Sunteți pe pagina 1din 7

.

V,

^ » C o ro n a v iru s
C e e ste c o r o n a v ir u s u l?
C o r o n a v i r u s u r i l e f a c p a r t e d in t r - o f a m ilie n u m e r o a s a d e v ir u ş i,
g ă s i ţ i a t â t la a n i m a l e c â t ş i la o a m e n i. A c e s t v i r u s in f e c t e a z ă
o m u l, c a u z â n d d i v e r s e b o li, d e la r â c e a lâ c o m u n a la b o li
r e s p ir a t o r ii s e v e r e , p r e c u m S i n d r o m u l R e s p ir a t o r d in O r ie n t u l
M ij lo c iu ( M E R S ) ş i S i n d r o m u l R e s p ir a t o r A c u t S e v e r ( S A R S )

" N o u l " c o r o n a v i r u s ( C o V ) e s t e o n o u a t u lp in a d e c o r o n a v i r u s
c a r e n u a f o s t id e n t if ic a t a a n t e r i o r la o m . A c e s t n o u tip d e
c o r o n a v i r u s , n u m it 2 0 1 9 - n C o V , n u a f o s t d e t e c t a t a n t e r io r ,
î n a in t e c a f o c a r u l s â fîe r a p o r t a t în W u h a n , C h in a , în
d e c e m e b r ie 2 0 1 9
E ste n o u l t ip d e v i r u s id e n tic cu S i n d r o m u l R e s p ir a t o r A c u t S e v e r ?
N u . 2 0 1 9 - n C o V p r o v i n e d in a c e e a ş i f a m ilie d e v ir u ş i c a S A R S
( S i n d r o m u l R e s p ir a t o r A c u t S e v e r ) , d a r n u e s t e a c e la ş i v ir u s

C a ş i î n c a z u l a lt o r b o li r e s p ir a t o r ii, in fe c ţia cu 2 0 1 9 - n C o V
p o a t e p r o v o c a s i m p t o m e u ş o a r e , în c lu s iv s c u r g e r i n a z a le ,
d u r e r i în g â t , t u s e ş i f e b r a . S e p o a t e m a n if e s t a m a i s e v e r în
c a z u l u n o r p e r s o a n e ş i p o a t e d u c e la p n e u m o n i e s a u d ific u ltă ţi
d e r e s p ir a ţ ie . P e r s o a n e le în v â r s t ă , cei cu a fe c ţ iu n i m e d ic a le
(d ia b e t , in im ă ) s u n t m a i v u ln e r a b ile .
1. î n a i n t e d e a p u n e o m a s c a , s p â l a ţ i- v â p e m â in i cu s ă p u n şi
a p ă s a u f o lo s iţ i g e l a n t ib a c t e r ia n p e b a z ă d e a lc o o l;

2 . A c o p e r iţ i- v â g u r a ş i n a s u l cu m a s c a ş i a s i g u r a ţ i - v â c a n u
e x i s t ă d e c a la j e în t r e f a ţ ă ş i m a s c ă ;

3 . E v ita ţi s ă a t in g e ţ i m a s c a p e t im p u l f o lo s ir ii. D a c ă fa c e ţi
a c e s t lu c ru , s p â l a ţ i- v â m â in ile î n a in t e cu a p ă şi s ă p u n s a u g e l
a n t ib a c t e r ia n p e b a z ă d e a lc o o l.

4 . în lo c u iţ i m a s c a cu u n a n o u ă d a c ă a c e a s t a s e u m e z e ş t e şi
n u re u t iliz a ţ i m ă ş t ile d e u n ic ă f o lo s in ţ ă ;

