Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț


Data: 07.11.2019- 14.11.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială Obârșenii- Lingurari, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: Om şi Societate
Unitatea de învăţare: „Credinţa creştină”
Titlul lecţiei: „Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - conștientizarea faptului că oamenii trebuie să mulțumească pentru darurile pe care Dumnezeu le-a dăruit.
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să cunoască exemple de bunătate și ajutor;
C2 – să știe care sunt modurile prin care ne putem oferi ajutorul față de ceilalți;
C3 – ajutorul oferit fără obligație.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a II-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a II-a;
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a II-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 1

1
- durata: 45’
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

2
Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea 10’  Profesorul solicită elevii să  Elevii răspund la
cunoştinţelor răspundă la următoarele întrebări: întrebări:
însuşite -Ce sunt darurile? - Darurile pe care le oferim Conversaţia Activitate Aprecieri
sau le primim sunt semne frontală verbale
ale iubirii, ale prieteniei
sau ale mulţumirii pe care
vrem să ni le arătăm unii
altora. Ele sunt făcute
pentru a-i bucura pe cei
care le primesc.
-Care sunt darurile lui Dumnezeu
pentru oameni? - Din iubire, Dumnezeu ne
oferă cele mai valoroase
daruri: viaţa, sănătatea,
talentele, puterea de a
învăţa, iertarea greşelilor. Conversaţia
-Cum Îi mulțumim lui Dumnezeu
pentru darurile oferite? - Noi, creştinii, Îi
mulţumim pentru toate
acestea prin rugăciuni, dar Aprecieri
şi prin ofrande aduse la Activitate verbale
Sfântul Altar: prescuri şi frontală
vin, lumânări, tămâie
pentru cădelniţă sau ulei
pentru candelele din
Biserică.
3. Pregătirea 5’ Ora trecută am vorbit despre  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor darurile și ofrandele aduse de noi explicaţiile profesorului.
3
pentru lui Dumnezeu, ora aceasta vorbim Explicaţia Activitate
receptarea despre ajutorul oferit, fără frontală
noilor obligație, semenilor noștri.
cunoştinţe
4. Anunţarea 3’  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Ajutorul oferit celorlalți, semn al explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei iubirii față de Dumnezeu”. frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
5. Comunicare C1 30’ Sfinţii sunt pentru noi exemple de Elevii ascultă cu atenție și
a / însuşirea bunătate. Ei au urmat modelul de notează în caiete ceea ce le
noilor blândeţe al Domnului nostru Iisus cere profesorul. Biblia
cunoştinţe Hristos şi i-au ajutat cu tot ce au Activitate Aprecieri
putut pe cei necăjiţi: le-au dăruit frontală verbale
lucruri necesare vieţii, au avut
grijă de bolnavi, au dat sfaturi
folositoare, s-au rugat pentru Lectura
oamenii din jurul lor. expresivă

C2 Oricine are nevoie de ajutor


uneori. O încurajare, un gest
prietenesc, un dar sau o rugăciune
alină suferinţele celor de lângă noi.  Elevii răspund la
Astfel de fapte bune pot fi făcute solicitările profesorului şi
ori de câte ori observăm că este ascultă explicaţiile date. Aprecieri
nevoie. Manual Activitate verbale
Explicaţia frontală
C3 Când ajutăm pe cineva din suflet,
fără să fim obligaţi, împlinim voia
lui Dumnezeu şi arătăm că Îl
iubim.

6. Fixarea şi 10’  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării


sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a -Ce modele de ajutor și bunătate - Sfinţii sunt pentru noi Activitate Aprecieri
cunoştinţelor avem și ce au făcut ele? exemple de bunătate. Ei au Conversaţia frontală verbale

4
Ora a 2- a urmat modelul de blândeţe
al Domnului nostru Iisus
Hristos şi i-au ajutat cu tot
ce au putut pe cei necăjiţi:
le-au dăruit lucruri
necesare vieţii, au avut
grijă de bolnavi, au dat
sfaturi folositoare, s-au
rugat pentru oamenii din
jurul lor.

-Cine are nevoie de ajutor? -Oricine are nevoie de


ajutor uneori. O încurajare, Conversaţia Activitate Aprecieri
un gest prietenesc, un dar frontală verbale
sau o rugăciune alină
suferinţele celor de lângă
noi.

-Cum trebuie oferit ajutorul? -Ajutorul oferit celorlalţi


este dovada iubirii noastre
faţă de Dumnezeu, numai
dacă este dat din inimă, şi
nu din obligaţie sau pentru
a fi lăudaţi de oameni.

7. Asocierea, 13’ Pentru a înțelege mai bine lecția, Elevii încep rezolvarea
generalizare profesorul împreună cu elevii vor acesteia. Lectura
a, aplicarea rezolva exercițiul 3 de la pagina Manual
29:
- Ce urmări crezi că ar putea Activitate Aprecieri
avea faptele bune de mai frontală verbale
jos? Conversaţia
a. Avem o colegă nou-venită - O face să prindă
în clasă. Eu o prezint curaj și încredere în
prietenelor mele. ea.
b. Fratele meu are emoţii - Îi dă încredere în el
înainte de a recita poezia. în a citi poezia. Îi
Colegul lui de bancă îl este alături.
5
încurajează.
c. Prietena mea plânge pentru - Ea observă că
că i s-a rupt ghiozdanul. colegii ei îi sunt
Colegii ei de clasă îi alături în
dăruiesc unul nou de ziua momentele grele,
ei. fapt ce o va face ca
și ea să fie la rândul Activitate
ei alături de fiecare frontală
din ei în momentele Conversaţia Aprecieri
grele. Manual verbale

d. Doamna învăţătoare este la - Din nou elevii sunt


spital. Copiii merg la alături de doamna
biserică să se roage pentru învățătoare în
sănătatea ei. momentele grele,
fapt ce o va face pe
dânsa mai
puternică.
8. Aprecierea 2’  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea 3’  Se anunţă şi se explică tema  Elevii notează tema în
şi explicarea pentru acasă: elevii au de rezolvat caiete şi ascultă explicaţiile
temei exercițiile 1 și 4 de la pagina 29. profesorului. Explicaţia Activitate
pentru frontală
acasă
10 Încheierea 2’  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și