Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

I. Date generale:
Propunător:
Unitatea de învăţământ:
Data:
Aria curriculară: Arte
Obiectul: Educaţie Plastică
Clasa: a VI-a
Unitatea de învăţare: Game cromatice
Tema plastică: Gama simplă, compusă, de griuri colorate, ton în ton, majoră şi minoră
Subiectul lecţiei: Tradiţii şi obiceiuri româneşti de iarnă
Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare ( formare de priceperi si deprinderi; de evaluare)
Scopul- însuşirea cunoştinţelor legate de culoare şi iniţierea elevilor în realizarea unor compoziţii
plastice utilizând game cromatice.
II. Competenţe generale:
- dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
- dezvoltarea sensibilităţii a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
- cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
- dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic.
Competenţe specifice:
1.2 realizarea unei dominante de culoare într-o compoziţie, folosind game cromatice;
2.4 realizarea centrului/centrelor de interes prin elemente de limbaj plastic şi mijloace de expresie
plastică;
3.3 crearea unor structuri plastice prin extrage rea elementelor specifice formelor studiate;
3.4 utilizarea culorilor complementare în obţinerea griurilor colorate.
Competenţe derivate:
C1 - să se familiarizeze cu termenii: game cromatice, culori complementare, culori de aceeaşi
natură, griuri colorate;
C2- să observe şi să obţină game cromatice în compoziţia plastică;
C3 - să înţeleagă rolul gamelor cromatice ca mijloc de expresie plastică într-o compoziţie plastică;
C4 - să clasifice tipurile de game cromatice după specificul fiecăruia;
C5 - să analizeze obiectiv lucrările proprii şi pe cele ale colegilor, în funcţie de următoarele criterii:
respectarea temei şi a subiectului, realizarea unei compoziţii unitare, cu aspect estetic plăcut;
C6 - să exerseze deprinderi de comunicare şi colaborare cu profesorul şi colegii;
C7 - să realizeze o compoziţie plastică folosind o gamă cromatică.
III: Resurse procedurale:

 Umane: profesor, elevi.

 Materiale didactice: manual, caiet. materiale specifice orelor de educaţie plastică, planşe
realizate de elevi din anul anterior.
IV. Metode de învăţare:
Metode didactice tradiţionale: Tipuri de învăţare:
M1 - Conversaţia T1 - Cognitivă
M2 - Dialogul dirijat T2 - Creativă
M3 - Exerciţiul T3 - Afectivă
M4 - Activitatea independentă T4 - Psihomotorie
M5 - Evaluarea
METODE DE PREDARE INTERACTIVE - TEHNICA 6/3/5
V. Moduri de activitate cu elevii:
În echipă: folosind Tehnica 6/3/5 prin completarea planşelor cu încă trei elemente;
Frontal: pentru reactualizarea cunoştinţelor, discutarea rezultatelor activităţii;
Individual: la prezentarea rezultatelor activităţii.
VI. Forme de organizare:
- a conţinuturilor: integratoare, interdisciplinară;
- a activităţii: frontală, individuală.
VII. Metode de evaluare: continuă, valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat
elevilor, planşa realizată, nota.
VIII. Dificultăţi anticipate: ritmul lent al elevilor, necesitatea explicaţiilor suplimentare,
neîndeplinirea tuturor activităţilor planificate.
IX. Principii didactice:
 principiul asigurării progresului gradat al performanţei;
 principiul conexiunii inverse;
 principiul participării şi învăţării active.
X. Resurse bibliografice specifice disciplinei:
-Educaţie plastică, Manual pentru clasa a VI -a, Victor Dima, Editura Teora, 1998
-Programa şcolară Educaţie plastică pentru clasa a VI-a, Bucureşti, 2009, Editura M.E.N.