5. P e n t r u a s c o a t e m a s c a - N U a t in g e ţ i p a r t e a d in f a ţ ă a
m ă ş t ii, o p u te ţi d a jo s d in s p a t e . A r u n c a ţ i im e d ia t m a s c a la
c o ş u l d e g u n o i ş i s p â l a ţ i- v â p e m â in i cu a p ă ş i s ă p u n s a u cu
g e l a n t ib a c t e r ia n p e b a z ă d e a lc o o l.
C oronavirus
C a r e e s te d if e re n ţ a d in t re b o a la c a u z a t a d e 2 0 1 9 - n C o V şi o
r â c e a lâ / g r ip â ?
P e r s o a n e le in fe cta te cu 2 0 1 9 - n C o V s a u p e r s o a n e le ră cite s a u
g r ip a t e , d e z v o lt ă d e o b ic e i s im p t o m e r e s p ir a t o r ii p re c u m
tu şe a , f e b r a , secre ţii n a z a le . C h ia r d a c ă m u lte d in tre
s im p t o m e s u n t a s e m ă n ă t o a r e , a c e s t e a s u n t c a u z a t e d e v ir u ş i
d iferiţi. Este dificil s ă s e id e n tifice b o a la d o a r p e b a z a
s im p to m e lo r . D e a c e e a te ste le d e la b o r a t o r s u n t n e c e s a re
p e n tru a c o n firm a d a c ă c in e v a e ste in fe cta t cu a c e s t n o u tip
d e v ir u s .
C â t e s te p e r i o a d a d e in c u b a ţie a v ir u s u lu i ?
P e r io a d a d e in c u b a ţie e s te p e r io a d a d in tre m o m e n t u l
in fe ctă rii şi d e b u tu l s im p t o m e lo r clinice a le b o lii. E stim ă rile
c u re n te a le p e r io a d e i d e in c u b a ţie v a r ia z ă în t re 1-12.5 zile,
cu e s t im ă r i m e d ia n e d e 5 -6 zile. A c e s te e s t im ă r i v o r fi
p e r fe c ţ io n a te p e m ă s u r ă ce v o r fi d is p o n ib ile m a i m u lte d a te .
S e p o a t e ca 2 0 1 9 - n C a V s ă fie c o n tra c ta t d e la o p e r s o a n ă
in fe cta tă , d a r c a re n u p r e z in t ă s im p t o m e ?
C o n f o r m r a p o a r t e lo r re cen te e ste p o s ib il ca p e r s o a n e le
infectate s ă fie in fe c ţio a se în a in t e d e a p re z e n t a sim p to m e
se m n ific a tive . Pe b a z a d a t e lo r d is p o n ib ile în p re ze n t,
p e r s o a n e le c a re p re z in tă s im p t o m e c a u z e a z ă r ă s p â n d ir e a n C a V
C o ro n a v iru s
C in e e s t e p r e d i s p u s la c o m p lic a ţ ii s e v e r e a le b o l i i ?
D e ş i t r e b u ie i n v e s t ig a t m a i a m ă n u n ţ i t m o d u l î n c a r e 2 0 1 9 -
n C o V a f e c t e a z ă o a m e n ii, p â n ă a c u m p e r s o a n e l e v â r s t n ic e
şi c e le c a r e p r e z in t ă a fe c ţ iu n i m e d ic a le p r e e x is t e n t e
(d ia b e t , b o li d e in im ă ) p a r s ă fie m a i e x p u s e r is c u lu i d e a
d e z v o l t a b o li s e v e r e
C u m se r ă s p â n d e ş t e v ir u s u l?
N o u l C o r o n a v i r u s e s t e u n v i r u s r e s p i r a t o r c a r e se
r ă s p â n d e ş t e î n p r im u l r â n d p r in c o n ta c t u l cu o p e r s o a n ă
in f e c t a t ă p r in i n h a l a r e a u n o r p a r t ic u le p r o v e n it e d in tu se ,
s t r ă n u t , p ic ă t u r i d e s a l iv ă , s e c re ţii n a z a le . E ste i m p o r t a n t ă
e x e r s a r e a u n e i i g ie n e r e s p i r a t o r i i b u n e . D e e x e m p lu , c â n d
s t r ă n u t a ţ i s a u tu şiţi, a p r o p i a ţ i g u r a d e p a r t e a i n f e r i o a r ă a
c o t u lu i s a u f o lo s iţ i ş e r v e ţ e le p e c a r e a r u n c a ţ i- le im e d ia t la
c o ş u l d e g u n o i . S p â la ţ i - v â câ t m a i d e s p e m â in i ş i f o lo s iţ i
g e lu r i a n t ib a c t e r ie n e p e b a z ă d e a lc o o l.
C â t r e z is t ă v ir u s u l p e s u p r a f e ţ e le e x t e r i o a r e ?
N u s e ş tie e x a c t câ t p o a t e r e z is t a v ir u s u l p e s u p r a f e ţ e le
e x t e r i o a r e , d e ş i in f o r m a ţ iile p r e lim in a r e s u g e r e a z ă cu 2 0 1 9 -
n C o V p o a t e s u p r a v i e ţ u i c â t e v a o r e s a u c h ia r m a i m u lt.
D e z in f e c t a n ţ ii p e b a z ă d e clor, a lc o o l, p o t u c id e v ir u s u l.
CORONAVIRUS
!' 10 reguli de urmat:
C u r ă ţ a ţ i s u p r a f e ţ e le cu
d e z irife c ta n ţi p e b a z ă d e clo r
s a u a lc o o l
E v ita ţi c o n ta c tu l cu o a m e n ii c a re
s u f e r ă d e Infecţii r e s p ir a t o r ii F o lo siţi m a s c a d e p ro te c ţie
a cute n u m a i d a c ă s u s p e c ta ţi câ
s u n te ţi ră cit s a u su n te ţi în
N u v ă a tin g e ţ i o ch ii, n a su l, a p r o p i e r e a o a m e n ilo r b o ln a v i
g u r a , d a c ă n u a v e ţ i m â in ile
P a c h e te le şi p r o d u s e le
ig ie n iz a t e
fa b r ic a te / p rim it e d in C h in a n u
su n t p e r ic u lo a s e
A c o p e r iţ i- v â n a s u j şi g u r a c â n d
s tr ă n u t a ţ i s a u tuşiţi A n im a le le d e c o m p a n ie n u
r ă s p â n d e s c a c e s t n o u tip d e
v ir u s
D N u lu a ţi m e d ic a m e n t e

