Sunteți pe pagina 1din 18

ANTET UPJ

Avizat,
Inspector școlar pentru învățământul Avizat,
special, Director UPJ
Prof. Cristina BUDA

Nr. ________/__________

Director,
Unitatea de învățământ

DOSAR CURRICULUM ADAPTAT

Instituția de învățământ: LICEUL TEORETIC ”BOGDAN-VODA”, VISEU DE SUS


Nume și prenume elev (ă) IUGA ANDREAS DUMITRO Clasa a XI-a
Învățător/ diriginte: OLAR LAURA
Profesor de sprijin: BUMBUC LACRAMIOARA OANA

Prezentul dosar conține Curriculum adaptat pentru următoarele materii:


Nr. Disciplina Cadru didactic
1. Limba si Literatura Română ANDREICA ANA
2. Istorie OLAR LAURA
3. Geografie CORCOTA DUMITRU
4. Limba si Literatura Franceză TRIFOI AMALIA
5. Limba si Literatura Engleză HOJDA VIORICA
6. Științe POP ANCA

Avizat,
Inspector școlar pentru învățământul Avizat,
special, Director UPJ
ANTET UPJ

Prof. Cristina BUDA

CURRICULUM ADAPTAT
Instituția de învățământ: LICEUL TEORETIC ”BOGDAN-VODA”, VISEU DE SUS
Nume și prenume elev (ă): IUGA ANDREAS DUMITRO Clasa: a XI-a
Disciplina: ISTORIE 2 ore/saptămână
Cadru didactic __________________________________
Semnătura _________________________
Obiective cadru/ competențe generale:
 Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
 Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice
 Aplicarea principiilor şi metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
 Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă

VALORI ŞI ATITUDINI:

Educaţia pentru cetăţenie şi valori democratice presupune însuşirea valorilor,


atitudinilor şi comportamentelor democratice.
Ca urmare, competenţele generale şi specifice care trebuie formate prin procesul de
predare-învăţare a disciplinei au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini:
• Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune
• Gândire critică şi flexibilă
• Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
• Respectarea drepturilor fundamentale ale omului
• Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială
• Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca
factor de predicţie a schimbărilor
• Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor
• Asumarea toleranţei etnice, religioase şi culturale.

Continuturi Obiective de referință/ competențe Activitatea de


ANTET UPJ

specifice învățare pentru


Unitatea de Continuturi Majoritatea Elevii cu CES/ elevii cu CES
invatare detaliate elevilor curriculum adaptat
1. Europa -Formularea, în Formularea pe cale -ascultarea de
POPOARE ŞI contemporană: scris şi oral, a unor orala a unor opinii materiale audio
SPAŢII unitate, diversitate, opinii referitoare la referitoare la o despre tema data;
ISTORICE integrare; o temă de istorie. tema de istorie. -discutii libere
- Cultura română – despre tema si
cultură europeană; subiect;
- România şi
Europa în secolul
al XX-lea;

OAMENII, 1. Economie şi -Compararea unor -Compararea unor - discutii tematice


SOCIETATEA societate în lumea opinii şi argumente opinii şi argumente pe baza temelor;
ŞI LUMEA postbelică: diferite referitoare diferite referitoare - dezbateri orale
IDEILOR - Ocupaţii şi la o temă de la o temă de pe baza temelor
statute istorie; istorie; abordate.
profesionale; -Cunoaşterea şi -Cunoaşterea şi - urmarirea de
- Migraţii în lumea asumarea valorilor asumarea valorilor documentare si
contemporană; cetăţeniei cetăţeniei enciclopedii
- Viaţa privată şi democratice; democratice; audio.
viaţa publică; - Selectarea şi - Selectarea şi
2. Ştiinţa şi comentarea comentarea
societatea: surselor istorice surselor istorice
- Impactul pentru a susţine / pentru a susţine /
tehnologiei asupra combate un punct combate un punct
vieţii cotidiene şi a de vedere. de vedere.
mediului;
- Noile tehnologii
şi timpul liber.
STATUL ŞI 1.Statele în - Analizarea - Analizarea -discutii libere pe
POLITICA perioada instituţiilor, instituţiilor, baza temelor;
contemporană: normelor şi normelor şi -ascultarea de
- Forme de procedurilor de procedurilor de materiale audio
organizare statală; guvernare; guvernare; despre tema data;
- Idei şi regimuri - Folosirea - Folosirea -dezbateri orale
politice. strategiilor de strategiilor de pro/contra pe
negociere şi negociere şi baza
cooperare civică; cooperare civică; perspectivelor
- Descoperirea în - Descoperirea în diferite asupra
sursele de sursele de evenimentelor si
informare a informare a proceselor
perspectivelor perspectivelor istorice;
diferite asupra diferite asupra
evenimentelor şi evenimentelor şi
proceselor istorice; proceselor istorice;
- Compararea unor - Compararea unor
opinii şi argumente opinii şi argumente
diferite referitoare diferite referitoare
ANTET UPJ

la o temă de la o temă de
istorie; istorie;

Modalități de evaluare:
 Evaluare orala

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ

Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță


1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a Cunoasterea conceptelor cheie a temelor
limbajului de specialitate; studiate, definirea acestora si discutia ampla pe
baza acestora;
2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei
democratice; democratice;
3. Aplicarea principiilor şi metodelor adecvate Selectarea şi comentarea surselor istorice
în abordarea surselor istorice; pentru a susţine / combate un punct de vedere.
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea Descoperirea în sursele de informare a
permanentă; perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi
proceselor istorice;

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES


Nr. Unitatea de învățare Nr de ore
crt. SEM I SEM II TOTAL
1. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

2. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA


IDEILOR
3. STATUL ŞI POLITICA

Avizat,
Inspector școlar pentru învățământul Avizat,
special, Director UPJ
ANTET UPJ

Prof. Cristina BUDA

CURRICULUM ADAPTAT
Instituția de învățământ: LICEUL TEORETIC ”BOGDAN-VODA”, VISEU DE SUS
Nume și prenume elev (ă): IUGA ANDREAS DUMITRO Clasa: a XI-a
Disciplina: GEOGRAFIE (Probleme fundamentale ale lumii contemporane) 1 ora/săptămână
Cadru didactic __________________________________
Semnătura _________________________

Obiective cadru/ competențe generale:


 Utilizarea adecvată a terminologiei şi a limbajelor specifice, pentru explicarea
mediului geografic
 Raportarea elementelor semnificative din societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul
înconjurător ca întreg şi la sistemele sale componente
 Relaţionarea elementelor şi a fenomenelor din natură şi din societate cu reprezentările
lor cartografice, grafice sau pe modele

VALORI ŞI ATITUDINI:
Competenţele generale şi specifice care sunt formate în liceu prin procesul educaţional
centrat pe geografie au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini:
 Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie
 Curiozitatea pentru explorarea realităţii înconjurătoare
 Respectul pentru diversitatea naturală şi umană
 Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă
 Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă, utilizând metode şi tehnici investigative

Continuturi Obiective de referință/ competențe Activitatea de


specifice învățare pentru
ANTET UPJ

Unitatea de invatare Continuturi Majoritatea Elevii cu CES/ elevii cu CES


detaliate elevilor curriculum
adaptat
1. Mediul - Prezentarea în - Prezentarea în - discutii
I. MEDIUL înconjurător – scris şi orală a scris şi orală a tematice;
ÎNCONJURĂTOR – aspecte generale; aspectelor aspectelor - ascultarea
PROBLEMĂ 2. Factorii definitorii ale definitorii ale materialului de
FUNDAMENTALĂ A geoecologici – mediului mediului invatat;
LUMII aspecte generale; înconjurător, înconjurător, - utilizarea
CONTEMPORANE 3. Geosistemul, utilizând corect utilizând corect hartilor 3D sau
ecosistemul şi şi coerent şi coerent a celor
peisajul terminologia terminologia reliefate;
geografic; specifică specifică - urmarirea
4. Tipurile de domeniului; domeniului; documentarelor
medii geografice; - Prezentarea - Prezentarea audio dedicate
geografice; rezultatelor rezultatelor diverselor teme
5. Despăduririle, investigaţiilor investigaţiilor studiate:
deşertificarea şi realizate asupra realizate asupra despaduriri,
poluarea – efecte mediului mediului desertificare si
ale activităţilor înconjurător, cu înconjurător, cu poluare;
umane asupra ajutorul ajutorul
mediului; terminologiei terminologiei
6. Protecţia, specifice specifice
conservarea şi geografiei; geografiei;
ocrotirea - Explicarea - Explicarea
mediului; unei realităţi unei realităţi
investigate investigate
(direct sau (direct sau
indirect), prin indirect), prin
utilizarea utilizarea
limbajului limbajului
ştiinţific specific ştiinţific
domeniului; specific
- Documentarea domeniului;
asupra - Documentarea
problematicii asupra
domeniului, problematicii
valorificând domeniului,
adecvat valorificând
semnificaţiile adecvat
termenilor cheie semnificaţiile
de specialitate; termenilor
- Explicarea cheie de
proceselor specialitate;
naturale din - Explicarea
mediul proceselor
înconjurător naturale din
(geografic) ca mediul
reflectare a înconjurător
fenomenelor şi a (geografic) ca
ANTET UPJ

