Sunteți pe pagina 1din 3

18 CONTRIBUÞII SOCIALE CF • 1/2006

Contribuþiile sociale, între scãderea fiscalitãþii


ºi creºterea birocraþiei
Drd. Simona Fiţ * – riscul de incapacitate temporară de muncă datorită unor
motive care ţin de starea de sănătate a individului, cum ar fi:
boala, maternitatea, îngrijirea copilului până la o anumită
Anul 2006 a adus cu sine importante mutaþii în sfera vârstă sau îngrijirea copilului bolnav;
prestaþiilor cu caracter social acordate de stat – în scopul – riscul pierderii capacităţii de muncă datorită invalidităţii
degrevãrii bugetului asigurãrilor sociale de stat de o serie sau depăşirii limitei de vârstă.
de sarcini cu caracter social –, precum ºi o nouã contri- Conform reglementărilor în vigoare, populaţia activă este
buþie socialã – contribuþia pentru concedii ºi indemnizaþii obligată, prin efectul legii, să se asigure împotriva acestor
de asigurãri sociale de sãnãtate. Toate aceste elemente riscuri sociale. Pentru fiecare risc în parte, alături de salariat,
de noutate atrag însã modificãri ale procedurilor declara- la constituirea fondurilor necesare plăţii indemnizaţiilor de
tive ºi tot atâtea modificãri ale programelor informatice
asigurări sociale contribuie şi angajatorul. Pentru a asigura
de preluare ºi prelucrare a datelor contribuabililor.
contribuabilii de buna gestionare a fondurilor şi pentru a
facilita controlul mobilizării şi alocării resurselor financiare
1. Politica de protecþie socialã.
publice în discuţie, pentru fiecare categorie de risc social
Principalele categorii de contribuþii sociale
s-au stabilit contribuţii şi fonduri distincte de colectare, în
Principalul obiectiv al politicii de protecţie socială a statului cadrul bugetului public general consolidat.
este prevenirea sărăciei în rândurile populaţiei. Direcţiile de a) La bugetul asigurărilor de şomaj se colectează contribu-
acţiune în scopul atingerii obiectivelor politicii de protecţie ţiile de şomaj ale angajatorilor şi angajaţilor. Din acest buget,
socială a statului presupun asigurarea împotriva a trei mari în principal, se suportă indemnizaţiile de şomaj, care repre-
riscuri sociale: zintă compensaţii parţiale a veniturilor asiguratului ca urmare
– riscul de şomaj, respectiv riscul de pierdere a locului a pierderii locului de muncă sau ale veniturilor absolvenţilor
de muncă, inclusiv riscul incapacităţii de a se încadra a absol- instituţiilor de învăţământ şi militarilor care au efectuat stagiul
venţilor şi a militarilor care şi-au efectuat stagiul militar; militar şi care nu s-au putut încadra în muncă.

2005 2006
Contribuţia de asigurări sociale de şomaj datorată de angajator 3% 2,5%
Contribuţia individuală de asigurări sociale de şomaj reţinută de la salariaţi 1% 1%

b) La fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte
se colectează contribuţiile de asigurări sociale de sănătate servicii şi produse la care au dreptul asiguraţii. Asigurările
ale angajatorilor şi angajaţilor. Prin acest fond se asigură sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare
prestarea unui pachet de servicii de bază asiguraţilor, pachet a ocrotirii şi promovării sănătăţii populaţiei.
ce cuprinde servicii medicale, servicii de îngrijire a sănătăţii,

2005 2006
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator 7% 7%
Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate reţinută de la salariaţi 6,5% 6,5%

c) La bugetul asigurărilor sociale de stat se colectează indemnizaţiile pentru concedii medicale, indemnizaţiile de
contribuţiile de asigurări sociale de stat ale angajatorilor şi maternitate, indemnizaţiile de risc maternal, indemnizaţiile
angajaţilor. Pe seama acestui buget se asigură o serie de pentru creşterea copilului sau îngrijirea copilului bolnav,
prestaţii cu caracter social, cum ar fi: pensiile de toate tipurile, ajutoarele de deces.

2005 2006
Contribuţia de asigurări sociale de stat datorată de angajator 22% 20,5%
Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat reţinută de la salariaţi 9,5% 9,5%

* Simona Fiţ este analist financiar la S.C. Acacia Consulting S.R.L.


