Sunteți pe pagina 1din 37

Stratum plus 69

№6. 2016

В.Л . Мыц

Завоевание поздневшантийской Таврики монголами:


историко-археологический контекст катастрофы
последней четверти XIII века
Keywords: Late-Byzantine Taurica, 13th century, Mongol conquest fire layer, closed assemblages, amphorae, glazed
ceramic ware, num ism atic finds.
Cuvinte cheie: Taurica bizantină târzie, sec. XIII, cuceririle mongole, stra t de incendiu, complexe Tnchise, amfore, ceramică
sm ălţuită, descoperiri numismatice.
Ключевые слова: поздневизантийская Таврика, XIII в., монгольские завоевания, слой пожара, закрытые комплек­
сы, амфоры, поливная керамика, нумизматические находки.

V.LMytz
The Conquest o f Late Byzantine Taurica by the Mongols: historical and archaeological context o f the
disaster o f the last quarter o f the 13th century
The tim e and the cause o f the disaster th a t befell the Late-Byzantine Taurica in the 13th century have been the m atter
o f discussion among the researchers o f medieval Crimea fo r over 100 years. In the course o f archaeological excavations of
the late 19th — 20th centuries, the layers o f to ta l fire and destructions have been discovered on seven large and small urban
centers o f the peninsula: Chersonese, Sogdia, Eski-Kermene, Suiren, Tepe-Kermen, Bakla and Alushta. On the territory of
five medieval cities (Mangup, Symbolon, Partenit, Solkhat and Vosporo), the redeposited m aterial o f the 13th century w ith
some evidence o f the second burning, i.e. exposure to fire, has been identified. Researchers have proposed various dates and
causes fo r destruction o f the Byzantine sites in Taurica. Among these causes, the attack o f the Seljuks in 1223 was suggest­
ed, but m ostly the raids o f the Tatars, which according to w ritte n accounts, were made in 1 2 2 3 ,1 2 3 8 ,1 2 4 9 ,1 298/99. Since
50— 60s o f the last century, historiography has been dominated by A. Jacobson’s standpoint It says th a t the Byzantine Tau­
rica was defeated by Nogai Khan in 1299. Early dates (1220— 1240s) contradict the description o f “Gazaria” made by Guil­
laume de Rubruk, who arrived in Sogdia in May, 1253. According to Rubruk’s account, there are 40 more fortresses between
Kherson and Sogdia. In addition, some researchers have noticed th a t in the fire layers there were no coins o f 1270— 1290s,
and therefore, the destructions occurred no later than in 1270s. One o f the comments on the margins o f Sogdian Synaxar
there is a record about the m urder o f all Sogdian inhabitants by the Tatars in May 28,1278. It is likely th a t this comm ent tells
about the tim e when the Mongols destroyed cities, fortresses, monasteries and settlem ents o f the Late-Byzantine Taurica.
The events o f the 1298— 1299 civil w a r in the Ulus o f Jochi are highlighted in the w ritten sources in much detail. By th a t
tim e many cities, fortresses and monasteries o f Taurica had already laid in ruins a fte r the pogrom in 1278, which is why the
coins o f 1270— 1290s could not be deposited on th e ir territories (in the fire layers).

V.LMytz
Cucerirea Tauricei bizantine târzii de către mongoli: contextul istorico-arheologic al catastrofei ultimului
sfe rt al sec. XIII
Timpul şi cauzele catastrofei ce a lovit Taurica bizantină tâ rzie în sec. XIII, circa 100 de ani constituie subiectul discuţiei
printre cercetătorii Crimeei medievale. în tim pul săpăturilor arheologice de la sfârşitul sec. XIX— XX straturile de incendii
to ta le şi distrugeri au fo s t dezvelite în şapte centre orăşeneşti m ari şi mici ale peninsulei: Kherson, Sogdia, Eski-Kermene,
Suiren, Tepe-Kermen, Bakla şi Alushta. Pe te rito riu l a cinci oraşe medievale (Mangup, Symbolon, Partenit, Solkhat and Vospo­
ro) — a fo s t scos la iveală m aterial deranjat din sec. XIII cu urme de ardere repetată, adică care au fo st Tn incendiu. Cer-
cetătorii au propus diverse datări şi cauze ale distrugerii m onumentelor bizantine ale Tauriei. Printre ele erau nominalizate
năvălirea selgiucizilor din a. 1223, dar cel mai des se vorbea de incursiunile tătarilor, care, conform datelor izvoarelor scrise,
au avut loc în anii 1 2 2 3 ,1 2 3 8 ,1 2 4 9 ,1 298/99. începând cu anii 1950— 1960 Tn istoriografie predomină punctul de vedere
expus de A. Jacobson precum că Taurica bizantină a fo st supusă distrugerii în 1299 de către hanul Nogai. Datările tim purii
(anii 20— 40 ai sec. XIII) vin Tn contradicţie cu descrierea “Gazariei”? făcută de Guillaume de Rubrouck, venit Tn Sogdia la
21 mai 1253. Rubruck menţionează că Tntre Kherson şi Sogdia se află încă 40 de cetăţi. Pe lângă aceasta unii cercetători
au atras atenţie asupra faptului că Tn straturile de incendii lipsesc monede din anii 70— 90 ai sec. XIII, deci distrugerile au
avut loc nu mai târziu de anii 70 ai sec. XIII. în una din notele de pe câmpurile “ Synaxarului Sogdian” se găseşte însemnarea
despre uciderea de către tă ta ri a tu tu ro r locuitorilor Sogdiei la 28 mai 1278. Probabil, această însemnare ne şi indică tim pul
distrugerii de către mongoli a oraşelor, cetăţilor, m ănăstirilor şi aşezărilor Tauricii bizantine târzii. Evenimentele războiului
civil din anii 1297— 1299 Tn ulusul Jochi, sunt reflectate destul de am ănunţit Tn izvoarele scrise. Către acest tim p multe oraşe,
cetăţi şi m ănăstiri din Taurica erau Tn mine după pogromul din 1278, din care cauză pe te rito riile lor (Tn straturile de incendii)
nu s-au depus monede ale anilor 70— 90 ai sec. XIII.

© Stratum plus. Археология и культурная антропология.


© В .Л . Мыц, 2016.
70 В.Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

В.Л. М ы ц
Завоевание поздневизантийской Таврики монголами: историко-археологический контекст
катастрофы последней четверти XIII века
Время и причины катастрофы, постигшей поздневизантийскую Таврику в XIII в., уж е более 100 лет являются пред­
метом дискуссии среди исследователей средневекового Крыма. В ходе археологических раскопок конца XIX — XX вв.
слои тотальных пожаров и разрушений открыты в семи больших и малых городских центрах полуострова: Херсоне,
Сугдее, Эски-Кермене, Сюйрени, Тепе-Кермене, Бакле, Алуште. На территории пяти средневековых городов (Мангуп,
Симболон, Партенит, Солхат и Воспоро) — выявлен переотложенный материал XIII в. с признаками повторного обжига,
т. е. пребывания в пожаре. Исследователями предлагались различные датировки и причины разрушения византийских
памятников Таврики. Среди них назывались нападения сельджуков в 1223 г., но чаще всего набеги татар, которые,
согласно данным письменных источников, совершались в 1223, 1238, 1249, 1298/99 гг. С 1950— 1960-х гг. в исто­
риографии господствует точка зрения А.Л. Якобсона о том, что византийская Таврика подверглась разгрому в 1299 г.
Ногаем. Ранние датировки (20— 40-е гг. XIII в.) противоречат описанию «Газарии», сделанному Гильомом де Рубруком,
прибывшим в Сугдею 21 мая 1253 г. Рубрук отмечает, что между Херсоном и Сугдеей находится ещё 40 крепостей.
При этом некоторые исследователи обратили внимание, что в слоях пожаров отсутствуют монеты 70— 90-х гг. XIII в.,
а поэтому разрушения произошли не позднее 70-х гг. XIII в. В одной из приписок на полях «Сугдейского синакса­
ря» имеется запись об убийстве татарами всех жителей Сугдеи 28 мая 1278 г. Вероятно, данная запись и указывает
на время разгрома монголами городов, крепостей, монастырей и поселений поздневизантийской Таврики. События
гражданской войны 1297— 1299 гг. в Улусе Джучи, довольно подробно освещены письменными источниками. К этому
времени многие города, крепости и монастыри Таврики лежали в руинах после погрома 1278 г., отчего на их террито­
рии (в слоях пожаров) не отложились монеты 70— 90-х гт. XIII в.

XIII век занимает особое место в истории по истории церковных и культурных связей
Таврики. После распада в 1204г. Византийской в XIV веке» назвал XIII век— веком катастроф,
империи её бывшие владения в Крыму, по- специально озаглавив II главу своей моногра­
видимому, представляли собой три достаточ­ фии «Катастрофы XIII века». Под катастро­
но самостоятельных (практически автоном­ фами этого столетия протоиерей Иоанн, пре­
ных) района: 1) Херсон и Климаты Готии; жде всего, понимал захват Константинополя
2) Сугдея с сельскохозяйственной округой, крестоносцами в апреле 1204 г. и завоевание
в которую входили 18 селений и 3) Боспор. «Руси татарами, которое, начавшись в 1223 г.,
Подобная структура, вероятно, отражала бо­ практически завершилось в 1240 г. падением
лее раннее (XI— XII вв.?) деление на военно­ Киева» (Мейендорф 1990:13).
административные округа (фемы, турмы, ка- Монгольские завоевания и их утвержде­
тепанаты). ние на территории Восточной Европы про­
Согласно сложившейся в научной лите­ должались на протяжении 20— 70-х гг. XIII в.
ратуре традиции, после 1204 г. данные тер­ и сопровождались катастрофами региональ­
ритории якобы перешли под протекторат ного порядка. К таким событиям стоит отне­
Трапезундской империи (Богданова 1995: 95). сти и захват ими Таврики. Появление мон­
С Трапезундом, как и всем понтийским побе­ голов в 1223 г. приводит к резкому измене­
режьем, Таврика была связана давними эконо­ нию политической обстановки в Северном
мическими и культурными узами, сохраняв­ Причерноморье, хотя большая часть Таврики
шимися до момента её завоевания турками- и Херсон ещё на протяжении нескольких де­
османами в 1461 г. сятилетий оставались в стороне от основных
На протяжении всего этого времени (XI— направлений их завоеваний.
XV вв.) степная часть полуострова находи­
лась во владении кочевников — до 1223 г. 1
кипчаков (куманов, половцев), а затем монго­
лов (традиционно именуемых в историогра­ Время и причины катастрофы, постигшей,
фии монголо-татарами). Половцам оседлое византийскую Таврику в XIII в., уже более ста
население Таврики платило дань. Причём не лет являются предметом дискуссии среди ис­
совсем ясно — было это системой, установ­ следователей средневекового Крыма. В ходе
ленной в результате какого-либо договора, археологических исследований византийских
или же осуществлялось эпизодически в мо­ памятников Крыма в конце XIX — XX вв.
мент возникшей угрозы нападения. слои пожаров и разрушений XIII в. открыты
Предложенная схема является в значи­ на семи больших и малых городских центрах
тельной степени условной и не отражает всей полуострова: Херсоне (Херсонесе), Сугдее,
сложности политической обстановки, дина­ Эски-Кермене, Сюйрени, Тепе-Кермене,
мично меняющейся в бассейне Чёрного моря Бакле, Алуште. На территории пяти средневе­
на протяжении XIII столетия. ковых городов (Мангуп, Чембало, Партенит,
Протоиерей Иоанн Мейендорф в своей ра­ Солхат и Воспоро) — в основном выявлен пе­
боте «Византия и Московская Русь. Очерк реотложенный материал XIII в. с признаками
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 71
№ 6 . 2016

Рис. 1. Схема расположения пам ятников Таврики XIII в.: а — города; b — монастыри; с — крупные церковные
комплексы ; d — малые городские центры; е — византийские крепости. 1 — Качи-Кальон; 2 — Ай-Тодор 1;
3 — монастыри в устье р. Чёрной; 4 — монасты рский ком плекс в Сарандинакиной балке; 5 — Чоргунский
Исар; 6 — Сарджик; 7 — Кам ара (Аю-Кая Западная); 8 — Капа-Фатлар; 9 — Кокия-И сар; 10 — Ильяс-Кая;
11 — И сар-Кая; 12 — Кастропуло; 13 — Кучук-И сар; 14 — Биюк-Исар; 15 — Лимена-Кале; 16 — Панеа; 17 —
Гаспра-Исар; 18 — Алупка-Исар; 19 — Ай-Тодор 2; 2 0 — Хачла-Каясы; 21 — Учансу-Исар; 22 — Палеокастрон;
23 — Рускофиль-Кале; 2 4 — А ю -Д аг; 25 — Плана; 2 6 — Кастель; 27 — Ай-Тодор 3; 28 — Сераус; 29 — Фуна;
3 0 — П ахкал-Кая; 31 — Басман; 32 — Кермен-Кая; 33 — Яманташ; 3 4 — Кипиа; 35 — Керменчик; 36 — Бойка;
37 — Панагия; 38 — Сююрю-Кая; 39 — Седам-Кая; 4 0 — П ам пук-Кая; 41 — Сандык-Кая.

Fig. 1. Scheme of location of the sites in Tauria in 13th century: a — towns; b — cloisters; c — big church complexes; d — small
urban centers; e — Byzantine fortresses. 1 — Kachi-Kalyon; 2 — Ay-Todor 1; 3 — cloisters near the mouth of the Chyornaya
River; 4 — monastic complex in Sarandinakina Balka; 5 — Chorgunsky Isar; 6 — Sardzhik; 7 — Kamara (Ayu-Kaya Zapadnaya);
8 — Kala-Fatlar; 9 — Kokiya-lsar; 10 — Ilyas-Kaya; 11 — Isar-Kaya; 12 — Kastropulo; 13 — Kuchuk-lsar; 14 — Biyuk-lsar; 15 —
Limena-Kale; 16 — Panea; 17 — Gaspra-lsar; 18 — Alupka-lsar; 19 — Ay-Todor 2; 20 — Khachla-Kayasy; 21 — Uchansu-lsar;
22 — Paleokastron; 23 — Ruskofil-Kale; 24 — Ayu-Dag; 25 — Plaka; 26 — Kastel; 27 — Ay-Todor 3; 28 — Seraus; 29 — Funa;
30 — Pakhkal-Kaya; 31 — Basman; 32 — Kermen-Kaya; 33 — Yamantash; 34 — Kipia; 35 — Kermenchik; 36 — Boyka; 37 —
Panagiya; 38 — Syuyuryu-Kaya; 39 — Sedam-Kaya; 40 — Pampuk-Kaya; 41 — Sandyk-Kaya.

повторного обжига, т. e. пребывания в пожаре К числу наиболее ранних курьёзных сен­


(рис. 1) \ тенций по данному поводу, видимо, стоит от­
Среди византийских городов Крыма в кон­ нести смутное и неопределённое высказы­
це XIX — XX вв. особое внимание уделялось вание османского путешественника 60-х гг.
археологическому изучению причин разру­ XVII в. Эвлия Челеби, что якобы «около
шения в XIII в. Херсона и Сугдеи, как наи­ 1291 г. город Херсонес (автор называет его по-
более значимых экономических, культурных, тюркски — «Сар-кермен» — В. М.) принадле­
религиозных и политических центров полу­ жит польским казакам, которые отобрали его
острова. При этом приоритет всегда отдавался у генуэзцев» (Королёв 1989:125)2.
Херсону, исследование которого было начато Начатые в 1888 г. К. К. Косцюшко-
в 1827 г. В зависимости оттого, как датировал­ Валюжиничем систематические раскопки
ся верхний слой пожара Херсона, исследова­ средневекового Херсона стимулировали ско­
тели определяли и время гибели в XIII в. дру­ рое появление первых обобщающих работ
гих памятников Таврики. (Романчук 2008: 12— 57), среди которых осо­
бое место заняли исследования А. Л. Бертье-
Делагарда (Бертье-Делагард 1893: 1— 64;
1907:1— 207).
1 В монографии, посвящённой истории укрепле­ На основании имеющихся письменных
ний средневековой Таврики X— X V вв., мной явно источников финальную стадию существо-
была завышена численность крепостей, существовав­
ших в XIII в. — около 70 (Мыц 1991: 96, рис. 2). В ходе
последующ их обследований этой группы памятников 2 Цитирующий в таком виде источник В. Н. Коро­
материалы XIII в. (в том числе и сопровождавшиеся лёв (Королёв 1989:125) ссылается на два издания сочи­
слоем пожара) к настоящему времени найдены при­ нения турецкого путешественника: (Czelebi 1969: 252,
мерно на 40 объектах. 254— 256, 327, 438, 439) и (Челеби 1979: 48).
72 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

вания византийского Херсона, А. Л. Бертье- 1912: 151). Затем популяризатор крупными


Делагард представлял как череду последова­ мазками рисует безрадостную картину исто­
тельных захватов и разрушений. Поэтому он рии города на протяжении всего XIII века:
писал: «В 1224 г. его разорил Гетум, синоп­ «Не успели Херсонесцы оправиться от погро­
ский турок; около 1300 г. турки, разбитые та­ ма турок, как с севера появились полчища та­
тарами, бежали через Херсон, которого, ко­ тар. Они настолько теснили город, что трапе-
нечно, не пощадили ни победители, ни побеж­ зундский наместник счёл невозможным долее
дённые; около 1363 г. (или 1396?) опустошили оставаться в городе и должен был покинуть
его дотла, разграбив церкви, литовцы, гнав­ Херсонес. Мало помогали ему и его ближай­
шиеся за татарами, так что и самый город опу­ шие соседи — аланы, которые, по словам со­
стел с этого времени» (Бертье-Делагард 1893: временника, еп. Феодора, «жили поблизости
16— 18). от Херсона столько же по своей воле, сколько
В 1912 г. в Известиях Т Ж К появился объ­ и по желанию херсонесцев, как некое ограж­
ёмный научно-популярный очерк, посвя­ дение и охрана» (Иванов 1912:151).
щённый истории и археологии Херонеса, Увлечённый описанием драматических со­
написанный севастопольским врачом бытий, происходивших после поражения рус­
Е.Э. Ивановым (Иванов 1912:1— 399). Автор, ских и половцев в битве на р. Калке (1223 г.),
следуя в фарватере авторитетного заключения Е.Э. Иванов произвольно трактует письмен­
А. Л. Бертье-Делагарда, выстраивает канву ные свидетельства и даёт волю своей фантазии
исторических событий (начиная с 1204 г., ког­ сообщая, что «в 1248 г. над самим Херсоном
да Херсон и Климаты Готии вошли в состав разразилась тяжелая гроза: его разграбили
Трапезундской империи) следующим образом: полчища Ногая» (Иванов 1912:152). Столь же
«покровительство трапезундского Комнена фантастично выглядит дальнейшее повество­
не спасло Херсон от дальнейшего падения. вание автора: «Около 1300 г., по арабским ис­
До нас дошел один агиографический памят­ точникам именно в 1298 г., над Херсоном
ник, а именно слово Лазаря Трапезундского опять стряслась большая беда. В Крым за­
о чудесах св. Евгения. Здесь между прочим, брались турки, конечно, не в качестве тури­
рассказывается, как однажды из Тавриды шел стов, а с целью пограбить. Татары, считав­
греческий корабль с начальством, которое шие себя хозяевами местности, преследова­
везло ежегодную дань трапезундскому царю ли грабителей, и турки бежали через Херсон.
от Херсона и Готских Климатов. Буря вме­ Победители не оставили своим вниманием
сто Трапезунда занесла судно в Синоп; здесь не только преследуемых, которые тащили, что
его захватил в плен наместник султана, Рейс могли, но и мирных граждан, которых за ока­
Гетум. Богатая сравнительно добыча прельсти­ занную услугу обирали, как умели. Но ещё бо­
ла султана, и он распорядился послать отдель­ лее пострадали от татар в это время главные
ный отряд пограбить Херсон и ближайшие враги Херсона — Сугдея и Кафа. Они отка­
владения... Гетум добросовестно восполнил зались платить татарам дань, а в Кафе даже
возложенное на него поручение: совершен­ был убит внук Ногая, который был послан для
но опустошил Херсонесскую область и с на­ сбора дани. Тогда озлобленный Ногай явил­
грабленной добычей возвратился в Синоп» ся на побережье с огромным войском, опусто­
(Иванов 1912:150— 151)3. Далее Е.Э. Иванов шил ряд городов, а Кафу сжег, причем было
делает существенное замечание: «С этого вре­ перебито множество купцов различной на­
мени (1223 г. — В.М.) начинается, можно ска­ циональности» (Иванов 1912:153)4.
зать, систематическое разграбление и разру­ В начале XX в. попытку систематиза­
шение Херсонеса, и последующая история ции свидетельств письменных источников
города — одна его мартирология» (Иванов о возможном времени и причинах разруше­
ния в XIII в. городов византийской Таврики
предпринял Ю.А. Кулаковский. В его рабо­
3 Изучением связи трапезундско-сельджукской
войны 20-х гг. XIII в.
с нашествием татар 1223 г. за­
те «Прошлое Тавриды» (первое издание по­
нимался А. А. Куник (Куник 1854). Влияние рабо­ явилось в 1906 г.) в качестве событий военно-
ты А. А. Куника на суждения по данному поводу
А .Л . Бертье-Делагарда и Е.Э. Иванова — очевидно.
Впоследствии к данной теме более подробно обратил­ 4 Специально столь подробно цитирую выдержки
ся В. Г. Васильевский (Василевский 1915: CLXXIII— из сочинения Е. Э. Иванова, т. к. впоследствии (и вплоть
CLXXVII; см. также переиздание: Васильевский 2010: д о настоящего времени) исследователи Херсона имен­
180— 189). Современный исторический и источнико­ но в такой последовательности выстраивают канву
ведческий анализ происходивших в Ю жном Причерно­ исторических событий XIII в., «забывая» при этом со­
морье в первой трети XIII в. событий см.: (Шукуров, слаться на историко-археологический очерк «Х ерсонес
Коробейников 1998:178— 200). Таврический» (Иванов 1912).
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 73
№ 6 . 2016

