Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a V – a
PROFESOR: Spînu Ioana Ancuța
OBIECTUL: Limba și literatura română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Unitatea VI. Din carte spre departe
SUBIECTUL: Trăsături ale textului narativ nonliter în textul Jurnal de
călătorie.
TIPUL LECȚIEI: însușire de noi cunoștințe

COMPETENȚE GENERALE:
1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin
receptarea si producerea textului oral,
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;

COMPETENȚE SPECIFICE:
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare
continue, discontinue și multimodale;
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenției în timpul lecturii unor
texte pe teme familiare;
2.5. Observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând
aspecte care necesită îmbunătățire.

COMPETENȚE-CHEIE:
 Comunicarea în limba maternă;
 Sensibilizare și exprimare culturală.
 Expimarea unor informații, opinii, idei, sentimente în mesaje orale sau
scrise, prin adaptarea la situații de comunicare.

COMPONENTE DERIVATE:
Cognitive:
C.C.1. definirea textul nonliterar;
C.C.2. precizarea trăsăturile și tipurile textului nonliterar;
C.C.3. identificarea particularităților specifice jurnalului;
C.C.4. deosebirea textului nonliterar de textul literar;
C.C.5 rezolvarea exercițiillor propuse.
Afective
CA : Participarea cu interes la lecţie;
CA : Acceptarea solicitărilor profesorului şi mobilizarea pentru realizarea
lor;

Psihomotorii
CP: Dirijarea efortului oculo-motor către centrul de interes vizat de
profesor;
CP : Reprimarea tendințelor de a practica mişcări inutile în timpul orei.

CONȚINUTURI:
 Textul narativ nonliterar. Acțiune, participanți, timp, spatiu.

EVALUAREA: observarea sistematică și evaluarea orală.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: reflecția, explicația, conversația euristică,
brainstormingul, diagrama Wenn, lectura, învățarea prin descoperire.
Forme de organizare a învățării: activitate frontală, activitate individuală.
Mijloace didactice: tabla, manualul, fișe de lucru, flipchart.
Resurse: capacitățile normale de învățare ale elevilor, timpul de lucru – 50
minute.
Bibliografie:
 Limba și literatura română – clsa a V-a, Florentina Sâmihaian, Sofia
Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Dobra, il. de Cristina Radu,
București: Art Educațional, 2017
 Limba și literatura română – clasa a V-a, Ghidul profesorului, Art
Educațional, 2017
 Programa școlară pentru DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ – Clasele a V-a – a VIII-a, București, 2017.
SCENARIU DIDACTIC

Organizarea clasei: stabilirea ordinii în clasă, asigurarea cu cele necesare


desfășurării lecției (caiete, manual, creioane, fișe, notarea absențelor).

EVOCARE:
Profesorul verifică tema. După trecerea în revistă a situațiilor amuzante,
profesorul conduce discuția înspre ideea că intr-o călătorie se pot întâmpla situații
amuzante și că, de multe ori, acestea pot fi notate într-un jurnal, așa cum a procedat
Monica.

