Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Ierom. Vasilisc Donica


Data:
Clasa:
Disciplina: Religie
Subiectul lecţiei: Virtuţile - roade ale Duhului Sfînt
Tipul lecţiei comunicare / însuşire de noi cunoştinţe

Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe despre virtutea creştină şi însuşirile ei; consolidarea comportamentului moral-religios

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei,elevii vor fi capabili:
01 - să definească virtutea creştină;
02 - să enumere însuşirile virtuţii creştine;
03 - să clasifice virtuţile creştine;
04 - să numească o virtute pe care şi-ar dori să o dobândească mai întâi;
05 - să argumenteze importanţa virtuţii în viaţa adevăratului creştin.

Strategia didactică
1. Metode şi procedee: exerciţiul, povestirea, expunerea, explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, meditaţia religioasă.
2. Mijloace de învăţământ: fişele de lucru , ppt.,iconițe
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi activitate individuală şi pe echipe.

1
DEMERSUL DIDACTIC

Mijloace
Metode Forme de
Etapele Ob. de
Timp Activitatea profesorului/ Activitatea elevului şi organi- Evaluare
Lecţiei op. învăţă-
procedee zare
mânt
Evocarea
- salut elevii şi rostesc împreună cu ei rugăciunea;
- notez absenţele şi organizez managementul clasei pentru începerea activităţii didactice Activitate
2' care urmează să se desfăşoare; exerciţiul frontală
- elevii răspund la salut, spun rugăciunea şi se pregătesc pentru începerea activităţii
didactice;

Le voi relata elevilor următoarea întâmplare:


„- Unui om de ştiinţă american i-a venit într-o zi ideea să socotească părţile materiei din
care este alcătuit un corp omenesc. El a obţinut următorul rezultat: Cu apa din corp s-ar
putea spăla o batistă de buzunar. Cu fierul din sânge s-ar putea face şapte cuie de potcovit Povestirea Activitate
un cal. Cu calcarul din oase s-ar putea înălbi peretele unei camere. Mai este în om cărbune frontală
cu care s-ar putea prepara 60 de creioane. Se mai găseşte în corp fosfor necesar pentru o
cutie de chibrituri, sare cât cuprinde o linguriţă de bucătărie .... Dar toate aceste lucruri,
Realizarea socotite la preţul curent, nu costă nici măcar un dolar, ci doar cîțiva cenţi!"
sensului - Elevii ascultă cu atenţie.
5' Le cer, apoi, elevilor să-şi exprime părerea despre rezultatul obţinut de acest om de ştiinţă. Conver-saţia Activitate Apecieri
- Elevii îşi exprimă părerile despre rezultatul obţinut de omul de ştiinţă frontală verbale
american.
Precizare:
Dacă valoarea ştiinţei omeneşti s-ar reduce doar la atât, aceasta ar fi jalnică! Insă Domnul explicaţia
Iisus Hristos ne învaţă că lumea toată, cu toate bogăţiile ei, nu valorează cât un suflet Activitate
nemuritor: frontală
„- Ce foloseşte unui om să câştige lumea toată, dacă îşi pierde sufletul?" (Marcu 8,36)
- Elevii ascultă cu atenţie.
Adresez elevilor următoarea întrebare:
„- Ce ar trebui să facă omul pentru ca sufletul lui să ajungă, după despărţirea de trup, Conver-saţia
în împărăţia lui Dumnezeu?" Activitate Apecieri
- Elevii sau variante de răspunsuri: frontală verbale
„- ... să facă fapte bune, să-L iubească pe Dumnezeu şi pe aproapele său, să aibă
credinţă" explicaţia
Precizare:
Sfântul Serafim de Sarov, un mare Sfânt care a trăit în Rusia, spunea că: .scopul Activitate
vieţuirii creştine este dobândirea Duhului Sfânt." frontală
în acest sens, am putea spune că un bun creştin trebuie să se străduiască să dobândească

2
Duhul Sfânt. Dar care sunt roadele Duhului Sfânt?

Dragi copii, astăzi o să vorbim despre virtuţile creştine; apoi, scriu titlul pe tabla şi urmăresc
dacă l-au scris şi elevii - Virtuţile, roade ale Duhului Sfânt.
2' - Elevii scriu în caiete data şi titlul lecţiei. explicaţia Activitate
Apoi, le precizez obiectivele propuse pentru ora în curs. frontală
- Elevii ascultă cu atenţie.

