Sunteți pe pagina 1din 3

coMrsrA ExTRAoRDTNAnA un sANArarn punr_lcA

A MUNrcrpruLUr cnrgrNAu

HoTAnAnn
Nr.27 din 20.11.2020

In temeiul art. 58 din Legea nr. 1012009 privind supravegherea de stat a sdnbtdlii
publice (Monitorul Oficial, 2009,nr.67, art. 183), cu modificdrile ulterioare, a
Hotdrdrii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009,,Privind Comisia extraordinard de
sbndtate publicS" gi a prevederilor Dispoziliei Primarului General a municipiului
Chiqindu cu ff. 2I5-d din 15.05.2020 ,,Cu privire Ia aprobarea Comisiei
extraordinare de sdndtate publicd a municipiului Chigindu qi a Regulamentului
acesteia", urrnare a analizei situa{iei epidemiologice actuale, in contextul evoluliei
procesului epidemic in Republica Moldova, inclusiv in mun. Chigindu, Comisia
extraordinard de sdnitate publicd (CESP) a municipiului Chiqindu,

HOTARASTE:

1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sinbtate Publicd Chiqindu referitor


la situalia epidemiologicd privind SARS-CoV-2, cu atenlionarea asupra
contextului nefavorabil Ei a cregterii, in continuare, a numirului de cazuri de
infectare cu COVID-19 in mun. Chisinau.

2. Se menline in mun. Chiqindu gradul de aIertd,,Cod Roqu", inbaza indicatorilor


nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoY-2, prezenta{i de Centrul de
Sindtate Publicd Chisindu.
)

3. Se reitereazd mdsurile de prevenire gi control a infecliei COVID-19, obligatorii


pe intreg teritoriul mun. Chiqiniu, valabile pe perioada stdrii de urgenfd in
sdndtate public6, conform prevederilor HotdrArii nr. 13 din 25.07.2020 a CESP
mun. Chiqindu, cu modificdrile ulterioare.

4. Purtarea mdqtilor de proteclie devine o mdsurd esenliald, obligatorie qi


indispensabild in perioada pandemica COVID-19, un element de
responsabilitate si solidaritate comu nitard.
5. Se dispune purtarea obligatorie a miqtilor de proteclie (de toate tipurile) in
toate spaliile publice deschise, pe intreg teritoriul mun. Chigindu. Totodatd, este
obligatorie gi purtarea mdqtilor de proteclie in spaliile inchise, inclusiv in
transportul public. Masca trebuie sd acopere afffi gura, c6t qi nasul.

6. Se recomandd instituliilor publice municipale qi celor de drept privat, de pe


teritoriul mun. Chiqindu, sd implementeze un orar gradual de muncd pentru
angajati, cu inceperea programului de la 7:00,7:30,8:00, 8:30 qi 9:00.

7. Comisiile intersectoriale din cadrul preturilor mun. Chiqiniu, in comun cu


Direclia de polilie a mun. Chiqinau gi Centrul de Sdndtate Publicd Chiqindu, vor
efectua, cu titlu imediat, verifrcdri qi controale inopinate in piefe, magazine,
centre comerciale, restaurante, sdli de sport gi alli agenli economici in scopul
documentdrii mdsurilor de sdndtate publicd aplicate (termometria corectd a
vizitatorrlor, purtarea mdqtilor, pdstrarea distanlei ftzice, disponibilitatea
dezinfectanlilor etc.).

8. Pentru aprobarea qi aplicarea altor acliuni qi mdsuri de control a infecliei cu


noul coronavirus pe teritoriul mun. Chigindu, timp de o siptdmdnd, vor demara
consultdri cu agenfii economici qi experlii in sdn[tatea publicd referitor la
implementarea restric{iilor impuse pentru limitarea rdspdndirii infecliei
pandemice.

9. TotodatS, vor demara consultdri cu reprezentanlii HORECA qi ai unitdlilor de


comer! qi alimentalie publicS, amplasate in mun. Chigindu, in scopul aprobdrii
deciziilor rajionale in contextul situaliei pandemice alarmante, cu pericol major
de sdndtate public6.

10.Autoritdtrile administraJiei publice locale din mun. Chiqindu, toate persoanele


juridice de drept public qi de drept privat, care activeazd, in teritoriul
administrat, locuitorii municipiului, inclusiv ai localitdlilor din suburbii, alte
persoane ftzice, aflate pe teritoriul municipiului ChiEindu, se vor conforma
respectdrii stricte a misurilor de sdndtate publicd pentru combaterea infecliei
COVID-19.

I 1. HotdrArile CESP Chigindu sunt executorii pentru toate autoritdlile


administraliei publice locale din mun. Chiqindu, pentru persoanele fizice qi
juridice din municipiu, indiferent de forma juridici de organizare gi domeniul
de activitate.

12. Nerespectarea mdsurilor de sdndtate publici constituie pericol pentru sdn[tatea


publicd gi va servi drept temei pentru tragere la rispundere contravenlionald
qi/sau penald a persoanelor vinovate.

13. Direclia relalii cu publicul a Primdriei municipiului Chiqiniu va asigura


desfbgurarea unei strategii de comunicare proactive, in parteneriat cu toate
instituliile media, prin utilizarea eficientd a platformelor de comunicare cu
informarea populaliei in municipiu asupra prevederilor prezentei Hotirdri,
precum qi obligativitatea respectdrii mdsurilor de prevenire gi control a infecliei
cu SARS CoY-2.

I4.Prezenta Hotdrdre intrd in vigoare din momentul emiterii gi se publicd pe


pagina web oficiald, a Primdriei mun. Chiqiniu.

Preqedinte al Comisiei,
Primar General Ion CEBAN

Vicepreqedinte al Comisiei,
Viceprimar Angela Cutasevici

Secretar-interimar al Comisiei, Boris Gilca


qef adjunct Direcfia generali
asisten{I sociali pi sinitate