Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

DATA:17.04.2018
DISCIPLINA: Biologie
ARIA CURRICULARĂ: ȘTIINȚE
CLASA: a X-a
PROF: DRĂCEA LAVINIA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SISTEMUL LOCOMOTOR
TEMA: SISTEMUL OSOS
TIPUL LECŢIEI:transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe
SCOPUL LECŢIEI: cunoaşterea alcătuirii sistemului osos ca parte componentă a sistemului
locomotor ce contribuie alături de sistemele nervos şi endocrin la realizarea funcţiei de relaţie
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale
corpului uman.
2.1 Utilizarea mijloacelor şi metodelor adecvate studierii organismului uman.
3.1Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
4.1Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:
Să compare scheletul unui mamifer cu scheletul uman pentru a identifica câte 2 asemănări şi
deosebiri;
Să evidenţieze cele 3 părţi ale scheletului şi să enumere oasele ce le compun;
Să identifice oasele pe propriul corp;
STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Resurse procedurale:
mozaicul,observaţia, explicaţia, conversatia, descoperirea,demonstratia.
b) Resurse materiale:
manual, atlas ,planşe,fişe de expert
c) Forma de activitate:
frontalã , individuală, pe grupe
Evaluare:formativă, prin chestionare orală şi scrisa
Bibliografie
 Stelică Ene și colaboratorii , Biologie,Manual pentru clasa a X-a, Editura Gimnasium .
 Lazăr Viorel, Nicolae Mariana, Lecţia - forma de bază a organizării procesului de predare-
învăţare-evaluare la disciplina Biologie, Ed. Arves,2007

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA


LECŢIEI PROFESORULUI ELEVILOR

-verifică dacă sunt condiţii optime pentru


Organizarea desfăşurarea orei; -îşi pregătesc caietul, manualul,
clasei -notează elevii absenţi creioanele colorate
- solicită elevilor să-şi pregătească cele
necesare desfăşurării lecţiei

Prin chestionare orală: Se gândesc şi răspund la


Verificarea întrebări
cunoştinţelor  Care sunt funcţiile de bază ale -de nutriţie,de relaţie,de
organismului ? reproducere

 Cu ajutorul cui se realizează funcţia de -cu ajutorul sensibilităţii şi


relaţie? mişcării

 Ce sisteme din organismul uman -sistemele osos şi muscular


realizează mişcarea?

Captarea -utilizând demonstraţia şi comparaţia solicită -elevii emit ipoteze cu privire la


atenţiei şi elevilor să identifice deosebiri şi asemănări diferenţele dintre mărimea
reactualizarea între scheletul de iepure şi cel de om. oaselor feţei comparativ cu
cunoştinţelor craniul iepurelui şi mărirea
bazinului la om ca urmare a
poziţiei bipede.

Anunţarea -anunţă, scrie pe tablă tema lecţiei: -notează în caiet titlul lecţiei şi
temei şi Sistemul osos şi urmăresc obiectivele
obiectivelor prezintă obiectivele acesteia

-reaminteşte etapele de învăţare prin


Dirijarea metoda ,,mozaicului”
Învăţării I.-împarte tema –scheletul uman- în 3
subteme:
1.scheletul capului
2.scheletul trunchiului
3.scheletul membrelor

II.-realizează fişe de expert în care trece cele


3 subteme,fiecare cu sarcini concrete de
învăţare şi cu elementele principale pe care
trebuie să pună accent elevul prin oferirea
schemei lecţiei, schemă pe care elevii o vor -se grupează după indicaţiile
completa pe măsură ce studiază subtemele profesorului şi încep să studieze
oferite. individual subtema dată

III. împarte elevii în grupe/echipe de câte -după faza de lucru


3sau 4 independent,experţii cu acelaşi
număr se reunesc,constituind
grupe de experţi şi dezbat
împreună problema studiată
IV.fiecare elev din echipă primeşte un număr
de la 1 la 3 şi are ca sarcină să studieze -elevii transmit la rândul lor
subtema corespunzătoare numărului său cunoştinţele asimilate şi îi
învaţă pe colegi ,deci îşi
transmit reciproc cunoştinţele
V. după dezbaterea problemei în grup fiecare însuşite prin echipa de experţi
expert se va întoarce la echipa iniţială utilizând planşe,manualul.

VI.în faza demonstraţiei fiecare grupă de


elevi prezintă rezultatele în faţa întregii clase. -notează schema de pe tablă

-indică localizarea oaselor pe


propriul corp
-după fiecare secvenţă realizează schema pe
tablă şi face fixarea parţială a cunoştinţelor

-face exerciţii de identificare a oaselor pe


propriul organism .

-insistă asupra însuşirii corecte a


terminologiei ştiinţifice prin repetarea
termenilor cu grad mai mare de dificultate

Obţinerea -inventariază principalele informaţii şi -răspund la întrebări utilizând


performanţei observaţii cerând elevilor să dea răspunsuri toate materialele puse la
elevilor clare şi concise dispoziţie

Evaluarea -prin chestionare orală şi prin rezolvarea fişei -răspund la întrebări şi rezolvă
performanţei de activitate fişa.
SCHEMA

Sistemul osos

Sistemul osos e format dintr-un ansamblu de oase care sunt asamblate între ele prin articulaţii, formând
scheletul uman.
Scheletul uman e alcătuit din 3 părţi:
1.Scheletul capului
2.Scheletul trunchiului
3.Scheletul membrelor
1.Scheletul capului este format din 22 de oase si este împartit în:
-neurocraniu (cutia craniana) -frontal, parietale, temporale, occipital
-viscerocraniu (oasele fetei) - mandibula maxilarul
2.Scheletul trunchiului:
-coloana vertebrala-este formata din 33-34 vertebre intre care sunt discurile intervertebrale;
-o vertebra este alcătuita din corpul vertebrei si arcul vertebral
- e formată din 5 regiuni: regiunea cervicală - 7 vertebre , regiunea toricală – 12 vertebre,
regiunea lombară - 5 vertebre , regiunea sacrală - 5 vertebre ,regiunea coccigiană- 4-5
vertebre
-coastele;
-sternul;
3.Scheletul membrelor:
Membrele se prind de trunchi cu ajutorul centurilor:
-centura superioară(centura scapulara) formata din claviculă şi omoplat;
-centura inferioară(centura pelviana) formată din oasele coxale;
Membrul superior-cuprinde 3 segmente: scheletul braţului(humerus), scheletul antebraţului
(radius şi cubitus), scheletul mâinii;

Membrul inferior este format din: scheletul coapsei(femur), scheletul gambei(tibie,peroneu),


scheletul piciorului;
FIŞĂ DE ACTIVITATE

Identificaţi pe următoarea imagine oasele componente ale scheletului uman.


Fișă individulă de lucru

a. Din ce este format scheletul capului?

b. Ce oase compun cutia craniană?

c. Care sunt principalele oase ale feţei?


d. Din ce părţi este format scheletul trunchiului?

e. Cum se numesc regiunile formate de coloana vertebrală?

f. Câte perechi de coaste există?

g. Ce oase formează centura scapulară?

h. Din ce oase este format scheletul membrului superior propriu-zis?

i. Ce oase formează centura pelviană?

j. Din ce oase este format scheletul membrului inferior propriu-zis?


ANEXE

S-ar putea să vă placă și