Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 1.

6
la norme*)

*) Anexa nr. 1.6 este reprodusă în facsimil.


______________________________ _____________________________________________
| ROMÂNIA | | ROMÂNIA |
| MTI | | |
| CENAFER | | MINISTERUL TRANSPORTURILOR |
| | | şi INFRASTRUCTURII |
| SERIA ...... NR. ....... | | CENTRUL NAŢIONAL DE CALIFICARE ŞI INSTRUIRE |
| | | FEROVIARĂ - CENAFER |
| CERTIFICAT | | |
| pentru confirmarea periodică | | _________ |
| a competenţelor profesionale | | / \ |
| generale | | ( CENAFER ) |
| | | \_________/ ____ |
| Dl/Dna .................... | | / \ |
| ........................... | | SERIA ...... NR. .... T S ) |
| CNP | | \____/ |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | | |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | | CERTIFICAT |
| | | pentru confirmarea periodică a competenţelor|
| a obţinut certificarea pentru| | profesionale generale |
| confirmarea competenţelor | | |
| profesionale generale în | | Dl/Dna .................................... |
| funcţia de ................ | | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| în perioada ............... | | CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
| obţinând pentru fiecare | | a obţinut certificarea pentru confirmarea |
| competenţă un calificativ*2).| | competenţelor profesionale generale în |
| Prezentul certificat se | | funcţia de ............................ în |
| eliberează în conformitate cu| | perioada ........................, obţinând |
| prevederile ............... | | pentru fiecare competenţă un calificativ*2).|
| | | |
| DIRECTOR, | | Prezentul certificat se eliberează în |
| | | conformitate cu prevederile ............... |
| LS | | |
| | | DIRECTOR*), |
| Nr. ....................*1) | | LS |
| | | PREŞEDINTE**) |
| Data eliberării: | | Secretar, |
| anul ... luna ... ziua ... | | |
| | | Nr. ................*1) |
| Valabil până la data de: | | Data eliberării: |
| anul ... luna ... ziua ... | | anul ....... luna .......... ziua ......... |
| | | Valabil până la data de: |
| Semnătura participantului ...| | anul ....... luna .......... ziua ......... |
| | | |
| *1) Numărul curent din | | *) Directorul centrului de instruire |
| Registrul de evidenţă a | | **) Preşedintele comisiei de evaluare |
| certificatelor pentru | | |
| confirmarea periodică al | | *1) Numărul curent din Registrul de evidenţă|
| organismului de certificare | | a certificatelor pentru confirmarea |
| al competenţelor profesionale| | periodică al organismului de certificare al |
| *2) Calificativul | | competenţelor profesionale |
| corespunzător fiecărei | | *2) Calificativul corespunzător fiecărei |
| competenţe profesionale este | | competenţe profesionale este înscris pe |
| înscris pe verso | | verso |
|______________________________| |_____________________________________________|

Figura 1: Certificat pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale


generale - faţă
______________________________________________________________________________
| COMPETENŢE PROFESIONALE GENERALE |
| ___________________________________________________________________________ |
| | Denumire competenţă | Calificativ | Denumire competenţă | Calificativ ||
| | | obţinut | | obţinut ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
| | | | | ||
| |_______________________|_____________|_______________________|_____________||
|______________________________________________________________________________|

Figura 2: Certificat pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale


generale - verso

S-ar putea să vă placă și