Sunteți pe pagina 1din 2

Rusu Felicia

Gr.3
Testul 3
10.11.2020

1.1
Stabiliți admisibilitatea recursului în anulare depus de adjunctul Procurorului General.
Recursul în anulare poate fi declarat de către adjunctul Procurorului General la CSJ împotriva
hotărîrii judecătoreşti irevocabile, după epuizarea căilor ordinare de atac. În motivarea declarării
inadmisibile a recursului, bănuitului nu i-a fost prelungit termenul de menţinere în calitate de bănuit
de către Procurorul General şi adjuncţii acestuia, iar ordonanţa de punere sub învinuire a fost emisă
după expirarea termenului de 4 luni 17 zile. În ordonanţa Prim-adjunctului Procurorului General prin
care a fost reluată urmărirea penală nu a fost constatată existenţa vreunui temei prevăzut de art. 287
Cod de procedură penală, ce ar fi permis reluarea urmăririi penale pe acest caz. Astfel, se constata
că, ordonanţa atacată contravine prevederilor art. 22 alin. (2) Cod de procedură penală, art. 7 alin. (2)
Cod penal şi art. 4 Protocolul 7 al CEDO, privind dreptul de a nu fi urmărit de către organul de
urmărire penală de mai multe ori. De asemenea au fost încălcate şi prevederile art. 20 Cod de
procedură penală, adică efectuarea urmăririi penale în termen rezonabil, cu atât mai mult că
respectarea termenului nominalizat urmează a fi asigurat de către procuror. În astfel de împrejurări
au fost încălcate prevederile art. 19 Cod de procedură penală, art. 20 din Constituţia Republicii
Moldova şi art. 6 CEDO, care prevăd desfăşurarea procesului penal în strictă conformitate cu
principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, în special accesul liber la justiţie.

1.2
Apreciați temeinicia cererii de revizuire depusă de către condamnatul Ș.O
Referitor la cererea condamnatului Ş O., se constată că, acesta doar formal invocă prevederile art.
458 Cod de procedură penală, dar nu a indicat concret temeiurile prevăzute de lege pentru
deschiderea procedurii de revizuire. În fapt, condamnatul invocă dezacordul cu faptul că nu au fost
audiaţi martorii care în opinia acestuia urmau a fi audiaţi în şedinţa de judecată. Potrivit prevederilor
art. 460 alin. (6) Cod de procedură penală, dacă există un temei prevăzut în art. 458 alin. (3) pct. 1)-
3) Cod de procedură penală, procurorul, în limitele competenţei sale, dă o ordonanţă de deschidere a
procedurii de revizuire şi efectuează cercetarea circumstanţelor sau dă o însărcinare în acest scop
ofiţerului de urmărire penală”, iar conform alin. (7) a aceluiaşi articol „Dacă lipsesc temeiurile
prevăzute la art. 458 Cod de procedură penală, procurorul emite o ordonanţă de refuz în deschiderea
procedurii de revizuire, ordonanţă care este susceptibilă de a fi atacată în modul prevăzut la art. 313
Cod de procedură penală. Prin urmare, acesta urma să adreseze cu cererea de revizuire procuraturii
r-ului. şi nu în instanţa de judecată Judecătoriei H. Cererea condamnatului Ş. O. urmează a fi
neîntemeiată şi lipsită de temei în deschiderea procedurii de revizuire, deoarece lipsesc temeiurile
prevăzute de art. 458 Cod de procedură penală

Care este calea de atac împotriva sentinței prin care se respinge cererea de deschidere a
procedurii de revizuire?
Conform art. 465 CPP RM calea de atac împotriva sentinței în care sa respins cererea de revizuire
pot fi supuse apelului și recursului.

Stabiliți care norme juridice nu au fost respectate la depunerea cererii de revizuire.


Cererea condamnatului Ş. O. urmează a fi neîntemeiată şi lipsită de temei în deschiderea procedurii
de revizuire, deoarece lipsesc temeiurile prevăzute de art. 458 Cod de procedură penală. Astfel Ş. O.
a depus cererea de revizuire a hotărârii judecătorii H. întemeiată pe art. 458, însă după examinarea
plângerii sa constata ca în care lipsesc temeiurile prevăzute de art. 458 CPP RM.