Sunteți pe pagina 1din 10

Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu” Director,

Hlipiceni Școala Gimnazială „Dan Prof. Roșca Lucian


Profesor: Cherniciuc Ovidiu Ioan Iordăchescu” Hlipiceni
Aria curriculară: Om – Societate Com. Hlipiceni
Disciplina: Educație Socială. Educație pentru o Jud. Botoșani
cetățenie democratică Tel / Fax: 0231574170 Responsabil Comisie Metodică,
Anul Școlar 2020 – 2021 Email: Prof. Racu Ana - Maria
Clasa: a VII-a scoala_hlipiceni@yahoo.com
Nr. de ore / săpt: 1;
Săptămâni: 35
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


SEMESTRUL I

NR. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE NR. SĂPT. Evaluare


CRT. COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1. SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA 1.1. ;1.2.; 1.3.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; 16 S1-S16 Ev. curentă; Testare scrisă
2. RAPORTUL CETĂȚENI – 1.2.2.1.; 2.2.; 2.3.; 2 S17-S18
AUTORITĂȚI.
Vacanța de iarnă 23 XII 2020 – 10 I 2021
SEMESTRUL AL II-LEA
NR. UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE COMPETENȚE SPECIFICE NR. SĂPT. Eva-luare
CRT. ORE
3. RAPORTUL CETĂȚENI – AUTORITĂȚI. 1.1; 1.2.; 1.3.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 3.1.; 3.2.; S19-S29 11 Ev. curentă; Testare scrisă
DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
CETĂȚENEȘTI ÎN SOCIETATEA
DEMOCRATICĂ
4. PROIECTUL EDUCAȚIONAL DEDICAT 2.1.; 2.2.; 2.3.; 6 S30-S35 Ev. curentă; Ev. proiect
PROBLEMELOR COMUNITĂȚII
EDUCAȚIONALE/ LOCALE
Vacanța de primăvară (2 – 11 IV 2021)
Vacanța de Paște (30 IV – 9 V)
Săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun” S 27 (12 – 16 IV 2021)
COMPETENȚE

Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții
specifice domeniului social;
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea
unor valori și norme sociale și civice;
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic active;

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației pentru cetățenie democratică;


1.2. Analizarea unor situații problematice determinate de abaterea de la valorile, principiile, practicile societății democratice;
1.3. Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice unei societăți democratice și statului de
drept;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect dedicat problemelor comunității educaționale/locale;
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea problemelor comunității educaționale/locale;
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate democratică;
3.1. Manifestarea disponibilității pentru participare civică și pentru exercitarea calității de cetățean;
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii democratice în situații concrete care presupun decizie și acțiune;
Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu” Director,
Hlipiceni Școala Gimnazială „Dan Prof. Roșca Lucian
Profesor: Cherniciuc Ovidiu Ioan Iordăchescu” Hlipiceni
Aria curriculară: Om – Societate Com. Hlipiceni
Disciplina: Educație Socială. Jud. Botoșani
Anul Școlar 2020 – 2021 Tel / Fax: 0231574170 Responsabil Comisie Metodică,
Clasa: a VII-a Email: Prof. Racu Ana - Maria
Nr. de ore / săpt: 1; scoala_hlipiceni@yahoo.com
Săptămâni: 35

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ


SEMESTRUL I
NR. UNITĂȚI DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. Eva-
CRT. ÎNVĂȚARE COMPETENȚE SPECIFICE ORE luare
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici Introducere în studiul educației pentru 1 S1 Ev.
educației pentru cetățenie democratică; cetățenie democratică curentă
1.2. Analizarea unor situații problematice Drepturile omului 2 S2-S3
determinate de abaterea de la valorile, Forme de guvernământ și regimuri 2 S4-S5
principiile, practicile societății democratice; politice: regimuri democratice,
1.3. Argumentarea în favoarea respectării autoritare și totalitare
SISTEMUL valorilor, principiilor, normelor și practicilor Constituția României 1 S6
POLITIC ÎN specifice unei societăți democratice și statului
-Structura Constituției - Valori și principii
ROMÂNIA de drept;
constituționale
1. 2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect Testare
Evaluare 1 S7
dedicat problemelor comunității scrisă
educaționale/locale; Principii și instituții democratice 1 S8
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, - Statul democratic și principiul
la rezolvarea problemelor comunității pluralismului: dreptul de asociere și
educaționale/locale; partidele politice
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor - Statul democratic și principiul separării 1 S9
sarcini de lucru referitoare la viața într-o puterilor;
societate democratică; 1 S10
Autoritățile statului român: Autoritatea
3.1. Manifestarea disponibilității pentru
legislativă; legile
participare civică și pentru exercitarea calității
de cetățean; Executivul; Administrația centrală și locală 1 S11
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii Autoritatea judecătorească; aplicarea 1 S12
democratice în situații concrete care presupun legilor
decizie și acțiune; Președintele României 1 S13
Evaluare 1 S14-
S15 Testare
scrisă
Vacanța de iarnă 23 XII 2020 – 10 I 2021
1. Sistemul politic în 1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici Statul de drept 1 S16
România educației pentru cetățenie democratică;
2. Raportul cetățeni – 1.3. Argumentarea în favoarea respectării Domnia legii și puterea cetățenilor 1 S17
autorități valorilor, principiilor, normelor și practicilor Procesul de elaborare a legilor; participarea
specifice unei societăți democratice și statului cetățenilor la elaborarea legislației
de drept; Recapitulare semestrială 1 S18
SEMESTRUL AL II-LEA
NR. UNITĂȚI DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. Eva-
CRT. ÎNVĂȚARE ORE luare
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici Domnia legii și puterea cetățenilor 1 S19
educației pentru cetățenie democratică; Drepturile și libertățile cetățenești și
RAPORTUL 1.2. Analizarea unor situații problematice respectarea legilor;limite ale libertății
CETĂȚENI – determinate de abaterea de la valorile, Justiția ca instituție de apărare și de 1 S20
AUTORITĂȚI. Ev.
principiile, practicile societății democratice; înfăptuire a dreptății; curentă
1.3. Argumentarea în favoarea respectării Egalitatea în fața legii și accesul la justiție 1 S21
DREPTURI ȘI valorilor, principiilor, normelor și practicilor al cetățenilor;
RESPONSABILI specifice unei societăți democratice și statului
Copilul în procesul judiciar; delincvența 1 S22
4. TĂȚI de drept;
CETĂȚENEȘTI 2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect juvenilă; consecințe ale nerespectării legii
Evaluare 1 S23 Testare
ÎN dedicat problemelor comunității scrisă
SOCIETATEA Cetățenia activă. 1 S34
educaționale/locale;
DEMOCRATICĂ 2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, Participarea cetățenilor la luarea deciziilor
la rezolvarea problemelor comunității publice și la controlul aplicării acestora
educaționale/locale; Implicarea civică în contextul democrației 1 S25
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor reprezentative și al formelor de manifestare
sarcini de lucru referitoare la viața într-o a democrației directe
societate democratică; Alegerile și votul; alegerea 1 S26
Ev.
3.1. Manifestarea disponibilității pentru reprezentanților; evaluarea activității curentă
participare civică și pentru exercitarea calității reprezentanților aleși
de cetățean; Societatea civilă, organizații 1 S28
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii nonguvernamentale, tipuri de inițiative
democratice în situații concrete care presupun cetățenești în comunitățile locale
decizie și acțiune; Rolul îndeplinit de mass-media în societate 1 S29
și în formarea opiniei publice
PROIECTUL 2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect 1. ELABORAREA ȘI DERULAREA Ev.
EDUCAȚIONAL dedicat problemelor comunității PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 5 S30- curentă
DEDICAT educaționale/locale; DEDICAT PROBLEMELOR S34
PROBLEMELOR 2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, COMUNITĂȚII EDUCAȚIONALE/
COMUNITĂȚII la rezolvarea problemelor comunității LOCALE
EDUCAȚIONA- educaționale/locale; Ev.
5. LE/ 2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor Alegerea temei proiect
LOCALE sarcini de lucru referitoare la viața într-o Elaborarea fișei de proiect
societate democratică; Derularea proiectului propus
Evaluarea proiectului propus
Recapitulare și evaluare semestrială și 1 S35 Ev.
finală curentă
Vacanța de primăvară (2 – 11 IV 2021)
Vacanța de Paște (30 IV – 9 V)
Săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun” S 27 (12 – 16 IV 2021)
Școala Gimnazială „Dan Iordăchescu” Director,
Hlipiceni Școala Gimnazială „Dan Prof. Roșca Lucian
Profesor: Cherniciuc Ovidiu Ioan Iordăchescu” Hlipiceni
Aria curriculară: Om – Societate Com. Hlipiceni
Disciplina: Educație Socială. Jud. Botoșani
Anul Școlar 2020 – 2021 Tel / Fax: 0231574170 Responsabil Comisie Metodică,
Clasa: a VII-a Email: Prof. Racu Ana - Maria
Nr. de ore / săpt: 1; scoala_hlipiceni@yahoo.com
Săptămâni: 35
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA


Conținuturi C.S. Nr. ore/ Activități de învățare Resurse Resurse Evaluare Obs.
Data materiale procedurale
Introducere în - exerciții de clarificare, în contexte relevante, Act. frontală
studiul educației 1 a înțelesului unor termeni specifici observarea
pentru cetățenie 1.1 (14-18 IX) domeniului (drepturile omului, forme de a. individuală sistematică a
democratică guvernare, regim politic, elevilor
2 constituție/constituționalism, conversația
Drepturile omului (21 IX-2X) cetățenie/cetățean, autoritate/autorități, manualul
Forme de 1.2. principii democratice, pluralism, descrierea autoevaluare
guvernământ și 2 drept/responsabilitate, stat de drept, societate
regimuri politice: (5-16 X) civilă, opinie publică) culegeri de comparaţia
regimuri - comentarea unor afirmații/enunțuri texte
democratice, 1.3. referitoare la diferite aspecte ale cetățeniei activitate pe grupe
autoritare și democratice
totalitare - realizarea unei hărți conceptuale cu termeni metoda ciorchinelui observarea
definitorii pentru domeniu ilustrații sistematică a
Constituția 1 - conceperea unor rebusuri cu termeni care analiza elevilor
României 2.3. (19-23X) aparțin domeniului educației pentru cetățenie
democratică sinteza
-Structura
- realizarea unui mic dicționar cu termeni dicţionare
Constituției - Valori
cheie din domeniul legislativ și juridic joc de rol
și principii
- exerciții de redactare a unui text plecând de autoevaluare
constituționale
3.1. la un număr de termeni dați, specifici proiectul
Evaluare 1 domeniului fişe de lucru
(26-30X) - recunoașterea principiilor și valorilor lectura
Principii și instituții specifice societății democratice pornind de la
democratice imagini date, filme adecvate vârstei elevilor, dezbaterea
- Statul democratic și 3.2. 1 relatări din mass-media - exemplificarea unor observarea
principiul (2-6XI) situații care implică respectarea drepturilor brainstormingul sistematică a
pluralismului: omului, a legilor și, respectiv, nerespectarea elevilor
dreptul de asociere și drepturilor omului, a legilor
partidele politice - exemplificarea unor situații în care practicile
democratice referitoare la participarea
1.1 1 cetățenilor la luarea deciziilor publice au fost Act. frontală observarea
- Statul democratic și (9-13XI) respectate/încălcate sistematică a
principiul separării - analizarea corelațiilor dintre unele drepturi a. individuală elevilor
puterilor; și îndatoririle fundamentale (de exemplu, manualul
Autoritățile statului 1.2. corelația dintre asigurarea dreptului la conversația
român: educație și la ocrotirea sănătății și îndatorirea autoevaluare
1 de a contribui financiar, prin plata taxelor și culegeri de descrierea
a) Autoritatea (16-20XI) impozitelor, la susținerea cheltuielilor texte
legislativă; legile 1.3. publice) comparaţia
- identificarea drepturilor cetățenești în
b) Executivul;
1 diferite situații juridice; exemplificarea unor activitate pe grupe observarea
Administrația
(23-27XI) situații de respectare/încălcare a drepturilor ilustrații sistematică a
centrală și locală
cetățenești metoda ciorchinelui elevilor
c) Autoritatea 2.3. 1 - analiza unor studii de caz, în grupuri mici,
judecătorească; (30XI-4XII) pentru discutarea unor consecințe care decurg analiza
aplicarea legilor din încălcarea drepturilor omului - realizarea, dicţionare autoevaluare
prin activități în perechi/echipă, a unor sinteza
d) Președintele 1 afișe/colaje/desene în format letric sau
României 3.1. (7-11XII) electronic, care să exemplifice diferite forme joc de rol
Evaluare 1 de implicare civică fişe de lucru test
(14-22XII) - participarea la dramatizări ale unor practici proiectul
Statul de drept 1 și procese democratice/activități ale unor
(11-15 I) autorități/instituții (spre exemplu, procesul de lectura
3.2. elaborare a legilor, activitatea într-o secție de
Recapitulare și 1 votare, activitatea într-o instanță de dezbaterea
evaluare (25-29 I) judecată/proces)
semestrială - participarea la jocuri de rol care vizează brainstormingul
desfășurarea democratică a unei campanii
electorale (de exemplu, „Candidez pentru
funcția de primar al localității mele”)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: RAPORTUL CETĂȚENI – AUTORITĂȚI. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI CETĂȚENEȘTI ÎN
SOCIETATEA DEMOCRATICĂ
Conținuturi C.S. Nr. ore/ Activități de învățare Resurse Resurse Evaluare Obs.
Data materiale procedurale
Domnia legii și puterea - exerciții de identificare, în cadrul unor manualul Act. Frontală observarea
cetățenilor activități în perechi/echipă, a drepturilor sistematică a
1.1 1 universale ale omului și a Act. individuală elevilor
Procesul de elaborare a (18-22 I) responsabilităților care decurg din culegeri de
legilor; participarea asumarea acestora, în imagini, texte sau în texte conversația
cetățenilor la elaborarea 1.2. cazuri date - autoevaluare
legislației - analiza unor studii de caz, în grupuri descrierea
Drepturile și libertățile 1.3. 1 mici, pentru discutarea unor consecințe ilustrații observarea
cetățenești și respectarea (8-12 II) care decurg din încălcarea drepturilor comparaţia sistematică a
legilor;limite ale libertății omului - realizarea, prin activități în elevilor
2.2. perechi/echipă, a unor afișe/colaje/desene dicţionare activitate pe grupe
Justiția ca instituție de 1 în format letric sau electronic, care să fişe de lucru
apărare și de înfăptuire a (15-19 II) exemplifice diferite forme de implicare metoda ciorchinelui - autoevaluare
dreptății; 2.3. civică
- participarea la dramatizări ale unor manualul analiza observarea
Egalitatea în fața legii și
1 practici și procese democratice/activități sistematică a
accesul la justiție al
3.1. (22-26 II) ale unor autorități/instituții (spre exemplu, lectura elevilor
cetățenilor;
procesul de elaborare a legilor, activitatea culegeri de
Copilul în procesul 1 într-o secție de votare, activitatea într-o texte dezbaterea
judiciar; delincvența 3.2. (1-5 III) instanță de judecată/proces)
juvenilă; consecințe ale - participarea la jocuri de rol care vizează a. frontală observarea
nerespectării legii desfășurarea democratică a unei campanii ilustrații sistematică a
1 electorale (de exemplu, „Candidez pentru a. individuală elevilor
Evaluare 1.1 (8-12 III) funcția de primar al localității mele”)
Cetățenia activă. - simularea unor situații în care viața în dicţionare conversația test
societate/diferite grupuri/comunități nu ar
Participarea cetățenilor la 1 mai fi reglementată de norme/legi - descrierea
luarea deciziilor publice și 1.2. (15-19 III) exerciții de scriere/concepere a unor fişe de lucru autoevaluare
la controlul aplicării norme de conduită în școală comparaţia
acestora
- prezentarea și discutarea unor studii de activitate pe grupe
Implicarea civică în 1.3. 1 caz/cazuri, preluate din mass-media,
contextul democrației (22-26III) privind delincvența, în general și/sau manualul metoda ciorchinelui observarea
reprezentative și al delincvența juvenilă, în particular sistematică a
formelor de manifestare a studiu de caz elevilor
democrației directe 2.2. - identificarea unor contexte și modalități culegeri de
Alegerile și votul; 1 de acțiune pentru prevenirea și/sau texte
alegerea reprezentanților; (29III-1IV) reducerea, la nivel de clasă/școală, a analiza - autoevaluare
evaluarea activității manifestărilor violente (verbale și fizice)
reprezentanților aleși în rândul elevilor - realizarea unei scurte
Societatea civilă, compuneri în care elevii își imaginează că ilustrații sinteza
organizații exercită, timp de o săptămână, o funcție observarea
nonguvernamentale, tipuri 1.1 1 într-o instituție publică (de exemplu, argumentarea sistematică a
de inițiative cetățenești în (19-23IV) primar, parlamentar, judecător, elevilor
comunitățile locale președinte) dicţionare proiectul
- analizarea, din diferite perspective, a
Rolul îndeplinit de mass- 1.2 unei situații concrete de viață comunitară lectura - autoevaluare
media în societate și în 1 (educațională/locală), pentru exersarea
formarea opiniei publice (26-29 IV)) luării unor decizii în cunoștință de cauză fişe de lucru dezbaterea

