Sunteți pe pagina 1din 9

Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu” Director,

Hlipiceni Școala Gimnazială „Dan Prof. Roșca Lucian


Profesor: Cherniciuc Ovidiu Ioan Iordăchescu” Hlipiceni
Aria curriculară: Om – Societate Com. Hlipiceni
Disciplina: Educație Socială. Jud. Botoșani
Anul Școlar 2020 – 2021 Tel / Fax: 0231574170 Responsabil Comisie Metodică,
Clasa: a VI-a Email: Prof. Racu Ana - Maria
Nr. de ore / săpt: 1; scoala_hlipiceni@yahoo.com
Săptămâni: 35
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


SEMESTRUL I
Nr. UNITATEA DE COMPETENȚE SPECIFICE NR. SĂPT. Evaluare
Crt. ÎNVĂȚARE ORE
1.1.Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la S1-S9 Obs. curentă
fapte /evenimente/procese din societatea contemporană; Testare scrisă
CARACTERISTICI 1.2.Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme 9
1. ALE SOCIETĂȚII culturale variate;
CONTEMPORANE
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor
comunității și la promovarea dialogului intercultural;
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate interculturală;
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală
în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite;
2. PERSOANA ȘI 1.1.Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte 9 S10-S18 Obs. curentă
SOCIETATEA /evenimente/procese din societatea contemporană;
INTERCULTURALĂ 1.2.Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme
culturale variate;
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății
interculturale;
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor
comunității și la promovarea dialogului intercultural;
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate interculturală;
Vacanța de iarnă 23 XII 2020 – 10 I 2021
Vacanța intersemestrială 30 I – 7 II 2021
SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. UNITATEA DE COMPETENȚE SPECIFICE NR. SĂPT. Evaluare
Crt. ÎNVĂȚARE ORE
PERSOANA ȘI 3.1.Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față S19 Obs. curentă
1. SOCIETATEA de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor ce aparțin unor - Test
INTERCULTURAL culturi diferite; 7 S25
Ă 3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând
empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite;
1.1.Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu S26 Obs. curentă
2. PROIECTUL referire la fapte /evenimente/procese din societatea contemporană; 6 - Test
EDUCAȚIONAL 1.2.Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la S32
INTERCULTURAL sisteme culturale variate;
3. Recapitulare și 2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea S33 Proiect,
evaluare semestrială 3 - eseuri,
unor probleme cu caracter intercultural;
și finală S35 rebus-uri
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea
problemelor comunității și la promovarea dialogului intercultural;
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față
de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor ce aparțin unor
culturi diferite;
4. „ȘCOALA Activități extrașcolare și extracurriculare S27 – la decizia școlii
ALTFEL”
Vacanța de primăvară 2 – 11 IV 2021
Vacanța de Paște 30 IV – 9 V 2021
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social;
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice;
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic activ;

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte /evenimente/procese din societatea
contemporană;
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme culturale variate;
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural;
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului
intercultural;
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală;
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor ce
aparțin unor culturi diferite;
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor comunității, manifestând empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi
diferite;
Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu” Director,
Hlipiceni Școala Gimnazială „Dan Prof. Roșca Lucian
Profesor: Cherniciuc Ovidiu Ioan Iordăchescu” Hlipiceni
Aria curriculară: Om – Societate Com. Hlipiceni
Disciplina: Educație Socială. Educație Jud. Botoșani
interculturală Tel / Fax: 0231574170 Responsabil Comisie Metodică,
Anul Școlar 2020 – 2021 Email: Prof. Racu Ana - Maria
Clasa: a VI-a scoala_hlipiceni@yahoo.com
Nr. de ore / săpt: 1;
Săptămâni: 35

