Sunteți pe pagina 1din 13

CUPRINS

Cuvint inainte 17
Prefaţă 19

1. PROBLEME GENERALE DE ISTORIE AGRARA


Istoriografie, izvoare

Eucen Mewes, Arta ca izvor al cercetării istorice agrare 25

Il. ISTORIA AGRICULTURII


Aspecte generale

Nicolae Dunăre, Agricultura tradiţională la români 37


1Glufnuţa 1
Coman Contribuţii la cunoaşterea vieţti agrare din Moldova în
secolele V-XII . . . . . . . . . . . . 53
Nicolae Moldovan, Documente de arhivă privitoare la unele reglementări agri-
cole în Transilvania (secolele XVIII-XIX) 67
Gheorghe Dumitraşcu, 13 comune din centrul Dobrogei (plasa Babadag) în
lumina răspunsurilor la un chestionar din anul 1900, iniţiat de Vasile
M. Kogălniceanu 72

Unelte, instalaţii şi maşini folosite în agricultură

Paul Petrescu, Uneltele şi mişcările lor. (Convergenţe tehnologice, ergonomice


şi estetice) 96
Georgeta Moraru, Comentarii etnografice asupra celor mai vechi unelte agri-
cole de pe teritoriul României . 106
Vasile Boroneanţ, Constantin Boroneanţ, Consideraţii asupra parametrilor teh-
nico-funcţionali ai uneltelor preistorice de lucrat pămîntul 115
Ion T. Dragomir, Unelte şi arme de silex, piatră, os, corn, lut ars şi aramă, spe-
cifice aspectului Stoicani-Aldeni 123
Violeta Veturia Bazarciuc, Date noi privind inventarul agricol in zona Ruşilor 161
Alexandru Popa, Vasile Moga, Unelte pentru agricultură descoperite in ceta-
tea dacică de la Piatra Craivii (judeţul Alba) 170
Aristide Ştefănescu, Unelte agricole in inventarul arheologic din seco-
lele XIV-XV 176
Francisc Papp, Unelte agricole in comerţul extern clujean (prima jumătate a
secolului XVII) 187
Berbert H. Hofmann, Surse documentare nevalorificate privind mijloacele
de măcinat de pe cursul inferior al Dunării 197
www.cimec.ro
4

Radu O. Maier, Germina Comanici, Aspecte privind practicarea agriculturii


tradiţionale in Dobrogea 208
Răzvan Ciucă, Petre Diaconu, O unealtă folosită la secerat : palamarca 221

CultuTa planteloT

Eugen Comşa, Date noi privind agricultura pe întinsul Bărăganului in cursul


epocii neolitice . . 231
Marin Cîrciumaru, Contribuţii la cunoaşterea agriculturii geto-dacilor pe baza
unor determinări de seminţe carbonizate şi analize sporopolinice din aşe-
zarea de la Cîrlomăneşti (judeţul Buzău) 237
Constantin Şerban, Sisteme de cultură şi măsuri pentru sporirea fertilităţii
solului în Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVIII-lea 243
Liviu Botezan, Tendinţe ale gospodăriilor nobiliare din Transilvania de a in-
troduce plante tehnice şi de a ameliora soiurile de pomi fructiferi şi de
viţă de vie în perioada 1785-1820 250
Mihai Cotenescu, Dezvoltarea producţiei agricole şi creşterea suprafeţelor
cultivate cu cereale ale judeţului Ialomiţa în timpul Regulamentului
Organic 256
Constantin Tudor, Aspecte ale evoluţiei cultivării cerealelor în Bărăganul ialo-
miţean in perioada 1829-1921 . . . 265
Ion Jercan, Privire asupra dezvoltării agriculturii judeţului Prahova in a doua
jumătate a secolului al XIX-lea 273
Petru Zaharia, Cultura plantelor cerealiere in judeţul Tulcea in perioada
1892-1900 278

CTeşteTea animaleloT

Ion Vlăduţiu, Contribuţii privind practicarea păstoritului in România 286


Mite Mbeanu, Aspecte ale practicării albinăritului in partea de vest a Olteniei 296
Tancred Bănăţeanu, Contribuţii la cunoaşterea pescuitului tradiţional : "Toana
la şufan" în fosta baltă Greaca (judeţul Giurgiu) 301

