Sunteți pe pagina 1din 23

SINTEZĂ

PROGRAM 2021-2024

DE GUVERNARE
DEZVOLTARE
PROGRAM DE GUVERNARE 2021-2024

ȘI CREȘTERE
ECONOMICĂ
I. NIVEL DE TRAI II. FONDURI EUROPENE
Dezvoltăm România prin Peste 80 mld. Euro - Cel mai
investiții în creșterea mare pachet de fonduri
nivelului de trai europene pentru investiții și
dezvoltarea României:
 ealizăm cea mai mare creștere
R
economică din Uniunea Europeană în 3,5 mld. Euro prin Mecanismul pentru
3
următorii 4 ani, cu un ritm de creștere de Redresare și Reziliență pentru reforme
peste 6% în 2024; structurale și investiții pentru recupera-
rea creșterii economice;
 ajorăm PIB-ul României cu peste 450
M
mld. Lei până la peste 1.500 mld. Lei la 6,8 mld. Euro pentru dezvoltare și investi-
2
finalul anului 2024; ții prin Politica de Coeziune;
 IB-ul pe locuitor România va depăși 85%
P 18,76 mld. Euro pentru agricultură prin
din media UE27 la finalul anului 2024; Politica Agricolă Comună, din care 12,3
mld. Euro pentru plăți directe pentru
 reăm peste 560.000 noi locuri de muncă
C fermieri;
mai bine plătite în economie;
 mld. Euro în cadrul Programului SURE
4
 alariul mediu net va crește cu aproape
S pentru finanțarea măsurilor de sprijin
50% față de nivelul din 2020 și va ajunge la pentru angajați și companii;
1.000 Euro/lună în 2024;
 mld. Euro prin programele de finanțare
5
reștem puterea
C de cumpărare a de la BEI, BERD și Banca Mondială.
pensiilor:
 ajorăm valoarea punctului de pensie
M
cu 46% până în 2024 față de 2019; III. INFRASTRUCTURĂ
 aloarea punctului de pensie crește de
V Realizăm investițiile în
la 1.265 Lei în 2019 la 1.840 lei în 2024; infrastructura de transport
așteptate de români
 ensia medie anuală crește cu cca. 536
P
Lei până la aproape 2.000 Lei în 2024 Unim regiunile istorice ale României cu au-
față de nivelul din 2020. tostrăzi, drumuri expres și cale ferată de
mare viteză prin închiderea coridoarelor
 reștem puterea de cumpărare a venitu-
C pan-europene de transport.
rilor românilor cu peste 30% și reducem
inflația anuală sub 2%.

DEZVOLTĂM ROMÂNIA 3
A DEZVOLTARE ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ

Rutier Finalizăm podul suspendat peste Dunăre


de la Brăila și drumurile de legătură (1,99
Finalizăm peste 970 Km de autostrăzi și mld. Lei).
drumuri expres în perioada 2021-2024 din
care: Demarăm proiecte noi de investiții în
Moldova, Dobrogea și Regiunea de Sud din
660 Km de autostradă: care:
 20 Km din Autostrada A7, Ploiești-Bu-
3 utostrada A8, Târgu Mureș-Târgu
A
zău-Focșani-Bacău-Pașcani – 6,09 mld. Neamț-Iași-Ungheni – aprox. 311 Km, 35,85
Lei; mld. Lei;
1 60 Km din Autostrada Transilvania – 4,17 utostrada A7, Pașcani-Suceava-Siret –
A
mld. Lei; 101 km, 2,18 mld. Lei;
 3 Km din Autostrada Pitești-Sibiu
4 utostrada A13, Brașov-Bacău – 165 km,
A
(secțiunea 1 Sibiu-Boița și secțiunea 5 8,85 mld. Lei;
Curtea de Argeș-Pitești) – 2,32 mld. Lei;
 utostrada A13, Sibiu-Brașov – 125 km,
A
1 00 Km din Autostrada de Centură a Bu- 7,10 mld. Lei;
cureștiului (Sud și Nord) – 4,93 mld. Lei;
 rumurile expres din zona Dobrogei:
D
 4 Km din Autostrada Sebeș-Turda Lotul 2
2 Brăila-Tulcea-Constanța – 172 km, 4,33
– 549.33 mil. Lei; mld. Lei;
1 4 km din Autostrada Lugoj-Deva Lotul 2 rum expres Tișița-Albița – 160 Km, 3,56
D
– 1,36 mld. Lei. mld. Lei;
310 Km Drum expres: rum expres Ploiești-Găești – 74 Km, 1,67
D
1 21 Km din Drumul Expres Craiova-Pitești mld. Lei;
– 3,15 mld. Lei; rum expres Bacău-Piatra-Neamț
D –
1 3 Km – Drumul Expres Brăila-Galați – 61 Km, 1,12 mld. Lei;
530.312 mil. Lei; rum expres Timișoara-Moravița
D –
 8 km – Drum Expres Buzău-Brăila – 1,80
9 60 Km, 1,41 mld. Lei;
mld. Lei; utostrada Dr. Tr. Severin-Caransebeș
A
 6 Km – Drum Expres Focșani-Brăila – 1,40
7 -Lugoj (142 km, 6,52 mld. Lei) la care se
mld. Lei. adaugă coridorul transfrontalier Dr. Tr.
Severin-Calafat (72 km, 3,31 mld. Lei),

