Sunteți pe pagina 1din 4

Nume ……………....……………… Data ……………........……..

EVALUARE INIŢIALĂ
MEM cl. a II-a
1) Scrie toate:
a) numerele pare cuprinse între 32 şi 48 .....................................................................................................

b) numerele impare mai mici decât 71, dar mai mari decât 57 ....................................................................

2) Compară următoarele perechi de numere  :

55 ____51 71____17 62____82 26____ 62 19 _____ 19

3) Calculează:
4+6= 6 + 24 = 30 – 7 =
10 – 8 = 53 + 37 = 65 – 6 =
13 – 6 = 45 + 9 = 72 – 44 =
5+ 9= 28 + 57 = 56 – 48 =
4) Află:
a) numărul mai mic cu 7 decât 29: ..........................................................................
b) suma dintre 40 și predecesorul lui: .....................................................................
5) Află numărul necunoscut:
5 + a = 63 84 – m = 38 n – 7 = 19
a= m= n=

6) Numără figurile și completează tabelul:

7) Rezolvă problema:
Pe rafturile unei farmacii se află 91 de cutii cu ceai de plante. Dintre acestea, 37 de cutii sunt de
gălbenele, 39 de mușețel, iar restul de tei. Câte cutii cu ceai de tei sunt pe raftul farmaciei?
.......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................
8) Realizează corespondența:

Pompează sângele în Plămâni


organism.

Are rol în respirație. Creier

Coordonează activitățile
corpului. Inimă

9) Scrie numele fiecărui anotimp, apoi numerotează în ordinea timpului:

..............................................................................

1 ............................................................................

...........................................................................

.........................................................................
Matematică și explorarea mediului
Test de evaluare initială la clasa a II a

1. Competente specifice

1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100;


1.3. Ordonarea și compararea numerelor în concentrul 0-100, folosind poziţionarea pe axa numerelor;
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând la numărare
şi/sau grupare ori de câte ori este necesar;
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest,
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme ;
2.2. Evidenţierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane şi corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte;
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple;
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100,
cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice;

2. Descriptori de performantă

Com Calificativul
-pe-
Itemul
tent Foarte bine Bine Suficient
a
Scrie numerele Scrie corect între 11 și Scrie corect între 7 - Scrie corect doar 5-6
1.1 naturale într-un 13 numere. 10 numere. numere.
interval dat.
Compară perechi de Scrie corect 5 situații. Scrie corect 3-4 Scrie corect doar 1-2
1.3 numere. situații. situații.
Efectuează adunările Efectuează 10-12 Efectuează corect 6-9 Efectuează corect doar
1.3 și scăderile date. exerciții. exerciții. 3-4 exerciții.
Rezolvă cerințele Rezolvă corect toate Rezolvă corect doar o Rezolvă corect doar o
1.4 tinând cont de cerințele. cerință. cerință cu unele greșeli
terminologia dată. de calcul.
Află termenul Rezolvă corect cele 3 Rezolvă corect doar 2 Rezolvă corect doar o
1.6
necunoscut. situații. situații. situație.
Numără figurile și Rezolvă corect 3-4 Rezolvă corect 2 Rezolvă corect o
5.2 completează tabelul. situații. situații. situație.
Rezolvă problema Rezolvă problema prin Rezolvă doar o Rezolvă doar o
2.2 cele două operații. operație a problemei. operație, dar cu greșeli
de calcul.
Identifică organele Rezolvă corect cele 3 Rezolvă corect 2 Rezolvă corect o
6.2 interne și rolul lor. situații. situații. situație.
Identifică Scrie corect toate Scrie corect toate Scrie corect doar două
anotimpurile. anotimpurile și anotimpurile, dar nu anotimpuri,
4.2
numerotează corect. numerotează corect. numerotează doar
două.
3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 8 – 9 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 6 – 7 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 3 – 4 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

4. MATRICEA DE SPECIFICAŢII:

Conţinuturi / Obiective Cunoaş Înţelege Aplica Analiză Sinteză Evalu


tere re re -are
ITEM Numere natural 0-100-scriere, x x x
1,2 ordonare, comparare
ITEM 3, Să rezolve operaţii de adunare şi x x x
4, 5 scădere în concentrul 0-100
ITEM 5 Să transforme terminologia x x x
matematică în operaţii
ITEM 6 Să recunoască și să numere figurile x x
geometrice
ITEM 7 Să rezolve probleme care se rezolvă x x x x sax
prin două operaţii
ITEM 8 Să realizeze corespondenţa între x x x
imagine şi organele interne ale
corpului omenesc şi rolul lor
ITEM 9 Să recunoască anotimpurile și x x x x
succesiunea lor.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi I7 I8 I9
I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I
Observatii:
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și