Sunteți pe pagina 1din 10

Nr. inregistrare.............../...........................

GRĂDINIȚA CU P.P. NR.9 GALAȚI


DIRECTOR,
STR. CONSTRUCTORILOR NR.14 GALAȚI prof. Zorilă Alina

vizat in sedinta C.A. din data de .............................................

PLAN MANAGERIAL
al Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
AN ŞCOLAR 2019- 2020

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi
nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor
copiilor, la interesele de cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de
educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi
transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.

pag.1
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi
aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă
de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere
în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine
justă faţă de colectiv şi faţă de scopurile urmărite.

VIZIUNE :
 Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o
societate dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală (copilul
devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ).
 Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul
educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al
copilului.

PUNCTE TARI :
 Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul educativ şi
inspectorul şcolar cu programe şi proiecte de cooperare internaţională – la nivel judeţean, coordonatorul de programe şi
proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, corpul profesoral – la nivelul grupei, structurile organizaţionale ale
părinţilor - la nivelul unităţii preşcolare;
 Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale şi naţionale;Experienţă în domeniul
activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o
problematică educativă diversă;
 Diversitatea programului de activităţi educative;
 Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar

pag.2
 Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale copiilor prin participarea la competiţii la nivel de unitate, local,
judeţean, regional şi naţional;
 Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate, prin spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii
pentru copii;
 Existenţa parteneriatului educaţional cu familia în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului
educaţional;
PUNCTE SLABE :
 În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului;
 Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra dezvoltării personalităţii
copilului ;
 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi;
 Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
 Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
 Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte educaţionale interdisciplinare;
OPORTUNITĂŢI :
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;
 Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe
piaţa educaţiei;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;
 Interesul copiilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;
AMENINŢĂRI:
 Oferta negativă a străzii şi internetului;
 Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.

SCOPUL: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în
vederea valorificării potenţialului copiilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi.

pag.3
OBIECTIVE STRATEGICE:

1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ;
2. Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
3. Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;
4. Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
5. Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară;
6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi
proiectelor educative de cooperare internaţională;
7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale, de
abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;
8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate;
10. Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali
implicaţi în susţinerea procesului instructiv-educativ.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

1. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.


2. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii
educative.
3. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
4. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.

REZULTATE AŞTEPTATE:

◦ creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;


◦ introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de
studiu;

pag.4
◦ proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi
competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu;
◦ stimularea interesului cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi
extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
◦ reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar;
◦ asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
◦ ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;
◦ formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;
◦ asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele
educaţionale le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra;

I. OBIECTIVE:
 Optimizarea relaţiei gradinita - familie;
 Diversificarea activităţii extracurriculare;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia;
 Conectarea unitatii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional și internațional;
 Continuarea parteneriatelor și activităților de voluntariat demarate și în anii trecuți.

II. MODALITĂŢI DE REALIZARE:


 Activităţi de educaţie rutieră, sanitară şi de securitate personală cu invitaţi din rândul specialiştilor;
 Implicarea și colaborarea elevilor/cadrelor didactice în vederea realizării site-ului, revistei şcolii și în activități artistice;
 Excursii tematice, vizite la muzee, drumeții etc.

III. GRUP ȚINTĂ:


 PRIMAR – preșcolarii, cadrele didactice.
 SECUNDAR – familia, societatea civilă, comunitatea și societatea în ansamblul ei.

