Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof.
Şcoala:
Data:
Obiectul: Educaţie Plastică
Clasa: a V-a
Unitatea de învăţare: Pata de culoare-element de limbaj plastic
Subiectul: Lan de flori - Pata spontană
Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare ( formare de priceperi si deprinderi; de evaluare).
Scopul- iniţierea elevilor în cunoaşterea petei spontane şi a modalităţi de a fi obţinută.

Competenţe generale: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual -artistic

Competenţe specifice:
1.1 - utilizarea adecvată a materialelor şi instrumentelor de lucru;
1.2 - identificarea grupelor de culori din cercul cromatic;
2.1 - reprezentarea trăsăturilor caracteristice ale unor structuri preferate din natură;
2.2 - utilizarea unei forme obţinută prin transformarea structurilor naturale în structuri plastice;
3.2 - obţinerea tratării picturale a suprafeţei.
Competenţe operaţionale vizate:
C1: - să realizeze o compoziţie plastică prin utilizarea unor pete de culoare obţinute în mod spontan prin presare, suflare,
fuzionare;
C2: - să cunoască principalele moduri de realizare a unei suprafeţe picturale în funcţie de suprafaţa hârtiei umedă sau uscată;
C3 - să se familiarizeze cu termenii: pata plată, pata decorativă, pata spontană, fuzionare, presare, estompare;
C4: - să utilizeze un limbaj artistic adegvat, conform nivelului de vârstă , utilizând termeni specifici artei;
C5: - să exerseze deprinderi de comunicare şi colaborare cu profesorul şi colegii;
C6: - să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de studiul educaţiei plastice
Forme de organizare
- a conţinuturilor: integratoare, interdisciplinară
- a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

Tipuri de interacţiuni: profesor-elev, elev- profesor; elev-elev.


Tipuri, forme, strategii şi instrumente de evaluare: formativă, individuală şi în grup.

Resurse:
 Pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, metoda dialogului dirijat, activitatea independentă .
Materiale: fişe de lucru individuale, planşe realizate de elevi din anul anterior, reproduceri, pensule de dimensiuni diferite, pahar,
culori tempera, creion, radieră, cârpă, ziar, paletă, caiet, manual.
 Bibliografice: specifice disciplinei:
- Manual: Nicolae Filoteanu, Doina Marian, Desen Artistic şi Educaţie Plastică, manual pentru clasa a V-a, Editura All, Bucureşti,
1998;
- Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul gimnazial şi liceal, Bucureşti, 2009

Durata: 50 minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Competenţe
Secvenţe Competenţe operaţionale Conţinutul lecţiei Strategii didactice Evalu
specifice
didactice are

Activitatea Activitatea Metode şi Mijloace de


profesorului elevilor procedee învăţământ
C5- să exerseze deprinderi de 1.1 - Asigurarea unui climat favorabil pentru
comunicare şi colaborare cu utilizarea buna desfăşurare a lecţiei. Verific prezenţa, Pregătesc caietele, manualele şi Conversaţia Foaia de desen, Front
I. Moment profesorul şi colegii; adecvată a ţinuta elevilor şi esteticul clasei. Îndrum aşteaptă în linişte începerea euristică pensule, culori, ală
organizatoric C6- să-şi dezvolte o atitudine materialelor şi elevii în activităţi de pregătire a materialelor lecţiei. apa, etc. şi
pozitivă faţă de studiul instrumentelor necesare şi de stabilire a ordinii şi disciplinei. indivi
educaţiei plastice. de lucru. duală
Elevii răspund la întrebări.
II. Captarea C4: - să utilizeze un limbaj 1.1 - Pentru ce oră va-ţi pregătit acum? Pentru ora de desen Conversaţia Front
atenţiei artistic adecvat, conform utilizarea ală
Discuţii nivelului de vârstă , adecvată a - Tema plastică pe care am abordat-o ora şi
pregătitoare utilizând termeni specifici materialelor şi trecută a fost… - Pata de culoare, element de indivi
limbaj plastic.
artei; instrumentelor duală
- Orice urmă de culoare lăsată
- Ce este o pată de culoare?
C6- să-şi dezvolte o atitudine de lucru; pe un anumit suport.
pozitivă faţă de studiul 1.2 - - Ce anume poate fi considerat un suport?
- Sticla, pânza, metalul, lemnul,
educaţiei plastice identificarea placajul, peretele, etc.
grupelor de - Care sunt culorile primare, secundare,
- R,G,A- primare sau de bază,
calde / reci, complementare, si de ce se
culori din cercul pentru ca din ele prin amestec
numesc ele asa?
în diferite cantităţi, se formează
chromatic.
celelalte culori;
- Ve, Vi,O- culori secundare - se
formează din amestecul
culorilor primare, două câte
două în cantităţi egale
R, O, G- culori calde, pentru că
sugerează căldura, apropierea,
lumina;
A, Ve, Vi - culori reci pentru ca
sugerează frigul, depărtările,
umbrele;
- Care sunt nonculorile?
- A şi N
- Ce anume putem forma din amestecul celor
două? - Griurile acromatice
- Ce modalităţi de punere a petei de culoare - Poate fi aşezată cu pensula, cu
pe o suprafaţă cunoaşteţi? cuţitul de paletă, cu mâinile,
prin diferite tehnici: cu un
burete, cu un cartof tăiat în
- lucru cu
două, cu un mototol de hârtie,
direct din tub, etc. mijloace
- Dacă vom umezi foaia ce se va întâmpla cu - Culoarea va fuziona, culorile
didactice:
culoarea? se vor îmbina.
- Dacă suprafaţa este uscată cum vor fi petele - Vor fi precise, contururile Reproduceri
de culoare? bine definite.
Planşe
Câte tipuri de pete cunoaşteţi? Pata plată sau decorativă
Cum pot fi ele create? - Pete spontane, dirijate, colecţii de
elaborate
imagini
- Ce înseamnă spontan, dar elaborat? - Dintr-o dată; gândit.

