Sunteți pe pagina 1din 96

ICS 23.020.

30

SR EN 13445-2
August 2010
STANDARD ROMÂN

Recipiente sub presiune nesupuse la flac!r!


Partea 2: Materiale

Unfired pressure vessels. Part 2: Materials

Récipients sous pression non soumis à la flamme.


Partie 2: Matériaux

APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 noiembrie 2009


Standardul european EN 13445-2:2009 are statutul unui standard
român
Înlocuie!te SR EN 13445-2:2003, SR EN 13445-2:2003/A1:2007,
SR EN 13445-2:2003/A2:2007, SR EN 13445-2:2003/A3:2009 !i
SR EN 13445-2:2003/A5:2009

CORESPONDEN"# Acest standard este identic cu standardul european


EN 13445-2:2009

This standard is identical with the European Standard


EN 13445-2:2009

La présente norme est identique à la Norme européenne


EN 13445-2:2009

ASOCIA"IA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)


Adresa po!tal$: str. Mendeleev 21-25, 010362, Bucure!ti
Direc%ia general$: Tel. +40 21 211 32 96, Fax +40 21 210 08 33
Direc%ia Standardizare: Tel. +40 21 310 43 08, +40 21 310 43 09 sau +40 21 312 47 44, Fax +40 21 315 58 70
Direc%ia Publica%ii - Serv. Vânz$ri/Abonamente: Tel. +40 21 212 77 25, +40 21 212 79 20, +40 21 312 94 88,
+40 21 312 94 89, Fax +40 21 210 25 14, +40 21 212 76 20

! ASRO Reproducerea sau utilizarea integral$ sau par%ial$ a prezentului standard în orice publica%ii !i prin orice procedeu
(electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis$ dac$ nu exist$ acordul scris al ASRO.
Ref.: SR EN 13445-2:2009 Edi%ia 2

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Preambul na#ional
Acest standard reprezint$ versiunea român$ a standardului european EN 13445-2:2009. Standardul a fost
tradus de ASRO, are acela!i statut ca !i versiunile oficiale !i a fost publicat cu permisiunea CEN.

Acest standard reprezint$ versiunea român$ a textului în limba francez$ a standardului european
EN 13445-2:2009.

Standardul european EN 13445-2:2009 a fost adoptat ini%ial la data de 30 noiembrie 2009 prin publicarea
unei note de confirmare a adopt$rii.

Acest standard înlocuie!te SR EN 13445-2:2003, SR EN 13445-2:2003/A1:2007,


SR EN 13445-2:2003/A2:2007, SR EN 13445-2:2003/A3:2009 !i SR EN 13445-2:2003/A5:2009.

Acest standard face parte din patrimoniul Comitetului Tehnic CT 152, Instala%ii !i vase sub presiune de uz
industrial.

Standardul de baz$ stabile!te cerin%ele referitoare la materialele utilizate la recipientele sub presiune
nesupuse la flac$r$ !i a suporturilor acestora executate din materiale metalice, precum !i cerin%ele
generale privind stabilirea condi%iilor tehnice de livrare !i cerin%ele de marcare.

Standardul trateaz$ concep%ia general$ referitoare la materialele !i la grupele de materiale, precum !i


comportarea la temperatur$ fa%$ de caracteristicile la temperatura ambiant$. Aceasta se limiteaz$ la
o%elurile care au o ductilitate suficient$ !i include materialele care lucreaz$ în domeniul fluajului.

Fa%$ de edi%ia anterioar$ se fac urm$toarele modific$ri:

" include toate amendamentele ap$rute ulterior public$rii edi%iei din 2002 !i paginile corectate pân$ la
versiunea 36, f$r$ alte modific$ri tehnice complementare;

" anexa Y a EN 13445-1:2009 !i anexa Y a acestei p$r%i furnizeaz$ informa%ii referitoare la evolu%iile
tehnice majore dintre acest standard european !i edi%ia anterioar$;

" se modific$ textul anexei ZA cu textul din acest amendament, inclusiv con%inutul tabelului

Acest standard european este un standard armonizat cu Directiva 97/23/EC, "Echipamente sub presiune"
!i cu Reglement$rile asociate ale AELS.

Coresponden%a dintre standardele europene la care se face referire !i standardele române este
prezentat$ în anexa na%ional$ NA.

Cuvintele “standard european“ din textul acestui standard trebuie citite “standard român”.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

STANDARD EUROPEAN EN 13445-2


NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD Iulie 2009

ICS 23.020.30 Înlocuie!te EN 13445-2:2002

Versiunea român$

Recipiente sub presiune nesupuse la flac!r! –


Partea 2: Materiale

Récipients sous pression non Unbefeuerte Druckbehälter – Unfired pressure vessels – Part
soumis à la flamme – Partie 2: Teil 2: Werkstoffe 2: Materials
Matériaux

Acest standard european a fost adoptat de CEN la 30 iunie 2009.

Membrii CEN au obliga%ia s$ respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaz$ condi%iile în
care acestui standard european i se atribuie statutul de standard na%ional, f$r$ nici o modificare. Listele
actualizate !i referin%ele bibliografice referitoare la aceste standarde na%ionale pot fi ob%inute pe baz$ de
cerere de la Centrul de Management al CEN sau de la orice membru CEN.

Acest standard european exist$ în trei versiuni oficiale (englez$, francez$, german$). O versiunea în
oricare alt$ limb$, realizat$ prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa na%ional$
!i notificat$ la Centrul de Management al CEN, are acela!i statut ca !i versiunile oficiale.

Membrii CEN sunt organismele na%ionale de standardizare din urm$toarele %$ri: Austria, Belgia, Bulgaria,
Cipru, Danemarca, Elve%ia, Estonia, Finlanda, Fran%a, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceh$,
România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia !i Ungaria.

COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE


Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitte für Normung
European Committee for Standardization

Centrul de Management: Avenue Marnix 17, B - 1000 Bruxelles

! 2009 CEN – Toate drepturile de exploatare sub orice form$ !i în orice mod
sunt rezervate membrilor na%ionali ai CEN. Ref.: EN 13445-2:2009 RO

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Cuprins
Pagina

Preambul ................................................................................................................................................... 5
1 Domeniu de aplicare..................................................................................................................... 7
2 Referin%e normative ...................................................................................................................... 7
3 Termeni !i defini%ii, simboluri !i unit$%i de m$sur$...................................................................... 10
3.1 Termeni !i defini%ii....................................................................................................................... 10
3.2 Simboluri !i unit$%i de m$sur$ .................................................................................................... 11
4 Cerin%e referitoare la materialele utilizate pentru p$r%ile sub presiune....................................... 13
4.1 Generalit$%i ................................................................................................................................. 13
4.2 Prevederi particulare .................................................................................................................. 15
4.2.1 Caracteristici particulare ............................................................................................................. 15
4.2.2 Temperatura de proiectare mai mare de 20 oC.......................................................................... 16
4.2.3 Prevenirea ruperii fragile ............................................................................................................ 16
4.2.4 Caracteristici de proiectare în domeniul de fluaj ........................................................................ 16
4.2.5 Prevederi particulare referitoare la elementele de asamblare ................................................... 17
4.3 Condi%ii tehnice de livrare ........................................................................................................... 17
4.3.1 Standarde europene................................................................................................................... 17
4.3.2 Aprob$ri europene pentru materiale........................................................................................... 18
4.3.3 Evalu$ri particulare ale materialelor ........................................................................................... 18
4.3.4 Produse placate.......................................................................................................................... 18
4.3.5 Produse consumabile pentru sudare.......................................................................................... 18
4.4 Marcare ...................................................................................................................................... 18
5 Cerin%e referitoare la materialele utilizate pentru p$r%ile nesupuse la presiune ......................... 19
Anexa A (normativ$) Sistem de grupe pentru o%elurile utilizate pentru echipamente sub presiune ...... 20
Anexa B (normativ$) Cerin%e referitoare la prevenirea ruperii fragile la temperaturi sc$zute ................ 22
Anexa C (informativ$) Procedur$ pentru determinarea coeficientului de reducere a rezisten%ei la fluaj a
sudurii (CRRFS) ...................................................................................................................................... 56
Anexa D (informativ$) Condi%ii tehnice de livrare referitoare la produse placate pentru utiliz$ri sub
presiune ................................................................................................................................................... 57
Anexa E (informativ$) O%eluri europene pentru utiliz$ri sub presiune.................................................... 61
Anexa Y (informativ$) Diferen%e între EN 13445-4:2002 !i EN 13445-4:2009....................................... 87
Anexa ZA (informativ$) Rela%ia dintre acest standard european !i cerin%ele esen%iale ale Directivei UE,
Echipamente sub presiune 97/23/EC...................................................................................................... 88
Bibliografie ............................................................................................................................................... 89

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Preambul
Acest document (EN 13445-2:2009) a fost elaborat de Comitetul Tehnic CEN/TC 54, ”Recipiente sub
presiune nesupuse la flac$r$”, al c$rui secretariat este de%inut de BSI.

Acest amendament la standardul european trebuie s$ primeasc$ statutul de standard na%ional, fie prin
publicarea unui text identic, fie prin ratificare, cel târziu pân$ în Decembrie 2009, !i toate standardele
na%ionale conflictuale cu acesta trebuie anulate cel târziu pân$ în Decembrie 2009.

Se atrage aten%ia asupra faptului c$ anumite elemente ale acestui document pot face obiectul drepturilor
de proprietate intelectual$ sau a drepturilor similare. CEN !i/sau CENELEC nu va [vor] fi considerat[e]
responsabil[e] pentru c$ nu au identificat astfel de drepturi de proprietate !i nu au avertizat asupra
existen%ei acestora.

Acest document a fost elaborat în cadrul unui mandat încredin%at CEN de c$tre Comisia European$ !i de
Asocia%ia European$ a Liberului Schimb !i vine în sprijinul cerin%elor esen%iale ale Directivei(lor) UE.

Pentru rela%ia cu Directiva(ele) UE, a se vedea anexa ZA, informativ$, care face parte integrant$ din acest
document.

Acest standard european referitor la ”Recipiente sub presiune nesupuse la flac$r$” con%ine urm$toarele
p$r%i:

--- Partea 1: Generalit!"i

--- Partea 2: Materiale

--- Partea 3: Proiectare

--- Partea 4: Execu"ie

--- Partea 5: Inspec"ie #i control

--- Partea 6: Cerin"e referitoare la proiectarea #i construc"ia recipientelor sub presiune #i a p!r"ilor sub
presiune turnate din font! cu grafit nodular

--- CR 13445-7, Recipiente sub presiune nesupuse la flac!r! — Partea 7: Îndrumar de utilizare a
procedurilor de evaluare a conformit!"ii

--- Partea 8: Cerin"e suplimentare referitoare la recipientele sub presiune nesupuse la flac!r!
executate din aluminiu #i aliaje de aluminiu

--- CEN/TR 13445-9, Recipiente sub presiune nesupuse la flac!r! — Partea 9: Conformitatea seriei
EN 13445 cu ISO 16528-1

Acest document înlocuie!te EN 13445-2:2002. Aceast$ nou$ edi%ie incorporeaz$ amendamentele


acceptate în acel moment de CEN !i paginile corectate pân$ la versiunea 36, f$r$ alt$ modificare tehnic$
suplimentar$. Anexa Y a EN 13445-1:2009 !i anexa Y a acestei p$r%i furnizeaz$ informa%ii referitoare la
evolu%iile tehnice majore între acest standard european !i edi%ia precedent$.

Amendamentele la aceast$ nou$ edi%ie vor putea fi adoptate în viitor !i utilizate imediat ca alternative la
regulile descrise aici. Se prevede s$ se publice to%i anii unei noi versiuni a EN 13445:2009, care
consolideaz$ aceste amendamente !i includ alte corecturi identificate.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Conform Regulamentului Intern al CEN/CENELEC, organismele na%ionale de standardizare din


urm$toarele %$ri au obliga%ia s$ pun$ în aplicare acest standard european: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,
Danemarca, Elve%ia, Estonia, Finlanda, Fran%a, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceh$,
România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia !i Ungaria.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

1 Domeniu de aplicare
Aceast$ parte a standardului european stabile!te cerin%ele referitoare la materialele (inclusiv materialele
placate) prev$zute pentru execu%ia recipientelor sub presiune nesupuse la flac$r$ !i a suporturilor, incluse
în EN 13445-1, executate din materiale metalice; în prezent, aceasta se limiteaz$ la o%elurile care au o
ductilitate suficient$ dar, în cazul componentelor care func%ioneaz$ în domeniul de fluaj, aceasta este
limitat$ de asemenea la materiale suficient de ductile la fluaj.

Acest standard stabile!te cerin%ele referitoare la alegerea, inspec%ia, încerc$rile !i marcarea materialelor
metalice utilizate la execu%ia recipientelor sub presiune nesupuse la flac$r$.

2 Referin#e normative
Acest standard european con%ine, prin referin%e datate sau nedatate, prevederi din alte publica%ii. Aceste
referin%e normative sunt citate în locurile corespunz$toare în text !i publica%iile sunt prezentate mai jos.
Pentru referin%ele datate, amendamentele sau revizuirile ulterioare ale oric$reia din aceste publica%ii se
aplic$ acestui standard european numai dac$ acestea au fost incorporate prin amendament sau revizuire.
Pentru referin%ele nedatate, se aplic$ ultima edi%ie a publica%iei la care se face referire (inclusiv
amendamentele).

EN 764-1:2004, Equipements sous pression — Terminologie et symboles — Partie 1:


Pression, température, volume, dimension nominale.

EN 764-2:2002, Equipements sous pression — Partie 2: Grandeurs, symboles et unités.

EN 764-3:2002, Equipements sous pression — Partie 3: Définition des parties impliquées.

EN 1092-1:2007, Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tubes, appareils de


robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN — Partie 1: Brides en
acier.

EN 10002-1:2001N1), Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1: Méthode d'essai à


température ambiante

EN 10028-2:2003N2), Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 2: Aciers non
alliés et alliés avec caractéristiques spécifiées à température élevée.

EN 10028-3:2003N3), Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 3: Aciers


soudables à grains fins, normalisés.
EN 10028-4:2003N4), Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 4: Aciers alliés
au nickel avec caractéristiques spécifiées à basse température.

