Sunteți pe pagina 1din 3
| aurooroenevcroRaL Pusan | i | -bacarinfo@iust.ro Biroului Electoral Central pentru alegerea Sena ‘Camerei Deputafilor din 6 decembrie 2020 parlamentare@bec.r0 Prin adresa nr. 575810 din 16.11.2020, inregistrats la Autortatea Electoral Permanenta cu nt. 27440/16.11.2020, Primarul Municipiului Baciu, judeful Backu, ne-a ‘dus 1a cunostingé faptul cA prin Hotirérea Consiului Local al Municipiului Baciu nr. 246 din 13.11.2020 s-a aprobat organizaren unui referendum in municipiul Bacau la data de 6 decembrie 2020 Fade cele de mai sus, Autoritatea Electoralé Permanent precizeaza i legistatia vigoare nu permite orgenizarea unui referendum local la aceeasi dati eu alegeri pentru Senat si Camera Deputatior,indiferent de modu efeetiv de desfisurare a acestuia in aceteasi sefi de votare sau in sei diferite Pe de o parte, pestru organizarea referendumului local nu se poste utiliza infrastructuraalegerlor pentru Senat si Camera Deputailor din data de 6 decembrie 2020, textul art. 15! din Legea nt 32000 privind organizarea si desfAsurareareferendumului, cu rmodificirite si completrile ulterioare, care se refera Ia organizarea concomiteat referendumulai cu procesul electoral, vizéind numai referendumul national, Pe de alt pure, pentru organizarea unui referendum local nu poate fi utlizat alti infastructura decat cea care va fi utlizat Ia alegerile pentru Senat gi Camera Deputafilor din data de 6 decernbrie 202. ‘St StvTopoleos 6, Bucuep Sector 3, 030088 ‘Telefon: 021 3100769, ox: 021 310.1386 w.092p.0, email: reistatura@roaep 10 (gles AUTORITATEA QR ELECTORALA. J PERMANENTA Aste, din provederile art. 20 - 22 din Legea nt. 208/2015 privind alegerea Senstul gia Camere! Depstailor, preci gi pent organizarea si fumefionarca Autorti Electoral, ou modiiivle gi completivile ulterioare, cu modificiile gi completicile uterioat,rezutcinfrastrueturaseefilr de votare este unied iar din prevederile art 25 ali, (2) art. 38 alin. (1) it.) din aceeasi loge rezult ed un alegtor poate farondat ‘une singure secfi de votar Or, la data adopt HotiririiConsiliuui Local ol Munieipului Bacbu nr. 246 din 13.11.2020, erau deja fn curs operatiunile aferente alegrilor pentru Senat si Camera Deputajlar declangate prin Hotirérea Guvernuui n. 744/2020 privind stabilirea dati alegerilor pentru Senat si Camera Deputaice din anul 2020, publica in Monitorl Oficial sl Romnici, Partea I, n. 8:6 din 4 septembrie 2020, ‘Mai artim 8, pentu a reglementa posibilitatea organizitireferendumulu local Ja seccagi data cu un seria nafional, Guvernl a emis Ordonanfa de urgent nr. 15/2016 care permitea autoitiilr loc si organizeze referendumari locale concomitent eu alogerile locale. Curtea Consttujionalé a constatat neconsttuionalitates actu prin Deeicia ne. 361/2016,retinénd argumente care se apleaijn situatn de fats situata extraordinard se identifies cu adoptarea, in martie 2016, a wnor hotarari de consilin tocai (al comunei Dangent si al municiputui Oradea) penira “organizarea unor referendunuei locale, La data aprobirttacestor acte administrate, $1 amume 17, respectiv 31 martie 2016, era dea publicatd, in Monitorul Oficial al Romane, Partea 1, nr. 109 din II februarie 2016, Hotirdrea Canermubul rr.52/2016 penra aprobarea calendaruluiacjunilor din euprinsul perioadel electorale a alegerilor locale din anul 2016. In acelai timp, cadrul legal in vigoare in materia organiciril $i Aesfaguraril referendumuiui nu prevedea expres aceasta posbitate, a organisa concomitente a eclor dows tipuri dferte de scrutin .. Imprejurdrie ce justifies, in visiunea Guvernulul, trvocarea situgfiel extraordinare se identified, practic, cu reexistenaa dowd acte administrative emise de atortti publice locale, cérora Guvermul urmireste 36 le conferelegimitate $1 efcteng, erednd un cadru legal special, destnat in ‘mod particular punert lor in aplicare.” Prin urmare intraltorganizare, la data de 6 decembrie 2020, a referendumului local mentionat va afecta organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputailor programate si se desigoare la acceasi dal, vi rugim si luali marie ee se impun penta ‘siguarealegalititprocesulu electoral, conform dispozigilor at 3 alin. (1) din Legea contenciosulsi administrativ nr. 554/2004, cu modifcdile si completicle wlerioare, ‘Si Savropoleos, 6, Bucuresti Sector 3, 030088 Telefon: 021.310.0769, fax 021 330.1386 ww roap.ro,e-mal egstrturaeroaep.o AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA precum si ale art, 200 gi 255 din Ordonanta de wrgen|a a Cuvernolu ne. 37/2019 privind Codul administrati, eu modificarile si completirileulteioare. Custima, Pregedinte, Constantin-Florin Mitulefu-Buiek NON Sr Stwopoleos, nv. 6, Bucurey Sector 3 030084 Telefon: 021 310.0769, fx 021.310.1386 wu.02ep.0, emai egstratura@ro3ep.0