Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS”, GALAȚI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE


SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

PROIECT FINAL LA DISCIPLINA STIINTA


ADMINISTRATIEI II
TEMA : COMUNICAREA OFICIALA A
INFORMATIILOR SI DATELOR PRIVIND
ACTIVITATEA AUTORITATII SAU INSTITUTIEI
PUBLICE,PRECUM SI RELATIILE CU MIJLOACELE
DE INFORMARE IN MASA INTR-O INSTITUTIE
PUBLICA

Profesor : Elisabeta Slabu


Student : Dragomir Răzvan Paul
Grupa 1, An 1, AP

1
Comunicarea oficială a informaţiilor şi datelor privind activitatea autorităţii sau
instituţiei publice, precum şi relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură
de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.
Funcţionarii publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în
calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat
de conducătorul autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici pot participa la
activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia
exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al autorităţii ori instituţiei publice
în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Funcţionarii publici pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora şi publica
articole de specialitate şi lucrări literare ori ştiinţifice, în condiţiile legii.
Funcţionarii publici pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu
caracter politic ori a celor care ar putea afecta prestigiul funcţiei publice.
În cazurile prevăzute anterior, funcţionarii publici nu pot utiliza informaţii şi date
la care au avut acces în exercitarea funcţiei publice, dacă acestea nu au caracter
public.
În exercitarea dreptului la replică şi la rectificare, a dreptului la demnitate, a
dreptului la imagine, precum şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată,
funcţionarii publici îşi pot exprima public opinia personală în cazul în care prin
articole de presă sau în emisiuni audiovizuale s-au făcut afirmaţii defăimătoare la
adresa lor sau a familiei lor.
Funcţionarii publici îşi asumă responsabilitatea pentru apariţia publică şi pentru
conţinutul informaţiilor prezentate, care trebuie să fie în acord cu principiile şi
normele de conduită prevăzute de lege.

În relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice care se


adresează autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă
un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală
şi profesională. Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei,
reputaţiei, demnităţii, integrităţii fizice şi morale a persoanelor cu care intră în
legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b) acte sau fapte care pot afecta integritatea fizică sau psihică a oricărei persoane.
Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Pentru realizarea

2
unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor,
eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă
respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1) - (3) şi de către celelalte
subiecte ale acestor raporturi. Funcţionarii publici trebuie să adopte o atitudine
demnă şi civilizată faţă de orice persoană cu care intră în legătură în exercitarea
funcţiei publice, fiind îndrituiţi, pe bază de reciprocitate, să solicite acesteia un
comportament similar. Funcţionarii publici au obligaţia de a asigura egalitatea de
tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform
căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a preveni şi combate orice formă de
discriminare în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.

 Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public


autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente
specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în
acest domeniu. Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii
publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de
organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.

 Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu
următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau
instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei
publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de
Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit
legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia

3
în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile
de interes public solicitate.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un


buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute mai sus.

Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic
de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a.

Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:


a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în
Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii
proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special
destinate acestui scop.

 Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea


acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele


elemente:
a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice
identificarea informaţiei de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se
solicită primirea răspunsului.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea


informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de
zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul
lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară
pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul
va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării
acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

 În concluzie, orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi


instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.

4
Care este punctul tau de vedere in legatura cu tema? Se respecta prevederile
legale?

Dar in ceea ce priveste relatia cu presa? Cum se desfasoara?

Bibliografie :

Cursuri_Stiinta_admII_toate
http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2.pagina?den=presa1-aiip-hg123