N1)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, standardul european EN 10002-1 este înlocuit prin
standardul european EN ISO 6892-1:2010 care are acela!i titlu.
N2)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european EN 10028-2:2009
care are acela!i titlu.
N3)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european EN 10028-3:2009
care are acela!i titlu.
N4)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european EN 10028-4:2009
care are acela!i titlu.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

EN 10028-5:2003N5), Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 5: Aciers


soudables à grains fins, laminés thermomécaniquement.

EN 10028-6:2003N6), Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 6: Aciers


soudables à grains fins, trempés et revenus.

EN 10028-7:2007, Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 7: Aciers


inoxydables.

EN 10045-1:1990, Matériaux métalliques — Essai de flexion par choc sur éprouvette


Charpy — Partie 1: Méthode d'essai.

EN 10164:2004, Aciers de construction à caractéristiques de déformation améliorées dans


le sens perpendiculaire à la surface du produit — Conditions techniques
de livraison.

EN 10204:2004, Produits métalliques — Types de documents de contrôle.

EN 10216-3:2002, Tubes sans soudure en acier pour service sous pression — Conditions
EN 10216-3:2002/A1:2004, techniques de livraison — Partie 3: Tubes en acier allié à grain fin.

EN 10216-4:2002, Tubes sans soudure en acier pour service sous pression — Conditions
EN 10216-4:2002/A1:2004, techniques de livraison — Partie 4: Tubes en acier non allié et allié avec
caractéristiques spécifiés à basse température.

EN 10217-3:2002, Tubes soudés en acier pour services sous pression — Conditions


EN 10217-3:2002/A1:2005, techniques de livraison — Partie 3: Tubes en acier allié à grains fins.

EN 10217-4:2002, Tubes soudés en acier pour services sous pression — Conditions


EN 10217-4:2002/A1:2005, techniques de livraison — Partie 4: Tubes soudés électriquement en acier
non allié avec caractéristiques spécifiées à basse température.

EN 10217-6:2002, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions


EN 10217-6:2002/A1:2005, techniques de livraison — Partie 6: Tubes soudés à l'arc immergé en acier
non allié avec caractéristiques spécifiées à basse température.

EN 10222-3:1998N7), Pièces forgées pour appareils à pression — Partie 3: Aciers au nickel


avec caractéristiques spécifiées à basse température.

EN 10222-4:1998, Pièces forgées en acier pour appareils à pression — Partie 4: Aciers


EN 10222-4:1998/A1:2001, soudables à grains fins avec limite d'élasticité élevée.

EN 10269:1999, Aciers et alliages de nickel pour éléments de fixation utilisés à


EN 10269:1999/A1:2001, température élevée et/ou basse température.

EN 10273:2007, Barres laminées à chaud en aciers soudables pour appareils à pression,


avec des caractéristiques spécifiées aux températures élevées.

N5)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european EN 10028-5:2009
care are acela!i titlu.
N6)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european EN 10028-6:2009
care are acela!i titlu.
N7)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european
EN 10222-3:1998/AC:2000 care are acela!i titlu.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

EN 10291:2000N8), Matériaux métalliques — Essai de fluage uniaxial en traction — Méthode


d'essai

EN 12074:2000 Produits consommables pour le soudage — Exigences de qualité pour la


fabrication, la fourniture et la distribution des produits consommables pour
le soudage et les techniques connexes.

EN 13445-1:2009, Récipients sous pression non soumise à la flamme — Partie 1:


Généralités.

EN 13445-3:2009, Récipients sous pression non soumise à la flamme — Partie 3:


Conception.

EN 13445-4:2009, Récipients sous pression non soumise à la flamme — Partie 4:


Fabrication.

EN 13445-5:2009, Récipients sous pression non soumise à la flamme — Partie 5: Inspection


et essais.

EN 13479:2004, Produits consommables pour le soudage — Norme produit générale pour


les métaux d'apport et les flux pour le soudage par fusion de matériaux
métalliques.

EN 20898-2:1993, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation — Partie 2: Ecrous


avec charges d'épreuve spécifiées — Filetage à pas gros
(ISO 898-2:1992).

EN ISO 898-1:1999N9), Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au


carbone et en acier allié — Partie 1: Vis et goujons (ISO 898-1:1999).

EN ISO 2566-1:1999, Acier — Conversion des valeurs d'allongement — Partie 1: Aciers au


carbone et aciers faiblement alliés (ISO 2566-1:1984).

EN ISO 2566-2:1999, Acier — Conversion des valeurs d'allongement — Partie 2: Aciers


austénitiques (ISO 2566- 2:1984).

EN ISO 3506-1:1997N10), Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable


résistant à la corrosion — Partie 1: Vis et goujons (ISO 3506-1:1997).

EN ISO 3506-2:1997N11), Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable


résistant à la corrosion — Partie 2: Ecrous (ISO 3506-2:1997).

CR ISO 15608:2000N12), Soudage — Lignes directrices pour un système de groupement des


matériaux métalliques (ISO/TR 15608:2000).

N8)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european EN ISO 204:2009
care are acela!i titlu.
N9)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european
EN ISO 898-1:2009 care are acela!i titlu.
N10)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european
EN ISO 3506-1:2009 care are acela!i titlu.
N11)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european
EN ISO 3506-2:2009 care are acela!i titlu.
N12)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard, este în vigoare standardul european
CEN ISO/TR 15608:2005 care are acela!i titlu.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

3 Termeni %i defini#ii, simboluri %i unit!#i de m!sur!

3.1 Termeni %i defini#ii

Pentru corecta utilizare a acestui standard european, se aplic$ termenii !i defini%iile indicate în
EN 13445-1:2009, EN 764-1:2004, EN 764-3:2002 precum !i termenii !i urm$toarele defini%ii.

3.1.1
temperatur! minim! a metalului TM
temperatura cea mai sc$zut$ determinat$ pentru oricare dintre urm$toarele condi%ii (a se vedea !i 3.1.2,
3.1.3):

- condi%ii normale de func%ionare;

- proceduri de pornire !i de oprire;

- posibile deregl$ri ale procesului tehnologic, ca de exemplu, autoevaporarea fluidelor, care au un


punct de fierbere la presiune atmosferic$ mai mic de 0 oC;

- pe durata încerc$rii de presiune sau de etan!eitate.

3.1.2
termen de corec#ie a temperaturii TS
în func%ie de calculul temperaturii de referin%$ de proiectare TR !i care depinde de efortul unitar membran$
calculat$ la temperatura minim$ a metalului respectiv

NOTA 1 – Valorile pentru T S se indic$ în tabelul B.2-12.

NOTA 2 – Pentru efortul unitar de membran$ la ruperea la trac%iune, se face referire la anexa C a EN 13445-3:2009.

3.1.3
temperatur! de referin#! de proiectare TR
temperatur$ utilizat$ pentru determinarea cerin%elor de energie de rupere la încovoiere prin !oc, care se
determin$ prin ad$ugarea corec%iei de temperatur$ TS la temperatura minim$ a metalului TM :

TR $ TM # TS

3.1.4
temperatur! de încercare la încovoiere prin %oc TKV
temperatur$ la care trebuie s$ se ating$ energia necesar$ de încovoiere prin !oc (a se vedea B.2)

3.1.5
energie de rupere la încovoiere prin %oc KV
energia absorbit$ de un e!antion de material atunci când acesta se supune unei încerc$ri Charpy pe o
epruvet$ crestat$ în V, conform EN 10045-1:1990

3.1.6
grosime de referin#! eB
grosimea unui component utilizat$ pentru corelarea temperaturii de referin%$ de proiectare TR a
componentului cu temperatura de încercare necesar$ a acestuia în timpul încerc$rii de încovoiere prin
!oc TKV (a se vedea tabelele de la B.2-2 pân$ la B.2-7 !i figurile de la B.2-1 pân$ la B.2-11). Pentru
piesele nesudate, grosimea de referin%$ eB este egal$ cu grosimea nominal$ a peretelui (inclusiv adaosul
de coroziune). Pentru piesele sudate, grosimea de referin%$ se define!te în tabelul B.4-1.

10

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

3.1.7
coeficient de reducere a rezisten#ei sudurii la fluaj (CRRSF)
coeficient care %ine seama de o reducere a rezisten%ei sudurii la fluaj

3.2 Simboluri %i unit!#i de m!sur!

Pentru corecta utilizare a acestei p$r%i a standardului, se aplic$ simbolurile !i unit$%ile de m$sur$ indicate
în EN 764-2:2002 împreun$ cu cele indicate în tabelele 3.2-1 !i 3.2-2.

Tabelul 3.2-1 - M!rimi pentru spa#iu %i pentru timp

M!rime Simbol Unitate de m!sur!

Timp t s, min, h, d, a
Frecven%$ f Hz
a
Dimensiune orice liter$ latin$ mm
Lungime l mm
Grosime e mm
Adaos de coroziune c mm
Diametru d, D mm
Raz$ r, R mm
2
Suprafa%$ A, S mm
3 b, c
Volum, capacitate V mm
Greutate W N, kN
N13) 3 d
Mas$ volumic$ % kg/mm
N14) 4
Moment p$tratic de iner%ie al unei arii plane I mm
3
Modul de rezisten%$ Z mm
Accelera%ie & m/s2
a
Unghi plan orice liter$ greac$ rad, °
a Pentru simboluri poate fi utilizat$ orice liter$ mic$ ca, cu excep%ia celor indicate altfel în acest tabel.
b 3
De asemenea, volumul poate fi exprimat în m sau în L.
c Litrul "L" nu este o unitate de m$sur$ din SI, care poate fi utilizat$ împreun$ cu unit$%ile de m$sur$ din SI !i cu
multiplii acestora.
d 3
De asemenea, masa volumic$ poate fi exprimat$ în kg/m .

N13)
NOT$ NA"IONAL$ – Conform SR ISO 80000-4:2010, «M$rimi !i unit$%i – Partea 4: Mecanic$» pentru termenul
«mas$ volumic$» poate fi utilizat !i termenii de «densitate masic$ sau densitate». To%i cei trei termeni sunt corec%i.
N14)
NOT$ NA"IONAL$ – Conform SR ISO 80000-4:2010, «momentul p$tratic de iner%ie al unei arii plane» care în
acest standard are simbolul «I» nu trebuie confundat cu «momentul de iner%ie» care în general are simbolul «J».

11

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul 3.2-1 – M!rimi mecanice

M!rime a Simbol b Unitate de m!sur!


For%$ F N
Moment M N.mm
c
Presiune p, P Bar , MPa
Temperatur$ T °C
Coeficient de dilatare linear$ ' µm/m (C
N15)
Efort unitar normal ) MPa
2
Efort unitar de forfecare * MPa
Efort unitar nominal de calcul f MPa
Rezisten%a la trac%iune Rm MPa
Rezisten%$ la trac%iune la temperatura T Rm/T MPa
Limit$ de curgere Re MPa
Limit$ de curgere la temperatura T Re/T MPa

Limit$ de curgere superioar$ ReH MPa


Limit$ de curgere conven%ional$ la 1 % Rp1,0 MPa
Limit$ de curgere conven%ional$ la 0,2 % Rp0,2 MPa
Limit$ de curgere conven%ional$ la 0,2 % la temperatura T Rp0,2/ T MPa
Modul de elasticitate E MPa
Modul de elasticitate la forfecare G MPa
V
Coeficientul lui Poisson -
Deforma%ie + %
Alungire la rupere A %
Energie de rupere la încovoiere prin !oc KV J
Duritate HB, HV -
Coeficient de rezisten%$ al îmbin$rii sudate z -
Coeficient de siguran%$ S -
Limita medie de fluaj la 1% alungire la temperatura de calcul T !i Rp1,0/T/t MPa
pentru o durat$ de via%$ t
Rezisten%$ medie la rupere la fluaj la temperatura de calcul T !i Rm/T,t MPa
pentru o durat$ de via%$ t
Coeficient de reducere a rezisten%ei la fluaj a sudurii zc -
a M$rimile f$r$ indice de temperatur$ se refer$, în mod normal, la temperatura ambiant$.
b Unele dintre aceste simboluri, ca de exemplu R, f nu fac parte din ISO 31.
c "Bar" este o unitate de m$sur$ care nu face parte din SI, care poate fi utilizat$ cu unit$%ile de m$sur$ care fac
parte din SI !i cu multiplii acestora. Unitatea de m$sur$ "bar" trebuie trecut$ pe pl$cile de identificare, în certificate, în
desene, pe manometre !i în documenta%ie !i se utilizeaz$, întotdeauna ca exprimare a presiunii relative. Acest lucru
este conform cerin%elor directivei echipamentelor sub presiune 97/23/EC.

N15)
NOT$ NA"IONAL$ – Conform SR ISO 80000-4:2010, «M$rimi !i unit$%i – Partea 4: Mecanic$» pentru termenul
«efort unitar normal» poate fi utilizat !i termenul de «tensiune normal$». Ambii termeni sunt corec%i.

12

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

4 Cerin#e referitoare la materialele utilizate pentru p!r#ile sub presiune


4.1 Generalit!#i

4.1.1 Materialele utilizate pentru p$r%ile principale sub presiune trebuie s$ respecte cerin%ele generale de
la 4.1 !i prevederile particulare de la 4.2, atunci când acestea sunt aplicabile. Materialele utilizate pentru
p$r%ile principale sub presiune trebuie comandate conform condi%iilor tehnice de livrare de la 4.3.

Marcarea materialelor utilizate pentru p$r%ile principale sub presiune trebuie efectuat$ conform 4.4.

Materialele trebuie alese astfel încât s$ fie compatibile cu etapele de execu%ie prev$zute !i s$ fie adaptate
pentru fluidul de lucru !i pentru mediul înconjur$tor. Când se aleg materialele trebuie s$ se %in$ seama
atât de condi%iile normale de func%ionare, cât !i de condi%iile tranzitorii care apar în timpul execu%iei,
transportului !i de încerc$rilor.

NOTA 1 – Prevederile de la 4.1 !i 4.2 se recomand$, de asemenea, s$ fie respectate atunci când se stabilesc
condi%iile tehnice de livrare din standardele europene de materiale, din aprob$rile europene de materiale sau
evalu$rile particulare de materiale.

NOTA 2 – Atunci când se stabilesc condi%iile tehnice de livrare pentru p$r%ile principale sub presiune, se recomand$
s$ se respecte structura !i prevederile indicate în EN 764-4:2002.

Materialele trebuie grupate conform CR ISO 15608:2000 pentru a corela prevederile de execu%ie !i de
inspec%ie cu tipurile generale de materiale.

NOTA 3 – Materialele au fost înglobate în aceste grupe în func%ie de compozi%ia chimic$ !i de propriet$%ile acestora
referitoare la execu%ie !i la tratamentul termic aplicat dup$ sudare.

4.1.2 Materialele utilizate pentru p$r%ile sub presiune conform prevederilor din acest standard european
trebuie livrate împreun$ cu documente de inspec%ie, conform EN 10204:2004. Dac$ se utilizeaz$ metoda
de proiectare bazat$ pe analiz$ – calea direct$, conform anexei B a EN 13445-3:2009, pentru toate
o%elurile trebuie s$ existe un certificat de inspec%ie specific (certificat tip 3.1 sau 3.2).

NOT$ – Se recomand$ ca tipul documentului de inspec%ie s$ fie conform EN 764-5:2002 !i s$ includ$ o declara%ie de
conformitate cu specifica%ia tehnic$ de material.

4.1.3 Materialele trebuie s$ fie lipsite de defecte de suprafa%$ sau de defecte interne care pot s$ afecteze
posibilitatea acestora de a fi utilizate în scopul prev$zut.

4.1.4 O%elurile trebuie s$ aib$ o valoare minim$ a alungirii la rupere indicat$ pentru o lungime de referin%$:

Lo $ 5,65 So (4.1-1)

în care:

S0 reprezint$ aria sec%iunii transversale ini%iale pe lungimea de referin%$.

Valoarea minim$ a alungirii la rupere trebuie s$ fie , 14 % în toate direc%iile.

Totodat$, pot fi aplicate !i valori mai mici (de exemplu, pentru elementele de asamblare sau pentru
produsele turnate), cu condi%ia s$ se ia m$suri corespunz$toare, pentru compensarea acestor valori mai
sc$zute, !i s$ se respecte prevederile particulare.

13

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

NOT$ – Exemple de compensare:

- aplicarea unor coeficien%i de siguran%$ mai mari la proiectare;

- efectuarea unei încerc$ri la explozie pentru demonstrarea comportamentului ductil al materialului.

4.1.5 Atunci când se m$soar$ pe alte lungimi de referin%$ decât cea stabilit$ la 4.1.4, valoarea minim$ a
alungirii la rupere trebuie determinat$ prin transformarea alungirii indicate la 4.1.4 conform:

- EN ISO 2566-1:1999: pentru o%elurile carbon sau o%elurile slab aliate;

- EN ISO 2566-2:1999 pentru o%elurile austenitice.

4.1.6 O%elurile trebuie s$ aib$ o valoare minim$ a energiei de rupere la încovoiere prin !oc, m$surat$ pe o
epruvet$ Charpy cu crest$tur$ în V (EN 10045-1:1990), dup$ cum urmeaz$:

- , 27 J pentru o%elurile feritice !i pentru o%elurile aliate cu un con%inut de Ni de la 1,5 % pân$ la 5 %;


- , 40 J pentru o%elurile de la grupele 8, 9.3 !i 10;
la o temperatur$ de încercare conform anexei B dar, nu mai mare de 20 oC. De asemenea, se aplic$ !i
celelalte cerin%e indicate în anexa B.

4.1.7 Compozi%ia chimic$ a o%elurilor destinate a fi sudate sau formate nu trebuie s$ dep$!easc$ valorile
indicate în tabelul 4.1-1. Linia 2 din tabel se refer$ la recipientele sau la p$r%ile de recipiente proiectate
utilizând Proiectarea prin Analiz$ – Calea direct$, conform anexei B a EN 13445-3:2009. Excep%iile
trebuie justificate din punct de vedere tehnic.

14

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul 4.1-1 – Con#inut maxim de carbon, fosfor %i sulf pentru o#elurile


care se sudeaz! sau se formeaz!

Grupa o#elului Con#inut maxim pe %arj!


(conform tabelului A-1) %C %P %S
O%eluri
(De la 1 pân$ la 6 !i 9) 0,23a 0,035 0,025
O%eluri 0,20 0,025 0,015
(De la 1 pân$ la 6 !i 9)
Atunci când se utilizeaz$ DBA –
cale direct$
O%eluri inoxidabile feritice
0,08 0,040 0,015
(7.1)
O%eluri inoxidabile martensitice
0,06 0,040 0,015
(7.2)
O%eluri inoxidabile austenitice
(8.1)
0,08 0,045 0,015b
O%eluri inoxidabile austenitice
0,10 0,035 0,015
(8.2)
O%eluri inoxidabile austenito-feritice
0,030 0,035 0,015
(10)
a Con%inut maxim la analiza pe produs 0,25 %.
b Pentru produsele destinate a fi prelucrate, prin acord între p$r%i se admite un con%inut de sulf de la 0,015 % pân$ la 0,030 %,
avându-se în vedere ca rezisten%a la coroziune s$ fie satisf$c$toare, %inând seama de utilizarea preconizat$.
c Suplimentar, raportul de reducere a grosimii (raportul dintre grosimea ini%ial$ bram$/lingou pe grosimea final$ a tablei) trebuie s$
fie mai mare sau egal cu:
- 4 pentru o%elurile NL2 !i o%elurile din grupa de materiale 9;
- 3 pentru celelalte materiale

4.2 Prevederi particulare

4.2.1 Caracteristici particulare

4.2.1.1 Generalit!#i

Atunci când comportarea unui material poate fi afectat$ de procedeele de fabrica%ie sau de condi%iile de
exploatare, ceea ce poate influen%a negativ securitatea sau durata de via%$ în func%ionare a recipientului
sub presiune, acest lucru trebuie luat în considerare la indicarea materialului.

Efectele negative care pot s$ apar$:

- în fabrica%ie: de exemplu, gradul de deformare la rece !i tratamentul termic;

- în func%ionare: de exemplu, ruperea fragil$ datorat$ hidrogenului, coroziunii, exfolierii, îmb$trânirii


materialului dup$ formarea la rece.

4.2.1.2 Destr!mare lamelar!

Atunci când este necesar s$ se ia în considerare destr$marea lamelar$ la îmbin$ri din motive de
proiectare !i înc$rc$ri, trebuie s$ se utilizeze o%eluri cu propriet$%i de deformare îmbun$t$%ite pe direc%ie
perpendicular$ !i care trebuie verificate conform EN 10164:2004.

15

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

N16)
NOT$ – Pentru îndrum$ri a se vedea EN 1011-2 .

4.2.2 Temperatura de proiectare mai mare de 20 oC

4.2.2.1 Un material nu trebuie utilizat pentru p$r%ile sub presiune decât în intervalul de temperaturi pentru
care caracteristicile materialului cerute în EN 13445-3:2009 sunt prev$zute în standardele de condi%ii
tehnice de livrare. Dac$ standardele de condi%ii tehnice de livrare nu con%in valorile specifice cerute la
temperatura de proiectare TS, valorile cerute în EN 13445-3:2009 pentru proiectare trebuie determinate
prin interpolare linear$ între dou$ valori consecutive. Valorile nu trebuie rotunjite în plus.

Pentru alte materiale decât o%elurile inoxidabile austenitice !i austenito-feritice, valorile pentru ReH (Rp 0,2)
indicate la temperatura ambiant$ (RT) pot fi utilizate pentru temperaturi mai mici sau egale cu
50 oC. Interpolarea între 50 oC !i 100 oC trebuie efectuat$ cu valorile la RT !i 100 oC !i cu utilizarea
temperaturii de 20 oC ca punct de plecare al interpol$rii. Peste 100 oC, interpolarea linear$ trebuie s$ se
efectueze între valorile indicate în tabele.

4.2.2.2 Deoarece o men%inere prelungit$ sau frecvent$ a materialului la temperaturi ridicate poate s$
afecteze caracteristicile la încovoiere prin !oc, se recomand$ s$ se p$streze o înregistrare a
temperaturilor !i a perioadelor de expunere la temperaturi ridicate pentru examinarea acestora în timpul
inspec%iei în func%ionare. Influen%a unei astfel de expuneri asupra duratei de via%$ preconizate trebuie
estimat$ !i înregistrat$.

Pentru utiliz$ri precum cur$%area !i uscarea recipientelor sub presiune, o%elurile pentru care sunt indicate
caracteristicile la temperaturi sc$zute !i nu se precizeaz$ nici o valoare pentru limita de curgere
conven%ional$ la 0,2 % la temperaturi ridicate, pot fi utilizate în acela!i timp la temperaturi ridicate pentru
procesul de uscare !i de cur$%are, iar valorile limitei de curgere conven%ional$ la 0,2 % utilizate în
calculele de proiectare la temperaturi ridicate se ob%in prin înmul%irea valorilor limitei de curgere minim$
indicate la 20 oC cu coeficientul indicat în tabelul 4.2-1.

Tabelul 4.2-1 – Coeficien#i de reducere a limitei de curgere pentru


o#elurile utilizate la temperaturi sc!zute

Temperatur! T
O#el
100 °C 200 °C 250 °C 300 °C

C$lit !i revenit 0,75 0,68 0,64 0,60


Normalizat sau tratat termomecanic 0,70 0,58 0,53 0,48

Interpolarea trebuie s$ se efectueze dup$ cum se indic$ la 4.2.2.1.

4.2.3 Prevenirea ruperii fragile

Trebuie s$ se aplice prevederile din anexa B.

4.2.4 Caracteristici de proiectare în domeniul de fluaj

4.2.4.1 Caracteristici la fluaj ale materialului de baz!

Pentru interpolarea !i extrapolarea caracteristicilor la fluaj indicate în standardele de materiale, a se


vedea articolul 19 al EN 13445-3:2009.

N16)
NOT$ NA"IONAL$ – La data traducerii acestui standard este în vigoare standardul european EN 1011-2:2001
împreun$ cu EN 1011-2:2001/A1:2003 care are urm$torul titlu «Soudage - Recommandations pour le soudage des
matériaux métalliques - Partie 2: Soudage a l'arc des aciers ferritiques».

16

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Atunci când caracteristicile la fluaj nu sunt disponibile într-un standard de materiale, acestea pot fi
determinate prin utilizarea EN 10291:2000.

4.2.4.2 Caracteristici la fluaj ale sudurilor

Caracteristicile la fluaj ale îmbin$rilor sudate supuse la eforturile unitare normale din sudur$ pot s$ difere
în mod semnificativ de cele ale materialului de baz$.

Pentru proiectarea de recipiente în domeniul de fluaj, acesta este luat în considerare în EN 13445-3:2009,
prin utilizarea unui factor de reducere a rezisten%ei la fluaj zc, ob%inut prin încerc$ri asupra sudurilor. Dac$
nu exist$ nicio dat$ disponibil$, se utilizeaz$ o valoare zc implicit$.

În anexa C (a se vedea, de asemenea, [17]) se indic$ o metod$ acceptabil$ care permite determinarea zc
prin încerc$ri de trac%iune transversal$ asupra îmbin$rilor sudate.

4.2.5 Prevederi particulare referitoare la elementele de asamblare

Elementele de asamblare cuprind !uruburi, prezoane !i piuli%e.

Nu trebuie s$ se utilizeze o%elurile pentru ma!ini unelte automate. Elementele de asamblare executate din
o%el carbon sau o%el slab aliat cu un con%inut de Ni > 3,5 % nu trebuie utilizate la temperaturi mai mari
de 300 oC.

Rezisten%a minim$ la trac%iune indicat$ pentru un material în form$ de bar$ din o%el feritic sau martensitic
pentru elemente de asamblare nu trebuie s$ dep$!easc$ 1 000 MPa. Alungirea minim$ la rupere a
materialului în form$ de bar$ trebuie s$ fie cel pu%in A5 = 14 %.

Prevederile referitoare la rezisten%a la încovoiere prin !oc a o%elurilor feritice !i martensitice se indic$ la
B.2.2.4.

Materialele elementelor de asamblare care au o temperatur$ de proiectare mai mic$ de - 160 oC trebuie
supuse la încercarea de încovoiere prin !oc la - 196 oC.

Când este cazul, trebuie luate în considerare propriet$%ile de fragilizare în mediu de hidrogen, de
oboseal$, de relaxare.

NOTA 1 – Pentru anumite aplica%ii, pot fi necesare prevederi detaliate referitoare la starea suprafe%ei !i a integrit$%ii
interne a barei.

NOTA 2 – Se recomand$ ca materialele utilizate pentru elementele de asamblare care respect$ prevederile din acest
standard s$ fie certificate pe baza EN 10204:2004.

4.3 Condi#ii tehnice de livrare

4.3.1 Standarde europene

Trebuie utilizate standardele europene pentru table, platbande, bare, %evi, piese forjate !i piese turnate
sub presiune.

NOTA 1 – Tabelul E.2-1 furnizeaz$ o list$ de materiale pentru utiliz$ri sub presiune precizate în standardele
armonizate.

NOTA 2 – Tabelul E.1-1 con%ine un rezumat informativ al standardelor europene de materiale, corespunz$toare !i
standardele europene care trateaz$ componentele p$r%ilor principale sub presiune.

17

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Dac$ este cazul, trebuie luate în considerare prevederi particulare cerute de condi%iile de fabrica%ie !i de
func%ionare.

4.3.2 Aprob!ri europene pentru materiale

Un material indicat într-o fi!$ tehnic$ european$ de materiale pentru recipiente sub presiune trebuie
utilizat numai în limitele domeniului de aplicare al acestuia !i sub rezerva lu$rii în considerare a
paragrafelor 4.1 !i 4.2.

4.3.3 Evalu!ri particulare ale materialelor

Alte materiale decât cele indicate la 4.3.1 !i 4.3.2 pot fi utilizate, de asemenea, cu condi%ia ca acestea s$
fie acceptate printr-o evaluare particular$ a materialului !i s$ se %in$ seama de paragrafele 4.1 !i 4.2.