политического характера, способных приве­ Херсона, так и других городов Юго-Западного


сти к разрушению византийских городов, кре­ Крыма, претерпела изменения.
постей и поселений называются следующие Первоначально А. Л. Якобсон считал при­
причины: 1) война 1223 г. между Трапезундом чиной гибели Херсона татарские погромы
и Конийским султанатом и 2) неоднократ­ самого конца XIV в. (Якобсон 1950: 37, 42).
ные походы на территорию полуострова татар Затем им было высказано предположение,
(1223,1239,1249 и 1298 гг.). что тотальный пожар в городе мог возник­
Особенно страшным, по его мнению, было нуть в конце XIII в.: «Не разделил ли он судь­
нападение на города побережья Крыма, со­ бу других крупных поселений юго-западного
вершённое в 1298 г. темником Ногаем, ког­ Крыма, разгромленных полчищами Ногая
да «В Кафе был убит внук Ногая, которого он в 1299 г.?» (Якобсон 1959:233).
послал для сбора дани. Явившись с огромны­ Однако в своей обобщающей монографии
ми войсками, Ногай взял Кафу и сжёг её, при­ «Средневековый Крым», вышедшей в 1964 г.,
чём было перебито множество купцов различ­ исследователь уже без тени сомнения писал:
ной национальности. Ограблены были также «В 1299 г. полчища Ногая разгромили Херсон
города: Сарукерман (т.е. Херсон), Кырк-Ер и Кырк-Ер, прошли огнём и мечом по цвету­
(ныне Чуфут-Кале), Керчь и др. Тогда же щим долинам юго-западного нагорья. Эски-
пострадала и Сугдея» (Кулаковский 2001: Кермен, как это выяснено раскопками, был
171— 178). сожжён и уничтожен; жизнь в Херсоне, пре­
Таким образом, согласно Ю.А. Ку- данном огню и разрушению, была нарушена,
лаковскому, не менее 5 событий военно- город после этого уже не имел сил поднять­
политического характера могли стать при­ ся. Окончательно замер он, вероятно, в самом
чиной гибельного разрушения городов ви­ конце XIV столетия (в 1399 г.) после опусто­
зантийской Таврики в XIII в. Однако сам шительного набега на западный Крым татар­
Ю. А. Кулаковский не проделал работу по кри­ ских полчищ Эдигея» (Якобсон 1964: 83).
тическому анализу привлечённых им свиде­ Таким образом, благодаря изыскани­
тельств письменных источников, а ограни­ ям А. Л. Якобсона, в литературе по исто­
чился либо их кратким цитированием, либо рии средневекового Крыма появились
своей произвольной интерпретацией. две даты разрушения поздневизантийско­
Например, касаясь конфликта между го Херсона, разделённые интервалом ровно
Трапезундом и Конийским султанатом из- в 100 лет — 1299 и 1399 гг. Но если первая
за захвата в Синопе корабля, «который вез была подкреплена не только ссылкой на пись­
императору ежегодные подати от Херсона менный источник, но и реальными археологи­
и Готских климатов», он, со ссылкой на рабо­ ческими материалами из раскопок памятника,
ту А. И. Пападопуло-Керамевса (Пападопуло- то вторая введена чисто декларативно. Кроме
Керамевс 1897:117), лаконично заключает, что того, исследователь полагал, что «после собы­
султан «послал вооружённые суда в Херсон тий конца XIII в. Херсон уже не являлся круп­
и опустошил всю страну» (Кулаковский ным поселением; перестал быть и торговым
2001: 171), в то время как в источнике ска­ центром» (Якобсон 1959: 223).
зано о предпринятом сельджуками опусто­ Высказанное А. Л. Якобсоном заключе­
шении окрестностей города (Пападопуло- ние о разгроме византийских городов Таврики
Керамевс 1897: 117— 118; Успенский 1929: в 1299 г. было принято многими исследо­
51). Кулаковский вроде не замечает, насколько вателями и стало господствующим в науч­
часто, по его мнению, городам Крыма в пер­ ной литературе (Фёдоров-Давыдов 1973: 73;
вой половине XIII в. угрожали кочевники: Веймарн 1982: 73 и др.). Но, как это ни стран­
«В 1239 году Сугдея подверглась нашествию но, ни А. Л. Якобсон, ни его последователи,
татар; от того же врага могла угрожать и опас­ ни разу не представили свидетельства пись­
ность Херсону» (Кулаковский 2001:174). менных источников, на которые они опира­
Тем не менее, в современной историогра­ лись в своих суждениях.
фии за условную точку отсчёта в дискуссии
о времени и причинах гибели городов визан­ 2
тийской Таврики принято считать появление
в 50— 60-х гг. XX в. капитальных обобщаю­ События, происходившие на территории
щих работ А. Л. Якобсона по истории Херсона Таврики в конце XIII в., нашли своё отраже­
и средневекового Крыма. Надо отметить, что ние в нескольких письменных источниках:
на протяжении этого времени точка зрения три из них написаны восточными авторами
исследователя на дату и причины гибели как и один представлен греческим текстом.
74 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

1. Прежде всего, речь идёт о сочине­ 1884: 383; Золотая Орда в источниках
нии (летописи) арабского историка Рукн-ад- 2003:172)5.
Дина Бейбарса (умер 4 сентября 1325 г.), ко­ Если принять во внимание явную ошибку
торый в главе «Об умерщвлении Актаджи, «Летописи Бейбарса», связанную с заменой
сына дочери Ногая, в Кафе» писал следую­ в тексте города Крым — столицы провинции
щее: «В 689 году [9 октября 1298 — 27 сен­ одного из улусов государства Джучи — на ге­
тября 1299 г.] было убито в городе Кафе нуэзскую Каффу (Мыц 2009: 59), то получит­
упомянутое лицо, вследствие того, что дед ся вполне логичный и информативный сю­
его Ногай, поразив Тосту, овладел областя­ жет: «Об умерщвлении Актаджи, сына доче­
ми [его] и послал сына дочери своей в зем­ ри Ногая, в [Крыму]. В 698 г.х. было убито
ли Крымские, чтобы собрать подати, на­ в городе [Крым] упомянутое лицо, вслед­
ложенные на жителей его, || потому что он ствие того, что дед его Ногай, поразив Тосту,
[Тоста] подарил ему [Ногаю] его [Крым]; овладел областями [его] и послал сына доче­
тот [Актаджи] отправился туда, и вместе ри своей в земли Крымские, чтобы собрать
с тем эмир по имени Эльтабрас, сын Касра подати, наложенные на жителей его, пото­
(?), да войско приблизительно в 4000 всадни­ му что он [Ногай] подарил ему [Актаджи]
ков ||. Тот пришёл в Кафу, а это город [при­ его [Крым]; тот [Актаджи] отправился туда,
надлежащий] Генуэзским Франкам, между и вместе [с ним] эмир по имени Эльтабрас,
Стамбулом и между Крымом, и потребовал сын Касра (? — В. Г.), да войско приблизитель­
от её жителей денег. Они угостили его, под­ но в 4000 всадников. Тот пришёл в [Крым]
несли ему кое-что из еды и вино для питья. и потребовал от [его] жителей денег. Они уго­
Он поел да выпил вино, и одолело его опьяне­ стили его, поднесли ему кое-что из еды и вино
ние. Тогда они [жители] напали на него и уби­ для питья. Он поел да выпил вино, и одоле­
ли его. Известие об умерщвлении его дошло ло его опьянение. Тогда они (жители) напа­
до Ногая, деда его, который отправил в Крым ли на него и убили его. Известие об умерщ­
огромное войско II в обществе Маджи, одного влении его дошло до Ногая, деда его, который
из эмиров ||. Оно ограбило [город Кафу], со­ отправил в Крым огромное войско в обще­
жгло его, убило множество Крымцев, взяло стве (во главе — В.М.) Маджи, одного из эми­
в плен находящихся в нём купцов мусульман­ ров. Оно ограбило его [город Крым], сожгло
ских, аланских и франкских, захватило иму­ его, убило множество Крымцев, взяло в плен,
щество их, ограбило Сарукерман (Херсон — находившихся в нём купцов мусульманских,
В.М.), Кырк-Иери [т.е. Чуфуткале], Керчь аланских и франкских, захватило имущество
и другие» (Тизенгаузен 1884: 111— 112; их, ограбило Сарукерман, Кырк-Иери, Керчь
Золотая Орда в источниках 2003: 61). и другие».
Однако внимательное прочтение источ­ Таким образом, если следовать тексту
ника вызывает подозрения, что при более двух представленных выше источников,
позднем (в XV в.? — В.М.) редактировании то карательной экспедицией, направленной
текста в него вместо золотоордынского го­ в 1298/99 г. Ногаем в Таврику, командовал
рода Крым (Солхат) была включена генуэз­ его темник Маджи, а не сам беклярибек, ко­
ская Каффа, что не отвечает исторической торый к тому времени (насколько позволяют
действительности. Отчасти этому способ­ судить находки монет) уже именует себя ха­
ствовал и переводчик (В. Г. Тизенгаузен — ном. По-видимому, в подчинении у Маджи на­
В.М.) в ряде мест дополнительно заме­ ходилось три тумена (около 30 тыс. воинов),
нивший отсутствующее в тексте «Крым» так как позднее именно с таким числом всад­
на «Кафу». ников (в группу его сторонников также входи­
2. Данное предположение подтвержда­ ли влиятельные беки Судун, Утрадж, Акбуга
ет следующий источник — «История...» Ибн и Тайта) он покинул Ногая и перешёл на сто­
Халдуна (умер в 1406 г.), в котором пред­ рону легитимного хана Тосты (Тизенгаузен
лагается иная версия места и имён участ­ 1884: 113; Золотая Орда в источниках 2003:
ников событий: «Внуку своему Карадже, 62)6.
сыну Таштемира, он дал в удел, в [6]98 году
[1298/99 г.], город Крым. Он [Караджа] от­
5 В прим. 9 В. Г. Тизенгаузен заметил: «У Бейбарса
правился туда, чтобы захватить доходы этот внук Ногая назван Актаджи» (Тизенгаузен 1884:
с него [Крыма], угостили его, но ночью напа­ 383; Золотая Орда в источниках 2 003:172).
ли на него и убили его. Тогда Ногай отправил 6 «Случилось так, что несколько эмиров Ногаевых,
в Крым войска, ограбил этот город, да окрест­ на которых он вполне полагался и которые полага­
ные сёла и поля и разрушил их» (Тизенгаузен лись на него, покинули его и ушли к Токте. Благодаря
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 75
№ 6 . 2016

3. В сочинении ал-Муфадцаля «Прямой рибек хана Токгы — Ногай — не осаждал


путь и единственная жемчужина в том, что слу­ и не разрушал Каффу в конце 1298 г., т. к. всег­
чилось после летописи Ибн-Амида...» (хроно­ да (не бескорыстно) покровительствовал ге­
логически охватывает события 1259— 1341 гт.) нуэзцам. Длительный альянс Ногая с генуэз­
содержатся конкретные детали процесса раз­ цами не остался незамеченным для Токгы, ко­
грома татарами Судака: «В 698 г., в месяце ра­ торый после «улаживания» государственных
мазане [2 июня — 1 июля 1299 г.] прибыли дел (подавления и уничтожения «партии се­
купцы из Судака и сообщили, что царь Ногай, паратистов») (Тизенгаузен 1884: 436; Золотая
сидевший на престоле царства Берке, в реби- Орда в источниках 2003:194) в октябре 1307 г.
эльэввеле этого года [7 декабря 1298 — 5 ян­ осадил Каффу7. Её защитники (600 генуэзцев
варя 1299 г.] пришёл в Судак с большим вой­ и греков) через 8 месяцев (20 мая 1308 г.) вы­
ском и приказал жителям Судака, чтобы все, нуждены были, сев на корабли, покинуть подо­
которые были за него, вышли за город со сво­ жжённый ими город. Вернуться вновь на полу­
ими людьми и со своим имуществом. Вышли остров генуэзцы смогли только после смерти
все приверженцы его, а их было более 1/3 [на­ Токты и воцарения Узбека. А в 1296— 1299 гг.
селения]. Потом он приказал войскам [своим] генуэзцы были заняты войной с Венецией,
окружить его [город] и стал требовать к себе и в 1296 г. Каффа подверглась нападению ве­
одного за другим, истязал его и отбирал всё нецианского флота, а не нашествию «орды
его имущество, а затем убивал его, так что [на­ Ногая» в 1298/99 гг. (Мыц 2009: 58).
конец] умертвил всех, кто [оставался] в горо­ Таким образом, в ходе археологических
де. После этого он поджёг его [город] и уни­ исследований Каффы есть больше основа­
чтожил его дотла» (Тизенгаузен 1884: 195; ний обнаружить следы тотального пожа­
Золотая Орда в источниках 2003: 94). ра 1308 г., чем разрушения 1296 г., связан­
Особенно интересно приводимое ал- ные с венецианско-генуэзским конфликтом.
Муфаддалем (или, вернее, его информаторами) Вместе с тем, у нас нет оснований доверять
объяснение мотивации действий Ногая про­ свидетельству «Летописи...» Рукн-ад-Дина
тив жителей Судака: «Причиной этому было Бейбарса о захвате и разрушении генуэзской
то, что пошлины и другие доходы с Судака Каффы в 1298/9 гг. войсками Ногая.
делились между четырьмя Татарскими царя­ Тезис А. Л. Якобсона о стремительном уга­
ми. Одним из них был этот Токгай, тот самый, сании византийского Херсона с начала XIV в.
который находился в дружбе с властителем попыталась опровергнуть А. И. Романчук.
Египта, посылал к нему послов и подарки. Чтобы на одно столетие продлить жизнь го­
Говорили, что цари, которые были соправите­ рода, она, на протяжении нескольких деся­
лями его, обижали наместников его при [де­ тилетий, методично проводила в своих мно­
леже] приходившихся на его долю доходов. гочисленных и разноплановых (в том числе
Это и понудило его к тому, что он сделал» и монографического характера) публикациях
(Тизенгаузен 1884:195; Золотая Орда в источ­ мысль о том, что Херсон как город и на про­
никах 2003: 94). тяжении XIV в. не утрачивал важного зна­
4. На полях «Сугдейского синакса­ чения торгово-экономического и духовно-
ря» имеется приписка №104 (за 20 декабря культурного византийского центра Таврики
1298 г.): «в этот самый день пришло войско (Романчук 1995:152— 157).
Ногая, 6806-го го[да от сотворения мира]» Вместе с тем, А. И. Романчук последова­
(NuoxaaonouAou 1965: 127, § 102; Могаричев тельно придерживается концепции А. Л. Якоб­
и др. 2009:287). Данная лаконичная запись по­ сона «о двух слоях пожаров» в поздневизан-
зволяет отнести время карательной операции,
проводившейся монголами в Таврике в 1298 г.,
к декабрю месяцу, когда ими, по-видимому,
первоначально был разгромлен Солхат-Крым, 7 Поводом для нападения на Каффу был использо­
ван аргумент, что генуэзцы в качестве рабов покупали
а затем они направились к Судаку.
татарских детей, которым грозила смерть во время за­
В целом же представленные свидетель­ сухи 1302— 1305 гг., вызвавшей голод в среде кочев­
ства письменных источников позволяют ников. Например, ал-Макризи писал по этому поводу:
прийти к заключению, что мятежный бекля- «В 702 году [1302/03 г.] пришло известие о засухе в зем­
лях Токтая, которая продолжалась 3 года и за которой
последовал падёж лошадей и овец, дош едш ий до того,
им укрепилась его решимость и усилилось желание что у них [жителей] нечего было более есть и они про­
отомстить. Это были Маджи, Судун, Утрадж, Акбуга давали детей и родичей своих купцам, которые повезли
и Тайта, и с ними 30 0 0 0 всадников» (Тизенгаузен 1884: их в Египет и другие места» (Тизенгаузен 1884: 436;
113; Золотая Орда в источниках 2003: 62). Золотая Орда в источниках 2003: 194).
76 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

тайском Херсоне (Романчук 2008:437— 439)8. Безусловно, важнейшим событием это­


Однако она вносит в неё свои коррективы: го периода стала публикация в первом вы­
1) слой пожара и разрушения конца XIII в. мог пуске сборника «Причерноморье в сред­
быть связан с землетрясением 1292 г., а не с по­ ние века» монографического исследования
ходом Ногая 1299 г., и 2) город подвергся раз­ Н.М. Богдановой, посвящённого истории ви­
грому в конце XIV в. (1395— 1396 гт.), ког­ зантийского Херсона — «Херсон в X—XV вв.
да в Таврику проникли войска эмира Тимура Проблемы истории византийского города»
(Романчук 2008:445). (Богданова 1991: 8— 164).
При чтении работ А. И. Романчук созда­ Однако в этой интересной работе, как от­
ётся впечатление, что для неё определение мечали в обстоятельной рецензии на моно­
даты и причины катастрофических пожаров, графию А. В. Сазанов и В. Г. Ченцова, «ни­
происходивших в Херсоне в XIII— XIV вв., чего не было сказано о произошедшем
не играли особенно важной роли. Например, в Херсоне пожаре конца XIII в. и едва упомя­
в одной из своих монографий «Исследования нут пожар XTV в.» (Сазанов, Ченцова 1993:
Херсонеса — Херсона: Раскопки. Гипотезы. 47— 49; 1996:442).
Проблемы», изданной в 2008 г., А. И. Романчук В одной из ранее вышедших работ,
пишет: «Военная экспедиция или природные Н. М. Богданова на основе данных «Аланского
факторы привели к разрушениям XIII в. — послания» высказывает предположение, что
в данном случае не играет существенной «взятие Чобаном Херсонеса в январе 1223 г.,
роли. Примечательно другое: жители Херсона быть может, явилось одной из первых ак­
смогли сравнительно быстро восстановить ций турок-сельджуков против подвластных
свои дома, о чём свидетельствует страти­ Трапезундской империи территорий в пред­
графия портового района. Но пожар второй дверии войны 1223 г.» (Богданова 1985: 47).
половины XIV в. стал для них последним; И эта положения подверглись обстоятель­
многие из горожан погибли в собственных ному критическому разбору со стороны
домах. Некоторые из защитников (или напада­ А. В. Сазанова и В. Г. Ченцовой в их совмест­
ющих) остались непогребёнными» (Романчук ной статье (Сазанов, Ченцова 1996:173), в ко­
2008:448—449). торой они были вынуждены обратить вни­
К сожалению, исследовательница в под­ мание исследовательницы на то, что Иоанн
тверждение своих слов ни разу не приводит Лазаропул в «Житии св. Евгения» сообщает
ни стратиграфии Портового района Херсона, о направлении к Херсону вооружённых судов
ни зафиксированных в слоях пожаров кон­ и «опустошении его окрестностей», а не о ра­
ца XIII и второй половины XIV в. останков зорении самого города.
непогребённых горожан (Богданова 1995:
104— 116).
Конец 80-х — 90-е гт. XX в. стал новым
этапом в попытке решения даты гибели позд­ торитетному заключению М. Г. Крамаровского: «в свя­
невизантийского Херсона. В это время появ­ зи с мнением С. Г. Рыжова и В. Л. Мыца о том, что весь
ляются первые осторожные высказывания город в сущности лежал в руинах после разрушений
(Ю.П. Калашник, С. Г. Рыжов, Л. А. Голофаст, начала третьей четверти XIII в., следует обратить вни­
мание ещё на один факт, противоречащий негативной
В. Л. Мыц) о возможности датировать тоталь­ оценке состояния дел в Х ерсоне для конца XIII в. При
ные пожары на территории города не 90-ми, публикации одной из находок из Несебра, датируемой
а 70-ми гт. XIII в. (Калашник 1989: 165— 187; концом XIII — началом X IV в., М. Г. Крамаровский от­
Мыц 1997: 65—67; Рыжов 1998: 168— 180; мечает, что такие блюда характерны для Аттики и Ф ес­
Голофаст, Рыжов 2000: 251— 265)9. салоники, мотивы близкого декора известны и на херсо-
несских сосудах» (Романчук 2008: 444; Крамаровский
2008: 217). Однако приведённый А. И. Романчук при­
мер не убедителен потому, что дата блюда, предлагае­
8 В Портовом районе, в ходе раскопок дома, со­
мая М. Г. Крамаровским, имеет чрезмерно широкие
стоявшего из трёх помещений, удалось открыть два
хронологические пределы. Речь идёт о красноглиняном
слоя пожара, при этом она замечает: «двукратный слой
поливном блюде с сюжетной росписью. Оно найдено
разрушения на данном участке, благодаря счастливой
в 1988 г. при раскопках «Северо-западной части горо­
случайности — нумизматическим находкам, — ока­
да» в секторе «Базилика» и находится в экспозиции
залось возможным датировать. В верхнем слое пожа­
Археологического музея г. Несебра под № 2890. Иссле­
рища встретились золотоордынские монеты середи­
дователь датировал блюдо XIII в. (Кожукару 1998:138).
ны XTV в., а в нижнем — монеты XIII в.» (Романчук
Д ело в том, что в слое пожара Н есебра, из которого
2008:447).
происходит данное блюдо с сюжетной росписью, най­
9 Данная точка зрения была неоднократно под­ дены монеты Михаила Асеня (1246— 1256), а это даёт
вергнута жёсткой критике со стороны А. И. Романчук больше оснований датировать захват и разрушение го­
(см., например: Романчук 2008: 440— 444). В качестве рода татарами в 1264/5 гт., а не концом XIII — первой
одного из аргументов А. И. Романчук обращается к ав- половиной XTV вв.
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 77
№6 . 2016