MetTologie agricolă

Monica Budîş, Sisteme tradiţionale de agrimensură şi divizare a pămîntului


în Muntenia şi Oltenia . . . 310

III. ETNOLOGIE RURALA


Aspecte geneTale

Vasile Vetişanu, Apostol D. Culea şi semnificaţiile social-naţionale ale culturii


tradiţionale româneşti 323

AThitectuTă. GospodăTii

Radu Florescu, Vitruviu, un precursor al etnologiei. Informaţii pentru o isto-


rie a arhitecturii româneşti 330
Răzvan Ciucă, Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii populare din aşezările
de pe văile superioare ale Bahnei şi Topolniţei (judeţul Mehedinţi) 336
Jana Negoiţă, Ioana Armăşescu, Structura unei gospodării agrar-pastorale din
Cîmpia Transilvaniei 362
Roswîth Capesîus, Constante şi disfuncţii în interiorul casei ţărăneşti din Bă-
răgan 370
Steluţa Pârâu, Mutaţii in structura interiorului tradiţional din judeţul Tulcea 378

www.cimec.ro
5

Obiceiuri

Ofelia Văduva, Pîinea - funcţii, valori plastice, simboluri . . . 383


Gheorghe 1. Neagu, Despre agricultură şi păstorit pe marginea unui colind 390
Ion Şarba, Străvechi obiceiuri şi rinduieli cu caracter agrar in calendarul
popular din depresiunea Holodului (Bihor) 406

Varia

Maria Cica, Vasile Cica, Aspecte ale medicinii populare din Banat 420
Paul Ştefan Demenj, Somnul voinicesc - un motiv arhaic al baladelor popu-
lare româneşti 430

IV. ISTORIA RELAŢIILOR, INSTILI'UŢIILOR


ŞI IDEOLOGIILOR AGRARE

Aspecte generale

Radu Ştefan-Ciobanu, Rolul cîmpiei in concepţia de cirmuire a ţării de către


Constantin Brîncoveanu . . . . . . 439
Vasile Novac, Ţărănimea in gîndirea lui Constantin (Dinicu) Golescu 449
Tbeodor Mavrodin, Contribuţii privind cunoaşterea secţiunilor "Ligii culturale"
din Cîmpia Bărăganului şi sprijinul acordat românilor transilvăneni in
lupta de eliberare naţională . 456
llerbert Rabinovlcl, Ţărănimea - factor activ în desfăşurarea Marii Adunări
Naţionale de la 1 Decembrie 1918 . . . . . . . . . . 465
Eugen StAnescu, Unele aspecte privind situaţia agriculturii României între
anii 1934-1938 475

Relaţii agrare (clase sociale, între clase, mişcări


relaţii sociale). Proprietate
agricolă. Re1orme agrare. Ideologie agrară

Maria Ursuţiu, Consideraţii privind sesia iobăgească din Transilvania în seco-


lul XVII 486
Liviu Ursuţiu,
Aspecte ale raporturilor stăpîn-iobag reflectate în legislaţia
Transilvaniei din secolul al XVII-lea . . . , 490
IAtexandru Gonta IRelaţiile agrare dintre mănăstiri şi locuitorii satelor în
prima jumătate a secolului XVIII . . . 497
Liviu Ştefănescu, Date noi privind domeniul agricol feudal in Cîmpia Română,
pe baza unor documente inedite din secolele XV-XVII 505
Flaminiu Mîrtzu, O singulară consemnare epigrafică din secolul XVIII asupra
dreptului de "dijmă din vie şi din bucate" al obştilor de moşneni . 514
Geza Kovach, Răspîndirea breslelor rurale în partea de vest a României în
secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea 521
Panait 1. Panait, Date privind problema pămîntului în satele de pe Borcea
(secolele XVIII-XIX) 539
Ion Negură, Relaţii agrare din Bucovina sub stăpînirea habsburgică (1775-
191m 545
Sebastian Tudor, Mişcări social-politice ale ţăranilor din Argeş şi Muscel în
perioada 1864-1890 . 561
Elena Teodora Ciucă, Contestaţii şi revolte ţărăneşti în judeţul Ilfov cauzate
de defectuoasa aplicar:e a Reformei agrare din 1864 . . 569
Ion Aldea, Răscoala ţăranilor ialomiţeni din 1888, oglindită în presa gălăţeană 579
Vasile Manole, Stăneşti, 1907. Un moment semnificativ din pregătirea şi des-
făşurarea răscoalei 588
Valeriu Achim, 1907. Frămîntări sociale în Maramureş 592
Tiberiu Potircă, Gheorghe Daragiu, Jurnal de campanie 1907 608
Măriuca Radu, Semnificaţia istorică a activităţii cluburilor socialiste la sate 614

