Sunteți pe pagina 1din 27

Informația privind activitatea Asociațiilor Obștești

în instituțiile de învățământ preuniversitare municipiul Chișinău

Conform dispoziției viceprimarului al municipiului Chișinău, scrisorii de însoțire al Curții de Conturi RM, înregistrată la
Primăria mun. Chișinău cu nr. 02-109/6536 din 19.10.2020, privind corectitudinea activității Asociațiilor Obștești.
În temeiul scrisorii Direcției generale educație, tineret și sport al Consiliului municipal Chișinău nr. 01-18/3819 din
27.10.2020, s-a solicitat de la toate instituțiile preuniversitare din subordine informații privind activitatea Asociațiilor Obștești.
Rezultatele informației prezentate de instituțiile preuniversitare în comun cu Asociațiile, sunt stipulate în tabel:
N/ Denumire Denumirea Aprobarea Înregistrar Acord Constituirea Transpare Prezentarea
O instituției AO; Statutului ea AO: de consiliului nța dărilor de
de Desemnare AO; Agenția partener de activității Seamă:
Statistica,
învățămâ a Adresa Servicii iat, a administrare AO
Inspectoratul
nt general președintel juridică Publice, fost Constituirea Fiscal
ui AO Ministerul încheiat comisiei de
Justiției la data cenzori
sau
Primărie
1 Complexu Asociația Proces verbal I.P. Agenția Nr.1/201 Proces verbal Informația Raport statistic
l Obștească nr.1 din Servicii 9 din nr.1 din necesară trimestrial
Educațion «Chiril și 23.10.2019 Publice, 20.12.20 23.10.2019 afișarea pe nr.5-CON;
al Liceul- Metodiu» mun. Chișinău, Departamen 19, (constituirea panoul Serviciul
grădinița Tatiana str. Sf. tul valabil consiliului de informativ Fiscal de Stat
«Kiril și Șevcenco Gheorghe, 12, înregistrare până la administrare
Metodii» Proces ap.3 și licențiere 31.12.20 și constituirea
verbal nr.1 a unităților 20 comisiei de
din de drept cenzori)
23.10.2019
2 Complexu Asociația Statutul AO a APEI a fost Acord de - Panoul Se prezintă
l-Pilot de de fost aprobat la înregistrată colaborar informativ regulat dările
Pedagogie promovare Ministerul la e aprobat despre de seamă în

1
Curativă a Educației Justiției cu Ministerul de către APEI toate instanțele
”Orfeu” Incluzive nr.1553 la Justiției al Primăria cerute, sunt
19.10.2000 RM la data Municipi confirmări ale
de ului statisticii și
19.10.2000 Chișinău Inspectoratul
din fiscal( formula
11.06.20 r IPC, ONG,
14. Alte etc.)
acorduri,
inclusiv
internați
onale
3 IP Școala AO „Pro Aprobat la Ministerul Acord Proces verbal Informația Inspectoratul
Primară -Veste”înre Consiliul de Justiției al anual nr. 2 din necesară fiscal
nr.12” gistrat la Administrație RM 29.09.2016 al afișată pe Format hârtie
data de din 29.09.2016 Adunării panou declarație
18.04.2005 Mun. generale a REV-15 din
cu nr. de Chișinău , str. membrilor
înregistrare P. Zadnipru AO „Pro-
3287 2/4 Veste”
PreședinteA
ghenie
Gheorghe
Procesul
verbal nr.2
din
29.09.2016

4 IP Școala- A.O. Statutul A.O. Ministerul Încheiat Consiliul de Dări de Dările de


grădiniță „Şcoala „Şcoala Plus” Justiţiei a la data administrare seamă seamă sunt
nr. 152 Plus” aprobat la data RM de constituit prin semestriale prezentate prin
2
„Pas cu Dir. de 03.03.2003 19.12.17 p/v nr.17 din şi anuale servicii fiscale
Pas” executiv proces-verbal pentru o 25.09.2018 afişate pe electronice
prin proces- nr.2 perioada pentru o panoul (vv.service.fisc
verbal nr.1 nelimitat perioada de 5 informativ; .md)
din ă; ani; Inspectoratului
03.11.2015 Adresa juridică Fiscal de Stat
Bd. Decebal şi Biroul
91A Naţional de
Statistică:
- IPC 18
- ONG 17
Declaraţia cu
privire la
impozitul pe
venit pentru
organizaţiile
necomerciale
IALS 14 5
CON, M 1,
M 2, LM,
FORPRO -
Bilanţul
contabil.

