Sunteți pe pagina 1din 11

Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu” Director,

Hlipiceni Școala Gimnazială „Dan Prof. Roșca Lucian


Profesor: Cherniciuc Ovidiu Ioan Iordăchescu” Hlipiceni
Com. Hlipiceni
Aria curriculară: Om – Societate Jud. Botoșani
Disciplina: Educație Socială. Gândire Tel / Fax: 0231574170
critică și drepturile copilului Email: Responsabil Comisie Metodică
scoala_hlipiceni@yahoo.com
Anul Școlar 2020 – 2021 Prof. Racu Ana - Maria
Clasa: a V-a
Nr. de ore / săpt: 1;
Săptămâni: 35

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a V-a
SEMESTRUL I
NR. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR. SĂPT. Evaluare
CRT. C. S. ORE
1. FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 3.1. 5 S1-S5 Ev. curentă; Test scris
2. ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PERSONAL 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 3.1. 10 S6-S15 Ev. curentă; Test scris
3. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI 1.2; 2.1; 2.3. 3 S16-S18 Obs. curentă
Recapitulare semestrială
SEMESTRUL AL II-LEA
4. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 8 S19-S26 Ev. curentă; Test scris
3.2.
5. RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1 3 S28-S30 Ev. curentă
DREPTURILOR COPILULUI
6. PROIECTUL EDUCAȚIONAL 1.2; 2.3. 3 S31-S33 Ev. curentă
Probă practică
7. Recapitulare și evaluare semestrială și finală 2 S34-S35 Ev. curentă
8. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare
S27 – la decizia școlii
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor dezbateri privind asigurarea
și promovarea drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor;
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor copilului
sau de promovare a acestora;
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru investigarea / soluționarea unor probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor
celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în promovarea și apărarea propriilor drepturi;

Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu” Director,


Hlipiceni Școala Gimnazială „Dan Prof. Roșca Lucian
Profesor: Cherniciuc Ovidiu Ioan Iordăchescu” Hlipiceni
Com. Hlipiceni
Aria curriculară: Om – Societate Jud. Botoșani
Disciplina: Educație Socială. Gândire Tel / Fax: 0231574170
critică și drepturile copilului Email: Responsabil Comisie Metodică
scoala_hlipiceni@yahoo.com
Anul Școlar 2020 – 2021 Prof. Racu Ana - Maria
Clasa: a V-a
Nr. de ore / săpt: 1;
Săptămâni: 34

