Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


„NICOLAE IORGA” AL JUDEŢULUI BOTOŞANI

PREVENIREA INCENDIILOR LA UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Denumirea temei : Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ, acte de autoritate


emise de conducătorul instituţiei.

Scop : 1. Însuşirea măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor


pentru unităţile de învăţământ.
2. Cunoaşterea organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor
în unităţile de învăţământ în conformitate cu prevederile legale în
domeniu.

Locul : Liceul A.T. Laurian Botoşani.

Participanţi : Conducătorii unităţilor de învăţământ din judeţ.

Timp : 50 minute.

Bibliografie : - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;


- O.M.A.I.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor ;
- Normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu
profil de învăţământ şi educaţie - Redactarea a 2 a, martie 2000 ;
-Normative de proiectare, executare şi exploatare a instalaţiilor
utilitare.

Conduce : Şef Serviciu de prevenire a incendiilor.

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI
DISPOZIŢII GENERALE

Normele de apărare împotriva incendiilor sunt obligatorii la organizarea şi


desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în construcţiile şi instalaţiile
existente în unităţile din sistemul Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovaţiei şi cuprind:
- obligaţii şi răspunderi;
- reguli si măsuri organizatorice şi tehnice;
- criterii de dotare cu mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor.
Prevederile normelor de apărare împotriva incendiilor trebuie aplicate şi respectate
în scopul:
- preîntâmpinării izbucnirii, propagării si dezvoltării incendiilor;
- reducerii efectelor negative şi asigurării protecţiei utilizatorilor şi a forţelor care
intervin în caz de nevoie;
- stingerea incendiilor în condiţii corespunzătoare de operativitate si eficienţă.
Normele sunt obligatorii, indiferent de titularul dreptului de proprietate.

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de


apărare împotriva incendiilor

Organizarea apărării împotriva incendiilor în unităţile de învăţământ se realizează


