Sunteți pe pagina 1din 22

STANDARDE

INTERNATIONALE DE
RAPORTARE
FINANCIARA (IFRS)

0
Cuprins

IAS 1 PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE


IAS 7 SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

1
IAS 1 PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE
OBIECTIVE:
 Întocmirea situațiai rezultatului global
 Întocmirea situațiai poziției financiare
 Întocmirea situațiai modificărilor capitalurilor proprii

EXEMPLUL 1
Entitatea ABC a consumat materii prime în valoare de 10.000 lei, a înregistrat salarii în valoare de 50.000 lei
(pentru producţie 75%, restul de 25% pentru personalul administrativ), facturi de utilităţi de 3.000 lei (80 %
pentru producţie, restul pentru departmentul administrativ), amortizarea echipamentelor și instalaţiilor de
2.000 lei, amortizarea clădirii în valoare de 1.000 lei (80 % pentru producţie, restul pentru departmentul
administrativ). Tot stocul de produse finite este vândut cu o marjă de profit de 30%; 40% din creanţa faţă de
clienţi a fost încasată în avans, restul se va încasa peste 2 luni. ABC are un credit care genereaza o dobanda de
350 lei. ABC si-a reevaluat activele imobilizate inregistrand un plus de 7.250 lei. Cota de impozit pe profit
este 40%.

SE CERE:
Întocmiți situaţia rezultatului global, clasificând cheltuielile după funcție (destinație).

REZOLVARE:

SC ABC SRL
Situația rezultatului global
- pentru exercițiul financiar N –
- lei-
Elemente (cu regruparea cheltuielilor după destinații) Note Valori
Venituri / Cifra de afaceri
Costul bunurilor vândute
Marja brută
Cheltuieli generale de administraţie
Rezultatul din exploatare
Cheltuieli cu dobânzile
Rezultatul înainte de impozit
Cheltuieli cu impozitul pe profit
Rezultatul net al exercițiului
Elemente ale rezultatului global (nete)
Rezultat global

2
3
EXEMPLUL 2
La data de 31.12.N, societatea Profit sau Pierdere prezintă următoarele valori ale cheltuielilor şi veniturilor din
exploatare:
 601 - Cheltuieli cu materiile prime 5000 lei;
 611 - Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii 10.000 lei;
 623 - Cheltuieli reclamă, protocol, publicitate 9.000 lei;
 641 - Cheltuieli cu salariile 18.000 lei;
 681 - Cheltuieli cu amortizarea 10.000 lei;
 701 - Venituri din vânzarea produselor finite 38.000 lei;
 704 - Venituri din prestarea serviciilor 18.000 lei;
 711 – Venituri aferente costului stocurilor produselor obținute (SFC) 11.000 lei.
Cheltuielile după natura lor, sunt regrupate conform destinaţiilor, în contabilitatea managerială, astfel:

Tabel de conversie privind rezultatul din exploatare prezentat


după natura, rspectiv destinaţia cheltuielilor
Cheltuielile Cheltuieli Cheltuieli de
Natura / Destinaţia cheltuielilor Total
producție administrative distribuţie
601 Cheltuieli cu materii prime 5.000 5.000
611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 2.000 8.000 10.000
623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 9.000 9.000
641 + 646 Cheltuieli cu personalul 12.000 4.000 2.000 18.000
(salarii și contribuții angajator)
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi 10.000 10.000
provizioanele
Total 29.000 12.000 11.000 52.000
În plus, se mai cunosc următoarele informaţii:
 Cota de impozit pe profit este de 16%;
 În cursul anului N a avut loc prima reevaluare a unui utilaj, valoarea sa fiind majorată de la 5.000 lei la
6.000 lei.
SE CERE:
a) Prezentați structura minimală a rezultatului din exploatare contul de profit și pierdere, în ipoteza în
care societatea aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi
situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în ipoteza în care societatea aplică
IFRS-urile (IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare), utilizând atât clasificarea cheltuielilor după
natură cât și după destinații.
b) Comentați diferențele de prezentare existente.

