Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETARII


ŞCOALA GIMNAZIALĂVOINEASA
COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

201Avizat,
Director Director,
Prof. Beu Marinela

PORTOFOLIUL DIRIGINTELUI

Portofoliul dirigintelui clasei____________


Recomandăm ca portofoliul dirigintelui să includă:
 Caietul dirigintelui,
 Planificarea calendaristică; proiectarea unităţilor didactice; planificare semestrială şi anuală;
 Copii de pe certificatele de naștere ale copiilor și de pe C.I. ale părinților,
 Adresele de domiciliu ale elevilor și numere de telefon ale părinților/tutorilor,
 Testele aplicate cu stilurile de învățare și centralizarea pe clasă,
 Comitetul de părinți al clasei, responsabilitățile fiecăruia,
 Comitetul de elevi al clasei cu responsabilități,
 Orarul clasei incluzând ora de consiliere pentru părinți,
 Tematica ședințelor cu părinții,
 Regulamentul de ordine interioară,
 Procesele verbale de la ședințele cu părinții (semnate de elevi și de părinți),
 Execuția bugetară,
 Documente curriculare (programe şcolare în vigoare, metodologii, regulamente, ghiduri metodologice de
aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii) – în format
electronic;
 Dovezi ale activităților extrașcolare, parteneriate şi proiecte judeţene, interjudeţene, naţionale şi
internaţionale (membru/coordonator),
 Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare (avizate de ISJ),

S-ar putea să vă placă și