В 2005 г. пошилась работа А. В. Сазанова находки XII — первой половины XIII вв.
«К вопросу о комплексе XIV в. из Портового встречаются во всех указанных местах (т.е.
района Херсонеса» (Сазанов 2005:195—213). на территории всего памятника — В.М.),
Статья содержит детальный анализ керамиче­ то монеты XIII— XV вв. встречаются только
ского комплекса из помещения 10 усадьбы 3 в Портовом районе. Т.е., наравне с другим ар­
Портового района Херсонеса, опубликован­ хеологическим материалом, восточные моне­
ного А. И. Романчук ещё в 1982 г. (Романчук ты также демонстрируют динамику сокраще­
1982: 89— 114). Автор приходит к выводу, что ния обжитой территории города и позволяют
«базовый» комплекс Портового района дати­ обозначить хронологические рамки этого про­
руется в пределах первой половины — сере­ цесса» (Гончаров 2009:132).
дины XIII в. В плане возможной более узкой В завершении обзора коснусь необы­
хронологии комплекса рефреном статьи чайно ёмкой по своему содержанию статьи
и представленной на с. 213 корреляционной А. Рабинович, Л. В. Седиковой и Р. Хеннеберг
таблицы— звучат 50— 60-е гг. XIII в. При этом «Повседневная жизнь провинциального го­
А. В. Сазанов заключает: «Разрушения XIII в. рода в поздневизантийский период: меж­
оказались катастрофическими для судьбы го­ дисциплинарные исследования в южном
рода. После них жизнь теплилась лишь в от­ районе Херсонеса» (Рабинович и ДР- 2009:
дельных локальных участках бывшего огром­ 196— 274)101. В заключение изданных резуль­
ного города» (Сазанов 2005:211). татов исследования авторы обращаются к во­
В 2009 г. появились сразу две новые анали­ просу о времени гибели поздневизантийско­
тические работы, посвящённые рассматривае- го города. Они отмечают: «Дата масштабного
мойтеме. В статье Е.Ю. Гончарова «Восточная разрушения Херсонеса ещё точно не опреде­
нумизматика Херсона (вторая половина X II— лена» (Рабинович и ДР 2009:243). После крат­
первая половина XV вв.)» (Гончаров 2009: кого историографического обзора затрону­
118— 132), на основании изучения 120 фель- той темы, они отмечают: «В нашем кварта­
сов, попавших в Херсон в XIII в. из тюрк­ ле, как и в некоторых других, раскопанных
ских государств Анатолии (75% монет при­ в последние годы, сочетание циклов датиру­
ходятся на период 1210— 1245 гг.) и 36 монет ющих материалов из слоя разрушения вы­
других государств (Латинской империи — водят дату — не позже, чем вторая четверть
21, Византийской — 8, Трапезундской — 2, XIII в. Наши материалы не противоречат дате:
Никейской — 1, Болгарии — 1), автор пришёл 20-е гг. XIII в. Это было время постоянных
к следующему заключению. Он полагает, что конфликтов между Трапезундом и Конийским
«относительная датировка на основании дан­ султанатом, связанных, прежде всего, с тор­
ных нумизматики позволяет нам датировать говлей. Несмотря на отсутствие достоверных
разрушение VIII и IX кварталов Северного исторических свидетельств о нападении сель­
района Херсона концом 1230 — х-началом джуков на Херсон, результаты обработки ма­
1240-х гг. Для более точной датировки это­ териалов из слоёв разрушения, основанные
го события у нас пока нет никаких данных, на современных датировках, позволяют пред­
имеющих хоть небольшое основание. Только положить, что гипотеза о нашествии сельджу­
одно упоминание в «Греческом синаксаре» ков в 20-х годах XIII в. может быть более ве­
обращает на себя внимание в излагаемом роятной, чем идея о татарской экспансии 70-х
здесь контексте. Это запись о взятии Сугдеи годов» (Рабинович и ДР- 2009:243)п.
армией монголо-татар 26 декабря 1239 г. Хотя Как видим, в современной историогра­
на основании имеющихся в нашем распоря­ фии предлагаются следующие датировки ги­
жении данных вопрос о взаимосвязи пожа­ бели поздневизантийского Херсона в XIII в.:
рища в Херсоне и штурме Сугдеи однознач­ 1) 1223 г. (Н.М. Богданова, А. Рабинович,
но не решается, косвенные данные позволяют
обратить на эту дату более пристальное вни­
10 Через год (в 2010 г.) в журнале «Byzanz — Das
мание» (Гончаров 2009:125). Romerreich im Mittelalter», выходящем в Майнце, была
Полученные автором результаты анализа опубликована на немецком языке статья аналогич­
нумизматических материалов дали ему воз­ ного содержания и тех же трёх авторов (Rabinowitz,
можность прийти к весьма спорному выво­ Sedikova, Henneberg 201 0 :4 2 5 — 478).
ду: «В 1240 г. Таврия и все её города вступили 11 Вместе с тем следует отметить, что в сравни­
в следующий этап своей истории» (Гончаров тельно недавно опубликованной самостоятельной ра­
2009: 125). Однако особенно важными явля­ боте Л. В. Седикова уже предлагает более позднюю
датировку: «По сочетанию циклов датирующего мате­
ются наблюдения Е.Ю. Гончарова за топо­ риала катастрофическое разрушение города и данного
графией распространения нумизматическо­ квартала в том числе, может быть отнесено к периоду
го материала на территории Херсона: «Если около середины XIII в.» (Седикова 2014:107).
78 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

Л. В. Седикова, Р. Хеннеберг); 2) конец 30-х гг. творном многообещающем продолжении»


(1239 г.) (Е.Ю. Гончаров); 3) 50—60-е гг. (Домановский, Сорочан 2007: 276).
(А. В. Сазанов); 4) 60-е гг. (Н.А. Алексеенко) Авторы (Т. Яшаева, Е. Денисова, Н. Гинь-
(Алексеенко 1996: 187— 192); 5) 70-е гг. кут, В. Залесская, Д. Журавлёв) относитель­
(Ю.П. Калашник, С. Г. Рыжов, Л. А. Голофаст, но недавно изданного каталога «Наследие
В. Л. Мыц); 6) 70—90-е гг. (А. И. Айбабин) византийского Херсона», касаясь даты и об­
(Айбабин 2003: 81)12; 7) конец 90-х (1292 г. стоятельств гибели города в XIII— XIV вв.,
или 1299— 1300 гг.) — А. И. Романчук. приходят к заключению: «При современном
Следует отметить, что исследователи ви­ состоянии источников ответы на эти и многие
зантийского Херсона (кроме А. И. Романчук другие вопросы могут дать только дальней­
и А. В. Сазанова), к сожалению, не склон­ шие археологические исследования византий­
ны к конструктивным дискуссиям по спор­ ского Херсона» (Яшаева и др. 2011: 56).
ным вопросам. Поэтому предложенные ими Оптимизм исследователей Херсонеса-
многократные разрушения города в тоталь­ Херсона, на мой взгляд, можно реализовать
ных пожарах (если безусловно доверять авто­ только в том случае, если им удастся объеди­
рам, то сам Херсон или отдельные его райо­ нить усилия в этом направлении, но не сле­
ны в XIII в. семь раз (!) подвергался захватам дуя по пути дальнейшего накопления матери­
и разрушениям) уже не оставляют надежды ала (раскопками уже открыто около 40% пло­
на его существование в XIV столетии. щади города), а детального анализа и издания
Недостатками каждой из предложенных накопленного стратифицированного (!) всего
дат являются: 1) как правило, исследователя­ (без изъянов!) материала закрытых комплек­
ми используется только доступный для них сов XIII в.
археологический материал (в основном это В качестве примера конструктивного со­
керамика и находки монет); 2) данный мате­ вместного решения актуальных вопросов
риал в подавляющем большинстве случаев хронологии приведу недавно вышедшую
не стратифицирован (стратиграфия попросту статью С.Г. Бочарова и А.Н. Масловского
не представлена в публикациях); 3) привлека­ «Византийская поливная керамика в горо­
ется ограниченное число (в основном 1— 2) дах Северного Причерноморья золотоордын­
письменных источников, которые лишены ского периода (вторая половина XIII — ко­
внятного исторического анализа (Могаричев нец XIV вв.)» (Бочаров, Масловский 2012:
2014: 66); 4) редко или вообще не привлека­ 20— 36).
ется идентичный материал из других памят­
ников Крыма; 5) а главное — ни разу и ни од­ 3
ним из исследователей не издан полностью
ни один закрытый комплекс XIII в. На конференции «Византия и Крым», про­
Всё это создаёт впечатление, что исследо­ ходившей в 1997 г. в Севастополе, мной было
ватели преследуют цель не столько предста­ высказано предположение о гибели византий­
вить объективную картину гибели того или ского Херсона в 1278 г. (Мыц 1997: 65— 67).
иного византийского города Таврики в XIII в., Но данная догадка являлась и всё ещё остаёт­
сколько доказать правоту предлагаемой имен­ ся недостаточно аргументированной, чтобы
но ими датировки слоя пожара. Поэтому, как получить статус гипотезы. В своих рассужде­
отмечали с некоторым сарказмом в рецензии ниях я исходил из нескольких, как мне каза­
А.Н. Домановский и С.Б. Сорочан: «Спор лось, установленных положений.
не закончен, и нет сомнений в его плодо­ 1. В крымской историографии 50— 60-х гг.
XX в. утвердилось мнение, что наиболее раз­
рушительным явился «набег» на Таврику
Ногая в 1299 г. (Якобсон 1959: 232— 233).
12 А. И. Айбабин, предметно не занимаясь вопроса­Именно к этому времени большинство ав­
ми хронологии поздневизантийских памятников Кры­ торов относило следы разрушительных по­
ма, в одной из своих работ, со ссылкой на А. Л. Якобсо­ жаров на Бакле, Тепе-Кермене (Талис 1971:
на (Якобсон 1964: 83), пишет: «Полагают, что многие
города и поселения Юго-Западного Крыма были разру­
250— 262; 1974: 103— 109; 1976: 63— 86),
шены в результате набега войск Ногая в 1299 г.». По по­ Сюйрени, Эски-Кермене, Херсоне (Якобсон
воду судьбы Херсона в XIII в. исследователь не может 1959:232— 233). После данного погрома неко­
прийти к однозначному заключению: «В 1270-е годы, торые города и крепости (Эски-Кермен, Тепе-
либо в 1299 г. практически все городские кварталы по­ Кермен, Исар-Кая, Алупка-Исар, Кермен-Кая,
гибли от пожара, очевидно, вызванного одним из татар­
ских набегов. Херсон как город перестал существовать.
Сарджик и др.) не восстанавливаются и жизнь
В XIV в. лишь рядом с портом восстанавливаются неко­ на них постепенно угасает (Мыц 1991: 73).
торые усадьбы» (Айбабин 2003: 81). Однако материалы раскопок, проводивших-
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 79
№ 6. 2016

ся в 70— 80-е гт. XX в. в Херсоне, Бакле ся из похода в Европу. Их кочевья теперь раз­
(Рудаков 1975: 20— 32) и Алуште позволили мещаются в причерноморских и прикаспий­
внести коррективы в это традиционное мне­ ских степях. Именно к концу 30-х — началу
ние. Оказывается что при полном совпадении 40-х гг. XIII в. некоторые европейские авторы
вещевого материала из закрытых комплексов, (например, Марко Поло и Марино Санудо) от­
время бытования монет, найденных в сло­ носят завоевания Готии и Хазарии монголами
ях тотальных пожаров, не выходит за рам­ (Vasiliev 1936:163, прим 4,168).
ки 50— 60-х гт. XIII в. Первым на это обратил В апреле 1249 г. правившим Сугдеей сева-
внимание исследователь Баклы В.Е. Рудаков стом проводится перепись мужского населения
(Рудаков 1975: 23)13, а Х.-В. Байер, на осно­ (в это число, по-видимому, входили и жители
вании изучения письменных свидетельств, сельскохозяйственной округи города) с целью
предположительно отнёс завоевание (сило­ сбора дани для выплаты монголам. Именно та­
вой захват) монголами Сугдеи к 1262 г. (Байер ким образом исследователи интерпретируют
1995: 87)14. запись в «Синаксаре Сугдеи», где под 27 апре­
2. Изучение средневековых письменныхля значится: «В этот день освобожден от татар
источников, несмотря на их противоречи­ весь род людей вне города, и сосчитал севаст
вость и фрагментарность, всё-таки позволя­ народ, и нашли, что он составил восемь тысяч
ет реконструировать политические события и триста, в году 6757 от сотворения мира, и от­
20— 70-х гт. XIII в., освещающих основные мечался праздник» (Nixrm^onouÂou 1965:120,
этапы завоевания Таврики монголами. 27, § 12; Balard, Veinstein 1981:82; Байер 2005:
Первоначально их удары были направлены 204)17. Вероятно, что в это же время Херсон
на районы Восточного Крыма, прежде всего и Климаты Готии попадают в зависимость
на Сугдею, которая подверглась нападениям от монголов, которая выражалась в упла­
в 122315 и 1238 гт.16 В начале 1243 г. монго­ те ежегодной дани (Егоров 2008: 88; Мыц
лы во главе с Бату (1243— 1255) возвращают­ 1991: 72).
Состояние подчинённости поздневизан­
тийской Таврики монголам зафиксировано
13 Как отмечал В .Е . Рудаков, только одна монета в сочинении Гильома де Рубрука, который
из слоя пожара XIII в. на посаде городища Баклы от­
прибыл в Сугдею из Синопа 21 мая 1253 г.
носится к данному столетию. Это монета джучидского
хана Берке (1256— 1266), чеканенная в 1259 г. в Булгаре
В переводе Х.-Ф. Байера интересующий нас
с именем ан-Насира (Рудаков 1975: 22). фрагмент выглядит следующим образом:
14 Специально ещё раз (Мыц 1997: 66) обращаю
«За этими горами [Горный Крым] на север
внимание исследователей средневекового Крыма есть прекрасный лес на равнине, наполнен­
на точки зрения, высказанные в своё время В.Е . Руда­ ный источниками и ручейками, за этим ле­
ковым (1975) и Х.-В. Байером (1995), т.к. в дальней­ сом есть огромная равнина [Степной Крым],
шем участники дискуссии о дате разрушения в XIII в.
которая тянется на пять дневных переходов
монголами городов поздневизантийской Таврики ста­
раются их не замечать.
(per V dietas) до края этой провинции [а имен­
но Хазарии, Крыма] на севере, которая сужа­
15 В нотации «Синаксаря Сугдеи» под 27 января
1223 г. сделана запись: «В этот день пришли первые
ется, имея море на востоке и на западе, так
татары, 6731» (Nuoro^onouXou 1965: § 8). Очевидно, что есть один большой перекоп (fossatum —
о событиях этого времени сообщ ает и Рашид ад-Дин: ров — В.М.) от одного моря до другого.
«Уцелевшая часть кипчаков бежала в страну руссов. На этой равнине бывали команы (Comani),
Монголы зазимовали в той области, которая представля­ прежде чем пришли татары (Tartari), и при­
ла сплошные луга и поросли. Оттуда они напали на го­
род Судак» (Рашид ад-Дин 1952: 229; Бубенок 2003:
нуждали выше названные города и крепости
28). Более детальную картину представляет в своей (civitates predictas et castra [а именно Сугдею
«Хронике» современник событий Ибн ал-Асир (1160— (Soldaia) и сорок крепостей между этим го­
1233): «Придя к Судаку, татары овладели им, а жители родом и Херсоном (quadraginta castella inter
его разбрелись; некоторые из них со своими семейства­ Kersonam et Soldaiam)] платить им дань...»
ми и свои имуществом взобрались на горы, некоторые
отправились в море и уехали в страну Румскую» (Ти-
(Байер 2005: 203; Гильом де Рубрук 1997: 91).
зенгаузен 1884: 26).
16 В «Синаксаре Сугдеи» под 26 декабря 1238 г.
помещена лаконичная запись: «В этот день второй раз 17 А. К. Шапошников в коллективной моногра­
пришли татары, в 6747» (Nucrua^onouXou 1965: 120 фии предлагает следующий перевод данной приписки
§ 10). Марина Нистазопуло в своей публикации неверно на полях «Синаксаря»: «12. (за 27 апреля) в этот самый
определила дату как 1239 г., а вслед за ней эту ошибку день очистился от татар весь род людской вне города
повторили другие исследователи (например, Айбабин и севаст пересчитал народ и обнаружил 8 тысяч и три­
2003: 278; Гончаров 2009: 125), а также в своей моно­ ста, в году 6757 от сотворения мира, и (это было) тор­
графии Х.-Ф. Байер (Байер 2001: 162), который затем жественно отпраздновано (1249 г.)» (Могаричев и др.
внёс исправления (Байер 2005: 203, прим. 34). 2009: 282).
80 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

Данное свидетельство Рубрука особенно лаконичности и неясности (например, кем яв­