4 PROGRAM DE GUVERNARE 2021-2024


parte din coridorul de conectivitate a Metrou:
proiectelor analizate în cadrul Inițiativei
celor 3 Mări. ezvoltarea
D infrastructurii feroviare
aferente zonei metropolitane a Munici-
Demarăm lucrările la: piului Bucureşti prin modernizarea Inelului
Feroviar Bucureşti;
 utostrada Nordului – 335 km, 6,68 mld.
A
Lei; inalizarea Magistralei 5: Drumul Tabe-
F
rei-Pantelimon-Secţiunea 2, Eroilor-Piața
 utostrada Ploiești-Comarnic-Brașov –
A Iancului – 2,65 mld. Lei;
113,6 km, 6,31 mld. Lei;
ansarea în execuție a Magistralei 6 -
L
 ecțiunile 2, 3 și 4 din Autostrada Sibiu-
S legătura rețelei de metrou cu Aeroportul
Pitești – 79 km, 11,32 mld. Lei. Internațional Henri Coandă-1 Mai-Oto-
Feroviar: peni – 2,6 mld. Lei;

 reşterea vitezelor tehnice şi comerciale


C ezvoltarea unei noi magistrale de metrou
D
pe 1.000 Km din reţeaua feroviară: Gilău-Florești-Cluj Napoca – 5,6 mld lei.
București-Brașov, Timișoara-Arad, Bucu- Naval:
rești-Buzău, București-Craiova, Pașcani-
Iași, București-Pitești – 1,7 mld. Lei; odernizarea infrastructurii porturilor
M
maritime și fluviale: Constanța, Galați,
 eabilitarea liniei de cale ferată Brașov-
R Giurgiu, Corabia, Calafat, Drobeta,
Sighișoara-Simeria-Curtici: cca. 20 mld. Lei; Oltenița etc.
 emararea de noi lucrări pe reţeaua
D Aerian:
TEN-T Centrală şi Globală pe secţiunile:
M
 odernizarea infrastructurii aeroportuare
 imişoara-Arad-Caransebeş – 7,3 mld.
T la Aeroportul Internațional Mihail
Lei; Kogălniceanu Constanța, Aeroportul
Cluj-Episcopia Bihor – 7,1 mld. Lei; Internațional Timișoara-Traian Vuia, la
Compania Națională Aeroporturi
Craiova-Calafat – 2,5 mld. Lei; București, precum și la Aeroportul Inter-
național Avram Iancu din Cluj-Napoca;
Craiova-Caransebeş – 11,2 mld. Lei;
Implementarea Programului strategic de
 loieşti Vest-Focşani-Roman-Iaşi-Fron­
P dezvoltare al Aeroportului Internațional
tieră – 9,5 mld. Lei; Henri Coandă București în valoare de
Predeal-Braşov – 4,5 mld. Lei. 4,77 mld. de Lei.

DEZVOLTĂM ROMÂNIA 5
A DEZVOLTARE ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ

Dezvoltăm infrastructura locală la 00 baze sportive și 45 bazine didactice


4
standarde europene: pentru înot;
 mld. de Lei pentru extinderea rețelelor
8 1 0 centre sportive pentru sporturile
de apă și canalizare în 750 de localități; olimpice.
1 mld. Euro pentru racordarea localităților Punem în valoare patrimoniul cultural:
la rețelele de gaze – apel deschis în 2020;
onservăm și promovăm identitatea
C
 0% din drumurile județene și locale vor fi
7 națională și culturală prin reabilitarea
modernizate în 4 ani. monumentelor istorice și a așezămintelor
bisericești;
Modernizăm infrastructura școlară
pentru o Românie educată: mld. de Lei pentru Cazinoul Constanța,
2
Universitatea București, A.S.E., Opera din
 .500 de creșe, grădinițe și școli – con-
2
Iași, Colegiul Național „Carol I” din Craiova
strucții noi și reabilitări;
s.a.
 0 de campusuri școlare și 30 de cămine
4
studențești;
IV. ECONOMIE
Reabilităm 8 centre universitare;
Sprijinim revenirea creșterii
250 săli de sport școlare.
economice prin continuarea
Construim spitale noi moderne: programelor din Planul
„Reclădim România”:
3
 spitale regionale la Iași, Cluj și Craiova și
10 unități sanitare noi și extinderi prin pro- Programe financiar-bancare:
gramele europene de finanțare;
relungim amânarea ratelor bancare
P
Reabilităm și modernizăm 25 spitale până la 1 iulie 2021;
județene și 110 spitale orășenești;
 cordăm eșalonarea la plată a obligații-
A
1.450 centre medicale în mediul rural. lor fiscale pe o perioadă de 12 luni;

