Sunteți pe pagina 1din 16

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

COLEGIUL TEHNIC de INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA


Str. D. CANTEMIR, nr.5, Suceava, cod 720189
Tel. 0230-522304 Fax 0230-522305 E-mail: col3sv@yahoo.com http://www.ctias.ro

PROIECT DE LECŢIE

Data: 13.04.2016
Unitatea şcolară: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava
Clasa: a – X-a F
Profesor: Corina Stamatin
Aria curriculară: Tehnologii
MODUL I: SERVICII HOTELIERE
Unitatea de învăţare: Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalătăţii
Conţinutul învăţării: Activităţile principale desfăşurate în cadrul unei unităţi de cazare
Tipul lecţiei: Consolidare şi sistematizare
Timpul alocat: 50 min.
Rezultatul învăţării:
 Desfăşoară activităţi specifice compartimentelor din cadrul unităţilor de hotelărie.
Competenţe derivate:
Cd1: Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Cd2: Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
CD3: Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
CD4: Prestează servicii suplimentare

Obiective operaționale:
O1: să enumere toate categoriile de activităţi specifice spaţiilor hoteliere,corect şi în ordine, pe baza
cunoştinţelor acumulate anterior,
O2: să clasifice serviciile hoteliere după două criteriul importanţei şi după cel al aranjamentului financiar
utilizând achiziţiile anterioare;
O2: să identifice activităţile specifice momentelor hoteliere pe baza corelaţiei dintre acestea;
O3: să adapteze activităţile prestate la particularităţile turiştilor pe baza pe baza deprinderilor însuşite ;
O4: să descrie activităţile desfăşurate pe parcursul momentelor hoteliere utilizând diagrama de cazare;
O5: să asocieze activităţile derulate cu situaţiile particulare, pe baza observaţiilor efectuate anterior.

Strategia didactică:

 Resurse procedurale: expunerea, problematizarea, studiul de caz.


 Resurse materiale: Prezentare PPT, fişe de documentare, manual, flipchart, pinwall;
- Forme de organizare: frontal, pe grupe de elevi si individual.
- Forma de evaluare: chestionarea frontala, observarea sistematica, fișe de lucru, planşa cu
soluţii.

Locul desfăşurării: sala de clasă


Bibliografie:
-Stefania Mihai, Valentina Capota – manual pentru clasa a Xa, filiera tehnologica, Profil SERVICII –
Turism şi alimentaţie , ed CD Press Bucuresti, 2011

