Sunteți pe pagina 1din 40

ICS 27.060.

30

SR EN 12953-1

Standard Român August 2012

Titlu Cazane cu evi de fum


Partea 1: Generalit i
Shell boilers
Part 1: General
Chaudières à tubes de fumée
Partie 1: Généralités

Aprobare Aprobat de Directorul General al ASRO la 31 august 2012

Standardul european EN 12953-1:2012 are statutul unui standard


român

Înlocuieúte SR EN 12953-1:2003

Data public rii versiunii române: 30 septembrie 2013

Coresponden Acest standard este identic cu standardul european EN 12953-1:2012

ASOCIA IA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA


Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureúti , www.asro.ro

© ASRO Reproducerea sau utilizarea integral sau par ial a prezentului standard în orice
publica ii úi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este
interzis dac nu exist acordul scris prealabil al ASRO
Ref.: SR EN 12953-1:2012 Edi ia 2

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Preambul na ional
Acest standard reprezint versiunea român a standardului european EN 12953-1:2012. Standardul a
fost tradus de ASRO, are acelaúi statut ca úi versiunile oficiale úi a fost publicat cu permisiunea CEN.

Acest standard reprezint versiunea român a textului în limba francez a standardului european
EN 12953-1:2012.

Standardul european EN 12953-1:2012 a fost adoptat ca standard român la data de 31 august 2012
prin publicarea unei note de confirmare.

Acest standard intr în patrimoniul comitetului tehnic CT 225, Cazane úi instala ii de cazane
industriale.

Acest standard înlocuieúte SR EN 12953-1:2003.

Acest standard se aplic la cazanele cu evi de fum având un volum mai mare de 2 litri pentru
producerea de abur úi/sau de ap supraînc lzit , la o presiune maxim admisibil mai mare
de 0,5 bar úi o temperatur mai mare de 110 oC.

Acest standard stabileúte úi cerin ele pentru cazanele supuse direct la flac r úi înc lzite electric,
inclusiv cazanele de joas presiune (LPB), precum úi pentru cazanele cu recuperare de c ldur de
form cilindric , a c ror presiune pe spa iul de gaz nu dep úeúte 0,5 bar, construite din o el carbon
sau carbon-mangan prin sudare prin topire úi având o presiune de proiectare care nu dep úeúte
40 bar. Cazanele incluse în acest standard sunt prev zute a fi instalate sta ionar úi s furnizeze abur
sau ap supraînc lzit .

Fa de edi ia anterioar s-au f cut urm toarele modific ri:

- a fost extins domeniul de aplicare al acestui standard úi au fost reactualizate referin ele
normative;

- au fost modifica i(modificate) termenii úi defini iile aferente acestor termeni;

- a fost introdus un articol nou care se refer la interdependen a p r ilor componente ale seriei;

- a fost introdus o nou anex B care se refer la vocabularul utilizat la cazanele cu evi de fum;

- a fost introdus o nou anex C care se refer la vocabularul utilizat la componentele tip ale
unui cazan cu evi de fum;

- a fost revizuit anexa ZA care se refer la rela ia dintre acest standard european úi cerin ele
esen iale ale Directivei UE 97/23/CE.

Standardul european EN 12953 este prezentat sub titlul generic «Cazane cu evi de fum» úi este
structurat în 14 p r i.

Aceste p r i ale standardului se pot cump ra separat, dar aceste p r i sunt interdependente. De
asemenea, proiectarea úi fabricarea cazanelor cu evi de ap necesit aplicarea mai multor p r i,
astfel încât prevederile acestui standard european s poat fi aplicate într-o manier satisf c toare.

Standardul european EN 12953-1:2012 este un standard armonizat care intr sub inciden a
HG 584/2004 modificat prin HG 1168/2005 úi HG 962/2007.

Coresponden a dintre standardele europene la care se face referire úi standardele române se prezint
în anexa na ional NA.

Cuvintele “standard european“ din textul acestui standard trebuie citite “standard român”.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

STANDARD EUROPEAN EN 12953-1


EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Martie 2012

ICS 27.060.30 Înlocuieúte EN 12953-1:2002

Versiunea român

Cazane cu evi de fum – Partea 1: Generalit i

Shell boilers – Part 1: General Chaudières à tubes de fumée – Grosswasserraumkessel – Teil 1:


Partie 1: Généralités Allgemeines

Acest standard european a fost adoptat de CEN la 7 ianuarie 2012.

Membrii CEN au obliga ia s respecte Regulamentul Intern al CEN/CENELEC care stipuleaz


condi iile în care acestui standard european i se atribuie statutul de standard na ional, f r nici o
modificare. Listele actualizate úi referin ele bibliografice referitoare la aceste standarde na ionale pot fi
ob inute pe baz de cerere de la Centrul de Management al CEN-CENELEC sau de la orice membru
CEN.

Acest standard european exist în trei versiuni oficiale (german , englez , francez ). O versiunea în
oricare alt limb , realizat prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa
na ional úi notificat la Centrul de Management al CEN-CENELEC, are acelaúi statut ca úi versiunile
oficiale.

Membrii CEN sunt organismele na ionale de standardizare din urm toarele ri: Austria, Belgia,
Bulgaria, Cipru, Croa ia, Danemarca, Elve ia, Estonia, Finlanda, Fran a, Germania, Grecia, Islanda,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Polonia,
Portugalia, Republica Ceh , România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia úi Ungaria.

COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE


Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung European

Centrul de Management: Avenue Marnix 17, B - 1000 Bruxelles

© 2012 CEN Toate drepturile de exploatare sub orice form úi în orice


mod sunt rezervate membrilor na ionali ai CEN.
Ref.: EN 12953-1:2012 RO

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Cuprins

Pagina

Preambul ..................................................................................................................................................3
1 Domeniu de aplicare....................................................................................................................5
1.1 Generalit i ..................................................................................................................................5
1.2 Excluderi......................................................................................................................................5
2 Referin e normative .....................................................................................................................6
3 Termeni úi defini ii........................................................................................................................6
4 Interdependen a p r ilor care compun seria .............................................................................11
5 Simboluri úi abrevieri .................................................................................................................12
6 Responsabilit i .........................................................................................................................17
Anexa A (informativ ) Informa ii care trebuie furnizate produc torului de c tre cump r tor................19
Anexa B (informativ ) Vocabular referitor la cazanele cu evi de fum ..................................................21
Anexa C (informativ ) Vocabular referitor la componentele tipice ale unui cazan cu evi de fum...........29
Anexa D (infomativ ) Principale modific ri tehnice între acest standard european úi
versiunea anterioar ...............................................................................................................................33
Anexa ZA (informativ ) Rela ia dintre acest standard european úi cerin ele esen iale ale
Directivei UE 97/23/CE...........................................................................................................................34
Bibliografie ..............................................................................................................................................35

2
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Preambul
Acest document (EN 12953-1:2012) a fost elaborat de comitetul tehnic CEN/TC 269, “Cazane cu evi
de ap úi cu evi de fum”, al c rui secretariat este de inut de DIN.

Acest standard european trebuie s primeasc statutul de standard na ional, fie prin publicarea unui
text identic, fie prin ratificare, cel târziu pân în septembrie 2012 úi standardele na ionale conflictuale
trebuie anulate cel târziu pân în septembrie 2012.

Se atrage aten ia asupra faptului c anumite elemente din acest document pot s fac obiectul
drepturilor de proprietate intelectual sau al unor drepturi similare. CEN úi/sau CENELEC nu va [vor] fi
considerat[e] responsabil[e] pentru c nu a/au identificat astfel de drepturi de proprietate úi nu a/au
avertizat asupra existen ei acestora.

Acest document înlocuieúte EN 12953-1:2002.

Acest document a fost elaborat în cadrul unui mandat dat CEN de c tre Comisia European úi
Asocia ia European a Liberului Schimb úi vine în sprijinul cerin elor esen iale ale
Directivei(Directivelor) UE.

Pentru rela ia cu Directiva(Directivele) UE, a se vedea anexa ZA, informativ , care face parte
integrant din acest document.

Anexa D prezint în detaliu principalele modific ri tehnice între acest standard european úi versiunea
anterioar .

Acest standard european EN 12953 care se refer la cazanele cu evi de fum este alc tuit din
urm toarele p r i:

- Partea 1: Generalit i;

- Partea 2: Materiale utilizate pentru p r ile sub presiune ale cazanelor úi accesoriilor;

- Partea 3: Proiectarea úi calculul p r ilor sub presiune;

- Partea 4: Execu ia úi construc ia p r ilor sub presiune ale cazanului;

- Partea 5: Inspec ii în timpul execu iei, documenta iei úi a marc rii p r ilor sub presiune ale
cazanelor;

- Partea 6: Cerin e referitoare la echipamentul cazanului;

- Partea 7: Cerin e referitoare la echipamentele de înc lzire ale cazanului care utilizeaz
combustibili gazoúi úi lichizi;

- Partea 8: Cerin e referitoare la protec ia împotriva suprapresiunii;

- Partea 9: Cerin e referitoare la dispozitivele de limitare ale cazanului úi accesoriile acestuia;

- Partea 10: Cerin e referitoare la calitatea apei de alimentare úi a apei din cazan;

- Partea 11: Încerc ri de recep ie;

- Partea 12: Cerin e referitoare la echipamentele de înc lzire cu gr tar ale cazanului care
utilizeaz combustibili solizi;

- Partea 13: Instruc iuni de func ionare;

3
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

- CR 12953-14: Ghid referitor la implicarea unui organism de inspec ie independent de


produc tor.

Cu toate c aceste p r i pot fi ob ine separat, este recunoscut faptul c acestea sunt interdependente.
De asemenea, proiectarea úi execu ia cazanelor cu evi de fum necesit aplicarea mai multor p r i
astfel încât prevederile standardului european s se poat aplica într-o manier satisf c toare.

Pentru toate problemele care survin în timpul utiliz rii acestor standarde, Agen ia de Mentenan a
CEN/TC 269 pentru cazane poate fi contactat la adresa urm toare :

http://www.boiler-helpdesk.din.de

Conform Regulamentului Intern al CEN/CENELEC, organismele na ionale de standardizare din


urm toarele ri au obliga ia s adopte la nivel na ional acest standard european: Austria, Belgia,
Bulgaria, Cipru, Croa ia, Danemarca, Elve ia, Estonia, Finlanda, Fran a, Germania, Grecia, Islanda,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Polonia,
Portugalia, Republica Ceh , Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia úi Ungaria.

4
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

1 Domeniu de aplicare
1.1 Generalit i

Acest standard european se aplic la cazanele cu evi de fum având un volum mai mare de 2 litri
pentru producerea de abur úi/sau de ap supraînc lzit , la o presiune maxim admisibil mai mare
de 0,5 bar úi o temperatur mai mare de 110 oC.

Obiectul acestui standard european este de a se asigura c pericolele asociate exploat rii cazanelor
cu evi de fum sunt reduse la minimum úi c este prev zut o protec ie corespunz toare pentru a ine
sub control pericolele care subzist întotdeauna, atunci când cazanul cu evi de fum este pus în
func iune. Aceast protec ie este asigurat prin aplicarea corect a metodelor úi tehnicilor de
proiectare, de fabrica ie, de încercare úi de inspec ii incorporate în diferitele p r i ale acestui standard
european. Dac este cazul, avertismente corespunz toare referitoare la pericolele reziduale úi la
utilizarea incorect sunt indicate în instruc iunile de formare úi de func ionare úi aplicate
echipamentului respectiv (a se vedea EN 12953-7 úi EN 12953-8).

Suplimentar fa de conformitatea cu cerin ele acestui standard, produc torul are responsabilitatea s
ia în considerare m surile specifice care pot fi necesare pentru ca prin fabrica ie s se ob in nivelul
de securitate cerut, conform Directivei UE 97/23/CE (PED).

NOTA 1 – Se recomand s se ia în considerare úi alte cerin e referitoare la instruc iunile de func ionare indicate
în EN 12953-13 úi la pericolele indicate în CEN/TS 764-6.

Acest standard european stabileúte în acelaúi timp cerin ele pentru cazanele supuse direct la flac r
úi înc lzite electric, inclusiv cazanele de joas presiune (LPB, a se vedea 3.6), precum úi pentru
cazanele cu recuperare de c ldur de form cilindric , a c ror presiune pe spa iul de gaz nu
dep úeúte 0,5 bar, construite din o el carbon sau carbon-mangan prin sudare prin topire úi având o
presiune de proiectare care nu dep úeúte 40 bar. Cazanele tratate în acest standard european sunt
prev zute pentru a fi instalate sta ionar úi pentru a furniza abur sau ap supraînc lzit (exemple
caracteristice sunt indicate în figurile de la 1 pân la 6).

Pentru cazanele de joas presiune (LPB), sunt acceptate cerin e mai pu in severe referitoare la
proiectare úi la calcul. Detaliile sunt prezentate în articolele respective.

NOTA 2 – Pentru cazanele care func ioneaz la o presiune pe partea de gaz mai mare de 0,5 bar se aplic , de
asemenea, regulile indicate în acest standard. Totuúi, în general, se consider c pot fi necesare analize de
proiectare, inspec ii úi încerc ri suplimentare.

Când un cazan special este o combina ie de proiectare cu evi de fum úi cu evi de ap , atunci seria
de standarde EN 12952 referitoare la cazanele cu evi de ap trebuie utilizat în completarea acestui
standard european. Un exemplu de astfel de combina ie este prezentat în figura 3.

Acest standard european se aplic generatorului, de la racordul de intrare a apei sau racordul de
intrare a apei de alimentare pân la racordul de ieúire a aburului sau racordul de ieúire a apei úi toate
celelalte racordul, inclusiv cele necesare pentru robinetele úi instala iile de abur úi de ap . Dac sunt
utilizate extremit i sudate, cerin ele indicate în acest paragraf încep sau se termin în dreptul
sudurilor, în locul în care ar fi fost montate flanúe, dac acestea ar fi fost utilizate.

1.2 Excluderi

Acest standard european nu se aplic urm toarelor tipuri de cazane úi echipamente:

a) cazane cu evi de ap ;

b) cazane care nu se monteaz sta ionar, de exemplu cazanele de locomotive;

c) cazane care utilizeaz combustibil lichid;

d) cazane a c ror manta principal sub presiune este din material turnat;

5
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

e) pompe, garnituri etc.;

f) zid rie úi izola ie etc.

NOT – Cazanele executate din o el inoxidabil sunt tratate în EN 14222.

2 Referin e normative
Urm toarele documente de referin sunt indispensabile pentru aplicarea acestui document Pentru
referin ele datate, se aplic numai edi ia citat . Pentru referin ele nedatate, se aplic ultima edi ie a
documentului de referin (inclusiv, eventualele amendamente).

EN 12953-3:2002, Chaudières à tubes de fumée — Partie 3: Conception et calcul des parties


sous pression

EN 12953-10:2003, Chaudières à tubes de fumée — Partie 10: Exigences relatives à la qualité de


l'eau d'alimentation et de l'eau en chaudière

EN 12953-13:2012, Chaudières à tubes de fumée — Partie 13: Instructions de service

CR 12953-14:2002, Chaudières à tubes de fumée – Partie 14: Lignes directrices relatives à


l'implication d'un organisme d'inspection indépendant du fabricant

3 Termeni úi defini ii
Pentru corecta utilizare a acestui standard european, se aplic termenii úi defini iile care urmeaz :

3.1
cump r tor
persoan fizic sau juridic , care cump r cazanul sau p r i din acesta de la produc tor

3.2
produc tor
persoan fizic sau juridic responsabil de proiectarea, fabrica ia, încerc rile, inspec ia úi, dac este
cazul, instalarea echipamentelor sub presiune úi a ansamblurilor

[Surs : EN 764-3:2002]

NOTA 1 – Produc torul poate subcontracta, pe proprie r spundere, una sau mai multe dintre responsabilit ile
men ionate mai sus (de exemplu proiectant, instalator etc.).

3.3
furnizor de material
persoan fizic sau juridic , care poate fi sau nu produc torul materialului, care furnizeaz materialul
sau componentele utilizate la fabricarea echipamentelor sub presiune úi a ansamblurilor

[Surs : EN 764-3:2002]

NOTA 1 – Un furnizor de materiale poate fi un distribuitor.

3.4
produc tor de material
persoan fizic sau juridic care produce, sub form de produs de baz , materialul utilizat la
fabricarea echipamentelor sub presiune

[Surs : EN 764-3:2002]

6
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

3.5
instalator
persoan fizic sau juridic , care realizeaz asamblarea echipamentului sub presiune în loca ia în
care acesta este destinat a fi pus în func iune

NOTA 1 – În func ie de prevederile contractuale, instalatorul poate fi considerat ca produc tor al ansamblului.

3.6
cazane de joas presiune (LPB)
cazane de abur având o temperatur maxim de satura ie de 120 oC (aceasta corespunde unei
presiuni manometrice de 1 bar) sau cazane de ap supraînc lzit având o temperatur maxim de
ieúire de 120 oC úi o presiune manometric maxim admisibil de 10 bar

NOTA 1 – Produc torul poate alege s utilizeze acest standard european armonizat sau EN 14394 pentru cazane
de joas presiune care trebuie utilizate drept cazane de ap supraînc lzit .

3.7
cazane cu evi de fum
recipient închis care con ine ap , în care fl c rile úi/sau gazele calde trec prin evile situate în manta,
formând un element al unui ansamblu

NOTA 1 – Acest cazan func ioneaz conform unui principiu contrar celui al cazanului cu evi de ap , în care apa
circul în interiorul evilor atunci când gazele de ardere circul în exteriorul evilor.

NOTA 2 – Figurile de la 1 pân la 6 reprezint configura ii úi exemple tip de cazane cu evi de fum. De asemenea,
sunt acceptate úi alte configura ii (de exemplu, manta vertical ).

NOTA 3 – Anexa C, informativ , indic traducerile unor componente tip ale unui cazan cu evi de fum.

7
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Legend

1) Virol cilindric
2) eav focar (prima trecere): de exemplu, eav neted sau ondulat sau cu cercuri de flexibilitate
3) Plac tubular frontal (sau plac frontal , în func ie de configura ie)
4) Plac posterioar (sau plac tubular posterioar , în func ie de configura ie)
5) eav ( evi) de fum (a 2-a trecere/a 3-a trecere) (eventual cu tiran i sau bare)
6) Mantaua camerei de retur
7) Plac tubular a camerei de retur
8) Fundul camerei de retur
12) Urechi de ridicare
13) Nervuri
14) Racorduri
15) Suporturi
16) Gur de inspec ie

NOT – Principalele p r i sub presiune sunt p r ile care formeaz mantaua sub presiune úi p r ile esen iale
pentru integritatea cazanului.

Figura 1 — Componente tip ale unui cazan cu evi de fum

8
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

a) Cazan cu 2 treceri b) Cazan cu 3 treceri

Legend

1) Virol cilindric
2) eav focar (prima trecere): de exemplu, eav neted sau ondulat sau cu cercuri de flexibilitate
3) Plac tubular frontal (sau plac frontal , în func ie de configura ie)
4) Plac posterioar (sau plac tubular posterioar , în func ie de configura ie)
5) eav ( evi) de fum (a 2-a trecere /a 3-a trecere) (eventual cu tiran i sau bare)
6) Mantaua camerei de retur
7) Plac tubular a camerei de retur
8) Fundul camerei de retur

NOT – Suprafa a efectiv de înc lzire prin radia ie con ine eava focar úi suprafa a camerei de retur, dac este
cazul.

Figura 2 — Cazan cu camer de retur inundat

a) Cazan cu 2 treceri b) Cazan cu 3 treceri


Legend

1) Virol cilindric
2) eav focar (prima trecere): de exemplu, eav neted sau ondulat sau cu cercuri de flexibilitate
3) Plac tubular frontal (sau plac frontal , în func ie de configura ie)
4) Plac posterioar (sau plac tubular posterioar , în func ie de configura ie)
5) eav ( evi) de fum (a 2-a trecere /a 3-a trecere) (eventual cu tiran i sau bare)
9) Colectorul camerei r cite
10) Membran tubular a camerei r cite

NOT – Suprafa a efectiv de înc lzire prin radia ie con ine eava focar úi suprafa a camerei de retur.

Figura 3 — Cazan cu camer de retur r cit

9
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

a) Cazan cu 2 treceri b) Cazan cu 3 treceri


Legend

1) Virol cilindric
2) eav focar (prima trecere): de exemplu, eav neted sau ondulat sau cu cercuri de flexibilitate
3) Plac tubular frontal (sau plac frontal , în func ie de configura ie)
4) Plac posterioar (sau plac tubular posterioar , în func ie de configura ie)
5) eav ( evi) de fum (a 2-a trecere /a 3-a trecere) (eventual cu tiran i sau bare)
6) Mantaua camerei de retur
7) Plac tubular a camerei de retur
11) Izola ie: de exemplu, refractar

NOT – Suprafa a efectiv de înc lzire prin radia ie con ine placa tubular a camerei de retur a evii focar úi placa
tubular a camerei de retur.

Figura 4 — Cazan cu camer de retur deschis

a) Cazan cu 2 treceri b) Cazan cu 3 treceri


Legend

1) Virol cilindric
2) eav focar (prima trecere): de exemplu, eav neted sau ondulat sau cu cercuri de flexibilitate
3) Plac tubular frontal (sau plac frontal , în func ie de configura ie)
4) Plac posterioar (sau plac tubular posterioar , în func ie de configura ie)
5) eav ( evi) de fum (a 2-a trecere /a 3-a trecere) (eventual cu tiran i sau bare)
11) Izola ie: de exemplu, refractar

NOT – Suprafa a efectiv de înc lzire prin radia ie con ine eava focar úi placa tubular posterioat .

Figura 5 — Cazan cu úican refractar

10
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Legend

1) Virol cilindric
2) eav focar (prima trecere): de exemplu, eav neted sau ondulat sau cu cercuri de flexibilitate
3) Plac tubular frontal (sau plac frontal , în func ie de configura ie)
4) Plac posterioar (sau plac tubular posterioar , în func ie de configura ie)
5) eav ( evi) de fum (a 2-a trecere /a 3-a trecere) (eventual cu tiran i sau bare)

NOT – Suprafa a efectiv de înc lzire prin radia ie nu con ine decât focarul.

Figura 6 — Cazan cu focar orb

3.8
generator
ansamblu echipat al unui cazan, al unui arz tor, al robinetelor úi, dac este cazul, al dispozitivelor de
protec ie

NOTA 1 – Pentru acest standard european, termenul « generator » este aplicabil cazanelor cu evi de fum (a se
vedea figura B.2).

3.9
ansamblu
con ine minimum un generator úi, dac este cazul, un economizor úi/sau un supraînc lzitor, tubulaturi
de leg tur úi instrumente (dispozitive de protec ie, de reglare úi de indicare), introdus pe pia de un
produc tor

NOTA 1 – A se vedea, de asemenea, figura B.3.

3.10
instruc iuni de func ionare
a se vedea EN 12953-13

4 Interdependen a p r ilor care compun seria


P r ile de la 2 pân la 13 din EN 12953, asociate cu partea 1, formeaz un ansamblu coerent de
cerin e care trebuie respecate pentru conformitatea cu standardul.

NOTA 1 – P r ile 10 úi11 ale seriei sunt publicate ca standardele europene suport u.

NOTA 2 – Partea 14 a seriei este publicat ca Raport CEN. Nu este vorba de un standard european.

11
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

5 Simboluri úi abrevieri
Pentru corecta utilizare a acestui standard european trebuie s se aplice simbolurile úi abrevierile
generale indicate în tabelul 1. Totuúi, pentru cerin ele specifice din alte p r i ale standardului, pot fi
utilizate simblouri úi abrevieri specifice.

Tabelul 1 – Simboluri úi abrevieri (1 din 6)

Simbol Descriere Unitate de


m sur
2
A Suprafa efectiv de înc lzire prin radia ie (a se vedea figurile de la mm
1 pân la 6)

Af Arie a sec iunii transversale de compensare util , f r toleran mm2

Afb Arie a sec iunii transversale de compensare util a unei evi mm2

Afp Arie a sec iunii transversale de compensare util a unui inel de înt rire mm2

Afs Arie a sec iunii transversale de compensare util a corpului principal mm2

Ap Arie supus la presiune, f r a se ine seama de adaosuri mm2

Apb Arie supus la presiune a evii mm2

Aps Arie supus la presiune a corpului principal mm2

At Arie ini ial a sec iunii transversale a unei epruvete supus unei încerc ri mm2
la trac iune
a Dimensiuni indicate în figurile 10.1-1, de la 10.2-2 pân la 10.2-4 din mm
EN 12953-3

ai Axa mare interioar a pl cii de compensare mm

ao Axa mare exterioar a pl cii de compensare mm

b Dimensiuni indicate, cu titlu de exemplu, în figurile 10.1-1, de la 10.2-2 mm


pân la 10.2-5, 13.1-1 din EN 12953-3 úi în anexa B din EN 12953-3

b1 Axa mic a gurii de vizitare mm

bi Axa mic interioar a unei pl ci de compensare mm

bo Axa mic exterioar a unei pl ci de compensare mm

C Coeficient de form pentru fundurile bombate neînt rite f r deschidere, —


indicate în figura 9.1-1 din EN 12953-3

C1 Coeficient de form pentru pere ii neînt ri i, pentru fundurile úi pentru —


pl cile care se indic la 9.2 din EN 12953-3

c1 Toleran negativ a grosimii nominale specifice ale peretelui mm

c2 Adaos pentru pierderile de metal mm

C4 Constant determinat pe baza tabelului 10.2-1 din EN 12953-3 —


Db Diametru mediu al garniturii de etanúare mm

DL Diametrul cercului de amplasare a úuruburilor mm

d Diametrul g urii pentru eav mm

(continu )

12
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Tabelul 1 – Simboluri úi abrevieri (2 din 6)

Simbol Descriere Unitate de


m sur

dg În l imea rigidiz rilor fixate úi sudate mm

di Diametru interior mm

dib Diametru interior al evii, f r toleran (definit prin mm

dib = dob – 2 * (eb - c1 - c2))


dip Diametru interior al periferiei inelului circular sau al pl cii de compensare mm

dis Diametru interior al corpului principal (manta cilindric , sferic sau fund mm
bombat), f r toleran (definit, de exemplu, prin
dis = dos – 2 * (es - c1 - c2))

dm Diametru mediu mm

do Diametru exterior nominal mm

dob Diametru exterior nominal al evii mm

dop Diametru exterior al periferiei inelului circular sau al pl cii de compensare mm

dos Diametru exterior nominal al corpului principal mm

ds Diamteru tirant mm

E Modul de elasticitate la temperatura de proiectare MPa

e Grosime de perete mm

ecb Grosime de perete calculat a unei evi sau a unui racord, f r toleran mm

ecf Grosime de perete calculat a focarului, f r toleran mm

ech Grosime de perete calculat a unui fund plan, f r toleran mm

ecp Grosime de perete calculat a unui inel de înt rire mm

ecs Grosime de perete calculat a corpului principal (virole cilindrice sau mm


sferice sau funduri bombate), f r toleran

ect Grosime de perete calculat a unei evi drepte, f r toleran e mm

efa Grosime de perete calculat a focarului, cu toleran mm

eg Grosime calculat a unui guseu mm

eh Grosime specific a unui fund plan mm

eh1 Grosime de perete într-o canelur de degajare mm

ep Grosime de perete specific a inelului de înt rire mm

erb Grosime de perete real a unei evi sau a unui racord, f r toleran mm

erf Grosime de perete real a focarelor mm

erh Grosime de perete real a unui fund plan, f r toleran mm

erp Grosime de perete real a unui inel de înt rire, f r toleran mm

(continu )

13
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Tabelul 1 – Simboluri úi abrevieri (3 din 6)

Simbol Descriere Unitate de


m sur

ers Grosime de perete real a corpului principal (virol cilindric , sferic sau mm
fund bombat), f r toleran

ert Grosime de perete real a evii, f r toleran mm

es Grosime de perete specific a corpului principal mm

esa Grosime de perete cerut a corpului principal, cu toleran mm

et Grosime de perete specific a evii mm

eta Grosime de perete cerut a unei evi drepte, cu toleran mm

F Factor global de schimb de calcul —


f Efort unitar nominal de calcul MPa
fa Efort unitar mediu util MPa
fa- Efort unitar mediu util între centrele a dou orificii MPa
fb Efort unitar de calcul pentru materialul evii MPa
fc Efort unitar combinat la nivelul suporturilor MPa
fp Efort unitar de calcul pentru materialul inelului de înt rire MPa
fs Efort unitar de calcul pentru materialul corpului principal MPa
G Debit masic de gaz în prima trecere prin evi kg/(m2.s)

g, g1 În l ime liber , dup cum se prezint în figura 14.2-1 din EN 12953-3 mm

hc Adâncime a curburii fundurilor bombate (cu por iune cu raz mic , f r mm


parte cilindric )

hf În l ime a ramei gurii de vizitare mm

hg Adâncime minim a guseului mm

hs În l ime a p r ii cilindrice a fundurilor bombate mm

H Aport caloric inferior (a se vedea nota 3 de la figura 5.4-1 din W


EN 12953-3)

I1 Moment de iner ie a suprafe ei totale a unei curburi a focarului, pe baza mm4


fibrei neutre, exclusiv adaosul de coroziune

I2 Moment de iner ie a suprafe ei rigidiz rilor mm4

K Valoare a efortului unitar de calcul MPa


Kt Valoare a efortului unitar de calcul la presiunea de încercare (relativ ) MPa
2
(Kc) Conductivitate termic (W·mm)/(m ·K)

(continu )

14
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Tabelul 1 – Simboluri úi abrevieri (4 din 6)

Simbol Descriere Unitate de


m sur

L Distan între dou puncte efective de sprijin ale focarului mm

L1 Cea mai mic distan dintre marginea gurii de acces úi linia median a mm
tirantului cel mai îndep rtat de gura de acces sau, atunci când nu exist
gur de acces, jum tatea distan ei maxime dintre liniile mediane ale
tiran ilor
L2 Distan între placa posterioar a camerei de retur úi placa tubular mm
posterioar a cazanului
Lb Lungime a cazanului între pl ci mm

Lcor Lungime total de ondulare mm

Li Lungime a laturii sudurii în col pe conturul interior al inelului sau al pl cii mm


de compensare
Lg Lungime a tiran ilor suda i mm

Lh Lungime înc lzit a focarului mm

Lo Lungime a laturii sudurii în col pe conturul exterior al inelului sau al pl cii mm


de compensare
Ls Lungime a virolei între pl ci mm

Lt Pas mediu dintre evile învecinate mm

lbo Lungime cilindric a evii din zona de tranzi ie pân la sudur mm

lb1 Lungime m surat a proiec iei în exterior a unei evi mm

lb2 Lungime m surat a proiec iei în interior a unei evi mm

lrb Lungime util a unei evi care contribuie la rigidizare mm

lrbi Lungime util a proiec iei în interior a unei evi transversale care mm
contribuie la rigidizare
lrp L ime util a unui inel de înt rire mm

lrs Lungime util a corpului principal care contribuie la rigidizare mm

ls0 Lungime cilindric a corpului principal din zona de trecere pân în sudur mm

Pcor Pas al curburilor mm

Pg Pas al suporturilor sudate mm

P- Distan între centrele a dou orificii învecinate, aflate într-un unghi - mm


fa de centrul peretelui
PS Presiune maxim admisibil dup cum se defineúte în DESP MPa, bar a
pc Presiune de calcul MPa, bar a
pd Presiune de proiectare MPa, bar a

(continu )

15
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Tabelul 4.1 – Simboluri úi abrevieri (5 din 6)

Simbol Descriere Unitate de


m sur

ps Presiune admisibil (absolut ) pentru generatoarele de ap MPa, bar a


supraînc lzit

pt Presiune de încercare (relativ ) MPa, bar a


Rm Rezisten minim la rupere la trac iune pentru marca de material MPa
considerat, la temperatura ambiant

Rp0,2tc Valoare minim a limitei de curgere (limit conven ional la 0,2 %) pentru MPa
marca de material considerat, la temperatura tc

rik Raz interioar a por iunii cu raz mic de curbur a unui fund bombat mm
sau a canelurii de degajare a unui fund plan

ris Raz interioar a unui fund bombat sau a unei virole sferice mm

rms Raz medie a virolei mm

rok Raz exterioar a por iunii cu raz mic de curbur a unui fund bombat mm

ros Raz exterioar a unui fund bombat sau a unei virole sferice mm

S Coeficient de siguran —
St Coeficient de siguran la presiunea de încercare (relativ ) —
o
TS Temperatur maxim /minim admisibil C
o
tc Temperatur de calcul C
o
td Temperatur de proiectare C
o
tm Temperatur maxim a metalului C
o
ts Temperatur de satura ie care corespunde presiunii de proiectare C

u Ovalitate %
Coeficient de rezisten a îmbin rii sudate —
a Coeficient de eficacitate admisibil pentru evi sau deschideri —

b Coeficient de eficacitate pentru evi sau deschideri izolate —

m Coeficient de eficacitate pentru evi sau deschideri învecinate —


W For exercitat de presiune pe fundul plan în zona presupus a fi N
sprijinit de guseu
w Adâncime total nominal de ondulare (a se vedea figura 13.1-1 din mm
EN 12953-3)

h (wc) Adâncime m surat a ondula iilor (a se vedea figura 5.9-1 din mm


EN 12953-4)

X2 Aria sec iunii transversale a sec iunii longitudinale a peretelui focarului, mm2
având lungimea egal cu un pas úi cu grosimea erf - c2

(continu )

16
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Tabelul 1 – Simboluri úi abrevieri (6 din 6)

Simbol Descriere Unitate de m sur

X Coeficient de reducere a efortului unitar —


Y Coeficient determinat din figura 10.2-4 din EN 12953-3, prin utilizarea —
raportului b/a
- Unghiul axei care trece prin centrele a dou deschideri fa de axa grade
corpului principal

/5 Alungire la rupere (coeficient de lungime a epruvetei = 5) %

Unghi de înclinare a unei evi fa de normala la linia circumferen ial a grade


corpului principal
a
În acest standard european unit ile de m sur sunt exprimate atât în bar, cât úi în MPa:
2 2
1 MPa = 1 N/mm = 1 MN/m = 10 bar

6 Responsabilit i

6.1 Cump r tor

Cump r torul are responsabilitatea de a defini condi iile globale ale cerin elor.

Când cazanul se proiecteaz pentru o aplica ie specific , atunci cump r torul trebuie s aib
responsabilitatea de a furniza produc torului cerin ele de performan úi condi iile de func ionare a
cazanului, precum úi detaliile referitoare la condi iile speciale tranzitorii úi/sau anormale în care
cazanul este prev zut s func ioneze. De asemenea, acesta trebuie s furnizeze toate cerin ele
speciale pentru a se permite efectuarea inspec iei în func ionare (a se vedea, de asemenea, ghidul
pentru achizi ionare EN 45510-3-2, dac este cazul).

Pentru specifica ia tehnic se aplic dou op iuni:

• caz « standard »: produc torul livreaz unui cump r tor un cazan din gama standard proprie, pe
baza cerin elor úi a nevoilor specifice ale acestuia. În acest caz, oferta trebuie s devin
specifica ie tehnic úi s constituie contractul de livrare;

• caz « la comand »: un document cu specifica ii tehnice detaliate stabilit de cump r tor úi care
defineúte domeniul de aplicare al furniturii. Acest document trebuie aprobat de produc tor úi s
constituie contractul de livrare.

NOT – Pentru informa ii minime tip furnizate de cump r tor, a se vedea anexa A.

6.2 Produc tor

Produc torul(produc torii) trebuie s livreze úi/sau s instaleze un cazan, un generator sau un
ansamblu, în func ie de cazul aplicabil, conform:

• legisla iei aplicabile referitoare la livrarea cazanului;

• acestui standard european;

• documentului contractual.

De asemenea, produc torul este responsabil de furnizarea documenta iei corespunz toare:

• instruc iunile de func ionare (a se vedea EN 12953-13);

17
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

• declara ia de conformitate.

Restric iile referitoare la condi iile de exploatare a cazanului trebuie stabilite de comun acord între
produc tor úi cump r tor. Produc torul are responsabilitatea s specifice condi iile úi restric iile
necesare pentru utilizarea cazanului în deplin securitate.

Controalele efectuate de organismele notificate nu îl absolv pe produc tor de responsabilit ile


proprii.

Componentele cazanului cu evi de fum nu fac obiectul procedurilor individuale de evaluare a


conformit ii (f r marcaj CE). Totuúi, produc torii acestor componente trebuie s demonstreze c
acestea din urm sunt conforme cu cerin ele aplicabile ale Directivei(Directivelor) UE, astfel încât
evaluarea conformit ii s poat fi realizat pe echipamente complete.

NOTA 1 – Se recomand ca aceste cazane cu evi de fum complete, comercializate ca echipamente individuale
(de exemplu, f r dispozitive de protec ie úi alte accesorii), s poarte marcajul CE.

NOTA 2 – Materialele care sunt livrate conform EN 12953-2 úi care nu fac obiectul niciunui tratament suplimentar,
nu sunt considerate componente ale cazanului cu evi de fum.

NOTA 3 – Atunci când cazanul este destinat a fi instalat într-o ar din afara Uniunii Europene, se recomand ca
specifica iile na ionale s stabileasc autoritatea responsabil .

6.3 Organism notificat

Responsabilit ile organismului notificat sunt indicate în CR 12953-14.

NOT – A se vedea, de asemenea, anexa III din PED.

6.4 Proprietar úi/sau utilizator

Pentru a men ine integritatea continu a cazanului, utilizatorul úi/sau proprietarul trebuie s se asigure
c sunt respectate instruc iunile de func ionare furnizate de produc tor úi c apa de alimentare úi apa
din cazan sunt controlate conform cerin elor EN 12953-10.

NOT – Este posibil ca proprietarul úi/sau utilizatorul s fie nevoit s elaboreze propriile proceduri de utilizare úi
de între inere.

6.5 Instalator

În func ie de domeniul de aplicare al furniturii úi de prevederile contractuale, instalatorul (de exemplu,


revânz torul, utilizatorul final, subcontractantul instalator etc.) poate fi considerat drept produc tor, úi
în acest caz, trebuie s se aplice legisla ia corespunz toare referitoare la furnitura cazanului.

18
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Anexa A
(informativ )

Informa ii care trebuie furnizate produc torului de c tre cump r tor

A.1 Generalit i

Aceast anex prezint exemple tipice de informa ii minime care sunt solicitate de c tre produc tor úi
care trebuie furnizate acestuia de c tre cump r tor în momentul depunerii cererii, sub rezerva
confirm rii/acordului/actualiz rii în momentul emiterii comenzii.

a) Limitele anumitor valori caracteristice pe care se bazeaz performan ele garantate.

b) Indicarea tipului de alimentare cu energie electric , (adic : tensiune, frecven , num r de faze,
num r de fire úi toate limit rile referitoare la pornirea direct a motoarelor).

c) Locul úi condi iile de exploatare (de exemplu, altitudinea instala iei deasupra nivelului m rii,
condi iile climatice, activitatea seismic , …).

d) Limba utilizat pentru instruc iunile de func ionare.

A.2 Pentru cazane cu abur saturat

a) Cantitatea real de abur, exprimat în tone pe or ;

b) Presiunea de lucru, exprimat în bar 1) (manometric );

c) Temperatura de intrare a apei de alimentare, exprimat în grade Celsius.

A.3 Pentru cazane cu abur supraînc lzit

a) Cantitatea real de abur, exprimat în tone pe or ;

b) Presiunea de lucru la ieúirea din supraînc lzitor, exprimat în bar 1) (manometric );

c) Temperatura aburului supraînc lzit pentru cantitatea efectiv de abur, exprimat în grade
Celsius;

d) Temperatur de intrare a apei de alimentare, exprimat în grade Celsius.

A.4 Pentru cazane cu ap supraînc lzit

a) Capacitatea termic real , exprimat în kilowa i;

b) Presiunea de lucru, exprimat în bar 1) (manometric );

c) Temperatura de retur a apei supraînc lzite, exprimat în grade Celsius;

d) Temperatura fluxului de ap supraînc lzit , exprimat în grade Celsius;

1) 5 2 2
1 bar = 10 N/m = 0,1 N/mm = 0,1 MPa.

19
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

A.5 Combustibili

A.5.1 Combustibili lichizi

a) Tip;

b) Specifica ie úi analiz ;

c) Putere caloric superioar úi putere caloric inferioar .

A.5.2 Combustibili gazoúi

a) Tip;

b) Specifica ie úi analiz ;

c) Putere caloric superioar úi putere caloric inferioar ;

d) Presiune a gazului disponibil în instala ie.

A.5.3 Combustibili solizi úi deúeuri

a) Tipul úi originea (de exemplu: ar , regiune, min , produc tor, ar produc toare, comunitate);

b) Specifica ia úi analiza (de exemplu: starea materialului la livrare, puterea caloric superioar
úi puterea caloric inferioar , dimensiunea granulometric , punctul de topire a cenuúii).

A.5.4 Combustibili amesteca i

Propor ia diferi ilor combustibili úi modurile de ardere.

A.5.5 Cazane cu recuperare de c ldur

a) Debitul masic al gazului de alimentare a cazanului;

b) Temperatura gazului de alimentare a cazanului;

c) Compozi ia gazului de alimentare a cazanului.

A.6 Condi ii de exploatare

a) Amplasarea generatorului (de exemplu, în interior sau în exterior);

b) Tipul de supraveghere.

20
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Anexa B
(informativ )

Vocabular referitor la cazanele cu evi de fum

Aceast anex furnizeaz vocabularul uzual care con ine termenii tehnici utiliza i în diferite ri europene (a se vedea tabelul B.1 úi figurile de la B.1 pân la B.4).

Tablelul B.1 — Vocabular referitor la cazanele cu evi de fum — (1 din 6)

Terminologie EN 12953-1 Descriere Observa ii Marea Britanie Germania Fran a Danemarca Suedia Olanda
utilizat în Austria
PED

Echipament Parte sub A se vedea 3.7 În acest standard, Shell boiler Großwasser- Chaudière Kanal Eldrörspanna Cilindrische ketel
sub presiune presiune: termenul « cazan » raumkessel tubes de røgrørskedel
supus la face referire la un fumée
flac r sau Cazan cu evi de cazan cu evi de fum
înc lzit prin fum
alt metod (a se vedea figura
B.1)

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


Echipament Parte sub Cazan destinat a În acest standard, Steam Boiler Dampfkessel Chaudière Dampkedel Ångpanna Stoomketel
sub presiune presiune: termenul « cazan de vapeur
supus la produce abur abur » face referire
flac r sau Cazan de abur la un cazan cu evi
înc lzit prin (a se vedea figura de fum (im Sinne von
alt metod B.2) Dampferzeuger)

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
(continu )

21
SR EN 12953-1:2012

Tablelul B.1 — Vocabular referitor la cazanele cu evi de fum — (2 din 6)


(continuare)

Terminologie EN 12953-1 Descriere Observa ii Marea Germania Fran a Danemarca Suedia Olanda
utilizat în Britanie Austria
PED

Recipient Parte sub Cazan destinat a În acest standard Hot water boiler Heisswasser- Chaudière Hedtvands- Hetvattenpanna Heet water ketel
presiune: produce ap termenul « cazan/ kessel eau chaude generator
Cazan de ap supraînc lzit . generator de ap ou eau (dampkedel til
supraînc lzit supraînc lzit » surchauffée produktion af
(a se vedea figura face referire la un overhedet vand
o
B.2) cazan cu evi de over 110 C)
fum
— Parte sub Sistem pentru — Economizer Economiser Economiseur Economiser Ekonomiser Economiser
presiune: înc lzirea apei de
Economizor alimentare sau a
apei de retur care
intr într-un cazan,
utilizând gazele de
ardere provenite de
la cazan
Recipient Parte sub Sistem care creúte — Superheater Überhitzer Surchauffeur Overheder Överhettare Oververhitter
presiune: temperatura

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


Supraînc lzitor aburului peste
punctul de satura ie
al acestuia,
utilizând c ldura
provenit de la
gazele de ardere
sau din alte surse

(continu )

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
22
SR EN 12953-1:2012

Tablelul B.1 — Vocabular referitor la cazanele cu evi de fum — (3 din 6)


(continuare)

Terminologie EN 12953-1 Descriere Observa ii Marea Britanie Germania Fran a Danemarca Suedia Olanda
utilizat în Austria
PED

Conducte — Conducte utilizate — Pipework Verrohrung Tuyauterie Rørsystem Rörledningar Leidingen


la racordare

Accesorii de A se vedea — — — Ausrüstungs-teile Accessoires Sikkerhedstilbe Säkerhetsutrusnin Veiligheidsappend


securitate EN 12953-6 mit Sicherheits- de sécurité hør g ages
funktion

Accesorii sub A se vedea — — — Druckhaltende Accessoires Trykbærende Tryckbärande Drukhoudende


presiune EN 12953-6 Ausrüstungs-teile sous pression tilbehør tillbehör appendages

Ansambluri Ansamblu A se vedea 3.9 — Boiler assembly Kesselbaugruppe Générateur Enhed med Pannaggregat Samenbouw
dampkedel
(a se vedea figura Assembly Baugruppe Ensemble Aggregat
B.3) Enhed

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


— — Tip de cazan în — Heat recovery Abhitzekessel Chaudière de Afgaskedel Avgaspanna Afgassenketel
care nu are loc boiler récupération (røggaskedel)
nicio ardere

(continu )

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
23
SR EN 12953-1:2012

Tablelul B.1 — Vocabular referitor la cazanele cu evi de fum — (4 din 6)


(continuare)

Terminologie EN 12953-1 Descriere Observa ii Marea Britanie Germania Fran a Danemarca Suedia Olanda
utilizat în Austria
PED

Nu se aplic Nu se aplic Cl dire separat , Aceast defini ie Boiler house Kesselhaus Chaufferie Kedelbygning Pannhus Ketelhuis
utilizat în este dat cu titlu
principal pentru informativ. Aceasta (Kedelhus)
amplasarea nu este utilizat în
cazanului úi a prezentul standard.
p r ilor principale
ale instala iei de
înc lzire. Cuva de
stocare a
combustibilului,
sistemul de
tratare a apei de
alimentare, coúul
de fum úi
recipientele de
recuperare a
c ldurii pot fi

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


instalate în
exteriorul cl dirii
cazanelor sau în
cl diri separate.