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ

SEMESTRUL I
Unitatea de Competențe Specifice Conținuturi Nr. Săpt. Eva-
învățare Ore luare
1.1.Utilizarea corectă a termenilor specifici Recapitulare 2 S1 Obs.
educației interculturale cu referire la Introducere în studiul educației S2 curentă
fapte /evenimente/procese din societatea interculturale
contemporană; Diversitate culturală – o caracteristică 2 S3
a societății contemporane S4
1.2.Identificarea propriilor repere de
Complexitatea identității personale în
identitate culturală, prin raportare la S5
prezent. Identitate culturală proprie și
sisteme culturale variate; identitate culturală a celorlalți: 3 S6
CARACTERISTICI 2.2. Participarea, prin derularea unui - Patrimoniul cultural/ moștenirea S7
ALE SOCIETĂȚII proiect intercultural, la rezolvarea culturală
CONTEMPORANE problemelor comunității și la promovarea - Tradiții și obiceiuri comune/diferite ale
dialogului intercultural; culturilor
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor - Patriotismul și manifestările sale
sarcini de lucru referitoare la viața într-o Raportul „eu”- „ceilalți”, „noi” – 1 S8
societate interculturală; „ceilalți” în societatea multiculturală și
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor în societatea interculturală
1 S9 Testare
comunității, manifestând empatie culturală
Evaluare scrisă
în relațiile cu persoane aparținând unor
culturi diferite;
PERSOANA ȘI 1.1.Utilizarea corectă a termenilor specifici Principii si valori ale societății S10 Obs.
SOCIETATEA educației interculturale cu referire la interculturale: 3 S11 curentă
INTERCULTURA- fapte /evenimente/procese din societatea - Principiile și valorile unei societăți S12
LĂ contemporană; interculturale
1.2.Identificarea propriilor repere de
identitate culturală, prin raportare la
sisteme culturale variate;
1.3. Analizarea unor situații în - Abateri de la valorile și principiile 3 S13
acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale: S14 Obs.
societății interculturale; - Forme de intoleranță (discriminare, S15 curentă
PERSOANA ȘI 2.2. Participarea, prin derularea unui segregare, rasism, xenofobie)
SOCIETATEA - Manifestări și efecte ale lipsei de 2 S16
proiect intercultural, la rezolvarea
INTERCULTURA- solidaritate (marginalizare, excludere, S17
problemelor comunității și la promovarea
LĂ izolare)
dialogului intercultural;
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor Recapitulare semestrială 1 S18
sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate interculturală;
Vacanța de iarnă 23 XII 2020 – 10 I 2021
Vacanța intersemestrială 30 I – 7 II 2021
SEMESTRUL AL II-LEA
Unitatea de Competențe Specifice Conținuturi Nr. Săpt. Eva-
învățare Ore luare
3.1.Manifestarea unei atitudini pozitive față Persoana în societatea Obs.
PERSOANA ȘI de sine și față de ceilalți, față de identitatea interculturală: 2 S19 curentă
SOCIETATEA culturală proprie și față de identitatea celor - Trăsături ale persoanei în societatea S20
INTERCULTURA- ce aparțin unor culturi diferite; interculturală (spirit deschis, flexibilitate,
LĂ cooperare, abilități relaționale și
3.2. Participarea la rezolvarea problemelor
comunicaționale)
comunității, manifestând empatie culturală - Comunitatea interculturală: 4 S21
în relațiile cu persoane aparținând unor - Specificul comunicării S22
culturi diferite; interculturale S23
- Bariere ale comunicării S24
(stereotipuri și prejudecăți)
- Reguli și principii pentru
facilitarea comunicării interculturale)
Evaluare 1 S25 Test
1.1.Utilizarea corectă a termenilor specifici 1. Elaborarea și derularea unui
PROIECTUL educației interculturale cu referire la proiect educațional intercultural:
EDUCAȚIONAL fapte /evenimente/procese din societatea S26 Obs.
INTERCULTURAL contemporană; - Alegerea temei S28 curentă
- Elaborarea fișei de proiect 5 S29
1.2.Identificarea propriilor repere de
- Derularea proiectului propus S30
identitate culturală, prin raportare la - Evaluarea proiectului propus S31
sisteme culturale variate;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect - Evaluare 1 S32 Test
intercultural pentru rezolvarea unor
probleme cu caracter intercultural;
2.2. Participarea, prin derularea unui
proiect intercultural, la rezolvarea
Recapitulare și problemelor comunității și la promovarea Recapitulare și evaluare S33 Proiect,
evaluare semestrială dialogului intercultural; 3 S34 eseuri,
și finală 3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive S35 rebusuri
față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
identitatea celor ce aparțin unor culturi
diferite;
„ȘCOALA Activități extrașcolare și extracurriculare S27 – la decizia școlii
ALTFEL”
Vacanța de primăvară 2 – 11 IV 2021
Vacanța de Paște 30 IV – 9 V 2021
Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu” Director,
Hlipiceni Școala Gimnazială „Dan Prof. Roșca Lucian
Profesor: Cherniciuc Ovidiu Ioan Iordăchescu” Hlipiceni
Aria curriculară: Om – Societate Com. Hlipiceni
Disciplina: Educație Socială. Jud. Botoșani
