Sunteți pe pagina 1din 1

LI

ed
,d, ROB
(/
terima r al Inspectoratului

s.ffi
q-H PROCES - VBRBAL nr.2
W , Vitalie GRA VSKI
2020

i Comisiei pentru studierea accidentelor de muncd

ust 2020 mun. Chigindu

{f-
PreEedintdle Comisiei :
.-.rl!-L!a1l.:!.!Llsjl[!]_1!.gu-i.j.l!l...uL]IJt_i_
MtNISTERUt AIAC[fltt0t |'tTtRNr At REpUBUCIt
INSPECTOIIA'TU I. GENTRAL
PENTRU

A. Batco - Eef al Direcfiei juridice; intocmit Nr,


Membrii comisiei:
V. Ruqica - qef al Direcfiei regionale de coordonare qi
dirijare a interventiei,
D. Carasic - qef al Secfiei ,,SMLIRD";
I. Tatar - tef Secfie administrare personal;
R. Condrea - ofi1er superior a Direc(iei juridice

Secretarul comisiei: A. Tatarov - Eef adjunct al Direc{iei generale intervenfii

Au lipsit: A. Viniciuc - gef -,adjunct Inspectorat


N. vleju - sef - a{unct Direciie management resurse umane

O.RDINEA DE ZI:
." .r

Examinare Raportului de constatare nr.202003c I 866 ain ZO august 2OZ0

Secretarul Comisiei A. Tatarov a comunicat cd la data de 31.07 .2020, ora I 1.59


in serviciul de gardd al Unitdlii salvatori gi pompieri Giurgiuleqti a pa1enit apelul de
chemare privind producerea unui incendiu de vegeta{ie in cdmpurile invecinate satului
Ciglila-Prut, raionul Cahul. in serviciul USP GiuigiuieEti conform graficului stabilit se
afla garda nr. 2 condusd de cdtre geful de gard6, plutonierul-major al s/intern Leva
Sergiu Valeriu.
La locafia de interven[ie s-au intreprins mdsuri necesare ppntru stingerea
incendiului de vegetalie uscat6, in cadrul cdrora d-lui Sergiu Leva i s-a inrdut6lit Jarea
s6n6teFi, prin exprimarea simptomelor dd oboseald. Echipa de intervenfie a continuat
acliunile de stingere, insd pe parcursul localizdrii incendiului starea d-lui Sergiu Leva
s-a inrdutdlit cu trecerea in pierderea cunoqtinfei.
Ca rezultat, la numdrul I 12 a fost apelat serviciul de urgenfi medical6, pacientul
fiind predat pentru internare Unitalii Primirii Urgente Cahul in stare inconEtient6.
Ulterior, la data de 01.08.2020, dl Leva Sergiu prin intermediul serviciului AVIASAN
,,SIvflJRD,, al Romaniei a fost transportat la Institutul de Medicin6 Urgent6 din mun.
Chiqindu, unde in perioada 01 .08.2020-05.08 ,2020 s-a aflat in stare de com6.