4
REZOLVARE:
a) Prezentarea structurii minimale a rezultatului din exploatare contul de profit și pierdere, potrivit
OMFP 1802/2014 și potrivit IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare.
Situația rezultatului global / Contul de profit și pierdere
Elemente IAS 1 OMFP Elemente IAS 1 OMFP
(cheltuieli după natură) 1802/2014 (cheltuieli după destinații) 1802/2014
Venituri / Cifra de afaceri Venituri / Cifra de afaceri
Alte venituri din exploatare Costul vânzărilor
Total venituri din exploatare
Variaţia stocurilor de produse finite Marja brută
şi producția în curs de execuție
Cheltuieli cu materii prime şi Cheltuieli generale de
materiale administraţie
Cheltuieli cu personalul Cheltuieli de distribuţie
Cheltuieli cu amortizările Alte venituri din exploatare
Alte cheltuieli din exploatare Alte cheltuieli de exploatare
Total cheltuieli din exploatare
Rezultatul din exploatare înainte Rezultatul din exploatare
de impozit înainte de impozit
Impozit pe profit
Profitul sau pierderea netă
Profitul sau pierderea din operaţii
continue
Profitul sau pierderea din operaţii
discontinue
Alte elemente ale rezultatului global
la valoare netă de impozit
Rezultat global al exerciţiului Rezultat global al exerciţiului

b) Comentarea diferențelor de prezentare existente

5
EXEMPLUL 3
Urmatoarele informatii au fost extrase din situatiile financiare ale Sandown la data 30 septembrie N:
 Venituri (i) 380.000
 Costul bunurilor vândute (vii) 246.800
 Costuri de distribuție 17.400
 Costuri administrative (ii) 50.500
 Dobânda plătita aferentă creditului (iii) 1.000
 Venituri financiare 1.300
 Cheltuieli cu impozitul curent (v) 2.100
 Terenuri și construcții, achiziționate la 1 octombrie N-9 (vi) 63.000
 Echipamente (vi) 42.200
 Brand (marcă), cost la data de 1 octombrie N-4 (vi) 30.000
 Amortizarea existentă la data de 1 octombrie N-1 pentru (vi):
o Clădire 8.000
o Echipament 19.700
o Brand (marcă) 9.000
 Investiții imobiliare (iv) 26.500
 Stocuri existentene la data de 30 septembrie N 38.000
 Creanțe 44.500
 Numerar 8.000
 Furnizori 42.900
 Capital subscris (1 acțiune = 20 cenți) 50.000
 Rezerve 2.000
 Credite bancare existente la data de 01.10. N-1 (iii) 18.440
 Rezultat reportat la 1 octombrie N-1 33.260
 Datorii privind impozitul amânat (v) 5.400

Informații suplimentare:
(i) Veniturile includ și 16.000 din vânzarea bunurilor către Pending pe data de 1 oct N-1; contractul
prevede și efectuarea de servicii post-vânzare pe o perioada de 3 ani; costul serviciilor este de 1.200 /
an, iar Sandown aplica o marja de profit de 40% (Profit / Venituri = 40%);
(ii) Costurile administrative includ și dividende plătite în valoare de 4,8 cenți / acțiune;
(iii) Creditul bancar, contractat la data de 01.10. N-2, a fost în valoare de 20.000. Dobânda anuală efectivă
este de 8%. În perioada 01.10. N-1-30.09.N nu a fost rambursat nimic din creditul contractat, fiind
plătită doar dobânda.
(iv) Investitiile imobiliare au valoarea justa de 29.000 la data de 30 septembrie N. Sandown utilizează
modelul de reevaluare prevăzut în IAS 40;
(v) S-a constatat că nu a fost recunoscută în contabilitate o datorie privind impozitul pe profit curent în
valoare de 16.200. Soldul impozitului pe profit amânat se referă la data 30 septembrie N-1. La data de
30 septembrie N, valoarea contabila a activelor este cu 13.000 mai mare decat baza lor fiscala. Cota de
impozit pe profit este de 30%;

6
(vi) Activele non-curente:
a. Poziția terenuri și construcții include un teren de 13.000; cladirea este amortizată utilizând metoda
liniară;
b. Echipamentele sunt amortizate pe baza metodei reducerii soldului cu o rata de 40%;
c. Brandul (marca) a înregistrat o publicitate negativa care a determinat o reducere a vânzărilor.
Testul de depreciere din data de 1 aprilie N a condus la estimarea unei valori de utilitate de 12.000
și o durata de amortizare rămasă de 3 ani. La aceeași dată, Sandown a primit o oferta de cumparare
a brandului la un cost de 15.000. Înainte de efectuarea testului de depreciere, brandul se amortiza
liniar, pe o perioadă de 10 ani.
(vii) Amortizarea și ajustările pentru depreciere nu au fost contabilizate la data de 30 septembrie N.
Amortizarea si ajustările pentru depreciere sunt elemente recunoscute în costul vânzărilor (costul
bunurilor vândute).
SE CERE:
a. Prezentați situatia pozitiei financiare la data de 30 septembrie N, conform IAS 1;
b. Prezentați situatia rezultatului global pentru perioada care se încheie la 30 septembrie N.

