Sunteți pe pagina 1din 4

Descrierea celor 8 niveluri ale EQF

Cunoştinţe Competenţe personale şi profesionale


Nivel (capacităţi de Deprinderi Autonomie şi Capacitatea de a Competenţe sociale Competenţe
cunoaştere) responsabilitate învăţa şi de comunicare profesionale
- Să memoreze - Să utilizeze deprinderi - Să îndeplinească - Să accepte îndrumare - Să răspundă în scris şi - Să demonstreze
cunoştinţe generale de de bază pentru a efectua sarcini de lucru, în în procesul de învăţare. oral mesajelor simple. cunoaşterea procedurilor
1 bază. sarcini simple. timpul muncii sau al - Să-şi asume propriul de rezolvare a
Studii minime studiului, sub rol social. problemelor.
obligatorii, fără supraveghere directă şi
experienţă. să demonstreze eficienţă
personală în contexte
simple şi stabile.
- Să memoreze şi să - Să utilizeze deprinderi - Să îşi asume - Să caute îndrumare în - Să răspundă în scris şi - Să rezolve probleme
înţeleagă cunoştinţele de şi competenţe cheie în responsabilitate limitată învăţare. oral mesajelor simple, utilizând informaţiile
bază dintr-un anumit vederea îndeplinirii pentru îmbunătăţirea dar detaliate. furnizate.
2 domeniu; cunoştinţele sarcinilor în care performanţei în muncă - Să îşi adapteze rolul în
vizate sunt limitate la acţiunea este sau studio, în contexte funcţie de diferite
Studii minime
fapte şi idei principale. determinată de reguli simple şi stabile, contexte sociale.
obligatorii, cu care definesc rutine şi precum şi în cadrul unui
experienţă. strategii. Să selecteze şi grup omogen, cunoscut.
să aplice metodele, - Să caute îndrumare în
instrumentele şi învăţare.
materialele de bază.
- Să aplice cunoştinţe - Să utilizeze o gamă de - Să îşi asume - Să îşi asume - Să elaboreze (şi să - Să rezolve probleme
dintr-un domeniu care deprinderi specifice responsabilitatea pentru responsabilitatea pentru răspundă la) mesaje utilizând surse de
include procese, tehnici, domeniului pentru a realizarea sarcinilor şi propriul process de scrise şi orale detaliate. informaţii bine
materiale, instrumente, îndeplini sarcini şi să să demonstreze o învăţare. - Să îşi asume cunoscute având în
echipamente, facă dovada interpretării anumită autonomie în responsabilitatea vedere şi anumite
3 terminologie şi un datelor prin selectarea şi realizarea rolului pe autocunoaşterii şi a aspecte ale problematicii
Studii liceale număr limitat de idei adaptarea metodelor, care îl are în muncă sau propriului sociale.
teoretice. instrumentelor şi a în studiu, în contexte comportament.
materialelor. general stabile, dar în
- Să evalueze diferitele care există şi anumiţi
abordări ale sarcinilor factori care se pot
de efectuat. schimba.
- Să utilizeze o gamă - Să elaboreze abordări - Să îşi exercite - Să demonstreze - Să elaboreze (şi să - Să rezolve probleme
extinsă şi variată de strategice pentru rolul/atribuţiile sub capacitatea de auto- răspundă la) mesaje prin utilizarea
cunoştinţe practice şi îndeplinirea sarcinilor îndrumare, în contexte gestionare a procesului scrise şi orale detaliate, informaţiilor din surse
teoretice specifice unui care apar în timpul specifice de muncă sau de învăţare. în situaţii noi. specializate, luând în
domeniu. muncii sau al studiului, studiu, care sunt de - Să-şi îmbunătăţească considerare aspecte
prin aplicarea obicei previzibile şi în comportamentul pe baza sociale şi etice
cunoştinţelor care sunt implicaţi mulţi autocunoaşterii. relevante.
specializate şi prin factori care generează
utilizarea surselor de schimbarea, dintre care
4 informaţii specializate. unii interacţionează.
Studii liceale cu - Să evalueze rezultatele - Să formuleze
bacalaureat obţinute prin raportare propuneri de ameliorare
la demersul strategic a rezultatelor.
adoptat. - Să controleze
activităţile de rutină
realizate de membrii
echipei pe care o
coordonează şi să ia
decizii privind
pregătirea profesională
a acestora.
- Să utilizeze cunoştinţe - Să elaboreze - Să gestioneze - Să-şi evalueze - Să transmită - Să formuleze
teoretice şi practice răspunsuri strategice şi independent proiecte rezultatele învăţării şi omologilor, superiorilor răspunsuri pentru
variate, deseori creative în căutarea care solicită să-şi identifice nevoile şi clienţilor idei bine probleme abstracte şi
specializate, în cadrul soluţiilor pentru soluţionarea de învăţare pentru structurate şi coerente concrete.
unui domeniu şi să probleme concrete şi problemelor ăn care definirea propriului plan utilizând informaţii - Să demonstreze
demonstreze abstracte bine definite. intervin mulţi factori, de dezvoltare calitative şi cantitative. experienţa
conştientizarea limitelor - Să demonstreze dintre care unii profesională. - Să exprime o viziune interacţiunilor la un
cunoştinţelor dobândite. capacitatea de a utilize interacţionează şi personală, asumată, nivel operaţional
cunoştinţe teoretice şi conduc la schimbări asupra lumii, care să specific unui domeniu.
5 practice în identificarea neprevăzute. reflecte angajamentul - Să elaboreze judecăţi
unor noi soluţii pentru - Să demonstreze faţă de semeni. bazate pe cunoşterea
Studii postliceale,
sarcinile de lucru. creativitate în elaborarea problematicii sociale şi
studii universitare în proiectelor. etice relevante.
curs - Să conducă persoane
şi să îmbunătăţească
performanţele proprii şi
ale celor pe care îi
conduce.
- Să pregătească
profesional persoanele
pe care le conduce şi să
dezvolte performanţele
echipei.
- Să utilizeze cunoştinţe - Să demonstreze - Să demonstreze - Să evalueze în mod - Să comunice idei, - Să colecteze şi să
detaliate, teoretice şi stăpânirea metodelor şi responsabilităţi de consecvent propriul probleme şi soluţii atât interpreteze date
practice, specifice unui instrumentelor într-un organizare process de învăţare şi să audienţei specializate, relevante într-un
domeniu. domeniu complex şi administrativă, de îşi identifice nevoile de cât şi celei domeniu pentru
- Să demonstreze specializat şi să management al formare. nespecializate, utilizând rezolvarea problemelor.
cunoaşterea avansată a demonstreze capacităţi resurselor şi al echipei o gamă de tehnici care - Să demonstreze
domeniului prin de inovare în utilizarea în contexte de învăţare implică informaţii experienţa relaţiilor
capacitatea de a realiza metodelor. sau de studiu calitative şi cantitative. interpersonale la nivel
analize critice ale - Să construiască şi să nepredictibile, care - Să exprime o viziune operaţional, în medii de
teoriilor şi principiilor. susţină argumentele presupun rezolvarea personală, asumată, muncă complexe.
utilizate în rezolvarea unor probleme asupra lumii, care să - Să elaboreze judecăţi
6 problemelor. complexe, caracterizate reflecte solidaritatea cu bazate pe cunoaşterea
Studii universitare printr-o multitudine de ceilalţi. problematicii sociale şi
cu licenţă factori care etice care apar în muncă
interacţionează. sau studiu.
- Să demonstreze
creativitate în elaborarea
proiectelor şi să arate
iniţiativă în procesele de
management care
includ formarea
colaboratorilor, pentru
a dezvolta
performanţele echipei.

- Să utilizeze cunoştinţe - Să realizeze diagnoze - Să demonstreze - Să demonstreze - Să comunice audienţei - Să rezolve probleme
teoretice şi practice bazate pe cercetare în leadership şi inovaţie în autonomie în procesul de specialişti şi prin integrarea surselor
specializare, cele mai vederea rezovării contexte de muncă sau de învăţare, precum şi nespecialişti rezultatele de informaţii complexe,
avansate, în domeniul problemelor prin de studiu care sunt un nivel ridicat de proiectelor, metodele şi câteodată incomplete, în
respective. Aceste integrarea cunoştinţelor necunoscute, complexe înţelegere a proceselor principiile de bază contexte noi şi
cunoştinţe constituie noi sau interdisciplinare şi imprevizibile şi care de învăţare. folosind tehnici nefamiliare.
baza originalităţii în şi să elaboreze judecăţi solicită rezolvarea adecvate. - Să demonstreze
dezvoltarea şi/sau pe baza unor informaţii problemelor implicând - Să observe atent şi să utilizarea experienţei
7 aplicarea ideilor. incomplete sau limitate. mulţi factori care reflecteze asupra într-un mediu de muncă
Studii masterale - Să demonstreze - Să dezvolte noi interacţionează. normelor sociale şi interactiv, pentru
capacităţi analitice deprinderi ca răspuns la - Să evalueze şi să relaţiilor interpersonale managementul
privitoare la noile cunoştinţe şi îmbunătăţească şi să acţioneze în schimbării într-un
cunoştinţele din tehnici care apar. performanţa strategică a vederea îmbunătăţirii mediu complex.
domeniul respectiv şi al echipelor. acestora. - Să răspundă
celor care sunt la problematicilor sociale,
interfaţa dintre domenii. ştiinţifice şi etice care
apar în muncă sau
studiu.
- Să utilizeze cunoştinţe - Să cerceteze, să - Să demonstreze - Să demonstreze - Să comunice cu - Să analizeze critic, să
specializate pentru a conceapă, să proiecteze, leadership şi inovaţie în capacitatea de autoritate profesională, evalueze şi să
analiza critic, a evalua şi să implementeze şi să contexte de muncă sau angajament durabil faţă prin angajarea într-un sintetizeze idei noi şi
a sintetiza idei noi şi adapteze proiecte care de studiu care sunt de elaborarea de idei sau dialog critic, cu complexe şi să ia decizii
complexe, cele mai conduc la noi cunoştinţe necunoscute, complexe procese noi, precum şi omologii dintr-o strategice pe baza
avansate în domeniu. şi soluţii procedurale. şi imprevizibile şi care un nivel ridicat de comunitate de acestor procese.
- Să extindă sau să solicită rezolvarea înţelegere a proceselor specialişti. - Să demonstreze
8 redefinească problemelor implicând de învăţare. - Să observe atent şi să experienţa relaţiilor
Studii doctorale cunoştinţele şi/sau mulţi factori care reflecteze asupra interpersonale la nivel
practica profesională interacţionează. normelor sociale şi operaţional, precum şi
existente în cadrul unui - Să evalueze şi să relaţiilor interpersonale capacitatea de a lua
domeniu sau la interfaţa îmbunătăţească şi să acţioneze în decizii strategice într-un
cu alte domenii. performanţa strategică a vederea îmbunătăţirii mediu complex.
echipelor. acestora. - Să acţioneze pentru
progresul social şi
promovarea eticii.

S-ar putea să vă placă și