важно для рассматриваемой темы, так как пу­ лялись Тикитай Салик и Сунгур?), данная за­
тешественник, описывая драматическое поло­ метка имеет особое значение, т.к. явно свиде­
жение, в котором оказались «команы» (полов­ тельствует о необычайно драматических со­
цы) после появления в Хазарии монголов18, бытиях в истории Сугдеи 70-х гг. XIII в.
ни словом не обмолвился о разрушении «та­ Можно предположить, что этим походом,
тарами» византийских городов и крепостей. как и завоеванием столицы алан на Северном
Следовательно, пребывание и отъезд Рубрука Кавказе, руководил Ногай, ставший ещё
из Таврики (начало июня 1253 г.) можно счи­ при хане Берке (1256— 1266) беклярибеком
тать terminus post quern времени катастрофи­ и на протяжении 70— 90-х гг. XIII в. занимав­
ческих разрушений в Херсоне, Эски-Кермене, ший ключевые позиции в административном
Алуште, Бакле, Тепе-Кермене и др. аппарате Золотой Орды20.
С данного момента (начала лета 1253 г.) Согласно сведениям поздневизантийско­
и почти на протяжении четверти столетия го писателя Георгия Пахимера, область Готии
в Таврике письменными источниками не от­ была завоёвана Ногаем. Пахимер даёт ему
мечено каких-либо военных акций со сторо­ следующую характеристику, которая в пере­
ны монголов. Важнейшими по своим послед­ воде В. В. Латышева выглядит следующим
ствиям событиями 60-х гг. XIII столетия явля­ образом: «Этот Нога был могущественней­
лись восстановление Византийской империи ший муж из Тохаров (т.е. Татар), искусный
(15 августа 1261 г. Михаил VIII Палеолог тор­ в предводительстве войсками и опытный в де­
жественно въехал в Константинополь) и на­ лах. Он с огромными силами из соплеменных
чало генуэзской колонизации побережья Тохаров, которых они называют Мугулиями,
Таврики. К началу 70-х гг. XIII в. генуэзцы будучи выслан (правившими) у Каспийских
в Каффе учреждают консульство (Balard 1978: (ворот) начальниками племени, которых на­
118). Но успешному развитию их торговли зывают Капидами (ханами), нападает на се­
препятствует жёсткая конкуренция со сторо­ верные народы по Евксинскому (понту), ко­
ны старых торгово-ремесленных центров — торые в старину были подвластны Римлянам
Херсона и в особенности — Сугдеи, где после (т.е. Византии), а (потом), когда город был
1265 г. пытаются обосноваться и венециан­ взят и дела у Римлян стали в стеснённое поло­
цы. К тому же Сугдея, как и генуэзская Каффа, жение, сделались самостоятельными, остав­
находилась на расстоянии дневного перехода шись без повелителей. Явившись (туда), он
от формирующейся столицы Крымского улу­ без всякого труда присоединил и подчинил
са — Крыма (Солхата). их. Увидев, что (эти) земли плодородны и на­
3. К 1277 г. на юго-западной перифе­роды сами по себе достаточны для (образо­
рии Улуса Джучи оставались незавоёванны- вания) государства, он отлагается от послав­
ми часть Северного Кавказа и Горный Крым ших и присоединяет народы к себе. С тече­
(Херсон и Климаты Готии). В начале 1278 г. нием времени имевшие с ними сношения
при хане Менгу-Тимуре (1266— 1282) была за­ жители средиземных областей, а я говорю —
хвачена и разрушена столица алан — Верхний Аланы, Зихи, Готфы, Росы и разные сосед­
Джулат (Дедяков?). По всей вероятности, вес­ ние с ними народы, узнают их нравы, пере­
ной 1278 г. монголы осуществляют вторже­ нимают по привычке язык и одежду и де­
ние в горную часть Таврики. По свидетель­ лаются их союзниками. И немного спустя
ству «Сугдейского Синаксаря»: «28 мая 6786 напавший на них народ Тохарский увеличи­
(=1278). В этот день убиты Тикитай Салик вается до бесчисленного множества, и они,
и Сугур и все остальные жители Сугдеи тата­ куда бы ни пошли, делаются несокрушимыми
рами» (Nuoro^onouÂou 1965:123)19. При всей по своим силам, так что некоторые из преж­
них господ, по закону войны, пошедшие
18 В продолжение своего рассказа о топографии по­
луострова Рубрук пишет: «когда пришли татары, такое (за 28 мая) в этот самый день были убиты Тикитай Са­
большое количество коман вторглось в эту провинцию, лик и Сунгур... и все остальные сурожане татарами,
которые все бежали д о берега моря, что они съедали индикта 6, 6785-го го(да от сотворения мира) (1277 г.)»
себя друг друга, живые умирающих, согласно тому, (Могаричев и др. 2009: 285).
что рассказал мне какой-то торговец, который увидел,
20 Судьба Ногая, прежде всего, поражает сво­
что живые пожирали и раздирали зубами сырую плоть
им политическим долголетием. Появившись в среде
умерших, как псы — трупы» (Гильом д е Рубрук 1997:
элиты Улуса Дж учи ещ ё при Берке (1256— 1266), он
91; Байер 2005: 203).
смог пережить четырёх ханов: М енгу-Тимура (1266—
19 А. К. Шапошников предлагает несколько иной 1282), ТУда-Менгу (1282— 1287), Тула-Бугу (Телебугу)
перевод, но, самое главное, вносит корректировку (1287— 1291) и возвести на престол своего победителя
в дату, которая им устанавливается как 1277 г.: «52. Токгу (1291— 1312).
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 81
№ 6 . 2016

на них походом, как на отступников, не только 4


не одолели их, но и потерпели сильное пора-
жение, павши (в бою)» (Pachymeris 1835: 344; Одним из малых городских поздневизан­
цит. по: Веселовский 1922: 28). Однако, по за­ тийских центров (его площадь не превыша­
мечанию Н. И. Веселовского, данный фраг­ ла 1 га, а территория цитадели составляла
мент повествования очень скупого на хроно­ всего 1 акр (0,25 га), подвергшихся разруше­
логию Георгия Пахимера (Веселовский 1922: нию монголами в XIII в., является крепость
28) почти невозможно соотнести с реальны­ Алустон (рис. 2). Однако сохранившиеся
ми историческими событиями второй полови­ здесь следы разгрома не столь впечатляющи,
ны XIII в. как, например, в Херсоне или Эски-Кермене.
В результате похода Ногая в 1278 г. (?) Строения, в которых выявлены явные следы
оказались разрушенными византийские го­ пожара XIII в., открыты только в цитадели го­
рода (Херсон, Эски-Кермен, Сюйрен, Тепе- рода. Это жилые и хозяйственные помещения,
Кермен, Бакла, Алустон и др.)21, крепости а также руины небольшой церкви (рис. 2; 3).
(Исар-Кая, Чоргунский Исар, Камара, Кала- Открытый в цитадели Алустона хра­
Фатлар, Сарджик, Кокия-Исар, Алупка-Исар, мовый комплекс существовал на протяже­
Лимена-Кале, Панеа, Ореанда-Исар, Биюк- нии X— XV вв. Он неоднократно подвергал­
Исар и др.), монастыри (Басман, Пахкал-Кая, ся разрушениям, но затем восстанавливался
Пампук-Кая, Бойка и др.), а также сельские или перестраивался. После очередного пожа­
поселения (Лимена, Посидима и др.) — все­ ра, произошедшего на территории крепости
го порядка 70 средневековых населённых пун­ во второй половине — последней трети XI в.,
ктов. На всех этих памятниках выявлены слои церковь вскоре отстраивается, но в иных объ­
тотальных пожаров и катастрофических раз­ ёмах, и существует до катастрофы XIII в.
рушений. При строительных работах (предполо­
Находки, в основном это керамика XIII в., жительно на рубеже XI— XII вв.) ранний
обнаруженные в ходе археологических ис­ храм X в., стены которого были возведены
следований городов, крепостей, монастырей на глиняно-грязевом растворе, оказался разо­
и открытых поселений Таврики22, в основном бранным до основания (фрагментарно сохра­
аналогичны изделиям поздневизантийского нилась только северная часть здания). Вновь
Херсона, что указывает на общность культу­ возведённая церковь представляла собой одно-
ры региона. нефное строение размером 9,98 х 6,04 м с по­
Достаточно выразительные следы тоталь­ лукруглой апсидой, обращённой на северо-
ных пожаров, сопровождаемые материала­ восток (азимут 74°).
ми XIII в., выявлены при изучении так назы­ Стены новой церкви были сложены из бута
ваемых исаров Горного Крыма23. Некоторые на известковом растворе. При её возведе­
подвергавшиеся археологическому изучению нии в кладке использовалось большое коли­
памятники данной группы оказались одно­ чество фрагментов битой кровельной чере­
слойными. Наиболее показательными в этом пицы. Толщина несущих стен составляла
отношении являются находки 1979— 1980 гг. 0,93—0,98 м. В северной стене первоначаль­
на крепости Исар-Кая, где удалось исследовать но оставили широкий проём — 2,55 м. Но за­
три помещения (кузницу и два жилых строе­ тем его заложили относительно тонкой клад­
ния) XIII в. (Мыц 1987: 228— 245, рис. 1— 10). кой (ширина 0,47—0,50 м). От южной стены
церкви XII— XIII вв. сохранился только юго-
восточный фрагмент, сопряжённый с апси­
21 А. Г. Герцен и Ю. М. Могаричев на страни­ дой. При перестройке храма уровень пола по­
цах своей книги (Герцен, Могаричев 2016: 135— 138) высили на 0,10—0,15 м. Новое покрытие пола
предлагают особую судьбу для Кырк-Ера, который
они считают столицей крымских алан. По их мнению,
представляло собой плотную сплошную за­
город, несмотря на неоднократные погромы XIII в., ливку, состоящую из кладочного известково­
в том числе и захват Кырк-Ера в 1299 г. Ногаем, под­ го раствора.
чинился татарам не ранее 40-х гг. XIV при хане Джани- Ко второму строительному периоду отно­
беке (1342— 1357). сится сооружение в храме (впритык к южной
22 Из выявленных к настоящему времени 70 памят­ стене) большой гробницы, перекрытой тремя
ников этого времени, исследования разного характера плитами серого песчаника. Борта гробницы
и объёма осуществлялись на 43% из них, но кратко из­
оказались несколько приподнятыми над уров­
даны только 11 % имеющегося материала.
нем пола, а плиты перекрытия сверху залиты
23 Данные памятники XIII в., по всей видимости,
известковым раствором.
являлись поздневизантийскими каструмами. К настоя­
щему времени их известно в Горном Крыму около 30 В ходе исследования цитадели Алустона
(см. рис. 1). в 1987 г. (раскоп №9) частично или полностью
82 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

Рис. 2. План-схема крепости Алустон VI— XV вв.: 1 — цитадель города; 2 — Верхняя мечеть г. Алушты (XIX в.)
на территории древней крепости; 3 — башня Чатал-Куле («Рогатая башня»); 4 — башня Орта-Куле («Средняя
башня»); 5 — башня Аш ага-Куле («Нижняя башня»); а — руины строений XII— XIII вв., погибш их в п о ж аре XIII в.;
b — руины строений VI— XI, XIV— XV вв. Чертёж автора.

F ig. 2. Schematic plan of 6^— 15th centuries Aluston fortress: 1 — citadel; 2 — the upper mosque of Alushta (19th cent) on the
territory of the old fortress; 3 — Chatal-Kule tower (“The Homy Tower”); 4 — Orta-Kule tower (“The Middle Tower”); 5 — Ashaga-
Kule Tower (“The Lower Tower”): a — ruins of 12th— 13th cent structures destroyed by fire in the 13th cent.; 6 — ruins of 6th— 11
14th— 15th cent structures

раскрыто 14 жилых и хозяйственных помеще­ ний материал — XIV— XV вв. Это может ука­
ний (рис. 2; 3). Десять из них могут быть дати­ зывать на то, что их восстановили после ка­
рованы (на основании полученных находок) тастрофы XIII в. и продолжали использовать
XII— ХШ вв. (помещения №45, 46, 47,48, 51, в более позднее время.
54, 55, 56, 57, 58). Остальные (№49, 50, 52, В ходе раскопок цитадели, под современ­
53) содержали не только разрозненные фраг­ ным строительным мусором, обнаружены
менты керамики X— XIII вв., но и более позд­ остатки развалов каменных кладок средневе-
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 83
№6 . 2016

Рис. 3. Цитадель крепости Алустон. Ф р а гм е н т плана раскопа № 9 с руинами строений XII— XIII вв., погибших
в пож аре XIII в. (чертёж автора).

F ig. 3. Aluston fortress citadel. Fragment of plan of dig no. 9 with ruins of 12th— 13th cent, structures destroyed by fire in 13th cent
(drawing by the author).

ковых домов, насыщенных остатками пожара. мещения — 4,10— 4,15x3,10— 3,15 м. Вход,
Здесь встречались не только скопления дре­ шириной 0,98 м, располагался у западно­
весного угля, но и доски, а также обгорелые го угла. Имел каменный порог. Ввиду того,
балки перекрытий. Особенно выразительные что пол помещения находился ниже уровня
следы пожара открыты в помещениях XII— улицы, в него спускалась каменная лестница.
XIII вв. Во многих местах поверхность грун­ Поверхность пола исследовать не удалось, так
тового пола приобрела красно-кирпичный как в 0,50 м ниже уровня улицы проступила
или оранжевый оттенок. Даже стены до­ вода.
мов, сложенные на глиняно-грязевом рас­ Ввиду неполно проведённых исследова­
творе, получили жёлто-оранжевую окраску. ний, раскопки в помещении №45 дали относи­
Толщина слоя пожара и последовавшего раз­ тельно немного находок. Все они происходят
рушения стен строений местами достигала из слоя каменного завала (общая толщина око­
1,20 м (в среднем составляла 1,10 м). ло 1,80 м), образовавшегося внутри строения
Помещение №45(рис. 3). Полуподваль­
в результате пожара. Здесь найдена небольшая
ного типа. Стены сложены из плотно подо­ коллекция железных предметов в виде моты­
гнанных бутовых камней средних и неболь­ ги, зубатки для расчёсывания волокон льна,
ших размеров на глиняно-грязевом растворе. цапки и наконечника копья.
В качестве забутовки использовался мел­ На глубине 1,0— 1,60 м у западной стены
кий бут, фрагменты кровельной черепицы помещения найден целый тонкостенный ко­
и стенок пифосов. Ширина кладок различ­ ричневоглиняный пифос небольших разме­
на и составляла 0,50— 0,75 м (в среднем до­ ров (рис. 6). Его высота 0,75 м, диаметр туло-
стигала 0,63 м )24. Внутренние размеры по­ ва 0,52 м. Корпус яйцевидный, дно плоское
диаметром 0,165 м, горло невысокое, диа­
метр венчика 0,195— 0,204 м. В основании
24 Открытые на территории цитадели стены хо­горла помещён налепной валик с насечками;
зяйственных строений сложены из разномерного бута
по тулову проведена одинарная волнистая ли­
на глиняно-грязевом растворе и обладают примерно
одинаковыми параметрами. Их ширина в среднем
ния. Несколько ниже местонахождения этого
составляла 0,65, 0,80, 0,95 м, что соответствует 2, пифоса в пол помещения были вкопаны ещё
2,5 и 3 византийским футам. два сосуда относительно больших размеров.
84 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

Рис. 4. Цитадель крепости Алустон. Ф о то раскопа Рис. 5. Раскоп № 9, помещения № 45 и № 47 в ходе


№ 9 в ходе работ 1987 г. Вид с севера и сверху (фото р а ско п о к 1987 г. Вид и ю га и сверху (фото автора).
автора).
Fig. 5. Dig no. 9, structures no. 45 and 47 during the digs in
Fig. 4. Aluston Fortress Citadel. Photo of dig no.9 during the 1987. View from the south and above.
works in 1987. View from the north and above.

Венчики данных пифосов покрывались ка­


менными крышками.
В слое завала найдены фрагменты розо­
воглиняной амфоры XII— XIII вв. с веретено­
образным туловом и высоко поднятыми дуго­
видными ручками, один небольшой горшочек
(рис. 7: 3) и пять кувшинчиков (рис. 8:1, 2, 4,
5,6).
Помещение Ns46. Входит в анфиладу
строений, примыкающих к оборонительной
стене VI в. (рис. 2; 3). Ранневизантийская кур­
тина для восьми открытых вдоль неё помеще­
ний служила одновременно им и восточной
стеной. В плане имеет форму неправильно­
го четырёхугольника со сторонами размером
2,60— 2,75 x 4,20—4,35 м. Вход в помещение
шириной 1,20 м находился у юго-западного
угла. Слой завала, перемешанный с обгорев­
шими деревянными конструкциями, залегал
на земляном полу. Его толщина составляла Рис. 6. Помещение № 45, тонкостенны й коричневогли­
около 1,0 м. Непосредственно на полу (рис. 9) няный пифос XIII в. in situ. Вид с севера (фото автора).
найдено пять амфор, горшки и кувшины, из­
Fig. 6. Structure no. 45, a thin-walled brown clay pythos of 13th
делия из кости и бронзы. cent, in situ. View from the north.
Амфоры относятся к трём типам: 1) с вну­
тренней бугристой поверхностью (рис. 10:
5)25; 2) три сосуда с грушевидным туловом и дуговидными ручками (рис. 11: 1, 2, 4; 12:
2 )26; 3) небольшая амфора с конусовидным

25 Сосуд склеен полностью из множества облом­


тулова процарапаны граффити в виде трёх букв грече­
ков. Черепок в изломе розовый, поверхность покры­
ского алфавита «туер», двух греческих букв Д («дельт»)
та бело-зелёным ангобом. Дно плоское, массивное,
или треугольников, соприкасающихся вершинами,
диаметром 16 см. Горло выполнено в форме раструба,
и одно граффити в виде «птичьей лапы».
венчик не выделен (диаметр 8,9 см). Диаметр тулова
36 см, высота сосуда 62 см. У основания горла по сы­ 26 Одна из амфор этого типа отличается свои­
рой глине проведена волнистая линия. В верхней части ми небольшими размерами (рис. 12:2). Ещё в древности
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 85

Рис. 7. Горшки из слоя п о ж а р а XIII в. (1 , 2 — помещение № 46; 3 — помещение № 45) и сосуд XIV— XV вв. (4 —
из помещ ения № 52) (рисунок автора).

Fig. 7. Pots from the fire layer of 13th cent (1,2 — structure no. 46; 3 — structure no. 45) and 14th — 15th cent vessel (4 — from
structure no. 52).

туловом (рис. 12: 6)27. Из других керамиче-


у неё были отбиты ручки и горло, но сосуд продолжали
использовать в хозяйстве — он оказался наполненным
зерном пшеницы. Верхняя часть сосуда имеет частое
из ярко-оранжевой глины (рис. И : 4). Поверхность со­
рифление и покрыта белым ангобом. Высота амфоры
суда покрыта светлым ангобом. Верхняя часть тулова
без ручек 41,5 см, диаметр тулова 30 см. У основания
бороздчатая. Дно конусовидное и слегка заострено.
горла процарапано чёткое граффити в виде буквы р, что,
Высота амфоры с ручками 66 см (без ручек 61 см), диа­
вероятно, могло обозначать цифру «2». Две другие ам­
метр тулова 47 см. На верхней части тулова нанесены
форы с дуговидными ручками и грушевидным туловом
знаки-граффити в виде пентаграммы, двух треугольни­
сравнительно больших размеров (рис. 11:1, 2 ,4 ). Одна
ков с соприкасающимися вершинами, различных по­
из них (на рисунке представлено её изображение с двух
лос и однострочной небрежно выполненной надписи
сторон (рис. 11: 1, 2) сформована из красной глины.
на греческом языке: ecoxvm (?).
Высота с ручками 61 см, диаметр тулова 44 см. Венчик
слабо выражен, его диаметр 7 см. Ручки массивные, 27 Данный тип амфор относится к числу редких.
слегка уплощены и профилированы с внешней сторо­ Ещё в древности у сосуда был отбит венчик и верхняя
ны валиком. Одна ручка была отбита ещё в древности. часть ручек, но его продолжали использовать в хозяй­
Верхняя часть тулова покрыта частыми бороздками. стве. Черепок в изломе светло-красный с серо-жёлтым
На поверхности сосуда видны следы жидкого бело­ оттенком и с блёстками. Корпус конусовидный с ж е­
го ангоба. На тулове были нанесены многочисленные лобками. Дно вогнутое, внутрь сосуда. Высота туло­
знаки-граффити, среди которых определяется буква р, ва 27 см, диаметр горла 4,8 см, диаметр дна 6,5 см,
два знака в виде треугольников (Д) соприкасающихся диаметр тулова 13,2 см. В горле просверлено два от­
вершинами и различных полос, образующ их непонят­ верстия для подвешивания. Ручки плоские, шириной
ные символы. Другая амфора этого типа сформована 1,4 см. В верхней части тулова процарапано граффити.
86 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

Рис. 8. Кувшины из слоя по ж а р а XIII в. в крепости Алустон (рисунок автора).

F ig. 8. Jars from the fire layer of 13th cent in Aluston Fortress (drawing by the author).

ских находок следует отметить коричнево­


глиняный кувшинчик (рис. 8: 7) и два тон­
костенных горшка (рис. 7: 1, 2). В полу по­
мещения оказались вкопанными восемь
гладкостенных относительно небольших пи­
фосов (рис. 3; 13). Четыре из них примерно на­
половину были заполнены обугленными зёр­
нами пшеницы и льна. Четыре других сосуда,
видимо, предназначались для воды или вина.
Размеры сосудов: высота от 87 до 115 см,
диаметр тулова от 60 до 80 см, диаметр
венчиков — 35— 48 см. Сверху горлови­
ны всех пифосов покрывались каменными
крышками.
Помещение Nq47 (рис. 3; 5) имеет фор­
му неправильного четырёхугольника с раз­
новеликими сторонами. Его размеры:
2,75— 3,0x3,10— 3,35 м. Стены сохранились
на высоту 0,80— 1,05 м. Вход шириной 0,85 м
располагался в западном углу. К восточной
стене вплотную пристроена ещё она кладка
Рис. 9. Ф р а гм е н т слоя по ж а р а XIII в. в помещении (её протяжённость 2,0 м, ширина — 0,60 м).
№ 46: амфоры и венчик пифоса, накры ты й каменной Назначение данного сооружения остаёт­
крышкой. Вид с северо-востока (фото автора). ся неясным: вероятно, оно служило платфор­
мой лестницы, по которой подымались на вто­
F ig. 9. Fragment of the fire layer of 13th cent in structure
no. 46: amphorae and rim of pythos covered with a stone lid. рой этаж, а может быть, подтирала восточную
View from the north-east (photo by the author). стену помещения.
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 87
№ 6. 2 016

Рис. 10. Амфоры XIII в. из слоя по ж а р а в крепости Апустон (рисунок автора).

Fig. 10. Amphorae of 13th cent, from the fire layer in Aluston Fortress (drawing by the author)..

Глиняный пол перекрывал слой каменного почти целыми. Среди них формой и орнамен­
завала (его сохранившаяся толщина достигала тацией выделяется маленький коричневогли­
1,0 м), образовавшийся в результате пожара. няный кувшинчик, украшенный горизонталь­
В слое горения и завала найдены фрагменты ными врезными линиями и вертикально про­
красноглиняных амфор с дуговидными ручка­ ведённой волной. В основании ручки в виде
ми и грушевидным туловом, горшков, кувши­ креста по сырой глине сделано четыре вмяти­
нов XII— XIII в. Несколько сосудов найдены ны (рис. 8: 3). К числу особенно редких нахо-
88 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

Рис. 11 . Амфоры ( 1 ,2 ,4 ) и пифос (3) из слоя п о ж а р а XIII в. в цитадели крепости Алустон (рисунок автора).

Fig. 11 . Amphorae (1,2,4) and pythos (3) from the fire layer of 13th cent in the Citadel of the Aluston Fortress (drawing by the
author).

док следует отнести обнаруженную в слое по­ керамики, представленный 28 сосудами (та­
жара большую воронку с петлевидной ручкой релками, чашами, вазами, кубками). Причём
(рис. 12: 3). в комплексе оказалось примерно равное коли­
Однако из всего числа керамических на­ чество красноглиняных и белоглиняных сосу­
ходок в слое пожара помещения особый ин­ дов. Красноглиняные изделия по белому анго­
терес представляет комплекс столовой полив­ бу покрыты светло-зелёной и светло-жёлтой
ной красноглиняной и белоглиняной поливной (золотистой) поливой (рис. 14:1,2,4; 15:2— 4).
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 89
№6. 2016

Рис. 1 2 . Амфоры ( 1 ,2 ,6 ) и воронки ( 3 ,4 ,5 ) из слоя п о ж а р а XIII в. в цитадели крепости Алустон (рисунок автора).

F ig . 1 2 . Amphorae (1,2,6) and funnels (3,4,5) from the fire layer o f 13th cent in the Citadel of the Aluston Fortress (drawing by
the author).

Орнамент, выполненный в технике «сгаффи- Белоглиняная посуда представлена разно-


то», довольно простой: концентрические врез- образными по размерам и форме чашами, куб-
ные окружности, волнистые линии, сочетаю- ками, двуручными вазами, тарелками (рис. 16;
щиеся с прямыми и сходящиеся к центру. 17). Глубокие чаши и кубки в основном ор-
90 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2 016

наментированы только с внешней стороны.


Рисунок выполнен зелёными и коричневыми
тонами, покрытыми светло-зелёной и светло-
жёлтой прозрачной глазурью. Роспись в виде
«листьев» с острым краем или в виде «запя­
тых». Подобным образом украшены и двуруч­
ные вазы (рис. 16:8). На внутреннем поле неко­
торых тарелок и глубокой чаши помещены
изображения различных животных: «барсов»,
«медузы», «морской звезды», «утёнка» и «го­
лубя» (рис. 16:1, 2, 5— 7; 17: 1— 3).
Особое место в группе поливной керами­
ки из помещения №47 занимает белоглиня­
ная тарелка с люстровым покрытием рисунка
(рис. 17: 4). Всё внутреннее поле изделия за­
полнено пышным растительным орнаментом
в виде четырёхлепесткового цветка. Между
«лепестками» помещены четыре «бутона».
Окраска рисунка светло-коричневого тона
(на обгоревшей части сосуда рисунок чёрного Рис. 13. Помещение № 46, пифосы XII— XIII вв. о ткр ы ­
цвета). Лепестки цветка и заполняющий про­ тые под полом. Вид с северо-востока и сверху (фото

межутки орнамент дополнительно украше­ автора).

ны тонкими спиралями и дугами. Данное из­


F ig . 13. Structure по. 46, pythoi of 12th— 13th cent found
делие, по-видимому, иранского производства under the floor. View from the north-east and above (drawing by
и может быть отнесено к XIII в.28 the author).
В земляной пол помещения было вкопа­ гладкостенных пифосов. Сосуды размещались
но 12 пифосов. Кроме того, в юго-восточном вдоль стен и в центре помещения. Некоторые
углу стоял небольшой целый сосуд29 (рис. 3; пифосы оказались раздавленными рухнувши­
11: 3). Все пифосы сравнительно небольших ми во время пожара стенами строения. Слой
размеров, располагались вдоль стен и в цен­ завала был насыщен следами горения дере­
тре помещения. Большая часть сосудов оказа­ вянных конструкций. В нём найдены разроз­
лась разбитой при обрушении стен строения. ненные фрагменты амфор, кувшинов и горш­
В двух пифосах найдены обугленные зёрна ков XIII в. В пифосах хранилось зерно: в дон­
пшеницы и овса. Примерно в центре помеще­ ных частях найдено небольшое количество
ния стоял вкопанный гладкостенный пифос обуглившихся зёрен пшеницы. Все сосуды на­
высотой 1,20 м с диаметром тулова 0,95 см крывались каменными крышками.
(рис. 3). Помещение Ns51. Имеет почти треуголь­
Кроме керамики, в слое завала и в пожа­ ную в плане форму (рис. 3). С юга примыка­
ре найдено несколько предметов из кости, ет к помещению №47 и было к нему пристро­
два пряслица из розового шифера, стеклян­ ено (очевидно, помещения №45, 47 и 51 об­
ная бусина, свинцовые кольца для рыболов­ разовывали единый жилой и хозяйственный
ной сети. комплекс). В глиняно-земляной пол был вко­
Помещение №48 (рис. 3). Примыкало пан (со смещением к западу) гладкостенный
к оборонительной стене. Размеры пифос. Его венчик накрывала каменная пло­
1,80— 2,10 х 4,0— 5,0 м. Вход, шириной 0,95 м, ская круглая крышка. На поверхности пола
располагался в юго-западном углу. Пол в поме­ залегал слой завала (его толщина достигала
щении глиняный. В него было вкопано шесть 1,30— 1,40 м), перемешанный с рыхлым золи­
стым грунтом. В нём найдены разрозненные
фрагменты керамики XII— XIII вв., костей до­
28 Внешний диаметр тарелки составляет 25,5 см, машних животных. На участке раскопок по­
высота 6 см, кольцевой поддон низкий, его диаметр
мещения №51 ярко выраженных следов пожа­
7.5 см.
ра не выявлено, хотя в слое завала встречено
29 29 Сосуд коричневоглиняный тонкостен­
значительное число древесного угля и золы.
ный, неорнаментированный. Корпус яйцевидный,
тщательно заглажен. Высота 68 см, диаметр тулова В слое завала найден кувшин, красноглиняная
48.5 см. Горло относительно высокое с плавно отогну­ поливная чаша XIII в. (рис. 14: 3), рыболов­
тым венчиком, высота горла 7— 8 см, диаметр венчика ный крючок, бронзовая крышка от сосуда, ко­
19 см. Изделие интересно тем, что это самый миниа­ стяная рукоять ножа, костяная трубка с круг­
тюрный пифос из обнаруженных в ходе раскопок в кре­
лыми отверстиями, изделие, изготовленное
пости Алустон.
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 91
№ 6 . 2016

Рис. 14. Красноглиняные поливные чаши из слоя по ж а р а XIII в. в цитадели крепости Алустон ( 1 , 2 , 4 — помеще­
ние № 47; 3 — помещение № 51) (рисунок автора).

F ig . 14. Red-day glazed cups from the fire layer of the 13th cent in the Citadel of the Aluston Fortress (1,2,4 - structure no. 47; 3 -
structure no. 51) (drawing by the author).

из рога животного. В целом весь обнаружен­ земляной пол было вкопано пять пифосов.
ный на полу и в слое завала материал не выхо­ Все сосуды гладкостенные, венчики накрыва­
дит за пределы XIII в. лись плоскими круглыми каменными крыш­
Помещение N°54(рис. 3). ками. На глиняном полу каких-либо предме­
Находится
между помещениями №46 и 48. Размеры тов не найдено. Однако в слое завала, насы­
2,10 х 5,0— 5,10 м. Вход, шириной 0,75 м, рас­ щенном остатками горения и перекрывавшем
полагался в северо-западном углу. В глиняно­ пол помещения, обнаружены разрозненные
92 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

Рис. 1 5. Красноглиняная поливная тарелка (1) и чаши (2— 4) из слоя по ж а р а XIII в. в крепости Алустон (1 — рас­
коп № 10; 2— 4 — раскоп № 9, помещение № 47) (рисунок автора).

Fig. 15. Red-day glazed plate (1) and cups (2— 4) from the fire layer o f the 13th cent in the Aluston Fortress (1 — dig no. 10;
2— 4 — dig no. 9, structure no.47) (drawing by the author).

обломки черепиц-керамид (использовались era покрыто рифлением и светлым ангобом


в кладке), фрагменты амфор XII—XIII вв. (рис. 1 2 :1)30. Необычность данного сосуда за­
с дуговидными ручками и грушевидным ту- ключается в том, что он сформован из белой
ловом, с веретенообразным туловом, корич­ (каолиновой с желтоватым оттенком) глины.
невоглиняных кувшинов, горшков и прочих Все сосуды этого типа, когда-либо встречав-
керамических изделий. Особенно интересна
здесь находка небольшой белоглиняной ам­
форы с грушевидным туловом и дуговидны­ 30 Высота амфоры с ручками около 42 см, диаметр
тулова 29 см. Ручки в сечении овальные, горло в виде
ми ручками (залегала в слое завала на глу­ раструба с плавно отогнутым венчиком. Донная часть
бине 0,40—0,60 м от современной дневной не сохранилась, но, по всей видимости, она была кону­
поверхности). Тулово сосуда в верхней ча- совидной.
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 93
№ 6 . 2016

Рис. 16. Белоглиняные поливные сосуды, обнаруженны е в слое п о ж а р а XIII в. помещения № 47 (рисунок автора).

Fig. 16. White-day glazed vessels found in the fire layer of the 13th cent in structure no. 47 (drawing by the author).
94 В. Л. Мыц Stratum plus

№6 . 2 0 1 6

Рис. 1 7. Белоглиняные поливные изделия (1 ,2 ,3 , 5) и люстровая тарелка (4) из слоя п о ж а р а XIII в. в помещении
№ 47 (рисунок автора).

Fig. 17. White-day glazed items (1 ,2 ,3 ,5 ) and lustre plate (4) from the fire layer of the 13th cent in structure no. 47) (drawing by
the author).

шиеся при раскопках средневековой Алушты, мыкало к оборонительной стене. Его раз­
изготовлены из красной или оранжевой (раз­ меры 2,0— 2,20x4,85— 5,0 м. Вход шири­
личных оттенков) глины. Помещение №54, ной 0,75—0,80 м находился в юго-западном
вероятно, погибло в пожаре XIII в. углу. Пол представлял собой плотно утрам­
Помещение Nb55 (рис. 3) расположе­ бованную глиняно-земляную поверхность.
но между помещениями №48 и 49 и при­ Особенностью помещения является то, что
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 95
№6 . 2016

в нём отсутствовали пифосы. Поверхность


пола оказалась на 0,40— 0,45 м ниже уровня
порога. Поэтому в помещение вела лестни­
ца, состоявшая из двух ступеней, сложенных
из крупного бутового камня (высота ступе­
ней 0,20— 0,25 м). Пол помещения перекры­
вал слой завала от рухнувших стен строения.
Завал был слабо насыщенным остатками горе­
ния, хотя в нём и встречались отдельные фраг­
менты обгоревших деревянных конструкций.
В слое завала найдены разрозненные фраг­
менты керамики XII— XIII в.: обломки амфор,
черепицы, стенок пифосов, кувшинов, горш­
ков. Единичным археологически целым изде­
лием оказалась небольшая коричневоглиняная
воронка с петлевидной ручкой (рис. 12:4— 5).
Помещение Ns56(рис. 3) необычайно ма­
лых размеров (1,20— 1,35x3,0— 3,15 м), так
как образовано при сооружении стен, пере­ Рис. 18. Амфора XII— XIII вв. с веретенообразным
крывших проход по 1 Продольной улице. туловом и дуговидны ми ручкам и в помещении № 56
С помещением №48 соединено общим про­ (фото автора).
ходом шириной 0,95 м. В помещении обна­
ружено три пифоса. Один, небольших разме­ F ig . 1 8 . Amphora o f the 12th— 13th cent with a fusiform body
and arcuate handles in structure no. 56 (drawing by the author).
ров, стоял у южной стены и оказался разби­
тым, а два других были вкопаны в пол. Один №57 погибло в пожаре одновременно с поме­
из сосудов (относительно больших разме­ щениями №46 и 54.
ров) располагался у северной стены, а дру­ Помещение N°58 (рис. 3). Сохранилось
гой, небольшой по объёму — частично по­ частично, так как его северо-западная часть
вреждён в древности. Поэтому его венчик для оказалась полностью разрушенной при воз­
скрепления по краю обмазали жидким извест­ ведении юго-восточной апсиды храма в 1411
ковым раствором. Все сосуды оказались пу­ (?) г. Реконструируемые размеры помещения
стыми. В слое завала помещения (его толщи­ составляют примерно 3,0x4,15 м. Северо-
на — 1,15— 1,30 м) были найдены обломки ке­ восточная и юго-западная стены сохранились
рамики XII— XIII вв. Кроме того, здесь найден фрагментарно. В помещении найдено четыре
втульчатый костяной наконечник стрелы и за­ пифоса. Один стоял в северо-восточном углу,
готовка для кистеня из массивной кости. При а три сосуда располагались примерно в цен­
выборке заполнения ямы, в которую были тральной части помещения. В этих трёх пифо­
установлены пифосы (на глубине 1,0— 1,30 м сах найдены остатки запасов обуглившегося
от уровня пола), найдена целая амфора с вере­ зерна (пшеницы и овса). Слой каменного зава­
тенообразным туловом и дуговидными ручка­ ла, перекрывавший глиняный пол помещения,
ми (рис. 10:4; 18). был насыщен остатками горения (уголь, об­
Помещение Nb57 (рис. 3) размером ломки деревянных конструкций). Помещение,
1,25— 1,35 х 3,75— 3,85 м. При его сооружении очевидно, погибло в пожаре XIII в. одновре­
оказалась перегорожена часть 1 Продольной менно с помещениями №46, 54, 57 и др.
улицы цитадели. Сообщалось с помещениями На остальной территории крепости
№46 и 54, с которыми образовывало единый Алустон, подвергавшейся археологическому
хозяйственно-жилой комплекс. Пол в помеще­ изучению на протяжении 1984— 1994 гг. (рас­
нии был частично вымощен крупными фраг­ копками раскрыта площадь более 4000 кв. м),
ментами стенок пифосов, черепицы-керамиды не встречено закрытых комплексов XIII в.
и плоскими камнями. Вероятно, это остат­ В XIV— XV вв. все более ранние строения
ки вымостки улицы, которую перегородили подверглись нивелировке или перестройке.
при создании помещения. Никаких предметов Тем не менее, следует отметить, что
на уровне пола не обнаружено, если не счи­ на всей открытой раскопками площади па­
тать находки разрозненных фрагментов кера­ мятника повсеместно встречались разроз­
мических изделий XII— XIII вв., происходя­ ненные фрагменты керамических изделий,
щих из слоя каменного завала. Слой завала а иногда и целые предметы XII— XIII вв.
был насыщен остатками горения в виде дре­ со следами пребывания в сильном пожа­
весного угля и золы. Вероятно, помещение ре. Некоторые из них относятся к числу ред-
96 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

Рис. 20. Красноглиняная поливная тарелка XIII в. с сю­


жетной росписью (Алустон, 1988 г., помещение №67,
к. о. 720, верхний слой) (рисунок автора).
Рис. 19. Красноглиняная поливная чаша XIII в. с поли-
хромной росписью и изображением павлина (Алустон, Fig. 20. Red-clay glazed cup of the 13th cent with polychrome
1984 г., раскоп №5, слой 1, к о . 516) (рисунок автора). painting and image of peacock (Aluston, 1984, dig no. 5, layer 1,
k.o.516.) (drawing by the author).
Fig. 19. Red-day glazed plate of the 13th cent with a narrative
painting (Aluston, 1988, structure no. 67, k.o. 720, the upper
layer) (drawing by the author). Из группы нумизматических находок осо­
бый интерес представляет золотой перпер ни-
ких, как, например, чаша с павлином (рис. 19) кейского императора Иоанна III Дуки Ватаца
или даже раритетных находок. Таковым сле­ (1222—1254) (Мыц, Адаксина 1999: 124,
дует считать блюдо с художественным изо­ рис. 2а, Ь). Данная находка происходит из рас­
бражением Василия Дигениса и его пре­ копа №9 (цитадель византийского Алустона)
красной возлюбленной Евдокии, дочери ви­ и обнаружена в помещении №99 (раскоп №9
зантийского стратига Дуки (Адаксина 1995: в цитадели византийского Алустона) у восточ­
188—193) (рис. 20). ной стены здания. Строение было возведено
Из слоя гибели в XIII в. поздневизантий­ в XIII в. и сильно пострадало во время пожа­
ского Алустона происходит семь византий­ ра, после которого слой завала и горения раз­
ских монет XII—XIII вв.: три из них (пло­ бирался в начале XIV (?) в. Монета найдена
хой сохранности) условно определяются, под полом дома XIV—XV вв. вместе с остат­
как чеканенные до XIII в. Одна, диаметром ками неубранной части пожара, приведшего
22 мм, представляет литую бронзовую моне­ к разрушению здания, произошедшего в по­
ту Херсона с монограммой «Рсо» и по сопут­ следней трети XIII в.
ствующему материалу может быть отнесена Ещё один перпер, относящийся к че­
к XIII в. В помещении №47 (рис. 3) на дне пи­ кану Никейской империи, принадлежит
фоса №5 была найдена медная монета (те- сыну Иоанна III Дуки Ватаца — Феодору II
тартерон), чеканенная в Константинополе Ласкарису (1254—1258). Он происходит
во время правления Андроника I Комнина из слоя гибели Эски-Кермена31, датируемо­
(1183—1185). Помещение №47 погибло го последней третью XIII в. (Веймарн 1982:
в XIII в., следовательно, данная монета при­
мерно на 100 лет «отстаёт» от реального вре­
31 А. И. Айбабин критически относится к предпо­
мени гибели городского дома, располагавше­ лагаемой мной возможности разрушения Эски-Кермена
гося в цитадели Алустона, и находилась в об­ Ногаем в 1278 г., так как об этом умалчивают известные
ращении относительно длительное время. письменные источники (Айбабин 2014: 2 4 5 ,2 4 9 ).
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 97
№6 . 20 1 6

76)32. Это может указывать на одновремен­ оранжевого и имеет различные по насыщен­


