Sunteți pe pagina 1din 14

Unitatea de învatare 5:

Traditii, obiceiuri, sărbători


Perioada:05.12-23.12.2016

Compe
tenţe Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de
Ziua Resurse Evaluare
specifi organizarea colectivului de elevi continut
ce
 familiarizarea, întelegerea, si
CLR explorarea textului Povestirea Materiale:
1.1;  citirea selectivă în funcţie de orală manual, CD,
videoproiector Observarea
1.2; anumite repere
Procedurale: sistematică
2.3; 3.1  citirea pe roluri Text-suport:
3.2; 4.1  formularea de răspunsuri la întrebări Vreau să conversaţia,
 povestirea orală, pe fragmente trăiesc explicaţia, Aprecieri
AVAP  povestirea orală a textului cu exercitiul
printre stele globale si
-2.6 ajutorul întrebărilor Organizare:
de V. Eftimiu individuale
MM-  exercitii aplicative frontal,
1.4  desen: Brăduțul pag. 50-51
individual
 auditie: Brădulet
Adunarea cardinalelor unor mulţimi
care au acelaşi număr de elemente- act
front
Jocuri de extragere repetată a unui Materiale:
anumit număr de elemente dintr-o manual ,
MEM mulţime dată – act front si indiv Adunarea culegere, fisă Observarea
– 1.4; Evidenţierea mai multor modalităţi de repetată de de lucru sistematică
1.6; grupare a elementelor unei mulţimi termeni egali Procedurale:
Luni, 5.2 explicatia,
5 dec. pentru determinarea cardinalului Aprecieri
Adaptarea exercitiul
AVAP acesteia – act front si indiv globale si
vietuitoarelo problematizare
– 2.6 Aflarea unei sume de termeni egali individuale
r la mediu Organizare:
prin rezolvarea unor probleme frontal,
practice- act front individual
 Compunerea de probleme cu
tematică dată, în care se utilizează
terminologia matematică: termeni,
sumă – act front
 Tehnici de lucru: decupare după Materiale:
AVAP contur, lipire, ansamblare coli colorate,
1.2;  Elemente de limbaj plastic: forma autocolant,
1.4; 2.2  numirea materialelor, instrumentelor foarfece, lipici Observarea
şi tehnicilor utilizate Procedurale: sistematică
Fulgi de
 prezentarea etapelor de lucru: conversaţia,
zăpadă
CLR – decuparea c, ansamblare, lipire explicaţia, Proba
2.3  realizarea compoziţiei; expunerea exercițiul practică
AVAP lucrărilor Organizare:
-2.6  turul galeriei Activitate în
Auditie: Iarna veselă echipă
Educatie fizică
Materiale:
manual, CD,
 participarea la dialoguri pe teme de videoproiector
CLR interes: mediul înconjurător
1.2;  citirea selectivă în funcţie de Procedurale:
citire Observarea
2.1; 3.1 anumite repere: ce comunică Vreau să
explicativă, sistematică
3.2; 4.1 propozitia, punctuatia ei trăiesc
 acualizarea cunostintelor despre conversaţia,
MEM- propozitie, punct, semnul întrebării printre stele
explicaţia, Aprecieri
3.1  identificarea propozitiilor care de V. Eftimiu
învăţarea prin globale si
AVAP exprimă un îndemn, o poruncă, o pag. 50-51
descoperire, individuale
-2.6 urare, o mirare, o strigare, un salut
 utilizarea semnului exclamării exercitiul
 joc de rol: De vorbă cu un brăduț Organizare:
frontal,
individual
Adunarea cardinalelor unor mulţimi
care au acelaşi număr de elemente –
act front si indiv
MEM Scrierea adunarii repetate ca inmultire Observarea
– 1.4; Înmulţirea sistematică
1.6; si invers – act front
numerelor Manualul
5.2 Efectuarea de înmulţiri în concentrul tipărit/digital, Aprecieri
0-100, prin adunări repetate -act front naturale jetoane, obiecte globale si
AVAP si indiv Despre viata diverse, fise de individuale
– 2.6 plantelor si
Utilizarea în exercitii a terminologiei animalelor lucru, caietul
Marţi elevului
6 dec. matematice: factor, produs – act front
 Identificarea etapelor vietii la
plante/animale-act front
Materiale:
D.P  Elemente de ascultare activă – Comunicare fisă de lucru, Observarea
postură, contactul vizual școlară auxiliar sistematică
2.2  vizionarea unor secvenţe de film eficientă Procedurale:
pentru identificarea expresiilor faciale conversaţia, Aprecieri
CLR- Elemente de explicaţia, globale si
1.2 care indică ascultarea activă ascultare exercițiul individuale
 utilizarea în comunicarea cu ceilalţi activă jocul de rol
(familie, colegi, prieteni, cadre - postură Organizare:
didactice) a unor modalităţi simple de - contactul frontal,
ascultare activă: contact vizual, vizual individual, în
postură echipă
 situaţii de comunicare/ascultare
activă din viaţa cotidiană (acasă, pe
stradă, în parc, la şcoală, la magazin,
la film etc.)

