Sunteți pe pagina 1din 19

Proiect de lecţie

I. Date de identificare:
Instituţie: Colegiul Național Emil Racoviță- Iași
Nr. de ore: 2 ore pe săptămână
Data: 18.04.2020
Disciplina: Biologie
Clasa: a XI- a A
Titlul lecţiei: Sistemul osos
Tipul de lecţie: Lecție mixtă
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Student: Andrei Adelina

II. Compentenţe specifice:


1.1 Extragerea informațiilor din text, filme, tablete, desene, scheme, ca surse
pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene.
2.1.Organizarea informațiilor științifice după un plan dat.
3.I.dentificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor.

III. Obiective operaţionale


La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
O1. Să definească noțiunea de artropod.
O2. Să identifice mediul de viată al artropodelor.
O3. Să clasifice artropodele în funcție de alcătuirea corpului.
O4. Să recunoască tipurile de animale care fac parte din clasa artropodelor.
O5. Să enumere caracterele generale ale artropodelor.

IV. Resurse educaţionale:

1. Forme de organizare: individuală, frontală, pe grupe.

2. Strategia: euristică – învațarea prin descoperire.

3. Metode şi procedee:.
Metode de comunicare : - Descrierea
– Explicația
- Conversația euristică

Metode de explorare: – Demonstrația


– Problematizarea
– Comparatia
– Invățarea prin descoperire
- Expunerea

1
4. Materiale:
 tablă;
 marker;
 video proiector;
 prezentare în power point ;
 fisă de lucru;
 fișă de evaluare;
 manual;

V. Bibliografie:
 Programa scolară.
 Rozalia Nicoleta-Stănescu, Viorica Broască,-Biologie, manual pentru clasa a V-a,
Editura Intuitext, 2017.
 Costică Naela,- Metodica predării biologiei, Editura Grapys, Iași, 2008.
 Liliana Andrici, Alina Elena Butnariu,-Strategii didactice în lecția de biologie-Editura
Studis,Iași 2017.

2
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Evenimentele O. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Forme de Timp Evaluare
Ct instruirii o. didactice organizar
r. e
1 Moment Se creaza climatul favorabil începerii orei Elevii își pregătesc cărțile și caietele. 1min.
organizatoric de biologie. Profesorul face prezenţa şi
notează absenţii ( în cazul în care există).
Organizează materialele.
2. Reeactualizare Se face o verificare orală a notiunilor Elevii sunt atenți și răspund la intrebări: Conversația frontală 5min Verificare
a cunoștințelor asimilate în lecțiile anterioare: -Sunt animale care nu prezintă coloană orală
anterioare -Ce sunt animalele nevertebrate ? vertebrală.
-Principalele grupe de animale
-Care sunt principalele grupe de animale nevertebrate sunt: spongieri, celenterate,
nevertebrate ? viermi, moluște, artropode.
-Bureți de apă dulce și bureți marini.
-Hidra, coralii, meduzele.
Ce tipuri de spongieri ați studiat ? -Mediul acvatic.
Ce tipuri de celenterate ați studiat ?
Care este mediul de viată al spongierilor și -Exmple de viermi: tenia, râma, viermele
celenteratelor ? de gălbează, lipitoarea etc.
Ce tipuri de viermi cunoasteți?

Unde sunt răspandiți viermii? -Viermii se pot gasi în sol, apă dar pot
trăi si în organismul altor viețuitoare,
numiți si viermi paraziți.

3
Ce sunt moluștele și ce tipuri de moluște -Moluștele sunt animale acvatice sau
cunoașteți ? terestre care au corpul moale. Exemple de
moluște: melcul de livadă, scoica de lac
și caracatița.
3. Captarea O2 Profesorul va derula un filmuleț cu diferite Copii sunt atenți la materialul pregătit. Expunerea frontală 4min.
atenției tipuri de artropode, care ulterior vor fi La finalul filmulețului copii răspund la
studiate. Copii au ca sarcină de lucru să sarcinile de lucru prezentate de profesor Observația
recunoască organismele prezentate anterior.
respectiv mediul în care își desfășoară Conversația
acestea activitatea.
4. Enunţarea Prin intermediul fimulețului derulat Elevii sunt atenți și notează titlul lectiei. Explicația frontală 1min
titlului lecţiei şi anterior, profesorul dezvăluie titlul
a obiectivelor lectiei”Nevertebratele- Artropodele”, și
le prezintă obiectivele lecției. Se notează
titlul lecției pe tablă.
5. Comunicarea şi O1 Profesorul le comunică elevilor ce sunt Copii sunt atenți și îsi notează noile Descrierera frontală 3min
însuşirea noilor artropodele, readuce aminte mediul lor de informații în caiet.
cunoştinţe O3 viată și prezintă clasificarea acestora. Explicația
Artropodele (”artron”-articulație, ”podos”-
O2 picior) sunt animale cu picioare articulate.
După alcătuirea corpului artropodele se
clasifică astfel:
1. Arahnide
2. Insecte
3. Crustacee
4. Miriapode