proceselor reflectare a
studiate în fenomenelor şi
cadrul ştiinţelor a proceselor
naturii (Fizică, studiate în
Biologie, cadrul ştiinţelor
Geologie, naturii (Fizică,
Chimie); Biologie,
- Aplicarea Geologie,
elementelor Chimie);
semnificative, - Aplicarea
conceptuale şi elementelor
metodologice, semnificative,
specifice conceptuale şi
ştiinţelor naturii metodologice,
şi ştiinţelor specifice
sociale, pentru ştiinţelor naturii
studierea şi ştiinţelor
mediului sociale, pentru
înconjurător; studierea
- Explicarea mediului
relaţiilor înconjurător;
observabile - Explicarea
dintre ştiinţe, relaţiilor
tehnologie şi observabile
mediul dintre ştiinţe,
înconjurător, tehnologie şi
prin analiza unor mediul
sisteme şi înconjurător,
structuri prin analiza
(teritoriale şi unor sisteme şi
funcţionale); structuri
- Explicarea (teritoriale şi
relaţiilor funcţionale);
observabile - Explicarea
dintre sistemele relaţiilor
naturale şi observabile
umane ale dintre sistemele
mediului; naturale şi
- Utilizarea unor umane ale
reprezentări mediului;
grafice şi
cartografice,
pentru
interpretarea şi
prezentarea
realităţii
observate;
II.REGIONALIZAREA 1.Globarizarea; - Formularea de - Formularea de - discutii
ŞI GLOBALIZAREA 2.Regionalizarea; probleme probleme tematice;
LUMII 3.Identitatea, referitoare la referitoare la - ascultarea
ANTET UPJ

CONTEMPORANE uniformizarea şi regionalizare şi regionalizare şi materialului de


diversitatea lumii globalizare, globalizare, invatat;
contemporane; utilizând corect utilizând corect - utilizarea
şi coerent şi coerent hartilor 3D sau
terminologia terminologia a celor
specifică specifică reliefate;
domeniului; domeniului; - utilizarea
- Aplicarea de - Aplicarea de hartilor 3D sau
elemente elemente a celor
explicative explicative reliefate;
semnificative, semnificative, - urmarirea
specifice specifice documentarelor
ştiinţelor ştiinţelor audio dedicate
sociale, în sociale, în diverselor teme
interpretarea interpretarea studiate:
proceselor proceselor globalizare,
referitoare la referitoare la importanta
globalizare; globalizare; identitatii
- Utilizarea nationale,
informaţiei regionalizare,
cartografice, etc.;
pentru
explicarea
problemelor
legate de
regionalizare şi
globalizare;
III. POPULAŢIA, 1.Resursele - Prezentarea în - Prezentarean - discutii
RESURSELE umane şi scris şi orală a orală a tematice;
NATURALE ŞI dezvoltarea; aspectelor aspectelor - ascultarea
DEZVOLTAREA 2.Raportul dintre definitorii definitorii materialului de
LUMII asezari si referitoare la referitoare la invatat;
CONTEMPORANE dezvoltare; populaţie, la populaţie, la - utilizarea
resurse şi la resurse şi la hartilor 3D sau
dezvoltarea dezvoltarea a celor
lumii lumii reliefate;
contemporane, contemporane, - urmarirea
utilizând corect utilizând corect documentarelor
şi coerent şi coerent audio dedicate
terminologia terminologia diverselor teme
specifică specifică studiate;
domeniului; domeniului; - fise de
- Documentarea - Documentarea observare;
asupra asupra
problematicii problematicii
domeniului, domeniului,
valorificând valorificând
adecvat adecvat
semnificaţiile semnificaţiile
termenilor cheie termenilor
ANTET UPJ

de specialitate; cheie de
- Explicarea specialitate;
relaţiilor - Explicarea
observabile relaţiilor
dintre ştiinţe, observabile
tehnologie, dintre ştiinţe,
populaţie, tehnologie,
resurse şi populaţie,
dezvoltare, prin resurse şi
analiza unor dezvoltare, prin
sisteme şi analiza unor
structuri sisteme şi
(teritoriale şi structuri
funcţionale); (teritoriale şi
- Explicarea funcţionale);
relaţiilor - Explicarea
observabile relaţiilor
dintre sistemele observabile
naturale şi dintre sistemele
umane naturale şi
(integrate); umane
- Elaborarea de (integrate);
proiecte de
dezvoltare
teritorială;
- Utilizarea unor
reprezentări
grafice şi
cartografice
minime, pentru
interpretarea şi
exprimarea
realităţii
analizate mediat;
IV. SISTEMUL 1.Evoluţia - Prezentarea în - Prezentarea - discutii
ECONOMIC ŞI economiei scris şi orală a orală a tematice;
SISTEMUL mondiale şi aspectelor aspectelor - ascultarea
GEOPOLITIC sistemul definitorii definitorii materialului de
economic referitoare la referitoare la invatat;
mondial; sistemul sistemul - utilizarea
2.Sistemul economic şi economic şi hartilor 3D sau
geopolitic geopolitic geopolitic a celor
mondial actual; mondial, mondial, reliefate;
3. Rolul unor utilizând corect utilizând corect - urmarirea
state în sistemul şi coerent şi coerent documentarelor
mondial actual: terminologia terminologia audio dedicate
Statele Unite ale specifică specifică diverselor teme
Americii, domeniului; domeniului; studiate:
Federaţia Rusă, - Explicarea - Explicarea prezentarile
Japonia, China, relaţiilor relaţiilor tarilor studiate
ANTET UPJ

India, Brazilia; observabile între observabile si a rolurilor


sistemele lumii între sistemele acestora in
contemporane; lumii sistemul
- Utilizarea contemporane; mondial actual;
informaţiei
cartografice,
pentru
explicarea
sistemului
economic şi
geopolitic
mondial;
V. ELEMENTE DE 1. Mobilitatea - Explicarea - Explicarea - discutii
GEOGRAFIE geografică a raportului dintre raportului tematice;
SOCIALĂ ŞI populaţiei şi componenta dintre - ascultarea
CULTURALĂ spaţiul social; socială a lumii componenta materialului de
contemporane şi socială a lumii invatat;
suportul ei contemporane - fise de
teritorial; şi suportul ei observare;
teritorial;

Modalitati de evaluare:
 Evaluare orala
STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ

Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță


1. Utilizarea adecvată a terminologiei şi a Cunoasterea conceptelor cheie a temelor
limbajelor specifice, pentru explicarea studiate, definirea acestora si discutia ampla pe
mediului geografic; baza acestora;

2. Raportarea elementelor semnificative din Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe,


societate, ştiinţă şi tehnologie la mediul tehnologie şi mediul înconjurător, prin analiza
înconjurător ca întreg şi la sistemele sale unor sisteme şi structuri (teritoriale şi
componente; funcţionale);
Explicarea relaţiilor observabile dintre
sistemele naturale şi umane ale mediului;

3. Relaţionarea elementelor şi a fenomenelor Utilizarea unor reprezentări grafice şi


din natură şi din societate cu reprezentările lor cartografice minime, pentru interpretarea şi
cartografice, grafice sau pe modele; exprimarea realităţii analizate mediat utilizand
harti 3D sau reprezentari in relief.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES


Nr. Unitatea de învățare Nr de ore
ANTET UPJ

crt. SEM I SEM II TOTAL


1. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR – PROBLEMĂ
FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE
2. REGIONALIZAREA ŞI GLOBALIZAREA LUMII
CONTEMPORANE
3. POPULAŢIA, RESURSELE NATURALE ŞI
DEZVOLTAREA LUMII CONTEMPORANE
4. SISTEMUL ECONOMIC ŞI SISTEMUL
GEOPOLITIC
5. ELEMENTE DE GEOGRAFIE SOCIALĂ ŞI
CULTURALĂ

Avizat,
Inspector școlar pentru învățământul Avizat,
special, Director UPJ
Prof. Cristina BUDA
ANTET UPJ

CURRICULUM ADAPTAT
Instituția de învățământ: LICEUL TEORETIC ”BOGDAN-VODA”, VISEU DE SUS
Nume și prenume elev (ă): IUGA ANDREAS DUMITRO Clasa: a XI-a
Disciplina: STIINȚE (probleme fundamentale ale lumii contemporane) 1 ora/săptămână
Cadru didactic __________________________________
Semnătura _________________________

Obiective cadru/ competențe generale:

1. Organizarea informaţiilor de natură ştiinţifică, în funcţie de domeniul de


interes
2. Aplicarea unor modele explicative ştiinţifice în interpretarea fenomenelor
naturale şi sociale
3. Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor
care au generat-o, în contextul evoluţiei umanităţii

VALORI ŞI ATITUDINI:

 Respect pentru rigurozitatea manifestată în procesul de investigare şi în


cunoaştere, în general
 Interes pentru datele obţinute prin metoda ştiinţifică şi pentru aprecierea critică a
limitelor acestora
 Disponibilitatea de a considera ipotezele ca enunţuri care trebuie verificate
(testate)
 Disponibilitatea de a depăşi propriile convingeri, în scopul dobândirii unei viziuni
obiective asupra problematicii studiate
 Flexibilitate în privinţa punctelor de vedere proprii confruntate cu date noi,
argumentate
 Respect faţă de argumentaţia ştiinţifică
 Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu
 Interes pentru ameliorarea continuă a propriilor performanţe în domeniul
cunoaşterii ştiinţifice
 Scepticism faţă de generalizări nefundamentate pe observaţii verificabile şi
repetabile
ANTET UPJ

Continuturi Obiective de referință/ competențe Activitatea de


specifice învățare pentru
Unitatea de invatare Continuturi Majoritatea Elevii cu CES/ elevii cu CES
detaliate elevilor curriculum
adaptat
1. Descrierea -Formularea, în Formularea pe -ascultarea de
1. ORGANIZAREA factorilor care au scris şi oral, a cale orala a unor materiale audio
INFORMAŢIILOR generat apariţia unor opinii opinii referitoare despre tema data;
DE NATURĂ diferitelor referitoare la o la o tema -discutii libere
ŞTIINŢIFICĂ, ÎN descoperiri temă stiintifica. stiintifica. despre tema si
FUNCŢIE DE ştiinţifice, în
-Compararea unor subiect;
DOMENIUL DE diverse contexte;
INTERE;
opinii şi
2. Identificarea de
relaţii de
argumente
determinare între diferite referitoare
descoperirile la o temă
ştiinţifice din științifică;
diverse domenii;
2. APLICAREA 1. Structurarea -Cunoaşterea şi -Cunoaşterea şi - discutii
UNOR MODELE informaţiilor asumarea asumarea tematice pe baza
EXPLICATIVE ştiinţifice relevante importantei importantei temelor;
ŞTIINŢIFICE ÎN pentru explicarea studierii studierii - dezbateri orale
INTERPRETAREA fenomenelor fenomenelor fenomenelor pe baza temelor
FENOMENELOR naturale şi sociale stiintifice.; stiintifice.; abordate.
NATURALE ŞI semnificative
-Identificarea de -Identificarea de - urmarirea de
SOCIAL; pentru evoluţia
umanităţii;
legaturi dintre legaturi dintre documentare si
2. Utilizarea diferite domenii diferite domenii enciclopedii
metodei ştiinţifice, stiintifice, pentru stiintifice, pentru audio.
în vederea obţinerii a analiza un a analiza un
explicaţiilor fenomen; fenomen;
ştiinţifice;
3. EVALUAREA 1. Utilizarea - Analizarea - Analizarea -discutii libere pe
CALITĂŢII informaţiilor diferitelor surse diferitelor surse baza temelor;
INFORMAŢIILOR ştiinţifice, în de informare cu de informare cu -ascultarea de
ŞTIINŢIFICE, PE vederea descrierii privire la privire la materiale audio
BAZA SURSELOR şi explicării unor domeniile domeniile despre tema data;
procese şi
ŞI A stiintifice stiintifice -dezbateri orale
fenomene din
METODELOR mediul natural şi
studiate. studiate. pro/contra pe
CARE AU social;
- Descoperirea în - Descoperirea în baza
GENERAT-O, ÎN 2. Structurarea sursele de sursele de perspectivelor
CONTEXTUL informaţiei informare a informare a diferite asupra
EVOLUŢIEI ştiinţifice în conceptelor conceptelor evenimentelor si
UMANITĂŢII; diverse tipuri de relevante; relevante; proceselor
comunicări orale - Compararea - Compararea chimice si fizice
şi/ sau scrise: unor opinii şi unor opinii şi regasite in
argumentaţie argumente argumente natura;
ştiinţifică, referat, diferite referitoare diferite referitoare
proiect, dizertaţie, la o temă la o temă
dezbatere, eseu etc; stiintifica; stiintifica;
ANTET UPJ