printr-un ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice, constând în principal din:
a) desemnarea cadrelor tehnice/persoanelor cu atribuţii de coordonare, control şi
constatare a încălcării legii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi stabilirea
sarcinilor concrete ce le revin astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile prevăzute de lege
pentru organele de conducere, privind organizarea, dotarea, încadrarea şi instruirea
specifică;
b) instruirea periodică a salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea
instrucţiunilor de lucru, a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor
specifice activităţilor curente, precum şi a celor care trebuie respectate pe timpul
executării lucrărilor periculoase;
c) organizarea echipelor de intervenţie în caz de incendiu, pe toată durata
desfăşurării activităţilor didactice, cu precizarea nominală a sarcinilor ce revin
membrilor acestora în legătură cu:
 alarmarea şi anunţarea incendiilor;
 alertarea forţelor de intervenţie proprii;
 alertarea forţelor cu care cooperează;
 alertarea pompierilor militari;
 efectuarea operaţiilor şi manevrelor de acţionare a funcţionării sau întreruperii,
după caz, a alimentării cu electricitate, gaze sau energie termică aferente şi de punere în
funcţiune a instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 evacuarea şi salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
d) dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de prevenire şi
stingere a incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare la parametrii
proiectaţi;
e) asigurarea mijloacelor financiare necesare desfăşurării activităţii.
Activităţile desfăşurate pentru punerea în aplicare a prevederilor normelor de
prevenire şi stingere a incendiilor constituie sarcini de serviciu, care se înscriu ca
atribuţiuni în fişele posturilor.
Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii privind apărarea împotriva
incendiilor conducătorul unităţii este obligat :
 să întocmească instrucţiuni de apărare impotriva incendiilor şi atribuţii ale
salariaţilor la locurile de muncă;
 să reglementeze prin dispoziţii scrise lucrul cu foc deschis şi fumatul;
 să stabilească prin dispoziţie scrisă organizarea instruirii personalului;
 să stabilească reguli şi măsuri de apărare impotriva incendiilor la utilizarea,
manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
 în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor
imobile/antrepriza să prevadă în convenţii/contracte răspunderile ce revin părţilor pe linia
apărării impotriva ;
 să emită dispoziţie de numire a cadrului tehnic/persoanei cu atribuţii în
domeniul apărării impotriva incendiilor, conform legii;
 să stabilească măsuri speciale de apărare impotriva incendiilor pentru
perioadele caniculare sau secetoase.
 să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare
pentru apărarea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar
modificări şi sa le aducă la cunostinta salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane
interesate;
 să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi sa
asigure corelarea măsurilor de apărare impotriva incendiilor cu natura şi nivelul
riscurilor;
 să solicite şi sa obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu,
prevăzute de lege, şi sa asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării
acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, sa dispună imediat sistarea
lucrărilor de construcţii sau oprirea functionarii ori utilizării construcţiilor sau
amenajărilor respective;
 să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspectiilor de
prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi sa nu
ingreuneze sau sa obstructioneze în niciun fel efectuarea acestora;
 să permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenţie în situaţii de
urgenta;
 să întocmească, sa actualizeze permanent şi sa transmită inspectoratului lista
cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice
forma, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile
pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate,
metodele de intervenţie şi prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau
decontaminare;
 să verifice dacă salariaţii cunosc şi respecta instrucţiunile necesare privind
măsurile de apărare impotriva incendiilor şi sa verifice respectarea acestor măsuri
semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior
care au acces în unitatea sa;
 să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile
pentru aplicarea acestora în orice moment;
 să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop
de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi sa participe la exerciţiile şi aplicatiile
tactice de intervenţie organizate de acesta;
 să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de
apărare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de
proiectant;
 să asigure şi sa pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor
mijloacele tehnice pentru apărare impotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie
specifice riscurilor care decurg din existenta şi funcţionarea unităţii sale, precum şi
antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
 să stabilească şi sa transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii
produselor sale regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor, specifice acestora,
corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor
respective;
 să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi
stingerea cu forte şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare
sa completeze şi sa trimită acestuia raportul de intervenţie;
 să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare impotriva
incendiilor, certificate conform legii;
 să justifice autorităţilor abilitate, că măsurile de apărare împotriva
incendiilor asigurate sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor de incendiu, potrivit
normelor şi reglementărilor tehnice ;
 să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea
impotriva incendiilor.
Cadrele tehnice/persoanele cu atribuţiuni de prevenire şi stingere a
incendiilor şi persoanele desemnate pentru punerea în aplicare, controlul şi
supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinesc următoarele
sarcini principale:
 îndrumă şi controlează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de
prevenire şi stingere a incendiilor;
 verifică documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie pentru lucrările de
investiţii noi, reparaţii capitale, modernizări, extinderi ori schimbări de destinaţie ale
construcţiilor şi instalaţiilor existente şi propune, după caz, completarea acestora cu
măsuri şi sisteme de protecţie la foc necesare conform prevederilor reglementărilor
tehnice în vigoare şi a scenariilor de siguranţă la foc elaborate potrivit prevederilor
legale;
 coordonează efectuarea studiilor privind identificarea, evaluarea şi controlul
riscului de incendiu, precum şi de determinare a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor la obiectivele aflate în exploatare şi propune conducerii respective măsurile de
creştere a nivelului de protecţie împotriva incendiilor;
 urmăresc permanent modul şi stadiul de realizare a măsurilor de apărare
împotriva incendiilor cuprinse în documentaţiile tehnice de execuţie sau stabilite de
autorităţile abilitate potrivit legii;
 propun conducerilor respective să convoace specialiştii din cadru
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, în cadrul comisiilor de recepţie a lucrărilor de
investiţii, în condiţiile legii;
 întocmesc şi reactualizează permanent listele cu substanţele periculoase
utilizate, stabilesc măsurile de identificare a pericolului de prevenire, stingere a
incendiilor şi de protecţie a personalului, corelate cu natura şi riscurile prezentate şi le
supun aprobării conducerii;
 coordonează întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi după
caz, întreprind demersurile de avizare a acestora de către pompierii militari;
 evaluează şi supun conducerii spre aprobare sumele necesare pentru
achiziţionarea, repararea, întreţinerea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de prevenire şi
stingere a incendiilor, precum şi pentru efectuarea celorlalte activităţi specifice de apărare
împotriva incendiilor;
 întocmesc şi reactualizează permanent evidenţa cantitativă şi calitativă a
mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor din dotare şi acţionează pentru
completarea acestora conform prevederilor normei;
 participă la cercetarea incendiilor produse, ţin evidenţa acestora şi propun
măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare;
 întocmesc materialele şi sintezele pe baza cărora se desfăşoară analizele
semestriale de apărare împotriva incendiilor.
Elevii, studenţii şi cadrele didactice sunt obligaţi să cunoască şi să respecte
regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor din unitatea respectivă (de
învăţământ şi după caz, cămin).
În cazul în care iau cunoştiinţă de nereguli privind apărarea împotriva
incendiilor în unitate, vor anunţa imediat conducerea.
Să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine în
caz de incendiu sau calamităţi naturale.