Anul Școlar 2020 – 2021 Tel / Fax: 0231574170 Responsabil Comisie Metodică,
Clasa: a VI-a Email: Prof. Racu Ana - Maria
Nr. de ore / săpt: 1; scoala_hlipiceni@yahoo.com
Săptămâni: 35
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE
Conținuturi Comp. Nr. Ore Activități de învățare Resurse Resurse Instrumente Obs.
(detalieri) Specifice Data materiale procedurale de evaluare
Recapitulare S1 - exerciții de descoperire și de a. frontală test inițial
clarificare, în contexte relevante, a unor a.
Introducere în studiul educației S2 termeni specifici domeniului, precum: manualul individuală observarea
interculturale 1.1 identitate culturală, diversitate culturală, sistematică a
patrimoniu cultural/moștenire culturală, conversația elevilor
1. Diversitate culturală – o societate interculturală, societate descrierea
caracteristică a societății
S3-4 multiculturală, comunicare culegeri
contemporane 1.2. interculturală; de texte comparaţia
2. Complexitatea identității - realizarea unui glosar ilustrat cu autoevaluar
personale în prezent. Identitate termeni cheie din domeniul educației e
culturală proprie și identitate 2.2. interculturale ilustrații activitate
culturală a celorlalți: S5-7 - realizarea unor desene, colaje, pe grupe
- Patrimoniul cultural/ moștenirea interviuri, scenete, obiceiuri comune
culturală culturii românești cu diferite culturi/ dicţionare
- Tradiții și obiceiuri comunități din Europa și din lume; analiza
comune/diferite ale culturii 2.3. - participarea activă la realizarea sinteza observarea
- Patriotismul și manifestările sale proiectelor propuse, pe diferite teme; sistematică a
- realizarea unui „Calendar proiectul elevilor
3. Raportul „eu”- „ceilalți”, S8 intercultural”, astfel încât fiecare lună lectura
„noi” – „ceilalți” în societatea să fie aleasă să fie dedicată unei dezbaterea
multiculturală și în societatea minorități culturale din România; fişe de
interculturală S9 - realizarea unor comparații care să lucru test
Evaluare 3.2.
pună în evidență asemănări și deosebiri
între diferite culturi.
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
Conținuturi Comp. Nr.Ore Activități de învățare Resurse Resurse Instrumente Obs
(detalieri) Specifice Data materiale procedurale de evaluare
1.Principii si valori ale S10-12 - redactarea unui text plecând de la un număr a. frontală
societății interculturale: de termeni dați specifici domeniului; manualul a. individuală observarea
a) Principiile și valorile unei 1.1. sistematică
societăți interculturale - exerciții de completare /continuare a unui conversația a elevilor
(dezvoltarea identității culturale text, decomentare a unor afirmații/enunțuri descrierea
proprii, acceptarea și respectarea referitoare la diferite aspecte privind studiu de caz autoevaluare
diversității, valorizarea pozitivă a interculturalitatea;
diferențelor, tratamentul egal al
persoanelor, solidaritate, - analizarea unor provocări care vizează activitate pe
promovarea incluziunii sociale, 1.2. referințe culturale diferite de propria cultură; culegeri grupe
dialogul intercultural) de texte
b) Abateri de la valorile și - recunoașterea principiilor și valorilor
principiile societății specifice societății interculturale; analiza
interculturale: S16-17 sinteza observarea
- Forme de intoleranță - prezentarea și discutarea unor studii de caz sistematică a
(discriminare, segregare, rasism, privind manifestări de toleranță, discriminare, elevilor
xenofobie) 1.3. excludere pe diferite criterii.
- Manifestări și efecte ale proiectul
lipsei de solidaritate - realizarea unor proiecte de diferite tipuri prin ilustrații lectura
(marginalizare, excludere, implicarea elevilor în exerciții de luare a proiecte
izolare) deciziei, de propunere a unor strategii de dezbatere eseuri
Recapitulare semestrială S18 rezolvare a unor probleme privind incluziunea
2.Persoana în societatea 2.2. S19-20 socială și manifestarea solidarității sociale; manualul conversația observarea
interculturală: descrierea sistematică a
a) Trăsături ale persoanei în - promovarea principiilor non – discriminării culegeri studiu de caz elevilor
societatea interculturală (spirit la nivelul clasei, al școlii, al comunității de texte a. frontală
deschis, flexibilitate, cooperare, 2.3. locale; a. individuală observarea
abilități relaționale și manualul conversația sistematică a
comunicaționale) - exerciții de identificare a valorilor și descrierea elevilor
b) Comunitatea interculturală: principiilor unei societăți interculturale; culegeri studiu de caz
- Specificul comunicării S21-24 de texte activitate pe autoevaluare
interculturale 3.1. - elaborarea unui cod de toleranță la nivelul grupe
- Bariere ale comunicării clasei/scolii; ilustrații analiza; observarea
(stereotipuri și prejudecăți) sinteza sistematică a
- Reguli și principii pentru - simularea unor situații în care apar bariere în proiectul elevilor
facilitarea comunicării comunicarea interculturală și propunerea unor fişe de lectura
interculturale 3.2 strategii de depășire a acestora. lucru dezbatere test
Evaluare S25

