Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”

. Proiect Didactic
Data: 11.02.2015
Clasa: a VIII-a
Obiectul: Geografie
Profesor: Musteață Andrei
Subiectul: Alte categorii de asociații vegetale.
Subcompetențe:
*Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea adecvată a termenilor geografici;.
*Caracterizarea componentelor naturii;
*Exprimarea corectă a denumirilor geografice;
Obiective operaționale: Elevii vor fi capabili:
O1- Să clasifice plantele în patru grupe, în baza analizei unui fragment din text;
O2-Să caracterizeze diferite tipuri de vegetație, pe baza unui algoritm, în baza studierii
unui fragment din manual;
O3-Să clasifice speciile de vegetație în funcție de influiența condițiilor naturale;
O4- Să argumenteze , prin cîteva exemple, adaptările vegetației la condițiile naturale;
Tipul lecției: De însușire a cunoștințelor și de formare a capacităților
Metode și procedee: predicție cu termeni dați, conversația, lucrul cu manualul, analiza,
metoda ”Explozia stelară”, brainstorming, metoda ”Mozaic”, ;

Materiale didactice: manualul, harta fizică a R.Moldova, harta vegetației R.Moldova,


scheme, fișe, atlase, harti de contur;
Forme de activitate: activitate frontală, în grup, individuală;
Tipuri/metode/tehnici de evaluare: evaluarea curentă, conversația de evaluare,
completarea schemelor,

Aprobat

directorul L.T. ”Alexandru cel Bun”

Zavate Valeriu _________________

Desfășurarea activității:
Etapele Obie Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategia
lecției ctive
Salutul, pregătirea celor
Evocarea Salutul. Organizarea clasei. necesare de lecție.

Pentru verificarea temei de acasă Elevul numit iese în față, Predicție cu


pe tablă se acroșează 5 fișe cu ia fișa citește cuvintele, termeni dați
cuvinte în ordine haotică. formează enunțul,
descoperă specia de
arbori și o caracterizează.
Conversația
Realizare La lecția precedentă am analizat Asociații vegetale zonale
a sensului tipuri de asociații vegetale în și azonale. Activitate
funcție de condițiile naturale. frontală
O1  Ce tipuri de asociații Vegetația de stepă
vegetale mai avem de Vegetația de lunca,
studiat? Vegetația acvatică și
palustrală,
Vegetația pertofită
Toate acestea sînt încadrate în alte
categorii de asociații vegetale.
Se anunță subiectul nou și
obiective lecției.
Profesorul discută despre aspectul
stepei în trecut și în prezent,
despre cum au descris stepele
Vasile Alecsandrii, Puskin, și alți
scriitori.

Se aplică metoda ”Mozaic” Metoda


Etape de realizare: Mozaic

O2 I.Profesorul elaborează o fișă cu


O3 un algoritm de caracterizare a
diferitor tipuri de vegetație: Studiază algoritmul
afișat.
1.Particularități generale; Se organizează în grupuri
2.Localizarea; a cîte 4 elevi.
3. Vegetația specifică;

II. Colectivul se organizează în


echipe de învățare a cîte 4 elevi.
Fiecare elev primește un număr de Analizază în mod Conversația
la 1 la 4 și are ca sarcină să independent tipul de
caracterizeze în mod independent vegetație corespunzătoare
tipul de vegetație corespunzătoare numărului său, comform
numărului său, comform algoritmului prezentat pe
algoritmului prezentat pe fișă. fișă. Lucrul cu
 1- Vegetația de stepă Studiază punctele 1-4, manualul
 2- Vegetația de luncă pag.72-74, din manual
 3- Vegetația acvatică Fac însemnări în caie
 4- Vegetația petrofită
I- Vegetația de stepă Brainstormi
O3 III.Constituirea grupelor de 1. ng-ul
experți.Experții cu același număr 2.
se reunesc, constituind grupe de 3.
experți pentru a dezbate tema II- Vegetația de luncă
împreună. 1.
Au loc discuții pe baza celor 2.
studiate, se adaugă elemente noi 3.
după necesitate. III- Vegetația acvatică
1.
IV. Reîntoarcerea în echipa 2.
inițială de învățare. 3.
Profesorul stimulează elevii să IV- Vegetația petrofită
discute, să pună întrebări și să-și 1.
noteze ideile principale 2.
3.

Explozia
Reflecția Se aplică metoda ”Explozia stelară
stelară” Anexa 1
Pe tablă este acroșată o stea, elevii Cine influiențează cel
formulează întrebări referitor la mai mult repartiția
temă și colegii răspund. (Anexa1) acestui tip de vegetație ?
Unde pe teritoriul țării se
CINE? dezvoltă acest tip de
vegetație?
De ce se formează pe
acest teritoriu?
CE? UNDE? Cînd se dezvoltă cele
mai reprezentative specii
de plante ?
Ce specii de plante
CÎND? DE CE? reprezentative cresc
acolo?

Harta
Profesorul îndeamnă elevii să Elevii depun pe harta contur
depun pe harta contur arealele de contur arealele de
răspîndire a diferitor tipuri de răspîndire a diferitor
vegetație . tipuri de vegetație
Concluziile finale.
Se apreciază rezultatele activității
elevilor

Extensia O4 Alcătuiți o prezentare pe tema:


Adaptările plantelor la diferite
condiții de mediu.

Anexa 1: Explozia Stelară ( Aici elevii formulează şi alte întrebari)


Cine influiențează cel mai mult repartiția acestui tip de vegetație?

Ce specii reprezentative cresc? Unde pe teritoriul R.Moldovei?

Cîndse dezvoltă plantele? De ce se formează pe acest teritoriu?

S-ar putea să vă placă și