MĂSURI COMUNE
DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

- În incinta unităţilor de învăţămînt şi în interiorul construcţiilor se organizează şi


asigură controlul şi supravegherea măsurilor comune şi specifice de prevenire şi stingere
a incendiilor;
- Este interzisă depăşirea nivelului riscului de incendiu şi al densităţii sarcinii
termice stabilite prin documentaţiile tehnice de realizare a construcţiilor şi / sau
scenariile de siguranţă la foc;
- Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor ( electrice, gaze, încălzire, ventilare,
condiţionare, de apă, canalizare, paratrăznet, curenţi slabi, etc.) se exploatează potrivit
reglementărilor tehnice şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;
- Executarea lucrărilor de ignifugare sau tratare cu substanţe termospumante se
realizează numai de către persoane corespunzător instruite şi atestate ;
- Este obligatorie menţinerea în bună stare de funcţionare a sistemelor şi
instalaţiilor de captare şi scurgere la pământ a curenţilor de descărcare atmosferică
(paratrăznet);
- În sălile aglomerate, în amfiteatre, săli de clasă, biblioteci, săli de festivităţi şi
în general, în incintele amenajate pentru activităţi cu public, se interzic:
 accesul cu produse şi/sau substanţe inflamabile ori cu alte mijloace care pot
produce incendii sau explozii;
 accesul persoanelor în număr mai mare decât capacitatea maximă simultană
stabilită şi declarată.

Reguli privind fumatul


- Reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărei unităţi şi se realizează
prin dispoziţia scrisă a persoanei fizice cu atribuţii de conducere.
În dispoziţie se menţionează:
 locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau explozie în care este interzis
fumatul sau, după caz, accesul cu ţigări, chibrituri sau brichete;
 locurile amenajate pentru fumat;
 persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării
reglementării pe locuri şi sectoare de activitate;
 alte date şi informaţii necesare a fi precizate pentru a diminua pericolul de
incendiu.
Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin indicatoare -
FUMATUL INTERZIS - realizate conform prevederilor standardelor în vigoare.

Lucrări cu foc deschis


Persoana fizică cu atribuţii de conducere a unităţii va reglementa prin document
scris (decizie, dispoziţie etc.) modul de executare a lucrărilor cu foc deschis, activitate
care presupune:
 stabilirea, dacă este cazul, a locurilor unde, periodic sau permanent, se
pot efectua lucrări cu foc deschis (topire bitum, ardere reziduuri combustibile, curăţiri
prin ardere etc.) şi a persoanelor care le supraveghează;
 stabilirea locurilor (zonelor) cu pericol de incendiu în care este interzisă
utilizarea focului deschis;
 nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu
foc;
 descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi
păstrare a permisului de lucru cu foc;
 întocmirea unei instrucţiuni specifice de prevenire şi stingere a
incendiilor pentru astfel de lucrări.

Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de munca

Organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor la locul de munca cuprinde:


a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a
personalului de la locul de munca;
b) stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagarii şi de
stingere a incendiilor, a stingatoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de
salvare şi de protecţie a personalului;
c) stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea şi evacuarea
persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afara programului;
d) organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa
utilizeze sau sa pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a
propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi,
după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice.
Datele privind organizarea activităţii de stingere a incendiilor la locul de munca
se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regula carton, şi se
afişează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puţin afectat în caz de incendiu.
Intervenţia la locul de munca presupune:
a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin
mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie,;
b) salvarea rapida şi în siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;
c) întreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze şi fluide combustibile a
consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către
persoanele anume desemnate;
d) actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare
impotriva incendiilor din dotare;
e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot
fi deteriorate în timpul intervenţiei;
f) protecţia personalului de intervenţie impotriva efectelor negative ale
incendiului : temperatura, fum, gaze toxice;
g) verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot
aparea focare noi, actionandu-se pentru stingerea acestora.

Căi de evacuare

- căile de evacuare a utilizatorilor şi de acces a forţelor de intervenţie vor fi


menţinute libere şi întreţinute corespunzător;
- traseele căilor de evacuare vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât
să asigure atât posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior,
cât si circulaţia lesnicioasă, atât ziua cât şi noaptea;
- în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se
admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare etc. care ar putea împiedica
evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie.
Pentru asigurarea evacuării rapide şi sigure a persoanelor şi a bunurilor din
clădire se întocmesc planuri de evacuare în caz de incendiu. Acestea se întocmesc :
a) pe nivel, dacă se afla simultan mai mult de 30 de persoane;
b) pe încăperi, dacă în ele se afla cel puţin 50 de persoane;
c) pentru încăperile destinate cazarii, indiferent de numărul de locuri.
Planurile de evacuare se afişează pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile
vizibile, astfel încât sa poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe
partea interioară a uşilor.

