Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț


Data: 11.11.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 1 Voinești, sat Voinești
Clasa: a V-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Credinţa creştină”
Titlul lecţiei: „De la regele David la Împăratul Hristos”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - dezvoltarea cunoașterii asupra faptului că Hristos este Împăratul ce s-a născut din seminția lui David.
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – ce semnifică „David, unsul lui Dumnezeu”;
C2 – să prezinte istoria neamului lui David;
C3 – să știe despre pregătirea neamului pentru venirea Mântuitorului.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, Manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a V-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a V-a;
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a V-a.

1
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1
- durata: 50’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991;

2
Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
cunoştinţelor răspundă la următoarele cerinţe: profesorului: Activitate Aprecieri
însuşite - Cu cine a vorbit Dumnezeu și pe - Dumnezeu a vorbit cu Conversaţia frontală verbale
ce munte? Moise pe muntele Sinai.
-Care a fost misiunea dată de - Dumnezeu i-a dat
Dumnezeu lui Moise? miniune lui Moise să
scoată poporul evreu din
robia egipteană și să-l
conducă spre Țara
-Cine i-a fost ajutor în această grea Făgăduinței.
misiune? -Fratele său, Aaron.
-Ce minuni a făcut Moise? -A despărțit apele Mării
Roșii în două, a lovit cu
toiagul în stâncă și a
izvorât apă.
-Cât a durat drumul prin pustiu? -40 de ani.
-Ce i-a dat Dumnezeu lui Moise pe -Dumnezeu i-a dat lui Conversaţia
muntele Sinai și ce cuprindeau? Moise Tablele Legii, ce Activitate Aprecieri
conțin cele 10 porunci. frontală verbale
-Până unde i-a condus Moise pe -Până la granița
evrei? Canaanului.
3. Pregătirea „Făcut-am legământ cu aleșii mei,  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor m-am jurat lui David, robul Meu: profesorul.
pentru până în veac voi întări seminția Explicaţia Activitate
receptarea ta.“ Psalm 88, 4-5. frontală
noilor
cunoştinţe

3
4. Anunţarea  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „De la regele David la Împăratul explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei Hristos”. frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
5. Comunicare După intrarea evreilor în Țara  Elevii ascultă cu atenţie
a / însuşirea Făgăduinței, a urmat o perioadă în explicaţiile profesorului şi Lectura
noilor care regii și profeții au jucat un rol le notează în caiete. expresivă Biblia
cunoştinţe deosebit de important. Aceștia au Activitate Aprecieri
transmis poporului voia lui frontală verbale
Dumnezeu, pregătindu-i pentru
venirea lui Mesia Cel promis.
În scurtă vreme de la stabilirea în
Țara Sfântă, poporul evreu a cerut
să fie condus de un rege ales dintre
ei, asemenea popoarelor vecine.
Văzând dorința mulțimii, prorocul
Samuel l-a uns rege pe Saul. Mai
apoi, a fost ales drept rege păstorul
David, cel mai mic fiu al lui Iesei
din Betleem. El aparținea seminției
lui Iuda, unul din fiii patriarhului
Iacov. Explicaţia
C1 Când Samuel a vărsat untdelemn
pe capul lui David, care a devenit
unsul lui Dumnezeu, în inima Manual Activitate Aprecieri
acestuia s-a revărsat Duhul Sfânt. frontală verbale
David a fost un rege care a condus
poporul vreme îndelungată, fiind
în același timp un mare profet și
poet. Cântările sale inspirate,
numite Psalmi, au fost dedicate lui
Dumnezeu. Regele David a
profețit înscăunarea unui nou  Elevii răspund la Biblia
Rege, mai mare decât toți solicitările profesorului şi Explicaţia
conducătorii lumii: „Și se vor ascultă explicaţiile date.
4
închina Lui toți împărații
pământului, toate neamurile vor
sluji Lui. Că a izbăvit pe sărac din
C2 mâna celui puternic și pe sărmanul Activitate Aprecieri
care n-avea ajutor” (Psalmul 71, frontală verbale
11-12). Acesta avea să fie  Elevii ascultă cu atenţie
Mântuitorul Hristos. Peste două precizarea făcută de
sute de ani, profetul Isaia a profesor.
confirmat acest lucru, numindu-L
pe viitorul Rege: „Înger de mare
sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu
tare, biruitor, Domn al păcii,
Părinte al veacului ce va să fie. Și Explicaţia
mare va fi stăpânirea Lui și pacea
Lui nu va avea hotar” (Isaia 9, 5- Activitate Aprecieri
6). Din neamul lui David, peste frontală verbale
câteva sute de ani, s-a născut
Fecioara Maria, Maica Domnului
nostru Iisus Hristos. Locul de
naștere al Domnului, micul oraș
Betleem, era tocmai locul de
origine al lui David, „cetatea lui
David” (Luca 2, 4). Datorită
faptului că David a fost strămoșul
Mântuitorului, de multe ori Iisus Conversaţia
era numit „Fiul lui David”. Lumea
a fost pregătită de Dumnezeu
generații de-a rândul pentru Activitate Aprecieri
venirea Mântuitorului, până la frontală verbale
„plinirea vremii” (Galateni 4, 4).
Perioada îndelungată a așteptării
Întrupării Fiului lui Dumnezeu a Explicaţia Manual
avut mai multe motive. Unul
dintre acestea a fost ca oamenii,
obosiți de urmările depărtării de
Dumnezeu, să-și dorească Activitate
apropierea de Acesta, „în ce chip frontală
5
dorește cerbul izvoarele apelor” Aprecieri
(Psalm 41, 1). Un alt motiv a fost verbale
ca informațiile despre viața și
activitatea Mântuitorului să fie
cunoscute dinainte de cât mai
mulți oameni, lucru posibil prin
intermediul profeților. Activitate
C3 Un motiv foarte important a fost frontală
nașterea Fecioarei Maria, care, Aprecieri
prin bunătatea, iubirea și credința verbale
sa, a reprezentat dorința întregii
omeniri de a se întoarce la Tatăl Conversaţia Manual
Ceresc. Consimțirea ei de a fi
Maica Domnului a condus la
Întruparea Fiului dumnezeiesc.
Întreg Vechiul Testament
cuprinde, în diferite moduri, istoria
pregătirii venirii Fiului lui
Dumnezeu la noi, eveniment
plănuit de Dumnezeu din veșnicie
și înfăptuit la momentul potrivit.
6. Fixarea şi  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a - Cine au fost primi regi ai poporul - Saul și David. Activitate Aprecieri
cunoştinţelor evreu? Conversaţia frontală verbale
- Ce semnifică faptul că David este
- Când Samuel a vărsat
unsul lui Dumnezeu? untdelemn pe capul lui
David, care a devenit unsul
lui Dumnezeu, în inima
acestuia s-a revărsat Duhul
Sfânt. David a fost un rege
care a condus poporul
vreme îndelungată, fiind în
același timp un mare profet
și poet.
-Cine s- născut mai târziu din - Din neamul lui David, Activitate Aprecieri
neamul lui David? peste câteva sute de ani, s-a Conversaţia frontală verbale
6
născut Fecioara Maria,
Maica Domnului nostru
Iisus Hristos.
-De ce era numit Iisus „Fiul lui - Datorită faptului că David
David”? a fost strămoșul
Mântuitorului, de multe ori
Iisus era numit „Fiul lui
David”.
-Cum a fost pregătită și în ce fel - Întreg Vechiul Testament
venirea Mântuitorului? cuprinde, în diferite Conversaţia Activitate Aprecieri
moduri, istoria pregătirii frontală verbale
venirii Fiului lui
Dumnezeu la noi,
eveniment plănuit de
Dumnezeu din veșnicie și
înfăptuit la momentul
potrivit.
7. Asocierea, Pentru a înțelege lecția mai bine,  Elevii răspund la
generalizare profesorul împreună cu elevii solicitările profesorului. Lectura
a, aplicarea rezolvă exercițiul numărul 1 de la - Prin căderea în păcat a
pagina 34: primului om, ființa
- Folosind metoda exploziei umana se îndreaptă spre Activitate Aprecieri
stelare, discută cu ceilalți moarte. Dumnezeu intră frontală verbale
colegi pe tema pregătirii personal în istoria Conversaţia
omenirii pentru venirea urmașilor lui Adam, ca să
Mântuitorului. răstoarne acest proces care
ducea la nimicirea creației.
întruparea Fiului veşnic al
lui Dumnezeu a fost
împlinirea unui plan al lui Manual
Dumnezeu pregătit din
veşnicie. Întruparea fiind Activitate Aprecieri
scopul pentru care El a Conversaţia frontală verbale
creat lumea, Dumnezeu
Fiul ar fi devenit om chiar
dacă Adam şi Eva nu ar fi
căzut în păcat, pentru că,
7
atunci când Dumnezeu a
făcut lumea, a avut ca scop
această unire a Lui cu
omul.
Perioada îndelungată a Exercițiul Activitate Aprecieri
aşteptării Întrupării Fiului frontală verbale
lui Dumnezeu de către
omenire a avut drept scop
conştientizarea necesităţii
mântuirii sau eliberării de Manual
păcat şi de moarte, după ce Exercițiul Activitate Aprecieri
generaţii de oameni au frontală verbale
constatat că mersul
omenirii spre moarte nu
este conform cu vocaţia
omului de a trăi veşnic, de
a birui moartea.
8. Aprecierea  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea  Se anunţă şi se explică  Elevii notează tema în
şi explicarea tema pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei - De rezolvat exercițiul profesorului.
pentru numărul 1 și 2 de la pagina Explicaţia Activitate
acasă 33. frontală
10 Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și