CONSTITUIREA SENSULUI:
Explorare – Text literar
Profesorul le cere elevilor să citească textul din manual: Jurnal de
călătorie”, cu precizarea că trebuie să sesizeze în text cuvinte sau grupuri de
cuvinte care se referă la timpul în care s-au petrecut întâmplările.
După lecturarea textului elevii vor rezolva o serie de exerciții cuprinse în
fișa de lucru pe care au primit-o. (anexa 1). Elevii sunt antrenați intr-o activitate
frontală și individuală cu sarcina de a rezolva exercițiile de pe fișa de lucru.
Exercițiile vor fi rezolvate oral sau pe tablă, în funcție de gradul lor de dificultate.
Exercițiile cuprinse în fișa de lucru vizează identificarea:
- Locului și timpului în care se petrece actiunea;
- Veridicitatea locurilor prezentate în jurnal ( deoarece sala de clasă nu
dispune de resursele necesare digitale , elevii vor verifica existența
localitaților și a instituțiilor descrise în jurnal cu ajutorul unei planșe care
conține imagini actuale cu localitățile și instituțiile descrise;
- Ordonarea logică și temporală a ideilor desprinse din text;
- Identificarea participanților la întâmplările relatate în jurnalul de călătorie;
Elevii sunt încurajați să ofere răspunsuri, să le motiveze. Profesorul
orientează, dacă este cazul, răspunsurile elevilor. Este importantă dezvoltarea
încrederii în sine și a unei atitudini pozitive față de actul comunicării.
Pe baza exercițiilor rezolvate, profesorul, împreună cu elevii, va defini textul
narativ nonliterar și va insista pe diferența dintre personaj (ființă care participă
la acțiunea dintr-un text literar) și participant (ființă care partcipă la acțiunea
reală, relatată într-un text nonliterar).

REFLECȚIE:
Elevii sunt provocați să facă o paralelă între textul narativ literar și textul
narativ nonliterar. (anexa 2)
TEMĂ:
Elevilor li se cere să redacteze o scurtă notă de jurnal în care să precizeze ce
informații noi despre textul nonliterar au aflat în timpul orei.
ANEXA 1
FIȘA DE LECTURĂ

1.În jurnalul de călătorie există cuvinte și grupuri de cuvinte referitoare la timpul în care s-au
petrecut întâmplarile povestite.
Date Zile ale săptămânii Momente ale zilei Alți indici de timp

2.Precizează durata excursiei prezentate în text. Ce informații te-au ajutat în formularea


răspunsului?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Localitățile și instituțiile la care se face referire in jurnal există în realitate? Argumentează-ți
raspunsul.
Localități Instituții Alte locuri

4. Numerotează în ordine logică și temporală următoarele idei care fac referire la evenimentele
prezentate în jurnalul de călătorie:
Domnul oltean le arată elevilor cum funcționa o tiparniță.
Fata vizitează Biblioteca Batthyaneum.
Împreună cu profesoara și colegii ei, Monica merge la o librărie.
În Alba Iulia, fata întâlnește pe stradă un bărbat care pare a fi Mihai Viteazul.
La Brașov vizitează Muzeul „Prima Școală Românească”
La Muzeul Tiparului și al Cărții vechi Românești descoperă cum a evoluat scrisul în spațiul
românesc.
5.Notează participanții la întâmplrile relatate în jurnalul de călătorie.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6.Textul se referă la fapte rele sau imaginare? Motivează-ți răspunsul.


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

7. Notează cu A (adevărat ) sau F (fals) enunțurile:


A
sau 1.Textul narativ nonliterar prezintă, la fel ca textul narativ literar o succesiune de
F întâmplări petrectute în ordine logică și temporală.

2.Întâmplările prezentate în textele narative nonliterare s-au petrecut în realitate , într-


un anumit timp și spațiu.

3.În textul nonliterar, acțiunea este realizată de o persoană imaginară care nu există în
realitate.

4.Persoanele care iau parte la acțiune intr-un text nonliterar se numesc participanți.

5.Persoanele care iau parte la acțiune într-un text literar se numesc personaje.

6. Reportajele, anunțurile piblicitare, jurnalul, scrisorile, e-mailul sunt texte literare.

7. Textul nonliterar are scopul de a informa cititorul.


ANEXA 2

 Prezentați asemănările și deosebirile între un text narativ literar și un text


narativ nonliterar.