Sport de performanță și sport de masă ontinuăm acordarea de garanții de stat


C
pentru toți: pentru credite cu dobândă subvenționa-
tă prin IMM Invest și Eximbank – 30 mld.
12 complexuri sportive și 5 săli polivalente; Lei;
8 bazine olimpice și 5 patinoare artificiale;

6 PROGRAM DE GUVERNARE 2021-2024


 sigurăm accesul la finanțare și lichidități
A chema de ajutor de stat pentru sprijini-
S
pentru companii prin IMM Leasing și IMM rea investițiilor care promovează dezvol-
Factor – 5 mld. Lei; tarea regională cu un buget anual de 450
mil. lei;
L
 ansăm noi produse de garantare pentru
IMM-uri: Agro-Invest, Cardul „I.C. Brătianu”, chema de ajutor de stat pentru com-
S
Venture IMM, Capital IMM etc. pensarea parțială a pierderilor înregis-
trate de companiile din HoReCa și turism
Programe de finanțare nerambursabilă: în 2020 față de veniturile din 2019;
 ansarea de noi programe pentru mediul
L chema de ajutor de stat pentru com-
S
de afaceri, digitalizare, inovare și turism pensarea parțială a pierderilor pentru
în valoare de 10 mld. Euro pentru perioada chiriașii centrelor comerciale care și-au
2021-2027; suspendat activitate în 2020 – 160 mil. Lei;
Implementarea programului de granturi chema de ajutor de stat pentru sectoa-
S
pentru repornire în industriile cele mai rele cultural-creative pentru susținerea
afectate cu o alocare de 1,5 mld. Euro – activităților cultural-artistice în perioada
apel deschis în 2020; 2021-2022 – 100 mil. Euro;
S
 upracontractarea proiectelor pentru chema de ajutor de stat privind sprijini-
S
microîntreprinderi și IMM-uri din Programul rea industriei cinematografice. Au fost
Operațional Regional – în implementare alocate încă 150 mil. Euro pentru următorii
cu un buget de 1,13 mld. Euro; trei ani.
 ontractarea granturilor pentru inițiative
C
antreprenoriale inovative și digitalizarea
companiilor cu un buget de 330 mil. Euro
– apeluri deschise în 2020;
Implementarea sprijinului pentru antre-
prenoriat rural și tineri fermieri cu un
buget de 300 mil. Euro – apeluri deschise
în 2020.
Scheme de ajutor de stat:
 chema de ajutor de stat pentru investiții
S
noi „Greenfield” cu un buget anual de 1,5
mld. Lei;

DEZVOLTĂM ROMÂNIA 7
A DEZVOLTARE ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ

V. ENERGIE relocare ca urmare a costului emisiilor de


gaze cu efect de seră – 290 mil. Euro;
Realizăm investiții strategice
pentru securitatea energetică chema de ajutor de minimis „ELECTRIC
S
a României UP“ privind finanțarea întreprinderilor
mici și mijlocii și domeniului HORECA
Investiții strategice în domeniul energiei pentru instalarea sistemelor de panouri
nucleare în parteneriat cu SUA, Franța, fotovoltaice – 200 mil. Euro;
Canada în valoare de 9 mld. Euro;
tații de reîncărcare pentru vehicule
S
apacități energetice noi cu gaze
C electrice în municipiile reședință de județ
naturale la Complexurile Oltenia și – buget alocat 92 mil. Lei;
Hunedoara, Liberty Galați, ELCEN
București, Drobeta Turnu Severin etc; P
 rogramul Casa Eficientă Energetic –
buget alocat 429 mil. Lei pentru creșterea
 oi capacități hidroenergetice și din surse
N eficienței energetice în clădiri unifamiliale.
eoliene în valoare de 26 mld. Lei;
VI. Agricultură
 odernizarea rețelelor de transport a
M
energiei electrice prin închiderea inelului Sprijinim dezvoltarea
de 400 kV al României și al municipiului fermelor de familie și
București prin investiții de peste 1 mld. promovăm comercializarea
Euro; produselor românești
 odernizarea și extinderea sistemului
M ansăm programe de sprijin și plăți directe
L
național de transport al gazelor naturale în agricultură în valoare de 21,67 mld. Euro
– 9 mld. Lei; din fondurile europene alocate pentru
perioada 2021-2027;
 usținem exploatările de gaze naturale
S
din offshore de la Marea Neagră. Investim 6,5 mld. Euro în infrastructura de
irigații, reluarea lucrărilor la Canalul Si-
Programe și scheme de ajutor de stat în ret-Bărăgan, lucrări de prevenire a de-
domeniul energetic: șertificării, finalizarea sistemului național
 chema de ajutor pentru creșterea com-
S antigrindină;
petitivității industriei prin exceptarea de inanțăm rețele naționale de colectare,
F
la plata certificatelor verzi – 75 mil. Euro depozitare, procesare și distribuție a pro-
pe an; duselor românești cu un buget 750 mil.
 chema de ajutor de stat privind sprijini-
S Euro;
rea întreprinderilor expuse unui risc de

