Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de înscriere la examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea 2022

Doamnă Inspector Şcolar General,

Subsemnatul¹ (a) .............................................................................................................................................,


(numele, iniţiala tatălui, prenumele, în paranteză numele de pe diploma de studii – cu majuscule)

încadrat la .....................................................................................................................................................................,
(denumirea unităţii/unităţilor de învăţământ)

în funcţia didactică de ..................................................................................................................................................,


(educatoare, învăţător, profesor pt. învăţământul preşcolar/primar, maistru instructor, antrenor, profesor I/II, profesor educator, profesor psihopedagog,
profesor logoped, consilier şcolar, profesor documentarist etc.)

absolvent (ă) al (a) .......................................................................................................................................................,


profil ...................................................., specializarea ................................................................................................,
nivel de studii ............................................................................................., forma de învăţământ .............................,
(zi, FR, FF, seral,ID)

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II în învăţământ, sesiunea 2022, la
specialitatea/disciplina .............................................................................................
Menţionez că am obţinut definitivarea în învăţământ în sesiunea ................................., cu media ..............
La data de 31 august 2022 voi avea o vechime efectivă la catedră de la obţinerea definitivării în învăţământ
(cadru didactic calificat) de ..........ani ........luni şi ....... zile.
Declar că m-am prezentat la examenul de acordare a gradului II şi în sesiunile :
I sesiune ................, a II-a sesiune ................., a III-a sesiune .................
Am susţinut prima inspecţie curentă (IC1) necesară înscrierii la gradul didactic II în data de ......................,
apreciată cu calificativul ....................................
În anul şcolar 2020 – 2021 sunt încadrat(ă) cu activitatea de bază (normă )² ..................................................
având ............ ore/săptămână, astfel:
- ......... ore în specialitatea .................................
- ......... ore în specialitatea .................................
- ......... ore în specialitatea .................................
Doresc să susţin probele de examen la centrul de perfecţionare .......................................................................
.............................................. din localitatea ...............................................

Declar pe propria răspundere că datele din prezenta cerere sunt corecte şi conforme cu realitatea.

Data .............................. Semnătura ...........................................

___________________________________________________________________________
¹ Ex : POPESCU M. ANCA – MARIA (COSMA)
² Se completează: în învăţământ sau cadru didactic asociat