Instalaţii electrice

Pentru a nu constitui cauze de incendiu, instalaţiile electrice vor fi întreţinute,


verificate şi utilizate în condiţiile prevăzute în reglementarile tehnice de specialitate
şi documentaţiile producătorilor de echipamente.
Se interzice, în principal;
 înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întreruptoarelor
automate cu altele necalibrate;
 racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a
circuitelor;
 încărcarea instalaţiei electrice ( conductoare, cabluri, întreruptoare,
comutatoare, prize, transformatoare etc.) peste sarcina admisă;
 nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistenţă de trecere
comparabilă cu rezistenţa ohmică a conductoarelor legate, sigure în timp şi uşor de
verificat:
 neasigurarea aceluiaşi nivel de izolaţie ca şi al conductoarelor la
legăturile electrice.

Încălzirea locală

Exploatarea mijloacelor de încălzire locală ( sobe de orice tip, cazane de


spălătorie, maşini şi aparate de gătit etc.) se realizează conform prevederilor
reglementărilor tehnice şi a instrucţiunilor de folosire emise de producător.
La exploatarea sobelor, cu sau fără acumulare de căldură şi a maşinilor şi
aparatelor de încălzit şi de gătit se respectă următoarele reguli principale:
 în încăperile în care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea
materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore;
 depozitarea ( amplasarea ) materialelor combustibile se face la o
distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m la
sobele cu acumulare de căldură;
 este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;
 în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se
protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
 înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate
amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;
 nu este admisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare,
defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
 în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie
menţinute închise şi nezăvorâte;
 este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină,
petrol sau alte lichide combustibile;
 se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe
sobe sau în imediata apropiere a lor;
 nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei
sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător ( cocs de
furnal);
 se vor numi persoane care să răspundă de aprinderea şi stingerea
focului în clădirile civile (publice), căminelor, creşelor, grădiniţelor, de învăţământ sau de
producţie;
 cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest
scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar;
 se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite;
Coşurile de fum vor fi curăţate periodic, funcţie de calitatea şi cantitatea
combustibilului folosit, iar uşile pentru curăţare vor fi bine etanşate.
Măsuri pentru sezonul rece

Înainte de sezonul rece se vor controla şi repara defecţiunile constatate,


asigurându-se buna funcţionare a:
 instalaţiilor şi sistemelor de încălzire existente ( surse de căldură,
conducte, corpuri şi elemente de încălzire, sobe, coşuri şi canale de fum etc.);
 instalaţiilor de încălzire din încăperi în care sunt montate instalaţii de
stingere cu apa, precum si cele de depozitare a substantelor chimice de stingere;
 serpentinelor de încălzire a căminelor şi rezervoarelor de apă pentru
incendiu;
 dispozitivelor de încălzire a armăturilor instalaţiilor cu apă;
 conductelor şi furtunurilor instalaţiilor de stingere, precum şi a celor
de producţie şi auxiliare;

Lucrări pe timpul perioadelor caniculare şi secetoase

În perioadele caniculare sau secetoase se va elabora un program de măsuri


speciale care să contracareze efectele negative ale acestora în sfera prevenirii şi
stingerii incendiilor.
Măsurile speciale trebuie să cuprindă:
 identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte
riscul de incendiu în condiţii caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate şi lipsei de
precipitaţii;
 interzicerea focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;
 restricţionarea efectuării, în anumite intervale de timp a unor lucrări
care crează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe
volatile sau supraîncălziri excesive;
 asigurarea protejării recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de
ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune faţă de efectul
direct al razelor solare, prin umbrire (copertine, soproane etc.) sau, după caz, prin racire
cu perdele de apă rece;
 îndepărtarea din locurile unde se află a obiectelor optice (inclusiv
cioburi de sticlă) ce pot acţiona, în anumite condiţii, drept concentratori ai razelor solare;
 asigurarea rezervelor de apă pentru incendii şi verificarea zilnică a
situaţiei existente;
Măsurile speciale stabilite se vor aduce la cunoştinţă salariaţilor şi după caz, a
elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice.

S-ar putea să vă placă și