ность произошедшей в юго-западной части ности включения частиц слюды, кварца и кар­
полуострова катастрофы. боната. К тому же встречаются и амфоры, из­
Наличие в слое пожара Алустона монеты готовленные из каолиновой (белой) глины.
Иоанна III Дуки Ватаца (1222—1254), а в слое Только материалы Алушты по данным при­
гибели Эски-Кермена перпера Феодора II знакам позволяют говорить о том, что амфо­
Ласкариса (1254—1258) и тот факт, что ры «типа 23» или «класса 45» поступали как
Рубрук, прибывший в Сугдею 21 мая 1253 г., минимум из 4—5 центров. Хотя не стоит ис­
не только умалчивает о разрушении монгола­ ключать, что при их изготовлении старались
ми византийских городов, но отмечает суще­ имитировать или подражать изделиям одно­
ствование между Херсоном и Сугдеей 40 кре­ го центра. К тому же следует отметить, что
постей, могут свидетельствовать о том, что ка­ подобные амфоры в слоях XIV в. Алустона
тастрофа произошла не ранее этого времени, встречались исключительно в виде разрознен­
т.е. второй половины 50-х гт. XIII в. ных обломков. Это указывает на прекращение
Традиционно в качестве датирующего ма­ их поступления на рынок города в XIV в.
териала исследователи привлекают амфоры, II. Следующую по численности группу
поливную керамику и нумизматический мате­ составляют амфоры с вытянутым веретено­
риал. Амфоры XIII в. из слоя пожара Алустона образным туловом, покрытым частыми бо­
относятся к четырём типам. роздками. У них массивные высоко поднятые
I. Особенно многочисленны (как архе­над валикообразнымвенчиком ручки. Черепок
ологически целые, так и фрагментирован­ обычно ярко красный. Встречаются сосуды
ные) круглодонные сосуды с грушевид­ двух размеров и объёмов: от 1до 4,5 л (рис. 10:
ным желобчатым туловом, коротким горлом 1—4). А. Л. Якобсон считал данные амфоры
и высоко поднятыми дуговидными ручками «местной формой», так как они за пределами
(рис. 11: 1, 2, 4; 12: 1, 2). Эти амфоры по хер- Северного и Западного Причерноморья встре­
сонесской классификации 1971 г. относятся чаются редко (Якобсон 1979: 111, рис. 68:
к типу 23 (Антонова и др. 1971: 94), а по ти­ 5—8). Однако в Крыму они были явно при­
пологии 1995 г. — классу 45 (Романчук и др. возными, однако центр их производства точ­
1995: 73—77). Обычно датируются в ши­ но не установлен. Время бытования обычно
роких пределах — XII—XIV вв. (Якобсон ограничивают XII—XIII вв. (Антонова и др.
1979: 111—112, рис. 69: 1, 4). Место их про­ 1971: 93, рис. 24).
изводства носит дискуссионный характер. III. Амфоры с внутренней бугристой по­
Например, И. В. Волков считает, что они про­ верхностью имеют массивное плоское дно,
изводились в Трапезунде, откуда транспор­ массивные ручки, горло в виде раструба.
тировались в качестве винной тары в раз­ Поверхность покрыта белым (иногда с зе­
ные районы Причерноморья (Волков 1989: лёным отливом) ангобом. Черепок плот­
91), а Н. Гюнзенин локализует их изготов­ ный розово-красный с включением известко­
ление в Ганосе (Gunsenin 1994: 167—178). вых частиц. По этому признаку данные сосу­
Полагаю, что обе точки зрения представляют ды (тип 24 по херсонесской классификации
собой крайние суждения, которым противоре­ 1971 г. (Антонова и др. 1971: 95) и класс 52
чит встречаемая единовременно в слоях по­ по классификации 1995 г. (Романчук и др.
жаров вариабельность не только форм сосу­ 1995:83—88)) относят кизделиям мастерских
дов, но и характер использованной при их из­ Херсонеса XII—XIV вв. А. Л. Якобсон считал,
готовлении глиняной массы. Черепок изделий что за пределами Юго-Западного Крыма дан­
варьируется от кирпично-красного до светло­ ные амфоры не встречаются (Якобсон 1979:
113). Однако в настоящее время их находки
известны на Тамани, где они неизменно со­
32 Помимо монеты Феодора III Ласкариса в слоепутствуют находкам амфор II и III типов.
пожара обнаружены и три серебряные монеты Сель- IV. Данный тип амфор встречается
джукидов Рума, чеканенные в 1221/2 и 1227/8 гг.
крайне редко в слоях XII—XIII вв. и представ­
от имени султана Ала ад-Дина Кай Кубада I (1220—
1237). Современный исследователь города на плато
лен единичными экземплярами. Видимо, по­
Эски-Кермен А. И. Айбабин указывает, что при рас­ этому он не вошёл ни в одну из классифика­
копках 2003— 2008 и 2013 гг. в слое пожара найде­ ций Херсонеса. А. Л. Якобсон обратил внима­
ны 23 византийские и херсоно-византийские моне­ ние на наличие данных сосудов и описывал их
ты V — XIII вв., но среди них относительно уверенно
как «амфоры со сравнительно узким, кониче­
к чеканке от начала XIII в. и д о 1260-х гг. можно от­
нести только две херсоно-византийские бронзовые мо­
ским крупнобороздчатым туловом (дно скруг­
неты с монограммой «ро» диаметром 22 мм (Айбабин лено), с довольно высоким горлом и ручками,
2014: 245; Алексеенко 199 6 :1 8 9 — 190). нижним концом прикреплёнными кплечикам,
98 В. Л. Мыц Stratum plus

№6 . 2 016

верхним — к верхней части горла» (Якобсон относятся к 5 группе (Якобсон 1979: 133,
1979: 75, рис. 43: 16). По характеру желобча- рис. 83; Голофаст, Рыжов 2003: 206—207,
тости он определял дату этих амфор в преде­ рис. 10). А. И. Романчук на материалах рас­
лах IX—X вв. (Якобсон 1979: 43). Однако ам­ копок Портового района Херсонеса предла­
форытакоготипа встречаются исключительно гает необоснованно широкую дату бытова­
в слоях XII—XIII вв. Например, они проис­ ния сосудов данной группы — XIII—XIV вв.
ходят из закрытых комплексов XIII в. кре­ (Романчук 1999: 196). Однако поступление
пости Исар-Кая (Мыц 1987: 240, рис. 10: 3), в Крым этих изделий в XIV в. сомнительно.
Эски-Кермена (Паршина 1979: 16, рис. 36). В.Н. Залесскаяполивные чашиданной группы
В Пятницкой церкви в Чернигове (построена относит к типу «Зевксипп», класс I, переход­
вначале XIII в.) такие амфоры были использо­ ный к классу II, и датирует XIII в. (Залесская
ванывкачестве голосников (Рыбаков 1949:77, 2011:158,160, №337, №341).
рис. 42). Сосуды этого типа найдены в позд­ 3. Красноглиняная поливная чаша, покры­
некочевническом (половецком) погребении тая по ангобу прозрачной поливой с жёлтым
у с. Шевченко (возле г. Скадовска) (Черненко оттенком и подглазурной подцветкой рисун­
и др. 1967: 22, 24, 25, рис. 3: 2; Руткивська ка коричневым и зелёным тонами, относит­
1975:438) и в усадьбе второй половины XII — ся, по А. Л. Якобсону, к 6 группе и датирует­
начала XIII в. в Новгороде (Колчин и др. 1981: ся XIII в. (Якобсон 1979: 133—135, рис. 87:
85, рис. 40). Единичность находок этих ам­ 1—3). На поле сосуда из Алустона реконстру­
фор указывает на то, что они были привозны­ ируется изображение «павлина» (рис. 19).
ми. Место их производства пока неизвестно33*. 4. В отдельную группу следует отнести
Амфора из помещения №46 является моди­ красноглиняное поливное блюдо XIII в. с сю­
фикацией сосудов этого типа тех же разме­ жетной росписью. Полива золотисто-жёлтого
ров и пропорций, но только не с заострённым, цвета, нанесена по плотному слою белого ан­
а с вогнутым вовнутрь дном. гоба. Рисунок выполнен в технике «сграффи­
Поливная керамика по составу глиняной то» и резерва. На поле сосуда представлена
массы, из которой изготовлены сосуды, де­ сцена танца Василия Дигениса, которому ак­
лится на две большие группы: белоглиняную компанирует на струнном музыкальном ин­
и красноглиняную. Среди изделий из белой струменте его возлюбленная Евдокия — дочь
и красной глины сосуды также различаются византийского стратега Дуки. Третья фигура
по характеру орнаментации, качеству и цве­ сцены представлена «юношей», одетым в мед­
ту поливы. вежью шкуру (?) (Адаксина 1995:188—193).
I. Красноглиняная поливная керамика 5. Следующую группу красноглиняных
(рис. 14; 15; 19; 20). поливных изделий составляют чаши со слож­
1. Фрагменты поля и края толстостенной но профилированным краем, по которо­
тарелки (раскоп №101988 г.) с ярко-красным му в технике резерва и «сграффито» нане­
плотным черепком. Орнамент выполнен ши­ сён врезной орнамент в виде трёхлепестково­
рокой линией в виде концентрических кру­ го «цветка», размещённого в «треугольнике».
гов, «арок» и фигурами в виде перекрещен­ Полива прозрачная с зелёным отливом, нане­
ного ромба (рис. 15: 1). Покрыта по ангобу сена по белому ангобу (рис. 15: 2).
золотисто-жёлтой поливой. По А. Л. Якобсону, 6. К отдельной группе отнесены две чаши
относится к3 группе (Якобсон 1979:128—131, со сложнопрофилированными, с внешней
рис. 80: 2), он датировал их XIII—XIV вв. стороны острыми краями, на которых поме­
2. Монохромная поливная посуда с гра­ щён мелкозубчатый орнамент. С внутренней
фическим рисунком представлена 4 больши­ стороны по краю поля штампом выполнены
ми чашами (рис. 14: 3, 4; 15: 3, 4). Полива в два ряда косые насечки, а по полю — трёх­
прозрачная жёлтая. Рисунок нанесён от­ рядная волнистая линия (рис. 14: 12). Полива
носительно широкой двурядной гребён­ прозрачная, светло-зелёная, нанесена по плот­
кой. Орнамент в виде волн, концентриче­ ному белому ангобу.
ских окружностей, прямых линий, образую­ II. Среди многочисленных находок
щих крест. По А. Л. Якобсону, данные изделия в слое разрушения и пожара XIII в. в Алус-
тоне занимает белоглиняная поливная кера­
мика. По мнению некоторых исследователей,
33 В ходе раскопок 2001— 2009 гг. в Кадикалеси/подобные изделия имели ограниченное время
Анайя (район Давутлар, к югу от Кушадасы, Турция) существования, так как их производство пре­
получена большая коллекция амфор, состоящая из из­
делий 13 типов. Среди них Синан Мимароглу подобные
кращается в начале XIII в. (Романчук 1982:
рассматриваемым амфоры выделяет в тип Кадикалеси/ 89—113). Данное мнение базировалось на ста­
Анайя, тип 1 (Mimaroglu 2011: 78— 81, fig. 8). рых материалах раскопок Константинополя
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 99
№ 6. 2016

и Коринфа, где появление подобной керами­ поль, и Византийская империя временно пре­
ки относили к XI в., но в основном датиро­ кратила своё существование, распавшись
вали её XII в., потому что находили с моне­ на несколько греческих государств. Среди них
тами Мануила I (1143—1180) и Алексея III особую роль в сохранении эллинских тради­
(1195—1203) (Morgan 1942: 77, 80; Stivenson ций и государственности было суждено сы­
1947: 55—56). грать Трапезундской и Никейской империям.
Из помещения №47 цитадели Алустона Перед бывшими византийскими владени­
происходит оригинальная коллекция бело­ ями Таврики встал вопрос выбора новой по­
глиняных сосудов с подглазурной росписью литической ориентации. И если в сложив­
зелёной и марганцевой красками, состав­ шейся ситуации Херсон и Климаты Готии
лявшая 50% (14 сосудов) от всего сервиза отдали предпочтение номинальной зависимо­
(рис. 16; 17)34. А.Л. Якобсон относил подоб­ сти от Трапезунда, которая выражалась толь­
ные изделия к 9 группе (Якобсон 1979: 144, ко в ежегодной уплате налогов (?), то Боспор
146, рис. 92), а Дж. Хейс выделил в специаль­ и наиболее богатый торгово-ремесленный го­
ную категорию «Glazed White Ware IV» (Hayes род Восточного Крыма — Сугдея, судя по все­
1992: ЗО—33). Подобная керамика хорошо из­ му, остались под протекторатом половцев.
вестна по раскопкам в Херсонесе (Голофаст, Кратковременное завоевание летом 1217 г.
Рыжов 2003:210—212, рис. 14—16; Залесская Сугдеи сельджуками (Мыц 1999:176—186)35,
2011: 71—84, рис. 72—113). Несмотря на раз­ как и нападение эмира Чобана в 1223 г. (?)
нообразие состава глиняного теста (цвет — наокрестности Херсона, не внесли существен­
от серо-белого до кремово-розового) и харак­ ных изменений в политико-экономическую
тера росписи (в виде обычных рядов мазков зе­ картину полуострова. Тем более что сельджу­
лёной и марганцевой красками, изображений кам не удалось надолго закрепиться в Крыму:
«листьев», «крыльев» и разнообразных птиц при первомже появлении в январе 1223 г. мон­
и животных), она обладает сходными чертами голов они бежали на кораблях в Синоп, оста­
форм, орнаментации и практически всегда по­ вив Сугдею.
крыта прозрачной блестящей поливой. Имеющиеся свидетельства письменных
Материал из пожара и разрушения источников и археологические материалы
Алустона следует датировать второй полови­ в настоящее время дают возможность толь­
ной — последней третью XIII в. В основном ко гипотетично реконструировать события
это амфоры, красноглиняная и белоглиняная 20—70-х гг. XIII в., освещающие основные
поливная керамика. К тому же они свидетель­ этапы завоевания Таврики монголами.
ствует о его идентичности находкам из слоя Первоначально их удары были направле­
гибели Херсона, Эски-Кермена, Баклы, Тепе- ны на Сугдею, которая подвергалась нападе­
Кермена и других византийских городов ниям в 1223 и 1238 гг. В начале 1243 г. мон­
Таврики. Несмотря на всю спорность вы­ голы во главе с Багу возвращаются из похода
сказываемого мной предположения, наибо­ в Западную Европу, и их кочевья размещают­
лее вероятным временем разрушения горо­ ся в причерноморских и прикаспийских сте­
дов, крепостей, монастырей и сельских посе­ пях. Весной 1249 г. в Крыму появляются мон­
лений поздневизантийской Таврики являются гольские «чисельники», занимавшиеся пе­
70-е гг. XIII в., когда в конце 1277 — нача­ реписью оседлого населения с целью сбора
ле 1278 гг. монголы ведут военные действия дани. Ими проводится перепись мужского (?)
на Северном Кавказе, а весной 1278 г. отправ­ населения Сугдеи, которое на тот момент со­
ляются на завоевание Горного Крыма. ставляло 8300 человек. Вполне вероятно, что
тогда же Херсон и Климаты Готии попадают
5 в зависимость от монголов, дав им «число».
Судя по всему, к середине XIII в. насе­
Как свидетельствует представленный ма­ ление горной части Юго-Западного Крыма
териал, XIII век в истории средневековой и Южнобережья, проживавшее в укреплён­
Таврики занимает особое место. Калейдоскоп ных городах, крепостях и сельских поселени­
событий этого столетия принципиально изме­ ях, сохранило широкую автономию, выпла­
нил политическую картуСредиземноморского чивая монголам дань. Об этом свидетельству­
региона. В апреле 1204 г. участниками IV кре­ ет Гильом де Рубрук, прибывший в Сугдею
стового похода был захвачен Константино-
35 Критику предложенной мной даты (14 июня
34 Отдельно от этой группы стоит единичная на­1217 г.) см. у Х.-Ф. Байера, который считает более
ходка в помещении № 47 белоглиняной тарелки с рос­ подходящим временем похода сельджуков на Сугдею
писью люстром (рис. 17:4). 1223 г. (Байер 200 5 :1 9 8 — 199).
100 В. Л. Мыц Stratum plus

№6 .2 0 1 6

21 мая 1253 г. Сданного момента, на протяже­ жется стремление генуэзцев таким способом
нии четверти столетия, в Таврике не отмечено (используя военную силу монголов) устра­
каких-либо военных акций со стороны мон­ нить торговую конкуренцию со стороны позд­
голов. После 1275 г. архиепископии Херсона, невизантийских городов Таврики.
Готии и Сугдеи получают статус автокефаль­ Следующая карательная экспедиция
ных митрополий. К этому времени в Каффе Ногая, предпринятая им зимой 1298/99 гг.
генуэзцами учреждается консульство (Еманов в Крым, проходила в условиях междоусобной
1982: 62—67). Однако успешному развитию войны в Орде и была вызвана тем, что сепа­
их торговли, несмотря на протекционизм бек- ратистские устремления беклярибека, провоз­
лярибека Ногая36, препятствует конкурен­ гласившего себя ханом, не получили полной
ция со стороны купечества старых греческих поддержки со стороны подвластного (на тот
торгово-ремесленных центров — Херсона момент) ему населения Таврики. Именно
и в особенности Сугдеи, находившейся на рас­ это и послужило основной причиной (пово­
стоянии дневного перехода от формирующей­ дом явилось убийство в Солхате внука Ногая
ся столицыКрымского улуса Золотой Орды— Акгаджи) нового похода, в результате которо­
Крыма (Солхата). го в городах Таврики (от Боспора до Херсона)
К 1277 г. на периферии Улуса Джучи оста­ разрушались только дома оппозиционно на­
вались не завоёванными часть Северного строенных к самопровозглашённому хану жи­
Кавказа и Горный Крым (Климаты Готии телей. В Сугдее, например, было физически
и Херсон). 8 февраля 1278 гг., при хане Менту уничтожено 2/3 населения города, а их дома
Тимуре (1266—1282), была взята штурмом сожжены.
и разрушена столица алан — город Дедяков Стоит отметить, что наиболее катастро­
(Верхний Джулат?) (Кузнецов 1984:262—263; фические последствия для Крыма имел раз­
Нарожный 1989: 113; Бубенок 2004: 55—56; гром 1278 г., после которого некоторые горо­
Егоров 2008: 121) 37. Весной 1278 г. монго­ да и крепости практически прекратили своё
лы совершают нападение на Таврику (28 мая существование (Тепе-Кермеен, Эски-Кермен,
ими разгромлена Сугдея). Можно предполо­ Исар-Кая, Камара, Сарджик, Чоргунский исар
жить, что этим походом, в результате которо­ идр.), а Херсон уже никогда не был восстанов­
го в тотальных пожарах гибнут поздневизан­ лен в прежних пределах. Его площадь сокра­
тийские города (Херсон, Симболон, Эски- щается практически до размеров Портового
Кермен, Сюйрен, Тепе-Кермен, Бакла, Алушта района с элементами «точечной» застрой­
и др.), крепости (Камара, Исар-Кая, Сарджик, ки на остальной части территории города
Кермен, Лимена-Кале и др.) и поселения (Голофаст, Рыжов 2003: 224). В условиях то­
Готии, руководил Ногай. Причины, как и по­ тального господства на полуострове Золотой
вод для монгольских погромов 1278 г. остают­ Орды городская община уже была не в силах
ся не выясненными. Наиболее вероятным ка- восстановить оборонительные сооружения
Херсона.
Подводя итоги, можем прийти к заключе­
36 Например, об укреплении позиций генуэзских
купцов, которым, под покровительством Ногая, удалось
нию, что завоевание и включение поздневи­
завладеть торговлей в дельте Дуная, свидетельствуют зантийской Таврики в состав Улуса Джучи
собранные исследователями документы (Brătianu 1935: проходило в несколько этапов на протяжении
47— 49; Тодорова 1981:222). Более подробно о полити­ 20—90-х гг. XIII в.
ческих событиях на Нижнем Дунае и взаимоотношени­ 1. На первом этапе (20—30-е гг. XIII в.)
ях между татарами (Ногаем), византийцами, болгарами
и генуэзцами в 40— 90-х гг. XIII в. см.: (Атанасов, Пав­
совершаются кратковременные набеги на вос­
лов 2 0 1 1 :1 0 — 17). точную часть полуострова, где подвергают­
37 В некоторых русских летописях под 6785 г.
ся грабежу наиболее богатые территории,
(1277 г.) содержится повествование об участии русских и в особенности город Сугдея. Письменные
князей, как вассалов ордынского хана, в походе на яс­ источники фиксируют два таких нападения —
ский город Дедяков (Титяков — Тетяков — Дадиков): в 1223 и 1238 гг.
«Княжи же вси со царём М енгу Темирем поидоша 2. После возвращения монголов из ев­
на войну на ясы. И приступити руситии князи ко яс­
скому городу, ко славному Дедякову и взяши его меся­
ропейского похода в 1243 г. Багу начина­
ца февраля восьмого, и много корысть и полон взяша, ет заниматься государственным строитель­
противных избиша безчисленно. Град же огнём по­ ством. В это время над поздневизантийской
женила» (Воскресенская летопись 1856: 173; Москов­ Таврикой устанавливается полный контроль,
ская летопись 1949: 152; Новгородская IV летопись когда оседлое население без сопротивления
1917: 231; Приселков 1950: 101— 106). О возвращении
в 1278 г. из похода русских войск см.: (Приселков 1950:
признаёт над собой власть монголов. Весной
101— 106). Более подробный анализ летописных сви­ 1249 г. местными администраторами (севаста-
детельств см.: (Пчелина 1963:159). ми и архонтами) производится перепись по-
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 101
№ 6 . 2016