8 PROGRAM DE GUVERNARE 2021-2024


 usținem investițiile private în colectarea,
S Împăduriri masive – Plantarea a 220
depozitarea, stocarea și procesarea pro- milioane de puieți forestieri în perioada
duselor agroalimentare pentru creșterea 2021-2024 – 650 mil. Euro;
valorii adăugate a materiei prime – 430
mil. Euro; educerea cu cel puțin 75% a deșeurilor
R
care ajung în gropile de gunoi până în
 locăm 1 mld. Euro pentru investiții la
A anul 2025;
nivelul fermelor în sector vegetal și
zootehnic, din care, pentru ferma de ombaterea eroziunii costiere cu un
C
familie aproximativ 200 mil. Euro; buget de 800 mil. Euro pentru reabilitarea
a 11 sectoare de plajă și creșterea supra-
 prijinim instalarea tinerilor fermieri, cu
S feței acestora cu peste 240 de hectare;
teren agricol concesionat de la stat,
până la 50 ha/fermier, prin alocarea Îmbunătățirea sistemului de evaluare și
sumei de aproximativ 520 mil. Euro; monitorizare a calității aerului la nivel
național;
 inanțăm investițiile în fermele ecologice
F
care integrează funcția de procesare, Întărirea capacității de monitorizare și
funcția agropedagogică, funcția agrotu- intervenție a comisarilor Gărzii Naționale
ristică, precum și alte scheme de calitate de Mediu;
– 550 mil. Euro; rograme de finanțare în valoare de 830
P
usținem crearea lanțurilor alimentare
S mil. Euro pentru economie circulară,
scurte „De la fermă la consumator”. prevenirea riscurilor, calitatea aerului și
biodiversitate.
VII. MEDIU
Susținem combaterea
schimbărilor climatice și
tranziția justă la o dezvoltare
sustenabilă prin:
 ombaterea tăierilor ilegale de pădure
C
prin îmbunătățirea continuă a siste-
mului de monitorizare SUMAL;

DEZVOLTĂM ROMÂNIA 9
B

MODERNIZAREA
PROGRAM DE GUVERNARE 2021-2024

B
STATULUI ȘI REFORMA
MARILOR SISTEME
PUBLICE
I. Administrație Digitalizare accelerată prin:

Debirocratizare, simplificare și Aplicarea principiului „Digital first”, după


eficientizare prin: care administrațiile publice de la toate
nivelurile vor fi obligate să-și proiecteze
 lanificarea bugetară și strategică parti-
P politicile și strategiile;
cipativă și ecologică;
 nouă arhitectură digitală bazată pe
O
 escentralizarea competențelor și resur-
D identificarea electronică, interoperabili-
selor către administrația publică locală; tatea, platforma unică de acces la servi-
 implificarea administrativă și transferul
S ciile publice online și infrastructura de tip
cât mai multor proceduri administrative cloud;
în mediul digital/online; tilizarea extinsă a semnăturii electronice
U
 istem de recrutare și carieră în funcția
S în administrația publică;
publică bazat pe competență, integritate unct de contact unic electronic pentru
P
și performanță; cetățeni și companii prin refacerea PCUe
 ezvoltarea competențelor digitale ale
D și integrarea acestuia cu sistemul
angajaților administrației publice; național de plăți ghiseul.ro;

 istem unic de evidență a personalului


S ervicii publice electronice disponibile și
S
bugetar pentru funcționarii publici: accesibile transfrontalier pe baza nodului
e-bugetar; european eIDAS;