Religie
 citirea selectivă în funcţie de Materiale:
CLR Semnul manual, CD,
anumite repere
1.1; exclamării videoproiector Observarea
 citirea pe roluri
1.2; Procedurale: sistematică
 povestirea orală a textului, pe
2.3; 3.1 Text-suport:
fragmente conversaţia,
3.2; 4.1 Primii fulgi
 alcătuirea de enunturi utilizând ca explicaţia, Aprecieri
semne de puctuatie punctul, semnul de nea exercitiul
AVAP globale si
Miercu întrebării,exclamării după Ion Organizare:
-2.6 individuale
ri  dictare Agârbiceanu frontal,
7 dec. joc de rol: De vorbă cu un fulg de nea individual
MEM Adunarea cardinalelor unor mulţimi Înmultirea Manualul Observarea
– 3.1; care au acelaşi număr de elemente – tipărit/digital, sistematică
3.2; numerelor
4.2. act front si indiv naturale jetoane, obiecte
Scrierea adunarii repetate ca inmultire Despre viata diverse, fise de Aprecieri
AVAP si invers – act front plantelor si lucru, caietul globale si
– 2.6 Efectuarea de înmulţiri în concentrul animalelor elevului individuale
0-100, prin adunări repetate -act front
si indiv
CLR-
1.2; 2.1 Utilizarea în exercitii a terminologiei
matematice: factor, produs – act front
 Identificarea etapelor vietii la
plante/animale-act front
Materiale:
MM  Cântec: Clopoței instrumente
1.4; 1.3  marcarea intuitiva a unor elemente muzicale
2.1; de limbaj muzical din cântece, cu Interpretare confectionate, Observarea
ajutorul anumitor jucarii muzicale cu a calculator, CD sistematică
CLR – sonoritati potrivite sau folosind Procedurale:
2.3 percutia corporală: intensitati diferite Nuanțe: conversaţia, Aprecieri
AVAP  joc pentru diferentierea în cântecele tare, încet, expli-caţia, globale si
-2.6 simple a înaltimilor sunetelor muzicale mediu demonstratia, individuale
 mişcarea braţelor sus-jos la sunetele exercitiul
Ed.fizi de înălţimi diferite
 desen: Clopoței Organizare:
că frontal, pe grupe
Joi  Întâlnirea de dimineaţă - salutul,
8dec. prezenta, ziua, data, meteo, agenda
zilei, impresii
 Elemente de ascultare activă – Materiale:
postură, contactul vizual Comunicare fisă de lucru,
 vizionarea unor secvenţe de film școlară auxiliar
eficientă Procedurale: Observarea
DP pentru identificarea expresiilor faciale
care indică ascultarea activă conversaţia, sistematică
2.2 Elemente de
 utilizarea în comunicarea cu ceilalţi expli-caţia,
ascultare exercițiul Aprecieri
CLR- (familie, colegi, prieteni, cadre activă jocul de rol globale si
1.2 didactice) a unor modalităţi simple de - postură Organizare: individuale
ascultare activă: contact vizual, - contactul frontal,
vizual
postură individual, în
 situaţii de comunicare/ascultare echipă
activă din viaţa cotidiană (acasă, pe
stradă, în parc, la şcoală, la magazin,
la film etc.)
