Sunteți pe pagina 1din 5

Capitolul 6.

Conjunctura pieţei

6.1. Conţinutul conjuncturii pieţei


6.2. Factorii care determină conjunctura pieţei
6.3. Indicatorii utilizaţi în analiza conjuncturii pieţei

 Mediul economico – social al întreprinderii, abordat într-o viziune statică, se


prezintă într-o anumită stare de echilibru.
 Evoluţia mediului se realizează prin trecerea de la o stare de echilibru la alta.
 Surprinderea modificărilor mediului şi a modului în care influenţează activitatea
de piaţă a întreprinderii se realizează prin evaluarea conjuncturii pieţei.

6.1. Conţinutul conjuncturii pieţei


a. Factori
de durată expresia diferitelor forme pe care le ia
Conjunctura reprez int ă piaţa în evoluţia sa, sub acţiunea diferitelor
   
pieţei componente ale mediului

 Conjunctura pieţei exprimă şi un anumit raport dintre parteneri în cadrul pieţei

 Conjunctura poate fi: - favorabilă în funcţie de poziţia deţinută


- nefavorabilă de întreprindere (vânzător-
cumpărător) în cadrul pieţei
 Acţiunea şi intensitatea factorilor poate fi:
- izolată efect ce exprimă starea de
- conjugată (cel mai frecvent) ansamblu a economiei unei
ţări, zone etc. la un
moment dat
 Conjunctura economică = starea economiei într-
o anumită perioadă, privită în ansamblu, ca efect
b. Factori al interacţiunii dintre elementele constitutive.
cu acţiune
 Conjunctura se poate caracteriza prin:
ciclică
- creşterea
activităţii
- acţionează pe termen lung- şi redresarea
foarte lung; economice
- determină evoluţia de ansamblu,- stagnarea
tendinţa pieţei;
- se mai numesc factori de -tendinţă;
reducerea
6.2. Factorii care determină conjunctura
- au o acţiune pieţei
permanentă;
- în anumite perioade se conjugă cu factorii ciclici,
În funcţie de intensitateaşi acţiunea lor în timp:
sezonieri;
- contribuie la modificările previzibile ale pieţei;
- neglijarea lor conduc la mărirea continuă a
c. Factori decalajelor întreprindere – mediu;
sezonieri - factori - de maximă generalitate: -progresul tehnic
-resursele naturale
- măsuri de politică economică pe termen 1
lung – programele adoptate de guverne
- apar la intervale neregulate de timp;
- sunt consecinţa modului de evoluţie a economiei,
alternarea fazelor ciclului economic:
-înviorare
-avânt
-depresiune
-criză

- consecinţe deosebite prezintă crizele economice


care produc dereglări în evoluţia activităţii de
producţie, repartiţie, schimb şi consum – evaluarea
conjuncturii pieţei urmăreşte stabilirea concretă a
perioadelor din ciclul în care se află economia
analizată;
- în prezent, se impune necesitatea cunoaşterii şi
evaluării legăturilor de interdependenţă a
- economiilor
determină diferitelor
oscilaţii periodice,
ţări. de regulă anuale,
ale cererii şi ofertei;
- se manifestă cu intensităţi diferite de la o
perioadă la alta a fiecărui sezon;
- perioada de conjunctură apare în perioada de
trecere de la o stare la alta

- determină abaterea temporală a pieţei de la


tendinţa generală;
- apar imprevizibil şi modifică starea
d. Factori conjuncturii;
întâmplători - cuprind: - conflictele dintre state
(accidentali) - seceta;
- inundaţiile
- grevele
- unele măsuri ale statelor
- fructificarea acţiunii acestor factori depinde de
gradul de adaptabilitate al întreprinderii la mediu.

2
6.3. Indicatori utilizaţi în analiza conjuncturii pieţei

Alegerea celor mai


potriviţi indicatori - domeniul supus analizei;
depinde de: - obiectivele studiului de conjunctură;
- sursele de informaţii utilizate;
- modele de studiere utilizate etc.
Principalii indicatori utilizaţi în analiza conjuncturii pieţei sunt:
a. Indicatorii conjuncturii economiei mondiale, pe zone şi ţări;
b. Indicatorii conjuncturii principalelor pieţe de mărfuri;
c. Indicatorii conjuncturii pieţei monetar – financiare;
d. Indicatorii conjuncturii pieţei transporturilor maritime.