 epolitizarea funcției publice și definirea


D igrarea serviciilor publice în cloud gu-
M
pozițiilor politice în structura administra- vernamental;
tivă. ezvoltarea de sisteme de tip Open Data
D
Reforma electorală: care vor permite un acces structurat al
sectorului privat la patrimoniul de date
 xtinderea votului prin corespondență în
E publice;
țară;
 efacerea
R sistemelor informatice
 evenirea la sistemul de alegere a prima-
R implicate în „evenimentele de viață” ale
rilor cu majoritatea voturilor exprimate (2 cetățenilor și firmelor;
tururi);
Investiții în cresterea capacității de a
ublarea numărului de parlamentari
D gestiona riscurile cibernetice.
alocați în prezent să reprezinte diaspora
românească.
DEZVOLTĂM ROMÂNIA 11
B MODERNIZAREA STATULUI ȘI REFORMA MARILOR SISTEME PUBLICE

II. FINANȚE PUBLICE ȘI Implementarea facturii electronice și in-


FISCALITATE terconectarea aparatelor de marcat
electronice fiscale;
Politici bugetare care sprijină
creșterea economică, fără eneralizarea utilizării semnăturii elec-
G
majorări de taxe și impozite, tronice și accesul de la distanță a bazelor
prin: de date;
 onsolidarea fiscală, creșterea transpa-
C Implementarea proiectului SAF-T – o
renței bugetare și eficientizarea cheltuie- structură standardizată a informațiilor
lilor publice; relevante pentru controalele fiscale.
Introducerea bugetării participative și a
bugetării multianuale pentru investițiile
publice în infrastructură; III. MUNCĂ


A locarea financiară echilibrată de Rezolvăm probleme de muncă
resurse din bugetul de stat și fonduri nesoluționate de mulți ani:
europene pentru reducerea deficitului Introducerea digitalizării în toate domeniile
excesiv pe termen mediu. de activitate și la toate palierele de interac-
Transformăm administrația fiscală în țiune cu cetățeanul;
partenerul cetățenilor și companiilor: Abordarea personalizată și integrată în
 educerea și simplificarea numărului de
R funcție de profilul beneficiarului care va
formulare și declarații și depunerea elec- primi asistență individuală specializată
tronică a tuturor formularelor și declara- pentru toate serviciile și beneficii sociale,
țiilor; dar și consiliere și mediere pentru piața
muncii sau pentru pensionare.
 cordăm facilități fiscale la plata obliga-
A
țiilor fiscale pentru bunii platnici; Ocupare:

xtindem mecanismul de aprobare a


E ontinuarea măsurilor de sprijin a anga-
C
rambursării TVA cu control ulterior. jaților și angajatorilor în perioada
post-pandemie Covid-19, inclusiv prin
Informatizăm serviciile ANAF în sprijinul susținerea acestora din fonduri europene
mediului de afaceri: sau alte mecanisme – 4 mld. Euro prin
Programul SURE;
 xtinderea facilităților pentru plata impo-
E
zitelor și a taxelor prin platforma Ghișeul.ro; ficientizarea politicii de ocupare și de
E
stimulare a muncii pentru a oferi servicii

12 PROGRAM DE GUVERNARE 2021-2024


competitive atât angajatorilor, cât și per- Protecție socială:
soanelor aflate în căutarea unui loc de
muncă, adaptate inclusiv nevoilor per- ublarea alocațiilor pentru copii, conform
D
soanelor cu dizabilități și solicitărilor calendarului început în august 2020, până
românilor din diaspora; la 1 iulie 2022;

 prijin pentru fomarea continuă a anga-


S plicarea unor măsuri de deductibilitate
A
jaților pentru creșterea competențelor și pentru familiile cu mai mulți copii, ca
a productivității muncii; măsură activă de încurajare a creșterii
natalității.
 escurajarea dependenței persoanelor
D
apte de muncă de ajutoare sociale și
sistarea acestora pentru cine refuză IV. SĂNĂTATE
ofertele de muncă;
Depășim împreună criza
 igitalizarea relațiilor de muncă prin utili-
D sanitară Sars Cov-2 și reclădim
zarea semnăturii electronice. sistemul medical prin:
Pensii: sigurarea managementului financiar,
A
 plicarea generală a principiului contri-
A logistic și sanitar al tuturor resurselor
butivității în stabilirea dreptului la pensie; existente și organizarea acestora în
funcție de evoluția epidemiologică;
valuarea impactului Legii pensiilor din
E
sistemul public pentru reducerea inechi- regătirea logistică a distribuției vacci-
P
tăților din sistemul public de pensii; nului anti-Sars-Cov2 și implementarea
unei strategii eficiente de vaccinare –
 reșterea anuală a punctului de pensie
C primul trimestru din 2021.
în funcție de rata inflației și de majorarea
salariului mediu brut pe economie; Modernizăm sistemul medical din
România la standarde europene:
 reșterea contribuțiilor către Pilonul II de
C
pensii cu un punct procentual până la 
Creșterea finanțării publice pentru
4,75% în 2024; sănătate până la 6% din PIB;

 lexibilizarea și dezvoltarea legislației de


F tilizarea eficientă a fondurilor europene
U
pensii facultative. dedicate domeniului sănătății în perioada
2021-2027 în valoare de peste 4,6 mld.
Euro.