1
TIPUL LECŢIEI: CONSOLIDARE ŞI SISTEMATIZARE - ETAPE
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Obs


1.Moment organiz / Stabileşte ordinea în clasă şi verifică prezenţa elevilor – 2 min Se conformeaza cerintelor.
Pregătirea clasei pentru -
activitate(1 min)
2.Captarea atenţiei Zâmbete şi văicăreli Completează posterul -
(5 min)
3. 3.Precizarea materiei Scrie titlul pe tablă şi precizeaza care sunt sarcinile de lucru. Elevii reţin sarcinile de lucru ce vor fi realizate până la sfârşitul
supusă recapitulării Oferă informaţii referitoare la modul de lucru. orei.
(3min)
4. Recapitularea Recapitularea cunoştinţelor asimilate anterior prin adresarea Sunt atenţi,
conţinuturilor ( unei baterii de întrebări: Răspund şi intervin
5 min
15 min Ce este industrie hotelieră? I.H. reprezita totalitatea unităţilor de cazare
10 min Care este legătura acesteia cu industria turismului? IH reprezintă ansamblul proceselor de productie care au loc într-o
Care sunt principalele structuri de primire cu functiune de unitate hoteliera , generate de primirea, sejurul şi plecarea
cazare, în funcţie de serviciile oferite? turiştilor.
Alaturi de restauraţie, cu care formează industria ospitalităţii, este
Ce sunt serviciile hoteliere? parte componentă a IT.
Hote, motel, hotel apt, pensiune, cabană, hostel, sat turistic,
camping, vila turistică, rotel, botel, naca de croazieră
Serviciile hoteliere reprezintă materializarea activităţilor
Care sunt caracteristicile serviciilor hoteliere? desfăşurate într-o unitate hotelieră si sunt reprezentate de
Cum se clasifică acestea in funcţie de importanţa lor pentru totalitatea prestaţiilor oferite în spaţiile hoteliere în legătură cu
turişti? primirea, sejurul şi plecarea turiştilor.
Cum se clasifică serviciile hoteliere în funcţie de natura Caracteristici: Intangibilitatea, variabilitatea, perisabilitatea
angajamentului financiar? ,inseparabilitatea, subiectivitatea.
Care sunt principalele grupe de servicii hoteliere în funcţie de Servicii de bază si servicii suplimentare.
natura acestora? Sevicii gratuite şi servicii cu plată.
Care este numărul minim de servicii pe care structurile de S de informare, intermediere, cultural-artistice,sportive,
primire trebuie să le ofere turistilor, în funcţie de categoria de financiare, comerciale, personale, cu caracter special
clasificare? 1*-5, 2*-8, 3*-12,4/5*-15 servicii
Care sunt principalele momente hoteliere care definesc Rezervarea, pregătirea primirii, primirea propriu zisă, sejurul,
oferta unui hotel? plecarea.
2
Partea a 2a- lucru pe grupe.
Partea a 2 a a recapitularii constă in derularea unei situaţii Se conformează cerinţelor.
simulate, pentru care elevii vor folosi un document din Cerceteaza documentul
portofoliul de lucru- diagrama de cazare. Răspund la întrebări.
Profesorul solicită elevilor diagrama de cazare care va Cer lămuriri.
constitui materialul suport al activităţii de simulare. Sunt atenţi.
Verifică împreună cu elevii situaţia rezervărilor efectuate Solicită informaţii suplimentare.
anterior. Atrage atenţia asupra eventualelor situaţii speciala
( grupuri, VIP, cereri speciale).
Profesorul alege una dintre zilele în care, în hotel se
manifestă o circulaţie turistică intensă. Verifică situaţia rezervărilor.
Solicită elevilor să identifice pe diagramele proprii ziua Identifică procesele.
hotelieră propusă. Răspund la întrebări.
Chestionează elevii în legătură cu situaţia zilei şi precizează
faptul că fiecare echipă va trebui să realizeze o prezentare a
unui moment hotelier din ziua analizată, ţinând seama de Solicită lămuriri.
situaţia prezentată în diagramă. Seful de grupă va trebui să
repartizeze sarcini astfel încăt sa se realizeze încadrarea în
timp. Participă la tragerea la sorţi.
Oferă fiecărei echipe să aleagă biletul cu momentul hotelier Analizează sarcina în echipă.
pe care îl vor lucra.
Urmăreşte activitatea elevilor, intervenind la nevoie. Afişează planşa în faşa clasei.
Pregăteşte spaţiul pentru prezentare aplanşelor. Prezintă soluţia identificată .

5.Asigurarea feed-back- Sistemul de planşe realizat, va fi subiectul feed-backului Citesc, urmăresc prezentarea, fac aprecieri, aduc
ului (5 min realizat de catre elev completări
6. Fixarea şi evaluarea
cunoştinţelor
Metoda simulării imitative, prin apropierea de situaţia reală, oferă elevilor posibilitatea de a realiza în clasă, într-un mediu simulat , o planificare a activităţilor
derulate într-un hotel.
8. Tema pentru 8. Tema pentru acasă/Explicaţii pentru continuarea activităţii Fişe de lucru nerezolvate în Noteză şi cer lămuriri.
acasă/Explicaţii pentru acasă (3 min). clasă.
continuarea activităţii
acasă (2 min).

3
Modul I SERVICII HOTELIERE Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
Cd1: Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Cd2: Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
Cd3: Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
Cd4: Prestează servicii suplimentare
HOTEL Diagrama de cazare: luna martie 2016

4
Modul I SERVICII HOTELIERE Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
Cd1: Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Cd2: Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
Cd3: Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
Cd4: Prestează servicii suplimentare
Fișa de documentarel pentru recapitulare

Etapele activității hoteliere


Nr Etapa Departamente Activități principale Documente Servicii oferite
crt hoteliera implicate specifice
1 Rezervar Front office: Primirea și prelucrarea comenzilor de rezervare (telefon, fax, e Jurnalul zilei
e Receptie/rezer mail, site-ul unității)
vari Prezentarea ofertei de cazare( tipuri de camera, amplasare, Oferirea de informații
preturi, dotari ale camerei, dotări ale unității, oferte speciale, Diagrama de Efectuarea rezervarii
servicii oferite) cazare Intermedierea
Verificarea disponibilităților rezervării
Întocmirea și transmiterea răspunsului (telefon, mail, fax) Fișa de
Oferirea de alternative pentru situația de neconfirmare rezervare
2 Receptie Printarea, pregatire listei sosirilor pentru ziua curentă Lista sosirilor
Pregătirea fișierelor clientilor ( pentru cei carea au mai stat in Fisiere client Efectuarea
hotel) Diagrama pregătirilor necesare
Verificarea disponibilității și a stării camerelor prealocate hotelului cu unei bune primiri
FRONT OFFICE

