Sunteți pe pagina 1din 1

sâmbata, 19 aprilie 2008

CERERE RECONVENTIONALA
DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul ........................, domiciliat in ................, str. .....
......., nr. ..., parat in dosarul nr. ..... aflat pe rolul acestei instante, in
calitate de reclamant fiind numitul ......................, formulez cerere rec
onventionala impotriva reclamantului pentru ca prin hotararea pe care o veti da
sa fie obligat sa .................... si sa-mi plateasca cheltuielile de judeca
ta pe care le voi face cu acest proces.
Motivele actiunii:
In fapt, am fost chemat in judecata de catre reclamant pentru ..................
...
La randul meu, solicit ca reclamantul sa fie obligat sa-mi .....................
...(se indica obiectul prezentei actiuni si valoarea acestuia).
In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 119 - art. 120 C. proc. civ
.
Dovada actiunii inteleg sa o fac cu acte, interogatoriul reclamantului, expertiz
a si urmatorii martorii:
1. ......................, domiciliat in ..........., jud. .........., str. ....
........, bl. ..., et. ..., ap. ...;
2. ......................, domiciliat in ..........., jud. .........., str. ....
........, bl. ..., et. ..., ap. ....
Depun actiunea in dublu exemplar: unul pentru instanta, iar celalalt pentru a i
se comunica reclamantului.
Anexez la prezenta chitanta nr. ...... din ........... in valoare de ...........
. lei, reprezentand taxa de timbru si timbrul judiciar in valoare de ...........
.. lei.
Data ..............
Semnatura,
...................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ......................