www.cimec.ro
6

Marin Badea, Mişcarea socialistă şi problemele fundamentale ale agriculturii


româneşti la inceputul secolului al XX-lea 619
Blaga Mihoc, Unele aspecte ale înfăptuirii reformei agrare pe văile Izei şi
Vişeului (1921-1928) 625
Nicolae Petrescu, Informaţii noi despre Nicolae Titulescu şi implicaţiile ex-
terne ale reformei agrare 639
Teodora-Speranţa Diaconescu, Aspecte ale participării maselor populare pen-
tru înfăptuirea reformei agrare in 1945 in judeţul Ialomiţa, oglindite
in presa locală 647

Probleme agrare oglindite în presa vremii

Constantin Căzănişteanu, Problema agrară in ziarul "Românul" (1866-1876) 654


Elena Boruga, Probleme de educaţie agrară oglindite in ziarul "Foaia de du-
mînecă" din Timişoara, la sfîrşitul secolului al XIX-lea . 671

Personalităţi

Marin Craiciu, Oameni de seamă in sprijinul sericiculturii in perioada 1845-


1939 680
Ioan N. Vlad, Ion M. Dobrescu (1882-1967) 689
Petre 'furlea, Din corespondenţa unui specialist in agricultură cu Nicolae Iorga 697

Muzeologie agrară
a. Problematică şi metodologie

Georgeta Stoica, Probleme ale muzeelor şi muzeologiei agrare in lumea con-


temporană 701
Margareta Guziec, Valorificarea datelor statistice in expoziţiile muzeale 708
Florenţa lvaniuc, Locul documentelor în Muzeul agriculturii româneşti 713
Marian P. Nemeş, Cu privire la înfăţişarea unei expoziţii de soiuri în cadrul
unui muzeu naţional de agricultură 718
Vladimir Gusic, Implicaţii muzeografice ale protecţiei plantelor 721
Răzvan Ciuci, Tema-program a Muzeului de istorie agrară a României 724
* * * Tematica de principiu a Muzeului de istorie agrară a României 735

b. Ocupaţiile agricol-e tradiţionale


prezentate în colecţiile muzeale

Cornel lrimie, Constantin Popa, Problematica agriculturii prezentată în Mu-


zeul tehnicii populare (Sibiu) 741
Gheorghe Dinuţă, Agricultura de şes oglindită în unelte şi construcţii din co-
lecţiile Muzeului satului şi de artă populară din Bucureşti 750
Nicolae Mustaţă, Ilie Calujnlc, Comentarii la inventarul agricol anat in co-
lecţiile Muzeului "Deltei Dunării" Tulcea 759

V. NOTE, RECENZII, PREZENTARI


Ştefan Olteanu, "Terra nostra. Culegere de materiale privind istoria agrară a
României" (sub redacţia dr. Eugen Mewes), Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare, vol. IV, Bucureşti, 1981, 492 p., ilustraţii . 767
Radu O. Maier, Muzeul Satului şi de Artă Populară - "Studii şi cercetări de
etnografie şi artă populară", 2 voi., Bucureşti, 1981, 732 p., ilustraţii 769
Elena Maxim, "Anuarul ICED", Nr. 3, Seria A, Bucureşti, 1981, 424 p., ilustraţii 771
Roswith Capesius, Paul Petrescu, Georgeta Stoica, "Arta populară românească",
Editura Meridiane, Bucureşti, 1981, 132 p., 125 ilustraţii, 48 color şi
desene în text 773

www.cimec.ro
7

Tancred Bănăţeanu, Georgeta Stoica, Olivia Moraru, "Zona etnografică Bran",


Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981, 142 p., ilustraţii . . . 775
Iosif Constantin Drăgan, "Mitologia agrară e însemn al dăinuirii noastre"
(convorbire realizată de Vasile Vetişanu) 777
Răzvan Ciucă, Al VI-lea Congres internaţional al muzeelor de agricultură
(CIMA 6) 779

