Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 20.IV.2010
INSTITUTOR: Alexe Luminiţa Erna
CLASA: a III-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Predicatul.
TIPUL LECŢIEI: Comunicare-însuşire de noi cunoştinţe
OBIECTIVE CADRU/REFERINŢĂ:2.1;2.3;3.4;3.6;4.1.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
cognitive:
 să recunoască verbele dintre alte părţi de vorbire sau din enunţuri;
 să identifice în propoziţii predicatul verbal;
 să definească predicatul verbal ca fiind o parte de propoziţie exprimată prin verb, care răspunde la
întrebarea ,,ce face?”;
 să construiască propoziţii, pornind de la verb şi utilizând corect întrebarea.

1
afective
 să completeze fişele de verificare în timp dat;
 să stabilească relaţii de colaborare în timpul lucrului în echipă.
psiho-motorii:
 să lucreze ordonat cu materialul didactic pus la dispoziţie.

METODE ŞI PROCEDEE:conversaţia euristică,observaţia, explicaţia, problematizarea, munca independentă, munca


pe echipe, rebus, ciorchinele,copacul ideilor,metoda cadranelor
MATERIAL DIDACTIC: manual, fişe cu rebus, fişe de evaluare
FORME DE ORGANIZARE:frontală, individuală, pe echipe

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR


1.Moment  Pregătesc materialelor necesare lecţiei. Se pregătesc pentru lecţie.
organizatoric
2.Verificarea şi  Verificarea cantitativă a temei acasă şi munca
reactualizarea independentă pe caiete:
cunoştinţelor Scrieţi S deasupra subiectelor , iar dedesubt
partea de vorbire :

S Rezolvă individual exerciţiul.


Păsările călătoare au sosit în ţară .
subst. adj. verb. subst..

S
În crâng , păsărelele susţin concerte minunate.
subst. subst. verb. subst adj.

 Verificarea cunoştinţele despre părţile de


vorbire învăţate folosind tehnica ,,ciorchinelui”
(anexa 1)

-Ce sunt cuvintele? Răspund la întrebări.


-Ce părţi de vorbire am învăţat?
-Ce este substantivul? De câte feluri este
substantivul?Daţi exemple.
-Ce este adjectivul? Dar pronumele?De câte feluri
este pronumele?Daţi exemple !
-Ce este numeralul? Daţi exemple!
-Dar verbul? Ce exprimă verbul? Daţi exemple!
3
-Ce devin părţile de vorbire când intră în alcătuirea
propoziţiilor?
-Ce este subiectul?Care sunt întrebările
subiectului?Prin ce parte de vorbire poate fi exprimat?

3.Captarea atenţiei  Completând în perechi rebusul (Anexa 2), veţi Elevii completează rebusul
obţine pe verticală (A-B) denumirea unei părţi descoperind pe verticală
de propoziţie pe care o vom învăţa astăzi. cuvântul ,,predicat”.
4.Anunţarea  Vom învăţa despre o parte de propoziţie
subiectului şi a numită predicat. La sfârşitul orei, dacă veţi fi
obiectivelor atenţi, veţi şti să recunoaşteţi predicatul, să
operaţionale alcătuiţi propoziţii pornind de la predicat, să
observaţi locul predicatului în propoziţie.
5.Dirijarea învăţării  Notez titlul pe tablă. Elevii notează titlul în caiete.

Pe tablă este scris următorul text: Copiază textul în caiete.

1. Subliniaţi verbele:

Primăvara a sosit. Prin fereastră se văd pomii


înfloriţi din livadă. Florile lor roz se scutură. Cad
printre crengi petalele gingaşe. Soarele înveseleşte
întreaga natură. Elevii solicitaţi subliniază
verbele din text.
 Cer elevilor să iasă pe rând la tablă, să citească Subliniază predicatele din
câte o propoziţie şi să identifice verbele. propoziţii.

 Le voi explica elevilor că, în propoziţie,


verbele devin părţi de propoziţie numite predicate.
 La ce întrebare răspunde predicatul?
 Voi cere elevilor să încerce să formuleze ...ce face?
4
definiţia predicatului. Elevii concluzionează că
 Notez definiţia pe tablă. predicatul este o parte de
,,Partea de propozitie exprimata prin verb , care propoziţie, exprimată prin verb,
raspunde la intrebarea ce face? se numeste predicat care răspunde la întrebarea ,,ce
“ face?”.
 Descoperim locul predicatului în propoziţie. Notează definiţia în caiete.
 Câte predicate are fiecare propoziţie? ...la început, la sfârşit de
propoztiţie şi între celelalte părţi
de propoziţie.
...un predicat.
Se analizează în scris primele două predicate. Analizează în scris predicatele.

Rezolvă individual exerciţiul.


Fişa individuală (cadrane)-Anexa 3

Precizaţi subiectele şi predicatele din următoarele


exemple.Notaţi părţile de vorbire prin care sunt .
exprimate.(ex.2 ,pag.91,din manual)

6.Obţinerea
performanţei Fişă pe echipe (Anexa 4) Completează fişa folosind
metoda copacul ideilor.
7.Asigurarea retenţiei
şi a transferului Pentru fixarea cunoştinţelor teoretice despre predicat, Răspund la întrebări.
solicit elevilor să răspundă la următoarele întrebări:

 Ce este predicatul?
 La ce întrebări răspunde?
 Ce loc poate ocupa în propoziţie?
5
 Prin ce părţi de vorbire poate fi exprimat?

Fiecare elev va primi o fişă de verificare (Anexa 5 ). Rezolvă individual fişa.


Explic sarcinile fişei.

8.Activităţi de Fac aprecieri asupra modului de desfăşurare a lecţiei


încheiere şi le dau elevilor tema pentru acasă.

6
ANEXA 1

mas
ă
comun

merge Alin
verb
a
substantiv propriu

părţi de
vorbire adjectiv
numeral
harnic
doi
pronume

personal de
politeţe

noi
dumneat
a

7
1. Iarna te-ncălzeşte,
Vara te hrăneşte
Dacă veţi completa corect careul, pe coloana
1. Iarna te-ncălzeşte,
Ba, teVara
şi umbreşte.
te hrăneşte
Dacăgalbenă veţicorect
veţi completa obţine denumirea
careul, lecţiei
pe coloana
Ba, te şi
2. Am cămăşi umbreşte.
nenumărate galbenă veţi obţine denumirea lecţiei
Le port toate îmbrăcate.
2. Am cămăşi nenumărate
3. Le port
Cureluşă toate îmbrăcate.
verde 1.
Prin
3. iarbă se pierde.
Cureluşă verde
4. Prin
Iarna-n iarbă
frig, se pierde.
vara la soare,
2. 1.
Neschimbat e la culoare.
4. Iarna-n frig, vara la soare, 3. 2.
5. Neschimbat
Tărtăcuţă neagră e la culoare. 3. 4.
Peste câmp aleargă.
5. Tărtăcuţă neagră 4. 5.
6. Eu amPeste câmp
patru aleargă.
fraţi
Într-un cojoc băgaţi. 5.
6.
6. Eu am patru fraţi
7. Într-unapă
Ce cade-n cojoc băgaţi. 7. 6.
Şi nu face stropi?
7. Ce cade-n apă 7. 8.
Şi nupe
8. Cine bate face
lastropi?
poartă
Şi câinii
8.
9.
8. Cine bate pe latră?
la el nu la poartă
9. Şarpe Şi câiniide
mare la el nu latră?
oţel 9. 10
Fuge iute prin
9. Şarpe maretunel.
de oţel 10
Fuge mititel
10. Moşneag iute prin tunel. ( Frunza, pomul, acul, vântul, nuca, trenul, bradul, cioara, şarpele, varza )

Îngrădeşte
10. Moşneagfrumuşel.
mititel
( Frunza, pomul, acul, vântul, nuca, trenul, bradul, cioara, şarpele, varza )

Îngrădeşte frumuşel.

ANEXA 2

8
FIŞĂ INDIVIDUALĂ

1.Dezvoltaţi propoziţii pornind de la predicatele : 2.Comunicaţi ceva despre : ,,soare”,“elev “,”pisică”


,primăvară”.
Subliniaţi predicatele.
,,aştept”…………………………………………
,,pregătim”……………………………………..
,,mergem”………………………………………
,,voi împodobi”……………………………….
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................... ...................................................................................
........................................................................... ..................................................................................
........................................................................... ...................................................................................
........................................................................... ....................................................................................
...........................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
..............................................................................

3.Alcătuiţi propoziţii în care verbul zboară să fie 4.Completaţi propoziţiile date cu predicate potrivite:
predicat şi să ocupe locuri diferite în propoziţii.
Buturuga mică.......................carul mare.
Ziua bună.................................de dimineaţă.
Lăcomia ...................omenia
............................................................................
............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

ANEXA 3

9
ANEXA 4

exprimat
prin
definiţie
întrebări

P
R
E
D
I
C
A
T
U
L

10
Numele...........................

Data.........................

Fişă de evaluare

1. Completează spaţiile libere cu predicatele potrivite din paranteză :

Pe apa întinsă ca o oglindă a lacului , __________________ luna . Măciuliile


firave ale trestiilor ______________________ încet . Copacii înmuguriţi
_____________________ malurile . O barcă rătăcită ________________ încet .
Peste tot _____________________ liniştea .

( domneşte ; străluceşte ; pluteşte ; străjuiesc ; se mişcă )

2.. Subliniază verbele care au rol de predicat ,

Sinan privea chinurile armatei sale.Turcii vărsau o ploaie de gloanţe asupra


românilor.Dar aceştia atacară.Mihai îi îmbărbăta pe ai săi.El rupse podul în două.

ANEXA 5

11