Observaţie:
Pentru accesibilizarea noţiunilor noi se recomandă valorificarea cunoştinţelor dobândite de Activitate
elev până în momentul predării acestei lecţii. frontală
Pentru asta organizez elevii în trei echipe. Le anunţ sarcinile pe care le au de îndeplinit:
1. Într-un minut, fiecare grupă îşi alege un lider. Explicaţia Fisa de Activitate
2. Liderii vor veni la catedră pentru a extrage câte o fişă de lucru nr. 1 pentru echipa pe lucru nr 1 individuală
care o reprezintă.
3. Le explic cerinţele din fişă şi le precizez timpul de lucru (5'). Exerciţiul Activitate pe
- Elevii ascultă cu atenţie şi răspund solicitărilor. echipe
Observaţie:
Pe fişele fiecărei echipe se găseşte una dintre iconiţele: Sf. Filofteia şi Sf. Nicolae;istorioară
din viața lor.
Le cer să prezinte rezolvarea sarcinii nr. 1 din fişa de lucru nr 1. Expunerea Activitate Aprecieri
- Liderii echipelor prezintă rezolvarea sarcinii nr.1. Conversa-ţia frontală verbale
Apoi, notez pe tablă, unele sub altele, numele sfinţilor identificaţi.
Le cer, prezentarea, rezolvării sarcinii nr.2 din fişa de lucru 1.
- Liderii echipelor rezumă, în câte o frază, aspectele semnificative din viaţa sfântului
identificat în fişă.
Le cer prezentarea rezolvării sarcinii nr.3 din fişa de lucru 1.
- Liderii numesc însuşirile morale pozitive ale sfinţildr identificaţi.
Apoi, notez pe tablă în dreptul numelor sfinţilor, însuşirile sfinţilor morale pozitive ale
acestora.
Împreună cu copiii voi evidenţia faptul că cele mai multe dintre însuşiri sunt comune tuturor
sfinţilor.
Observaţie:
În funcţie de răspunsurile elevilor, intervin, dacă este nevoie, cu unele completări.
Precizare:
Din cele prezentate mai înainte se observă că sfinţii au avut înclinaţii statornice speciale că-
tre un anumit fel de fapte morale. Aceste înclinaţii statornice către faptele bune se
numesc virtuţi. Explicaţia
- Elevii ascultă cu atenţie. Activitate Aprecieri
Voi dirija elevii, prin întrebări, pentru a formula împreună definiţia virtuţii creştine. Conver-saţia frontală verbale
- Elevii dau variante de răspunsuri.
- Cum au putut sfinţii sâ împlinească toate faptele bune?"
„ - ... prin efort propriu şi cu ajutorul lui Dumnezeu."

3
Am înţeles mai înainte ce înseamnă virtutea, în general, şi cum se poate dobândi ea. Pe baza
celor discutate până acum, puteţi defini virtutea în sens creştin?"
- Elevii dau variante de răspunsuri.
Precizare: Explicaţia
Virtutea creştină este o năzuinţă şi un aspect continuu al omului credincios ajutat de harul
lui Dumnezeu pentru împlinirea faptelor bune. Activitate
- Elevii ascultă cu atenţie explicaţia dată. frontală
Observaţie:
Notez pe tablă definiţia virtuţii creştine. Problematiz
- Elevii notează în caiete definiţia virtuţii creştine. area
Le cer elevilor să precizeze cum putem să ne dăm seama dacă o deprindere oarecare este o Activitate Aprecieri
virtute. frontală verbale
- Elevii dau variante de răspunsuri. Explicaţia
Precizare:
Aşa cum, de exemplu, deosebim o ciupercă bună de una otrăvitoare după calităţile sale, tot Activitate
astfel,cercetându-ne însuşirile, putem spune care deprindere este virtute şi care nu. Exerciţiul frontală
- Elevii ascultă cu atenţie.
Exerciţiul Fisa de Activitate Aprecieri
Concluzie: lucru nr 2 individuală verbale
Virtutea creştină trebuie să fie făcută de bună voie şi cu ştiinţă, dovedită prin fapte şi
dobândită prin stăruinţa şi statornicia în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.
- Elevii ascultă cu atenţie.
Notez pe tablă însuşirile virtuţii creştine. Explicaţia
- Elevii notează în caiete însuşirile virtuţii.
Se cere elevilor să precizeze câte virtuţi există. Activitate
- Elevii dau variante de răspunsuri. frontală
Precizare:
După năzuinţa lăuntrică spre bine, virtutea este una singură. întrucât însă trebuinţele vieţii Conversa-
omeneşti şi legăturile dintre oameni sunt multe şi felurite, este firesc ca şi virtutea cea una, ţia
care călăuzeşte trebuinţele şi legăturile vieţi omeneşti, să ia mai multe înfăţişări şi astfel să Activitate Aprecieri
vorbim de mai multe virtuţi. frontală verbale
Virtuţile se împart în două grupe: - virtuţi teologice (credinţa, nădejdea şi dragostea), sădite explicaţia
în suflet de Dumnezeu; - virtuţi morale (înţelepciunea, dreptatea, cumpătarea, bărbăţia),
câştigate şi prin puterile fireşti cu care este înzestrat omul. Toate acestea alcătuiesc podoaba Activitate
cea mai aleasă a omului şi fac din el cea mai de preţ făptură creată de Dumnezeu. frontală
Notez pe tablă clasificarea virtuţilor.
- Elevii notează în caiete clasificarea virtuţilor

Le adresez elevilor următoarele întrebări:


02 „- Ce este virtutea creştină?"
„ - Virtutea creştină este o aspiraţie şi un efort continuu al omului credincios ajutat de Conver-saţia Activitate Aprecieri
harul Dumnezeu pentru împlinirea faptelor bune." frontală verbale
03 Care sunt însuşirile virtuţii creştine?"