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ

SEMESTRUL I
NR. UNITATEA DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. Evaluare
CRT. ÎNVĂȚARE COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Manifestarea interesului pentru Introducere înstudiul educației 1 S1 Ev.
formularea de întrebări cu privire la propriile sociale curentă
drepturi și responsabilități; Capacitatea de a ne mira, valoarea 1 S2
1. FORMULAREA DE 1.2. Formularea unor opinii, explicații, întrebărilor – de ce nu luăm totul ca
ÎNTREBĂRI argumente simple pentru promovarea propriilor fiind cunoscut
drepturi și responsabilități; Formularea întrebărilor; cui putem 2 S3
1.3. Raportarea critică la opiniile, adresa întrebări și modalități S4
explicațiile și argumentele formulate de alte alternative de a formula întrebări
persoane în contextul unor dezbateri privind Evaluare 1 S5 Test scris
2. ARGUMENTAREA Fapte și opinii 1 S6 Ev.
asigurarea și promovarea drepturilor
UNUI PUNCT DE Susținerea părerii/opiniei proprii 1 S7 curentă
VEDERE PERSONAL
copilului;
Formularea răspunsurilor; modalități 1 S8
2.1. Formularea unor probleme care alternative de a formula răspunsuri
vizează drepturile copilului, ca punct de Schimbul de opinii. Compararea 1 S9
plecare în rezolvarea lor; opiniilor
3.1. Exercitarea drepturilor și a De ce avem nevoie de argumente 1 S10
responsabilităților în luarea unor decizii Condiții pentru acceptarea unui 1 S11
personale și de grup, în condițiile respectării argument formulat de o altă persoană
drepturilor celuilalt; Stereotipii și prejudecăți 1 S12
Persuasiunea 1 S13
Evaluare 2 S14 Test scris
S15
3. DREPTURI ȘI 1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Convenția ONU cu privire la Ev.
RESPONSABILITĂȚI argumente simple pentru promovarea drepturile copilului: curentă
ALE COPILULUI propriilor drepturi și responsabilități; - Principiile generale ale
2.1. Formularea unor probleme care convenției S16
- Prioritatea intereselor copilului 2 S17
vizează drepturile copilului, ca punct de
- Non- discriminarea
plecare în rezolvarea lor;
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de Participarea copiilor la problemele
Recapitulare promovare a drepturilor copiilor pentru care îi privesc
semestrială investigarea / soluționarea unor probleme 1 S18
specifice;
SEMESTRUL AL II-LEA
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea 2. Drepturi ale copilului;
propriilor drepturi și responsabilități; responsabilități asociate acestora:
1.3. Raportarea critică la opiniile, - Exemplificarea unor drepturi în
explicațiile și argumentele formulate de contexte concrete (de exemplu, dreptul S19
alte persoane în contextul unor dezbateri la identitate, dreptul la familie, dreptul 4 S20
la educație, dreptul lajoc și activități S21
privind asigurarea și promovarea
DREPTURI ȘI recreative, dreptul la protecție S22
drepturilor copilului;
RESPONSABILITĂȚI împotriva violenței, abuzului și Ev.
ALE COPILULUI 2.1. Formularea unor probleme care exploatării, dreptul la securitate și curentă
4. vizează drepturile copilului, ca punct de protecție socială, protecția mediului-
plecare în rezolvarea lor; condiție a vieții)
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a - Corelarea drepturilor cu
unor măsuri de intervenție posibile pentru responsabilitățile asociate 1 S23
cazuri semnalate de încălcare a drepturilor
copilului sau de promovare a acestora; 3. Modalități de exercitare a
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect drepturilor și de asumare a S24
de promovare a drepturilor copiilor pentru responsabilităților: 2 S25
investigarea / soluționarea unor probleme - Copiii, promotori ai propriilor
specifice; drepturi
3.1. Exercitarea drepturilor și a - Școala ca spațiu de
responsabilităților în luarea unor decizii exprimare/exercitare/asumare de către
copii a drepturilor și responsabilităților
personale și de grup, în condițiile
Evaluare respectării drepturilor celuilalt; 1 S26 Testare
3.2. Participarea la decizii de grup privind scrisă
implicarea în promovarea și apărarea
propriilor drepturi;
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea 1. Respectarea și apărarea
propriilor drepturi și responsabilități; drepturilor copiilor:
1.3. Raportarea critică la opiniile, Categorii de copii în situații de risc
explicațiile și argumentele formulate de și /sau cu cerințe educative speciale 1 S28
RESPECTAREA, alte persoane în contextul unor dezbateri ( copii din medii dezavantajate socio-
APĂRAREA ȘI economic, copii cu dizabilități, copii
privind asigurarea și promovarea
PROMOVAREA care aparțin unor minorități, copii din
5. drepturilor copilului;
DREPTURILOR mediul rural) Ev.
COPILULUI 2.1. Formularea unor probleme care curentă
vizează drepturile copilului, ca punct de
plecare în rezolvarea lor; 2. Instituții guvernamentale și
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a nonguvernamentale cu rol în
unor măsuri de intervenție posibile pentru respectarea, apărarea și promovarea
drepturilor copilului:
cazuri semnalate de încălcare a drepturilor
- Instituții guvernamentale: rolul 2 S29
copilului sau de promovare a acestora; statului; securitate și protecție S30
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect - Organizații interguvernamentale și
de promovare a drepturilor copiilor pentru nonguvernamentale, rolul societății
investigarea / soluționarea unor probleme civile
specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile
respectării drepturilor celuilalt;
1. Elaborarea și derularea unui Ev.
proiect educațional pentru curentă
PROIECTUL 1.2. Formularea unor opinii, explicații, promovarea unui/unor drepturi ale 2 S31
6. EDUCAȚIONAL argumente simple pentru promovarea copilului: S32
propriilor drepturi și responsabilități - Alegerea temei
- Elaborarea fișei de proiect
Evaluare - Derularea proiectului propus Probă
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de - Evaluarea proiectului propus 1 S33 practică
7. Recapitulare și promovare a drepturilor copiilor pentru Recapitulare și evaluare Ev.
evaluare semestrială și investigarea / soluționarea unor probleme 2 S34 curentă
finală S35
specifice;
8. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S27 – la decizia școlii

Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu” Director,


Hlipiceni Școala Gimnazială „Dan Prof. Roșca Lucian
Profesor: Cherniciuc Ovidiu Ioan Iordăchescu” Hlipiceni
Com. Hlipiceni
Aria curriculară: Om – Societate Jud. Botoșani
Disciplina: Educație Socială. Gândire Tel / Fax: 0231574170
critică și drepturile copilului Email: Responsabil Comisie Metodică
scoala_hlipiceni@yahoo.com
Anul Școlar 2020 – 2021 Prof. Racu Ana - Maria
Clasa: a V-a
Nr. de ore / săpt: 1;
Săptămâni: 35
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI
CONŢINUTURI C.S. NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE
- utilizarea corectă a termenilor și a a. frontală
1.Introducere in 1.1 1 conceptelor cu conținut civic și social în a. individuală observarea
studiul educației 1.2. 14-18 IX diferite contexte sistematică a
sociale 3.1. - participarea la discuții de grup ce oferă conversația elevilor
elevilor ocazia de a formula întrebări manualul descrierea
referitoare la preocupările lor actuale sau la
2. Capacitatea de a 1 probleme concrete privind drepturile copilului culegeri de comparaţia - autoevaluare
ne mira, valoarea 21-25 IX ( de exemplu, pornind de la întrebările„Ce? texte
întrebărilor – de ce Cine? Unde? Când? De ce?”) activitate pe
nu luăm totul ca 1.1. - formularea de întrebări pornind de la o ilustrații grupe
fiind cunoscut 1.3. situație de încălcare a drepturilor copilului
2.1. - elaborarea unui proiect individual privind o dicţionare metoda
3. Formularea 2 problemă referitoare la drepturile copilului, pe ciorchinelui observarea
întrebărilor; cui 28 IX- baza unui plan de documentare, observarea, fişe de lucru sistematică a
putem adresa 9X prin discuții de grup, a deosebirilor între analiza elevilor
întrebări și opiniile bazate pe convingeri personale și cele sinteza
modalități bazate pe argumente/ documente joc de rol temă în clasă/
alternative de a - implicarea în dezbateri privind corelarea proiectul
formula întrebări drepturilor cu responsabilitățile asociate și lectura
evidențierea relației între acestea. dezbaterea
2. Evaluare 1 - exerciții pentru identificarea termenilor fişe de lucru brainstormingul test
12-16X civici și sociali în texte diferite