*
* *
Lista abrevierilor

www.cimec.ro
SOMMAIRE
Avant-propos 17
Preface 19

1. PROBLEMES GtNtRAUX D'HISTOIRE AGRAIRE


Historiographie, sources

Eugen Mewes, L'art comme source dans la recherche historique agraire 25

II. HISTOIRE DE L'AGRICULTURE


Aspects oeneraux

Nicolae Dunăre, L'agriculture traditionnelle chez les Roumains 37


1
IGhenuţă Coman Contributions a la connaissance de la civilisation agraire de
la Moldavie aux ve-xne siecles 53
Nicolae Moldovan, Documents d'archive concernant quelques reglementations
agricoles en Transylvanie (XVIW~-xrxe siecles) . . . . . . 67
Gheorghe Dumitraşcu, 13 communes du centre de la Dobroudja (district de
Babadag) a la lumiere des reponses a un questionnaire de l'an 1900 lance
par Vasile M. Kogălniceanu. 72

Outils, installations et machines utilises


dans l'agriculture

Paul Petrescu, Les outils et leurs mouvements. Convergences technologiques,


ergonomiques et esthetiques 96
Georgeta Moraru, Commentaires ethnographiques sur les plus anciens outils
agricoles du territoire roumain 106
Vasile Boroneanţ, Constantin Boroneanţ, Considerations sur les parametres
techniques-fonctionnels des outils prehistoriques de labour de la terre 115
Ion T. Dragomir, Outils et armes en silex, pierre, os, corne, terre cuite et
cuivre, specifiques a !'aspect culturel Stoicani-Aldeni 123
Violeta Veturia Bazarciuc, Nouvelles donnees concernant l'agriculture dans
la zone de Huşi 161
Alexandru Popa, Vasile Moga, Outils agricoles decouverts dans la forteresse
dace de Piatra Crai vii (dep. d' Alba) . 170
Aristide Ştefănescu, Outils agricoles dans l'inventaire archeologique des
xrve-xve siecles . 176
Francisc Papp, Outils agricoles dans le commerce exterieur de Cluj (premiere
moitie du xvne siecle) 187

www.cimec.ro
Herbert H. Hofmann. Sources documt!ntaires nouvelles concernant les installa·
tions de meunerie dans la region du Bas-Danube . . . . 197
Radu Ma.ier, Germina Coma.nici, Aspects concernant la pratique de l'agricul-
turP. traditionnelle en Dobroudja 208
Răzvan Ciucă, Petre Deaconu, Un outil employe a la moisson : palamarca 221

Culture des plantes

Eugem Comşa, Donnees concernant l'agriculture dans la plaine du Bărăgan a


l'epoque neolithique . . . . . . . . . . . . . . . 231
1\'Iarin Cîrciumaru, Contribution a la connaissance de l'agriculture des Geto-
Daces a l'aide de determinations de semences carbonisees et d'analyse·s
sporopolliniques a Cirlomăneşti (dep. de Buzău) . . . . . . . . 237
Constantin Şerban, Systemes de culture el mesures d'augmentation de la
fertilite du sol en Valachie et en Moldavie au XVIIIe siecle . . . . 243
Liviu Botezan, Tendances des fermes nobiliaires de Transylvanie d'introduire
des plantes industrielles et d'ameliorer les varietes d'arbres fruitiers et
de vigne, dans la periode 1785-1820 . 250
Mihai Cotenescu, L'augmentation de la production agricole et l'extension des
surfaces cultivables dans le departement de Ialomiţa pendant les an-
nees du Reglement Organique . . . . . 256
Constantin Tudor, L'evolution de la culture des cereales au Bărăgan de Ialo-
miţa apres le Traite d'Andrinople jusqu'a la reforme agraire de 1921 265
Ion Jercan, Le developpement de l'agriculture dans le departement de Prahova
pendant la seconde moitie du xrxe siecle 273
Petre Zaharia, La culture des plantes cerealieres dans le departement de Tulcea
pendant la periode 1892-1900 278

Elevage du betail

Ion Vlăduţiu, Contributions concernant la pratique de l'elevage en Roumanie 286


Mite Măneanu, L'apiculture dans l'ouest de l'Oltemie 296
Tancred Băniţeanu, Oontributions a la connaissance de la peche traditionelle.
"Toana la şufan" dans l'etang Greaca (dep. de Giurgiu) 301