Revizuirea cererilor speciale, a sosirilor anuntate de grupuri, VIP starea spațiilor


sau clienti fideli de cazare
Pregatirea primirii

Stabilirea măsurilor pentru fiecare situație constatată în parte Diagrama de


Transmiterea listei sosirilor personalului de hol, etaj și restaurant cazare
Prealocarea camerelor în diagrame zilei, după caz.
Pregătirea primirii pentru grupuri.
Concierge* Efectuarea transferului la solicitare Jurnalul zilei Informații
Pregătirea întîmpinării Intermedieri
Intermedierea unor servicii suplimentare solicitate de client
Etaj/Hol Cameriste
Curățenia camerelor eliberate Rooming list
Verificarea starii spațiilor de cazare și anuntarea defecțiunilor Curățenie periodic/
compartimentului Tehnic- întreținere în vederea remedierii Lista sosirilor zilnică

5
Modul I SERVICII HOTELIERE Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
Cd1: Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Cd2: Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
Cd3: Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
Cd4: Prestează servicii suplimentare
Pregătirea pentru intrările zilei
Curățenia în spațiile de folosință comună, interioară și exterioară( Fișa de Personalizarea
alei, scări, parc, grădină, holul receptiei, scări interioare, lift, anunțare a spațiilor
holuri) defecțiunilor
Etaj/Hol Suplimentarea echipamentului din cameră , la cerere: pat
suplimentar, pat pentru copii, pături, umerașe, TV, frigider) Fișa de control
Completarea dotării minibar-ului pentru Informare
Completarea cu material informative, în camera și pe holuri. distribuirea
Bagajist materialelor
Preia lista sosirilor
Pregătirea cărucioarelor Etichete Asigurarea condițiilor
Pregătirea etichetelor de bagaje bagaje pentru desfășurarea
Verifică ținuta activității
Monitorizează circulația turiștilor
Portar ușier
-preia lista sosirilor
-monitorizarea circulației și facilitarea accesului
- intervenție la nevoie
Alimentație Pregătirea unor băuturi de bun venit pentru VIP-uri sau pentru Jurnalul zilei
grupuri. Lista sosirilor
Pregătirea primei mese incluse în pachet conform solicitărilor( Comenzi Alimentație
dietetic, vegetarian) speciale
Tehnic Efectuarea reparațiilor necesare Jurnalul zilei
Verificarea și Întreținerea spațiilor Fisa de Reparații
anuntare a Întreținere
defectiunilor
Servicii suplim. Pregătirea spațiilor în funcție de solicitări Jurnalul zilei În funcție de oferta
hotelului: personale,
cultural artistice,
Lista sosirilor sportive, comerciale,
financiare.

6
Modul I SERVICII HOTELIERE Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
Cd1: Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Cd2: Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
Cd3: Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
Cd4: Prestează servicii suplimentare
3 Front Recepție Întâmpinarea clienților și atribuirea camerelor Diagrama de Informații
Office Vânzarea camerelor și a serviciilor suplimentare cazare
Înregistrarea turiștilor și gestiunea documentelor Rooming list Inchirierea spațiilor
Transmiterea informațiilor celorlalte compartimente: etaj, FSAP
alimentație, servicii suplimentare Fisierul Deschiderea fișei de
turistului cont
Primirea Tichetul
propriu legitimație
zisă Concierge*/ Transfer ( lucrător concierge) Transfer
hol Întâmpinare la mijlocul de transport Lista sosiri Parcare
Valet parking- protocol de primire( zambet, salut, contact visual)
Întâmpinare la mijlocul de transport
Solicitarea cheilor mij de transport Etichete
Parcarea/ gararea
Efectuarea lucr de curatire/spălare a autoturismului
Bagajist -protocol de primire( zambet, salut, contact visual) bagaje
Întâmpinare la mijlocul de transport Transport bagaje
Deschide ușa autoturismului
Invită clienții la recepție Formular
Descărcarea bagajelor
Transportul la recepție, cu sau fără cărucior
Completarea și plasarea etichetelor de bagaje intregistrarea Informații
Aranjarea căruciorului respectănd protocolul:
- Bagajele mari in partea de jos
- Bajajele mici si fragile in partea de sus nr de bagaje
- Fusele cu ob vestimentare, agățate de bara de sus
- Fără supraaglomerarea căruciorului
Preluarea cheii transportate
Transportul bagajelor la cameră
Oferirea de informații