ASEMĂNĂRI:

TEXT LITERAR

TEXT NONLITERAR

DEOSEBIR
I
ANEXA 1

FIȘA DE LECTURĂ

1.În jurnalul de călătorie există cuvinte și grupuri de cuvinte referitoare la timpul în care s-au
petrecut întâmplarile povestite.
Date Zile ale săptămânii Momente ale zilei Alți indici de timp
6 mai vineri noaptea azi
7 mai sâmbătă dimineața ieri
8 mai duminică atunci
de vreo jumătate de oră
mâine
după trei zile

2.Precizează durata excursiei prezentate în text. Ce informații te-au ajutat în formularea


răspunsului?
...........Excursia a durat trei zile. Precizarea este făcută în jurnal (după cele trei zile de
excursie), iar durata excursiei reiese din datarea jurnalului.
3. Localitățile și instituțiile la care se face referire in jurnal există în realitate? Argumentează-ți
raspunsul.
........Da, localitațile există.
.........Localități: Alba Iulia, Brașov, Târgoviște;
.........Instituții: Biblioteca Batthyaneum, Muzeul „Prima Școală Românească”, Muzeul
Tiparului Și al Cărții Vechi Românești;
.........Alte locuri: pe Via Principalis, în fața catedralei, la librărie, la Curtea Domnească.
4. Numerotează în ordine logică și temporală următoarele idei care fac referire la evenimentele
prezentate în jurnalul de călătorie:
5 Domnul oltean le arată elevilor cum funcționa o tiparniță.
2 Fata vizitează Biblioteca Batthyaneum.
3 Împreună cu profesoara și colegii ei, Monica merge la o librărie.
1 În Alba Iulia, fata întâlnește pe stradă un bărbat care pare a fi Mihai Viteazul.
4 La Brașov vizitează Muzeul „Prima Școală Românească”
6 La Muzeul Tiparului și al Cărții vechi Românești descoperă cum a evoluat scrisul în spațiul
românesc.

5.Notează participanții la întâmplrile relatate în jurnalul de călătorie.


........Monica, „Mihai Viteazul”, ghidul, diriginta, colegii, domnul Olteanu.

6.Textul se referă la fapte rele sau imaginare? Motivează-ți răspunsul.


............Faptele la care se referă textul sunt reale, localitațile și locurile există în țara noastră
iar personajele sunt reale.
7. Notează cu A (adevărat ) sau F (fals) enunțurile:
A
sau 1.Textul narativ nonliterar prezintă, la fel ca textul narativ literar, o succesiune de
F întâmplări petrectute într-un anume loc și într-un anumit timp..
A
2.Întâmplările prezentate în textele narative nonliterare s-au petrecut în realitate , într-
un anumit timp și spațiu.
F
3.În textul nonliterar, acțiunea este realizată de o persoană imaginară care nu există în
realitate.
A
4.Persoanele care iau parte la acțiune intr-un text nonliterar se numesc participanți.
A
5.Persoanele care iau parte la acțiune într-un text literar se numesc personaje.
A
6. Reportajele, anunțurile piblicitare, jurnalul, scrisorile, e-mailul sunt texte nonliterare.
A
7. Textul nonliterar are scopul de a informa cititorul.

ANEXA 2
 Prezentați asemănările și deosebirile între un text narativ literar și un text
narativ nonliterar.

ASEMĂNĂRI: -ambele sunt texte scrise;


-transmit un mesaj;
-prezintă o succesiune de întâmplări petrecute într-un anume loc și
anumit timp.

TEXT LITERAR
t

TEXT NONLITERAR

DEOSEBIR
I

-întâmplările prezentate sunt rezultatul


-întâmplările prezentate s-au petrecut în
imaginației, chiar dacă sunt inspirate din
realitate, într-un anumit timp și spațiu,
realitate;
-scopul principal este să informeze
-scopul principal este să emoționeze
cititorul;
cititorul;
-utilizează sensul propriu al cuvintelor;
-textul se realizează cu ajutorul figurilor
-acțiunea este realizată de o persoană
de stil (comparații, personificări);
concretă care există în realitate;
-persoanele care iau parte la acțiune se
-persoanele care iau parte la acțiune se
numesc personaje.
numesc participanți.