 citirea selectivă în funcţie de Materiale:
anumite repere Semnul manual, CD,
CLR  citirea pe roluri exclamării videoproiector Observarea
1.1;  povestirea orală a textului, pe Procedurale: sistematică
1.2; fragmente Text-suport:
2.1; 4.1  alcătuirea de enunturi utilizând ca conversaţia,
Primii fulgi explicaţia,
semne de puctuatie punctul, semnul de nea Aprecieri
AVAP întrebării,exclamării exercitiul globale si
-2.6  dictare după Ion Organizare: individuale
 joc de rol: De vorbă cu un fulg de Agârbiceanu frontal,
nea individual
MEM Exercitii de scriere şi efectuare a Înmulţirea Fisa de lucru, Observarea
– 1.4; înmulţirii cu 2 prin adunare repetată.- când unul caiete, creione sistematică
1.6; din factori
5.2 act front si indiv este 2. colorate, carioci
Aprecieri
Exercitii de reprezentare prin desen a Despre viata globale si
AVAP înmulţirii şi efectuarea acesteia pe oamenilor individuale
– 2.6 baza reprezentării realizate- act front
sii indiv
Scrierea şi efectuarea înmulţirii
reprezentate prin desene- act pe
grupuri
Exerciţii de transformare a adunărilor
repetate în înmulţiri- act în perechi
Exerciţii de scriere a înmulţirilor ca
sumă de termeni egali- act indiv
Exerciţii de completare a înmulţirii cu
factorul care lipseşte- act indiv
Rezolvarea de probleme- act front
 Discuţii: „ Despre viata animalelor”-
act front
Lb. engleză
CLR interes:
participarea la dialoguri pe teme de
sărbători religioase Punctuatia Materiale:
1.1; fisă de lucru
 citirea selectivă în funcţie de Observarea
1.2; Text-suport: videoproiector
anumite repere: ce comunică sistematică
2.1; Primii fulgi Procedurale:
4.1; 4.2  alcătuireapunctuatia
propozitia, ei
de enunturi care presupun de nea explicaţia,
utilizarea semnelor de punctuatie după Ion exercitiul Aprecieri
2h indicate Agârbiceanu Organizare: globale si
MEM- semnele
completarea unui text lacunar cu frontal, individuale
de punctuatie individual
3.1  lectură: Fulg, de N. Labiș
Exercitii de scriere şi efectuare a
înmulţirii cu 2 prin adunare repetată.-
act front si indiv
Exercitii de reprezentare prin desen a
înmulţirii şi efectuarea acesteia pe
baza reprezentării realizate- act front
MEM sii indiv Înmulţirea
Manualul
Observarea
– 1.4; Scrierea şi efectuarea înmulţirii când unul
tipărit/digital, sistematică
1.6; reprezentate prin desene- act pe jetoane, obiecte
5.2 din factori diverse, fise de
grupuri este 2. Aprecieri
Vineri lucru, caietul
9 dec. AVAP Exerciţii de transformare a adunărilor Despre viata globale si
oamenilor elevului
– 2.6 repetate în înmulţiri- act în perechi individuale
Exerciţii de scriere a înmulţirilor ca
sumă de termeni egali- act indiv
Exerciţii de completare a înmulţirii cu
factorul care lipseşte- act indiv
Rezolvarea de probleme- act front
Discuţii: „ Despre viata animalelor”-
act front
Materiale:
 Cântec: Astăzi s-a născut Hristos instrumente
MM demarcarea intuitiva a unor elemente muzicale
limbaj muzical din cântece, cu Interpretare
1.4; 1.3 ajutorul anumitor jucarii confectionate, Observarea
muzicale cu a
2.1; calculator, CD sistematică
sonoritati potrivite sau folosind Procedurale:
CLR – percutia corporală: intensitati diferite Nuanțe: conversaţia,
 joc pentru diferentierea în cântecele tare, încet, Proba
2.3 expli-caţia,
simple a înaltimilor sunetelor muzicale mediu practică