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI


1. Organizarea informaţiilor de natură ştiinţifică, în funcţie de domeniul de interes
Competenţe specifice Conţinuturi
1.1. Descrierea factorilor care au generat - Teoria heliocentrică a lui Copernic. Legile lui Kepler.
apariţia diferitelor descoperiri ştiinţifice, Legile newtoniene ale gravitaţiei
în diverse contexte socio-istorice - Dovezi experimentale referitoare la expansiunea
Universului (legea Hubble, temperatura minimă,
deplasarea către roşu, Big Bang)
- Modele atomice, experimentul Rutherford, atomul
Bohr
- Teorii acido-bazice
- Echilibrul natural şi legile arealului, succesiunea
ecologică, legile creşterii, creşterea exponenţială,
principiul competiţiei etc.
- Diversitatea vieţii (specii, rase etc.)
1.2. Identificarea de relaţii de - Modelul sistemului solar – modelul planetar al
determinare între descoperirile ştiinţifice atomului
din diverse domenii - Principiul Aufbau. Modele nucleare (modelul nuclear
al păturilor energetice etc.)
- Dualismul corpuscul-undă
- Masa şi energia din perspectivă relativistă

2. Aplicarea unor modele explicative ştiinţifice în interpretarea fenomenelor naturale şi


sociale
Competenţe specifice Conţinuturi
2.1. Structurarea informaţiilor ştiinţifice - Teoria heliocentrică a lui Copernic. Legile lui
relevante pentru explicarea fenomenelor Kepler. Legile newtoniene ale mişcării. Legile
naturale şi sociale semnificative pentru newtoniene ale gravitaţiei
evoluţia umanităţii - Particule elementare. Dezintegrarea radioactivă.
Atomul Bohr. Fisiune şi fuziune nucleară
- Tabelul periodic. Regula octetului. Principiul
Aufbau. Principiul Pauli. Legături chimice
- Echilibrul în natură. Creşterea exponenţială.
Succesiunea ecologică. Optimul curbei: creştere netă
a populaţiei în funcţie de densitatea populaţiei.
Teoria echilibrului Macarthur-Wilson
2.2. Utilizarea metodei ştiinţifice, în - Universul în expansiune, legea Hubble, temperatura
vederea obţinerii explicaţiilor ştiinţifice minimă, deplasarea către roşu, teoria Big Bang
- Dualismul corpuscul-undă – premise experimentale
ale mecanicii cuantice, legile radiaţiei corpului negru
etc.
- Experimentul Rutherford
- Legea Hardy-Weinberg
ANTET UPJ

3. Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, pe baza surselor şi a metodelor care au generat-


o, în contextul evoluţiei umanităţii
Competenţe specifice Conţinuturi
3.1. Utilizarea informaţiilor ştiinţifice, în - Medii biotice şi abiotice, habitate şi nişe în natură
vederea descrierii şi explicării unor - Dezvoltarea durabilă
procese şi fenomene din mediul natural şi - Catalizatori şi enzime
social - Dezintegrarea radioactivă
- Fisiunea şi fuziunea nucleară
- Fenomene optice ondulatorii observabile în natură
- Fenomene optice fotonice
- Schimburi energetice - clasificare din punct de
vedere ondulatoriu şi/sau corpuscular
- Legea Hardy-Weinberg - genetica populaţiilor,
factori de influenţă, densitatea populaţiilor, optimul
curbei populaţiilor, selecţia naturală etc.
- Ritmuri biologice
- Poluarea şi efectele ei
- Efectul de seră. Distrugerea stratului de ozon
- Impactul acţiunilor omului asupra mediului
înconjurător: dispariţia şi protecţia speciilor
3.2. Structurarea informaţiei ştiinţifice în - Reprezentări ale Universului
diverse tipuri de comunicări orale şi/ sau - Materia – componentă a Universului
scrise: argumentaţie ştiinţifică, referat, - Mediul
proiect, dizertaţie, dezbatere, eseu etc. - Lumina - fenomene interpretabile clasic şi cuantic
- Resurse energetice
- Populaţiile şi legile lor

Metoda de evaluare:
- Evaluare orala;

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANȚĂ


Obiectivele cadru/ competențe generale Standardele de performanță
ANTET UPJ

1. Organizarea informaţiilor de natură ştiinţifică, Descrierea factorilor care au generat apariţia


în funcţie de domeniul de intere; diferitelor descoperiri ştiinţifice, în diverse
contexte;

2. Aplicarea unor modele explicative ştiinţifice în Structurarea informaţiilor ştiinţifice relevante


interpretarea fenomenelor naturale şi social; pentru explicarea fenomenelor naturale şi sociale
semnificative pentru evoluţia umanităţii;
3. Evaluarea calităţii informaţiilor ştiinţifice, Utilizarea informaţiilor ştiinţifice, în vederea
pe baza surselor şi a metodelor care au descrierii şi explicării unor procese şi fenomene din
generat-o, în contextul evoluţiei umanităţii; mediul natural şi social;
Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri
de comunicări orale şi/ sau scrise: argumentaţie
ştiinţifică, referat, proiect, dizertaţie, dezbatere,
eseu etc;

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ PENTRU ELEVII CU CES


Nr. Unitatea de învățare Nr de ore
crt. SEM I SEM II TOTAL
1. ORGANIZAREA INFORMAŢIILOR DE NATURĂ
ŞTIINŢIFICĂ, ÎN FUNCŢIE DE DOMENIUL DE
INTERE;
2. APLICAREA UNOR MODELE EXPLICATIVE
ŞTIINŢIFICE ÎN INTERPRETAREA
FENOMENELOR NATURALE ŞI SOCIAL;
3. EVALUAREA CALITĂŢII INFORMAŢIILOR
ŞTIINŢIFICE, PE BAZA SURSELOR ŞI A
METODELOR CARE AU GENERAT-O, ÎN
CONTEXTUL EVOLUŢIEI UMANITĂŢII;

Avizat,
Inspector școlar pentru învățământul Avizat,
special, Director UPJ
Prof. Cristina BUDA
ANTET UPJ

CURRICULUM ADAPTAT
Instituția de învățământ: LICEUL TEORETIC ”BOGDAN-VODA”, VISEU DE SUS
Nume și prenume elev (ă): IUGA ANDREAS DUMITRO Clasa: a XI-a
Disciplina: Limba si Literatura Romana
Cadru didactic __________________________________
Semnătura _________________________

Obiective cadru/ competențe generale:


 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare;
 Comprehensiunea şi interpretarea textelor;
 Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale /
literare;
 Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare;

VALORI ŞI ATITUDINI:
 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în
domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje
receptate
 Formarea unor reprezentări culturale privind evoluţia şi valorile literaturii române
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi
de comunicare
 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a argumentelor celorlalţi
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba maternă şi recunoaşterea rolului
acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală
ANTET UPJ