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PROIECTUL EDUCAȚIONAL INTERCULTURAL


Conținuturi Comp. Nr.Ore Activități de învățare Resurse Resurse Instrumente Obs
(detalieri) Specifice Data materiale procedurale de evaluare
1. Elaborarea și derularea 1.1. S26-31 - realizarea unui glosar ilustrat cu a. frontală observarea
unui proiect educațional termenii din domeniul educației manualul sistematică a
pentru promovarea unui/unor interculturale; conversația elevilor
drepturi ale copilului: - selectarea unor imagini în care se pot texte
- Alegerea temei identifica atât elemente specifice culturii
- Elaborarea fișei de proiect 1.2. românești, cât și elemente specifice altor ilustrații proiectul proiect
- Derularea proiectului propus culturi din Europa și din lume; includerea lectura
- Evaluarea proiectului propus imaginilor selectate în cadrul unui
portofoliu tematic;
- realizarea unor scurte compuneri în care
2.1. elevii își imaginează că locuiesc, timp de o
zi, într-o comunitate care aparține unei
culturi diferite;
- implicarea fiecărui elev în echipe de act.
2.2. proiecte pe diferite teme dedicate Individuală test
2. Evaluare sumativă S32 educației interculturale;
- participarea activă la realizarea
proiectelor propuse pe diferite teme; fişe de activitate pe observarea
- realizarea unor proiecte de diferite tipuri; lucru grupe sistematică a
3. Recapitulare și evaluare S33-35 - activități specifice de celebrare a elevilor
finală. 3.1. diferitelor evenimente culturale prin
concursuri, expoziții, postere, dezbateri, dezbaterea eseuri,
realizarea de portofolii pe teme specifice rebus-uri
educației interculturale.