- exprimă: - ansamblul fenomenelor ce au loc în


economie la un moment dat;
- interdependenţele dintre aceste
a. Indicatorii fenomene;
conjuncturii - modul în care se reflectă acţiunea
economiei acestora asupra pieţei.
mondiale, pe
zone şi ţări: - evidenţiază tendinţa de ansamblu a
- produsul
- producţia conjuncturii;
naţional
industrială - reprezintă o sinteză a acţiunii tuturor
brut - explică evoluţia
factorilor produsului
cu influenţă naţional brut;
economică.
- este analizată în corelaţie cu:
- productivitatea muncii
- indicele producţiei
- evidenţiază procesele:
- înviorare
- stagnare
- încetinire
- permite evaluarea ofertei
- trebuie analizată în corelaţie cu nivelul şi
- surprinde
structura stocurilor fazele din cadrul
- gradul de ciclului economic;
utilizare a - rata somajului – în condiţiile
capacităţii scăderii – redresarea economică;
de producţie - oferă o imagine privind oferta
potenţială.
- indică tendinţele structurale ale
- investiţiile economiei;
fixe de capital - determină mutaţiile profunde în
volumul şi structura ofertei;
- efecte directe asupra satisfacerii
cererii.

3
- consumul
- productiv
- neproductiv

- veniturile şi rata inflaţiei


- volumul vânzărilor şi stocurilor
- fluxurile economice externe
- analiza importurilor;
- analiza exporturilor;
- soldul balanţei comerciale;
- preţurile practicate pe pieţele externe.
- indicatorii activităţii monetar – financiare:
- nivelul dobânzilor;
- taxa scontului;
- situaţia rezervelor valutare;
- cursul
- reflectă de schimb;
consecinţele conjuncturii economice asupra
- sunt indicatori de consecinţă.
pieţei;
- obiective :
- evaluarea raportului cerere – ofertă;
- nivelul preţurilor rezultate din acest raport;
- producţia şi oferta: - volum;
- structură;
- principalii furnizori;
b. Indicatorii - poziţionarea geografică;
conjuncturii - stocuri;
principalelor - importuri.
pieţe de mărfuri - consumul şi cererea: - volum;
- structură;
- localizare;
- mod de manifestare.
- importul şi exportul: - se urmăreşte în corelaţie
cu producţia şi consumul;
- structura;
- orientarea geografică;
- raportul de schimb;
- balanţa comercială şi
de plăţi.
- preţurile - exprimă esenţa stării conjuncturii unei
- exprimă – cererea şi oferta
anumite pieţe;de capital (credite)
- reflectă raportul cerere – ofertă.
- cuprind: - nivelul dobânzilor;
c. Indicatorii - volumul datoriilor externe şi situaţia
conjuncturii achitării acestora;
pieţei monetar-
- situaţia balanţei de plăţi;
- deficitul bugetelor naţionale;
- evoluţia cursului de schimb; 4
- puterea monedei naţionale;
- tendinţele de economisire etc.
-financiare

d. Indicatorii
conjuncturii pieţei - în corelaţie cu conjunctura pieţei mărfurilor
transporturilor
maritime

 Gruparea indicatorilor în funcţie de plasarea în timp a evoluţiei proceselor şi


fenomenelor, în raport cu evoluţia de ansamblu a economiei:

a. indicatori
avansaţi - caracterizează evoluţia mai rapidă a unor sectoare
de economie comparativ cu dinamica de ansamblu
a economiei:
- ritmul construcţiilor;
- ritmul angajării în industria prelucrătoare;
- comenzile şi contractele pentru obiective
ce necesită investiţii fixe de capital.

b. indicatori
- exprimă evoluţia unor sectoare care se desfăşoară
concomitenţi
în acelaşi timp şi ritm cu dinamica de ansamblu
a economiei:
- produsul naţional brut;
- indicele producţiei industriale;
- volumul vânzărilor;
- gradul de utilizare a capacităţilor de producţie;
- rata şomajului.

c. indicatori
- caracterizează fenomenele ce sunt precedate de
întârziaţi
anumite manifestări din cadrul economiei:
- nivelul dobânzilor;
- rata inflaţiei;
- cursul de schimb etc.

S-ar putea să vă placă și