CF • 1/2006 CONTRIBUÞII SOCIALE 19

2. Externalizarea prestaþiilor sociale - îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau,
în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente,
Începând cu 1 ianuarie 2006, o parte din prestaţiile sociale până la împlinirea vârstei de 18 ani;
prezentate mai sus s-au transferat de la bugetul asigurărilor - risc maternal.
sociale de stat în sarcina fondului naţional unic de asigurări În cazul acestor indemnizaţii transferate în sarcina buge-
sociale de sănătate. tului sănătăţii, transferul presupune trecerea simultană şi a
Comparând sarcina fiscală a contribuţiilor sociale de unei părţi din contribuţia de asigurări sociale de stat, de la
şomaj, sănătate şi asigurări sociale de stat, constatăm că, la bugetul asigurărilor sociale de stat în contul fondului naţional
nivelul anului 2006, sarcina fiscală scade cu 2%. Astfel, unic de asigurări sociale de sănătate. Conform noilor preve-
scade cu 0,5% contribuţia de asigurări sociale de şomaj şi deri legale, această nouă contribuţie socială – numită contri-
cu 1,5% contribuţia de asigurări sociale de stat, ambele buţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale
datorate de către angajator. de sănătate – de 0,75% urmează a fi gestionată în interiorul
Prin urmare, la nivelul anului 2006, sarcina fiscală asupra fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, dar
salariaţilor nu scade. Probabil, pe măsură ce efectele aştep- distinct de celelalte contribuţii de sănătate. Astfel, „exceden-
tate pe termen mediu ale cotei unice se vor face simţite şi pe tele anuale rezultate în cazul în care veniturile depăşesc chel-
piaţa muncii, în sensul reducerii muncii la negru, va scădea tuielile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se repor-
fiscalitatea asupra forţei de muncă şi prin reducerea contribu- tează în anul următor” [art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de
ţiilor sociale reţinute de la salariaţi. urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
Dincolo de aceste reduceri ale fiscalităţii asupra forţei de indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate]. Aşadar, din
muncă, începând cu 1 ianuarie 2006 se produc importante perspectiva angajatorului, în calitate de contribuabil, contri-
mutaţii în sfera prestaţiilor cu caracter social acordate de buţia de 0,75% reprezintă o contribuţie în plus de gestionat,
stat. Odată cu ele, apar şi modificări în ceea ce priveşte ea neputându-se cumula în plată cu nici o altă contribuţie la
modalitatea de calcul şi de plată a prestaţiilor sociale în cauză. fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
În principiu, aceste schimbări legislative sunt efectul unui Un alt potenţial inconvenient pe care îl poate ridica noua
amplu proces de reconstrucţie a sistemului public de pensii. contribuţie, în special pentru firmele mici, este faptul că, din
Intenţia este ca, treptat, să se degreveze bugetul asigurărilor suma de 0,75% aplicată la fondul de salarii realizat, angajatorul
sociale de stat de o serie de sarcini cu caracter social, dar trebuie să reţină şi să plătească asiguratului (salariatului) suma
care nu ţin neapărat de sistemul de pensii. reprezentând indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate ce i
Astfel, majoritatea prestaţiilor prevăzute în bugetul asigu- se cuvine, de natura celor menţionate anterior. În cazul în care
rărilor sociale de stat, care nu au legătură cu drepturile de suma reprezentând indemnizaţii datorate salariaţilor depăşeşte
pensie, s-au externalizat în sarcina altor bugete: suma contribuţiei datorate de angajator în luna respectivă,
- indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până diferenţa se recuperează de către angajator din contribuţiile
la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani datorate pentru lunile următoare. Sperăm ca această reglementare
s-a transferat în sarcina bugetului de stat, condiţia de eligi- să se detalieze şi să se diferenţieze pe tipuri de indemnizaţii prin
bilitate pentru a beneficia de indemnizaţie fiind realizarea de normele metodologice de aplicare, întrucât, de exemplu, în
venituri profesionale supuse impozitului pe venit timp de 12 cazul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav, angajatorul
îşi va putea recupera eventualele diferenţe abia peste câţiva ani,
luni, în ultimul an anterior datei naşterii copilului;
timp în care, cu fiecare lună, diferenţa de recuperat va creşte.
- la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Oricum, ca principiu, considerăm că nu este corect ca anga-
s-au transferat indemnizaţiile pentru:
jatorul să fie obligat să-şi consume din resursele financiare
- incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obiş-
proprii în contul viitoarelor contribuţii de plată la stat.
nuite sau de accidente în afara muncii;
În privinţa modului de calcul al indemnizaţiilor de asigurări
- prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de
sociale de sănătate şi a celei pentru creşterea copilului, sinteti-
muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor zăm în tabelul următor principalele modificări ale reţinerilor la
accidente de muncă sau boli profesionale; sursă, în paralel cu cele care erau în vigoare la nivelul anului
- maternitate (sarcină şi lăuzie); 2005.

2005 2006
Impozit Impozit
Şomaj Sănătate CAS Şomaj Sănătate CAS
pe venit pe venit
1% 6,5% 9,5% 1% 6,5% 9,5%
16% 16%
Indemnizaţia pentru incapacitate
DA1 DA2 NU DA DA1 NU DA3 DA
temporară de muncă
Indemnizaţia pentru reducerea timpului
DA DA2 NU NU DA NU DA3 NU
de muncă
2 3
Indemnizaţia pentru carantină NU DA NU NU NU NU DA NU
Indemnizaţia de maternitate NU DA2 NU NU NU NU DA3 NU
Indemnizaţia de risc maternal NU DA4 NU NU NU NU DA3 NU
Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului
NU DA2 NU NU NU NU DA3 NU
bolnav
2 5
Indemnizaţia pentru creşterea copilului NU DA NU NU NU DA NU NU
20 CONTRIBUÞII SOCIALE CF • 1/2006