5 IP Școala AO”COPIL Înregistrată Acord de Informația Statistica – 5-


primară- UL MEU” Proces-verbal la parteneri Proces – afișată pe CON
grădiniță Președinte nr. 1 din Ministerul at cu IP verbal de panoul trimestrial,
”Ilie Sofroni 08.07.2013 Justiției la Școala constituire a informativ. Bilanțul anual,
Fulga” Natalia Adresa data de primară- Consiliului pe suport de
(proces juridica: com. 13.08.2013, grădiniță de hârtie,
verbal nr. 1 Stăuceni str. fiind ”Ilie Administrare Inspectoratul
din Frunze 1 K /2 eliberat Fulga” si a Comisiei Fiscal – IPC-
3
12.12.2019 ap.12 Certificatul încheiat de Cenzori 18 lunar, pe
de la data nr. 1 din suport de
înregistrare de 12.12.2019. hârtie.
nr. 035502, 12.12.20
cu 19 nr. 3
aprobarea cu durata
Statutului până la
de modifica
activitate. rea sau
rezilierea
prezentul
ui acord
6 Școala pr. AO ,, Procesul Agenția de 07.02.20 Proces verbal Informația Da
nr. 83 ,, Vlăstar,, verbal nr. 1 din servicii nr. 1 din afișată pe
Gr. Vieru,, Ședința c/a 07. 02.19 publice 07.02.19 panoul
din informativ.
03.12.15
7 Școala AO Statutul Agenția de Acord de Nr.1 din Panou VEN12-FISC
primară- CREDO aprobat la Servicii parteneri 20.08.2019 - informativ IPC18- FISC
grădiniță Președinte- ședința Publice at - la constituirea 5CON-
nr.120 Olga Olari Consiliului de data de Consiliului stastistică
Proces administrație 25.09. de RSF2 –
verbal nr.1 nr.1 din 2020 administrare statistică
din 20.08.2019 . si a
20.08.2019 Adresa juridica Cenzorului
:bl. Traian 6/3
a.50
8 Școala Asociația PV nr. 5 din 04.07.2002- PV nr. 03 din Informația Rapoartele se
specială Obștească a 31.05.2002 Primărie Din 02.09.2019 ce tine de prezintă pe
nr. 12 Părinților 03.03.20 activitatea suport de
pentru Elevilor cu Bd. Cuza- 23.09.2019- 20 AOPEDA hârtie:
copii Deficiență Vodă 34. MD ASP se afișează Statistic
4
hipoacuzic de Auz 2072, mun. Pe trimestrial - Raport
i și cu Chișinău perioadă pe panoul statistic
surditate PV nr. 6 din nedeterm informativ - Situația
tardiva 01.09.2019 inată din cadrul financiară a
Scolii. organizației
necomerciale
Inspectoratul
fiscal
-INR-14
- Dare de
seama referitor
la reținerea
impozitului pe
venit
-BIJ-17
- Declarația
privind
impozitul pe
venit pentru
organizații
necomerciale

9 Gimnaziul AO ”Ion Procesul – Primăria 01.11.20 Proces-verbal Informația Se prezintă la


cu profil Luca verbal nr.7 mun. 17 nr.1 din este afișată Adunarea
teatral Caragiale” Din Chișinău pe 30.09.2020 pe panoul generală cu
”Ion Luca 11.09.2001 termen informativ părinții, pe
Caragiale” de 5 ani suport de
hârtie și verbal
10 IP Asociația Proces Nr.1 Ministerul Acord Proces verbal Ședințe cu DDF Centru
Gimnaziul Obștească din 01.03.2018 Justiției al aprobat Nr.1 din părinții cu Prezentat prin
„Dumitru „Xenofon” Chișinău RM prin 01.03.2018 prezentarea suport de
Matcovsch Proces str. George hotărârea raportului hârtie Forma
5
i” verbal Nr.1 Meniuc 24 din de activitate ONG17
din 15.09. și de
01.martie 2015 cheltuieli
2018 semestriale
și anuale,
afișarea
informației
pe panoul
informativ.
11 Gimnaziul AO AO „Speranța AO 29. 01. 28. 02. 2018 Panou Toate dările de
„Nicolae „Speranța Copiilor” din „Speranța 2016 informativ seamă se
H. Costin” Copiilor” , 30. 05. 2002. Copiilor” , a prezintă în
procesul fost format
verbal nr. înregistrată electronic
02 din 14. Cuza Vodă statistica,
02. 2019. ½ ap. 91 Inspectoratului
30. 05. 2002 Fiscal.
12 LT AO a Proces verbal Ministerul Încheiat Consiliul de Informația Dările de
„Bogdan părinților nr. 1 din Justiției al la administrare, se afișează seamă se
Petriceicu LT «B.P. 30.12.2013, RM la data 30.12.20 Proces - pe panoul prezintă
Hașdeu” Hașdeu», adresa juridica de 13, se verbal nr.1 informativ electronic -
Ord. nr.1 mun. Chișinău 23.12.2013 prelunge din lunar la SFS- lunar
din bg. Gagarin,13 ște în 23.12.2013- IPC,Anual-
23.12.2013 fiecare Președintele,c ONG17.
an ontabil,cenzo La Statistică-
r Trimestrial-
5Con,Munca
Anual -Raport
Financiar
13 LT „Titu AO Statutul AO AO Acord de Constituirea Informația Dările de
Maiorescu „Liceanul” aprobat la înregistrată parteniar consiliului de necesară se seamă se
” Consiliul de la Primăria iat administrație: afișează pe prezintă la
6
Administrație: mun. încheiatProcesul - panoul Statistică
procesul – Chișinău 02.09.20verbal nr. 1 informativ Formularul 5-
verbal nr. 1 din 20 pe din C
30.09.2019 termin de
30.09.2019 Pe suport de
Adresa 1 an Constituirea hârtie
juridică: comisiei de
Șoseaua cenzori:
Hîncești 32 procesul-
ap.1 verbal nr. 1
din
30.09.2019
14 IPLT Asociația Statut aprobat Înregistrare Contract Consiliu de Toate Declarații
”Nicolae Obștească la Adunarea AO la de administrare informațiile electronice pe
Iorga” ”Nicolae Generală a Primăria colaborar și comisia de sunt afișate servicii.fisc.md
Iorga”, membrilor AO Municipiulu e cu cenzori au pe panoul ; Inspectoratul
la data de i Chișinău IPLT fost informativ Fiscal -
17.05.2020, or. ”Nicolae constituite la în holul IPC18, TL13,
Chișinău str. Iorga” 17.05.2020 în liceului IALS-18;
Valea Crucii contract baza (Statut, dare Statistică –
4/1 nr.1 din procesului- de seama RFS2, 5-CON
01.07.20 verbal nr.4 lunară,
19 program de
lucru, date
de contact)
15 IPLT AO a Proces – verbal Primăria 20.09.20 Proces – Informația Suport de
„Traian” părinților nr. 1 din municipiulu 12 verbal nr 1 afișată pe hârtie
„Traian” 19.12.2012 i Chișinău din panoul
19.12.2012 informativ.
16 LT „N. Asociația PV Nr.1 din Primăria Acord de Constituirea Panoul este Pe suport de
Gogol” Obștească a 26.09.2006 Înregistrare parteneri consiliului de afișat în hârtie
Părinților Mun. a din at administrare holul De la data 1
Elevilor și Chișinău, 19.10.2007 24.01.20 Procesul- liceului, la noiembrie
7
Absolvențil Sciusev 90 Codul 07 fără verbal nr.3 loc văzut 2020-
or Liceului fiscal:42119 termen din 24 declarația
N.Gogol 018 februarie electronică
«Școala Agenția 2020
Lumii servicii Constituirea
Deschise» publice comisiei de
Reînregistra cenzori
rea din (Procesul -
28.02.2020 verbal nr.3
data 24
februarie
2020)