REZOLVARE:

7
8
9
10
I. În situația rezultatului global vom avea:
Situația rezultatului global
Elemente (cu regrupare cheltuieli după destinații) Note Valori
Venituri / Cifra de afaceri
Costul bunurilor vândute
Marja brută
Cheltuieli generale de administraţie
Cheltuieli distribuție
Rezultatul din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli financaire (Costul finanțării)
Rezultatul înainte de impozit
Cheltuieli cu impozitul pe profit (40%)
Rezultatul net al exercițiului
Elemente ale rezultatului global (nete)
Rezultat global

II. În situația poziției financiare vom avea:


Situația poziției financiare
Elemente Note Valori
Active necurente
 Mărci (brand)
 Terenuri și construcții
 Echipamente și instalații
 Investiții imobiliare evaluate la valoarea justă
Active curente
 Stocuri
 Creanțe
 Numerar
Total active
Capitaluri proprii
 Capital subscris
 Rezerve
 Rezultat reportat
Datorii necurente
 Impozit amânat
 Venituri în avans
 Credit bancar
Datorii curente
 Furnizori
 Venituri în avans
 Impozit pe profit
 Dobândă neplătită
Total capitaluri proprii și datorii

11
EXEMPLUL 4
La începutul anului N-1, structura capitalurilor proprii ale societăţii Taylor se prezinta astfel:
- capital subscris, format din 8.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 10 u.m./acţiune;
- rezerve aferente reevaluarii activelor corporale în valoare de 7700 u.m.,
- Diferenţe favorabile din modificarea valorii juste a activelor financiare evaluate la valoarea justă prin
alte elemente ale rezultatului global (obligatiuni A) 3750 u.m
- rezerve din conversie 1.205 u.m.;
- rezultat reportat 35.420 u.m.
În cursul exerciţiului N-1 au loc următoarele evenimente și tranzactii:
- se modifică o politică contabilă (se capitalizeaza dobânda aferentă împrumuturilor pentru active) în
sumă de 5019 u.m.;
- se reevaluează:
o activele corporale, obţinându-se un plus de valoare de 1155 u.m.;
o obligaţiunile (de la societatea A) disponibile pentru vânzare, obţinându-se o diferenţă
nefavorabilă de 420 u.m.;
- diferenţe nefavorabile din conversie aferente activelor rezultate din conversia situaţiilor financiare
anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională, potrivit IAS 21. =
1.230 u.m.;
- profitul net este de 11.421 u.m.;
- se distribuie dividende în valoare de 0.8 u.m. / acțiune;
- s-au emis 2500 de acțiuni, preţul de emisiune fiind de 12 u.m./acțiune.
În cursul exerciţiului N au loc următoarele evenimente și tranzactii:
o se reevaluează activele corporale, obţinându-se un minus de valoare de 945 u.m.;
o obligaţiunile (de la societatea A) disponibile pentru vânzare, obţinându-se o diferenţă
nefavorabilă de 890 u.m.;
- diferenţe nefavorabile din conversie aferente activelor rezultate din conversia situaţiilor financiare
anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională, potrivit IAS 21. =
4.225 u.m.;
- rezultatul exerciţiului este profit 9.177;
- nu se distribuie dividende;
- cota de impozit pe profit 40%.
SE CERE:
Prezentați situatia modificărilor capitalurilor proprii.

12
REZOLVARE:

13
Situaţia modificărilor capitalurilor proprii pentru exerciţiul încheiat la 31.12.N - u.m. –
Prime Alte elemente Total
Capital Rezerve din Rezerve din Rezultat
de de capitaluri capitaluri
Elemente subscris reevaluare conversie reportat
capital proprii proprii
Sold la 31.12.N-2

Modificări ale politicii contabile /


erori
Soldul retratat

Modificări în capitalurile proprii


pentru N-1
Câștig / pierdere din reevaluarea
activelor corporale
Câştiguri / pierderi din evaluare
instrumente financiare (obligatiuni)
recunoscute în capitalurile proprii
Diferenţe de conversie a
operaţiunilor din străinătate
Impozit asupra elementelor
recunocute direct în sau transferate
din capitalurile proprii
Câștig net recunoscut direct în
capitalurile proprii
Profitul perioadei

Câștigul și pierderile totale


recunoscute pentru perioadă

Dividende

Emisiune de acțiuni

Soldul la 31.12.N-1 reportat

11
Prime Alte elemente Total
Capital Rezerve din Rezerve din Rezultat
de de capitaluri capitaluri
Elemente subscris reevaluare conversie reportat
capital proprii proprii
Modificări ale politicii contabile /
erori
Soldul retratat

Modificări în capitalurile proprii


pentru N-1
Câștig / pierdere din reevaluarea
activelor corporale
Câştiguri/pierderi din evaluare
instrumente financiare (obligatiuni)
recunoscute în capitalurile proprii
Diferenţe de conversie a
operaţiunilor din străinătate
Impozit asupra elementelor
recunocute direct în sau transferate
din capitalurile proprii
Câștig net recunoscut direct în
capitalurile proprii
Profitul perioadei

Câștigurile şi pierderile totale


recunoscute pentru perioadă
Dividende

Sold la 31.12.N

12
IAS 7 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

OBIECTIV:
 Întocmirea situației fluxurilor de trezorerie prin metoda directă
 Întocmirea situației fluxurilor de trezorerie prin metoda indirectă

EXEMPLUL 1
Se cunosc următoarele informaţii aferente societăţii Omega SA:

Situația poziției financiare / Bilanț (Extras)

ELEMENTE N-1 N
A. ACTIVE IMOBILIZATE 31.500 20.000
 Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru 31.500 20.000
B. ACTIVE CIRCULANTE 86.425 114.675
 Stocuri 32.450 18.450
 Clienţi 33.975 23.975
 Conturi curente la bănci 20.000 72.250
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 0 0
D. DATORII PE TERMEN SCURT 37.925 32.375
 Furnizori 30.425 22.000
 Impozit pe profit 7.500 10.375
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (B+C-D-I) 48.500 76.125
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII PE TERMEN SCURT (A + E) 80.000 96.125
G. DATORII PE TERMEN LUNG 0 12.000
 Credite bancare pe termen lung 0 12.000
H. PROVIZIOANE 0 0
I. VENITURI ÎN AVANS 0 6.175
J. CAPITAL PROPRIU 80.000 84.125
 Capital social 20.000 20.000
 Rezerve 1.500 21.500
 Rezultat reportat 28.500 58.500
 Rezultatul exercițiului 30.000 4.125

Informații incluse în contul de profit şi pierdere


(detaliere pe baza balanței de verificare)
CHELTUIELI VENITURI
607 Cheltuieli privind mărfurile 16.000 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 21.000
6583 Cheltuieli privind activele cedate 9.000 7583 Venituri din vânzarea activelor şi din alte 12.500
6811 Cheltuieli de exploatare privind 2.500 operaţiuni de capital
amortizarea imobilizărilor 7814 Venituri din anularea ajustării pentru 1.000
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 2.875 depreciere
Rezultatul exercițiului 4.125

13
Note la situațiile financaire:

1. Situația activelor imobilizate


Active imobilizate N-1 N
Maşini, utilaje şi instalaţii de lucru 35.000 25.000
Amortizarea instalaţiilor tehnice şi maşinilor (3.500) (5.000)
Total 31.500 20.000

2. Situația stocurilor
Stocuri N-1 N
Mărfuri 33.450 18.450
Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (1.000) 0
Total 32.450 18.450

În cursul perioadei SC Omega a efectuat următoarele tranzacții:


a) A vândut un utilaj pentru suma de 12.500 lei, costul de achiziţie al acestuia fiind de 10.000 lei, iar amortizarea
înregistrată de 1.000 lei. Creanţa de 12.500 lei a fost încasată în cursul anului.
b) A achiziționat mărfuri al căror cost de achiziție a fost de 1.000 lei. De asemenea, au avut loc vânzări de
mărfuri al căror preț de vînzare a fost de 21.000, costul de achiziție al mărfurilor vândute fiind de 16.000 lei.
c) A încasat în avans chiria aferentă anului N+1 în valoare de 6.175 lei.

SE CERE:
Întocmiţi situaţia fluxurilor de numerar (trezorerie), în ipoteza în care societatea aplică IFRS-urile (IAS 7),
respectiv în cazul în care societatea aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, utilizând:
1. Metoda directă;
2. Metoda indirectă.