DA – se datora/se datorează; NU – nu se datora/nu se datorează; pentru incapacitate temporară de muncă suportată din
1
Pentru incapacitate temporară de muncă de maxim 30 de zile fondurile angajatorului, cu menţinerea plafonului de 5 salarii
(pentru concediile medicale mai mari de 30 de zile nu se datorează,
pentru că se consideră că s-au suspendat raporturile de muncă). medii brute pe economie.
2
Contribuţia de 6,5% se aplica asupra sumei reprezentând valoarea Conform prevederilor Codului fiscal, sunt considerate
a de două ori salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, se venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură
suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se achita fondului
obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în
naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Pentru indemnizaţiile
aferente zilelor care nu se suportau din bugetul asigurărilor sociale de baza unui contract individual de muncă sau a unui statut
stat, pentru calculul şi plata contribuţiei de sănătate se aplica procentul special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se
de 6,5% la aceste sume. referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se
3
Contribuţia de 9,5% se aplică asupra valorii reprezentând un salariu
de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, se suportă din cuantumul
acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate
brut al indemnizaţiei şi se achită bugetului asigurărilor sociale de stat. temporară de muncă. Aşadar, coroborând definiţia
4
Contribuţia de 6,5% pentru persoanele aflate în concediu de risc veniturilor salariale din Codul fiscal cu legislaţia privitoare la
maternal şi care nu realizează alte venituri impozabile se stabilea prin contribuţiile sociale datorate de angajatori (şomaj, sănătate,
aplicarea cotei asupra sumei reprezentând valoarea unui salariu minim
brut pe ţară, garantat în plată, se suporta din bugetul asigurărilor
asigurări sociale de stat), constatăm că ele se aplică la fondul
sociale de stat şi se achita fondului naţional unic de asigurări sociale de de salarii brut lunar realizat, inclusiv indemnizaţiile de
sănătate. incapacitate temporară de muncă datorate de angajator.
5
Contribuţia de 6,5% se aplică asupra sumei reprezentând valoarea Excepţie face contribuţia de asigurări sociale de stat, care
a de două ori salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, se
suportă de la bugetul de stat şi se achită fondului naţional unic de se aplică la fondul de salarii brut lunar realizat, mai puţin
asigurări sociale de sănătate. indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă datorate
de angajator. Aceeaşi bază impozabilă ca şi contribuţia
În privinţa contribuţiilor sociale datorate de angajator, asigurărilor sociale de stat o are şi contribuţia de asigurări
cu excepţia procentelor diminuate, nu se înregistrează alte pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată
modificări în modalitatea de calcul: exclusiv de către angajator, al cărei procent se diferenţiază
– contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru în raport de clase de risc.
şomaj se aplică la fondul total de salarii brute lunare realizate;
– contribuţia angajatorului la fondul naţional unic de 3. Concluzii
asigurări sociale de sănătate se aplică la fondul de salarii
Pentru a facilita transpunerea în practică a ultimelor
realizat, respectiv la totalitatea sumelor utilizate de un anga-
modificări legislative în domeniul contribuţiilor sociale,
jator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială.
sintetizăm în paralel contribuţiile sociale datorate de angajat
– contribuţia de asigurări sociale de stat se aplică la fondul
şi angajator.
total de salarii brute lunare realizate, mai puţin indemnizaţia

Angajat Angajator
2005 2006 2005 2006
Contribuţia de asigurări sociale de şomaj 1% 1% 3% 2,5%
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate 6,5% 6,5% 7% 7%
Contribuţia de asigurări sociale de stat 9,5% 9,5% 22% 19,75%
Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
- - 0,5% - 4% 0,5% - 4%
profesionale
Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
- - - 0,75%
sănătate
Total contribuţii sociale 17% 17% min.32,5% min.30,5%

Din punct de vedere fiscal, modificările procentuale toare la indemnizaţiile de asigurări sociale, care însoţeau
aferente contribuţiilor sociale nu vor ridica probleme în declaraţiile către Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi
practică. Provocările implementării noii legislaţii vor fi de Asigurări Sociale de Stat, de la 1 ianuarie 2006 vor însoţi
generate de schimbarea politicii în privinţa indemnizaţiilor declaraţiile către Casa Judeţeană de Asigurări Sociale de
de asigurări sociale, în condiţiile în care, în acest domeniu, Sănătate, respectiv către Administraţia Finanţelor Publice
legislaţia a fost extrem de complexă în permanenţă, de cele pentru indemnizaţia de creştere a copilului, probabil într-un
mai multe ori fiind necesare modificări legislative de clarifi- alt format. Toate aceste modificări ale procedurilor declara-
care, completare sau simplificare. În plus, datorită noii tive către diverse instituţii publice vor atrage după sine
contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale modificarea a tot atâtea programe informatice de preluare şi
de sănătate, care trebuie gestionată distinct în bugetul pub- prelucrare a datelor contribuabililor. Cu toate acestea, din
lic naţional consolidat, cu siguranţă obligaţiile declarative perspectiva reconstrucţiei sistemului public de pensii, exter-
ale contribuabililor vor spori. De asemenea, anexele referi- nalizarea prestaţiilor sociale era o condiţie imperativă.