Monica Budiş, Les systemes traditionnels de mesure et de division de la


terre en Valachie et en Oltenie 310

III ETHNOLOGIE RURALE


Aspects generaux

Vasile Vetişanu, Apostol D. Culea et les significations sociales-nationales de la


culture traditionnelle roumaine 323

Architecture. Fermes

Radu Florescu, Vitruve- un precurseur de l'ethnologie. Informations pour l'his-


toire de rarchitecture populaire roumaine . . 330
Răzvan Ciuci, Contributions a la connaissance de l'architecture populaire des
localites dans les vallees superieures de la Bahna et de la Topolniţa
(dep. de Mehedinţi) 336
Jana Negoiţă, Ioana Armăşescu, La structure d'une ferme agraire-pastorale
dans la plaine de Transylvanie 362
Roswith Capesius, Constantes et disfonctions dans la maison villageoise de Ia
plaine du Bărăgan 310
Steluţa Pârâu, Mutations dans la structure de l'interieur des immeubles dans
le departement de Tulcea . 387

www.cimec.ro
10

Coutumes
Ofelia Văduva, Le pain - fonctions, valeurs plastiques, symboles 383
Gheorghe I. Neagu, Au sujet de l'agriculture et de l'tHevage en marge d'un
chant de Noei (Chant du solstice d'hiver) . . . . . . . 390
lon Şarba, Anciens us et coutumes a caractere agraire dans le calendrier
agraire de la depression du Holod . 406

Varia

Maria Cica, Vasile Cica, Aspects de la medecine populaire au Banat 420


Paul Ştefan Demenj, Le sommeil heroique - un motif archaique des ballades
populaires roumaines 430

IV. HISTOIRE DES RELATIONS, DES INSTITUTIONS


ET DES IDEOLOGIES AGRAffiES
Aspects generaux

Radu Ştefan
Ciobanu, Le role de la plaine dans la conception de gouvernement
de Constantin Brancovan . . . . . . . . . . . . . 4:J9
Vasile Novac, La paysannerie dans la pensee de Constantin (Dinicu) Golescu 449
Theodor Mavrodin, Contributions a la connaissance des sections culturelles de
la Plaine du Bărăgan et l'aide accordee aux Roumains de Transylvanie
dans leur lutte de liberation nationale 456
Herbert Rabinovici, La paysannerie - facteur actif dans le deploiement de Ia
Grande Assemblee Nationale du 1-er Decembre 1918 . . 465
Eugen Stănescu, Quelques aspects de la situation de l'agriculture en Roumanie
dans les annees 1934-1938 . . 475

Relations sociales ( classes sociales, relations entre les classes, mouvements


sociaux). Propriete agricole, reformes agraires. Ideologie agraire.
Maria Ursuţiu, Considerations concemant l'assemblee des serfs de Transylva-
nie au xvne siecle 486
Liviu Ursuţiu, Aspects des rapports seigneur-serf refletes dans la legislation
de Transylvanie au XVIIe siecle 490
IAlexandru Gonta.l Les relations agraires entre les monasteres et les habitants
des villages dans la premiere moitie du XVIIIe siecle . . 497
Liviu Ştefănescu, Nouvelles donnees concemant le domaine agricole feodal
dans la Plaine Roumaine, sur la base de documents inedits des xve-
XVIIe siecles 505
Flaminiu Mirtzu. Une mention epigraphique du drolt de l'ancienne propriete
collective paysanne, concernant la dîme sur la vigne et les recoltes 514
Geza Kovacb, L'extension des corporations rurales dans l'ouest de la Rouma-
nie au XVIIIe siecle et au debut du XIXe siecle . . 521
Panait 1. Panait, Donnees concernant le probleme de la terre dans les villages
situes au bord de la Borcea (XVIIIB-XIXe siecles) 539
Ion Negură, Les relations agraires en Bucovine pendant la domination des
Habsbourg (1775-1918) 545
Sebastian Tudor, Les mouvements sociaux-politiques des paysans d'Argeş et
de Muscel dans les annees 1864-1890 56~
Elena-Teodora Ciuci, Contestations et revoltes paysannes dans le departement
d'Ilfov, causees par l'application defectueuse de la reforme agraire de 1864 569
Ion Aldea, La revolte des paysans de Ialomiţa de 1888, refletee dans la presse
de Galaţi 579
Vasile Manole, Stăneşti 1907. Un moment significatif de la preparation et du
developpement de la revolte 588
Valeriu Achim, 1907. Troubles sociaux au Maramureş 592

www.cimec.ro
11

Tiberiu Potircu, Gheorghe Daraglu, J ournal de campagne 1907 • 608


Măriucă Radu, La signification historique de l'activite des clubs socialistes
villageois 614
Marin Badea, Le mouvement socialiste et les problemes fondamentaux de
l'agriculture roumaine au debut du xxe siecle. 619
Blaga Mihoc, Quelques aspects de l'application de la reforme agraire dans les
vallees de l'Iza et du Vişeu (1921-1928) . 625
Nicolae Petrescu, Nouveaux renseignements concernant Nicolae Titulescu et les
implications exterieures de la reforme agraire en Transylvanie . . 639
Teodora-Speranţa Diaconescu, Aspects de la participation des masses populaires
a l'application de la reforme agraire de 1945 dans le departement de
Ialomiţa, refletes dans la presse locale 647

