Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARApE

In condi^iile desfa§urarii activita^ilor didactice la nivelul unita^ii de


inva^amant "§coala .…….. inclusiv prin intermediul tehnologiei
§i al internetului,

In conformitate cu dispozi^iile din:

- Legea educa^iei na^ionale nr. 1/2011, cu modificarile §i


completarile ulterioare, art. 272 (3) inregistrarea prin orice
procedee a activita^ii didactice poate fi facuta numai cu acordul
celui care o conduce.

(4) Multiplicarea, sub orice forma, a inregistrarilor activita^ii didactice de


catre elevi sau de catre alte persoane este permisa numai cu acordul
cadrului didactic respectiv;

- Metodologia-cadru privind desfa^urarea activita^ilor didactice prin


intermediul tehnologiei §i al internetului, precum §i pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal aprobata prin Ordinul Nr. 5545/2020, art. 6,

Subsemnatul .................................................................parinte/tutore legal al


copilului/elevului ...................................................................., inmatriculat in clasa
.................................................ma oblig:

- Sa nu inregistrez prin niciun procedeu activita^ile didactice §i sa nu le


multiplic sub nici o forma fara acordul cadrului didactic care conduce /
realizeaza activitatea respectiva;

- Sa iau toate masurile pentru a preveni inregistrarea activita^ilor


didactice sau multiplicarea inregistrarilor acestora, in absen^a
acordului cadrului didactic care conduce / realizeaza activitatea
respectiva.

Declar, sus^in §i semnez ca am luat cuno^tin^a de intregul con^inut, precum §i de


prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul in declara^ii.

Parinte/Tutore legal, Data: