Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Facultatea de Medicină și Farmacie


Departamentul de Medicină Dentară

Declarație pe proprie răspundere1,2


Subsemnatul, Dan Negraia, având funcția de Asistent universitar la Facultatea de Medicină și
Farmacie, Departamentul de Medicină Dentară cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal
privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere că în perioada 13-16.04.2020 am
desfășurat următoarele activități din norma de bază:

A. Activităţi didactice
Disciplina din planul de Metoda didactică
Data C/S/L/P/AP3 Nr.ore
învăţământ alternativă de învăţământ
AP (Tipuri de
14.04.202 Metodologia cercetării articole de
2 Google Classroom
0 științifice specialitate) –
Grupa 2
AP (Tipuri de
14.04.202 Metodologia cercetării articole de
2 Google Classroom
0 științifice specialitate) –
Grupa 3
AP (Tipuri de
14.04.202 Metodologia cercetării articole de
2 Google Classroom
0 științifice specialitate) –
Grupa 4
AP (Tipuri de
15.04.202 Metodologia cercetării articole de
2 Google Classroom
0 științifice specialitate) –
Grupa 1
AP (Tipuri de
15.04.202 Metodologia cercetării articole de
2 Google Classroom
0 științifice specialitate) –
Grupa 5

Total ore tip A

B. Activități de pregătire științifică și metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului 4

Tipul activităţii Total ore


BI. Pregătire individuală (autoperfecționare) 6
BVII. Perfecţionarea pregătirii metodice şi pedagogice 2

Total ore tip B 8

1
Declaraţia se referă la norma de bază a cadrelor didactice din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
2
Numărul de ore/săptămână din norma de bază este 40.
3
Curs/Seminar/Laborator/Proiect/Activităţi practice
4
Detalierea activităţilor conform fişei postului, Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 109 din 31 martie 2016
C. Activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare și creație
artistică, potrivit specificului5

Tipul activităţii Total ore

Total ore tip C


Total general (A+B+C)

Data: Semnătura

5
Detalierea activităţilor conform fişei postului, Anexa 2 la Hotărârea Senatului nr. 109 din 31 martie 2016