датного населения и даётся «число» монголь­ юся ему дань, но и занять место наместника
ским «чисельникам». Крымского улуса, «подаренного» ему Ногаем.
3. С этого момента (апрель 1249 г.) Для подавления «мятежа» (по сути, жители
и до мая 1278 г. письменные источники Крыма выразили верность хану Токге) Ногай
не отмечают каких-либо военных конфлик­ направляет на полуостров войско во главе
тов на территории поздневизантийской с темником Маджи. «Мятежный» город си­
Таврики. Прибывший в Сугдею в мае 1253 г. лой оружия приведён к покорности. Его жи­
Гильом де Рубрук в своём описании Газарии тели частично убиты, частично взяты в плен,
фиксирует достаточно стабильную ситуа­ а их имущество разграблено. Но оказывается,
цию, когда «капитаны» (севасты или архон­ что и другие города Газарии на 2/3 остаются
ты?) города ежегодно отправляются с данью верными легитимному хану Токге. В приведе­
в Орду. нии их к покорности (от Херсона до Керчи),
4. Стабильное положение нарушается по-видимому, принимает участие лично сам
разгромом 28 мая 1278 г. Сугдеи, когда по­ Ногай. Освещающие ход гражданской войны
гибают многие её жители. Причина нападе­ 1297—1300 гт. письменные источники указы­
ния «татар» остаётся невыясненной. Вместе вают на то, что к 90-м гт. XIII в. оседлое насе­
с Сугдеей, очевидно, разгрому подвергаются ление Таврики считает себя подданными золо­
практически все города, крепости, монасты­ тоордынского хана и поэтому, рискуя потерять
ри и сельские поселения Таврики. Статус за­ не только имущество, свободу, но и жизнь, вы­
воёванных силой оружия территорий, судя ступает против сепаратистских устремлений
по всему, меняется в сторону снижения авто­ Ногая.
номности, когда городами и принадлежавши­ Вместе с тем приходится констатировать,
ми им сельскими территориями управляют что состояние нашего современного знания
назначаемые монголами «сотники» и «тысяч­ (понимания и интерпретаций) археологиче­
ники». Помимо дани (теперь её, по-видимому, ского материала XIII в., несмотря на его яр­
собирают ордынские «даруги»), оседлое насе­ кость и многочисленность, таково, что мы
ление обязано поставлять по требованию пра­ не можем установить абсолютные даты гибе­
вителя Крыма (Солхата) и воинские контин­ ли поздневизантийских памятников Крыма.
генты. Единственное, что можно установить на се­
5. Сепаратизм Ногая 1297—1300 гг., объ­ годняшний день, — это датировать пожа­
явившего себя ханом, внёс раскол в среду эт­ ры и разрушения второй половиной XIII в.
нически и конфессионально пёстрого осед­ И только потому, что наиболее поздние мо­
лого населения Таврики. Осенью (?) 1298 г. неты, встреченные в пожарах, относятся
в ордынской столице улуса городе Крым к 50-м гт. XIII в. Поэтому время гибели визан­
был убит внук Ногая Актаджи, который при­ тийского Херсона (каки других городов и кре­
был туда с 4000 всадников под командовани­ постей), относимое некоторыми исследовате­
ем бека Эльбатраса. К тому же Актаджи дол­ лями к 20—40-м XIII столетия, следует ис­
жен был не просто получить причитающу­ ключить.

Л и тер атур а
АдаксинаС.Б. 1995. Сюжет на блюде из Алустона. Свердловск.
В: ЗеймальЕ.В. (науч. ред.). Эрмитажные Атанасов Г. Г., Павлов П. Хр. 2011. Tataro-Bulgarica— три
чтения 1986—1994 гг. памяти В. Г. Луконина этюда о болгаро-татарских контактах на Нижнем
(21.1.1932— 10.ІХ.1984). Санкт-Петербург: ГЭ, Дунае в XIII— XIV вв. Археология Евразийских
188— 193. степей 13. Казань, 3— 32.
Айбабин А. И. 2003. Степь и Юго-Западный Крым. В: Байер Х.-Ф. 1995. Митрополии Херсона, Сугдеи, Готии
Макарова Т.И., Плетнёва С. А. (отв. ред.). Архео­ и Зихии по данным просопографического лекси­
логия. Крым. Северо-Восточное Причерноморье кона времени Палеологов. В: Византия и средне­
и Закавказье в эпоху средневековья: IV—XIII века. вековый Крым. АДСВ 27, 65— 76.
Москва: Наука, 81. Байер Х.-Ф. 2001. История Крымских готов как интер­
Айбабин А. И. 2003а. Города и степи Крыма претация Сказания Матфея о городе Феодоро.
в XIII— XIV вв. по археологическим свидетель­ Екатеринбург: УрГУ.
ствам. МАИЭТХу 277— 306. Байер Х.-Ф. 2005. Этнический состав Сугдеи и её хин-
Айбабин А. И. 2014. Город на плато Эски-Кермен терланда в 1253 г. по данным Виллема ван Рю-
в XIII в. МАИЭТ XIX, 240— 277. брука. АДСВ 3 6 ,1 9 4 — 228.
Алексеенко Н. А. 1996. К вопросу о деятельности хер- Бертье-Делагард А .Л . 1893. Раскопки Херсонеса. В:
сонесского монетного двора в XIII столетии. Древности Ю ж ной России. МАР 12. Санкт-
XC6VII, 187— 192. Петербург.
Антонова и др. 1971: Антонова И. А., Даниленко В. Н., Бертье-Делагард А. Л. 1907. О Херсонесе. ИАК 21,
Ивашута Л. П., Кадеев В. И., Романчук А. И. 1971. 1— 207.
Средневековые амфоры Херсонеса. АДСВ 7. Богданова Н. В. 1985. К вопросу о городском управле-
102 В.Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

нии в Херсоне в начале XIII вв. В: Волков С. В. АДСВ 19, 62— 67.
(отв. ред.). Социальные группы традиционных Залесская В. Н. 2011. Памятники византийского при­
обществ Востока 1. Москва: Наука, 42— 63. кладного искусства. Византийская кера­
Богданова Н.М . 1991. Херсон в X— X V вв. Проблемы мика IX— X V вв. Каталог коллекции. Санкт-
истории византийского города. В: Карпов С.П. Петербург: ГЭ.
(ред.). Причерноморье в средние века 1. Москва: Золотая Орда в источниках 2003: Храпачевский Р. П.
МГУ, 8— 164. (сост.). 2003. Золотая Орда в источниках (ма­
Богданова Н.М . 1995. О методике использования архео­ териалы для истории Золотой Орды или Улуса
логических источников по истории византийско­ Джучи). Т. 1. Арабские и персидские сочинения.
го города. В: Карпов С.П. (ред.). Причерноморье Сборник материалов, относящихся к истории
в средние века И. Москва: МГУ, 104— 116. Золотой Орды, в переводах В. Г. Тизенгаузена.
Бочаров С. Г., Масловский А. Н. 2012. Византийская 1884. Москва: Наука.
поливная керамика в городах Северного При­ Иванов Е.Э. 1912. Херсонес Таврический: Историко­
черноморья золотоордынского периода (вторая археологический очерк. И Т Ж К 46.
половина XIII — конец XIV вв.). Поволжская КалашникЮ .П. 1989. Средневековый дом в X X квар­
археология (1), 20— 36. тале Херсонеса (раскопки 1982— 1988 гг.). В:
Бубенок О. Б. 2003. Относительно монгольского присут­ Смирнова Г. И. (науч. ред.). Итоги работ архео­
ствия на Боспоре в 1222— 1223 гг. В: Зинько В. Н. логических экспедиций Государственного Эрми­
(ред.). Боспор Киммерийский и варварский мир тажа. Ленинград: ГЭ, 165— 187.
в период античности и средневековья. Материа­ Кожукару Д. 1998. Поливное блюдо с фигурными
лы IV Боспорских чтений. Керчь: БФ «Деметра», изображениями из Несебра. В: Историко-
26— 30. культурные связи Причерноморья и Средиземно­
Бубенок О. Б. 2004. Аланы-асы в Золотой Орде морья X—XVIII вв. по материалам поливной ке­
(XIII—X V вв.). Киев: Истина. рамики. Тез. докл. научной конференции. Ялта,
Василевский В. Г. 1915. Исторические сведения о Суро- 25— 29 мая 1998 г. Симферополь: б. и., 138.
же. В: Василевский В. Г. Труды. Т. III. Петроград, КолчинБ.А., Хорошев А.С ., Янин В.Л. 1981. Усадьба
CLXXIII— CLXXVII. новгородского художника XII в. Москва: Наука.
Васильевский В. Г. 2010. Исторические сведения о Су- Королёв В. Н. 1989. К вопросу о славяно-русском
роже. В: Васильевский В. Г. Избранные труды населении на Дону в XIII— XVI веках. В:
по истории Византии. В 2-х книгах, 4-х томах. Фёдоров-Давыдов Г. А. (отв. ред.). Северное При­
Кн. 2. Т. 3— 4. Ред.-сост. М .В. Грацианский, черноморье и Поволжье во взаимоотношениях
П .В. Кузнецов. Москва: Даръ, 180— 189. Востока и Запада в XII—XVI веках. Ростов-на-
ВеймарнЕ.В. 1982. Жилые усадьбы Эски-Керменского Дону: Ростовский университет, 125.
городища. В: Византия и её провинции. АДСВ Крамаровский М. Г. 2008. Византийское гончарное блю­
19, 69— 88. до конца XIII — первой половины XIV в. из Ме-
Волков И. В. 1989. Импортная амфорная тара золотоор­ семврии. В: Византия в контексте мировой
дынского города Азака. В: Фёдоров-Давыдов Г. А. культуры. Научная конференция, посвящённая
(отв. ред.). Северное Причерноморье и Повол­ столетию со дня рождения Алисы Владимиров­
жье во взаимоотношениях Востока и Запада ны Банк. ТГЭ 52, 216— 222.
в XII—XVI вв. Ростов-на-Дону: Ростовский уни­ Кулаковский Ю .А. 2001. Прошлое Тавриды. Киев: Сти-
верситет, 85— 99. лос.
Воскресенская летопись. 1856. ПСРЛ 7. Санкт- Кузнецов В. А. 1984. Очерки истории алан. Орджони­
Петербург. кидзе: Ир.
Веселовский Н. И. 1922. Хан из темников Золотой Орды Кулаковский Ю .А. 2001. Прошлое Тавриды. Киев: Сти-
Ногай и его время. Записки Российской Акаде­ лос.
мии наук по отделению исторических наук и фи­ К уникА.А. 1854. О связи трапезундско-сельджукской
лологии. VIII серия. Т. XIII (6). Петроград. войны с первым нашествием татар на Север­
Герцен А. Г., Могаричев Ю .М . 2016. Кырк-Ер — Чуфут- ное Причерноморье. В: Куник А. А. (ред.). Учё­
Кале. Крепость на краю седьмого климата: Ис­ ные записки Императорской академии наук
следование. Путеводитель. Альбом. Симферо­ по Первому и Третьему отделению 2 (5). Санкт-
поль: Антиква. Петербург.
Голофаст Л .А ., Рыжов С. Г. 2000. Глазурованная посуда М ейендорфИ. 1990. Византия и Московская Русь.
из раскопок квартала X. АДСВ 3 1 ,2 5 1 — 265. Очерк по истории церковных и культурных свя­
Голофаст Л. А., Рыжов С. Г. 2003. Раскопки кварта­ зей в X IV веке. Париж: YMCA-Press.
ла X в Северном районе Херсонеса. М АИЭТ X, Могаричев и др. 2009: Могаричев Ю .М ., Сазанов А. В.,
182— 261. Степанова Е. В., Шапошников А. К. 2009. Ж и­
Гончаров Е.Ю . 2009. Восточная нумизматика Херсо­ тие Стефана Сурожского в контексте истории
на (Вторая половина XII — первая полови­ Крыма иконоборческого времени. Симферополь:
на X V вв.). В: Карпов С. П. (ред.). Причерноморье Антиква.
в Средние века VII. Москва; Санкт-Петербург: Могаричев Ю .М . 2014. Средневековый Крым (VI — се­
Алетейя, 118— 130. редина XIII в.): история, религия, культура. Сим­
Домановский А. Н., СорочанС.Б. 2007. (Рец.): Причер­ ферополь: Бизнес-Информ.
номорье в Средние века. Под ред. С.П. Карпо­ Московский летописный свод конца X V в. 1949. Полное
ва. Вып. 6. Москва; Санкт-Петербург.: Алетейя собрание русских летописей. Т. 25. Москва; Ле­
(Труды исторического факультета МГУ). 247 с. нинград.
ВВ 66 (91), 276. Мыц В.Л. 1987. Средневековое укрепление Исар-Кая.
Егоров В.Л. 2008. Историческая география Золотой С А ( 2), 228— 245.
Орды в XIII—X IV вв. Изд. 2-е. Москва: Либро- Мыц В.Л. 1991. Укрепления Таврики X—X V вв. Киев:
ком. Наукова думка.
Еманов А. Г. 1982. К вопросу о ранней итальянской ко­ Мыц В.Л. 1997. О дате гибели византийского Херсо­
лонизации Крыма. В: Византия и её провинции. на: 1278 г. В: Сидоренко В. А. (ред.). Византия
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 103
№ 6 . 2016

и Крым. Тез. докл. Симферополь, 65— 67. просы истории Херсона в XIII в. В: Научные
Мыц В. Л. 2009. Каффа и Феодоро в XVвеке. Контакты чтения, посвящённые столетию со дня рожде­
и конфликты. Симферополь: Универсум. ния М.Я. Сюзюмова , VI Сюзюмовские чтения.
Мыц В. Л., Адаксина С. Б. 1999. Находки золотых визан­ 21— 23 сентября 1993 г. Тез. докл. Екатеринбург:
тийских монет из раскопок Алустона. Stratum УрГУ, 47— 49.
plus (6), 123— 127. Сазанов А. В., Ченцова В. Г. 1996. Рецензия на кн.: При­
Нарожный Е. И. 1 9 8 9 .0 роли христианства в хулагуидо- черноморье в средние века. Под ред. С. П. Карпо­
джучидских отношениях в предкавказской зоне. ва. М. Издательство Московского университета,
В: Фёдоров-Давыдов Г. А. (отв. ред.). Северное 1991. 256 с. МАИЭТ V, 436-^151.
Причерноморье и Поволжье во взаимоотноше­ Сазанов А. В., Ченцова В. Г. 1996. Материалы к истории
ниях Востока и Запада в XII— XVI вв. Ростов-на- Херсона в средние века. МАИЭТ V, 171— 183.
Дону: Ростовский университет, 108— 116. Сазанов А. В. 2005. К вопросу о комплексе XIV в.
Новгородская Четвёртая летопись. 1917. Полное со­ из Портового района Херсонеса. В: Карпов С.П.
брание русских летописей. Т. 4. Ч. 2. Петроград. (ред.). Причерноморье в Средние века 6. Москва;
Пападопуло-Керамевс А. И. 1897. Сборник источников Санкт-Петербург, 195— 213.
по истории Трапезундской империи. Т. 1. Санкт- Седикова Л. В. 2014. Поливная керамика из усадьбы 1
Петербург. Южного района Херсонеса. В: Поливная кера­
Паршина Е. А. 1979. Раскопки на городище Эски-Кермен мика Причерноморья — Средиземноморья как
в 1979 г. Архив Крымского филиала ИА НАН источник по изучению Византийской цивилиза­
Украины. Инв. № 94/1, папка 169. ции: Тез. докл. Международного научного семи­
Пчелина Е. Г. 1963. Упоминания о ясах в русских летопи­ нара. Севастополь, Россия, 5— 8 сентября 2014 г.
сях. М ИА 114. Москва: Наука. Севастополь: Заповедник «Херсонес Тавриче­
Приселков М .Д. 1950. Троицкая летопись (Реконструк­ ский», 106— 107.
ция текста). Москва; Ленинград: АН СССР. ТалисД.Л . 1971. Позднесредневековая керамика Тепе-
Рабиновиц и др. 2009: Рабинович А., Седикова Л. В., Кермена. В: Орешников С. М., Попова Т. Б.,
Хеннеберг Р. 2009. Повседневная жизнь провин­ Смирнов А. П., Ф ехнерМ .В ., Раушенбах В. М.
циального города в поздневизантийский период: (ред.). История и культура Восточной Европы
междисциплинарные исследования в южном по археологическим данным. Москва: Советская
районе Херсонеса. М А И Э Т 15,196— 274. Россия, 250— 262.
Рашид ад-Дин. 1952. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. Мо­ ТалисД.Л . 1974. Новые материалы по истории Юго-
сква; Ленинград: АН СССР. Западного Крыма. КСИА 140,103— 109.
Романчук А. И. 1982. Материалы к истории Херсона Талис Д. Л. 1976. Поливная керамика Баклинского горо­
XIV— X V вв. В: Византия и её провинции. АДСВ дища. СА (4), 63— 86.
19, 89— 114. Тизенгаузен В. Г. 1884. Сборник материалов, относя­
Романчук А. И. 1995. Херсон XIV в. — город или полу­ щихся к истории Золотой Орды. Т. 1. Извлечения
деревенское поселение? (К вопросу о датировке из сочинений арабских. Санкт-Петербург: Типо­
верхнего слоя разрушения Херсонесского го­ графия Императорской Академии наук.
родища). В: Могаричев Ю. Н., Храпунов И. Н. Тодорова Е. 1981. Вичина. В: Български среднове-
(ред.). Проблемы археологии древнего и средне­ ковни градове и крепости 1. Варна.
векового Крыма. Сб. науч. трудов. Симферополь: Успенский Ф. И. 1929. Очерки по истории Трапезунт-
Таврия, 152— 157. ской империи. Ленинград: АН СССР.
Романчук А. И., Сазанов А. В., Седикова Л. В. 1995. Ам­ Фёдоров-Давыдов Г. А. 1973. Общественный строй Зо­
форы из комплексов византийского Херсонеса. лотой Орды. Москва: МГУ.
Екатеринбург: Уральский университет. Челеби Э. 1979. Книга путешествия (извлечения из со­
Романчук А. И. 1999. Глазурованная керамика поздневи­ чинения турецкого путешественника XVII в.). 2.
зантийского Херсона: к вопросу о гибели города Земли Северного Кавказа, Поволжья и Подонья.
в XIII или XIV в. АДСВ 3 0 ,1 8 7 — 202. Москва: Наука.
Романчук А. И. 2000. Очерки истории и археологии ви­ Черненко Е. В., Яковенко Э. В., Корпусова В. Н. 1967.
зантийского Херсона. Екатеринбург: Уральский Раскопки в окрестностях Скадовска. В: Ле­
университет. сков А. М., М ерпертН.Я. (отв. ред.). Памятни­
Романчук А. И. 2008. Исследования Херсонеса-Херсона. ки эпохи бронзы юга Европейской части СССР.
Раскопки. Гипотезы. Проблемы 2. Византий­ Киев: Наукова думка, 15— 26.
ский город. Тюмень: ТюмГУ, 12— 57. Ш укуровР.М., Коробейников Д. А. 1998. Великие Ком­
РубрукГ. 1997. Путешествие в восточные страны. В: нины, Синоп и Рум в 1223— 1230 гт. (Загадка
Карпини Дж . История монголов. Рубрук Г. Пу­ текста Иоанна Лазаропула). В: Карпов С.П.
тешествие в восточные страны. Книга Марко (ред.). Причерноморье в средние века 3. Санкт-
Поло. Вступ, статья, коммент. М.Б. Горгунг. Мо­ Петербург, 178— 200.
сква: Мысль. Якобсон А. Л. 1950. Средневековый ХерсонесXII— XIVвв.
Рудаков В. Е. 1975. Материалы XII— XIII вв. из раскопок МИА 17. Москва; Ленинград: АН СССР.
посада Баклинского городища (раскопки 1973 г.). Якобсон А. Л. 1959. К изучению позднесредневеково­
АДСВ 12, 20— 32. го Херсонеса. ХСб V. Севастополь: Крымиздат,
Руткивська Л.М . 1975. Пам’ятки кочових племен сте­ 229— 244.
пового Подніпрів’я IX— XIII ст. В: Археологія Якобсон А. Л. 1964. Средневековый Крым. Москва; Ле­
Української РСР. Т. III. Київ: Наукова думка, нинград: Наука.
432— 444. Якобсон А. Л. 1979. Керамика и керамическое произ­
Рыбаков Б. А. 1949. Древности Чернигова. М ИА 11. Мо­ водство средневековой Таврики. Ленинград:
сква: Наука. Наука.
Рыжов С. Г. 1998. Средневековая усадьба XIII в. в север­ Яшаева и др. 2011: Яшаева Т , Денисова Е., Гинькут Н.,
ном районе Херсонеса (Постоялый двор). Древ­ Залесская В., Журавлёв Д. 2011. Наследие ви­
ности. Харьков, 168— 180. зантийского Херсона. Севастополь: Телескоп;
Сазанов А. В., Ченцова В. Г. 1993. Дискуссионные во­ Остин: Институт классической археологии Те-
104 В. Л. Мыц Stratum plus