4.3.4 Produse placate

Condi%iile tehnice de livrare pentru materiale placate pentru p$r%ile sub presiune trebuie s$ fie conform
prevederilor prezentate în anexa D.

NOTA 1 – La ora actual$ nu sunt disponibile standardele europene care s$ precizeze condi%iile tehnice de livrare a
produselor placate pentru utiliz$ri sub presiune.

NOTA 2 – Exemple de documente na%ionale care s$ con%in$ condi%ii tehnice de livrare pentru o%elurile placate se
indic$ de la [2] pân$ la [4].

4.3.5 Produse consumabile pentru sudare

Condi%iile tehnice de livrare a produselor consumabile utilizate pentru sudarea p$r%ilor sub presiune !i a
ata!amentelor la p$r%ile sub presiune trebuie s$ fie conform EN 13479:2004 !i EN 12074:2000.

NOT$ – La metodele de încercare !i de evaluare se admit standarde de condi%ii tehnice na%ionale/interna%ionale


echivalente pentru produse consumabile, care respect$ acelea!i criterii referitoare la sistemul de asigurare a calit$%ii,
la prevederile de fabrica%ie, de livrare !i de distribu%ie.

4.4 Marcare

Marcarea produselor sau a unit$%ilor de livrare trebuie s$ garanteze trasabilitatea materialului între
produsele sau unit$%ile de livrare !i documentele de inspec%ie.

Pentru materialele care fac obiectul unui standard european, marcajul trebuie s$ respecte cerin%ele din
standardul de produs corespunz$tor.

Pentru materialele care nu sunt incluse într-un standard european, marcajul trebuie s$ con%in$ cel pu%in:

- standardul de condi%ii tehnice de material (referin%$, denumirea materialului);

- numele sau marca produc$torului;

- poansonul reprezentantului organului de inspec%ie, dac$ este cazul.

Pentru materialele livrate care au necesitat o inspec%ie specific$, marcarea trebuie s$ cuprind$ o
identificare care s$ permit$ stabilirea unei corel$ri între produs sau unitatea de livrare !i documentul de
inspec%ie la recep%ie relevant.

18

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

5 Cerin#e referitoare la materialele utilizate pentru p!r#ile nesupuse la presiune


Pentru p$r%ile nesupuse la presiune, de exemplu, pentru suporturi, fuste, !icane !i alte p$r%i similare
sudate de recipientele sub presiune, materialele trebuie s$ fie aprovizionate conform specifica%iilor de
material care s$ con%in$ cel pu%in prevederi referitoare la compozi%ia chimic$ !i la caracteristicile la
trac%iune. Aceste materiale nu trebuie s$ limiteze condi%iile de exploatare ale materialului pentru care au
fost ata!ate.

19

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Anexa A
(normativ$)

Sistem de grupe pentru o#elurile utilizate pentru echipamente sub presiune


O%elurile trebuie grupate dup$ cum se indic$ în tabelul A-1. Cifrele indicate pentru grupa 1 se refer$ la
analizele pe lichid ale materialelor. Cifrele indicate pentru grupele de la 4 pân$ la 10 se refer$ la con%inutul
în elemente utilizat în denumirea aliajelor.

Tabelul A-1 – Sistem de grupe pentru o#eluri (extras din CR ISO 15608:2000)

Grup! Subgrup! Tip de o#el


1 O%eluri care au limita de curgere superioar$ minim$ indicat$ ReH - 460 MPa a !i cu con%inut
exprimat în %:
C - 0,25
Si - 0,60
Mn - 1,70
Mo - 0,70b
S - 0,045
P - 0,045
Cu - 0,40b
Ni - 0,5b
Cr - 0,3 (0,4 pentru piese turnate)b
Nb - 0,05
V - 0,12b
Ti - 0,05
1.1 O%eluri care au limita de curgere superioar$ minim$ indicat$ ReH - 275 MPa

1.2 O%eluri care au limita de curgere superioar$ minim$ indicat$ 275 MPa . ReH - 360 MPa

1.3 O%eluri normalizate cu granula%ie fin$ având limita de curgere superioar$ minim$ indicat$
ReH / 360 MPa

1.4 O%eluri cu rezisten%a la coroziune atmosferic$ îmbun$t$%it$, având compozi%ia chimic$ care
dep$!e!te cerin%ele referitoare la elementele particulare indicate pentru grupa 1.

2 O%eluri tratate termomecanic cu granula%ie fin$ !i o%eluri turnate având limita de curgere
superioar$ minim$ indicat$ ReH > 360 N/ MPa

2.1 O%eluri tratate termomecanic cu granula%ie fin$ !i o%eluri turnate având limita de curgere
superioar$ minim$ indicat$ 360 MPa . ReH - 460 MPa

2.2 O%eluri tratate termomecanic cu granula%ie fin$ !i o%eluri turnate având limita de curgere
superioar$ minim$ indicat$ ReH > 460 MPa

3 O%eluri c$lite !i revenite !i o%eluri durificate prin precipitare cu excep%ia o%elurilor inoxidabile
care au limita de curgere superioar$ minim$ indicat$ ReH > 360 MPa

3.1 O%eluri c$lite !i revenite care au limita de curgere superioar$ minim$ indicat$
360 MPa . ReH - 690 MPa

3.2 O%eluri c$lite !i revenite care au limita de curgere superioar$ minim$ indicat$ ReH / 690 MPa

3.3 O%eluri durificate prin precipitare cu excep%ia o%elurilor inoxidabile

«continuare »

20

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tableau A-1 – Sistem de grupe pentru o#eluri (extras din CR ISO 15608:2000) (sfâr#it)

Grup! Subgrup! Tip de o#el


4 O%eluri aliate care au con%inut redus de vanadiu Cr-Mo-(Ni), având Mo - 0,7 % !i V - 0,1 %

4.1 O%eluri cu Cr - 0,3 % !i Ni - 0,7 %


4.2 O%eluri cu Cr - 0,7 % !i Ni - 1,5 %

5 O%eluri cu Cr-Mo f$r$ vanadiu având C - 0,35 %c


5.1 O%eluri cu 0,75 % - Cr - 1,5 % !i Mo - 0,7 %
5.2 O%eluri cu 1,5 % . Cr - 3,5 % !i 0,7 . Mo - 1,2 %
5.3 O%eluri cu 3,5 % . Cr - 7,0 % !i 0,4 . Mo - 0,7 %
5.4 O%eluri cu 7.0 % . Cr - 10 % !i 0,7 . Mo - 1,2 %

6 O%eluri aliate cu Cr-Mo-(Ni) care au un con%inut ridicat de vanadiu


6.1 O%eluri cu 0,3 % - Cr - 0,75 %, Mo - 0,7 % !i V - 0,35 %
6.2 O%eluri cu 0,75 % . Cr - 3,5 %, 0,7 % . Mo - 1,2 % !i V - 0,35 %
6.3 O%eluri cu 3,5 % . Cr - 7,0 %, Mo - 0,7 % !i V - 0,45 % - V - 0,55 %
6.4 O%eluri cu 7,0 % . Cr - 12,5 %, 0,7 % . Mo - 1,2 % !i V - 0,35 %

7 O%eluri inoxidabile feritice, martensitice sau durificate prin precipitare cu C - 0,35 % !i


10,5 % - Cr - 30 %
7.1 O%eluri inoxidabile feritice
7.2 O%eluri inoxidabile martensitice
7.3 O%eluri inoxidabile durificate prin precipitare

8 O%eluri austenitice
8.1 O%eluri inoxidabile austenitice cu Cr - 19 %
8.2 O%eluri inoxidabile austenitice cu Cr / 19 %
8.3 O%eluri inoxidabile austenitice cu mangan la care 4 % . Mn - 12 %

9 O%eluri aliate cu nichel având Ni - 10 %


9.1 O%eluri aliate cu nichel având Ni - 3 %
9.2 O%eluri aliate cu nichel având 3 % . Ni - 8 %
9.3 O%eluri aliate cu nichel având 8 % . Ni - 10 %

10 O%eluri inoxidabile austenito-feritice (duplex)


10.1 O%eluri inoxidabile austenito-feritice cu Cr - 24 %
10.2 O%eluri inoxidabile austenito-feritice cu Cr / 24 %
a Conform condi%iilor tehnice din standardele de produse din o%el, ReH poate fi înlocuit cu Rp0,2 sau Rt0.5.
b Se admite o valoare mai mare dac$ Cr + Mo + Ni + Cu + V - 0,75 %.
c «F$r$ vanadiu» înseamn$ nead$ugat în mod deliberat în material.

21

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Anexa B
(normativ$)

Cerin#e referitoare la prevenirea ruperii fragile la temperaturi sc!zute

B.1 Generalit!#i

Aceast$ anex$ face distinc%ie între echipamentele sub presiune dup$ cum temperaturile în condi%ii
normale de func%ionare sunt mai mari sau mai mici de 50 °C.

La echipamentele sub presiune ale c$ror temperaturi în condi%ii normale de func%ionare sunt mai mari
de 50 °C, se aplic$ B.5. Dac$ nu se aplic$ B.5, trebuie s$ se utilizeze urm$toarele reguli referitoare la
temperaturile de func%ionare în regim normal mai sc$zute.

La echipamentele sub presiune ale c$ror temperaturi de proiectare sunt egale sau mai mici de 50 °C,
aceast$ anex$ indic$ trei metode admise pentru a stabili criteriile care s$ permit$ evitarea ruperii fragile la
temperaturi sc$zute1) a o%elurilor care se prezint$ sub form$ de table, platbande, %evi, fitingiri, piese
forjate, piese turnate, flan!e, elemente de fixare !i suduri, utilizate pentru p$r%ile sub presiune. Criteriile au
la baz$ cerin%ele referitoare la energia de rupere la încovoiere prin !oc la temperaturile indicate pentru
materialele de baz$, zona influen%at$ termic (inclusiv linia de topire) !i pentru metalul de adaos.

Cele trei metode sunt:

Metoda 1 Cod de bun$ practic$

a) Cerin%ele tehnice se bazeaz$ pe alegerea lui TR = T27J dup$ cum este indicat în standardele
europene armonizate de materiale !i pe ipoteza c$ este posibil s$ se ating$ aceste propriet$%i
minimale dup$ fabrica%ie. Calculele se efectueaz$ conform principiilor mecanicii ruperii
utilizate conform metodei 2 pentru o%elurile carbon !i cu carbon-mangan având o limit$ de
curgere mai mic$ de 460 MPa, !i

b) se bazeaz$ pe experien%a în func%ionare a o%elurilor aliate cu nichel având con%inutul de nichel


mai mare sau egal cu 3% !i ajungând pân$ la 9%, a o%elurilor austenitice !i a !uruburilor !i
piuli%elor.

Metoda 2 Metod$ stabilit$ pe baza principiilor mecanicii ruperii !i pe baza experien%ei în func%ionare

Abordare mai flexibil$ decât cea corespunz$toare metodei 1 pentru determinarea cerin%elor
tehnice aplicabile o%elurilor carbon, cu carbon-mangan !i a o%elurilor feritice slab aliate care au
o valoare indicat$ a limitei de curgere minim$ & 500 MPa !i & 550 MPa pentru o%elurile
austenito-feritice. Aceast$ metod$ se poate aplica la aceste o%eluri pentru domeniul de
grosimi !i domeniul de temperaturi mult mai largi decât metoda 1 pentru c$ TR nu trebuie s$
fie egal cu T27J (a se vedea figurile de la B.2-1 pân$ la B.2-11). În plus, pentru o%elurile feritice
având o limit$ de curgere maxim$ de 355 MPa în condi%ii de TTASN17), se ia în considerare
experien%a în func%ionare pentru grosimile cele mai mari.

Metoda 3 Aplicarea unei analize bazate pe mecanica ruperii. Aceast$ metod$ general$ este aplicabil$
în cazurile care nu sunt tratate de metodele 1 sau 2. Aceast$ metod$ poate fi utilizat$ !i
pentru a justifica diferen%ele fa%$ de cerin%ele metodelor 1 sau 2. Sunt indicate numai
indica%iile generale referitoare la aplicarea acestei metode care nu trebuie utilizat$ decât dup$
acordul p$r%ilor interesate.

1)
Inclusiv temperaturile din timpul încerc$rilor de presiune.
N17)
NOT$ NA"IONAL$ – Abrevierea TTAS provine din expresia în limba francez$ «traitement thermique après
soudage» !i înseamn$ «tratament termic dup$ sudare».

22

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Fiecare dintre cele trei metode poate fi utilizat$ independent. Este suficient s$ se respecte cerin%ele uneia
dintre aceste metode.

Trebuie luate în considerare toate combina%iile aplicabile de temperaturi TM (temperatura minim$ a


metalului) !i TS (termen de corec%ie a temperaturii) iar pentru determinarea temperaturii necesare la
încercarea de încovoiere prin !oc a materialului trebuie s$ se utilizeze valoare cea mai mic$ posibil$ TR
(temperatura de referin%$ de proiectare).

NOT$ – Pentru defini%iile termenilor referitori la temperatur$, a se vedea de la 3.1.1 pân$ la 3.1.4.

B.2 Cerin#e referitoare la alegerea materialelor %i la energia de rupere la încovoiere prin


%oc

B.2.1 Introducere

Pentru determinarea cerin%elor referitoare la energia de rupere la încovoiere prin !oc trebuie utilizate
metodele indicate la B.2.2 (metoda 1) sau la B.2.3 (metoda 2) care s$ permit$ evitarea ruperii fragile. De
asemenea, este posibil s$ se utilizeze B.2.4 (metoda 3) pentru determinarea tenacit$%ii cerute. Metoda
utilizat$ trebuie s$ fie complet documentat$ pentru a se asigura c$ poate fi verificat$ conformitatea.

Grosimea de referin%$ pentru detaliile de construc%ie se indic$ în tabelul B.4-1.

B.2.2 Metoda 1

B.2.2.1 Generalit!#i

Metoda 1 permite s$ se aleag$ materialele indicate în standardele europene armonizate în vederea


evit$rii ruperii fragile. Tabelul B.2-1 propune o vedere de ansamblu a celorlalte tabele care urmeaz$ în
func%ie de tipul de o%el !i de forma produsului.

