Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Data:
Profesor: Popa Cătălina
Disciplina: Geografie
Clasa: a IX-a
Unitatea de învăţare: Atmosfera terestră
Subiectul lecţiei: Atmosfera terestră - recapitulare
Tipul lecţiei: lecţie de recapitulare şi sistematizare (de consolidare) a cunoştintelor
Scopul : fixarea şi consolidarea cunoştintelor prin stabilirea de noi corelaţii între cunoştintele acumulate anterior de elevi şi
elaborarea unor generalizări.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente;
1.2. Argumentarea unui demers explicativ;
3.2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;
4.1. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;
4.5. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică sau grafică;
4.6. Descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate pe modele;
5.4. Utilizarea unor metode şi tehnici simple, specifice diferitelor discipline ştiinţifice, pentru analiza unor elemente ale climei,
hidrografiei şi învelişului biogeografic în contextul mediului înconjurător;
5.5. Utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic;
6.2. Îmbinarea diferitelor tipuri de analiză (empirică, holistică etc.);
COMPETENŢE DERIVATE:
C1- cunoaşterea noţiunilor specifice atmosferei;
C2- identificarea pe suportul cartografic a diferitelor tipuri de climă;
C3- precizarea ponderii elementelor chimice ȋn alcătuirea chimică a atmosferei;
C4- caracterizarea principalelor elemente climatice;
C5- enumerarea factorilor genetici ai climei;
C6- formarea deprinderilor de lucru cu harta şi atlasul geografic;
C7- efectuarea unei sarcini de lucru în timpul acordat.

METODE SI PROCEDEE DIDACTICE:


- conversaţia, observaţia dirijată, expunerea, analiza, descrierea, metoda cubului, brainstormingul, lucrul cu harta.

MIJLOACE DE INVǍŢǍMÂNT: Harta fizică a lumii, Atlasul geografic general, indicatorul, fişe de lucru, cubul, rebusul.

FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală, în grup

RESURSE UMANE: 30 elevi

RESURSE TEMPORALE: 50 minute

EVALUARE : - autoevaluare ;

- observarea comportamentului şi analiza răspunsurilor orale;

- analiza şi corectarea fişelor de lucru.

LOCUL DESFǍŞURǍRII: sala de clasă


BIBLIOGRAFIE:
* NICOLAE ILINCA – Elemente de didactica aplicata a geografiei – Ed. CD PRESS, 2006
* MARIA ELIZA DULAMA - Modele, strategii si tehnici didactice activizante cu aplicaţii ȋn geografie – Ed. CLUSIUM, 2002
* MARIA ELIZA DULAMA – Didactica geografiei – Ed. Bons Offices, 2007
* MARIA ELIZA DULAMA - Elemente de didactica, teorie şi aplicaţii – Ed. Clusium, 2008
* SILVIU NEGUŢ şi colab. (2011) - Geografia fizică generală - Ed. Humanitas, Bucureşti
* OCTAVIAN MÂNDRUŢ şi colab. (2004) - Geografia fizică - Ed. Corint, Bucureşti
* STAN L.(2003)−Elemente de didactica geografiei - Editura Polirom, Iaşi
* LILIANA NECULA (2013) – Caietul elevului, Geografie – clasa a IX a – Editura Cd Press, Bucureşti