AVAP  mişcarea braţelor sus-jos demonstratia,
la sunetele
-2.6 exercitiul
de înălţimi diferite Organizare:
 desen: Naşterea lui Iisus frontal, pe grupe

Luni CLR  familiarizarea, întelegerea, si  Textul în Materiale: Observarea


12 dec. 1.1; explorarea textului versuri manual, CD, sistematică
1.2;  citirea în ritm propriu, cu adaptarea videoproiector
2.3; 3.1 intonaţiei impusă de semnele de Procedurale:
3.2; punctuaţie a unui text în versuri Text-suport: citire Aprecieri
4.1; 4.2  identificarea titlului, autorului, a Colindătorii globale si
numărului strofe, versuri explicativă, individuale
de G. Cosbuc conversaţia,
MM-  dialog dirijat – Nasterea Domnului pag. 54-55
1.4  explicarea cuvintelor noi si explicaţia,
introducerea acestora în vocabularul cadranele
copiilor exercitiul
 auditie: Colinde Organizare:
frontal,
individual
Exercitii de scriere şi efectuare a
înmulţirii cu 3 prin adunare repetată.-
act front
Exercitii de reprezentare prin desen a
înmulţirii şi efectuarea acesteia pe
MEM baza reprezentării realizate.-act front si Materiale:
1.4; manual ,
indiv Inmulţirea culegere, fisă de Observarea
1.5; Scrierea şi efectuarea înmulţirii când unul lucru
1.6; dintre factori sistematică
reprezentate prin desene- act pe Procedurale:
3.1; este 3. explicatia,
grupuri Nevoile Aprecieri
5.2. Exerciţii de transformare a adunărilor vieţuitoarelo exercitiul globale si
CLR: r pentru a problematizare individuale
2.2. repetate în înmulţiri - act în perechi Organizare:
supravietui
AVAP Exerciţii de scriere a înmulţirilor ca frontal,
– 2.6 sumă de termeni egali – act indiv individual
Exerciţii de completare a înmulţirii cu
factorul care lipseşte - act indiv
Rezolvarea de probleme- act front
 Discuţii: „Nevoile vietuitoarelor
pentru a supravietui”- act front
 Tehnici de lucru: decupare după Materiale:
AVAP contur, lipire, ansamblare coli colorate,
1.2;  Elemente de limbaj plastic: forma autocolant,
1.4; 2.2  numirea materialelor, instrumentelor foarfece, lipici Observarea
şi tehnicilor utilizate Procedurale: sistematică
Omul de
 prezentarea etapelor de lucru: conversaţia,
zăpadă
CLR – decuparea c, ansamblare, lipire explicaţia, Proba
2.3  realizarea compoziţiei; expunerea exercițiul practică
AVAP lucrărilor Organizare:
-2.6  turul galeriei Activitate în
 Auditie: Omul de zăpadă echipă
Educatie fizică
Marţi Materiale:
13 dec.  familiarizarea, întelegerea, si
explorarea textului fisă de lucru
CLR  citirea în ritm propriu, cu adaptarea Procedurale:
citire Observarea
1.1; 1.2; intonaţiei impusă de semnele de
explicativă, sistematică
2.3; 3.1 punctuaţie a unui text în versuri Text-suport:
3.2; 4.1;  identificarea titlului, autorului, a Colindătorii conversaţia,
4.2 numărului strofe, versuri explicaţia,
de George Aprecieri
 dialog dirijat – Nasterea Domnului cadranele,
Coşbuc globale si
AVAP-  explicarea cuvintelor noi si
exercitiul individuale
2.6 introducerea acestora în vocabularul
copiilor Organizare:
 auditie: Colinde frontal,
individual
MEM – Exercitii de scriere şi efectuare a Inmulţirea Materiale: Observarea
1.4; 1.6;
înmulţirii cu 3 prin adunare repetată- când unul manual , sistematică
5.2 dintre factori culegere, fisă de
act front este 3. lucru Aprecieri
AVAP – Exercitii de reprezentare prin desen a Procedurale: globale si