Metalul de adaos, zona influen%at$ termic !i alte p$r%i afectate în procesul de fabrica%ie trebuie s$ respecte
acelea!i cerin%e referitoare la încerc$rile de rezisten%$ la încovoiere prin !oc ca !i propriet$%ile minime
garantate ale materialului de baz$ la temperatura TR indicat$ în tabele.

Tabelele furnizeaz$ o list$ de temperaturi de referin%$ de proiectare pentru grosimea maxim$


corespunz$toare a nivelurilor de rezisten%$ precizate pentru o%elurile indicate în standardele europene,
având propriet$%i minime garantate de rezisten%$ !i de rezisten%$ la încovoiere prin !oc. Atunci când nu
este posibil s$ se ob%in$ aceste propriet$%i minime dup$ fabrica%ie, trebuie s$ se aleag$ un material de
plecare mai tenace.

Tabelul B.2-1 – Ghid de alegere a materialelor

Tabel Forma materialului sau a produsului Grup! de o#el Articol


B.2–2 Table !i platbande O%eluri feritice B.2.2.2
B.2–3 "evi f$r$ suduri !i sudate
B.2–4 Bare
B.2–5 Piese forjate
B.2–6 O%eluri aliate cu nichel (1,5 < Ni - 5 %) O%eluri feritice B.2.2.3
B.2–7 O%eluri aliate cu nichel (9 % Ni)
B.2–8 O%eluri feritice B.2.2.4
B.2–9 'uruburi !i piuli%e O%eluri austenitice
B.2–10
B.2–11 M$rci de o%eluri austenitice O%eluri austenitice B.2.2.5

23

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

NOT$ – Cerin%ele referitoare la o%elurile austenito-ferrtice sunt indicate la B.2.3 (metoda 2).

Dac$ este imposibil s$ se ob%in$ epruvete cu l$%imea de cel pu%in 5 mm, materialul nu trebuie s$ fie supus
încerc$rilor de rezisten%$ la încovoiere prin !oc.

Valorile temperaturii de referin%$ de proiectare TR trebuie s$ se calculeze pe baza temperaturii metalului


TM prin utilizarea valorilor corec%iei de temperatur$ TS indicate în tabelul B.2-12.

B.2.2.2 O#eluri feritice

Tabelele de la B.2-2 pân$ la B.2-5 prezint$ o%elurile feritice indicate în standardele europene armonizate
de materiale având propriet$%i de rezisten%$ la încovoiere prin !oc indicate la temperaturi sub – 10 °C.

Valoarea TR din tabele este egal$ cu temperatura de încercare la încovoiere prin !oc TKV,
având KV = 27 J.

Tabelul B.2-2 – Cerin#e generale referitoare la prevenirea ruperii fragile la grosimea de referin#!
pentru table %i platbande

Table %i platbande

Nr. Standard Marc" Nr. Grosime de Temperatur" Grup" de Observa!ii


conform european material referin!" max. de referin!" materiale
tabelului eB de conform
E.2-1 proiectare CR ISO
Sudur" TTAS
netratat" TR (°C) 15608:2000
1 P235GH 1.0345 35 90
1.1
2 EN 10028- P265GH 1.0425 35 75
– 20
3 2:2003 P295GH 1.0481 35 65
1.2
4 P355GH 1.0473 35 55
29 P275NH 1.0487 35 75 – 20
30 P275NL1 1.0488 35 75 – 40 1.1
31 P275NL2 1.1104 35 90 – 50
EN 10028-
32 P355N 1.0562 35 55 – 20
3:2003
33 P355NH 1.0565 35 55 – 20
1.2
34 P355NL1 1.0566 35 55 – 40
35 P355NL2 1.1106 35 55 – 50
39 11MnNi5-3 1.6212 35 50 – 60
EN 10028-
40 13MnNi6-3 1.6217 35 50 – 60 9.1
4:2003
41 15NiMn6 1.6228 35 50 – 80
a)
50 P355M 1.8821 30 - – 20
a)
51 P355ML1 1.8832 35 - – 40 1.2
a)
52 EN 10028- P355ML2 1.8833 35 - – 50
a)
53 5:2003 P420M 1.8824 35 - – 20
a)
54 P420ML1 1.8835 32 - – 40 2.1
a)
55 P420ML2 1.8828 32 - – 50
59 P355Q 1.8866 35 60 – 20
60 EN 10028- P355QH 1.8867 35 60 – 20 1.2
61 6:2003 P355QL1 1.8868 35 60 – 40
62 P355QL2 1.8869 35 60 – 60 3.1
a) O%elurile laminate termo-mecanice nu trebuie s$ fie tratate dup$ sudare.

24

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.2-3 – Cerin#e generale referitoare la prevenirea ruperii fragile la grosimea de referin#!
pentru #evi f!r! sudur! %i sudate

"evi f!r! sudur! %i sudate

Nr. Standard Marc" Nr. Grosime de referin!" Temperatur" Grup" de Observa!ii


conform european material max. de referin!" de materiale
tabelului eB proiectare conform
E.2-1 CR ISO
Sudur" TTAS TR (°C)
15608:2000
netratat"
231 P275NL1 1.0488 35 75 – 40
1.1
232 P275NL2 1.1104 35 75 – 50
233 EN 10216- P355N 1.0562 35 55 – 20
234 3:2003 P355NH 1.0565 35 55 – 20
1.2
235 P355NL1 1.0566 35 55 – 40
236 P355NL2 1.1106 35 55 – 50
a)
248 P215NL 1.0451 10 10 – 40
249 P255QL 1.0452 35 40 – 50 1.1
250 P265NL 1.0453 25 25 – 40
251 EN 10216- 26CrMo4- 1.7219 15 40 – 60 5.1
4:2002 2
252 11MnNi5- 1.6212 35 40 – 60 9.1
3
253 13MnNi6- 1.6217 35 40 – 60 9.1
3
306 P275NL1 1.0488 35 40 – 40
1.1
307 P275NL2 1.1104 35 40 – 50
308 EN 10217- P355N 1.0562 35 40 – 20
309 3:2002 P355NH 1.0565 35 40 – 20
1.2
310 P355NL1 1.0566 35 40 – 40
311 P355NL2 1.1106 35 40 – 50
a)
316 EN 10217- P215NL 1.0451 10 10 – 40 1.1
317 4:2002 P265NL 1.0453 16 16 – 40 1.1
a)

a)
321 EN 10217- P215NL 1.0451 10 10 – 40 1.1
322 6:2002 P265NL 1.0453 25 25 – 40 1.1
a)

a) Limitarea grosimii rezult$ din limitarea grosimii de perete, respectiv din standardele europene de material !i din standardele europene
de componente.

25

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.2–4 — Cerin#e generale referitoare la prevenirea ruperii fragile la grosimea de referin#!
pentru bare

Bare

Nr. Standard Marc" Nr. Grosime de referin!" Temperatur" Grup" de Observa!ii


conform european material max. de referin!" materiale
tabelului eB de conform
E.2-1 proiectare CR ISO
Sudur" TTAS 15608:2000
netratat" TR (°C)
147 P275NH 1.0487 35 75 1.1
EN
148 P355NH 1.0565 35 55 – 20 1.2
10273:2000
150 P355QH 1.8867 35 55 1.2

Tabelul B.2-5 — Cerin#e generale referitoare la prevenirea ruperii fragile la grosimea


de referin#! pentru piese forjate

Piese forjate

Nr. Standard Marc" Nr. Grosime de Temperatur" Grup" de Observa!ii


conform european material referin!" max. de referin!" materiale
tabelului eB de conform
E.2-1 CR ISO
Sudur" TTAS proiectare
15608:2000
netratat" TR (°C)
367 EN 10222- 13MnNi6-3 1.6217 35 70 – 60 9.1
3:1998
369 15NiMn6 1.6228 35 50 – 80 9.1
378 EN 10222- P285QH 1.0478 35 85 – 20 1.2
4:1998
380 P355QH1 1.0571 35 60 – 20 1.2
382 P420QH 1.8936 35 50 – 20 3.1

B.2.2.3 O#eluri aliate cu nichel (Ni > 1,5 %)

Tabelul B.2-6 prezint$ o list$ de o%eluri aliate cu nichel pân$ la 5 % (inclusiv) indicate în standardele
europene armonizate referitoare la materiale.

Tabelul B.2-7 prezint$ o list$ de o%eluri aliate cu nichel având un con%inut de nichel de 9 %, indicate în
standardele europene armonizate referitoare la materiale.

Valoarea TR din tabele este considerat$ ca fiind temperatura de încercare la încovoiere prin !oc
TKV, având KV = 27 J.

26

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.2-6 — Cerin#e generale referitoare la prevenirea ruperii fragile la grosimea


de referin#! pentru o#elurile aliate cu nichel având 1,5 % < Ni - 5 %

O#eluri aliate cu nichel, 1,5 % < Ni a - 5 %

Nr. Standard Marc" Nr. Grosime de Temperatur" Grup" de Observa!ii


conform european material referin!" max. de referin!" materiale
tabelului eB de conform
E.2-1 CR ISO
Sudur" TTAS proiectare
15608:2000
netratat" TR (°C)

Table %i platbande

42 12Ni14 1.5637 35 80 – 100 b)


EN 10028-
9.2
4:2003
43 X12Ni5 1.5680 35 80 – 120

"evi f!r! sudur!

254 12Ni14 25 – 100 b)


1.5637
255 12Ni14 35 40 – 90 b)
EN 10216-
9.2
4:2001
256 X12Ni5 25 – 120
1.5680
257 X12Ni5 35 40 – 110

Piese forjate

370 12Ni14 35 b)

371 12Ni14 35 50 b)
1.5637 – 100
EN 10222- b)
372 12Ni14 35 70 9.2
3:1998
373 X12Ni5 35
1.5680 – 120
374 X12Ni5 35 50
a) Con%inutul de nichel este nominal.
b) Dac$ se utilizeaz$ la – 105 °C (de exemplu, în aplica%ii cu etilen$), atunci 27 J trebuie garanta%i la aceast$ temperatur$.
NOT$ – Limitarea grosimii rezult$ din limitarea grosimii de perete indicat$ în standardele europene de material.

27

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.2-7 — Cerin#e generale referitoare la prevenirea ruperii fragile la grosimea


de referin#! pentru o#elurile aliate cu nichel con#inând 9 % nichel

O#eluri aliate care au un con#inut de nichel de 9 % a

Nr. Standard Marc" Nr. Grosime de Temperatur" Grup" de Observa!ii


conform european material referin!" max. de referin!" materiale
tabelului eB de conform
E.2-1 CR ISO
Sudur" TTAS proiectare
15608:2000
netratat" TR (°C)

Table %i platbande

44 EN 10028- X8Ni9 1.5662 b)


( – 196 9.3
48 4:2003 X7Ni9 1.5663

"evi f!r! sudur!

258 EN 10216- X10Ni9 b)


1.5682 ( – 196 9.3
4:2001

Piese forjate

375 EN 10222- X8Ni9 b)


1.5662 ( – 196 9.3
3:1998
a) Con%inutul de nichel este nominal.
b) Materialele care pot fi utilizate au grosimea maxim$ admis$ în standardele europene armonizate de materiale.

B.2.2.4 &uruburi %i piuli#e

Pentru !uruburi !i piuli%e altele decât cele indicate în tabelul B.2-8, pentru TM = , " 10 °C este necesar$ o
valoare indicat$ a energiei de rupere la încovoiere prin !oc de minim 40 J la temperatura TKV = RT pentru
TM , -10 ºC.

Dac$ TM este mai mic$ de " 10°C, este necesar$ o valoare indicat$ a energiei de rupere la încovoierea
prin !oc de minim 40 J la temperatura TKV - TM.

Excep%ie fac materialele utilizate pentru !uruburile fabricate din o%eluri inoxidabile austenitice indicate în
tabelele B.2-9 !i B.2-10, materialele utilizate pentru !uruburile a c$ror temperatur$ de calcul este mai
mic$ de –160 °C care trebuie supuse la încerc$rile de rezisten%$ la încovoiere prin !oc la –196 °C.

28

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.2–8 — Cerin#e generale referitoare la prevenirea ruperii fragile la grosimea


de referin#! pentru piuli#e %i %uruburi pentru TM ' -10°C

Standard european Tip de Limit! de grosime Încercare de Temperatur! de


materiala) încovoiere prin încercare/valoare
%oc KV pentru
TM ' -10°C
EN 10269:1999 Toate o%elurile Conform Conform tabelului 4 Conform tabelului 4
EN 10269:1999 din EN 10269:1999 din EN 10269:1999
EN ISO 898-1:1999 5.6 M = < 39 M , 16 + 20 °C / 40 J
8.8 M = < 39 M , 16 + 20 °C / 52 J
EN 20898-2:1993 5 M = < 39 Niciuna (
8 M = < 39 Niciuna (
a) Materialul de plecare trebuie s$ fie conform EN 10269:1999.

Tabelul B.2–9 — Cerin#e generale referitoare la prevenirea ruperii fragile la grosimea


de referin#! pentru piuli#e, %uruburi %i materiale utilizate pentru %uruburi
conform EN 10269:1999

Tip de material Limit! de grosime Încercare de TM Observa#ii


încovoiere prin %oc
1.4307, 1.4301, Conform tabelului 7 Conform tabelului 4 din – 196 °C Verificare necesar$
1.4303, 1.4404, din EN 10269:1999 EN 10269:1999 pentru un diametru
1.4401, 1.4948, sau o grosime
> 20mm
1.4919, 1.4941,
a)
1.4980
1.4429, 1.4910 Conform tabelului 7 Conform tabelului 4 din – 273 °C Verificare necesar$
din EN 10269:1999 EN 10269:1999 pentru un diametru
sau o grosime
> 20mm
1.5523, 1.1133 Conform tabelului 7 Conform tabelului 7 din – 20 °C (
1.76563 din EN 10269:1999 EN 10269:1999

1.7218 d - 60 mm Conform tabelului 7 din – 60 °C (


EN 10269:1999
60 < d - 100 mm – 50 °C
1.6582, 1.6580, Conform tabelului 7 Conform tabelului 7 din – 40 °C (
1.7225 din EN 10269:1999 EN 10269:1999
1.5680 d - 45 mm Conform tabelului 7 din – 120 °C (
EN 10269:1999
45 < d - 75 mm – 110 °C
1.5662 Conform tabelului 7 Conform tabelului 7 din – 196 °C (
din EN 10269:1999 EN 10269:1999 la – 196°C
a) În cazul în care se utilizeaz$ la -273 °C, este necesar$ o încercare de verificare la -196 °C conform tabelului 7 din EN 10269:1999.

29

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.2–10 — Cerin#e generale referitoare la prevenirea ruperii fragile la grosimea


de referin#! pentru piuli#e %i %uruburi

Standard Tip de material a) Limit! de grosime TM Încercare de


încovoiere prin %oc
EN ISO 3506-1:1997 A2, A3 50 M - 39 – 196 °C Niciuna
70 M - 24
b)
EN ISO 3506-1:1997 A4, A5 50 M - 39 – 60 °C Niciuna
70 M - 24
EN ISO 3506-2:1997 A2, A3, 50 M - 39 – 196 °C Niciuna
A4, A5 70 M - 24
a) Materialul de plecare trebuie s$ fie conform EN 10269:1999.
b) – 196 °C pentru prezoane

B.2.2.5 Temperaturi minime cele mai sc!zute ale metalului pentru o#eluri inoxidabile austenitice

O%elurile inoxidabile austenitice conforme tabelului B.2–11 pot fi utilizate sub temperatura TM f$r$
încercarea de încovoiere prin !oc, exceptând cazurile în care încercarea de încovoiere prin !oc este
cerin%$ a standardului de material. De exemplu, EN 10028-7 cere s$ se efectueze o încercare de
încovoiere prin !oc la temperatura ambiant$ la o grosime de peste 20 mm pentru o utilizare la o
temperatur$ criogenic$ (mai mici de - 75 °C conform EN 10028-7:2007).

30

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.2–11 — O#eluri inoxidabile austenitice %i cele mai sc!zute


temperaturi minime ale metalului TM

Material Num!r material TM (în °C)


X1NiCrMoCu 31-27-4 1.4563
X1CrNiMoN 25-22-2 1.4466
X1CrNi 25-21 1.4335
X2CrNiMoN 17-13-3 1.4429
X2CrNiMoN 17-11-2 1.4406
" 273
X2CrNiMoN 18-12-4 1.4434
X2CrNiMo 18-15-4 1.4438
X2CrNiN 18-10 1.4311
X2CrNiMo 18-14-3 1.4435
X2CrNi 19-11 1.4306
X6CrNiTi 18-10 1.4541
X1CrNiMoCuN 25-25-5 1.4537
X1NiCrMoCuN 25-20-7 1.4529
X1CrNiMoCuN 20-18-7 1.4547
X1NiCrMoCu 25-20-5 1.4539
X2CrNiMoN 17-13-5 1.4439
X6CrNiMoTi 17-12-2 1.4571
X3CrNiMo 17-13-3 1.4436
X6CrNiMoNb 17-12-2 1.4580
X2CrNiMo 17-12-3 1.4432
" 196
X5CrNiMo 17-12-2 1.4401
X2CrNiMo 17-12-2 1.4404
X6CrNiNb 18-10 1.4550
X5CrNi 18-10 1.4301
X2CrNi 18-9 1.4307
GX5CrNi9-10 1.4308

GX5CrNiMo19-11-2 1.4408
GX2NiCrMo28-20-2 1.4458
GX2CrNi19-11 1.4309
GX2CrNiMo19-11-2 1.4409

Pentru o%elurile inoxidabile austenitice, atunci când temperatura de calcul este mai mic$ de -105 °C
metalul sudat !i zona influen%at$ termic trebuie s$ respecte cerin%ele complementare indicate la articolul 8
al p$r%ii 4 din acest standard.

31

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

B.2.2.6 Corec#ie de temperatur!

TS este o corec%ie de temperatur$ care poate fi utilizat$ în condi%iile indicate în tabelul B.2–12.

Tabelul B.2–12 — Corec#ia de temperatur! Ts

Raportul dintre efortul unitar membran! indus de presiune Efort unitar


Condi#ie %i efortul unitar de calcul maxim admisibil membran!b
/ 75 % / 50 % - 75 % - 50 % - 50 MPa
Nesudat, supus unui 0 °C # 10 °C # 25 °C # 50 °C
tratament termic dup$
a
sudare
Sudur$ netratat$ cu 0 °C 0 °C 0 °C # 40 °C
grosimea de referin%$
. 35 mm
a) Se aplic$ !i pentru un echipament la care toate racordurile !i elementele auxiliare ata!ate prin sudare sunt sudate anterior la
componentele recipientului !i aceste subansambluri sunt supuse unui tratament termic dup$ sudare înainte de a fi asamblate prin
sudare cap la cap la echipament, f$r$ ca sudurile principale s$ fie supuse unui tratament termic dup$ sudare.
b) Se recomand$ ca efortul unitar membran$ s$ %in$ seama de solicit$rile datorate presiunii interioare, presiunii exterioare !i greut$%ii.
Pentru pere%ii !i %evile schimb$toarelor de c$ldur$, se recomand$ s$ se %in$ seama !i de deplasarea liber$ a extremit$%ilor %evilor
schimb$torului de c$ldur$.

B.2.3 Metoda 2

B.2.3.1 Generalit!#i

Aceast$ metod$ 2 se aplic$ pentru o%elurile cu C, cu C-Mn, o%elurile cu granula%ie fin$, o%elurile aliate cu
nichel care con%in cel pu%in 1,5 % nichel având o limit$ de curgere minim$ indicat$ & 500 MPa
!i & 550 MPa în cazul o%elurilor austenito-feritice. Aceast$ metod$ 2, bazat$ pe mecanica ruperii, [16]
poate fi utilizat$ pentru a determina cerin%ele care permit s$ se evite ruperea fragil$ a acestor o%eluri !i
poate fi utilizat$ la o temperatur$ de referin%$ de proiectare TR mai mic$ decât valoarea dedus$ pe baza
metodei 1. În cazul acestei proceduri, temperatura de referin%$ de proiectare TR nu este egal$ cu
temperatura de încercare la încovoiere prin !oc TKV. Diagramele reprezint$ rela%ia dintre TR !i TKV în
func%ie de grosimea de referin%$ !i de nivelul de rezisten%$. Exist$ o distinc%ie între starea sudurii netratate
!i starea sudurii dup$ tratamentul termic de dup$ sudare. Aceast$ metod$ nu se aplic$ o%elurilor laminate
termomecanic care au grosimea mai mare de 35 mm.

Conform detaliilor de construc%ie grosimea de referin%$ eB este definit$ în tabelul B.4-1.

Materialul de baz$, sudurile !i ZIT (zona influen%at$ termic) trebuie s$ respecte cerin%ele referitoare la
energia de rupere la încovoiere prin !oc KV la temperatura de încercare la încovoiere prin !oc TKV.
Tabelele B.2-13 !i B.2-14 indic$ figura care trebuie utilizat$ pentru a se determina temperatura de
încercare la încovoiere prin !oc TKV !i temperatura de referin%$ de proiectare TR. Starea «nesudat$»
trebuie s$ fie tratat$ ca starea TTASN18).

Dac$ cerin%a de 40 J referitoare la energia de rupere la încovoiere prin !oc KV se utilizeaz$ în locul celei
de 27 J, atunci temperatura de încercare la încovoiere prin !oc TKV poate fi m$rit$ cu 10 °C sau mai
bine TR poate fi redus$ cu 10 °C.

Se admite interpolarea linear$ între nivelurile de rezisten%$ !i grosime indicate în figurile de la B.2–1 pân$
la B.2–11. Alternativ, poate fi utilizat$ clasa de rezisten%$ imediat superioar$. Pentru acelea!i cerin%e se
admit temperaturi de încercare mai sc$zute decât TKV.

N18)
NOT$ NA"IONAL$ – Prin «stare TTAS» se în%elege «stare sudat$ !i tratat$ termic».

32

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Liniile punctate din figurile B.2-1 !i B.2-3 se utilizeaz$ pentru o grosime de perete de pân$ la !i inclusiv
110 mm, atunci când pentru sunt ob%inute TKV valori ale rezisten%ei la încovoiere prin !oc KV de 40 J.

Ajustarea temperaturii indicat$ în tabelul B.2–12 se aplic$ !i la metoda 2. Nu se admit extrapol$rile pentru
intervalele de temperaturi mai mari decât intervalele de temperaturi indicate în nomograme.

Tabelul B.2–13 — Cerin#e generale referitoare la energia de rupere la încovoiere prin %oc
pentru o#elurile cu C, C-Mn, cu granula#ie fin!, %i o#elurile aliate cu nichel con#inând
cel pu#in 3,0 % nichel

Energie de rupere la
Valoare indicat! a
încovoiere prin %oc KV
limitei minime de curgere Figura care define%te TKV cerut!
cerut! (pe epruvete de
a materialului de baz!
10 mm 0 10 mm)
Nesudat sau dup!
tratamentul termic dup! Sudur! netratat!
MPa J sudare

Re - 265 27 B.2-1 B.2-2


Re - 355 27 B.2-3 B.2-4
Re - 460 40 B.2-5 B.2-6
Re - 500 40 B.2-7 B.2-8
NOT$ – Liniile punctate din figurile B.2-1 !i B.2-3 trebuie utilizate numai pentru KV = 40 J.

Tabelul B.2–14 — Cerin#e generale referitoare la energia de rupere la încovoiere prin %oc
pentru o#elurile inoxidabile austenito-feritice

Valoare indicat! a Energie de rupere la încovoiere


limitei minime de curgere a prin %oc KV cerut! (pe epruvete Figura care define%te TKV cerut!
materialului de baz! de 10 mm 0 10 mm)
MPa J Pentru toate aplica#iile

Re - 385 40 B.2-9
Re - 465 40 B.2-10
Re - 550 40 B.2-11

B.2.3.2 Procedur! pentru materialele de baz! care au o grosime mai mic! de 10 mm

Valorile pentru TR !i TKV trebuie s$ fie conform figurilor de la B.2–1 pân$ la B.2–11. Cerin%ele referitoare la
energia de rupere la încovoiere prin !oc sunt cele indicate în tabelele B.2–13 !i B.2–14.

Pentru grosimi de perete . 10 mm, trebuie utilizat$ curba care corespunde pentru 10 mm.

Valorile cerute ale energiei pe epruvete care au dimensiuni reduse sunt indicate în tabelul B.3–1.

33

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

B.2.3.3 Nomograme pentru metoda 2

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-1 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare la


încovoiere prin %oc, dup! tratamentul termic dup! sudare (TTAS), pentru
Re ( 265 MPa %i KV ' 27 J. Liniile punctate sunt utilizate numai pentru KV = 40 J %i
pentru grosimi cuprinse în intervalul de la 75 mm %i pân! la 110 mm, inclusiv

34

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-2 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare la


încovoiere prin %oc, pentru starea sudur! netratat!, pentru Re ( 265 MPa %i KV ' 27 J

35

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-3 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare


la încovoiere prin %oc, dup! tratamentul termic dup! sudare (TTAS), pentru
Re ( 355 MPa %i KV ' 27 J. Liniile punctate sunt utilizate numai pentru KV = 40 J %i
pentru grosimi cuprinse în intervalul de la 55 mm %i pân! la 110 mm, inclusiv

36

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-4 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare


la încovoiere prin %oc, pentru starea sudur! netratat!, pentru Re ( 355 MPa %i KV ' 27 J

37

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-5 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare


la încovoiere prin %oc, dup! tratamentul termic dup! sudare (TTAS), pentru
Re ( 460 MPa %i KV ' 40 J

38

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-6 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare


la încovoiere prin %oc, pentru starea sudur! netratat!, pentru
Re ( 460 MPa %i KV ' 40 J

39

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-7 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare


la încovoiere prin %oc, dup! tratamentul termic dup! sudare (TTAS), pentru
Re ( 500 MPa %i KV ' 40 J

40

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-8 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare


la încovoiere prin %oc, pentru starea sudur! netratat!, pentru
Re ( 500 MPa %i KV ' 40 J

41

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-9 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare


la încovoiere prin %oc, pentru o#elurile austenito-feritice, eB ( 50 mm,
Re ( 385 MPa %i KV ' 40 J

42

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-10 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare


la încovoiere prin %oc, pentru o#elurile austenito-feritice, eB ( 50 mm,
Re ( 465 MPa %i KV ' 40 J

43

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Legenda

TR Temperatura de referin%$ de proiectare

TKV Temperatura de încercare la încovoiere prin !oc a materialului

eB Grosimea de referin%$

Figura B.2-11 – METODA 2: Temperatura de referin#! de proiectare %i temperatura de încercare


la încovoiere prin %oc, pentru o#elurile austenito-feritice, eB ( 50 mm,
Re ( 550 MPa %i KV ' 40 J

B.2.4 Metoda 3 – Analiza bazat! pe mecanica ruperii

B.2.4.1 Generalit!#i

Analiza bazat$ pe mecanica ruperii poate fi utilizat$ ca baz$ de c$tre produc$tor pentru a se determina
aptitudinea de func%ionare prev$zut$ a anumitor recipiente speciale, pentru urm$toarele cazuri:

a) materiale care pentru moment nu sunt incluse în standardele europene armonizate;

44

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

b) cazuri în care cerin%ele referitoare la metodele 1 !i 2 privind aplica%iile la temperaturi sc$zute nu pot
fi respectate;

c) atunci când sunt detectate imperfec%iuni care nu respect$ criteriile de acceptare pentru examin$rile
nedistructive indicate în EN 13445-5:2009;

d) atunci când se propune utilizarea de materiale care au o grosime mai mare decât cea admis$ de
cerin%ele la temperaturi sc$zute.

NOT$ - În publica%iile de la [5] pân$ la [10] prezentate în bibliografie se furnizeaz$ indica%ii referitoare la analiza
bazat$ pe mecanica ruperii.

Astfel de analize trebuie s$ se efectueze conform cerin%elor men%ionate de la B.2.4.2 pân$ la B.2.4.5.

