Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTAREA DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ LA DISCIPLINA

EDUCAȚIA PLASTICĂ
clasa a VI-a

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr. Nr. evaluări
Unitățile de învățare EI EFE ES
ore Observații
(module)

Semestrul 1
1. Alfabetizare vizuală 6 1 1
2. Limbajul vizual-plastic 9 1 1 1
Total semestrul 1: 2 module 15 2 2 1
Semestrul 2
3. Compoziție şi design 9 1 1
4. Istoria artelor plastice 5 1 1
5. Valorizarea artelor vizual-plastice. 3 - - 1
Experiențe pozitive
Total semestrul 2: 2 module 17 2 2 1
Ore la discreția cadrului didactic 2
Total an: 5 module 34 4 4 2

PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


Competențe specifice disciplinei.
1. Receptarea mesajelor vizuale și artistico-plastice în context variate, manifestând sensibilitate pentru frumosul din viață și
artă.
2. Exprimarea sinelui prin creații visual-plastice, demonstrând creativitate și gust esthetic.
3. Aprecierea creațiilor de artă plastică în limbaj specific, manifestând spirit critic și respect față de valorile naționale și
celelalte culture.
4. Transferarea abilităților artistico-plastice în context educaționale, sociale, culturale, demonstrând interes și deschidere
pentru valorizarea artei în viață.

Nr.
Nr. Eva
Unități de Unități de conținuturi. de Data.
de Resurse lua Obser
competență ore vații
ord. re

Unități de învățare (modulul I). Alfabetizarea vizuală. ( 6 ore )


1. 1.1 Recunoașterea  Relația obiect – spațiu; natura statică. Relația om – 1 I M. cl. V, p.
raportului obiect – spațiu; mediul rural, urban. Receptarea globală a
spațiu în mediu obiectelor în mediul înconjurător.
înconjurător.  Reprezentarea naturii statice prin diverse mijloace și
procedee plastice, digitale.
„ Natură statică din 2-3 obiecte”
1 II EI
2. 1.2 Explorarea P1
materialelor,
instrumentelor și
tehnicilor de artă
3. plastică în redarea  Peisaj și natură statică: abordarea realistă, decorativă, 1 III M. cl. V,
peisajului și naturii stilizată. p.
statice. „ Farmecul toamnei”.

1.3 Aplicarea legităților


de reprezentare a
spațiului în imagini
vizual-plastice.

4.  Ligitățile de reprezentare a spațiului:


- Perspectiva liniară, 1 IV M. cl. V,
5. 1.4 Aprecierea - Perspectiva aeriană. 1 V p. 113 - 115
modalităților de „ Pe strada mea.”
valorificare a M. cl. V,
legităților p. 116 - 118
perspectivei în
reprezentarea
spațiului.

 Lecție de sinteză.
6. Valențe expresive ale imaginii vizul-plastice în opere de 1 VI EF
artă.
Sarcini
diferențiate P7

Unitatea de învățare (Modulul II) . Limbajul vizual-plastic. ( 9 ore )

7. 2.1. Descrierea expresiei  Comunicarea mesajelor artistice prin expresia


elementelor de limbaj elementelor de limbaj vizual. 1 VII EI
vizual-plastic în natură  Modularea şi modelarea liniilor, formelor. Evidențierea P1
și creații de artă. texturior prin valoare: plană, spaţială. 1 VIII M. cl. V,
„ Creații proprii. ” „Darurile naturii.” p. 133 - 139

2.2.Utilizarea
8.
expresivităţii
elementelor de limbaj
vizualplastic pentru
reprezentarea stărilor
afective.  Gradaţia valorică a culorii.
Imagini monocrome şi policrome. Acorduri cromatice. 1 IX M. cl. V,
p.

9.
2.3. Explorarea
procedeelor de
transformare artistică a
formei în procesul
creării imaginilor
vizual-plastice.  Dominanta cromatică. 1 X M. cl. V,
10. „ Undeva în larg pe mare. ” p.

2.4 Experimentarea
amestecului de culori în
tratarea picturală a
imaginii.
 Tratărea picturală a imaginii:
- nuanțe și nuanţare.
„ Exersări de obținere a nuanțelor.”
11.  Gama cromatică: gama caldă, gama rece gama 1 XI M. cl. V,
acromatică. p. 103 - 107
„ Jocul fulgilor de nea. ”„ Floare soarelui.”