DEZVOLTĂM ROMÂNIA 13
B MODERNIZAREA STATULUI ȘI REFORMA MARILOR SISTEME PUBLICE

 inalizarea celui mai amplu program de


F Digitalizare
dotare al spitalelor publice din România,
Înființarea agenției e-Health care să co-
derulat în 2020 prin POIM, cu 297 de
ordoneze toate activitățile sistemului in-
proiecte în valoare de 1,3 mld. Euro;
formatic din sistemul de sănătate;
 ezvoltarea asigurărilor complementare
D
ptimizarea Dosarului Electronic de
O
şi suplimentare de sănătate cu creșterea
Sănătate și extinderea reglementărilor în
fondurilor private ca sursă alternativă de
domeniul telemedicinei.
finanțare.
Resurse umane
 reștem numărul locurilor alocate diferi-
C
V. EDUCAȚIE
telor specialități la rezidențiat, astfel Dezvoltăm România Educată
încât să fie asigurat necesarul de specia-
liști în domenii prioritare pentru păstrarea eforma carierei didactice: profesioniști
R
lor în țară. în educație prin flexibilizarea formării
inițiale, formarea continuă, politici meri-
Prevenția tocratice de salarizare, stimularea abor-
dărilor transdisciplinare;

E xtinderea serviciilor medicale de
asistenţă medicală primară şi ambulato- rofesionalizarea guvernanței sistemului
P
rie cu o creștere graduală a ponderii de educație și a managementului institu-
medicinei primare în cadrul bugetului țiilor de învățământ;
FNUASS la 10% până în anul 2024;
igitalizarea procesului educațional și
D
Încurajarea prevenției în sănătate prin interconectarea bazelor de date;
campanii de informare a vaccinării și
aprovizionarea sistemului sanitar cu onectarea la internet a tuturor unităților
C
vaccinuri; de învățământ până la începutul anului
școlar 2022-2023;
xtinderea programelor naţionale de
E
screening și finanțarea acestora cu romovarea integrității și eticii în sistemul
P
fonduri de la UE în domeniul bolilor cronice educațional prin realizarea unui Registru
cu cea mai mare incidenţă. Unic Național Integrat al Diplomelor și
Actelor de Studiu.

14 PROGRAM DE GUVERNARE 2021-2024


Preșcolar ezvoltarea platformei E-portofoliu care
D
va gestiona portofoliile educaționale
xtinderea rețelei de creșe în sistemul
E
digitale ale elevilor;
public, astfel încât rata de cuprindere a
copiilor cu vârste între 0-3 ani să crească ezvoltarea programelor de educație
D
până în anul 2025; profesională în regim dual la nivel
secundar și terțiar până la 30% din totalul
eneralizarea treptată a cuprinderii
G
programelor de educație profesională.
copiilor de 5, 4 și 3 ani în învățământul
preșcolar, până în anul 2025. Universitar
Preuniversitar onsolidarea autonomiei universitare în
C
sensul flexibilizării utilizării finanțării de
 eneralizarea programelor afterschool în
G
bază și veniturilor proprii;
unitățile de învățământ de stat și
creșterea calității serviciilor oferite de reșterea competitivității în plan interna-
C
acestea; țional, prin încurajarea creării de consorții
universitare performante;
 eneralizarea etapizată a programului
G
de asigurare a unei mese calde în școli sigurarea sprijinului financiar pentru
A
pentru toți copiii din medii defavorizate; studenți prin stabilirea unui cuantum
minim al burselor studențești;
plicarea unui sistem unitar la nivel
A
național de acordare a burselor pentru ezvoltarea cercetării în universități prin
D
elevi fără discriminare în funcție de finanțarea universităților publice în regim
resursele bugetare ale comunităților competitiv, cu scopul de a dezvolta
locale; resursele umane specializate în cercetare
și infrastructurile de cercetare necesare;
ferirea serviciilor de consiliere și
O
orientare (inclusiv logopedie) pentru toți valuarea și reforma școlilor doctorale,
E
elevii - un consilier școlar la fiecare 400 inclusiv prin evaluarea calității procesului
de copii/elevi; educațional din cadrul acestui parcurs
academic;
evizuirea arhitecturii curriculare prin
R
centrarea conținuturilor pe profilul celui timularea cooperării public – privat ca
S
care învață, pe competențele cheie și pe motor al inovării, prin creșterea eficienței
maximizarea potențialului fiecărui copil; instrumentelor de finanțare și valorifica-
rea economică a rezultatelor cercetării.