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: PROIECTUL EDUCAȚIONAL


NUMĂR ORE ALOCATE: 7 ore
Conținuturi C.S. Nr. ore/ Activități de învățare Resurse Resurse Evaluare Obs.
Data materiale procedurale
Proiect educational - stabilirea temei proiectului, prin
dedicat problemelor realizarea unei liste cuprinzând probleme Manualul Act. Frontală
comunității de interes pentru comunitatea
educaționale/ locale educațională/locală - implicarea fiecărui
elev, la nivel de clasă, școală sau la Act. Individuală
2.1. nivelul comunității locale, în echipele de culegeri de
- Alegerea temei proiecte, pe diferite teme dedicate texte observarea
rezolvării unor probleme ale comunității conversația sistematică a
5 educaționale/locale, prin: alegerea temei, elevilor
2.2. (10V-11VI) formularea unor alternative de
- Elaborarea fișei de soluționare, alegerea unei soluții ilustrații activitate pe grupe
proiect dezirabile, identificarea unor resurse
relevante
- realizarea unor activități tip proiect (de
2.3. exemplu, „Proiectul cetățeanul/Project dicţionare proiectul
- Derularea proiectului Citizen”, „Proiecte în beneficiul
propus comunității”), prin care elevii să fie
implicați în exerciții de luare a deciziei, de
propunere a unor strategii de rezolvare a fişe de lucru lectura observarea
unor probleme ale clasei, școlii sau ale sistematică a
3.2. comunității locale elevilor
- participarea activă la realizarea Manualul
- Evaluarea proiectului proiectelor propuse, pe diferite teme (de dezbaterea
propus exemplu, proiecte referitoare la prevenirea culegeri de
și combaterea violenței, incluziunea texte
socială și educațională, proiecte privind Act. Frontală
influențarea deciziilor/politicilor publice
locale în diferite domenii, proiecte legate
2. Recapitulare și 1 de protecția mediului ilustrații Act. Individuală proiect
evaluare finală. 1.1; (14-18VI) înconjurător/protejarea patrimoniului
cultural) dicţionare eseuri,
2.1. - invitarea unor instituții publice și/sau conversația
organizații civice, ca parteneri, în fişe de lucru rebusuri
realizarea proiectelor propuse