Durata: 50 minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

SECVENŢE COMPETENŢE COMPETENŢE CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTICE SPECIFICE OPERAŢIONALE

Activitatea Activitatea Metode şi Mijloace de


profesorului elevilor procedee învăţământ
1.
Moment C6 - să exerseze Asigurarea unui climat Pregătesc caietele, M1 Foaia de Frontală
organizatoric deprinderi de favorabil pentru buna manualele şi aşteaptă în Conversaţia desen, şi
comunicare şi desfăşurare a lecţiei. linişte începerea lecţiei. pensule, individuală
colaborare cu Verific prezenţa, ţinuta Se pregătesc pentru ora de culori, apa,
profesorul şi colegii; elevilor şi esteticul clasei. educaţie plastică. etc.
C7 - să-şi dezvolte o Îndrum elevii în
atitudine pozitivă activităţi de pregătire a
faţă materialelor necesare şi
de studiul educaţiei de stabilire a ordinii şi
plastice. disciplinei.
2.
Reactualizarea C1 - să se Profesorul iniţiază Elevilor le sunt verificate M1 Foaia de Frontală
cunoştinţelor familiarizeze cu reactualizarea cunoştinţele anterioare Conversaţia desen, şi
ancoră termenii: culori cunoştinţelor asimilate prin exerciţiul identificării M2 pensule, individuală
complementare, culori anterior privind gamele gamelor cromatice Dialogul culori, apa,
de aceeaşi natură, cromatice, solicitându-le învăţate ora trecută. dirijat manual,
griuri colorate; elevilor identificarea Elevii răspund la caiet, etc.
concretă a acestora. întrebări. T1 Planşe
C2 - să observe şi să Se va nota din nou pe Cognitivă demonstrativ
obţină game cromatice tablă: T3 e
în compoziţia plastică; Game cromatice- Tradiţii Afectivă
şi obiceiuri româneşti de
iarnă
C4 - să clasifice - Vă mai aduceţi aminte - Am vorbit despre game
tipurile de game despre ce am discutat cromatice.
cromatice după orele trecute?
specificul fiecăruia. - Ce este o gamă - o succesiune de culori ce
cromatică? nu se resping unele pe
- Câte game cromatice altele.
am discutat la clasa? - 6 game cromatice.
- Care sunt ele?
- Gama simplă, compusă,
de griuri colorate, ton în
ton, majoră şi minoră.
- Recunoaştem o gamă - Este utilizată o paletă
simplă într-o compoziţie redusă de culori, o culoare
atunci când: şi alb şi negru sau o
pereche de
complementare.
- Gama compusă? - Când sunt folosite două
sau trei perechi de
complementare.
- Gama de griuri Este formată din
colorate? amestecul unei perechi de
complementare la care
vom adăuga alb şi negru,
pentru a deschide sau
închide griurile colorate.
- Gama ton în ton face - Utilizarea în planşe a
referire la .... unor culori de aceeaşi
natură adăugând alb şi
negru.
- Ce înţelegem prin - De exemplu albastru,
epresia culori de aceeaşi cunoaştem mai multe
natură? variante de nuanţe: Cyan,
ultramarin, ceruleum, de
Prusia, cobalt, etc.
Exemplific prin imagini,
pentru ca elevii să Elevii urmăresc imaginile.
înţeleagă mai bine
gamele cromatice.
3. M1
Captarea C3 - să înţeleagă rolul In cadrul acestei ore, Elevii sunt atenţi la Conversaţia Foaia de Frontală
atenţiei şi gamelor cromatice ca vom încerca să finalizăm indicaţiile profesorului. M2 desen, şi
anunţarea mijloc de expresie compoziţia, folosind Dialogul pensule, individuală
obiectivelor plastică într-o gamele cromatice dirijat culori, apa,
temei plastice compoziţie plastică; abordate orele trecute, etc.
utilizând un joc didactic
pe care doresc să vi-l
asumaţi, să lucraţi în
echipă, să vă aduceţi şi
voi aportul la realizarea
lucrării colegului vostru.
4. M1
Prezentarea C5 - să asculte cu Ora aceasta vom Elevii sunt atenţi la Conversaţia Foaia de Frontală
situaţiei de atenţie instrucţiunile continua lucrarea indicaţia de lucru. M2 desen, şi
învaţare care le primesc în începută orele trecute – Dialogul pensule, individuală
realizarea temei „Tradiţii şi obiceiuri dirijat culori, apa,
Organizarea propuse propuse; româneşti de iarnă”, de etc.
şi îndrumarea data aceasta vom Metode de
învăţării C6 - să exerseze introduce un joc didactic predare
deprinderi de în activitatea voastră. interactive
comunicare şi Vom utiliza Tehnica Tehnica
colaborare cu 6/3/5 pe care o vom 6/3/5
profesorul şi colegii. adapta condiţiilor clasei,
in sensul că voi sunteţi T1
grupaţi câte patru în Cognitivă
funcţie de numărul pe T3
care l-aţi primit ora Afectivă
trecută. Numărul 1 va
realiza compoziţia
plastică folosind gama
simplă,
2 – gama compusă,
3- gama de griuri
colorate,
4 gama ton în ton,
5- gama majoră,
6- gama minoră.
După 5 minute de lucru
fiecare elev va primi
lucrarea colegului din
dreapta, care va
vizualiza imaginile şi le
va îmbunătăţi ca formă
şi culoare, ca după alte 5
minute la indicaţia
profesorului să plaseze
lucrarea celui din stânga
şi o va primi pe cea din
dreapta. Veţi lucra în - Se pot reprezenta
echipă. animale, zăpada, brazii,
- Care sunt elementele colindătorii, capra, ursul,
specifice anotimpului gazda ce oferă musafirilor
iarna şi care sunt cozonac, motive
obiceiurile româneşti de decorative ce apar pe
iarnă? obiectele populare, etc.
5. 1.2 M1
Etapa de realizarea unei C6 - să exerseze Profesorul monitorizează Elevii sunt atenţi la Conversaţia Foaia de Frontală
creaţie şi de dominante de deprinderi de activitatea, se asigură că cerinţele profesorului şi M2 desen, şi
formare a culoare într-o comunicare şi noile informaţii au fost aplică culoarea pe Dialogul pensule, individuală
priceperilor şi compoziţie, colaborare cu înţelese în aşa fel încât să suprafaţa foii. dirijat culori, apa,
deprinderilor folosind game profesorul şi colegii. conducă la realizarea M3 etc. Pe grupe
cromatice; obiectivelor propuse, şi Elevii solicită ajutorul Exerciţiul
Corecţii şi 2.4 aduce corecţii în profesorului acolo unde M4
feedback-uri realizarea momentul apar neclarităţi. Activitatea
centrului/centrelor în care acest lucru se independentă
de interes prin impune. T1
elemente de limbaj Cognitivă
plastic şi mijloace T2
de expresie Creativă
plastică; T4
3.3 Psihomotorie
crearea unor
structuri plastice
prin extragerea
elementelor
specifice formelor
studiate;
3.4
utilizarea culorilor
complementare în
obţinerea griurilor
colorate.
6.
Asigurarea C5 - să analizeze La sfârşitul activităţii, Împreună cu profesorul, M1 Planşele Frontală
retenţiei şi a obiectiv lucrările cele mai reuşite lucrări elevii discută, analizează şi Conversaţia realizate şi
transferului proprii si pe cele ale vor fi etalate pe panou, completează, acolo unde M5 individuală
colegilor, în funcţie pentru a le vizualiza este cazul. Noile informaţii Evaluarea
de următoarele toată clasa pentru a fi sunt notate în caiete.
criterii: respectarea discutate şi analizate Elevii ajută la realizarea T3
temei, realizarea dacă au fost realizate ansamblului decorativ. Afectivă
unei conform cerinţelor temei
compoziţii cu aspect date sau nu.
estetic;
C6 - să exerseze
deprinderi de
comunicare şi
colaborare cu
profesorul şi colegii;
7. M1
Încheierea C6 - să exerseze Notarea rezultatelor Sunt informaţi de notele Conversaţia Frontală
lecţiei/aprecieri deprinderi de elevilor în catalog. obţinute şi prezintă T3 şi
şi recomandări comunicare şi Activitatea din această carnetele spre completare. Afectivă individuală
colaborare cu oră a luat sfârşit, aţi fost Elevii îşi strâng lucrurile T4
profesorul şi colegii. foarte activi şi foarte şi fac curăţenie în jurul Psihomotorie
harnici. Bravo! lor.