DEZVOLTĂM ROMÂNIA 15
B MODERNIZAREA STATULUI ȘI REFORMA MARILOR SISTEME PUBLICE

VI. TINERET SI SPORT colaborarea autorităților publice


centrale, a celor locale și a sectorului
Sprijinim renașterea privat;
sportului de masă ca suport
pentru performanță prijinirea persoanelor cu dizabilități în
S
accesarea echipamentelor și a tehnolo-
Tineret giilor asistive pentru practicarea activi-
 ezvoltarea infrastructurii fizice, a resur-
D tății fizice și a sportului.
selor umane și a standardelor pentru ac-
tivitățile derulate în cadrul rețelelor fizice:
centre de tineret, centre de agrement, VII. CULTURĂ ȘI PATRIMONIU
Case de Cultură ale Studenților – 370 mil.
Euro; laborarea și implementarea unei scheme
E
de ajutor de stat pentru sectoarele cultu-
usținerea antreprenoriatului în rândul
S ral-creative pentru susținerea activități-
tinerilor prin acordarea de facilități lor cultural-artistice în perioada 2021-2022
fiscale tinerilor pentru demararea – 100 mil. Euro;
propriei afaceri;
 ealizarea cadrului legal necesar pentru
R
cordarea de facilități pentru agenții
A salvgardarea siturilor înscrise în lista
economici care angajează tineri din mondială a patrimoniului UNESCO și con-
medii defavorizate. tinuarea demersurilor pentru înscrierea
Roșia Montană;
Sport

Sprijinirea Programului Timișoara –
 rogramul Național „Educație prin sport”
P Capitală Europeană a Culturii;
pentru creșterea numărului de practi-
canți și pentru promovarea rolului ontinuarea campaniei de achiziție de
C
educativ și social al sportului în rândul artă contemporană și transformarea
populației, la un nivel de 80.000 de prac- acesteia într-un program permanent al
ticanți pe an; Ministerului Culturii;

romovarea unor programe la nivel


P ealizarea Muzeului Național al Ororilor
R
național pentru creșterea bazei de Comunismului și a Muzeului Naţional de
selecție pentru sportul de performanță și Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din
a numărului sportivilor legitimați; România.

 ezvoltarea
D infrastructurii sportive
printr-un plan de investiții integrat, prin

16 PROGRAM DE GUVERNARE 2021-2024


DEZVOLTĂM ROMÂNIA 17
PROGRAM DE GUVERNARE 2021-2024

C JUSTIȚIE, SIGURANȚA
CETĂȚEANULUI,
APĂRARE
NAȚIONALĂ
ȘI POLITICA
EXTERNĂ
I. JUSTIȚIE atât digitalizarea structurii Ministerului
Justiţiei cât şi digitalizarea întregii activi-
Justiție egală și tăţi a instanţelor de judecată.
independentă pentru toți
Inițierea procesului de revizuire a Consti-
tuției pentru implementarea rezultatului II. SIGURANȚĂ PUBLICĂ
Referendumului pentru Justiție din 2019 și
a Acordului Politic Național pentru con- Protejăm dreptul românilor la
solidarea parcursului european al viață și la proprietate
României propus de Președintele odernizăm instituțiile de ordine publică
M
României, Klaus Iohannis; pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și
evizuirea legilor justiției în acord cu
R societății;
avizele Comisiei de la Veneția, a Consiliilor sigurăm intervenție și reacție rapidă a
A
Consultative ale Judecătorilor și Procuro- forțelor de ordine pentru impunerea res-
rilor Europeni, precum și a rapoartelor pectării legii;
Comisiei Europene și GRECO;
 onsolidarea mecanismelor de prevenire
C
 eforma Curții Constituționale în sensul
R a criminalității printr-o prezență activă în
eliminării factorilor care au condus la segmentul stradal, în locurile și mediile cu
politizarea deciziilor acestui organism potențial infracțional;
fundamental pentru democrație;
 cțiuni prioritare: siguranța școlară, pre-
A
odificarea cadrului legal pentru a
M venirea delincvenței juvenile, combate-
asigura independența judecătorilor și rea violenței domestice și a agresiunilor
procurorilor, răspunderea efectivă a ma- de natură sexuală;
gistraților și protecția lor în fața oricăror
ingerințe și abuzuri; ezvoltarea continuă a capabilităților de
D
răspuns în situații de urgență și de
 esființarea Secției pentru Investigarea
D protecție civilă;
Infracțiunilor din Justiție;
S
 implificarea administrativă și transfor-
ooperare consolidată în ceea ce
C marea digitală a serviciilor publice de
privește instituirea Parchetului European ordine publică și de evidență a populației.
(EPPO);
Implementarea planului naţional de digi-
talizare a sistemului judiciar care cuprinde