7
Modul I SERVICII HOTELIERE Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
Cd1: Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Cd2: Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
Cd3: Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
Cd4: Prestează servicii suplimentare
Etaj/hol Curățenie Lista sosirilor Curațenie
Suplimentare si personalizare spații Jurnalul zilei Întreținere

Alimentatie Asigurarea și servirea unei bauturi de bun venit. Lista sosirilor Alimentație
Pregătirea primei mese incluse în pachet
4 Sejurul FRONT Concierge*/ Oferirea de informații Documente
turistilor OFFICE Receptie Oferirea de material informative( pliante, harți) informative Informații
Rezervări diverse Formular Intermedieri
Intermedieri ( translator, baby sitting, ghid turistic) solicitare
Curierat/comisionerat servicii: Rezervări
Închirieri rezervare/ Închirieri
Păstrare obiecte de valoare (1/2*) curierat/
Rent-a-car închirieri/ Servicii commercial
Preluarea și transmiterea mesajelor Formular
Primirea și distribuirea corespondenței păstrare
Trezirea la ora solicitată de client bagaje
Comenzi taxi Formulare de Servicii personale
Păstrare bagaje mesaj
Gestiunea cheilor Foaie pentru
trezire la ora
solicitată
Casă - Înregistrarea în contul clienților a serviciilor prestate Cont clienți Informații
facturare/ - Prestarea unor servicii special Formular Serv financiare
Recepție - Schimb valutar comandă Păstare ob de valoare
- Păstrare obiecte de valoare (1/2*) servicii special

Alimentatie -servirea meselor în funcție de solicitări sau de pachetul Cont clienți Informații
achiziționat ( PC, DP, mese izolate, mese festive) Alimentație
- servirea unor bauturi în barul hotelului Formular Agrement
-servicii suplimentare de tip: Room Service, pachete cu hrană rece comandă
- asigurarea conținutului din minibar

8
Modul I SERVICII HOTELIERE Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
Cd1: Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Cd2: Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
Cd3: Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
Cd4: Prestează servicii suplimentare
Etaj/hol Curățenia de întreținere a camerelor în urmatoareaordine :
camere libere , camere eliberate, camere ocupate fără clienți , Diagrama de Curățenie
camere ocupate cu clienți cazare
Schimbarea lenjeriei: Întreținere
- la plecarea fiecarui client , Graficul zilei
- iar la sejururi mai lungi lenjeria se schimba la Suplimentarea
* 2 zile la hotel sau vila de 4-5 stele; Formular de inventarului
* 3 zile la hotel de 3 strele ; constatare și
* 4 zile in structuri de 2 si 1 stele anunțare a
* ori decate ori este nevoie defecțiunilor
Pentru camerele ocupate de clienti in timpul sejurului curatenia de
intretinere se face zilnic , urmand procedurile ca si la camerele Intermediere/
eliberate , numai ca se schimba lenjeria conform categoriei de Spalarea și călcarea
clasificare , in timpul sejurului, eventual se aranjeaza lucrurile hainelor
clientilor.
- Curățenia spațiilor de folosință comună exterioare și
interioare
Tehnic - Lucrări de reparații Formular de Întreținere
- Lucrări de întreținere constatare și
anunțare a
defecțiunilor
Servicii suplim.
- Informații( verbal sau scris) Formulare de
- Spălătorie/ curățătorie solicitare a -servicii personale
- Frizerie/coafură/ cosmetică serviciilor - servicii de
- Fitness/wellness/masaj suplimentare telecomunicații
- Internet/ fax Liste de preț - servicii comerciale
- Comercializarea unor marfuri de igienă personală, suveniruri Comanda - servicii financiare
- Schimb valutar servicii
Tururi ghidate în localitate spălătorie
Închirieri diverse ( săli, echipamente, mat sportiv) călcătorie
Toate Rezolvarea situațiilor speciale Documente Servicii suplimentare

