentru disciplinele obligatorii, cât şi pentru cele facultative). CDŞ constituie ansamblul proceselor
educative şi al experienţelor de învăţare pe care fiecare şcoală le propune în mod direct elevilor săi
în cadrul ofertei curriculare proprii. Prin CDŞ se asigură cadrul pentru susţinerea unor performanţe
diferenţiate, a unor nevoi şi interese specifice de învăţare ale elevilor.
Curriculum-ul nucleu aprofundat are la bază exclusiv trunchiul comun, respectiv elementele
de conţinut obligatorii. Diferenţa până la numărul maxim de ore prevăzute pentru o anumită
disciplină se asigură prin reluarea şi aprofundarea curriculum-ului nucleu, respectiv prin
diversificarea experienţelor şi activităţilor de învăţare (în cazuri de recuperare, pentru acei elevi care
nu reuşesc să atingă nivelul minimal al obiectivelor prevăzute de programă în anii anteriori).
În plus, Curriculum extins urmăreşte extinderea obiectivelor şi a conţinuturilor din
curriculum-ul nucleu prin noi obiective de referinţă şi noi unităţi de conţinut, în numărul maxim de
ore prevăzut în plaja orară a unei discipline având la bază întreaga programă şcolară a disciplinei,
atât elementele de conţinut obligatorii, cât şi cele facultative (marcate cu asterisc).
Curriculum-ul elaborat în şcoală (Curriculum opţional) conţine diverse discipline de studiu
propuse de instituţia de învăţământ sau alese de aceasta din lista elaborată la nivel de minister.
Fiecare profesor are oportunitatea de a participa în mod direct la elaborarea curriculum-ului, funcţie
de condiţiile concrete în care se va desfăşura activitatea didactică. Disciplinele opţionale se pot
proiecta în viziune monodisciplinară, la nivelul unei/mai multor arii curriculare.
Comparativ cu C. Nucleu, C.opțional nu constituie obiectul evaluărilor şi examinărilor
externe, naţionale. Cadrului didactic care elaborează acest tip de curriculum îi revine sarcina de a
proiecta, pe lângă obiectivele educaţionale şi conţinuturile instructiv-educative, competenţele şi
performanţele aşteptate de la elevi, precum şi probele de evaluare corespunzătoare.
Diferenţierea realizată între curriculum-ul nucleu şi curriculum-ul la decizia şcolii susţine atât
realizarea unei educaţii generale, aceeaşi pentru toţi, evaluabilă la nivel naţional, cât şi dezvoltarea
zonelor curriculare personalizate (opţionale), în funcţie de nevoile educaţilor, de interesele lor,
precum şi de cerinţele mediului social şi economic specific. S-a urmărit o descentralizare a
învăţământului, acordarea unei mai mari libertăţi şcolilor, care sunt mai aproape de nevoile elevilor
şi sunt capabile să adapteze conţinuturile instructiv-educative la acestea.