Sunteți pe pagina 1din 3

24 CONTABILITATE CF • 1/2006

Ce reglementãri contabile aplicãm începând


cu 1 ianuarie 2006?
Drd. Elena Iordache* regulamente de organizare şi funcţionare a contabilităţii pe
categorii de entităţi, cum ar fi pentru: agenţi economici,
instituţii de credit, unităţile de asigurare-reasigurare, unităţile
Cea mai mare noutate în domeniul contabil de la începutul care operează pe piaţa de capital, instituţii publice şi persoane
anul 2006 o reprezintã modificarea ºi actualizarea regle- juridice fără scop patrimonial.
mentãrii contabile prin prisma alinierii la Directivele Începând cu 1 ianuarie 2006, pentru majoritatea dintre
contabile europene, respectiv Directiva a IV-a CEE. Se aceste entităţi reglementarea contabilă aplicabilă până la finele
instituie, astfel, obligaþia pentru toþi agenþii economici de anului 2005 a fost modificată şi actualizată prin prisma
a utiliza aceeaºi reglementare contabilã pentru organi- conformităţii cu Directivele contabile europene, adică
zarea ºi conducerea contabilitãþii, urmãrindu-se asigurarea Directiva a IV-a CEE – aplicabilă la elaborarea situaţiilor
conformitãþii reglementãrilor contabile naþionale cu
financiare individuale şi Directiva a VII a CEE – aplicabilă la
reglementãrile contabile aplicabile în Uniunea Europeanã.
elaborarea situaţiilor financiare consolidate.
Schematic, modificarea reglementărilor contabile pe
Conform art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991,
categorii de entităţi, începând cu 1 ianuarie 2006, se prezintă
republicată, orice entitate are obligaţia organizării şi condu-
astfel:
cerii contabilităţii proprii. În baza acestei legi sunt elaborate

Entităţi Reglementare contabilă Reglementare contabilă aplicabilă


abrogată la 1 ianuarie 2006 începând cu 1 ianuarie 2006
Agenţi economici OMFP nr. 306/2003 OMFP nr. 1752/2005
OMFP nr. 94/2001
Instituţii de credit OMFP nr. 1982/2001 Ordinul nr. 5/2005 al BNR
Unităţi de asigurare-reasigurare OMFP nr. 2328/2001 Ordinul CSA nr. 3129/2005
Unităţi care operează pe piaţa de capital OMFP nr. 1742/2002 Ordinul CNVM nr. 74/2005
Ordinul CNVM nr. 75/2005
Instituţii publice OMFP nr. 324/1984 OMFP nr. 1917/2005
Persoane juridice fără scop patrimonial OMFP nr.1829/2003 OMFP nr. 1829/2003
(reglementare nemodificată)

Este bine ştiut că, în vederea determinării bazelor impo- directivele europene este aplicat de o categorie largă de
zabile pentru principalele impozite şi taxe cuvenite bugetului entităţi, numită generic „agenţi economici”, adică: societăţi
general consolidat, contabilitatea reprezintă principala sursă comerciale, societăţi/companii naţionale, regii autonome,
de informaţii. instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţi coope-
Astfel, după 1 ianuarie 2006, evidenţele contabile utiliza- ratiste şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor spe-
bile în scopuri fiscale la determinarea impozitelor şi taxelor ciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor
prevăzute de legislaţia fiscală sunt acelea conduse în confor- comerciale şi subunităţile fără personalitate juridică, în
mitate cu reglementările contabile prezentate mai sus. condiţiile specificate de lege. Acest ordin transpune Directiva
Utilizarea şi întocmirea de situaţii financiare prin prisma a IV-a a Comunităţii Economice Europene nr. 78/660/EEC
altor reglementări, cum ar fi raportarea în conformitate cu din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale princi-
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) palelor tipuri de societăţi, cu modificările şi completările
este opţională, cu excepţia instituţiilor de credit, şi presupune ulterioare, şi Directiva a VII-a Comunităţii Economice Euro-
întocmirea unui set distinct de situaţii financiare pentru pene nr. 83/349/EEC din data de 13 iunie 1983 privind con-
necesităţile proprii de informare ale utilizatorilor, alţii decât turile consolidate, cu modificările şi completările ulterioare.
instituţiile statului, potrivit opţiunii acestora şi dacă au
capacitatea de implementare corespunzătoare (Ordinul MFP Reglementările contabile conforme cu Directiva
nr. 907/2005). Potrivit acestei reglementări, rezultă că rapor- a IV-a CEE conţin prevederi referitoare la:
tarea financiară ce trebuie depusă la organele teritoriale ale - formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale
Ministerului Finanţelor Publice este cea întocmită în confor- individuale;
mitate cu directivele europene. - principiile contabile generale;
- regulile generale de evaluare (de bază şi alternative);
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005
- regulile generale de întocmire, aprobare, auditare şi
pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu
publicare a situaţiilor financiare;
- alte prevederi necesare în aplicarea reglementării (planul
* Elena Iordache este Consilier superior la Direcţia de reglementări general de conturi, transpunerea conturilor de la o regle-
contabile din Ministerul Finanţelor Publice. mentare la alta).
CF • 1/2006 CONTABILITATE 25