CONŢINUT INFORMATIV

PLAN DE RECAPITULARE – ATMOSFERA TERESTRǍ

 Alcătuirea şi structura atmosferei


 Factorii genetici ai climei
 Climatele Terrei
 Evoluţia şi tendinţele de evoluţie a climei. Hărţile climatice şi harta sinoptică. Analiza şi interpretarea datelor
 Clima şi societatea omenească. Clima orizontului local
DESFǍŞURAREA LECŢIEI
Nr Comp Doz Momentele Activitatea de predare-învăţare Metode Evaluare
. etenţe are Lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor didactice
crt deriva
. te
1 2 3 4 5 6 7 8
Verificarea prezenţei, Asculta, recepţionează, se
Momentul Atenţionare
1. 1’ atenţionarea elevilor asupra organizează şi se pregătesc de Observarea
organizatoric Aprecieri
momentelor lecţiei. lecţie
2. Verifică rezolvarea exerciţiului Răspund cerinţelor
Verificarea temei Conversaţia
C1 5̍ II pag. 46 - Caietul elevului, Aprecieri
pentru acasă Dialogul
Geografie clasa a IX a
Adresează interogaţia: Dau răspunsul Braistormingul Stimularea
Care a fost cea mai mare Conversaţia participă
3. C4 1̍ Captarea atenţiei cantitate de precipitaţii rii elevilor la
ȋnregistrată pe Terra şi ce a răspuns
determinat ȋnregistrarea acesteia.
Precizează competenţele derivate Ascultă, receptează Analiza
Anunţarea temei Dialogul
şi planulde recapitulare răspunsurilor
1’ şi a competenţelor Conversaţia
4.
derivate
31’ Recapitularea, Profesorul aminteşte elevilor Sunt atenţi la explicaţii Analiza
sistematizarea şi ce domenii trebuie atinse in răspunsurilor
5. sinteza lecţie şi le scrie pe tabla: Expunerea
cunoştinţelor - Alcătuirea şi structura
atmosferei
Conversaţia
- Factorii genetici ai
climei
2’
- Climatele Terrei Orală
- Evoluţia şi tendinţele
de evoluţie a climei.
Hărţile climatice şi
harta sinoptică.
Analiza şi
interpretarea datelor
- Clima şi societatea
omenească. Clima
orizontului local.
Utilizând ANEXA 1, Elevii răspund, completând Rebus Orală
C3 10’ adresează interogaţii clasei rebusul Descoperirea
C4 Profesorul explică elevilor
C5 că se va utiliza metoda cubului-
fiecare latură a sa are o culoare,
C6 fiecare culoare o activitate.

Profesorul împarte elevii în 6 Metoda cubului Practică


grupe (30 elevi : 6 grupe a câte 5 Se formează 6 grupe
elevi), având grijă ca echipele să
3’ fie eterogene
C7 Fiecare grupă îşi alege un lider Grupele işi aleg liderii
care învârteşte cubul pentru a
avea o culoare (activitate)
Fiecare grupă primeşte o foaie Primesc fişele şi activitatea de
8’ de culoarea respectivă şi citeşte făcut
sarcina de lucru de pe culoarea
corespunzătoare a cubului Echipa colaborează pentru a Conversaţia,
Profesorul le precizează timpul rezolva cerinţa
de lucru (8 min)
Grupa X: ASOCIAZǍ
C5 (ANEXA 2)
C1
Grupa Y: ANALIZEAZǍ Analizează, observă, Analiza
C1 (ANEXA 3) acţionează şi precizează
răspunsurile corecte
Grupa Z: COMPARǍ Completarea
C2 (ANEXA 4) Observarea fişelor de lucru
C6
Grupa W:ARGUMENTEAZǍ Echipa colaborează pentru a
C1 (ANEXA 5) rezolva cerinţa

Grupa Q: DESCRIE
C1 (ANEXA 6)
C2
Grupa K: APLICǍ
C2 (ANEXA 7)
Lucrul cu Harta
Cere liderilor fiecărei grupe să Grupa X: liderul menţioneazăcum fizică a lumii
C1 8’ prezinte ce au lucrat. au asociat straturile atmosferice cu
Profesorul cere şi altui elev din caracteristicile lor
aceeaşi grupă să iasă la hartă şi
să localizeze o parte din Grupa Y: menţionează Demonstraţia
C1 elemente. caracteristicile stratosferei şi
termosferei Comunicarea Orală
Practică
Grupa Z: sunt prezentate
C2 asemănările şi deosebirile ce există
ȋntre climatul temperat oceanic şi
cel temperat continental şi ȋntre Dialogull
climatul tropical arid şi tropical Conversaţia
musonic

C1 Grupa Q: prezintă argumentele Orală


pentru cerinţele avute

C2 Grupa W: prezintă descrierile


Profesorul completează cerute
răspunsurile elevilor, dacă Brainstormingul
C1 acestea sunt incomplete sau Grupa K: prezintă arealele ȋn care Problematizarea Practică
C7 confuze se desfăşoară climatele respective Lucrul cu harta
C1… Adresează interogaţii de control, Răspund cerinţelor Scrisă
Atingerea Conversaţia,
6. …C7 se realizează pe tot parcursul Orală
feedback-ului descoperirea
lecţie Practică
7. C5 Lansează o sarcină de lucru Răspund cerinţei Conversaţia
Obţinerea
C7 4’ Anexa 8 Problematizarea Scrisă
performanţei
8. Elevii sunt rugaţi să rezolve Completează fişa de lucru Conversaţia
C4 Anexa 9
7′ Evaluarea Scrisă
C6
Apreciaza rezultatele
1’ Precizarea Comunică sugestiile şi Ascultă şi notează. Explicaţia Observarea
activităţilor pe conţinuturile ce vor fi parcurse comporta
9. care elevii le vor spre studiu. mentului
desfăşura acasă. elevilor;
ANEXA 1