REZOLVARE:

14
15
Situaţia fluxurilor de trezorerie
(Metoda directă)
Elemente Valori
 Încasări creanțe clienţi
 Plăţi datorii față de furnizori
 Încasări venituri în avans
Numerarul net provenit din activităţi de exploatare
 Încasări din vânzarea de utilaje
Numerarul net provenit din activităţi de investiţie
 Încasări din împrumuturi contractate pe termen lung
Numerarul net provenit din activităţi de finanţare
Creşterea netă de numerar şi echivalente ale numerarului
- Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei
- Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei

1. Metoda indirectă
Metoda indirectă se aplică doar activității de exploatare. Nu există nicio diferență între prevederile IAS 7
Situația fluxurilor de trezorerie și prevederile OMFP 1802/2014 privind elaborarea acestei situații financiare.
Situaţia fluxurilor de trezorerie
(Metoda indirectă)
Elemente Valori
Rezultatul din exploatare înainte de impozitare
Eliminarea cheltuielilor și veniturilor nemonetare:
 Cheltuieli cu amortizarea
 Venituri din ajustări
Eliminarea cheltuielilor și veniturilor din afara activității de exploatare:
 Câştiguri/ pierderi din cedarea activelor
Profit din exploatare înainte de modificările activului curent
 Scăderea stocurilor
 Diminuarea creanţelor faţă de clienţi
 Diminuarea datoriilor faţă de furnizori
 Creşterea veniturilor în avans
Numerarul net provenit din activităţi de exploatare
 Încasări din vânzarea de utilaje
Numerarul net provenit din activităţi de investiţie
 Încasări din împrumuturi contractate pe termen lung
Numerarul net provenit din activităţi de finanţare
Creşterea netă de numerar şi echivalente ale numerarului
- Numerar şi echivalente de numerar la începutul perioadei
- Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei

16
EXEMPLUL 2

Entitatea Alfa prezintă la sfârșitul anului N următoarele situații financiare:


Situația rezultatului global (SRG) la 31.XII.N
– lei-
Cifra de afaceri 360 000
Costul bunurilor vândute 306 000
Marja asupra vânzărilor 54 000
Cheltuieli cu amortizarea 4 500
Cheltuieli generale de administraţie 5 400
Cheltuieli de desfacere 1 800
Cheltuieli cu dobânzile 5 400
Venituri din investiţii financiare 8 100
Profit înainte de impozitare 45 000
Cheltuieli cu impozitul pe profit 10 800
Profit net 34 200

Situația poziției financiare (SPF) la 31.XII.N


– lei-
Elemente N-1 N
Terenuri şi imobilizări corporale la valoarea contabilă netă (Nota d) 14 400 39 330
Investiţii financiare ( Acțiuni deținute la filiale) 36 000 36 000
Stocuri 23 850 16 650
Creanţe 17 100 27 000
Numerar și echivalente de numerar 6 300 11 250
TOTAL ACTIVE 97 650 130 230
Furnizori 21 150 3 600
Dobânzi de plătit 1 800 630
Impozit pe profit curent 10 800 4 500
Credite pe termen lung 12 600 22 500
TOTAL DATORII 46 350 31 230
Capital subscris 27 000 40 500
Rezultatul reportat 24 300 24 300
Rezultat curent 0 34 200
TOTAL CAPITAL PROPRIU 51 300 99 000
Informații suplimentare:
a) Creșterea de capital s-a datorat majorării acestuia prin depunerea numerarului în contul curent.
b) Creșterea imobilizărilor corporale s-a datorat achiziției în cursul exercițiului; furnizorii de imobilizări au fost
plătiți.
c) Veniturile din investițiile financiare au fost încasate.
d) Situatia activelor imobilizate:
ACTIVE N-1 N
Terenuri și imobilizări corporale la valoarea brută 22 500 51 930
Amortizarea cumulată 8 100 12 600
Terenuri şi imobilizări corporale la valoarea contabilă netă 14 400 39 330

SE CERE:
Întocmiți situația fluxurilor de trezorerie.
17
REZOLVARE:
Situația fluxurilor de trezorerie
Elemente Note Valori
Rezultatul din exploatare înainte de impozitare
Eliminarea cheltuielilor și veniturilor nemonetare:
 Cheltuieli cu amortizarea
Eliminarea cheltuielilor și veniturilor din afara activității de exploatare:
 Venituri din investiții financiare
 Cheltuieli cu dobânzile
Profit din exploatare înainte de modificările activului current
 Scăderea stocurilor
 Creșterea creanţelor faţă de clienţi
 Diminuarea datoriilor faţă de furnizori
 Plăți privind impozitul pe profit
Numerarul net provenit din activităţi de exploatare
 Plăți generate de achiziția de utilaje
 Încasări dobânzi/dividende
Numerarul net provenit din activităţi de investiţie
 Creștere capital subscris
 Contractere credite
 Plăți privind dobânzile
Numerarul net provenit din activităţi de finanţare
Creşterea netă de numerar și echivalente ale numerarului
- Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei
- Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul perioadei

18

S-ar putea să vă placă și