2.6 înmulţirii şi efectuarea acesteia pe Nevoile explicatia, individuale
baza reprezentării realizate – act in vieţuitoarelo
r pentru a exercitiul
perechi supravieţui problematizare
Scrierea şi efectuarea înmulţirii Organizare:
reprezentate prin desene- act pe frontal,
grupuri individual
Exerciţii de transformare a
adunărilor repetate în înmulţiri- act
în perechi
Exerciţii de scriere a înmulţirilor ca
sumă de termeni egali- act indiv
Exerciţii de completare a înmulţirii
cu factorul care lipseşte- act indiv
Rezolvarea de probleme- act front
Discutii:”Nevoile vieţuitoarelor
pentru a supravieţui” – act front
 Realizarea unui desen pe tema
dată-act indiv Observarea
sistematică
D.P.  Elemente de ascultare activă – Materiale:
2.2 voce, (intonație, accent) Comunicare Aprecieri
fisă de lucru,
școlară globale si
 vizionarea unor secvenţe de film auxiliar
CLR-1.2 pentru eficientă individuale
Procedurale:
identificarea expresiilor corporale, conversaţia,
Elemente de explicaţia,
faciale, verbale simple, care indică ascultare exercițiul
ascultarea activă activă – voce, jocul de rol
 utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (intonație, Organizare:
(familie, colegi, prieteni, cadre accent) frontal,
didactice) a unor modalităţi simple individual, în
de ascultare activă: contact vizual, echipă
postură adecvată, intonaţie

Religie
Mier dialog dirijat: sărbătoarea Materiale:
curi Crăciunului, mesaje trimise fisă de lucru
14 dec. Observarea
CLR  intuirea unor modele de felicitare Procedurale: sistematică
3.1 3.2;  confecţionarea unor felicitări cu
4.1; 4.2 conversaţia,
diverse ocazii (Crăciun) şi scrierea  Felicitarea explicaţia,
Aprecieri
AVAP- mesajelor corespunzătoare folosind exercitiul
diverse instrumente (stilou, creioane Organizare: globale si
2.6
frontal, individuale
cerate, carioca, marker etc.)
 ilustrarea felicitărilor individual
Exercitii de scriere şi efectuare a
înmulţirii cu 4 prin adunare repetată.-
act front
Exercitii de reprezentare prin desen a
înmulţirii şi efectuarea acesteia pe
baza reprezentării realizate.-act front
si indiv Materiale:
MEM Scrierea şi efectuarea înmulţirii Înmulţirea manual ,
1.4; 1.5; când unul videoproiector, Observarea
reprezentate prin desene- act pe fisă de lucru sistematică
1.6; 3.1; dintre factori
grupuri este 4. Procedurale:
5.2.
AVAP – Exerciţii de transformare a explicatia, Aprecieri
2.6 adunărilor repetate în înmulţiri - act Balta, mediu exercitiul globale si
CLR- în perechi natural de ciorchinele individuale
1.2; 2.1 Exerciţii de scriere a înmulţirilor ca viaţă Organizare:
sumă de termeni egali – act indiv frontal, pe grupe
Exerciţii de completare a înmulţirii
cu factorul care lipseşte - act indiv
Rezolvarea de probleme- act front
Discuţii: „ Balta-mediu natural de
viaţă”- act front
 Desen: Balta
MM  Cântec: Astăzi s-a născut Hristos Genuri Materiale: Observare
1.4; 1.3  crearea unei atmosfere propice muzicale calculator, CD Apreciere
3.1. 3.3 însușirii cântecului, prin prezentarea Procedurale: globală si
unor materiale muzicale sau Colinde conversaţia, individuală
CLR-2.3 ilustrative potrivite explicaţia,
 interpretarea cu solist si cor a demonstratia,
cântecelor cu refren exercitiul
 acompanierea cântecelor cu miscări Organizare:
Ed.