B.2.4.2 Propriet$%ile de tenacitate la rupere trebuie s$ se ob%in$ conform procedurilor de încercare a


tenacit$%ii la rupere prin utilizarea de epruvete pentru încovoiere prin !oc cu crest$tur$ pe o singur$ parte
pe întreaga grosime sau prin încerc$ri la trac%iune echivalente pe epruvete compacte care prezint$ fisuri
datorate oboselii, prelevate pe direc%ia grosimii în axa sudurii !i în materialul de baz$. Atunci când
oboseala sau orice alt mecanism de propagare a fisurii în func%ionare risc$ s$ devin$ semnificativ$, pentru
încercare trebuie s$ se indice o prelevare suplimentar$, în special, în zonele influen%ate termic.

Atunci când se prev$d încerc$ri în ZIT, amplasarea t$ieturii !i decuparea metalurgic$ ulterioar$ încerc$rii
trebuie s$ fac$ obiectul unor considera%ii speciale.

B.2.4.3 Pentru materialele care nu se încadreaz$ în cerin%ele referitoare la temperaturile sc$zute


prev$zute de metodele 1 !i 2, poate fi ob%inut un nivel similar de toleran%$ la rupere, prin indicarea unor
cerin%e referitoare la tenacitatea la rupere determinate pe baza procedurilor de evaluare ca cele
prezentate la [8] [9] având o dimensiune a defectului de referin%$ determinat$ de produc$tor (de exemplu,
defect pe întreaga grosime a peretelui pe o lungime total$ 10 mm sau defect de suprafa%$ egal cu o
p$trime din grosimea peretelui !i pe o lungime egal$ cu de !ase ori l$%imea acestuia) !i având valori ale
efortului unitar echivalent (sau ale deforma%iei) corespunz$toare condi%iei de încercare hidraulic$, pentru
un defect situat în zona de concentrare a eforturilor unitare !i supus unor eforturi remanente echivalente
cu limita de curgere la temperatura ambiant$ a materialului de baz$ pentru componentele care au suduri
netratate termic, pe de o parte, sau cu 30 % din limita de curgere pentru componentele care au fost
supuse unui tratament termic dup$ sudare, pe de alt$ parte.

B.2.4.4 Dac$ se utilizeaz$ metode de examin$ri nedistructive care permit m$surarea defectelor cu
precizie, aceste rezultate, ad$ugate informa%iilor referitoare la starea de eforturi unitare în zonele critice
ale recipientului trebuie utilizate în procedurile corespunz$toare de evaluare a ruperii, pentru a se
determina cerin%ele de tenacitate mai precise decât cele indicate prin metodele 1 sau 2.

B.2.4.5 Pentru materialele care respect$ cerin%ele referitoare la temperaturile sc$zute prev$zute de
metodele 1 sau 2, dar pentru care cerin%ele referitoare la energia de rupere la încovoiere prin !oc pe
epruvete Charpy nu pot fi respectate, pentru a determina integritatea recipientului în condi%iile de utilizare
prev$zute poate fi utilizat$ o evaluare a aptitudinii de utilizare prin intermediul datelor reprezentative
referitoare la tenacitatea la rupere !i a prevederilor referitoare la examinare.

B.3 Prevederi generale referitoare la încerc!ri

B.3.1 Generalit!#i

Atunci când sunt cerute încerc$ri la încovoiere prin !oc, acestea trebuie efectuate conform
EN 10045-1:1990 pe epruvete Charpy cu crest$tur$ în V. Pentru materialul de baz$, zona influen%at$
termic !i pentru materialul depus trebuie s$ se respecte cerin%ele referitoare la energia de rupere la
încovoiere prin !oc.

45

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Pentru materialele utilizate la echipamentul sub presiune, pozi%ia epruvetei trebuie s$ fie conform
standardelor de condi%ii tehnice de livrare ale formei produsului. Pentru îmbin$rile sudate, pozi%ia
epruvetei în metalul depus !i ZIT trebuie s$ fie conforme cu EN 13445-4:2009.

Pentru fiecare e!antion, trebuie s$ se încerce trei epruvete pentru fiecare dintre pozi%iile !i temperaturile
de încercare TKV cerute. Valoarea medie pentru trei epruvete trebuie s$ fie cel pu%in egal$ cu energia de
rupere la încovoiere prin !oc cerut$. Numai o singur$ epruvet$ poate s$ prezinte o valoare mai mic$, dar
aceast$ valoare nu trebuie s$ fie mai mic$ de 70 % din aceast$ valoare cerut$.

Valorile cerute pentru materialul de baz$ trebuie s$ se raporteaz$ la direc%ia transversal$. Dac$ nu este
posibil s$ se ob%in$ epruvete prelevate pe direc%ie transversal$, valorile energiei de rupere la încovoiere
prin !oc trebuie extrase din încerc$rile efectuate pe epruvete prelevate pe direc%ie longitudinal$. Cerin%ele
referitoare la energia minim$ de rupere la încovoiere prin !oc indicate pentru epruvetele transversale
trebuie s$ fie, apoi multiplicate cu coeficientul 1,5 pentru o%elurile carbon, cu C-Mn, o%elurile cu granula%ie
fin$, o%elurile slab aliate !i o%elurile cu rezisten%$ înalt$.

B.3.2 Epruvete de dimensiuni reduse

Dac$ trebuie s$ se utilizeze epruvete Charpy reduse, atunci valoarea m$surat$ a energiei Charpy trebuie
transformat$ propor%ional cu grosimea epruvetei de referin%$ care este de 10 mm. Tabelul B.3-1 prezint$
un exemplu pentru grosimi de epruvete de 7,5 mm !i de 5 mm. Dac$ este imposibil s$ se ob%in$ epruvete
care au o grosime de cel pu%in 5 mm, materialul nu trebuie s$ fie supus încerc$rilor de rezisten%$ la
încovoiere prin !oc.

Tabelul B.3-1 – Cerin#e referitoare la energia de rupere la încovoiere prin %oc


pe epruvete Charpy cu crest!tur! în V de dimensiuni reduse, atunci când
materialul de baz! are o grosime mai mic! de 10 mm

Valoare de referin#! Epruvet! redus!


Geometrie epruvet!
10 mm 0 10 mm 10 mm 0 7,5 mm 10 mm 0 5 mm

Energie de rupere minim$ (J)


27 20 14
40 30 20

Dac$ este imposibil s$ se ob%in$ epruvete Charpy de m$rime normal$ din componente !i suduri, trebuie
s$ se încerce epruvete de dimensiuni reduse. Pentru a se reproduce comportamentul unei epruvete care
are grosime normal$, trebuie s$ se utilizeze o temperatur$ de încercare a rezisten%ei la încovoiere prin
!oc mai mic$. Decalajele de temperatur$ trebuie s$ fie conform tabelului B.3-2.

Se recomand$ s$ se efectueze încerc$ri de rezisten%$ la încovoiere prin !oc pe grosimea cea mai mare
care se poate preleva din componentul considerat.

46

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.3-2 – Cerin#e echivalente referitoare la energia de rupere la


încovoiere prin %oc atunci când sunt prelevate epruvete de dimensiuni
reduse din sec#iuni cu grosimi mai mari

Energie de rupere la
încovoiere prin %oc Geometrie epruvet! Cerin#e referitoare la epruvetele de dimensiuni reduse
cerut!
Decalaj de
temperatur! de
KV KV Geometrie epruvet!
încercare de rupere la
încovoiere prin %oc
J mm J mm °C

20 7,5 0 10 TKV " 5


27 10 0 10
14 5,0 0 10 TKV " 20
30 7,5 0 10 TKV " 5
40 10 0 10
20 5,0 0 10 TKV " 20
20 7,5 0 10 14 5,0 0 10 TKV " 15
30 7,5 0 10 20 5,0 0 10 TKV " 15
14 5,0 0 10 — — —
20 5,0 0 10 — — —

B.4 Suduri

B.4.1 Generalit!#i

Când materialele trebuie asamblate prin sudare, alegerea materialelor consumabile pentru sudare !i a
procedeelor de sudare trebuie s$ permit$, suplimentar fa%$ de respectarea cerin%elor indicate în
EN 13445-4:2009, ob%inerea caracteristicilor de energie de rupere la încovoierea prin !oc cerute în sudur$
!i în zonele influen%ate termic, atunci când încerc$rile se efectueaz$ conform B.3.

Energia de rupere la încovoiere prin !oc cerut$ trebuie s$ fie cel pu%in egal$ cu energia minim$ de rupere
la încovoiere prin !oc indicat$ pentru materialul de baz$. Trebuie s$ se respecte cerin%ele de la
metoda 1 !i 2.

B.4.2 Calificarea procedurilor de sudare

Calificarea procedurii de sudare trebuie efectuat$ conform EN 13445-4:2009.

B.4.3 Probe martor de produc#ie

Pentru o%elurile feritice !i austenito-feritice, probele martor de produc%ie la sudare trebuie s$ se realizeze
conform EN 13445-4:2009.

B.5 Materiale utilizate la temperaturi ridicate

B.5.1 Generalit!#i

B.5 se aplic$ pentru echipamentele sub presiune:

47

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

" a c$ror temperaturi normale de func%ionare sunt mai mari de 50 °C; !i

" a c$ror temperatur$ a materialului la pornire, oprire !i eventual, în timpul perturba%iilor din
func%ionare este mai mare sau egal$ cu — 10 °C; !i

" a c$ror proceduri de pornire !i de oprire %in sub control presiunea dup$ cum se indic$ la B.5.4; !i

" a c$ror condi%ii pentru încercarea la presiune sunt respectate dup$ cum se indic$ la B.5.5.

Dac$ una dintre aceste cerin%e nu se respect$, trebuie s$ se utilizeze metodele referitoare la materialele
utilizate pentru temperaturi sc$zute.

NOT$ – Limit$rile legate de procedurile de pornire !i de oprire, de modific$rile importante din func%ionare !i de
încercare la presiune nu sunt aplicabile la o%elurile austenitice.

B.5.2 Materiale

Materialele trebuie s$ aib$ o energie minim$ de rupere la încovoiere prin !oc precizat$, m$surat$ pe o
epruvet$ standard Charpy cu crest$tur$ în V pentru încercarea la încovoiere prin !oc (a se vedea
EN 10045-1:1990) dup$ cum urmeaz$:

" 27 J pentru o%elurile feritice;

" 40 J pentru o%elurile din grupele de materiale 8, 9.3 !i 10;

la o temperatur$ care nu dep$!e!te 20 °C.

B.5.3 Calificarea procedurilor de sudare %i probe martor de produc#ie

Calificarea procedurilor de sudare trebuie s$ se efectueze conform EN 13445-4:2009.

Probele martor de produc%ie la sudare trebuie s$ se efectueze conform EN 13445-4:2009.

B.5.4 Proceduri de pornire %i de oprire

Pentru a se evita apari%ia ruperii fragile la echipamentele sub presiune executate din o%eluri feritice !i
austenito-feritice în timpul procedurilor de pornire !i de oprire, la temperaturi mai mici de 20 °C presiunea
nu trebuie s$ dep$!easc$ 50 % din presiunea de calcul.

Dac$ evaluarea valorilor minime precizate pentru energia la ruperea la încovoierea prin !oc efectuat$
conform metodei 2, permite presiuni de calcul la temperaturi mai sc$zute, nu este necesar s$ se %in$
seama de aceste proceduri de pornire !i de oprire.

B.5.5 Încercare la presiune

Încercarea la presiune hidrostatic$ a recipientelor sub presiune executate din o%eluri feritice !i
austenito-feritice nu trebuie s$ se efectueze la temperaturi mai mici de 10 °C.

Dac$ evaluarea valorilor minime precizate pentru energia la ruperea la încovoierea prin !oc efectuat$
conform metodei 2, permite presiuni de calcul la temperaturi mai sc$zute, nu este necesar s$ se %in$
seama de aceast$ limitare a temperaturii.

48

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.4-1 — Grosime de referin#! eB

Sudur!
netratat! sau Grosime de referin#!
Nr. Detaliu de construc#ie tratament
termic dup!
sudare (TTAS) Piesa A Sudur! Piesa B
1 Componente de grosimi diferite
sudate cap la cap
e2
a se verifica e3 în
Sudur$ netratat$ e1 e2 figurile
B.2-2, B.2-4, B.2-
a
6, B.2-8

TTAS e1 e2 e3

2 "evi !i racorduri

Sudur$ netratat$ e2 e2 e1

TTAS e2 e2 e1

e2 sau e3,
Sudur$ netratat$ e2 dac$ este mai e1
mare

e2 sau e3,
TTAS e2 dac$ este mai e1
mare

e2 sau e3,
Sudur$ netratat$ e2 dac$ este mai e1
mare

e2 sau e3
TTAS e2 dac$ este mai e1
mare

(continu$)

49

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.4-1 — Grosime de referin#! eB (continuare)

Sudur!
netratat! sau Grosime de referin#!
Nr. Detaliu de construc#ie tratament
termic dup!
sudare (TTAS) Piesa A Sudur! Piesa B
5
e2 sau e3
Sudur$ netratat$ e3 dac$ este mai e2
mare

e2 sau e3
TTAS e3 dac$ este mai e2
mare

e1
sau ef/4
Sudur$ netratat$ e2 e2
dac$ este mai
mare

e1a
sau ef/4,
dac$ este mai
mare,
TTAS e2 e2 dac$ este
necesar se
verific$ e1 în
figurile B.2-1,
B.2-3, B.2-5,
a
B.2-7
7

e3 sau ef/4,
Sudur$ netratat$ e2 e3 dac$ este mai
mare

e3 a sau ef/4,
dac$ este mai
mare, dac$ este
TTAS e2 e3 necesar se
verific$ e1 în
figurile
B.2-1, B.2-3, B.2-
a
5, B.2-7

(continu$)

50

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.4-1 — Grosime de referin#! eB (continuare)

Sudur!
netratat! sau Grosime de referin#!
Nr. Detaliu de construc#ie tratament
termic dup!
sudare (TTAS) Piesa A Sudur! Piesa B
8 Flan!e plate !i flan!e cu um$r
c
sudate

e2 sau ef /4, dac$ e2 sau ef /4, dac$


Sudur$ netratat$
este mai mare este mai mare
e2

e2 sau ef /4, dac$ e2 sau ef /4, dac$


TTAS
este mai mare este mai mare
e2

e2 sau ef /4, dac$ e2 sau ef /4, dac$


Sudur$ netratat$
este mai mare este mai mare
e2

e2 sau ef /4, dac$ e2 sau ef /4, dac$


TTAS
este mai mare este mai mare
e2

10 Flan!e cu gât, executate prin forjare


c
sau prin turnare

e2 a
se verific$ ef/4 în
figurile
Sudur$ netratat$
B.2–2,
e2 e1
B.2–4,
B.2–6, B.2–8 a)

e2 sau ef/4,
TTAS dac$ este mai e2 e1
mare

(continu$)

51

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.4-1 — Grosime de referin#! eB (continuare)

Sudur!
netratat! sau Grosime de referin#!
Nr. Detaliu de construc#ie tratament
termic dup!
sudare (TTAS) Piesa A Sudur! Piesa B
N19)
11 Flan!e tip capac

a
e2
se verific$ ef/4 în
figurile
Sudur$ netratat$ B.2–2, e2 e1
B.2–4,
B.2–6, B.2–8 a)

e2 sau ef/4,
TTAS dac$ este mai e2 e1
mare

12 Funduri plane

ef/4 sau e1,


Sudur$ netratat$ e1 e1 dac$ este mai
mare

ef'/4 sau e1,


TTAS e1 e1 dac$ este mai
mare

13 e2 sau
se verific$ ef/4 în
figurile
Sudur$ netratat$ e2 e2 B.2–2
B.2–4,
B.2–6, B.2–8

e2 sau ef/4,
TTAS e2 e2 dac$ este mai
mare

(continu$)

N19)
NOT$ NA"IONAL$ – Poate fi utilizat !i termenul de «bosaje».