H 9 a n t iv ir â le s a u a n t ib io tic e f ă r ă
U p re sc rip ţ ia m e d ic u lu i

La a c e st m o m e n t, în R o m â n ia , n u su n t în re g istra te
EH
A p e la ţ i 112 d a c ă a v e ţi f e b r ă
s a u tu se şi a ţi c ă lă to rit în ţâri
cu c a z u ri c o n firm a te d e
p e r s o a n e in fe cta te cu
f c a z u ri d e p e r s o a n e infectate cu n o u l tip d e v irus. c o r o n a v ir u s . Sp e cificaţi a c e st
* M ă s u r ile d e m a i s u s a u ca ra cte r p re v e n tiv lu cru d isp e c e ru lu i
A

Ministerul Sănătăţii

P o t l u a v i r u s u l d e la a n i m a l u l m e u d e c o m p a n i e ?

N u . în p r e z e n t n u e x is t ă d o v e z i c a r e s ă c o n fir m e f a p t u l
c ă a n i m a l e l e d e c o m p a n i e , c u m a r fi p is ic ile , c â in ii p o t
t r a n s m it e a c e s t v ir u s o a m e n ilo r

P e r s o a n e l e c a r e t r ă i e s c s a u c ă l ă t o r e s c în t r - o z o n ă în
c a r e c ir c u lă v i r u s u l 2 0 1 9 - n C o V p o t p r e z e n t a r is c d e
in fe c ţie .

A s i s t e n ţ i i m e d ic a l i c a r e î n g r i j e s c p e r s o a n e l e b o l n a v e
p r e z i n t ă u n r is c m a i m a r e ş i t r e b u i e s ă s e p r o t e j e z e
a p e l â n d la p r o c e d u r i a d e c v a t e d e p r e v e n i r e ş i c o n t r o l
a l in f e c ţ iilo r
În comunitate:

Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui:

> Să evite aglomeraţiile si să evite frecventarea spaţiilor închise


aglomerate (de ex. Supermaketuri, mall-uri);
> Să menţină o distanţă de cel puţin 1 metru faţă de orice persoană cu
simptome respiratorii (de ex. Tuse, strănut);
> Şă-şi spele frecvent mâinile, folosind apă si săpun atunci când mâinile
sunt vizibil murdare sau antiseptic pe bază de alcool dacă mâinile nu
sunt vizibil murdare;
> Să utilizeze tehnica de a tuşi sau a strănuta în interiorul cotului flectat
sau să-şi acopere nasul şi gura în timpul tusei şi strănutului cu un
şerveţel de unică folosinţă, urmată de aruncarea acestuia după
utilizare şi spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă şi săpun;
> Să se abtină de la atingerea gurii, nasului şi ochilor;
> Să respecte regulile privind modul de purtare, îndepărtare şi
eliminare a măştilor asociate cu o igienă corectă a mâinilor după
îndepărtare.

Persoanele cu simptome respiratorii trebuie să respecte


indicaţiile de mai sus si următoarele:

> Să poarte mască dacă prezintă febră, tuse şi respiraţie dificila şi să


solicite consult medical la medicul de familie, cât mai curând posibil;
> Să urmeze sfaturile de mai jos cu privire la gestionarea adecvată a
măstilor;
■ Să îndepărteze masca folosind tehnica adecvată (nu
atingeţi partea din faţă, ci îndepărtaţi şnururile din spate),
actiune urmată de spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă
şi săpun;
■ Să nu reutilizaţi măştile de unică folosinţă.