Problemes agraires refletes dans la presse de l'epoque

Constantin Căzănişteanu, Le probleme agraire dans le journal «Românul» 654


Elena Boruga, Problemes d'education agraire refletes dans le journal «Foaia
de Duminecă» de Timişoara a la fin du XIXe siecle 671

Personnalites

Marin Craiciu, Personnalites remarquables ă. l'appui de la sericiculture dans


la periode 1845-1939 . . . 680
Ioan M. Vlad, Ion M. Dobrescu (1882-1967) • • • • . • • • 689
Petre Ţurlea, Correspondance d'un specialiste de l'agriculture avec Nicolae
Iorga 697

Museologie agraire
a. Problemes et methodologie

Georgeta Stoica, Problemes des musees et de la museologie agraire dans le


monde contemporain . . . 701
Margareta Guzicc, La mise en valeur des donnees statistiques dans les exposi-
tions des musees . . . . . . . . . . . . . 708
Florenţa Ivaniuc, La place des documents au Musee de l'agriculture rou-
maine . . . . . . . . . 713
Marian P. Nemeş, Sur l'organisation d'une exposition de sols dans le cadre
d'un musee national de l'agriculture . 718
Vladimir Gusic, Implications museographiques de la protection des plantes 721
Răzvan Ciucă, Theme-programme du Musee d'histoire agraire de Roumanie 724
• • • Ensemble de themes de principe du Musee d'histoire agraire de Rau-
manie 735

b. Occupations agricoles traditionnelles presentees


dans les collections des musees

Cornel lrimie, Constantin Popa, Les problemes de l'agriculture presentes dans


le Musee de la technique populaire (Sibiu) 741
Gheorghe Dinuţă, L'agriculture de la plaine refletee dans les outils et les cons-
tructions existantes dans les collections du Musee du village et de l'art
populaire de Bucarest . . . . 750
Nicolae Mustaţă, Ilie Calujnic, Commentaires sur l'inventaire agricole existant
dans les collections du Musee du delta du Danube de Tulcea 759

V NOTES, COMPTES-RENDUS, PRESENTATIONS


Iosif Constantin Drăgan, «La mythologie agraire - une preuve de notre per-
petuite» 777
*
* •
Liste des abreviations

www.cimec.ro
CONTENTS
l<'oreword 17
Preface 19

1 GENERAL PROBLEMS OF AGRARIAN HISTORY


Historiography, sources

Eugen Mewes, Art, a source of the agrarian history research 25

II WSTORY OF AGRICULTURE
General aspects

Nicolae Dunăre, The traditional agriculture of the Romanians 37


1Ghenuţă Coman 1Contributions to the knowledge of the agrarian civilization
of Moldavia during the 5th-12th centuries . . 53
Nicolae Moldovan, Documents concerning some agrarian settlements in Tran-
sylvania (1Bth-19th centuries) 67
Gheorghe Dumitrescu, 13 communes of the centre of Dobrudja - district
of Babadag, in the light of the answers to a questionary of the year 1900
initiated by Vasile M. Kogălniceanu 72

Tools, equipments and machines used in agriculture

Paul Petrescu, Tools and their movements. Technological, ergonomical and


aesthetic convergences 96
Georgeta Moraru, Ethnographic commentaries on the most ancient agricul-
tura! tools in Romania 106
Vasile Boroneanţ, Constantin Boroneanţ, Considerations about the technical-
functional parametres of the prehistoric farming tools 115
Ion T. Dragomir, Tools and arms of silex, stone, bone, horn, burned clay and
copper specific of the cultural aspect Stoicani-Aldeni . . . 123
Violeta Veturia Bazarciuc, New data regarding the agricultura! irnplements in
the Huşi area 161
Alexandru Popa, Vasile Moga, Farming tools discovered in the Dacian for-
tress of Piatra Craivii (Alba county) 170
Aristide Ştefănescu, The farming tools in the archaeological inventory of the
14th_15th centuries 176
Francisc Papp, Farming tools in the foreign trade of Cluj (first half of the
17th century) 187
Herbert Hofmann, New documentary sources on milling equipment on the
Lower Danube 197

www.cimec.ro
13

Radu O. Maier, Germina Comanici, Aspects concerning the practice of the


traditional agriculture in Dobrudja 208
Răzvan Ciucă, Petre Deaconu, A tool used for reaping : palamarca 221