(continu )

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
24
SR EN 12953-1:2012

Tablelul B.1 — Vocabular referitor la cazanele cu evi de fum — (5 din 6)


(continuare)

Terminologie EN 12953-1 Descriere Observa ii Marea Britanie Germania Fran a Danemarca Suedia Olanda
utilizat în Austria
PED

Nu se aplic Nu se aplic Într-o cl dire, locul în Aceast defini ie se Boiler house Kesselhaus Chaufferie Kedelbygning Pannhus Ketelhuis
care sunt instalate indic cu titlu
cazanul úi p r ile informativ. Aceasta (Kedelhus)
principale ale nu este utilizat în
instala iei de înc lzire acest standard.
(de exemplu, la
subsolul unui imobil
sau într-o înc pere în
extremitatea unei
uzine). Cuva de
stocare a
combustibilului,
sistemul de tratare a
apei de alimentare,
coúul de fum úi
recipientele de
recuperare a c ldurii

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


pot fi instalate în
exteriorul instala iei de
înc lzire sau într-o
înc pere separat .

(continu )

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
25
SR EN 12953-1:2012

Tablelul B.1 — Vocabular referitor la cazanele cu evi de fum — (6 din 6)


(sfârúit)

Terminologie EN 12953-1 Descriere Observa ii Marea Britanie Germania Fran a Danemarca Suedia Olanda
utilizat în Austria
PED

Nu se aplic Nu se aplic Zon în care sunt Aceast defini ie Boiler house Kesselhaus Chaufferie Kedelbygning Pannhus Ketelhuis
instalate cazanul úi este dat cu titlu
p r ile principale ale informativ. Aceasta (Kedelhus)
instala iei de nu este utilizat în
înc lzire. Poate fi prezentul standard.
vorba de sala
cazanelor sau a
instala iei de
înc lzire, dar poate
fi, de asemenea, o
zon deschis , în
aer liber,
neprotejat contra
intemperiilor.

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
26
SR EN 12953-1:2012

NOT – A se vedea 3.7.

Figura B.1 — Exemplu de cazan cu evi de fum

NOT – A se vedea 3.8.

Figura B.2 — Exemplu de generator de abur úi/sau de ap supraînc lzit

27
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

NOT – A se vedea 3.9.

Figura B.3 — Exemplu de ansamblu

NOT – A se vedea tabelul B.1.

Figura B.4 — Exemple de camere ale cazanelor

28
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Anexa C
(informativ )

Vocabular referitor la componentele tipice ale unui cazan cu evi de fum

Aceast anex stabileúte vocabularul uzual care con ine termenii tehnici utiliza i în diferite ri europene (a se vedea tabelul C.1).

Tabelul C.1 — Vocabular referitor la componentele tipice ale unui cazan cu evi de fum — (1 din 4)

Termeni în limba Termeni în Defini ie Observa ii Germania Fran a Danemarca Suedia Olanda
român limba englez Austria
Virol cilindric Cylindrical shell Parte cilindric — Kesselmantel Virole Cylindrisk svøb Cylindrisk Cilindrische
exterioar a cazanului, mantel mantel
care r mâne sub
presiune

eav focar Furnace tube Camer cilindric a De exemplu, eav Flammrohr Tube foyer Ildkanal Eldrör (1:a Vuurgang
(1-a trecere) (1st pass) cazanului în care se neted sau ondulat (1er parcours) (1.træk) stråk)
produce înc lzirea (1. Zug)
cu unde de
flexibilitate

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


Plac tubular Front tube plate Plac situat la — Vordere Fond avant corps Forreste Främre Voor plaat of
frontal extremitatea unde se rørplade tubplatta front plaat
Rohrplatte or
produce înc lzirea sau la
extremitatea unde are Vorderboden
loc aportul de c ldur al
unui cazan orizontal în
care sunt montate evile

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
de fum

(continu )

29
SR EN 12953-1:2012

Tabelul C.1 — Vocabular referitor la componentele tipice ale unui cazan cu evi de fum — (2 din 4)
(continuare)

Termeni în limba Termeni în Defini ie Observa ii Germania Fran a Danemarca Suedia Olanda
român limba englez Austria
Plac tubular Back end plate Plac situat la — Hinterboden Fond arrière Bageste Bakre Achterplaat
posterioar corps rørplade/endeb tubplatta
extremitatea opus fa
und
de placa tubular
frontal a unui cazan
orizontal. Placa poate
cuprinde sau nu evi de
fum, în func ie de
configura ia cazanului
eav ( evi) Smoke tube(s) evi montate între pl cile Eventual, cu tiran i Rauchrohr(e) Tube(s) Røgrør (2. og Tubstråk (2:a Vlampijp
nd rd ème
de fum (2 pass/3 pass) tubulare, prin care trec sau bare 2. Zug / 3. Zug fumés 2 et 3. træk) stråk /3:e (tweede trek /
ème
(a 2-a trecere/a 3-a gazele calde 3 parcours stråk) derde trek)
trecere)

Mantaua camerei Wrapper plate Plac (în general — Wendekammer Fond avant Bageste Vändkammar Vlampijp
mantel Virole vendekammer mantel
de retur cilindric ) fixat pe placa plaat
Boîte de (plade/svøb)
tubular a camerei de
retur, pentru a forma retour

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


înveliúul camerei

(continu )

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
30
SR EN 12953-1:2012

Tabelul C.1 — Vocabular referitor la componentele tipice ale unui cazan cu evi de fum — (3 din 4)
(continuare)

Termeni în limba Termeni în Defini ie Observa ii Germania Fran a Danemarca Suedia Olanda
român limba englez Austria
Plac tubular a Reversal Plac ataúat înveliúului — Wendekammer- Boîte de Rørplade I Tubplatta i Keerkast
camerei de retur chamber tube Rohrplatte retour bageste vändkammar
camerei de retur úi în
plate vendekammer e
care sunt montate evile
celei de a 2-a treceri

Fund al camerei Wet back rear Plac situat în opozi ie — Hinterboden Fond arrière Wet back Kyld bakre Watergekoeld
de retur wassergekühlte boîte de bagplade vändkammar e vlampijp
plate cu placa tubular a
Wendekammer retour g plaat
camerei de retur, în
camerele de retur avel
complet închise, în
spa iul cu ap al
cazanului

(continu )

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
31
SR EN 12953-1:2012

Tabelul C.1 — Vocabular referitor la componentele tipice ale unui cazan cu evi de fum — (4 din 4)
(sfârúit)

Termeni în limba Termeni în Defini ie Observa ii Germania Fran a Danemarca Suedia Olanda
român limba englez Austria
Colector Header O parte în mod — Sammler Collecteur Samler Samlingsrör Verdeler
normal de form
cilindric cu scopul de a
distribui sau de a
colecta aburul sau apa