O4 Cu ajutorul unei prezentări în power point, Elevii vor fi atenți, vor răspune la frontală 5min
se vor expune imagini sugestive cu întrebările adresate de profesor. Pe baza Expunerea
O5 reprezentanții clasei Arahnide. imaginilor aceștia au sarcina de a
Se vor expune imagini cu: paianjeni, recunoaste animalele, să le studieze
scorpioni și căpușe. forma corpul și mediul de viață. Demonstrația

4
Împreună cu elevii se vor identifica La finalul analizei pe baza imaginilor, vor
principalele caracteristici de specie ale nota caracterele generale ale arahnidelor. Învățarea prin
acestei clase. descoperire
Arahnidele (păianjen, căpușe, scorpion) se
caracterizează prin: Descrierea
 corp: cefalotorace și abdomen;
 4 perechi de picioare; Conversația
 nu au antene; euristică
 nu au aripi;
 gură: 2 fălci si 2 chelicere;
 respiră prin plămâni și trahee;
 înmulțire: ouă, exceptie scorpionul care
dă nastere.

O4 Pentru clasa insectelor, se expun imagini Elevii sunt atenți la imaginile prezentate, Expunere 6min
cu diferite insecte cum ar fi: furnicile, recunosc insectele și răspund la
O5 albinele, cărăbușii etc. întrebările adresate de profesor. Demonstrația
Cu ajutorul elevilor se studiază alcătuirea După identificarea principalelor caractere Învățarea prin
corpului (în special la albină), clasificarea de specie la clasa insectelor, elevii descoperire
insectelor în fuctie de structura aripilor și notează în caiete.
identificarea principalelor caracteristici de Descrierea
specie la clasa insectelor.
Conversația
Insectele (albine, furnici, fluturi se euristică
caracterizează prin:
 corp: cap, torace și abdomen;
 3 perechi de picioare;
 2 antene;
 două perechi de aripi: chitinoase,
membranoase sau solzoase;
 gură: adaptat în funcție de modul de

5
hrănire;
 înmulțire:ouă;
 respirație: prin trahee.

Pentru clasa crustaceelor, se vor proiecta Elevii sunt atenți, receptează intrebarile Expunere frontală 5min
O4 imagini cu următoarele tipuri de profesorului și răspund. După analiza
nevertebrate: racul, homarul, crabul. Cu imaginilor, notează în caiete principalele Demonstația
O5 ajutorul elevilor se va analiza alcătuirea caractere de specie peentru clasa
corpului in imaginile prezentate și crustaceelor. Învățarea prin
identificarea caracterelor de specie pentru descoperire
clasa crustaceelor.
Crustaceele (rac, crab, homar, langustă, Descrierea
dafnia):
 corp:cefalotorace și abdomen; Conversația
 5 perechi de picioare; euristică
 2 perechi de antene;
 gură: fălci tăioase;
 inmulțire:ouă;
 respirație brahială.

O4 Pentru clasa miriapodelor se vor expune Elevii sunt atenți, analizează imaginile si Expunere frontală 5min
imagini cu următoarele tipuri de răspund la intrebări. In urma analizei, vor
O5 nevertebrate: urechelnița și miriapodul nota pe caiete principalele caractere de Demonstația
african gigant. Pe baza imaginilor, specie la clasa miriapodelor.
împreună cu elevii se vor analiza Învățarea prin
principalele caractere de specie pentru descoperire
clasa miriapodelor.
Descrierea
Miriapodele (scolopendra ) se
caracterizează prin: Conversația

6
euristică
 corp: mai multe segmente ;
 5 perechi de picioare;
 2 perechi de antene;
 gură: mai multe piese bucale;
 respirație: prin trahee:
 înmulțire: ouă.

6. Evaluarea O1 Profesorul împarte elevii în mai multe Elevii sunt atenți, rezolvă sarcina de lucru Problematiza Pe grupe 8min Evaluare
performanței O2 grupe, având ca sarcină de lucru rezolvarea și prezintă rezultatele. rea scrisă și
elevilor O3 unei fișe de lucru pe baza unor imagini cu Conversația orală
O4 diferite tipuri de artropode. euristică
O5
Profesorul împarte cate o fisă de evaluare Elevii sunt atenți, rezolvă exercițiile Problematiza Individual 6min Evaluare
indivială. Se vor rezolva primele exerciții. propuse de profesor și prezintă rea scrisă și
rezultatele. Conversația orală
euristică
7. Temă. Profesorul îi solicită pe elevi să învete Elevii își notează în caiet tema. Conversația Frontal 1min
Indicaţii pentru lecția nou studiată și rezolvarea exercițiilor
învăţare. din fișa de lucru.
Aprecierea
lecţiei

7
8
Schița lecției
ARTROPODELE

Artropodele (”artron”-articulație, ”podos”-picior) sunt animale cu picioare articulate.Acestea


au corpul protejat de un schelet extern format din chitină sau crustă.
După alcătuirea corpului artropodele se clasifică astfel:
1. Arahnide
2. Crustacee
3. Insecte
4.Miriapode

1. Arahnidele (păianjen, căpușe, scorpion) se caracterizează prin :


 alcătuirea corpului: cefalotorace și abdomen;
 4 perechi de picioare;
 nu au antene;
 nu au aripi;
 gură: 2 fălci si 2 chelicele;
 respiră prin plămâni și trahee;
 înmulțire: ouă, exceptie scorpionul care dă nastere.

2. Crustaceele (rac, crab, homar, langustă) se caracterizează prin:


 alcătuirea corpului: cefalotorace și abdomen;
 5 perechi de picioare;
 2 perechi de antene;
 gură: fălci tăioase;
 inmulțire:ouă;
 respirație brahială.

3. Insectele (albine, furnici, termite)se caracterizează prin:


 alcătuirea corpului: cap, torace și abdomen;
 3 perechi de picioare;
 2 antene;
 două perechi de aripi: chitinoase, membranoase sau solzoase;
 gură: adaptat în funcție de modul de hrănire;
 înmulțire:ouă;
 respirație: prin trahee.

4. Miriapodele (scolopendra,) se caracterizează prin:


 alcătuirea corpului: mai multe segmente ;
 5 perechi de picioare;
 2 perechi de antene;
 gură: mai multe piese bucale;
 respirație: prin trahee;

9
 înmulțire: ouă.

FIȘĂ DE LUCRU

Denumirea nevertebratului:
Mediul de viață :
Alcătuirea corpului:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
Modul de deplasare:
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
Clasa de artropode din care face parte:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
.........................................................................................................

Alte
informații : .................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

10
....................................................................................................
....................................................................................................
.................

11
Grupa nr. 1

Observați imaginea și complețați fișa de lucru!

12
Grupa nr. 2

Observați imaginea și complețați fișa de lucru!

13
Grupa nr. 3

Observați imaginea și complețați fișa de lucru!

14
Grupa nr. 4

Observați imaginea și complețați fișa de lucru!

15
16
Grupa nr. 5

Observați imaginea și complețați fișa de lucru!

17
Grupa nr. 6

Observați imaginea și complețați fișa de lucru!

18
FISĂ DE EVALUARE

1. Subliniază cu o linie artropodele cu chelicere iar cu două linii artropodele cu


antene:

SCORPION PĂIANJEN CĂRĂBUȘUL DE MAI HOMARUL

CRAB FURNICA CĂPUȘA RAC

FLUTURELE HOMARUL SCOLOPENDRA

2. Notați afirmațiile de mai jos cu adevarat (A) sau fals (F):


a. Artropodele au corpul protejat de un schelet extern format din chitină.
b. Miriapodele dețin numeroase antene.
c. Fluturele și păduchii sunt insecte chitinoase cu aripi tari.
d. Corpul insectelor este format din cefalotorace si abdomen.
e. Se înmulțesc prin ouă următoarele artropode: homarul, albinele și furnicile.

3. Notează trei asemănări și o deosebire între scorpion și căpușă.


............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
....................................................................................................................
4. Intr-o familie de albine trăiesc 322 de albine lucrătoare, o matcă și 7 trântori.
Calculează numărul total de ace și de antene.

19

S-ar putea să vă placă și