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PESONAL


CONŢINUTURI C.S. NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE
- analizarea unor fișe cu imagini care a. frontală
1. Fapte și 1 ilustrează respectarea/încălcarea unor a. individuală observarea
opinii 19-23 X drepturi ale copilului și formularea unor sistematică a
1.2. puncte de vedere personale cu privire la conversația elevilor
situațiile analizate manualul descrierea
1.3. - observarea, prin discuții de grup, a studiu de caz
deosebirilor între opiniile bazate pe culegeri de comparaţia - autoevaluare
2. Susținerea 1 convingeri personale și cele bazate pe texte
părerii/opiniei 2.1. 26-30 X argumente/ documente activitate pe
proprii - participarea la realizarea regulementului ilustrații grupe
clasei, care să reflecte drepturi și
2.3. responsabilități ale elevilor la nivel de dicţionare metoda
clasă. ciorchinelui observarea
3. Formularea 1 - ilustrarea unor moduri de participare a fişe de lucru sistematică a
răspunsurilor; 2-6 XI copiilor la soluționarea problemelor care analiza elevilor
modalități îi privesc sinteza
alternative de a 3.1. - redactarea unui text care să includă joc de rol
formula răspunsuri argumente simple pe tema importanței
respectării drepturilor copiilor. proiectul
3.2. - exprimarea opiniilor în legătură cu lectura temă în clasă
fapte, idei etc. și susținerea acestora cu dezbaterea
argumente
4. Schimbul de 1 - observarea unor asemănări și deosebiri
opinii. Compararea 9-13 XI între explicațiile și argumentele formulate
opiniilor de elevi cu privire la situațiile de brainstormingul
promovare a drepturilor copilului
- organizarea unor activități de grup în observarea
5. De ce avem 1.2. 1 care elevii exemplifică situații în care își sistematică a
nevoie de 16-20 pot manifesta drepturile (de exemplu, elevilor
argumente 1.3. XI dreptul la joc și dreptul la educație)
- identificarea problemelor cu care se
confruntă unii copii din perspectiva - autoevaluare
2.1. stereotipilor și prejudecăților și a. frontală
exprimarea opiniilor cu privire la aceste a. individuală
situații
6. Condiții 2.3. 1 - corelarea drepturilor cu conversația
pentru acceptarea 23-27 responsabilitățile asociate acestora manualul descrierea
unui argument XI - examinarea consecințelor încălcării observarea
formulat de o altă unor drepturi (cauză și efect), de culegeri de comparaţia sistematică a
persoană exemplu, a dreptului de familie texte elevilor
7. Stereotipii și 3.1. 1 - realizarea, în grup, a unui afiș/colaj care activitate pe grupe
prejudecăți 30 XI- să ilustreze ideea „drepturile mele nu ilustrații
4 XII trebuie să limiteze /îngrădească metoda
3.2. exercitarea drepturilor tale”; promovarea dicţionare ciorchinelui
rezultatelor activității la nivelul școlii studiu de caz temă în clasă
1 - facilitatea întâlnirii între elevii clasei și fişe de lucru analiza
8. Persuasiunea 7-11 reprezentanții consiliului elevilor pentru sinteza
XII discutarea unor probleme incluse în argumentarea
agenda consiliului elevilor, relevante
1 pentru problematică drepturilor copiilor proiectul
9. Evaluare 14- - utilizarea corectă a termenilor și a lectura
22XII conceptelor cu conținut civic și social în dezbaterea
diferite contexte test
- exerciții pentru identificarea termenilor brainstormingul
civili și sociali în texte diferite
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI
CONŢINUTURI C. NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) S. ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE
1. Convenția ONU cu 1.2 - realizarea, în grup, a unui afiș/colaj manualul a. frontală
privire la drepturile 1.3 care să ilustreze ideea „drepturile a. individuală
copilului: 2.1 mele nu trebuie să limiteze culegeri de conversația observarea
- Principiile generale ale 2.2 1 /îngrădească exercitarea drepturilor texte descrierea sistematică a
convenției 2.3 11-15 I tale”; promovarea rezultatelor comparaţia elevilor
- Prioritatea intereselor 3.1 activității la nivelul școlii ilustrații activitate pe
copilului 3.2 grupe
-Non- discriminarea dicţionare metoda
- Participarea copiilor la 1 fişe de lucru ciorchinelui
problemele care îi 18-22 I analiza
privesc 1 lectura - autoevaluare
Recapitulare semestrială 25-29 I dezbaterea
2. Drepturi ale - elaborarea, în echipe, a unui a. frontală observarea
copilului; 1.2 pliant/afiș care reflectă activitățile de manualul a. individuală sistematică a
responsabilități . voluntariat la nivelul școlii sau al elevilor
asociate acestora: 1.3 comunității locale pentru culegeri de conversația
. promovarea drepturilor copilului; texte descrierea
- Exemplificarea unor 2.1 identificarea problemelor și a - autoevaluare
drepturi în contexte . soluțiilor promovate în cadrul ilustrații comparaţia
concrete (de exemplu, 2.2 acestor activități observarea
dreptul la identitate, . 4 - compararea unor mesaje cuprinse dicţionare activitate pe sistematică a
dreptul la familie, 2.3 8II – în texte (orale și scrise), programe de grupe elevilor
dreptul la educație, . 5 III televiziune, pagini web, filme, fişe de lucru
dreptul la joc și 3.1 publicitate, muzică, în care sunt metoda
activități recreative, . promovate drepturile copilului/în ciorchinelui
dreptul la protecție 3.2 care sunt încălcate unele drepturi studiu de caz
împotriva violenței, . - exercitarea drepturilor și a
abuzului și exploatării, 2.1 responsabilităților în situații date, de manualul
dreptul la securitate și . exemplu, în organizarea unui grup analiza observarea
protecție socială, 2.2 de inițiativă care să sprijine dreptul culegeri de sinteza sistematică a