№ 6 . 2016

хаса. Mimaroglu S. 2011. Kadikalesi/Anaia Bizans donemi


BalardM. 1978. La Romanie genoise (XII — debut du amphoralari. Sanat Tarihi Dergisi Sayi X X (1),
X V siecle). In 2 vol. Genes; Rome: Societa ligure di 63— 92.
storia patria. Morgan Ch. 1942. The Byzantine Pottery. Vol. 11. Corinth.
BalardM ., VeinsteinJ. 1981. Continuite ou changement Cambridge, Mass.: American School of Classical
d’un paysage urbain? Cafa G enoise et Ottomane. Studies at Athens.
In: Le paysage urbain au Moyen-Age. Lyon: Ni)crra(o7TOu\oi> М.Г. 1965. H ev rrj Tavpucrj Xepaovrjaco
Presses universitaires de Lyon, 79— 131. noXig Eovydaia ало tov іу F£XPl tov is auovoa.
Brătianu G.I. 1935. Recherches sur Vicina et Cetatea Alba. A0r|vai: Tapelo ApxaioXoyiKcbv IIopcov.
Bucarest: Impr. naţ. Rabinowitz A., SedikovaL., HennebergR. 2010. Daily
Georgii Pachymeris. 1835. De Michaele et Andronico life in a Provincial late Byzantine City: Recent
Palaeologis libri tredecim. Bonnae: Impensis Multidisciplinary Research in the Southern of Tauric
Ed. Weberi. Chersonesas (Cherson). In D aim E , DranschkeJ.
Gunsenin N.1994. Ganos: resultats des campagnes de 1992 et (eds.). Byzanz — Das Romerreich im Mittelalter 2
1993. Anatolia antiqua III. Paris, 167— 178. (1). Mainz, 425— 478.
CzelebiE. 1969. Sejahatnamesi. Ksiqga podrozy Ewliji Stevenson R. В. K. 1947. The Pottery. In: The Great Palace o f
Czelebiego. (Wybor). Warszawa: Ksiqzka і Wiedza. the Byzantine Emperors. Oxford: Oxford University
Hayes J.W. 1992. Excavations at Saraghane in Istanbul. Press, 31— 101.
Vol. 2. The Pottery. Princeton, N.J.: Princeton Vasiliev A. A. 1936. The Goths in the Crimea. Monographs of
University Press; Washington, D.C.: Dumbarton the Mediaeval Academy o f America 11. Cambridge,
Oaks Research Libraiy and Collection. Massachusetts: Mediaeval Academy of America.

References
Adaksina, S.B. 1995. In Zeimal’, E.V. (ed.). Ermitazhnye chteniia Moscow: Moscow State University, 8— 164 (in Russian).
1986—1994 gg. pamiati V.G. Lukonina (21.1.1932—10. Bogdanova, N.M. 1995. In Karpov S.P. (ed.). Prichem om or’e v
IX.1984) (Hermitage Readings o f 1986—1994 in Memory srednie veka (Black Sea Region in the Middle Ages)
ofV.G. Lukonin (21.01.1932—10.09.1984)). Saint Peters­ II. Moscow: Moscow State University, 104— 116 (in Rus­
burg: State Hermitage Museum, 188— 193 (in Russian). sian).
Aibabin, A. I. 2003. In Makarova, T.I., Pletneva, S.A. (eds.). Krym, Bocharov, S.G., Maslovskii, A.N. 2012. In Povolzhskaya arkhe-
Severo-Vostochnoe Prichernomor’e і Zakavkaz’e v epokhu ologiya (Volga River Region Archaeology) (1), 20—36 (in
srednevekov’ia. Arkheologiia (The Crimea, North-Eastern Russian).
Black Sea Region, and Tîanscaucasia in the Middle Ages; Bubenok, O.B. 2003. In Zin’ko, V. N. (ed.). Bospor Kimmeri-
the 4,h-1 3 ,h Centuries: Archaeology). Moscow: “Nauka” iskii і varvarskii mir vperiod antichnosti і srednevekov’ia.
Publ., 81 (in Russian). Materialy IV Bosporskikh chtenii (Cimmerian Bosporus
Aibabin, A. 1.2003a. In Materialy po arkheologii, istorii і emografii and Barbarian World in Antiquity and Middle Ages: Pro­
Tavrii (Materials on the Archaeology, History and Ethnog­ ceedings o f the 4th Bosporan Readings). Kerch: Center for
raphy ofTauria) X. Simferopol, 277—306 (in Russian). Archaeological Studies "Demetra”, 26—30 (in Russian).
Aibabin, A. I. 2014. In Materialy po arkheologii, istorii і etnografii Bubenok, O.B. 2004. Alany-asy v Zolotoi Orde (XIII—XV w .) (Al-
Tavrii (Materials on the Archaeology, History and Eth­ ans-Asi in the Golden Horde: 13th—15th Centuries). Kiev:
nography ofTauria) XIX. Simferopol, 240—277 (in Rus­ "Isbna” Publ. (in Russian).
sian). Vasilyevsky, V.G. 1915. In Vasilevskii, V. G. Trudy (Works)
Alekseenko, N.A. 1996. In Khersonesskii sbornik (Chersonessos III. Petrograd, CLXXIII— CLXXVII (in Russian).
Collected Works) VII. Sevastopol, 187— 192 (in Russian). Vasilyevsky, V.G. 2010. In Vasilyevsky, V.G. Izbrannye trudy po is­
Antonova, I. A., Danilenko, V.N., Ivashuta, L.P., Kadeev, V.I., Ro- torii Vizantii (Trudy V.G. Vasil’evskogo). V 2-kh knigakh
manchuk, A. I. 1971. Srednevekovye amfory Khersonesa (4-kh tomakh) (Selected Works on the History of Byzan­
(Medieval Amphorae o f Chersonesos). Series: Antichnaia tium by V.G. Vasilyevsky, in 2 books, 4 vols.). Book 2 (vols.
drevnost’ і srednie veka (Antiquity and Middle Ages) 7. 3— 4). Moscow: “Dar” Publ., 180— 189 (in Russian).
Sverdlovsk (in Russian). Veimam, E.V. 1982. In Vizantiia і ее provintsii (Byzantium and Its
Atanasov, G.G., Pavlov P. Khr. 2011. In Arkheologiia Evraziiskikh Provinces). Series: Anbchnaia drevnost’ і srednie veka
stepei (Archaeology o f Eurasian Steppes) 13. Kazan, (Anbquity and Middle Ages) 19, 69—88 (in Russian).
3—32 (in Russian). Volkov, I.V. 1989. In Fyodorov-Davydov, G.A. (ed.). Sever-
Bayer, H.E 1995. In Vizantiia і srednevekovyi Krym (Byzantium noe Prichem om or’e і Povolzh’e vo vzaimootnosheni-
and the Medieval Crimea). Series: Antichnaia drevnost’ і iakh Vostoka і Zapada v XII—XVI vekakh (Northern
srednie veka (Antiquity and Middle Ages) 27, 65—76 (in Black Sea and the Volga Region in East-West Relations in
Russian). 12th—lG h Centuries). Rostov-on-Don: Rostov-on-Don
Bayer, H.E 2001. Istoriia krymskikh gotov как interpretatsiia Ska- State University, 85—99 (in Russian).
zaniia Matfeia о gorode Feodoro (History of the Crimean Voskresenskaia letopis’ (The Resurrection Chronicle). 1856. Series:
Goths as an Interpretation of the Tale of Mathew on the Polnoe sobranie russkikh letopisei (Complete Collection of
City ofTheodoro). Yekaterinburg: Ural State University (in Russian Chronicles) VII. Saint Petersburg (in Russian).
Russian). Veselovsky, N.I. 1922. Khan iz temnikov Zolotoi Ordy Nogai і
Bayer, H.E 2005. In Antichnaia drevnost*і srednie veka (Antiquity ego vremia (Nohai, the Khan from the Golden Horde 71/-
and Middle Ages) 36. Yekaterinburg, 194— 228 (in Rus­ men Leaders, and His Time). Series: Zapiski Rossiiskoi
sian). Akademii nauk po otdeleniiu istoricheskikh nauk і filologii
Berber de la Garde, A. L. 1893. In Drevnosti Iuzhnoi Rossii (Antiqui­ (Memoires de l’Academie des Sciences de Russie, VIIIе
ties o f South Russia). Series: Materials on the Archaeology serie, Classe historico-philologique) XIII (6). Petrograd (in
of Russia 12. Saint Petersburg (in Russian). Russian).
Berber de la Garde, A.L. 1907. In Izvestiia Imperatorskoi arkheo- Gertsen, A.G., Mogarychev, Yu.M. 2016. Kyrk-Er — Chufut-Kale.
logicheskoi komissii (Proceedings of the Imperial Archae­ Krepost’ na kraiu se d ’mogo klimata: Issledovanie. Pute-
ological Commission) 21,1—207 (in Russian). voditel’. A l’bom (Kyrk-Yer — Chufut Kale: The Fortress
Bogdanova, N. V. 1985. In Sotsial’nye gruppy traditsionnykh obsh- on the Edge of 7 h Klima: Study. Guide. Album). Simfer­
chestv Vostoka (Social Groups of Traditional Societies of opol: “Anbkva” Publ. (in Russian).
the Orient). Moscow, 47 (in Russian). Golofast, L.A., Ryzhov, S.G. 2000. In Antichnaia drevnost’ і sred­
Bogdanova, N.M. 1991. In Karpov S.P. (ed.). Prichem om or’e v nie veka (Antiquity and Middle Ages) 31, 251—265 (in
srednie veka (Black Sea Region in the Middle Ages) 1. Russian).
Stratum plus Завоевание византийской Таврики монголами: историко-археологический контекст 105
№ 6 . 2016

Golofast, L.A., Ryzhov, S.G. 2003. In Materialy po arkheologii, is- Mogarychev, Yu.M. 2014. Srednevekoyyi Krym (VI — seredi-
torii і etnografii Tavrii (Materials on the Archaeology, His­ na XIII v.): istoriia, religiia, kulîura (Medieval Crimea in
tory and Ethnography of Tauria)X. Simferopol, 182—261 6th— Mid-13* Centuries: History, Religion, Culture). Sim­
(in Russian). feropol: “Biznes-Inform” Publ. (in Russian).
Goncharov, E. Yu. 2009. In Karpov, S.R (ed.). Prichem om or’e v Moskovskii letopisnyi svod kontsa XV v. (Moscow Chronicle of
srednie veka (Black Sea Region in the Middle Ages) Late 15th Century). 1949. Series: Polnoe sobranie msskikh
VII. Moscow; Saint Petersburg: “Aleteiia” Publ., 118— 130 letopisei (Complete Collection of Russian Chronicles)
(in Russian). XXV. Moscow; Leningrad (in Russian).
Domanovskii, A.N., Sorochan, S.B. 2007. In Vizantiiskii vremennik Mytz, V.L. 1987. In Sovetskaia Arkheologiia (Soviet Archaeology)
(Byzantine Yearbook) 66 (91), 276 (in Russian). (2), 228—245 (in Russian).
Egorov, V.L. 2008. Istoricheskaia geografiia Zolotoi Mytz, V.L. 1991. Ukrepleniia Tavriki X—X V w . (Fortifications of
Ordy v XIII—XIV w . (Historical Geography of the Golden Taurica in the 10th—15th Centuries). Kiev: “Naukova dum-
Horde in the 13th—14* Centuries). Moscow: “Librokom” ka” Publ. (in Russian).
Publ. (in Russian). Mytz, V.L. 1997. In Sidorenko, V.A. (ed.). Vizantiia і Krym (Byzan­
Emanov, A. G. 1982. In Vizantiia і ее provintsii (Byzantium and Its tium and Crimea). Simferopol, 65—67 (in Russian).
Provinces). Series: Antichnaia drevnost’ і srednie veka Mytz, V.L., Adaksina, S.B. 1999. In Stratum plus (6). Saint Peters­
(Antiquity and Middle Ages) 19. Sverdlovsk, 62— 67 (in burg; Kishinev; Odessa, 123— 127 (in Russian).
Russian). Mytz, V. L. 2009. Kaffa і Feodoro vX V v. Kontakty і konflikty (Kaffa
Zalesskaia, V. N. 2011. Pamiatniki vizantiiskogo prikladnogo iskusst- and Theodoro in the 15th Century. Contacts and Conflicts).
va. Vizantiiskaia keramika IX—XV w . Katalog kollektsii Simferopol: “Universum” Publ. (in Russian).
(Monuments o f the Byzantine Applied Art. Byzantine Ce­ Narozhnyi, E.I. 1989. In Fyodorov-Davydov, G.A. (ed.). Sever-
ramics o f 9th—15th Centuries: catalogue o f collection). noe Prichem om or’e і Povolzh’e vo vzaimootnosheni-
Saint Petersburg: State Hermitage Museum (in Russian). iakh Vostoka і Zapada v XII—XVI w . (Northern Black Sea
Khrapachevskii, R.P. (comp.). 2003. Zolotaia Orda v istochnikakh and the Volga Region in East-West Relations in 12*—16th
(materialy dlia istorii Zolotoi Ordy ili Ulusa Dzhuchi) 1. Centuries). Rostov-on-Don: Rostov-on-Don State Univer­
Arabskie і persidskie sochineniia (The Golden Horde in sity, 108— 116 (in Russian).
the Sources (materials for the history of the Golden Horde Novgorodskaia Chetvertaia letopis’ (Novgorod Fourth Chronicle).
or JochPs Ulus) 1. Arab and Persian Writings. Collected 1917. Series: Polnoe sobranie russkikh letopisei (Complete
Works o f Materials Related to the History o f Golden Horde, Collection of Russian Chronicles) IV, part 2. Petrograd (in
translated by V.G. Uesenhausen. 1884) 1. Moscow: “Nau- Russian).
ka” Publ. (in Russian). Papadopulo-Keramevs, A. I. 1897. Sbomik istochnikov po istorii
Ivanov, E.E. 1912. Khersones Tavricheskii: Istoriko-arkheolog- Trapezundskoi imperii (Collected Sources on the History
icheskii ocherk (Tauric Chersonese. Historical and Ar­ o f the Trebizond Empire) 1. Saint Petersburg (in Russian).
chaeological Essay). Series: IzvestiiaTavricheskoi uchenoi Parshina, E.A. 1979. Raskopki na gorodishche Eski-Kermen v
arkhivnoi komissii (Proceedings of the Taurida Academic 1979 g. (Excavations on the Eski-Kermen Hillfort in 1979).
Archival Commission) 46 (in Russian). Archive of the Crimean Branch, Archaeology Institute,
Kalashnik, Yu.P. 1989. In Smirnova, G.I. (ed.). Itogi robot arkheo- National Academy of Sciences of Ukraine, inv. no. 94/1,
logicheskikh ekspeditsii Gosudarstvennogo Ermitazha folder 169 (in Russian).
(Results o f Works o f Archaeological Expeditions o f the Pchelina, E.G. 1963. Upominaniia о iasakh v russkikh letopisiakh
State Hermitage Museum). Leningrad: State Hermitage (Notices on Jasi in Russian Chronicles). Series: Materialy і
Museum, 165— 187 (in Russian). issledovaniia po arkheologii (Materials and Studies in the
Cojucaru, D. 1998. In Istoriko-kul Uirnye sviazi Prichem om or’ia і Archaeology) 114 (in Russian).
Sredizemnomor’ia X—XVIII w . po materialam polivnoi Priselkov, M.D. 1950. Troitskaia letopis’ (Rekonstruktsiia teksta)
keramiki (The Historical and Cultural Connections o f the (Chronicle of the Trinity Lavra: Reconstruction of the
Black Sea Region and the Mediterranean Area in 10* — Text). Moscow; Leningrad: Academy of Sciences of the
18th Centuries on the Basis of Glazed Pottery), Yalta USSR (in Russian).
25—29 maia 1998 g., Simferopol, 138 (in Russian). Rabinowitz, A., Sedikova, L.V., Henneberg, R. 2009. In Materialy
Kolchin, B.A., Khoroshev, A.S., Yanin, V.L. 1981. Usad’ba po arkheologii, istorii і emografii Tavrii (Materials on the
novgorodskogo khudozhnika XII v. (7Welvth Century Man­ Archaeology, History and Ethnography o f Tauria) 15. Sim­
sion House of a Novgorod Artist). Moscow: “Nauka” Publ. feropol, 196—274 (in Russian).
(in Russian). Rashid-al-Din. 1952. Sbomik letopisei (Compendium of Chronicles).
Korolev, V.N. 1989. In Fyodorov-Davydov, G.A. (ed.). Sever- Vol. 1, book 2. Moscow; Leningrad: Academy of Sciences
noe Prichem om or’e і Povolzh’e vo vzairnoomosheni- of the USSR (in Russian).
iakh Vostoka і Zapada v XII—XVI vekakh (Northern Romanchuk, A. I. 1982. In Vizantiia і ее provintsii (Byzantium
Black Sea and the Volga Region in East-West Relations in and Its Provinces). Series: Antichnaia drevnost’ і sred­
12th—16th Centuries). Rostov-on-Don: Rostov-on-Don nie veka (Antiquity and Middle Ages) 19. Sverdlovsk,
State University, 125 (in Russian). 89— 114 (in Russian).
Kramarovskii, M.G. 2008. In Vizantiia v kontekste mirovoi kuPtury Romanchuk, A. I. 1995. In Mogarychev, Yu.N., Khrapunov, I.N.
(Byzantium in the Context of the World Culture). Series: (eds.). Problemy arkheologii drevnego і srednevekovogo
Transactions of the State Hermitage Museum 52. Saint Pe­ Kryma (Problems o f Archaeology o f Ancient and Medieval
tersburg, 217 (in Russian). Crimea). Simferopol: “Tavria” Publ., 152— 157 (in Rus­
Kuznetsov, V.A. 1984. Ocherki istorii alan (Essays on Alan His­ sian).
tory). Ordzhonikidze: "Ir” Publ. (in Russian). Romanchuk, A. I., Sazanov, A.V., Sedikova, L.V. 1995. Amfory iz
Kulakovskii, Yu. A. 2001. Proshloe Tavridy (The Past of Taurida). kompleksov vizantiiskogo Khersonesa (Amphorae from
Kiev: “Stilos” Publ. (in Russian). Complexes of Medieval Chersonese). Yekaterinburg (in
Kunik, A.A. 1854. In Uchenye zapiski Imperatorskoi akademii Russian).
nauk po Pervomu і 1Yet’emu otdeleniiu (Scientific Notes of Romanchuk, A. 1 .1999. In Antichnaia drevnost’і srednie veka (An­
the Imperial Academy of Sciences, First and Third Depart­ tiquity and Middle Ages) 30. Yekaterinburg, 187—202 (in
ments) 2 (5). Saint Petersburg (in Russian). Russian).
Meyendorff, J. 1990. Vizantiia і Moskovskaia Rus ’. Ocherk po isto­ Romanchuk, A. I. 2000. Ocherki istorii і arkheologii vizantiiskogo
rii tserkovnykh і kulbimykh sviazei vX IV veke (Byzantium Khersona (Essays on History and Archaeology o f Early
and the Rise of Russia). Paris: YMCA-PRESS (in Russian). Byzantine Cherson). Yekaterinburg: Ural State University
Mogarychev, Yu.M., Sazanov, A.V., Stepanova, E.V., Shaposhnik- (in Russian).
ov, A. K. 2009. Zhitie Stefana Surozhskogo v kontekste isto­ Romanchuk, A. I. 2008. Issledovaniia Khersonesa — Khersona.
rii Kryma ikonoborcheskogo vremeni (The Life o f Stephan Raskopki. Gipotezy. Problemy (Research o f Chersone-
o f Surozh in the Context of the Iconoclastic Time in the sos — Cherson. Excavations. Hypotheses. Problems) 2. Vi­
Crimean History). Simferopol: “AntikvA” Publ. (in Rus­ zantiiskii gorod (Byzantine Town). Tyumen: Tyumen State
sian). University, 12— 57 (in Russian).