Culture of plants

Eugen Comşa, Data regarding the agriculture in the plain of Bărăgan during
the Neolithic age 231
Marin (;irciumaru, Contributions to the knowledge of the agriculture of the
Geto-Dacians with the support of the determinations of carbonized seeds
and of spore-pollinic analyses in Cîrlomăneşti (Buzău county) 237
Constantin Şerban, Culture and Measure systems for the increase of the soi!
fertility in Wallachia and Moldavia in the 18th century 243
Liviu Botezatu, Trends of the nobiliary husbandries in Transylvania to intro-
duce technical plants and to improve the varieties of fruit trees and of
vine during the period 1785-1821 250
Mihai Cotenescu, The growth of the agriculture production and the extension
of the tillable surfaces in the county of Ialomiţa during the years of the
Organic Statutes 256
Constantin Tudor, Evolution of the cereals culture in the Ialomiţa Bără-
gan after the treaty of Andrinople until the agrarian reform in 1921 265
Ion Jercan, Considerations on the development of agriculture of the Prahova
county in the second half of the 19th century . . 273
Petru Zaharia, The culture of cereai plants in the county of Tulcea during the
period 1892-1900 278

Animal breeding

Ion Vlăduţiu, Contributions regarding the practice of grazing in Romania 286


Mite Măneanu, Apiculture in Western Oltenia . . 296
Tancred Bănăţeanu, Contributions to the knowledge of the traditional fishing.
"Toana la şufan" in the former lake Greaca (Giurgiu county) 301

Agricultural metrology
Monica Budiş, Traditional systems of land surveying and division in Wal- 310
lachia and Oltenia

II RURAL E'IHNOLOGY
General aspects

Vasile Vetişanu, Apostol D. Culea and the social-national meanings of the


traditional Romanian culture 323

Architecture, husbandries

Radu Florescu, Vitruvius - precursor of ethnology. Information for the histo-


ry of Romanian folk architecture 330
Răzvan Ciucă, Contributions to the knowledge of folk architecture in the higher
valleys of the Bahna and Topolniţa (Mehedinţi county) 336
Jana Negoiţă, Ioana Armăşescu, The structure of an agrarian-pastoral household
in the Transylvanian plain 362
Roswith Capesius, Constants and disfunctions in the village house in the plain
of the Bărăgan 370
Steluţa Pârâu, Changes in the structure of the dwelling of the buildings in the
county of Tulcea 378

www.cimec.ro
14

Customs
Ofelia Viduva, Bread - functions, plastic values, symbols . . . . . . 383
Gheorghe 1. Neagu, About agriculture and grazing in connection with a win-
ter solstice song . 390
Ion Şarba, Very ancient usages and customs with agrarian feature in the peo-
ple's calendar of the Holod depression 406

Varia

Maria Cica, Vasile Cica, Aspects of popular medicine in Banat 420


Paul Ştefan Demenj, The heroic sleep - an archaic motif of the Romanian
folk ballads . . . 430

IV HISTORY OF THE AGRARIAN RELATIONS,


INSTITUTIONS AND IDEOLOGIES
GenertJl aspects

Radu Ştefan Ciobanu, The role of the plain in the governing conception of
Constantin Brancovan 439
Vasile Novac, The peasantry in the thought of Constantin (Dinicu) Golescu . 449
Teodor Mavrodin, Contributions concerning the knowledge of the departments
of the Cultural League in the area of the Bărăgan and the support bestowed
to the Romanians in Transylvania in their struggle for national inde-
pendence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Berbert Rabinovicl, The peasantry - active factor in the development of the
Grand National Assembly of the 1-st December 1918 465
Eugen Stănescu, Some aspects regarding the situation of agriculture in Ro-
mania during the years 1934-1938 475