4
„ - Virtutea creştină trebuie să fie făcută de bună voie şi cu ştiinţă, dovedită prin fapte
şi dobândită prin stăruinţă şi statornicia în împlinirea poruncilor lui Dumnezeu."
Reflecția 04 Cum se împart virtuţile?"
13' „ -... virtuţi teologice şi virtuţi morale."
Care sunt virtuţile teologice?"
„-... credinţa, nădejdea şi dragostea."
Dar cele morale?"
„ - ... înţelepciunea, cumpătarea şi bărbăţia, dreptatea;”
Precizare: Explicaţia
Din vieţile sfinţilor observăm că aceştia s-au străduit să-şi împodobească sufletul cu virtuţi. Activitate
De aceea este bine ca şi noi să ne străduim să dobândim mai multe virtuţi, dacă dorim să fim frontală
permanent mai aproape de Dumnezeu.
- Elevii ascultă cu atenţie.
05 Numiţi o virtute pe care aţi dori să o dobândiţi mai întâi. Motivaţi răspunsul." Meditaţia
- Elevii meditează şi răspund. religioasă Activitate Aprecieri
Observaţie: frontală verbale
Le recomand elevilor, pentru a da acest răspuns, să se ajute şi de următoarele întrebări:
„- Sunt eu cu adevărat credincios, milostiv, drept...?"
„- Ce trebuie să fac pentru a dobândi aceste virtuţi?"
Precizare: Explicaţia
Uneori vedem că oamenii cu o viaţă păcătoasă trăiesc în îndestulare sau chiar în risipă, pe Activitate
când cei virtuoşi suferă multe necazuri. frontală
- Elevii ascultă cu atenţie. Problematiz
„- De ce oamenii virtuoşi nu sunt feriţi de necazurile pământeşti?" area Activitate Aprecieri
- Elevii dau variante de răspunsuri. frontală verbale
Precizare: explicaţia
Necazurile pe care le îndură oamenii virtuoşi sunt pentru dovedirea virtuţii lor. Dumnezeu Activitate
trimite adesea, celor virtuoşi, încercări grele, ca pedeapsă pământească pentru unele greşeli frontală
şi pentru ca răsplata în ceruri să fie mai mare. Iar răutăţile unora faţă de alţii, Dumnezeu le
îngăduie, fiindcă El nu împiedică libertatea voinţei omeneşti. conversa-
- Elevii ascultă cu atenţie. ţia Activitate Aprecieri
„- Cine este pentru noi, creştinii, pildă de suferinţă şi, totodată, mângâiere în suferinţele frontală verbale
noastre?"
„-... Mântuitorul nostru Iisus Hristos."
05 „- Argumentaţi necesitatea virtuţii în viaţa unui adevărat creştin", pornind de la citatele:
„Trăind în virtute suntem al lui Dumnezeu.”
„Să nu zică cineva că este cu neputinţă omului să ajungă la viaţa cea virtuoasă, ci numai că
acesta nu este uşor.” (Sf. Antonie cel Mare)
„- Virtutea este necesară unui adevărat creştin, pentru că ea îl face pe creştin plăcut lui
Dumnezeu, mulţumit în viaţa pământească şi fericit în viaţa viitoare."
Extinderea Observaţie:
Notez pe tablă de ce este necesară virtutea pentru viaţa unui bun creştin.
Elevii notează pe caiete de ce este necesară virtutea pentru viaţa unui bun creştin.

5
Voi face aprecieri generale şi individuale, privind implicarea elevilor în predarea noilor
3' cunoştinţe. expunerea Activitate
Notez elevii care au participat la lecţie. frontală
- Elevii ascultă cu atenţie.

Voi anunţa şi voi explica tema pentru acasă: „Descoperă virtuţi ale colegilor tăi şi învaţă
2' ceea ce este bun de la ei." Apoi, voi scrie indicaţiile tablă. explicaţia Activitate
- Elevii ascultă cu atenţie şi notează tema în caiete. frontală

1' Rostesc rugăciunea împreună cu elevii, salut şi ies din sală; exerciţiul Activitate
- elevii rostesc rugăciunea şi răspund la salut; frontală

S-ar putea să vă placă și