1. Învelișul gazos al Terrei situat la exteriorul celorlalte geosfere, sub forma unui strat continuu.
2. Vânt local care bate ȋn E şi SE țării noastre.
3. Zonă cu presiune scăzută ȋn care aerul se mişcă de la exterior spre interior, marcată cu simbolul “D”.
4. Strat atmosferic desfăşurat ȋntre 10 km şi 50 km.
5. Element chimic existent ȋn atmosferă în proporție de aproximativ 20.95%.
6. Temperatura aerului scade odata cu creşterea.
7. Liniile ce unesc punctele cu aceeaşi valoare a presiunii atmosferice
8. Vânturi periodice care bat ȋn Asia de S şi SE.
9. Strat al atmosferei ȋn care se desfăşoară principalele fenomene meteorologice
10. Strat care absoarbe cea mai mare parte din radiațiile solare ultraviolete, protejând viaţa pe Terra.
11. Element chimic ce predomină ȋn alcătuirea chimică a atmosferei.
3

1 2
7

4 8

6
9
5
11
10
ANEXA 2 ASOCIAZǍ

1. Asociază straturile atmosferice din coloana A şi caracteristicile acestora, din coloana B:


A B
troposfera reflecta undele radio emise de pe pamint
termosfera prezenţa stratului de ozon
stratosfera scadere accentuaata a temperaturii
mezosfera temperatura scade până la 83°C
exosfera

2. Asociază litera cu radiaţia corespunzătoare:


S radiaţia atmosferică
D radiaţia terestră
A radiaţia solară
R radiaţia difuză
T radiaţia reflectată

ANEXA 3 ANALIZEAZǍ

1. Analizează stratosfera şi termosfera:

a. Stratosfera:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

b. Termosfera
ANEXA 4 COMPARǍ

1. Comparaţi climatul temperat oceanic cu climatul temperat continental, precizând două deosebiri şi două asemănări.

2. Comparaţi climatul tropical-arid cu climatul tropical-musonic, precizand două asemănări şi două deosebiri

ANEXA 5 ARGUMENTEAZǍ

1. Argumentează faptul că troposfera este cel mai important strat al atmosferei, precizănd trei argumente.

2. Argumentează urmatoarea afirmaţie:”Calmele ecuatoriale nu sunt vânturi”

ANEXA 6 DESCRIE

1. Descrie atmosfera terestră, precizând: straturile pe verticală şi compoziţia chimică;

2. Descrie climatul ecuatorial si climatul temperat oceanic, precizându-le câte 3 caracteristici climatice şi repartiţia geografică.
ANEXA 7 APLICǍ
Plasează pe harta de mai jos tipurile de climat marcate cu litere de la A la F, specificând câte o
caracteristică climatică pentru fiecare.
METODA CUBULUI

1. 2. 3.
ASOCIAZĂ ANALIZEAZĂ COMPARĂ

4. 5. 6.
ARGUMENTEAZĂ DESCRIE APLICĂ
ANEXA 8

Calculaţi bilanţul radiativ (Q) ştiind că:


S = 140 kcal/cm2/an; T = 25 kcal/cm2/an; R = 90 kcal/cm2/an;
A = 35 kcal/cm2/an; D = 55 kcal/cm2/an.

ANEXA 9

1. Se dă următoarea diagramă:

a) Precizaţi luna cu valoarea cea mai redusă a cantităţii de precipitaţii şi valoarea


acesteia.
b) Precizaţi luna cu valoarea maximă a cantităţii de precipitaţii şi valoarea acesteia.
c) Calculaţi diferenţa dintre luna iulie şi luna octombrie.

Luna I F M A M I I A S O N D
Temperatura -2 0 6 9 11 19 20 24 18 12 10 4
(°C)
2. Pe baza tabelului de mai sus, calculaţi temperatura medie anuală şi amplitudinea termică.