9
Modul I SERVICII HOTELIERE Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
Cd1: Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Cd2: Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
Cd3: Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
Cd4: Prestează servicii suplimentare
compartiment Rezolvarea plîngerilor și reclamațiilor specifice specific ( asistenta
ele medicală, securitate,
consiliere, mediere)
5 Plecarea Receptie/ Informarea compartimentelor în legătură cu plecarea clientului Fisa de cont Informare
turistilor Casa/Facturare Înregistrarea în contul clientului a ultimelor cheltuieli Factură
Închiderea contului și prezentarea pentru verificare Predare
Întocmirea facturii și prezentarea în vederea achitării corespondență/mesaj
Încasarea contravalorii facturii Chestionar de e
Culegerea informațiilor referitoare la gradul de satisfacție a satisfacție
clientului față de serviciile hoteliere Predarea obiectelor
Efectuarea ultimelor servicii: predare corespondență/ mesaje, Documente uitate
restituire obiecte uitate, transport bagaje sau păstrarea acestora, specifice
comanda taxi, transfer. Transport bagaje
Concierge * Transport bagaje
Comenzi taxi
Transfer aeroport
Etaj/hol Verificarea camerelor- obiecte uitate, consum minibar
Bagajist
Prezentare la ușa clientului solicitant Predare ob uitate
Salut/solicitarea permisiunii de transport bagaje
Verificare bagaje și etichetare în fața clienților
Comunicare cu Recepția și Etaj ref la eliberarea camerei
Transport bagaj la recepție/ Transport bagaj la peron Transport bagaje
Incărcarea bagajului în mijlocul de transport Jurnalul zilei
Portar Ușier
Deschide ușa facilitînd ieșirea turiștilor
Salut specific protocolului
Valet parking Lista plecărilor Predarea mașinii
Analiza listei plecărilor
Identificarea orelor de plecare
Pregătirea mașinii/ Conducerea mașinii la peron Efectuarea

10
Modul I SERVICII HOTELIERE Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
Cd1: Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Cd2: Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
Cd3: Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
Cd4: Prestează servicii suplimentare
Preluarea ticketului și predarea cheii transferului
Salut conform Protocolului
Șofer/ lucrător concierge transfer Lista plecărilor
Analizează lista plecărilor
Pegătește masina de transfer Oferirea de informații
Verifică încărcarea și nr bagajelor
Solicită coordonatele transferului
Deschide ușa mașinii ajutând turiștii să coboare
Descarcă bagajele așezându-le pe cărucior
Desfășoară protocolul specific plecării
Alimentatie Pregătirea pachetelor cu hrană rece Alimentație
Tehnic Eventuale intervenții
6 Servicii Receptie Expedierea obiectelor uitate Informare
post- Concierge Expedierea corespondenței sosite după plecarea turiștilor Documente Transmiterea ob
plecare FRONT Rezolvarea reclamațiilor specifice uitate
OFFICE Expedierea unor mesaje cu diferite ocazii
Expedierea unor invitatii la evenimente Expedierea
Expedierea de chestionare de satisfacție corespondenței

11
Modul I SERVICII HOTELIERE Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
Cd1: Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Cd2: Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
Cd3: Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
Cd4: Prestează servicii suplimentare

Studiu de caz

Hotel ……………………….. Suceava


Data:
În data, . la hotel ………………….., e o zi obișnuită de lucru. Fiecare angajat își cunoaște atribuțiile și își indeplinește sarcinile.

La serviciul Recepție, se primesc următoarele solicitări:


1. o rezervare pentru , 2 persoane în perioada 26-29 aprilie, Fam Petrescu
2. o rezervare pentru o familie compusă din 2 adulți și un copil de 8 ani, în perioada 23-28 aprilie- Familia Sasu
3. o rezervare din partea agenției de turism Arca Travel din Sibiu, pentru un grup de 35 de turiști , în perioada 29 aprilie- 2 mai, ce solicit și o masă
tradițională de Paști în seara de 1.05 2016, în restaurantul hotelului:
4. o rezervare din partea unei firme care dorește organizarea unui team building pentru 12 dintre angajații săi, în perioada 4-7 mai 2016 cu următoarele
servicii suplimentare:
- pentru a doua zi de sejur, se solicită închirierea unei săli multimedia cu o capacitate de 20 de locuri( 3 ore).
- pentru a doua zi de sejur se solicită inchirierea terenului de sport ( 2 ore)

Analizând diagrama de cazare și tinând cont de precizările următoare, realizați o descriere a activităților ce se pot desfășura în cadrul unității
hoteliere în data de 13.04 2016.