DEZVOLTĂM ROMÂNIA 19
C JUSTIȚIE, SIGURANȚA CETĂȚEANULUI, APĂRARE NAȚIONALĂ ȘI POLITICA EXTERNĂ

III. APĂRARE IV. POLITICA EXTERNĂ


Apărăm România împreună Refacem credibilitatea
cu partenerii noștri Guvernului în plan european
strategici NATO, UE și SUA și internațional
 reştem relevanţa strategică a României
C ducem România în primul rând al statelor
A
în NATO, UE și în cadrul parteneriatului cu din Uniunea Europeană pentru influența-
SUA; rea deciziilor europene în beneficiul
tuturor românilor;
 sigurăm minim 2% din PIB pentru Apărare,
A
din care cel puțin 20% pentru înzestrare şi ontinuăm demersurile pentru aderarea
C
modernizare, respectiv 2% pentru României la Spațiul Schengen și pentru
cercetare, dezvoltare și inovare; aderarea la Zona Euro;
 onsolidarea posturii aliate de descura-
C onsolidăm și extindem Parteneriatul
C
jare şi apărare în Sud-Estul Europei şi Strategic cu SUA în domeniul apărării,
regiunea Mării Negre; energetic și de comunicații;
 estionarea riscurilor și amenințărilor din
G om valorifica potențialul de interconec-
V
mediul virtual prin creșterea rezilienței tare al României prezentat de Inițiativa
bazate pe comunicații civile, inclusiv 5G; celor 3 Mări în plan politic, economic și
strategic;
 onsolidarea industriei de apărare și a
C
cercetării-dezvoltării în domeniul apărării ontinuăm
C susținerea parcursului
prin susținerea participării industriei european al Republicii Moldova prin
naționale de apărare la proiectele care sprijinul oferit de România, inclusiv cel
vizeză capabilități prioritare pentru financiar;
România;
 usținem redimensionarea și moderniza-
S
evizuirea cadrului normativ aplicabil
R rea rețelei consulare a României pentru
pentru soluționare problemelor sociale oferirea de servicii, asistență și protecție
ale personalului militar și și a urmașilor consulară de înaltă calitate tuturor
celor decedați în acțiuni militare. românilor.

20 PROGRAM DE GUVERNARE 2021-2024


ANEXE

Scenariul macroeconomic – Indicatori sociali


  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2024/2020 2024/2019
Numărul mediu
de salariaţi 5.164 5.090 5.190 5.330 5.485 5.652 +562 mii

-% 1,9 -1,4 2,0 2,7 2,9 3,0

Rata şomajului BIM % 3,9 5,1 4,5 3,8 3,2 2,8

Câştigul salarial mediu


brut, Lei 4.853 5.164 5.568 6.120 6.850 7.725 +2.561 Lei

-% 11,4 6,4 7,8 9,9 11,9 12,8 +49,6

Câştigul salarial mediu


net, Lei 2.986 3.190 3.442 3.786 4.250 4.800 +1.610 Lei

Puterea de cumpărare,
modificare reală % 8,9 4,1 5,2 7,2 9,5 10,5 +36,4

Valoarea punctului de
pensie*, Lei 1.265 1.442 1.559 1.633 1.724 1.841 +400 Lei +576 Lei

Coeficient de indexare % 14,0 8,1 4,8 5,6 6,8 +27,7% 45,5%

Sursa: Prognoza PNL


Pensia de ASS - medie
anuală, Lei 1.247 1.450 1.643 1.766 1.863 1.986 +536 Lei +739 Lei

-% 16,3 13,3 7,5 5,5 6,6 +37,0 +59,2

Rata inflației
(medie anuală) 3,8 2,7 2,5 2,6 2,5 2,2

*Aplicarea unui procent de 58,5% la creşterea reală a câştigului salarial mediu brut
ANEXE

Evoluția PIB și contribuția componentelor la creșterea economică

procente
10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0
2010 2011 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Export net Modificarea stocurilor


Formarea brută de capital fix Consum guvernamental
Consum privat PRODUS INTERN BRUT (creștere reală)

Sursa: Prognoza PNL