De remarcat este faptul că toţi agenţii economici, indife- Sunt prezentate nouă principii contabile, acestea fiind,
rent de gradul de mărime al activităţii desfăşurate, vor utiliza de fapt, principiile după care au fost evaluate şi situaţiile
aceeaşi reglementare contabilă pentru organizarea şi condu- financiare întocmite în conformitate cu Ordinul MFP
cerea contabilităţii, departajarea între ei făcîndu-se la momen- nr. 94/2001. Totuşi principiul prevalenţei economicului şi al
tul întocmirii şi raportării setului de situaţii financiare, şi pragului de semnificaţie au restricţii în aplicarea lor. De
anume în ceea ce priveşte conţinutul şi structura acestuia. exemplu, prevalenţa economicului asupra juridicului este
Obligaţia întocmirii şi raportării situaţiilor financiare va utilizată în situaţiile financiare individuale numai de către
departaja agenţii economici în două categorii: entităţile care întocmesc seturi complete, iar celelalte entităţi
- entităţi care întocmesc situaţii financiare anuale, numite care întocmesc situaţii financiare simplificate utilizează acest
şi «set complet» (bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia principiu numai la consolidare.
modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar Orice abatere de la principiile contabile trebuie prezentată
şi note explicative), dacă în doi ani consecutivi, la data în notele de la situaţiile financiare, precizând şi motivele care
bilanţului, depăşesc două dintre cele trei criterii de mărime au generat abaterea, dar şi evaluarea efectului asupra poziţiei
stabilite de lege (total active: 3,6 mil. Euro, cifra de afaceri financiare.
netă: 7,3 mil. Euro şi numărul mediu de salariaţi din cursul - reguli generale de evaluare;
exerciţiului financiar este de 50); Regula generală utilizată este evaluarea la cost de
- entităţi care întocmesc situaţii financiare simplificate achiziţie/cost de producţie, iar ca regulă alternativă este
(bilanţ prescurtat, cont de profit şi pierdere, note explica- utilizată evaluarea la valoarea justă (utilizată, în special, ca
tive, iar situaţia fluxurilor de numerar şi/sau situaţia capitalului posibilitate de reevaluare a imobilizărilor corporale).
propriu sunt opţionale), dacă nu depăşesc doi ani consecutivi Evaluarea la valoarea justă este utilizată mai mult în situaţii
două din cele trei criterii cerute de lege. financiare consolidate, în special pentru evaluarea
Tot în această reglementare sunt prevăzute şi anumite instrumentelor financiare.
excepţii în ceea ce priveşte întocmirea de situaţii financiare, Momentele evaluării sunt cele cunoscute şi din reglemen-
cum ar fi: tările precedente, şi anume: data intrării, inventarierea,
- numai pentru situaţiile financiare ale anului 2006 verifi- închiderea exerciţiului şi ieşirea din unitate. Înregistrări în
contabilitate, modificări de poziţie financiară sau prezentări
carea criteriilor de mărime se face pe baza indicatorilor deter-
în note se fac şi cu ocazia înregistrării elementelor ulterioare
minaţi din situaţiile financiare ale unui singur an, şi anume
datei bilanţului. Erorile sunt corectate numai pe seama
anul 2005;
rezultatului reportat.
- societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt
- reguli de evaluare pe elemente;
admise la tranzacţionare pe o piaţă de capital, definită potrivit
Principalele elemente prezentate în reglementare atât din
legii, întocmesc, indiferent dacă îndeplinesc sau nu criteriile
punct al definirii lor, cât şi al recunoaşterii sunt: imobilizări
de mărime, numai situaţii financiare anuale, adică un set
necorporale, corporale şi financiare, active circulante (sto-
complet.
curi, creanţe, investiţii pe termen scurt, disponibilităţi), pro-
Entităţile care întocmesc situaţii financiare anuale (set
vizioane, subvenţii, capital şi rezerve, venituri şi cheltuieli.
complet) au şi obligaţia auditării acestora.
Existenţa ca active în bilanţ a cheltuielilor de constituire
De asemenea, există obligativitatea ca orice set de situaţii
şi a cheltuielilor de dezvoltare impune restricţii de repartizare
financiare să fie însoţit de o declaraţie scrisă de asumare a a profiturilor până la concurenţa sumei rămase nerecuperate
răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea pe calea amortizării.
situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările Concesiunile sunt recunoscute în bilanţ ca activ necor-
contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE. De fapt, această poral numai în situaţia în care în contractul de concesiune
obligativitate există începând cu situaţiile financiare ale anului este stabilită durata şi valoarea concesiunii, altfel este recu-
2005 (art. 30 din Legea nr. 82/1991), numai că, la această noscută extracontabil, iar în situaţiile financiare este recu-
dată, declararea conformităţii se va face corespunzător noscută periodic numai cheltuială cu redevenţa angajată.
reglementării contabile aplicabile până la 31 decembrie 2005. În situaţiile financiare individuale este recunoscut numai
Ca şi în reglementările contabile precedente, situaţiile fondul comercial pozitiv, iar în cele consolidate este recu-
financiare trebuie să răspundă la acelaşi obiectiv, şi anume: noscut atât fondul comercial pozitiv, cât şi fondul comercial
de a oferi o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei negativ, ceea ce înseamnă că, începând cu exerciţiul financiar
financiare, profitului sau pierderii entităţii. Orice abatere de al anului 2006, fondul comercial negativ este eliminat din
la prevederile reglementării, precum şi aspectele cu privire situaţiile financiare individuale pe seama rezultatului reportat
la care, din aplicarea reglementării, nu se poate oferi o ima- (contul 117.6).
gine fidelă, vor fi prezentate în note. Imobilizările corporale sunt recunoscute după criterii
Pentru a asigura prezentarea în situaţiile financiare a unei economice în funcţie de modul cum sunt aduse beneficiile
poziţii financiare cât mai fidele, sunt reglementate următoa- economice în unitate de către fiecare imobilizare în parte,
rele aspecte: fără a se mai ţine seama la recunoaşterea iniţială de o anumită
- principiile contabile corespunzător cărora sunt eva- limită de valoare (de exemplu, în prezent, 1.500 RON sau
luate elementele prezentate în situaţiile financiare; 15 milioane ROL, aceasta devenind numai o condiţie fiscală).
Imobilizările corporale sunt amortizabile pe o durată de
26 CONTABILITATE CF • 1/2006

utilizare economică prin care se înţelege, de fapt, o perioadă Acţiunile proprii nu mai sunt prezentate ca active bilanţiere
pe care se estimează iniţial că activul va fi utilizat. În această în conturile 502 „Acţiuni proprii” sau 2677 „Acţiuni proprii”
reglementare nu este prevăzută posibilitatea reestimării – active imobilizate; acestea sunt preluate de contul 109, cu
duratelor de utilizare economică. acelaşi nume, numai că rolul acestui cont este de a ajusta
Regulile alternative de evaluare la valoarea justă a imo- valoarea capitalurilor proprii până la anularea efectivă din
bilizărilor corporale sunt cele permise de IAS 16. capitalul social, de aceea soldul debitor al acestui cont va fi
Ca o regulă imperativă de evaluare este ajustarea de prezentat în capitalurile proprii cu semnul minus.
valoare a activelor la momentul bilanţului. Aceste ajustări de În vederea obţinerii situaţiilor financiare individuale la
valoare pot fi permanente şi se înregistrează pe seama amor- transpunerea de la 1 ianuarie 2006, o serie de conturi se
tizărilor sau pot fi provizorii şi sunt înregistrate pe seama anulează, acestea fiind preluate de contul 1176 „Rezultat
deprecierilor. reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor
Un rol important în evaluarea poziţiei financiare îl are şi contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE” (cont nou
constituirea provizioanelor la data bilanţului, atunci când introdus). Astfel de conturi sunt: 1062, 107 (utilizat numai
acestea sunt destinate să acopere acele datorii a căror natură la consolidare), 1173, 2075 (numai la consolidare), 2968,
este clar definită, dar a căror sumă nu se poate stabili cu 4412 (soldul debitor), 592.
exactitate, ci estimativ. Alte conturi vor fi păstrate în continuare, fără a mai fi
De asemenea, la data bilanţului, se va urmări actualizarea utilizate până la stingerea lor, de exemplu, contul 1172 şi
valorilor elementelor monetare exprimate în valută şi a celor contul 1513. Aceste conturi sunt întâlnite la agenţii econo-
cu referinţă în valută (decontarea este în lei, dar în funcţie mici care au aplicat Ordinul MFP nr. 94/2001.
de evoluţia unei valute). Actualizarea se face la cursul valutar Impozitele amânate nu se mai regăsesc în structura noii
comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data reglementări. Astfel, la transpunere, numai soldul creditor
încheierii exerciţiului financiar. Aceste actualizări generează al contului 4412 „Impozitul pe profit amânat” , adică datoria
venituri sau cheltuieli financiare, după caz. cu impozitul amânat, va fi preluat de către contul 1516 „Pro-
Pentru valorile mobiliare cotate, evaluarea se face astfel: vizioane pentru impozite”. Soldul debitor al contului 4412
dacă acestea sunt încadrate la elemente pe termen scurt şi „Impozitul pe profit amânat” va fi anulat pe seama contului
sunt admise pe o piaţă reglementată, atunci evaluarea lor se 117.6, deoarece în directivele europene nu este prevăzută
face la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, constituirea creanţelor din impozite amânate.
iar dacă sunt încadrate pe termen lung, atunci acestea se Prin elaborarea reglementărilor contabile ce intră în
evaluează la cost istoric, mai puţin eventualele deprecieri vigoare de la 1 ianuarie 2006 s-a urmărit asigurarea confor-
(în acest sens, a fost abrogat pct. 44 din Ordinul MFP mităţii reglementărilor contabile naţionale cu reglementările
nr. 1753/2004). contabile aplicabile în Uniunea Europeană.
Valorile mobiliare netranzacţionate se evaluează la cost
istoric, mai puţin eventualele deprecieri.