12
MI Servicii hoteliere
UI Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
Tema: Activităţile principale desfășurate în cadrul unei unități de cazare
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie

Fişa de lucru
În vederea sistematizării cunoştinţelor specifice unităţii didactice

,,Activităţile principale desfășurate în cadrul unei unități de cazare,,

pe care le-aţi acumulat până în prezent, rezolvaţi următoarea sarcina de lucru:

1. Analizaţi diagrama de cazare pentru luna martie 2016.


4. Tinînd cont de situaţia concretă a zilei, prezentaţi activităţile ce se desfăşoară în unitatea hotelieră..........
pentru asigurarea procesului de:

a. Rezervare a spaţiilor hoteliere

b. Pregătirea primirii

c. Primirea propriu zisă

d. Sejurul

e. Plecarea turiştilor

f. Servicii post plecare

Precizări.

Timp de lucru 15 minute


Timp de prezentare 3 minute-echipă
2.Folosiţi planşa pentru prezentarea soluţiei.
3. Pentru a vă încadra în timp, împărţiţi-vă echilibrat sarcinile în echipă.
4. Utilizaţi pentru ilustrare, diagrama din portofoliul de lucru

SUCCES!

13
MI Servicii hoteliere
UI Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
Tema: Activităţile principale desfășurate în cadrul unei unități de cazare
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie

FM - Spargerea gheţii
„Zâmbete şi văicăreli“
Obiective:
 cunoaşterea (respectiv cunoaşterea aprofundată) a membrilor grupului;
 activarea grupului.
Competenţe vizate:
Elevul Comunicare în Comunicare Bază în matematică, Competenţe Competenţe de Competenţe Competenţe Competenţe
poate limba maternă în limba ştiinţe, tehnologie TIC învăţare civile şi antrepr/ de exprimare
străină sociale culturală

X X X

Posibilităţi de utilizare:
 în debutul unei secvenţe de instruire

Mod de organizare a activităţilor:


 activitate în plen.

Resurse materiale:
 foaie de flipchart, cu desenul unui iaz;
 cartonaşe cu desene (soare şi broscuţă) pentru fiecare cursant, post-it-uri;
 foi cu descrierea activităţii (semnificaţiei desenelor) lipite pe flipchart.

Durată:
Pregătire şi realizare: 5 minute.
Desfăşurare:
Pregătire
 se distribuie fiecărui cursant câteun post-it.

Realizare
 cursanţii completează individual cele două cartonaşe cu câteva cuvinte care semnifică lucrurile care îi fac să zâmbească
sau să se întristeze;
 fiecare cursant lipeşte pe foaia de flipchart cartonaşele completate, conform desenului;
Evaluare şi feedback
 profesorul apreciază activitatea desfăşurată de cursanţi, recomandă acestora să se canalizeze pe lucrurile pozitive, să se
detaşeze de lucrurile care le distrag atenţia, care le risipesc energia.

Recomandări:
 activitatea îmbunătăţeşte lucrul în echipă şi comunicarea dintre membrii ei;
 realizează activarea grupului înainte de începerea sau în timpul unei secvenţe de instruire.

14
MI Servicii hoteliere
UI Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
Tema: Activităţile principale desfășurate în cadrul unei unități de cazare
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie

15
MI Servicii hoteliere
UI Industria hotelieră, componentă importantă a industriei ospitalităţii
Tema: Activităţile principale desfășurate în cadrul unei unități de cazare
RI . Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
PLAN DE RECAPITULARE
Unitatea de învăţare 3: INDUSTRIA HOTELIERĂ componentă importantă a ospitalităţii
Tema 1. Tipologia unităţilor de cazare
Tema2. Servicii hoteliere, forma de materializare a activitatilor desfasurate în hotel

Materia supusă recapitulării


Tema 3. Activitătile principale desfăşurate în cadrul unei unităţi de cazare
Rezultatele invăţării:
RI .
Desfășoară activități în compartimentele unităților de alimentație și hotelărie
Corelează activităţile specifice cu tipul unităţii hoteliere, în funcţie de diferiţi factori
Recunoaşte serviciile suplimentare care se pot presta la nivelul etajului
Selectează cerințe de servicii suplimentare ale clientului
Prestează servicii suplimentare

1. Industria hotelieră şi legătura acesteia cu industria turismului.


2. Structuri de primire cu functiune de cazare?
3. Serviciile hoteliere.
 definiţie
 tipologie
 caracteristici
 grupe de servicii
4. Momentele hoteliere care definesc oferta unui hotel.
5. Activităţile specifice unităţii de cazare.

16

S-ar putea să vă placă și