sugerate de textul cântecului sau de frontal,
fizică
ritm individual, pe
 audiție: colinde grupe
Joi Exercitii de scriere şi efectuare a
15 dec. înmulţirii cu 4 prin adunare repetată.-
act front
Exercitii de reprezentare prin desen a
înmulţirii şi efectuarea acesteia pe
baza reprezentării realizate.-act front
si indiv Materiale:
MEM Înmulţirea manual ,
Scrierea şi efectuarea înmulţirii
1.4; 1.5; când unul videoproiector, Observarea
reprezentate prin desene- act pe dintre factori
1.6; 3.1; fisă de lucru sistematică
grupuri este 4. Procedurale:
5.2.
AVAP – Exerciţii de transformare a Balta, explicatia, Aprecieri
2.6 adunărilor repetate în înmulţiri - act mediul exercitiul globale si
CLR- în perechi natural de ciorchinele individuale
1.2; 2.1 Exerciţii de scriere a înmulţirilor ca viaţă Organizare:
sumă de termeni egali – act indiv frontal, pe grupe
Exerciţii de completare a înmulţirii
cu factorul care lipseşte - act indiv
Rezolvarea de probleme- act front
Discuţii: „ Balta – mediul natural de
viaţă- act front
Desen: Acvariul
Materiale:
fise de lucru,
 formularea de răspunsuri la manual
întrebări referitoare la textul audiat Recapitulare Procedurale: Observarea
CLR
1.1; 1.2; („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, citire sistematică
2.1; 2.2; Unde?, De ce?, Cu ce scop?” ) explicativă,
3.1 3.2;  relatarea, în succesiune logică, a Aprecieri
La colindat conversaţia,
3.4; 4.1; întâmplă-rilor din textul audiat globale si
pag. 57 explicaţia, individuale
4.2  precizarea evenimentelor din textul exercitiul
audiat, folosind expresiile: la Organizare:
MM-2.1 frontal,individu
început, mai întâi, prima dată, apoi,
după aceea, până la urmă etc. al,grupe
 alcătuire de enunturi folosind
punctul, semnul întrebării si al
exclamării
Auditie: Colinde
Tehnici de lucru: decupare după

contur, tăiere, lipire, împletire,
ansamblare, origami
 Elemente de limbaj plastic: formă, Materiale:
volum hărtie xerox
 prezentarea etapelor de lucru: Confecții si albă si colorată, Observare
AVAP decuparea părtilor componente,
2.1; 2.3; împletirea/răsucirea benzilor de jucării hârtie grofată, Apreciere
2.4; 2.5 hârtie, ansamblarea lor foarfece, lipici globală si
 realizarea compoziţiei colective; Ornamente Procedurale: individuală
pentru Pomul conversaţia,
CLR-2.1  expunerea lucrărilor Expunerea
MM-1.4  turul galeriei de Crăciun expli-caţia,
Colinde exercițiul lucrărilor
Organizare:
Activitate în
echipă
Lb. engleză
 familiarizarea, întelegerea, si Materiale:
explorarea textului manual, CD,
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea videoproiector
CLR Procedurale:
1.1; 1.2; intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie a unui text în versuri citire
2.1; 2.2;  identificarea titlului, autorului, a Text- explicativă, Aprecieri
3.1 3.2; numărului strofe, globale si
versuri suport: conversaţia,
3.4; 4.1;  dialog dirijat – Nasterea individuale
Domnului Steaua explicaţia,
4.2  explicarea cuvintelor noi si
2h cadranele
introducerea acestora în vocabularul
MM-1.4 copiilor exercitiul
 Lectură:Pluguşorul Organizare:
auditie: Colinde frontal,
individual
Exercitii de scriere şi efectuare a
înmulţirii cu 5 prin adunare repetată.-
act front
Exercitii de reprezentare prin desen a
înmulţirii şi efectuarea acesteia pe