Observaţie:
Pe parcursul orei profesorul poate să efectueze modificări de la prezentul proiect de tehnologie didactică în funcţie de mobilitatea şi
gradul de asimilare al elevilor.
„ Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativitităţii”

TEHNICA 6/3/5

Metoda se numeşte TEHNICA ,,6-3-5 ”, pentru că grupele sunt compuse din 6 membri, se enunţă sau se desenează 3 idei care sunt
îmbunătăţite de ceilalţi elevi din grup, timp de lucru 5 minute pentru fiecare elev.
După formularea subiectului pe tablă „Tradiţii şi obiceiuri româneşti de iarnă”, pentru care se cer soluţii întregului colectiv de elevi- de
ex: care sunt elementele specifice anotimpului iarna şi obiceiurile româneşti care ar putea fi reprezentate în compoziţia voastră (la rândul lor, acestea
vor fi notate pe tablă ca elevii să le poată vizualiza în permanenţă), clasa este împărţită în grupe de câte 6 elevi. Prin intermediul laptopului elevii au
posibilitatea de a vizualiza alte compoziţii tematice, acestea îi vor ajuta pe elevi să înţeleagă mai bine subiectul propus. Elevii pregătesc suprafaţa
foii de lucru, culorile şi tot ce au necesar pentru realizarea compoziţiei. Fiecare elev schiţează trei elemente, apoi la semnalul profesorului, transmite
foaia sa colegului din dreapta şi o primeşte pe a celui din stânga. Acesta vizualizează cele trei idei schiţate de colegul lui şi încearcă prin formulări
noi să le modifice în sens creativ. Foile sunt transmise de la un elev la altul, până când ideile iniţiale sunt îmbunătăţite de toţi membrii grupului.
Aşezarea culorii pe suprafaţa foii implică acelaşi ritual, lucrările sunt schimbate la semnalul profesorului, şi treptat se încearcă finalizarea
compoziţiilor, prin punerea culorilor pe întreaga suprafaţă a foii.
La finalizarea compoziţiilor, profesorul strânge foile de la elevi, le clasifică în funcţie de originalitatea tratării subiectului, modul ingenios de
rezolvare a problemei şi le expune prin lipire pe tablă realizând o mică expoziţie, elevii având posibilitatea de a vizualiza într-un timp scurt rezultatul
muncii în echipă.
Pentru realizarea feed-back-ului şi stimularea autoevaluării, ulterior vor fi discutate şi analizate rezultatele muncii lor în echipă.