Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: Borcea Alexandru- Vlăduț


ȘCOALA: Şcoala gimnazială Obârșenii- Lingurari, sat Lingurari, comuna Voinești
DATA: 24.10.2019
CLASA: Pregătitoare
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Formarea autonomiei personale
TITLUL LECŢIEI: Ce simt față de ceilalți
TIPUL LECŢIEI: Însuşire de cunoştinţe
COMPETENŢE GENERALE:
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de interacţiune socială şi a atitudinilor pozitive; achiziţia şi exprimarea valorilor morale
în contexte sociale diferite.

COMPETENŢE SPECIFICE:

CUNOŞTINŢE:
C1 – să formuleze răspunsuri corecte la întrebări;
C2 – să denumească trăsăturile morale;

ABILITĂŢI:

C3 – să explice cuvintele invidie şi egoism;


C4 – să sintetizeze informaţiile despre invidie şi egoism pentru a le transpune în practică;
C5 – să coopereze cu colegii din echipa de lucru;

ATITUDINI:
C6 – să-şi asume propriile opinii susţinându-le cu argumente;
C7 – să se implice activ în activităţile desfăşurate.

1
ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ

 Resurse procedurale: “Evocare - Realizarea sensului – Reflecţie”, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, Tehnica „Hârtia de un
minut”, problematizarea, discuţia dirijată, munca în perechi, munca în echipă, munca independentă, aprecierea verbală;
 Resurse materiale: Manual, fişe de lucru.
 Resurse umane: colectivul de elevi;
 Resurse de timp: 45 minute
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe, în perechi.

BIBLIOGRAFIE:

1. Dumitra Radu, Gherghina Andrei, Educaţie civică, manual pentru clasa pregătitoare, Editura Aramis, Bucureşti, 2005;
2. Constantin Enăchescu, Tratat de psihologie morală, Editura Tehnică Bucureşti, 2005;
3. Kory Floyd, Comunicarea interpersonală, Editura Polirom, 2003;
4. Maria Eliza Dulamă, Metodologii didactice activizante, teorie şi practică, Editura “CLUSIUM” Cluj-Napoca, 2008.

2
Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică Eva-
crt. instruirii / Timp op. Activitatea Activitatea profesorului-educator Metode şi Material Forme luare
elevilor procedee didactic de org.
1 Moment Se pregătesc pentru oră Asigur liniştea şi disciplina în clasă conversa- Frontal
organizatoric cu materialele necesare. şi pregătesc materialele necesare ţia
1' pentru lecţie.
2 Captarea şi Elevii sunt atenţi. Propun elevilor jocul „Calităţile conversa- Frontal Obser-
orientarea atenţiei O1 prenumelui”. ţia frunze vaţia
2' O3 Răspund la întrebări. Explic jocul. Pe frunzuliţa care aţi Indivi- siste-
primit-o veţi scrie numele şi apoi o dual matică
O8 însuşire care începe cu aceeaşi joc didactic
literă ca a numelui, însuşire care i
se potriveşte fiecăruia.
Exemplu: Marin - mărinimos
3 Anunţarea temei şi Ascultă. Scriu în caiete Se anunţă tema lecţiei “Despre caiete Frontal
obiectivele lecţiei titlul lecţiei. invidie şi egoism” şi o parte din conversa- pixuri
1' obiectivele urmărite. Celelalte ţia
obiective vor fi spuse pe parcursul
lecţiei. Scriu titlul lecţiei la tablă.
4 Actualizarea Evocarea Frontal Apre-
cunoştinţelor Ascultă. Se iniţiază o scurtă conversaţie conversa- cieri
4' referitoare la cunoştinţele ţia Indivi- verbale
O1 acumulate în orele anterioare, dual
legate de relaţiile care trebuie să
O4 Răspund la întrebări. existe între oameni şi valorile observaţia
morale după care ne ghidăm viaţa.
O5 Pe ce se bazează relaţiile dintre
Elevii emit enunţuri oameni? explicaţia
O8 pertinente. (Relaţiile dintre oameni se bazează
pe comunicare, înţelegere, Obser-
toleranţă, spirit de sacrificiu, vaţia
bunătate, respect etc..) siste-
Denumiţi trăsăturile morale ale matică

3
oamenilor.
Elevii denumesc Care sunt trăsăturile morale după discuţia
trăsăturile morale. care ne ghidăm viaţa? dirijată
Trăsăturile morale sunt: adevărul,
binele, frumosul, cinstea, respectul,
încrederea, sinceritatea, curajul,
bunătatea, solidaritatea, toleranţa,
etc.)
Trăsăturile morale sunt pozitive şi
negative.
5 . Realizarea sensului conversa-
Ascultă Tehnica „Hârtia de un minut” ţia Forma-
Dirijarea învăţării Timp de un minut fiecare elev va pixuri Frontal tivă
scrie pe o hârtie un răpuns la Tehnica
O1 întrebarea: „Hârtia de Indivi-
15' Elevii formulează opinii La ce te gândeşti când auzi un minut” bilete dual Apreci-
O2 personale. cuvântul invidie? eri
Elevii citesc ce au scris. Cer elevilor să citească ce au scris. verbale
O7 Scriu pe tablă răspunsurile elevilor.
Se explică titlul lecţiei. în
O8 invidie= ciudă, pizmă, gelozie, perechi
părere de rău pentru succesele sau
calităţile altuia;
egoism= preocupare, atenţie
exagerată faţă de propria persoană explicaţia fişe de
şi de interesele personale; lucru
conflict= neînţelegere, observaţia
ceartă,ciocnire de interese, Obser-
dezacord, discuţie( violentă); vaţia
Cer elevilor să citească textul. siste-
(Anexa 1) exerciţiul matică
Pentru analiza textului se foloseşte
metoda „Pălăriile gânditoare”