protecția mediului- . copiilor dintr-o școală la protecție texte argumentarea elevilor
condiție a vieții) 2.3 împotriva violenței
. - analizarea, în cadrul activităților pe ilustrații
grupe, a unor cazuri care privesc
- Corelarea drepturilor 3.1 1 drepturile copilului, soluționate de dicţionare proiectul
cu responsabilitățile . 8-12 III școală, de primărie, autoritățile lectura
asociate 3.2 locale sau alte organizații; inițierea fişe de lucru dezbaterea autoevaluare
unor unor evenimente în cadrul
cărora elevii pot prezenta propriile
soluții
- implicarea în activități de grup în
care elevii exemplifică situații în
care își pot manifesta drepturile ( de
exemplu, dreptul la joc și dreptul la
educație)
3. Modalități de 1.2 - realizarea, pe echipe, a unui manualul a. frontală observarea
exercitare a 1.3 portofoliu referitor la a. individuală sistematică a
drepturilor și de 2.1 respectarea/încălcarea drepturilor culegeri de conversația elevilor
asumare a 2.2 copilului, prin utilizarea unor surse texte descrierea
responsabilităților: 2.3 1 diferite de informare, în scopul ilustrații comparaţia
- Copiii, promotori ai 3.1 15-19 III stabilirii unor modalități de activitate pe
propriilor drepturi 3.2 implicare în promovarea drepturilor dicţionare grupe
- Școala ca spațiu de 2.1 1 copilului metoda autoevaluare
exprimare/exercitare/as . 22-26 III
- participarea activă ( individuală/ pe ciorchinelui
umare de către copii a 2.2 perechi/pe echipe) la punerea în analiza
drepturilor și . practică a proiectelor propuse, sinteza
responsabilităților 2.3 potrivit sarcinilor de lucru asumate/ argumentarea
. 1 atribuite fişe de lucru proiectul test
4. Evaluare 29 III - utilizarea corectă a termenilor și a lectura
3.1 -1 IV conceptelor cu conținut civicși social dezbaterea
. în diferite contexte
3.2 - exerciții pentru identificarea
termenilor civili și sociali în texte
diferite
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
CONŢINUTURI C.S. NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE .
DATA EVALUARE
1. Respectarea și - realizarea unor jocuri de rol în care
apărarea drepturilor 1.2. elevii formulează soluții alternative la manualul a. frontală
copiilor: probleme specifice problematicii a. individuală
- Categorii de copii în 1.3. 1 drepturilor copilului (de exemplu, culegeri de
situații de risc și /sau cu 19-23 organizarea unui concurs de soluții texte conversația observarea
cerințe educative speciale 2.1. IV creative la problemele privind asigurarea descrierea sistematică a
(copii din medii dreptului la educație a copiilor cu CES și ilustrații elevilor
dezavantajate socio- 2.2 a unei soluții la nivelul clasei) comparaţia
economic, copii cu - analizarea unor fișe cu imagini care dicţionare
dizabilități, copii care ilustrează respectarea/încălcarea unor activitate pe
aparțin unor minorități, 2.3. drepturi ale copiluluiși formularea unor fişe de lucru grupe
copii din mediul rural) puncte de vedere personale privitor la
3.1. acestea
2. Instituții - dezbaterea unor cazuri de încălcare a articole metoda
guvernamentale și drepturilor copiilor, din mediul lor de ciorchinelui
nonguvernamentale cu viață sau prezentate în mass-media și Convenția analiza
rol în respectarea, identificarea unor posibile măsuri de ONU cu sinteza
apărarea și promovarea 2 intervenție privire la
drepturilor copilului: 26 – 29 - examinarea consecințelor încălcării drepturile observarea
- Instituții IV unor drepturi( condiții, cauză, efect) copilului proiectul sistematică a
guvernamentale: rolul 10-14 V - analizarea, în cadrul activităților pe lectura elevilor
statului; securitate și grupe, a unor cazuri care privesc Legea
protecție drepturile copilului soluționate de 272/2004
Organizații școală, de primărie, autoritățile locale privind
interguvernamentale și sau de alte organizații; inițierea unor drepturile dezbaterea
nonguvernamentale, rolul evenimente în cadrul cărora elevii pot copilului
societății civile prezenta propriile soluții
- dezbaterea în grup și identificarea unor
măsuri de sustenabilitate, inclusiv prin
implicarea unor parteneri din afara școlii
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
CONŢINUTURI C. S. NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE
1. Elaborarea și - elaborarea unui proiect individual
derularea unui privind o problemă referitoare la a. frontală
proiect educațional drepturile copilului, pe baza unui a. individuală observarea
pentru promovarea plan de documentare; observarea, sistematică a
unui/unor drepturi prin discuții de grup, a deosebirilor manualul conversația elevilor
ale copilului: 1.2. 2 între opiniile bazate pe convingeri
- Alegerea temei 17-28 V personale și cele bazate pe culegeri de texte activitate pe
- Elaborarea fișei de argumente/documente grupe observarea
proiect - implicarea elevilor, la nivel de ilustrații sistematică a
- Derularea 2.3. clasă, școală sau la nivelul elevilor
proiectului propus comunității locale, în elaborarea dicţionare
- Evaluarea unei propuneri de proiect de
proiectului propus intervenție pentru promovarea
1 unui/unor drepturi ale copilului
31V-4VI - participarea activă (individuală/
pe perechi/ pe echipe) la punerea în proiectul
2. Evaluare 1 practică a proiectelor propuse, fişe de lucru lectura proiect
sumativă 7-11 VI potrivit sarcinilor de lucru
1 asumate/atribuite fişe de lucru dezbaterea eseuri, rebus-uri
3. Recapitulare și 14-18 VI - participarea activă la elaborarea
evaluare finală. unor instrumente de
monitorizare/evaluare a rezultatelor
și impactului proiectului