baza reprezentării realizate.-act front si Materiale:
MEM indiv Înmulţirea manual ,
când unul videoproiector,
1.4; 1.5; Scrierea şi efectuarea înmulţirii fisă de lucru Observarea
Vineri dintre sistematică
1.6; 3.1; reprezentate prin desene- act pe factori este Procedurale:
16 dec. 5.2. grupuri 5. explicatia,
AVAP – Exerciţii de transformare a adunărilor Acvariul, Aprecieri
exercitiul
2.6 mediu globale si
repetate în înmulţiri - act în perechi ciorchinele
CLR- artificial de individuale
Organizare:
1.2; 2.1 Exerciţii de scriere a înmulţirilor ca viaţă frontal, pe
sumă de termeni egali – act indiv
grupe
Exerciţii de completare a înmulţirii cu
factorul care lipseşte - act indiv
Rezolvarea de probleme- act front
Discuţii: „ Acvariul, mediu artificial
de viaţă - act front
Desen: Acvariul
 Cântec: Steaua sus răsare Materiale:
 crearea unei atmosfere propice calculator, CD
însușirii cântecului, prin prezentarea Procedurale:
unor materiale muzicale sau ilustrative
MM conversaţia, Observarea
1.4; 1.3 potrivite Genuri expli-caţia, sistematică
3.1. 3.3 cântecelor
interpretarea cu solist si cor a muzicale demonstratia,
cu refren exercitiul Proba
 acompanierea cântecelor cu miscări Colinde
CLR-2.3 sugerate de textul Organizare: practică
cântecului sau de frontal,
ritm individual, pe
 audiție: colinde grupe
 Joc de rol
Luni  realizarea în grup a proiectului cu
19 dec. tema: obiceiuri si traditii de Crăciun Materiale:
postere
(anterior)
CLR Procedurale:
 dialog dirijat: traditii si obiceiuri de  Proiect:
1.2; 3.2; Crăciun conversaţia, Aprecieri
Obiceiuri si
4.1; 4.2 explicaţia, globale si
 prezentarea produselor finale: traditii de
turul galeriei individuale
Crăciun
MM-2.1 expunerea planselor Organizare:
 turul galeriei – completarea cu
frontal, pe
informatii de către colegi grupe
 audierea de colinde
MEM – Exercitii de scriere şi efectuare a Înmulţirea Materiale: Observarea
1.4; 1.6; înmulţirii cu 2, 3, 4 sau 5 prin adunare când unul manual , sistematică
3.1; 3.2; din factori culegere, fisă
4.2; 5.2 repetată.- act front este 2,3, 4
Exercitii de reprezentare prin desen a
înmulţirii şi efectuarea acesteia pe
baza reprezentării realizate.-act front si
indiv
Scrierea şi efectuarea înmulţirii de lucru
reprezentate prin desene- act pe Procedurale:
grupuri sau 5 explicatia, Aprecieri
AVAP – Exerciţii de transformare a adunărilor exercitiul
Medii de globale si
2.6 repetate în înmulţiri - act în perechi problematizare
viaţă individuale
Exerciţii de scriere a înmulţirilor ca Organizare:
frontal,
sumă de termeni egali – act indiv individual
Exerciţii de completare a înmulţirii cu
factorul care lipseşte - act indiv
Rezolvarea de probleme- act front
Discuţii: „ Medii de viaţă”- act front
Desen: Medii de viaţă
 Tehnici de lucru: decupare după Materiale:
contur, tăiere, lipire, împletire, hărtie xerox
ansamblare, origami albă si
 Elemente de limbaj plastic: formă, colorată, hârtie
AVAP
volum grofată, Observarea
2.1; 2.3; Ornamente
 prezentarea etapelor de lucru: foarfece, lipici sistematică
2.4; 2.5 pentru
decuparea părtilor componente, Procedurale:
Pomul de conversaţia, Proba
CLR-2.1 împletirea/răsucirea
ansamblarea lor
benzilor de hârtie, Crăciun explicaţia, practică
MM-1.4  realizarea compoziţiei colective; exercițiul