17 IPLT „Cu AO Proces-verbal Ministerul 02.01.20 Proces-verbal Informația Inspectoratul


Profil ”Educație nr.3 din Justiției al până la nr.2 din afișată pe Fiscal(pe
Sportiv pentru 07.10.2014 RM 31.12.20 25.09.2016 panoul hârtie)
nr.2” Viitor” Str. A. Russo informativ.
Proces- 57
verbal
nr.1din
15.09.2016

18 IPLT AO a Aprobat la Primăria 27.12.20 Proces-verbal Afișare pe Nu


„Alexei părinților adunarea de locala 18 pe nr. 98 panou
Mateevici Elevilor de constituire, Cricova,Cer termen 30.11.2018 informativ
„ la LT proces-verbal tificat seria de doi
„Alexei nr.1 din AA 004985 ani
Mateevici”, 20.12.2007,or. 02.11.2006
or. Cricova Cricova,str.
Tineretului ,32
19 IPLT Organizația 6/7-4 din Primărie, Acord de Constituirea Pe panoul Inspectoratul
”C. Obștească 23.03.2000 28.03.2000 parteneri consiliul de informațion fiscal:
8
Negruzzi” ”Speranța”; Igor Vieru 6/2 at, administrație: al, din Declarație cu
Proces semnat la proces verbal instituție, pe privire la
verbal nr. 25.01.20 nr. 01 din pagina web impozitul pe
01 din 12 20.01.2020; a liceului, venit pentru
01.09.2017 perioadă Constituirea pe pagina perioada
nedeterm Comisiei de facebook a fiscală.
inată. cenzori: 01 liceului
din
20.01.2020
20 IPLT Asociația Statut Certificat de Acord de Constituirea informația declarație
„Dimitrie Obștească Asociației înregistrare partener- consiliului de necesară electronică:
Cantemir” Asociația înregistrat prin – Primăria t încheiat administrare afișarea pe Inspectoratul
Părinților dispoziția mun. la 26.12. – 5 persoane. panoul Fiscal,
Elevilor primarului Chișinău 2018 Comisia de informativ Statistica
Liceului general al cenzor – 3
Teoretic „D.municipiului persoane.
Cantemir” Chișinău Nr Decizia
Decizia 253 din Adunării
Adunării 21.04.2015 Generale a
Generale Adresa juridica Asociației din
din mun. Chișinău, 23.10.2018
23.10.2018 bd. Dacia 46,
ap. 49
21 IPLT Asociația Statutul AO Înregistrat: Acord de Consiliul Informația Evidența
„Gaudeam obștească aprobat la Ministerul cooperar Administrativ despre cotabilă se
us” pentru Conferința Justiției al e din și Comisia de activitate efectuează în
susținerea Generală Republicii 02.01.20 revizie și este afișată conformitate
învățământu proces verbal Moldova nr. 19 pe control, pe panou cu Codul
lui nr.14 din 1049 din termen aprobate prin informativ Fiscal, Legea
”GAUDEA 15.12.2012. 05.07.1999 de 5 ani. decizia la locul Contabilității
MUS” Adresa Cu Conferinței adresei al Republicii
juridică: MD- începere Generale din juridice și Moldova,
9
2044, str. de la 02 17 pe siteul nr.113-XVI
Zadnipru ianuarie septembrie asociației din 27.04.2007
Petru, 14/4, 2019 2020, proces www.gaude și sunt
mun. Chișinău, până la verbal nr.6 amus.org.m respectate
Republica 31 d regulamentele
Moldova decembri și exigențele
e 2024 Standardelor
Naționale de
Contabilitate.
22 IPLT Asociația Statutul A.O. Acord de - - -
„Gheorghe Obștească aprobat la „Gheorghe cooperar
Asachi” „Gheorghe Adunarea Asachi” e din
Asachi” generală din este 22.09.
Proces 24.09.1997 înregistrată 2017
verbal nr.1 (Proces verbal la
din nr.01 din 06.11.1997
21.09.2017 24.09.1997). cu nr.0120
Reînregistrat de
în redacție Ministerul
nouă la Justiției al
20.02.2003 Republicii
(aprobat la Moldova
06.11.2002).
mun. Chișinău,
str. București,
64
23 IPLT Asociația Aprobat Ministerul 17.02.16 Comisia de Informația Pe suport de
,,Ginta Obștească procesul verbal Justiției al pe un administrare, este afișată hârtie la
Latină” de din RM termen comisia de pe panoul Statistică
promovare 31.03.2006; nelimitat cenzori informativ raportul nr. 5-
a procesului Chișinău str. procesul CON, Bilanțul
educațional Ginta Latină verb.nr.1 din anual.
10
,,Intellego” 7/3 16.11.2015. La
Inspectoratul
Fiscal, forma
ONG 17
24 IPLT AO Proces-verbal I.P. proces- Constituirea Informația Informația se
„Hyperion „Hyperion”, nr. 01 din „Agenția verbal consiliului este afișată prezintă pe
” 19.12. 2018; Servicii nr. 8, din de pe panoul suport hârtie.
proces- Publice” 17.01.20 administrare informativ
verbal nr. Adresa 19, pe (procesul- (etajul I) Inspectoratul
01 din juridică: perioadă verbal nr. 1 fiscal:
19.12. 2018 or. Durlești, nedeterm data IPC 18
str. inată 19.12.2018); (lunar), IALS
Testemițeanu, Constituirea 18, ONG 17,
nr. 26, ap. 16 comisiei IRM 2019
de cenzori
(procesul- Biroul național
verbal de Statistică:
nr. 1 data raport statistic
19.12.2018) trimestrial nr.
5-CON;
situațiile
financiare ale
organelor
necomerciale
25 IPLT Asociația Proces-verbal Primăria 30.05. Proces – Informația - Raport
,,Liviu de părinți, a nr.1 din mun. 2013 verbal nr.1 afișată pe statistic
Deleanu” elevilor de 06.09.02 ; Chișinău termen din panoul trimestrial 5-
la liceul Adresa juridică nelimitat 23.10.2012 informativ. con
,,Liviu -Bulevardul la DG pentru
Deleanu” Dacia 47/2 Statistică
Proces- ap.42
verbal nr.1 - Situațiile
11
din 23.10. financiare ale
2012 Organizațiilor
necomerciale
(raport anual
la DGS)

- Declarația cu
privire la
impozitul pe
venit pentru
Organizațiilor
necomerciale
ONG17 anual
la serviciul
fiscal de stat.
26 IPLT Asociația Statutul nr. Ministerul Încheiat Constituirea Informația Prezentarea
„Olimp” Obștească 8222 Justiției al la data consiliului de necesară dărilor de
Uniunea înregistrat la RM de administrare - afișarea pe Seamă, unde se
Părinților 3/11/2017 29.01.20 procesul- panoul prezintă și
Elevilor Decizie nr. 335 18 pe verbal nr. 1 informativ denumirea
«Drumul din 30/11/2017 Termen din al liceului prin declarație
Succesului» Procesul nelimitat 07/11/2017 electronică
Proces verbal din Constituirea (Statistica,
verbal nr. 1 07/11/2017 comisiei de Inspectoratul
din Administrație: cenzori Fiscal)
07/11/2017 1. Curajos (procesul-
Victoria; 2. verbal nr. 1
Ţicunova din
Tatiana ;3. 07/11/2017
Zdasiuc
Nadejda;4.
Bogdan
12
Natalia;5.
Castraveţi
Oxana.
Chișinău, str.
Mircea cel
Bătrin 26/6
ap.44
27 IPLT Asociația Adresa Ministerul 23.01.20 Procesul Pe panoul 1.Raportare
„Petru Obștească juridică: Justiției al 20 până verbal nr. 8 informativ către MF, SFS,
Movilă” «Petru Chișinău, Republica la din CNAM, CNAS
Movilă» str. Botanica Moldova 23.01.20 09.01.2020 în formă
Veche 11A 19.11.2001 25 electronică
Statutul AO 21.03.2011 unificată IPC
aprobat la 18; TL 13
Adunarea 2. Raportare
Generală a AO către BNS în
«Petru formă
Movilă» în electronică 5-
baza pr-verb. CON,
Nr 1 din MUNCA1.
28.01.2011

28 IPLT AO Proces verb. Primăria - Proces verb. Transparent Declarație


„Vasile Mirabilis Nr.02 din mun. Nr.01.27.02.2 electronică
Vasilache” Proces 10.04.2012 Chișinău 010
verb.01 din Str. Vasile
01.02.2010 Lupu 59 ap. 58

29 IPLT Proces- Proces - verbal Ministerul Între Proces verbal Transparent La Serviciu
”Universul verbal nr.4 din Justiției al IPLT nr 3 din Afișat pe Fiscal de
” Nr.12 din 21.11.2008 Republicii ”Univers 16.05.2019 panou Stat ,sectorul
12 februarie Adresa juridică Moldova ul” și Centru.
13
2018 Str. Tatarbunar 12 februarie AOAPD Suport hârtie
38 2009 AE Forma ONG
din 17
23.11.20
15
pe
termen
de 5 ani
30 IPLT Organizația Proces-verbal Primăria 05.09.20 Proces-verbal Informația Inspectoratul
„Tudor Obștească a nr.2 din mun. 17, pe nr.1 din se afișează Fiscal - Forma
Vladimire Părinților 10.02.2008, Chișinău termen 16.01.2008- pe panoul ONG17, pe
scu” Elevilor L str. Plaiului 17 de 5 ani constituirea informativ suport de
T„Tudor consiliului de hârtie;
Vladimiresc administrație Statistica:
u” / comisiei de Anexa la
cenzori „Indicații
metodice
privind
particularitățile
contabilității în
organizațiile
necomerciale”
Aprobate prin
OMF 188 din
30.12.2014,
suport de
hârtie
31 ILTPA Asociația Proces - verbal ASP, la 01 din Proces - Panou Statistica
”Mihail Obștească a nr.1 din 13.02.2019 03.01.20 verbal nr.1 informativ Raport statistic
Berezovsc Părinților 30.01.2019 17 din în incinta trimestrial
hi” Elevilor pct.2, 30.01.2019 instituției Forma 5-CON,
Liceului aprobare a pct.3, Situațiile
14
Teoretic cu Statutului AO; aprobarea financiare
Profil de mun. Chișinău, Consiliului ale organizației
Arte str. M. de necomerciale
”Mihail Sadoveanu 4/1 Administrare anual (anexa1
Berezovschi ap.363 și a Comisiei și 2);
” de Cenzori a Inspectoratul
AO Fiscal
Darea de
seamă
privind
reținerea
impozitului de
venit -
Forma IPC18
(lunar)
Notă de
informare –
forma IALS18
(anual);
Declarație cu
privire la
impozitul pe
venit pentru
organizațiile
necomerciale
pe perioada
fiscală –
Formular ONG
17
32 LT „M. Asociația Proces-verbal Înregistrată Acord de Consiliul de Informația Rapoarte pe
Koțiubins Obștească nr.1 din la parteneri administrare, necesară hârtie:
ki” ”Asociația 25.10.2017 Ministerul at , proces-verbal este afișată - situațiile
15
părinților și Str. Ștefan cel Justiției la încheiat nr.1 din pe panoul financiare ale
Elevilor Mare, 64, ap. 10.11.2017 la 25.10.2017; informativ. organizației
Liceului 144 01.12.20 Comisia de necomerciale.
”M. 17 pentru cenzori nr.1 - raport ONG
Koțiubinski 4 ani din 17
”, 25.10.2017. - raport f.5-
Proces- CON
verbal nr.1 - raport IPC 18
din
25.10.2017
33 LT „Alecu PV nr.1 din Aprobat la 27.06.2017 01.09.20 0 Informația Statistică,
Russo” 08.05.2017 Adunarea de Ministerul 20 afișată pe Inspectorat
constituire a Justiției al panoul fiscal
AO Asociația RM informativ.
Părinților LT
„Alecu Russo”
din 08.05.2017
Adresa: mun.
Chișinău, bul.
Moscovei nr.5
ap. 343
34 LT Asociaţia Statutul AO a A fost Acord de Consiliul de Panoul 1. Raport
„Anton Obştească a fost aprobat înregistrată parteneri administrare informativ a statistic trimes-
Cehov” Asociaţia la Adunarea la Primăria at (proces- liceului; trial 5-con,
Părinţilor Generală mun. (reînchei verbal nr. 1 pagina web; pe hârtie.
Elevilor LT (proces-verbal Chişinău at la data din prin 2. Declaraţia
„Anton nr. 1 din (înregistrată de 19.10.2018); intermediul cu privire la
Cehov”; 18.01.2014); ca Şcoala 12.10.20 Comisia de grupelor pe impozit pe
Adresa juridică medie rusă 16, pe cenzori clase în venit pentru
- mun. de cultură termen (proces- Viber organizaţiile
Chişinău, str. generală de 5 ani) verbal nr. 1 necomerciale,
Nicolae nr.47 la data din anuală pe
16
Costin, 61/3, de 19.10.2018) hârtie
ap. 37 05.12.2002;
reînregistrar
ă ca AO
Asociaţia
Obştească a
Elevilor LT
„Anton
Cehov” la
data de
10.02.2014)
35 LT Asociaţia Statutul AO Înregistrată Acord de Consiliul de Dările de Declaraţia cu
„George Obşteasca „Lumina”, şi colaborar administraţie: seamă, 5 – privire la
Călinescu” „Lumina”; aprobat la consemnată e Gorobeţ CON- impozitul pe
consiliul de în Registrul încheiat Violeta, suport venit pentru
administrație, de Stat al la data Melniciuc hârtie se organizaţiile
Proces-verbal persoanelor 01.09.20 Viorel, Gîtlan prezintă la necomerciale –
nr. 3 din juridice de 18 pentru Constantin. Biroul suport hârtie,
06.04.2019. Agenţia o Comisia de Naţional se prezintă la
Servicii perioadă cenzori: Statistică; Inspectoratul
Adresa Publice a de 3 ani. Duda Mihail, Situaţiile Fiscal sect.
juridică: str. RM la data Gatmaniuc financiare Rîşcani; Forma
Ceucari, 7 18.04.2019 Ala ale IPC 18 se
cu nr. de organizațiil prezintă pe
înregistrare or suport hârtie la
178 necomercial Inspectoratul
e – suport Fiscal sect.
hârtie se Rîşcani
prezintă la
Biroul
Naţional de
Statistică
17
36 LT AOPE Procesul - Primăria nr. Încheiat Consiliul de Afișarea la Prin declarația
„M.Grecu “VIITORU verbal nr.1din 121 din la administrare. panoul electronica la
” L” 10.01.2001.Ch 22.02.2001 01.09.20 Comisia de informativ statistica,
Micoliuc I, isinau.Valea 20 pe cenzori in fiecare inspectoratul
Procesul - Crucii 6-144 termen Procesul - trimestru fiscal
verbal nr.22 de un an verbal nr.26
din din
06.09.2016 07.09.2020

37 LT Asociația Statutul AO Reînregistra Acord de Consiliul de Informația Prezentarea


“Migeul obștească Cervantes t în redacție parteneri administrare pe panoul dărilor de
de “Cervantes” aprobat la noua la at din și cenzorii informativ seama se
Cervantes Consiliul de Primăria 01.03.20 conform se prezintă la
Saavedra” Administrație mun. 20 procesului efectuează Inspectoratul
Procesul - Chișinău verbal nr.1 lunar, la fel Fiscal,
verbal Nr.4 din prin din si pe grupul Statistica prin
03.04.2018 dispoziția 06.10.2020 de Viber al declarație
Adresa juridică Primarului consiliului electronica
R. Moldova, General de (IPC18,IRM19
mun. Chișinău Interimar administrare ,IALS18,
str. Izmail 25 nr. 346-d RSF2)
ap.8 MD-2001 din
16.05.2018
38 IPLT AO a Proces verbal Primăria 20.09.20 Proces verbal Informația Suport de
,,TRAIAN părinților ,, nr. 1 din mun. 12 nr. 1 din afișată pe hârtie
” Traian” 19.12.2012 Chișinău 19.12.2012 panoul
informativ.

39 LT Asociația Proces-verbal Organul de Acord Constituirea Informația Biroul Națio


„Vasile Obștească nr.1 din înregistrare de Consiliului afișată pe nal de Statis
Lupu” «Vasile 30.03.2007; - Primărie parteneri de panoul tică al RM –
Lupu» -at administrație informativ. formular
18
adresa juridică închei-at - proces- nr.5-CON;
- str. la data verbal nr. 1
Ungureanu, de din Inspectoratul
nr.17 09.01.20 21.08.2020; Fiscal -
12 pe Constituirea Forma ONG
termin comisiei de 17
nedeterm revizie –
inat proces-verbal
nr. 1 din
21.08.2020

40 LTPA „Elena Proces-verbal Primăria CA nr. 6 Informația Declarație


„Elena Alistar”; nr. 1 din mun. din necesară este electronică
Alistar” Proces- 19.11.2012 Chișinău 26.02.20 afișată pe la Statistică,
verbal nr. 7 Mun. Chișinău 20, panoul Inspectoratu
din Decebal 74 2 ani informativ l Fiscal
15.02.2018

41 IP AO,,Clopot Proces verbal Agenția _____ Membrii Informația _______


LTPA ul Învierii”, nr.1 din Servicii Organizației afișată pe
,,Ion și 22.09.2019, Publice AO: panoul
Doina mun. Chișinău -Olga Marițoi informativ.
Aldea- str. Ion -Maia
Teodorovi Niculcia 63, Antoniu
ci” apr.75 -Maria
Jimbei
42 Liceul AO,Olimp’ Proces-verbal Primăria Proces- Proces-verbal Informația Inspectoratul
Internat Proces- nr.1 din mun. verbal nr.1 din afișată pe Fiscal –
Municipal verbal nr.1 12.01.2016 Chișinău nr.2 din 26.11.2015 panoul declarație
cu Profil din 08.02.2016 05.09.20 informativ. electronica-
Sportiv 26.11.2016 mun. Chișinău Cu nr.430 16 IPC18-
Str. Paris 34/2 lunar,IALS 18-
19
ap.48 anual,Statistica
-pe suport de
hârtie –Situații
financiare a
organizațiilor
necomerciale-
anual,Raport
statistic nr.5-
trimestrial
43 LT Asociația Adresa juridică Asociația a Acord de Consiliul de Există Toate dările de
„Vasile Obștească a str. Mazililor fost Parteneri Administrație panou samă sunt în
Alecsandri Părinților și 34 a, Proces înregistrată at al Asociației informativ arhiva
” elevilor verbal nr. 3 din prin Decizia încheiat s-a constituit în instituție, Asociației
Liceului 11.10.17 al Primăriei între la 28 toate datele precum și în
Teoretic Consiliului de nr.14/4 din Asociație septembrie sunt afișate rapoarte la
„Vasile Administrație. 13 iunie și 2017 prin transparent. inspectoratul
Alecsandri” 2002 instituția procesul Fiscal
Liceului verbal nr.2
Teoretic Comisia de
„Vasile Cenzori s-a
Alecsand constituit la
ri” la 28
data de septembrie
28 2017 prin
septembr procesul
ie 2017, verbal nr.2
pentru un
termen
de 5 ani
44 LT Asociația Octombrie Primăria Proces Procesul- Pe panoul Statistica
„Rambam Obștească a 2012 I.P. Agenția verbal verbal nr.33 informativ nr.5con,
ORT” Părinților Independenței Servicii nr.1 din din Bilanțul pe
20
Elevilor 5/2 Publice 04.01. 15.10.2019, anul
Liceului Departamen 2012 Constituirea Inspectoratul
Teoretic tul comisiei de Fiscal –
Rambam înregistrare cenzor F.IPC18,
ORT și licențiere Proces-verbal F-TL 13,
a unităților nr.1 din F.ONG17,
de drept 15.10.2019 F.-BIJ17
45 IPLT AO „Spiru Proces – verbal Ministerul Acord de Proces – Panou Prezentarea
„Spiru Haret” nr. 05 din Justiției al parteneri verbal nr. 39 informativ dărilor IPC18,
Haret” Andrei 05.05.2011; RM at din IALS18, TL13,
Țușca Chișinău str. încheiat 17.12.2019 ONG17, 5-
Proces – Maria Cebotari la data CON, Situații
verbal nr. 53 de financiare a
03 din 12.08.20 ON, IRM-19 în
23.01.2020 14 pe o mod electronic
perioadă către SFS,
nedeterm BNS, CNAM
inată
46 IPLT AOP Aprobat la Ministerul 01.09.20 Procesul – Panou Inspectoratul
„Petru „PRORAR adunarea de Justiției al 16 pe verbal nr. 2 informativ Fiscal, Darea
Rareș” EȘUL” constituire a RM termen din de seamă
Asociației 05/3452 din de 5 ani 05.09.2012 privind
obștești Proces 02.05.2012 reținerea
– verbal nr. 1 Primăria impozitelor pe
din Chișinău nr. venit, pe suport
06.02.2012, 399 din de hârtie
Chișinău, str. 12.04.2012
Independenței
50, ap. 49
47 LT AO „Lucian Proces – verbal Dispoziția 05.09.20 Nu Panou La ședința
„Lucian Blaga nr. 1 din viceprimaru 19 pe funcționează informativ generală cu
Blaga” 25.05.2012 lui mun. termenul părinții liceului
21
Str. Spartacus Chișinău nr. anului de
26 717-d din studii
11.07.2012 2019 -
2020
48 IPLT AO Proces – verbal Agenția Proces – Proces – Afișare pe Se prezintă la
„I. Cuza” „Asterisc”, nr. 5 din Servicii verbal verbal nr. 1 panoul Statistică și
Proces – 28.02.2019 Publice, nr. nr. 8 din din informativ Inspectoratul
verbal nr. 1 8902 din 30.09.20 26.03.2019, și site-ul Fiscal, on-line
din 14.05.2019 19 pentru instituției
26.03.2019 ambele
organe
49 IPLT Asociaţia Statutul AO Agenția Acord de Consiliului Informația Darea de
,,Alexandr Părinţilor Asociația Servicii parteneri de necesară seamă se
Puşkin” Liceul Părinților Publice at cu administrare este afișată prezintă pe
Teoretic Liceul Teoretic nr.5245 din IPLT,,Al și comisia de pe panoul suport de
,,A. S. ,,Alexandr 01.10.2020 exandr cenzori informativ hârtie.
Pușkin”, Puşkin” Puşkin” constituită și site 1. Statistica:
proces-verbal 02 prin proces- IPLT,,Alexa 5CON-
nr.1 din 16 septembr verbal nr.1 ndr Puşkin” trimestrial,
septembrie ie 2019 din 16 Raportul
2019 pe septembrie financiar
Chişinău, str. termen 2019 anual.
Bd Traian 1/2, de 5 ani. 2. IF. sec.
ap.48 Botanica IPC-
18, IALS-18,
ONG-17.
50 LT ”Părinții Proces-verbal I.P. Administ Consiliul de Panou Inspectoratul
”Gheorghe din nr.1 din ”Agenția rația Administrație informativ Fiscal-forma
Ghimpu” Colonița” 01.07.2018, Servicii liceului, ,Comisia de în holul ONG 17,
s. Colonița, Publice” 26.10.20 Cenzori, instituției. suport de
str. Tighina 15 18 proces-verbal hârtie anual
termin nr.3 din
22
nelimitat 28.01.2020
51 LT Asociația Proces-verbal Primăria 15.01.20 Proces Informația Inspectoratul
”I.S.Neciu Obștească a nr.1 din 15.01 mun. 20, pe -verbal nr. 1 se afișează Fiscal –
i Levițchi” Părinților 2017 Chișinău, termen din regulat, Declarația cu
Elevilor de Mun. înregistrat de 3 ani 15.12.2016 părinții sunt privire la
la LT ” Chișinău, str. la informați impozitul pe
I.S.Neciui- Paris 41 a 23.02.2017, venit o dată în
Levițchi” nr. 145-d an, pe suport
Registrul de de hârtie
Stat
nr.05.6/16 Biroul
din Național de
27.02.2017 Statistică -
Ministerul Raport Statistic
Justiției al trimestrial nr.
RM, 5-CON, pe
nr.05/2048 suport de
din hârtie
03.03.2017
Darea de
seamă la
Inspectoratul
Fiscal, o dată
pe an, pe
suport de
hârtie.

52 LT „Cu PRO Visus Aprobat la de 16 Proces-verbal Panoul Statistică –


profil Proces- Adunarea de Ministerul decembri nr. 1 din informativ ,, Formularul 5
tehnologic verbal nr. 1 constituire a Justiţiei al e 2017 16.05.2017 AO ,,PRO CON-
pentru din AO,,PRO RM nr.8077 până 21 Visus” trimestrial şi
copii cu 16.05.2017 Visus” în baza din 19 iunie decembri Bilanţul anual.
23
vederea Procesului- 2017 e 2021
slabă” verbal nr.1 din
16.05.2017

53 LT Asociația Statutul AO, AO Nr. - Transparent Nu.


“Mircea Obștească a aprobat la înregistrată 01/12 din Începând cu
cel Părinților Adunarea prin 17 01.01.2019,
Bătrân” Elevilor Generală Dispoziția octombri momentul în
Liceului Proces - Primăriei e 2012 care a fost
Teoretic Verbal Nr. 7 Mun. eliberată din
“Mircea cel din 17.10.2012 Chișinău funcție
Bătrân” Nr. 1309-d contabila
din asociației
12.12.2012 Ordin nr. 09/18
din 28
decembrie
2018
54 LT ”Ion AO Liceul, Statutul Ministerul Acord de PV nr.1 din Informația Statistică -
Creangă” PV nr.1 din aprobat in Justiției al colaborar 30.10.2018 afișată pe Situații
30.10.2018 redacție nouă RM e din panoul financiare,
la Adunarea 06.03.20 informativ. Inspectoratul
Generală din 12 Fiscal - IPC,
24 septembrie TL, ONG,
2009. IALS, etc.
Adresa Prezentare
juridică: mun. electronica
Chișinău, str.
Studenților,
10/3

55 LT Asociația Proces I.P. Agenția Acord de Consiliul de Informația Dările de


24
,,Mihail Obștească Verbal nr.3 Servicii parteneri administrare: afișată pe seamă se fac
Sadoveanu a Părinților din publice at 1)Bîtcă panoul electronic pe
” Elevilor 26.09.2019; din Natalia informativ. servicii
Liceului Str. A. Doga, 09.01.20 2)Munteanu fisc.md,
Teoretic nr.32/2, ap.98 20 Lucia electronic.
,,Mihail Durată 3)Strătilă RSF2 (Situația
Sadoveanu” nelimitat Victor. financiară ale
ă Comisia de organizațiilor
cenzor: necomerciale)
Ciumac Zoia VEN12
Proces verbal (Declarația cu
nr.3 din privire la
26.09.2019 impozitul pe
venit)
56 LT „Pro „ Pro Număr de Ministerul 01.09.20 Proces verbal Se afișează Biroul
Succes” Integritate” Inregistrare- Justiției al 18 pentru nr. 14 din pe panoul Național de
6095 in 30 RM 5 ani 24.08.2018 informativ Statistică
aprilie 2013 prezentăm
anual pe suport
de hârtie RSF2
Situațiile
financiare ale
organizației
necomerciale
Inspectoratul
Fiscal (Direcția
Administrare
Fiscala
Botanica)
prezentăm
anual suport de
hârtie ONG17
25
Declarația cu
privire la
impozitul pe
venit pentru
organizațiile
necomerciale
57 IPLT „M. Fundația Statutul Ministerul Acord de Consiliul de Transparenț IPC 18, VEN
Eliade” „Mircea Fundației, Justiției al colaborar administrare a activității 12, IALS-18
Eliade” conform RM e și Comisia de este Inspectoratul
Extrasului din încheiat cenzori, amplasată Fiscal centru,
02.01.2013 nr. la data Procesul – pe panoul pe suport de
de înregistrare de verbal din informativ hârtie. CON-5,
6362 mun. 22.08.20 27.10.2019 și pagina RSF-2 pe
Chișinău str. 16. Se web: suport de
M.G. înnoiește www.fme.m hârtie
Bănulescu o data la d
Bodoni , 33 doi ani.
58 Liceul ART Decizia nr. 106 Ministerul Acord de Constituirea Transparenț Suport
Academic „Liceum” din Justiției al colaborar Consiliului a activității electronic
de Arte AO 14.03.2020, RM e de este
Plastice Proces – verbal încheiat Administrare amplasată
„Igor nr. 1 din la data Procesul – pe panoul
Vieru” 23.01.2018 de verbal nr. 1 informativ
06.03.20 din
18 pe un 23.01.2018
termen
de 5 ani

59 IPLT A.O. Statutul A.O. I.P. I.P.L.T Constituirea Informația Darea de


”Mihail Asociația aprobat în ”Agenția ”Mihail consiliului de necesară seama se
Kogălnice părinților cadrul ședinței Servicii Kogălnic administrare este afișată prezintă la
anu” elevilor de Adunării Publice” eanu” și a pe panoul Inspectoratul
26
la Liceul generale a A. (încheiat consiliului de informativ fiscal prin
”Mihail O. Asociația la data cenzori hârtie Forma
Kogălnicea părinților de conform IPC 18
nu”; elevilor de la 18.11.20 Procesului- Raport statistic
Liceul ”Mihail 19, pe verbal nr.1, al trimestrial
Kogălniceanu termen ședinței Nr.5-CON
din de 12 Adunării
22.09.2020, luni) generale a
Proces-verbal AO Asociația
nr.1, din părinților
22.09.2020; elevilor de la
Adresa Liceul
juridică: mun. ”Mihail
Chișinău, str. Kogălniceanu
Miron Costin din
nr.3 22.09.2020

Șef adjunct Andrei Pavaloi

Ex: C. Frunza (022) 23-52-07


V. Crușinschi (022) 23-52-07

27

S-ar putea să vă placă și