Membran Membrane wall Ecran sudat etanú fa — Membranwand Ecran Rørvæg Tubvägg Vlampijpwan
tubular de gaz, format din tubulaire d
evi úi pl ci (membrane
(membrane) tubulaire)
între evi
Izola ie Insulation Materil izolant (de obicei De exemplu: Isolierung Isolant Ildfast isolering Isolering Isolatie
un material refractar sau refractar (réfractaire) (støbning/andet
fibros) aplicat pe cazan
)
pentru a reduce
temperaturile suprafe ei
la un
nivel sigur

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
32
SR EN 12953-1:2012

Anexa D
(infomativ )

Principale modific ri tehnice între acest standard


european úi versiunea anterioar

Articol/Paragra/Tabel/Figur Modific ri

Generalit i Aliniere la standardul EN 12952-1:2001

1 / Domeniu de aplicare Redefinirea domeniului de aplicare

2 / Referin e normative Actualizarea referin elor

3 / Termeni úi defini ii Clarificarea defini iilor úi a nomenclaturii

4 / Interdependen a p r ilor Ad ugarea unui articol nou


componente ale seriei

Anexa B / Vocabular referitor la Introducerea unei anexe noi


cazanele cu evi de fum

Anexa C / Vocabular referitor la Introducerea unei anexe noi


componente tipice ale unui
cazan cu evi de fum

Anexa ZA / Rela ia dintre acest Revizuirea anexei


standard european úi cerin ele
esen iale ale Directivei UE
97/23/CE

NOT – Modific rile tehnice indicate corespund cu principalele modific ri tehnice ale standardului EN revizuit, dar
nu reprezint o list exhaustiv a tuturor modific rilor efectuate fa de versiunea anterioar .

33
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Anexa ZA
(informativ )

Rela ia dintre acest standard european úi cerin ele esen iale ale
Directivei UE 97/23/CE

Acest standard european a fost elaborat în cadrul unui mandat dat CEN de c tre Comisia European
pentru a furniza un mijloc de a se conforma cu cerin ele esen iale ale Directivei Noua Abordare
Abordare 97/23/CE a Parlamentului European úi a Consiliului din 29 mai 1997 referitoare la
armonizarea legisla iilor statelor membre cu privire la echipamentele sub presiune.

Odat cu citarea acestui standard în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene (JOCE) cu titlul
sus-numitei Directive úi dup implementarea acestuia ca standard na ional în cel pu in un stat
membru, conformitatea cu articolele din acest standard indicate în tabelul ZA.1 confer , în limitele
domeniului de aplicare al standardului, prezum ia de conformitate cu cerin ele esen iale
corespunz toare ale sus-numitei Directive úi ale Reglement rilor AELS asociate.

Tabelul ZA.1 – Coresponden între acest standard european úi Directiva Echipamente sub
Presiune 97/23/CE

Cerin e esen iale ale


Articol(e)/Paragraf(e) Directivei Echipamente sub Presiune Observa ii/Note
din EN 12953-1 97/23/CE, Anexa I
4 1.1 Generalit i

AVERTISMENT – Alte cerin e úi alte Directive CE pot fi aplicate produsului(produselor)


relevant(relevante) din domeniul de aplicare al acestui standard.

34
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Bibliografie

Directive 97/23/CE du Parlement Européen et de la Commission du 29 mai 1997 relative au


rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression,
JOCE, L181

EN 764-1, Equipement sous pression — Partie 1: Terminologie — Pression, température, volume,


dimension nominale

EN 764-2, Equipements sous pression — Partie 2: Grandeurs, symboles et unités

EN 12953-2, Chaudières à tubes de fumée — Partie 2: Matériaux des parties sous pression des
chaudières et des accessoires

EN 14222, Chaudières à tubes de fumée en acier inoxydable

EN 14394, Chaudières de chauffage — Chaudières avec brûleurs à air soufflé — Puissance utile
inférieure ou égale à 10 MW et température maximale de service de 110 °C

EN 45510-3-2, Guide pour l'acquisition d'équipements destinés aux centrales de production


d'électricité — Partie 3: Chaudières — Section 2: Chaudières à tubes de fumée

EN 764-3:2002, Equipements sous pression — Partie 3: Définition des parties impliquées

CEN/TS 764-6:2004, Equipements sous pression — Partie 6: Structure et contenu des instructions de
service

EN 12953-7:2002, Chaudières à tubes de fumée — Partie 7: Exigences pour les équipements de


chauffe pour combustibles gazeux et liquides de la chaudière

EN 12953-8:2001, Chaudières à tubes de fumée — Partie 8: Exigences pour la protection vis-à-vis


des excès de pression

35
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

Anex na ional NA
(informativ )

Coresponden a dintre standardele europene úi


standardele române

Coresponden a dintre standardele europene la care se face referire úi standardele române este
urm toarea:

EN 12953-3:2002 IDT SR EN 12953-3:2003


Cazane cu evi de fum. Partea 3: Proiectarea úi calculul
p r ilor sub presiune

EN 12953-10:2003 IDT SR EN 12953-10:2004


Cazane cu evi de fum. Partea 10: Cerin e referitoare la
calitatea apei de alimentare úi a apei din cazan

EN 12953-13:2012 IDT SR EN 12953-13:2012


Cazane cu evi de fum. Partea 13: Instruc iuni de
func ionare

CR 12953-14:2002 --- -----

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaz standardele europene la care se face referire
(respectiv standardele române identice cu acestea).

Simbolurile gradelor de echivalen (IDT - identic, MOD - modificat, NEQ - neechivalent), conform
SR 10000-8.

Standardul european citat ca referin úi care nu a fost adoptat ca standard român poate fi consultat
sau comandat la Asocia ia de Standardizare din România.

36
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 12953-1:2012

(Pagin alb )

37
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
ASRO – Asocia ia de Standardizare din România
organismul na ional de standardizare cu atribu ii exclusive privind activitatea de
standardizare na ional úi reprezentarea României în procesul de standardizare
european úi interna ional.

Standardele constituie rezultatul crea iei Este important ca utilizatorii standardelor


intelectuale úi sunt protejate prin drepturi de române s se asigure c sunt în posesia ultimei
autor. În calitate de organism na ional de edi ii úi a tuturor modific rilor în vigoare.
standardizare, ASRO este titularul drepturilor
de autor asupra standardelor române úi Utilizatorii standardelor sunt r spunz tori pentru
urm reúte respectarea drepturilor de autor interpretarea úi aplicarea corect a prevederilor
asupra standardelor europene úi interna ionale standardelor române.
în România.
Utilizarea standardelor române nu înl tur
F r acordul prealabil expres al ASRO, obliga ia respect rii prevederilor legale în
standardele nu pot fi reproduse în alte vigoare.
documente sau multiplicate. Standardele sau
p r i din acestea nu pot fi traduse pentru a fi Informa iile referitoare la standardele române
comunicate public sau pentru a reprezenta sunt publicate lunar în „Buletinul standardiz rii”.
opere derivate, cum ar fi cursuri de formare
profesional , baze de date, publica ii úi Lista úi datele bibliografice complete ale tuturor
documenta ii de specialitate. standardelor na ionale, europene úi
interna ionale adoptate în România, în vigoare
Respectarea drepturilor de autor asupra úi anulate, se reg sesc în aplica ia electronic
standardelor nu afecteaz libera lor utilizare úi Infostandard, care se achizi ioneaz de la
aplicare. ASRO.

ASOCIA IA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA

www.standardizarea.ro http//magazin.asro.ro http://standardizare.wordpress.com/


Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70
Standardizare: Tel. +40 21 310 17 29, +40 21 310 16 44, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 310 17 29
Vânz ri/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax + 40 21 317 25 14, +40 21 312 94 88; vanzari@asro.ro
Redac ie – Marketing, Drepturi de Autor: Tel. : +40 21 316.99.74; marketing@asro.ro

40 pagini

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX

S-ar putea să vă placă și