 expunerea lucrărilor Organizare:
 turul galeriei Activitate în
 Colinde echipă
Educatie fizică
Marţi dialog dirijat: traditii si obiceiuri de Materiale:
20 dec. CLR 
3.1 3.2; Crăciun, Mos Crăciun, daruri pentru Scrisoare lui fisă de lucru
4.1; 4.2 cei dragi Mos Crăciun Procedurale:
 citirea în ritm propriu, cu adaptarea conversaţia,
Observarea
MM-2.1 intonaţiei impusă de semnele de Text-suport: explicaţia, sistematică
AVAP- punctuaţie a unui text în versuri Scrisoare, exercitiul
2.6  redactarea unei scrisori către Mos de O. Organizare:
Crăciun Cazimir frontal,
 ilustrarea scrisorii individual
MEM – Exercitii de scriere şi efectuare a Exerciţii şi Materiale: Observarea
1.4; 1.6; înmulţirii cu 2,3,4,5 prin adunare probleme manual , sistematică
3.1; 3.2; culegere, fisă
4.2; 5.2 repetată.- act front de lucru Aprecieri
Exercitii de reprezentare prin desen a Procedurale: globale si
AVAP – înmulţirii şi efectuarea acesteia pe explicatia, individuale
2.6 baza reprezentării realizate.-act front exercitiul
si indiv problematizare
Scrierea şi efectuarea înmulţirii Organizare:
reprezentate prin desene- act pe frontal,
individual
grupuri
Exerciţii de transformare a
adunărilor repetate în înmulţiri - act Igiena
în perechi personală
Exerciţii de scriere a înmulţirilor ca Materiale:
sumă de termeni egali – act indiv fisă de lucru,
Exerciţii de completare a înmulţirii auxiliar Aprecieri
D.P. cu factorul care lipseşte - act indiv Procedurale: globale si
2.2 conversaţia, individuale
Rezolvarea de probleme- act front
Proprietăţile înmulţirii explicaţia,
exercițiul
jocul de rol
Organizare:
 Reguli de igienă frontal,
 Importanţa normelor de igienă individual, în
echipă
pentru sănătate şi învăţare
 Normele de sănătate şi relaţiile cu
ceilalţi

Religie
Materiale:
manual
 citirea în ritm propriu a unui text
Procedurale:
CLR scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă
citire
1.2; 2.3; de semnele de punctuaţie
explicativă, Aprecieri
3.1 3.2;  dialog dirijat: traditii si obiceiuri de Steaua
conversaţia, globale si
Crăciun si Anul Nou Plugusorul
explicaţia, individuale
MM-2.1  memorarea versurilor pag. 56
Organizare:
 auditie: Cântecul de stea
frontal,
individual
 exerciţii de înmulţire cu 2,3,4,5 Materiale:
MEM –  ex.de calculare şi comparare a fisă de lucru Observarea
1.4; 1.6; rezultatelor Procedurale: sistematică
Mier 4.1; 5.2  scrierea unui număr ca produs de Exerciţii şi
curi probleme jocul didactic
doi factori,apoi ca sumă de doi Aprecieri
21 dec. AVAP – termeni Organizare: globale si
2.6 frontal, pe
 completarea tabelelor individuale
grupe
 rezolvarea de probleme
 Cântec: Sus la poarta raiului Materiale:
M.M.  crearea unei atmosfere propice calculator, CD
1.4; 1.3 însușirii cântecului, prin prezentarea Procedurale:
3.1. 3.3 unor materiale muzicale sau conversaţia, Observare
ilustrative potrivite Genuri explicaţia, Apreciere
 interpretarea cu solist si cor a muzicale globală si
CLR-2.3 demonstratia, individuală
cântecelor cu refren exercitiul
 acompanierea cântecelor cu miscări Colinde
Organizare:
Ed. sugerate de textul cântecului sau de frontal,
fizică ritm individual, pe
 audiție: colinde grupe
 Joc de rol

Idei de pe didactic: renii lui Mos Crăciun


Idei de pe didactic: Mos Crăciun, brad din cercuri

tehnica tangram