Exemplific tehnica utilizând planşe realizate


- Elevii urmăresc imaginile
de alţi elevi

- Cum mai pot fi obţinute petele picturale? - Pata picturală - realizată prin
suprapunere, juxtapunere
Prin suflare, stropire, presare…
- Cunoaşteţi câteva modalităţi de obţinere a Prin stropire, presare, cădere,
petei spontane? suflare,fuzionare, etc.

III. Anunţarea C6: - să-şi dezvolte o In cadrul acestei ore, vom încerca să - discuţii cu rol clarificator Conversaţia Front
obiectivelor şi atitudine pozitivă faţă de finalizăm o compoziţie plastică folosindu-ne Expunerea- ală
a temei studiul educaţiei plastice de creioane,carioci, tempera şi alte materiale Dialogul şi
– pornind de la o suprafaţă realizată cu dirijat indivi
ajutorul petelor spontane - Lan de flori duală
C2: - să cunoască 2.1 - - Se va nota pe tablă indicaţia de lucru Elevii notează în caiete titlul
Prezentarea principalele modalităţi de reprezentarea Tema plastică - Pata element de limbaj lecţiei. Conversaţia Front
situaţiei de realizare a petei picturale sau trăsăturilor plastic - pata spontană Expunerea ală
învaţare în funcţie de suprafaţa caracteristice ale Subiectul: Lan de flori (explicativă) şi
hârtiei umedă sau uscată; unor structuri Elevii răspund la întrebări. Dialogul indivi
C3 - să se familiarizeze cu preferate din - Petele care le-aţi realizat ora trecută vă - Veselie, primăvară, vegetaţie dirijat duală
termenii: pata plată, pata natură; duce cu gândul la … spontană
decorativă, pata spontană, 2.2 – Vă rog să priviţi aceste flori, cum se numes - panseluţe, păpădie, zambile,
fuzionare, presare, utilizarea unei ele? narcise,
estompare; forme obţinută În această oră veţi reprezenta vegetaţia Elevii urmăresc structura
Organizarea şi
spontană, un colţ din natură, elemente
prin florilor şi a frunzelor. - lucru cu
îndrumarea florale, fluturi, gâze, pornind de la petele
învăţării transformarea spontane pe care le-aţi realizat prin suflare, mijloace
presare, stropire pe suprafaţa foii umede
C4: - să analizeze obiectiv structurilor Elevii sunt atenţi la indicaţia de didactice:
sau uscate.
lucrările proprii si pe cele ale naturale în lucru Reproduceri
colegilor, în funcţie de structuri plastic; Planşe
următoarele criterii: 3.2 – colecţii de
respectarea temei, realizarea obţinerea imagini
unei compoziţii cu aspect tratării picturale Cartonaşele
colorate
estetic. a suprafeţei.

Corecţii şi C1 Profesorul se asigură că noile informaţii au Conversaţia Front


feedback-uri ↓ fost înţelese Dialogul ală
C6 dirijat şi
indivi
duală
2.1 -
Obţinerea C1: - să realizeze o reprezentarea Profesorul urmăreşte activitatea elevilor, Elevii sunt atenţi la cerinţele Conversaţia Front
performanţei compoziţie plastică prin trăsăturilor pune întrebările în aşa fel încât să conducă la profesorului şi aplică culoarea Dialogul ală
utilizarea unor pete de caracteristice ale realizarea obiectivelor propuse, şi aduce pe suprafaţa foii. dirijat şi
culoare obţinute în mod unor structuri corecţii în momentul în care acest lucru se indivi
spontan prin presare, suflare, preferate din impune. duală
fuzionare natură;
C2: - să cunoască 2.2 –
principalele etape de utilizarea unei
realizare a petei picturale în forme obţinută
funcţie de suprafaţa hârtiei prin
umedă sau uscată transformarea
structurilor
naturale în
structuri plastic;
3.2 -
obţinerea
tratării picturale
a suprafeţei.
C1: - să realizeze o
Asigurarea compoziţie plastică prin La sfârşitul activităţii foile se adună şi se Elevii ajută la realizarea Conversaţia Front
retenţiei şi a utilizarea unor pete de expun pe panou pentru a realiza o mică ansamblului pictural Dialogul ală
transferului culoare obţinute în mod expoziţie, elevii să conştientizeze ca munca în dirijat şi
spontan prin presare, suflare, echipă aduce multe beneficii şi satisfacţii indivi
fuzionare duală
C6: - să exerseze deprinderi
de comunicare şi colaborare
cu profesorul şi colegii.

Încheierea C6- să-şi dezvolte o atitudine Activitatea din această oră a luat sfârşit, aţi Elevii îşi strâng lucrurile şi fac Conversaţia Front
lecţiei pozitivă faţă de studiul fost foarte activi şi foarte harnici. Bravo! curăţenie în jurul lor. Dialogul ală
/aprecieri şi educaţiei plastice dirijat şi
Doi băieţi vor împărţi câte o
recomandări indivi
floare fiecărui cadru didactic
prezent la activitate şi le duală
mulţumeşte pentru prezenţă, cu
speranţa ca prestaţia lor a
generat o bucurie vizuală .