pag.5
Obiective Activitati Termen Cine raspunde Obs

Coordonator programe şi
Cunoaşterea şi respectarea actelor normative care
27.09.19 proiecte educative şcolare şi
reglementează activitatea educativă
extraşcolare
Repartizarea cadrelor didactice pe grupe 4.09.19 Director
Director/Coordonator programe
Elaborarea Programului activităţilor / proiectelor 27.09.19
şi proiecte educative şcolare şi
educative şcolare şi extraşcolare
extraşcolare
Întocmirea proiectărilor anuale şi semestriale a
27.09.19 Coordonator programe şi
Asigurarea cadrului legislativ activităţii de consiliere şi orientare / a activităţilor
proiecte ed. şc. şi extraşc.
specific activităţii educative extracurriculare conform noilor reglementări
şcolare şi extraşcolare. Termen Director/ Coordonator programe
Întocmirea programelor de parteneriate educaţionale.
permanent şi proiecte ed. şc. şi extraşc.
27.09.19
Revizuirea Regulamentului de ordine interioară Consiliul de administratie
Proiectarea de activităţi Elaborarea programului Comisiei metodice şi a
extracurriculare cu specific Coordonator programe şi
programului activităţilor educative şcolare şi 11.10.19
cultural; proiecte ed. şc. şi extraşc.
extraşcolare
Constituirea comisiei pentru prevenirea şi combaterea
11.10.19 Resp.comisiei
violenţei în mediul şcolar
Coordonator programe şi
Organizarea Consiliului reprezentativ al părinţilor 11.11.19 proiecte educative şcolare şi
extraşcolare
Desfăşurarea orelor de consiliere conform noilor Educatoare
săptămânal
reglementări privind activitatea de consiliere
Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu şi permanent Coordonator programe/
a celor din parteneriate Responsabil comisie metodica

pag.6
Abordarea complementară a Director
Acţiuni de prevenire a absenteismului şi abandonului
dimensiunii curriculare cu cea permanent Coordonator programe şi
şcolar
cross-curriculare şi proiecte ed. şc. şi extraşc.
extracurriculare în proiectarea Acţiuni de cinstire a marilor evenimente ale istoriei şi Conform Coordonator programe şi
activităţii educative. culturii naţionale, europene, mondiale planificării proiecte ed. şc. şi extraşc.
Acţiuni de însuşire şi respectare a normelor de igienă, Conform Educatoare
de prevenire a îmbolnăvirii planificării
Acţiuni de cunoaştere şi respectare regulilor de
Conform Educatoare
protecţia muncii, a normelor de circulaţie, de prevenire
calendarului
a incendiilor
Acţiuni de cunoaştere şi respectare a normelor de Conform
Educatoare
protecţia a mediului calendarului
Organizarea de programe specifice pentru
- ed. ptr. dezv. personală
Introducerea şi valorificarea - ed. inter şi multiculturală
elementului educativ în fiecare - ed. pentru pace
unitate de învăţare. - ed. ptr. drepturile copilului
Coordonator programe şi
- ed. pentru sănătate
proiecte ed. şc. şi extraşc.
- prevenirea abandonului şcolar Permanent
Responsabil comisie metodica
- promovarea egalităţii de şanse (non-
Director
discriminare, grupuri dezavantajate)
- ed. ptr. dezvoltarea comunitară
- ed. ecologică
- ed. prin sport
- ed. globală
Consiliul de administraţie,
Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii ( Ziua Conform
Coordonator programe şi
Implementarea metodelor educatiei, ziua profesorului, etc). planificării
proiecte ed. şc. şi extraşc.
activ-participative pentru Director
ridicarea calităţii rezultatelor Dezvoltarea parteneriatelor interinstituţionale Permanent Coordonator programe şi
învăţării. proiecte ed. şc. şi extraşc.
Coordonator programe şi
Permanentizarea parteneriatelor cu autorităţile locale,
Permanent proiecte ed. şc. şi extraşc.
mass-media, agenţi economici
Director
Organizarea concursurilor civice, artistice, sportive Conform Coordonator programe şi
planificării proiecte ed. şc. şi extraşc.
Educatoare
Responsabili comisii lucru

pag.7
Îmbunătăţirea imaginii grădiniței prin ambientizarea Coordonator programe şi
personalizată, apariţii în presă, pe site-uri educaţionale Permanent proiecte ed. şc. şi extraşc.
Director

Optimizarea relaţiei de comunicare cadre didactice -


părinţi Permanent Educatoare

Complementarizarea educației

Întocmit,Coordonator proiecte şi programe


educative şcolare şi extraşcolare,
prof.înv.preşc., Iuliana Căluian

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE


ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE
ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