4
Pălăria albă
1. Care sunt personajele?
2. Care era defectul lui Radu?
Ce calitate îi lipsea? De ce
suferea el?
Elevii rezolvă sarcinile Pălăria roşie
din fişa de lucru. 1. Ce simţi în legătură cu
comportamentul lui Radu?
2. Este ceva ce îţi place în
această întâmplare?
Pălăria neagră
1. De ce nu trebuie să fim
invidioşi pe succesele
colegilor noştri?
Pălăria galbenă metoda
1. După această întâmplare „Pălăriile
crezi că Radu îşi va schimba gânditoare”
comportamentul?
2. La ce rezultate crezi că va
duce schimbarea
comportamentului lui Radu?
Pălăria verde
Răspund la întrebări. 1. Propune două soluţii pentru
a-i ajuta pe egoişti şi pe
invidioşi.
Pălăria albastră
1. Ce s-ar fi întâmplat dacă
Emil s-ar fi supărat pe Radu?
2. Ce proverb s-ar potrivi pentru
întâmplarea prezentată?
problema-
 Cineva dintre voi a avut tizarea
sentimente de invidie pentru

5
un coleg? De ce?
Reţinem!
Răutatea provocată de egoism şi
de invidie ne izolează de grup şi conversa-
ne aduce numai rău. De aceea ţia
trebuie să ne înfrângem
gândurile rele şi atitudinea urâtă
faţă de cei din jur. observaţia
Adeseori ne este mai uşor să
observăm defectele decât calităţile
colegilor noştri. Uneori, vorbind explicaţia
despre un coleg, prezentăm, pe
nedrept, numai defectele sale.
Este foarte important să
învăţăm să gândim pozitiv, să
descoperim mai întâi calităţile
colegilor, ajutându-ne prieteneşte în
corectarea greşelilor.
Este normal să-i înţelegem
pe cei din jurul nostru, punându-ne
mereu în situaţia lor. Comunicarea
direct cu “adversarul”, fără a apela
la a treia persoană, explicaţiile
calme şi fără insulte contribuie,
sigur, la stingerea rapidă a
conflictelor.

6 Reflecţia Apre-
Se formează două grupe de elevi: conversa- Frontal cieri
Asigurarea feed- O1 fiecare grupă primeşte un nume ţia verbale
backului şi a potrivit cu titlul lecţiei: grupa explicaţia
retenţiei, obţinerea O2 Elevii îşi spun opinia. Invidioşii şi grupa Egoiştii.
performanţei Grupele primesc fişe de lucru. joc didactic pe

6
12' O4 (Anexa 2) problemati- grupe
Elevii rezolvă sarcinile Se discută fişele. zarea
O7 din fişa de lucru. Grupa de elevi care răspunde corect Forma-
la întrebări este declarată observaţia tivă
O8 câştigătoare. Felicit grupa de elevi
câştigătoare.

7 Jetoane
O6  Descrie o persoană pe care o discuţia jetoane
apreciezi. dirijată
O7 Elevii formulează opinii Prezintă faptele din care reies Indivi-
Evaluarea personale. trăsăturile sale. dual
performanţei O8  Relatează colegilor o
8' situaţie în care ai invidiat un
coleg, un prieten sau o rudă. problemati-
Spune cum ai reuşit să zarea
depăşeşti acest sentiment.
 Desenează, pe o fişă, Apre-
chipuri care exprimă diferite cieri
stări sufleteşti. verbale
 Descrie o situaţie în care ai
invidiat pe cineva.
Motivează acţiunile tale.
 Scrieţi câteva sfaturi pe care
le puteţi da celor invidioşi
şi celor violenţi
(bătăuşi).
8 Aprecieri şi Ascultă aprecierile şi Analizează şi face aprecieri asupra Conversa- Aprecieri verbale
recomandări recomandările făcute de activităţii elevilor şi a disciplinei la ţia
2' profesorul-educator. activitate.
Iubirea, sentimentul cel mai înalt al omului

7
Iisuse glasul Tău cel
blând

Aut. Necunoscut.

Iisuse glasul Tău cel


blând
și Fața Ta senină
îmi face inimioara mea
de pace plină-plină.

Mi-e drag s-ascult


Cuvântul Tău
mi-e drag sa fiu cu
Tine
mi-e drag sa Te iubesc
mereu
cu Tine-i bine-bine.

S-ar putea să vă placă și