- crearea motivului decorativ.


 Imaginea decorativă. Modalităţi de expresie specifice
tratării decorative a imaginii: 1 XII EF
12. - stilizarea formelor: caldă, rece; M. cl. V, P2
„ Compoziție cu motive decorative.” p. 84 - 86

2. 5. Argumentarea
expresiei elementelor de  Clarobscurul - procedeu de reprezentare a volumului
limbaj visual-plastic in obiectelor pe suprafaţă plană.
lucrări proprii şi opere „ Natură statică cu obiecte de uz casnic.”
13. de artă 1 XIII M. cl. V,
p. 108 - 112

14.  EVALUARE SUMATIVĂ 1 XIV ES


 Activități diferențiate de postevaluare. Sarcini P6
15. 1 XV diferențiate
Unitatea de învățare (modulul III ). Compoziție și design. ( 9 ore )
 Mijloace şi procedee artistice de realizare a
16. compoziţiei: - tipuri de compoziţie: 1 XVI M. cl. V,
17. 3.1. Distingerea - Închisă, - deschisă; 1 XVII p.
mijloacelor şi „ Zi de sărbătoare.” EI
procedeelor artistice de P1
realizare a compoziţiei
vizual-plastice.

3.2. Aplicarea
procedeului de
proporţionare în
18.
reprezentarea portretului  Scheme compoziţionale: - în patrat,
19. - în cerc etc.; „ Prietenie.” 1 XVIII M. cl. V,
şi a corpului uman.
1 XIX p.

20. 3.3. Explorarea  Proporţia şi proporţionarea în reprezentarea portret.


materialelor, „ Chipul mamei.” 1 XX M. cl. V,
instrumentelor şi p. 128
tehnicilor de artă pentru
abordarea artistică a
unui subiect.

21. 3.4. Aprecierea  Proporţia şi proporţionarea în reprezentarea corpului 1 XXI M. cl. V,


modalităţilor de uman. p.
22.  Subiectul lucrării plastice.
Relaţia subiect – material - tehnică. 1 XXII M. cl. V,
„ Lumea subacvatică.” p. 90 - 91

exprimare a ideilor,
emoțiilor, sentimentelor
în compoziţii plastice/
digitale.

23.  Lecție de sinteză. Elemente de design. 1 XXIII Sarcini EF


Compunerea imaginii digitale. diferențiate P3
„ Insigna școlarului.”
24.  Activități diferențiate de postevaluare. 1 XXIV

Unitatea de învățare (Modulul IV). Istoria artelor plastice. ( 5 ore )


25. 4.1.Distingerea elementelor  Arta Evului mediu:
specifice artei din Evul mediu 1 XXV M. cl. V, p.
- arhitectură;
și Renaștere în diverse
26. - pictură monumentală: frescă, mozaic, icoane. 1 XXVI M. cl. V, p.
contexte educaționale și
culturale.  Stiluri de artă: bizantin, gotic, romanic. M. cl. V,
27. 4.2. Aprecierea valorică a  Arta Renaşterii: 1 XXVII p.
operelor de arte plastice din M. cl. V,
- pictură;
28. Evul mediu și Renaştere. 1 XXVIII p.
- sculptură;
4.3. Valorizarea istoriei M. cl. V, p.
artelor medievale și - arhitectură.
29. 1 XXIX
renascentiste în diverse
proiecte creative.

Unitatea de învățare ( modulul V). Valorificarea vizual-plastice. Experiențe pozitive. ( 3 ore )


30. 5.1 Organizarea unor EVALUARE SUMATIVĂ 1 XXX ES
expoziții, vernisaje de P8
31. creații vizual-plastice.  Evenimente şi proiecte artistice: școlare și
5.2. Colaborarea în cadrul extrașcolare. 1 XXXI
pregătirii unor evenimente „ Să mai dăm o șansă lucrărilor”
școlare/ extrașcolare de
 Expoziții, vernisaje: selecție, vernisare, premiere. 1 XXXII
promovare a artelor.
32.

S-ar putea să vă placă și