Social relations (social classes, relations between! ·t classes,


social movements). Agrarian property, agrarian retorms.
Agrarian ideology

Maria Ursuţiu, Considerations regarding the serf "sesia" in Transylvania in the


17th century . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
Liviu Ursuţic, Aspects of the relations landlord-serf "sesia'• in Transylvania
in the 17th century 490
IAlexandru Gonţa 1 The agrarian relations between the monasteries and the in-
naonams or their villages in the first half of the 18th, century 497
Liviu Ştefănescu, New data regarding the feudal farming domain in the Ro-
manian Plain, according to unpublished documents of the 15th-17th
centuries . . . . . . 505
Flaminiu Mirtzu, An epigraphic mention of the law of the ancient peasant col-
lective property regarding the tithe on vine and crops . 514
Kovăch Geza, Spreading of the rural guilds in the western area of Roma-
nia during the 18th century and the beginning of the 19th century 521
Panait 1. Panait, Data regarding, the land problem in the villages on the Bor-
cea 18th-19th centuries) . . . . . . 539
Ion Negură, The agrarian relations in Bukovina during the domination of the
Habsburgs (1779-1918) . . . . . . . 545
Sebastian Tudor, Socio-political movements of the peasants of Argeş and
Muscel during the period 1864-1890 . . 561
Elena Teodora Ciuci, Peasant contests and revolts in the Ilfov county, caused
by the deficient application of the agrarian reform in 1864 569
Ion Aldea, The revolt of the peasants of Ialomiţa in 1888 reflected in the press
of Galaţi . . . . . . 579
Vasile Manole, Stăneşti 1907 - A meaningful moment in the preparation and
development of the revolt 588
Valeriu Achim, 1907. Social troubles in Maramureş 592
Tiberiu Potîrcă, Gheorghe Daragiu, Compaign diary 1907

www.cimec.ro
15

Miriuca Radu, The historic signification of the activity of the socialist clubs
in the villages . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
Marin Badea, The socialist movement and the basic problems of the Romanian
agriculture at the beginning of the 20th century . . . . . . . . 619
Blaga! Mihoc, Some aspects of the realization of the agrarian reform in the
valleys of the Iza and Vişeu (1921-1928) . . . . . . . . . 625
Nicolae Petrescu, New data concerning Nicolae Titul~cu and the foreign im-
plications of the agrarian reform in Transylvania . . . . . . . 639
Teodora-Speranţa Diaconescu, Aspects of the participation of the masses of
people at the realization of the agrarian reform in 1945, in the Ialomiţa
county, reflected in the local press 647

Agrarian problems reflected in the press of the epoch

Coutantin Căzinişteanu, The agrarian problem in the newspaper "Românul"


(1866-1876) . . . . . . . . . . . . . • . . . 654
Blena Boruga, Agrarian education problems reflected in the newspaper "Foaia
de Duminecă" (Sunday Journal) from Timişoara at the end of the 19th
century 671

Personalities

Marin Craiciu, Remarkable men in the support of sericiculture during the


period 1845-1939 . 680
Ioan N. Vlad, Ion M. Dobr.escu (1882-1967] 689
Peire Ţur1ea, From a corl\~spondence of a specialist in agriculture with Ni-
colae Iorga 697

Agrarian museology
a. Problems and methodology

Georgeia Stoica, Problems of the museums and agrarian museology in the


contemporary world . 701
Margareta Guziee, The revaluation of the statistical. data in the museum
exhibitions . . . . . . • . . • • • • • 708
Floreaţa lvaniuc, The place of the documents in tA.e Museum of the Romanian
agriculture . 713
Marlan P. Nemeş, About the establishment of a soil exhibition within the
framework of a national agriculture museum . . 718
Vladimir Gusic, Plant protection as a museum theme . . . . . . 721
Bbvan Ciucă, Programme - Theme of the Museum of agrarian history of
Romania . . 724
* * * Principle themes of the Museum of agrarian history in Romania. 735

b. Traditional agricultural occupations


presented in the museum collections

Comel lrimie, Constantin Popa, The problems of agriculture presented in the


Museum of folk technics (Sibiu) . . . . . . . 741
Gheorghe Dinuţă, The plan agriculture reflected in tools and building in the
collections of the village and folk art Museum in Bucharest . . . 750
Nicolae Mustaţă, Ilie Calujnic, Commentaries on the agricultura! implements
extent in the collections of the Danube Delta Museum in Tulcea . . 759

V NOTES, REVIEWS, PRESENTATIONS


Iosif Constantin Drăgan, "Agrarian mythology" - a mark of our continuity (in-
terview realized by Vasile Vetişanu) 777
*
* *
List of abbreviations

www.cimec.ro

S-ar putea să vă placă și