SEMESTRUL I
Nr. Data/ Locul de
Denumirea și tipul acțiunii Cine răspunde Cine participă
crt. perioada desfășurare
Director Cadre didactice
,,Bun venit la grădiniță!”- festivitatea de deschidere a
1. 1 9.09.2019 Curtea gradinitei Consilierul educativ Oficialități, copii, părinți,
anului școlar 2019/2020
Preot
Educatoarele
2. 2 ,,Ziua curățeniei în România!” acțiune de ecologizare 27.09.2019 Curtea grădiniței Copii, cadre didactice
Cons. educativ
”Regina Toamnei- crizantema” – vernisajul expozitiei Complexul Muzeal de Părinti, copii, cadre
3. 19.10.2019 Cadre didactice
de crizanteme Stiintele Naturii Galați didactice
Teatrul ”FaniTardini” Cons. educativ
4. 3 ”Pinochio” spectacol de teatru 23.10.2019 Copii, cadre didactice
Galați Cadre didactice

pag.8
Sala de sport a unității și Copii, cadre didactice,
”Târg de Toamnă” expoziție de produse culinare cu
5. 24.11.2019 spatiul Grădiniței Cadre didactice parinți, Gradinița
vanzare
”Arlechino” Galați ”Arlechino” Galați
Părinti, copiii, cadre
”În pași de dans popular” activități de mișcare și voie Sediul Școlii de dans
6. 25.11.2019 Cadre didactice didactice, Prof. instructor
bună popular Galați
Virgil Tăbuș
,,Vise si creativitate” – expoziție cu lucrări de la
7. 04.12.2019 Grădiniță Cadre didactice Grupele mari
atelierul de creatie
Părinti, copii, Societatea
8. ”Copiii colorează viața” activități educative 04.12.219 Sala de sport a unitatii Director
de Asigurări Generali
,,Spiridușii lui Moș Crăciun”- acțiuni caritabile cu
9. 05.12.2019 Holul unității/grădiniță Cadre didactice Copii și cadre didactice
mediul rural de Ziua internatională a voluntariatului
Preșcolari, cadre
10. 9 “La mulți ani, grădinița mea!” – momente artistice 6.12.2019 Sala de sport a unitatii Cadre didactice
didactice, reprezentant ISJ
,,În așteptarea lui Moș Crăciun” – activități cultural 09-13.12 Părinti, copii, cadre
11. Grădiniță Cadre didactice
artistice, serbări, expoziții de felicitări, tradiții și obiceiuri 2019 didactice
12. ,,Hai sa dăm mână cu mână!” horă omagială 24.01.2020 Sala de sport Cadre didactice Copii și cadre didactice

SEMESTRUL AL II-LEA
,,Mărțișorul, bucuria primăverii” – ateliere de Cons. educativ Preșcolari, cadre
1. 01.03.2020 Holul unității/grădiniță
lucru, concurs, expoziții Cadre didactice didactice
Preșcolari, cadre
2. ,,Dar pentru mama/tata/bunici!” – program artistic 07.03.2020 Grădiniță Cadre didactice
didactice, părinți
Cons. educativ Preșcolari, cadre
3. ,,Ziua Internatională a Dansului” – flashmob 29.04.2020 Curtea grădiniței
Cadre didactice didactice
Holul
Săptămâna ,,Școala altfel- să știi mai multe, să fii Cons. educativ Preșcolari, cadre
4. 04-08.05. 2020 unității/grădiniță/alte
mai bun!”- activități specifice Cadre didactice didactice, părinți
locatii
”Ziua Porților Deschise în Grădiniță” primire Preșcolari, cadre
5. 11-15.05.2020 Săli de grupă Cadre didactice
vizitatori didactice, părinți
6. “Sportivi în țara piticilor” – concurs sportiv 31.05.2020 Stadionul Dunărea Galați Cadre didactice Preșcolari, cadre
județean Partenerii proiectului didactice, părinți,

pag.9
antrenori, reprezentați ai
Antrenorii
comunității
Educatoare Preșcolari, cadre
7. ,,Vine vacanța!” – festivități de sfârșit de an școlar 02-05.06.2020 Localuri închiriate
didactice,părinți
Întocmit,Coordonator proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare,
prof. înv.preşc., Iuliana Căluian

pag.10

S-ar putea să vă placă și