52

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.4-1 — Grosime de referin#! eB (continuare)

Sudur!
netratat! sau Grosime de referin#!
Nr. Detaliu de construc#ie tratament
termic dup!
sudare (TTAS) Piesa A Sudur! Piesa B
14 Capace !i flan!e oarbe

Sudur$ netratat$ ef/4 — —

TTAS ef/4 — —

15 Pl$ci tubulare

Sudur$ netratat$ [n. a.] [n. a.] [n. a.]

TTAS ef/4 [n. a.] [n. a.]

16
ef/4 sau e2,
Sudur$ netratat$ dac$ este mai e2 e2
mare

ef/4 sau e2,


TTAS dac$ este mai e2 e2
mare

(continu$)

53

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.4-1 — Grosime de referin#! eB (continuare)

Sudur!
netratat! sau Grosime de referin#!
Nr. Detaliu de construc#ie tratament
termic dup!
sudare (TTAS) Piesa A Sudur! Piesa B
17 Asambare prin sudare la interior pe
manta/spa%iu tubular
e2 ,
se verific$ ef/4 în
figurile
e2 sau ef /4, dac$
Sudur$ netratat$ B.2–2, e2
este mai mare
B.2–4,
B.2–6, B.2–8

e2 sau ef /4, dac$ e2 sau ef /4, dac$


TTAS e2
este mai mare este mai mare

18 Plac$ tubular$ forjat$ cu guler

e2 a
se verific$ ef/4 în
figurile
Sudur$ netratat$ e2 e2
B.2–2,
B.2–4,
B.2–6, B.2–8 a

ef/4 sau e2,


TTAS dac$ este mai e2 e2
mare

19
e2 a sau e3,
dac$ este mai
mare, se verific$ e2 e2
Sudur$ netratat$ ef/4 (e3) (e3)
în figurile B.2–2,
B.2–4, B.2–6,
B.2–8 a

ef/4 sau e2
sau e3, e2 e2
TTAS
dac$ este mai (e3) (e3)
mare

(continu$)

54

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul B.4-1 — Grosime de referin#! eB (sfâr!it)

Sudur!
netratat! sau Grosime de referin#!
Nr. Detaliu de construc#ie tratament
termic dup!
sudare (TTAS) Piesa A Sudur! Piesa B
20 Asamblarea %evilor în placa tubular$

Sudur$ netratat$ [n. a.] e1 e1

TTAS b e1 e1

NOTE 1 - [n. a.] = prevederi care nu se aplic$.


NOTE 2 - e1, e2 !i e3 se raporteaz$ la grosimea nominal$ a diverselor componente indicate în figuri.

1 ef poate fi m$surat$ radial dac$ aceasta este avantajos.


a
Trebuie s$ se considere temperatura de încercare minim$ referitoare la st$rile ex (sudur$ netratat$) !i ey (TTAS).
b
Grosimea de referin%$ a piesei A nu este influen%at$ de racordare.
c
Pentru flan!ele cu gât sudate !i flan!ele cu um$r conforme cu EN 1092-1:2007, R trebuie s$ fie conform EN 1092-1.

55

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Anexa C
(informativ$)

Procedur! pentru determinarea coeficientului de reducere a


rezisten#ei la fluaj a sudurii (CRRFS)

Atunci când urm$toarele condi%ii sunt toate respectate de c$tre produc$torul de o%eluri, CRRFS se
consider$ egal cu 1.

C.1 Încerc$rile de rupere sub tensiune asupra sudurilor efectuate pe epruvete executate din acelea!i
materiale ca cele utilizate pentru recipient !i care sunt comparabile cu produsele consumabile pentru
sudare trebuie efectuate conform recomand$rilor [18] ale Comitetului European de Colaborare în
domeniul Fluajului (C.E.C.F).

C.2 Cele dou$ temperaturi de încercare trebuie alese într-un interval de ± 30 oC fa%$ de temperatura
medie de proiectare. La fiecare dintre aceste temperaturi, încerc$rile la fluaj trebuie efectuate cu eforturi
unitare alese astfel încât s$ rezulte durate de via%$ de pân$ la 1/3 din durata de via%$ la fluaj de proiectare
(tipic 1 000 ore, 3 000 ore, 10 000 ore, 30 000 ore, 60 000 ore, 100 000 ore etc.). Trebuie s$ se
demonstreze c$ limita inferioar$ a caracteristicilor la fluaj ob%inute pentru îmbinarea sudat$ nu este mai
mic$ decât banda de dispersie admisibil$ cea mai joas$ (- 20 %) a valorilor medii indicate ale rezisten%ei
la fluaj a materialului de baz$ conform standardului de materiale. În acela!i timp, dac$ ruperea este
localizat$ în Zona Influen%at$ Termic$ (ZIT), extrapolarea nu este admis$ f$r$ încerc$ri suplimentare mai
lungi care s$ nu eviden%ieze vreo nou$ diminuare aparent$. În acest caz, extrapolarea poate fi efectuat$
cu un coeficient echivalent cu factorul care arat$ condi%ii stabile, utilizat în timpul acestor încerc$ri mai
lungi.

C.3 Atunci când în ZIT nu se depisteaz$ nicio fisur$ în timpul încerc$rilor indicate mai sus, trebuie
efectuate o serie de încerc$ri suplimentare la o temperatur$ mai ridicat$, având valoarea Parametrului
Larson-Miller (PLM) egal$ sau mai mare decât cea din punctul de extrapolare. Aceast$ încercare trebuie
efectuat$ pentru a confirma c$ pozi%ionarea ruperii nu trece din materialul de baz$ în ZIT. În mod ideal,
temperatura nu trebuie s$ dep$!easc$ 50 oC peste temperatura de încercare cea mai ridicat$ din C.2
(pentru a se evita o modificare inacceptabil$ a microstructurii). Efortul unitar trebuie s$ conduc$ la un timp
de încercare minim de 10 kh. Temperatura !i durata încerc$rii trebuie alese astfel încât Parametrul
Temperatur$ Timp (PTT) la fluaj, de exemplu Parametrul Larson-Miller (PLM), în timpul acestor încerc$ri,
s$ aib$ cel pu%in valoarea din punctul de extrapolare (timp !i temperatur$). Încercarea trebuie efectuat$
pe minim trei e!antioane. Pozi%ionarea ruperii epruvetelor la fluaj trebuie verificat$ prin examinare
microscopic$.

C.4 Dac$ pozi%ionarea ruperii epruvetelor la fluaj indicat$ la C.3 este situat$ în interiorul materialului de
baz$, CRRFS poate fi considerat egal cu unitatea de m$sur$ pentru un timp egal cu durata atins$ în
timpul încerc$rilor prezentate la C.2, înmul%it$ cu maximum 3.

C.5 Atunci când caracteristicile de rezisten%$ la fluaj ale epruvetelor prelevate transversal din sudur$
sunt mai mici decât valoarea minim$ din banda de dispersie, poate fi utilizat un coeficient specific de
reducere a rezisten%ei sudurii, bazat pe raportul dintre valoarea medie a rezisten%ei la fluaj a epruvetelor
!i 80 % din valoarea medie a rezisten%ei la fluaj a materialului de baz$.

56

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Anexa D
(informativ$)

Condi#ii tehnice de livrare referitoare la produse placate


pentru utiliz!ri sub presiune

D.1 Not! introductiv!


Pân$ când va fi disponibil un standard european referitor la produsele executate din o%el placat pentru
utiliz$ri sub presiune, se recomand$ s$ se re%in$ urm$toarele prevederi referitoare la condi%iile tehnice de
livrare a acestor produse ca baz$ a unui acord între p$r%ile interesate.

D.2 Cerin#e referitoare la materiale


Pentru materialele care sunt produse placate, se recomand$ s$ se aplice condi%iile referitoare la aceste
materiale prezentate în EN 13445-2:2009.

Suplimentar, dac$ este cazul, se recomand$ ca cerin%ele referitoare la încerc$rile de încovoiere prin !oc,
de tipul celor prezentate la punctul b de la D.4, s$ fac$ obiectul unui acord în momentul ofertei sau al
comenzii.

D.3 Prevederi referitoare la materialul depus


Se recomand$ ca o%elurile placate s$ respecte urm$toarele reguli generale:

În cazul o%elurilor placate la care placarea are un grad de elasticitate mai sc$zut decât metalul de baz$, o
încercare de trac%iune asupra plac$rii, dup$ îndep$rtarea metalului de baz$, se recomand$ s$ indice o
alungire la rupere A5 cel pu%in egal$ cu 12 %.

Leg$tura dintre materialele de baz$ !i cele de placare trebuie s$ fie astfel încât s$ nu apar$ exfolieri în
timpul fabrica%iei sau în func%ionare. Dac$ nu se stipuleaz$ altfel în comand$, se recomand$ ca rezisten%a
la forfecare a plac$rii având o rezisten%$ la trac%iune mai mic$ de 280 MPa s$ fie mai mare decât jum$tate
din rezisten%a la trac%iune minim$ a materialului de placare iar, pentru toate celelalte materiale de placare,
s$ fie mai mic$ de 140 MPa, oricare ar fi direc%ia încerc$rii.

Se recomand$ ca suprafa%a de contact s$ acopere cel pu%in 95 % din suprafa%a total$ !i ca nicio suprafa%$
liber$ s$ fie mai mare de 50 cm2. În cazul o%elurilor placate supuse la solicit$ri mari în timpul fabrica%iei (de
exemplu: funduri bombate) sau în func%ionare (de exemplu: pl$ci tubulare), pot fi necesare prevederi
suplimentare impuse de cump$r$tor (beneficiar).

Se recomand$ ca materialul de placare s$ aib$ o textur$ a suprafe%ei care s$ corespund$ procedurii de


placare !i s$ fie de grosime uniform$ având toleran%e care s$ nu le dep$!easc$ pe cele indicate în
tabelul D.3-1.

Toleran%ele admisibile pentru materialul de baz$ sunt precizate în standardele de dimensiuni


corespunz$toare pentru diferite produse.

57

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Tabelul D.3-1 – Toleran#e la grosime admise pentru materialele placate pe o#elurile placate

Grosime nominal! Toleran#! admisibil! la grosime a, b


Mm mm
1,0 - 0,10
1,5 - 0,15
2,0 - 0,20
2,5 - 0,25
3,0 - 0,35
3,5 - 0,45
4,0 - 0,50
4,5 - 0,50

,5,0 - 0,50
a Abaterile fa%$ de valorile indicate în acest tabel vor face subiectul unor acorduri particulare.
b Pentru grosimi intermediare, se aplic$ toleran%a admisibil$ indicat$ pentru grosimea mai mic$ cea mai apropiat$ din tabel.

D.4 Calificarea procedeului de placare

Înainte de a începe produc%ia, se recomand$ ca s$ se verifice condi%iile de placare prin încerc$rile de


calificare a procedeului de placare, care includ dac$ este cazul, încerc$rile referitoare la procedura de
sudare pentru înc$rcare. Se recomand$ ca aceste condi%ii s$ fie respectate cu stricte%e atunci când
produsele sunt placate în uzin$.

În mod normal, se recomand$ ca încerc$rile de calificare a procedeului de placare trebuie s$ cuprind$:

a) încerc$rile de rezisten%$ la trac%iune conform EN 10002-1:2001;

b) încerc$rile la încovoiere prin !oc pe epruvet$ Charpy cu crest$tur$ în V, conform EN 10045-1:1990, la


temperatura indicat$, pe epruvete prelevate din materialul de baz$ placat, astfel încât:

" una dintre marginile epruvetei s$ coincid$ cu suprafa%a de separare dintre materialul de baz$ !i a
materialul depus;

" direc%ia longitudinal$ a epruvetei s$ fie perpendicular$ pe sensul de laminare !i;

" axa crest$turii s$ fie perpendicular$ pe suprafa%a adiacent$ a materialului de baz$ (a se vedea
punctul d) de la figura D.5-1;

c) încerc$rile de îndoire pe epruvete care, dup$ cum se arat$ în figura D.5-2, acoper$ suprafa%a de
separare !i se îndoaie într-o direc%ie paralel$ cu suprafa%a de separare;

d) o m$surare a durit$%ii, un examen micrografic !i macrografic al structurii !i o analiz$ a compozi%iei


chimice în zona de tranzi%ie;

e) încerc$rile la forfecare pe epruvete de forfecare;

f) o inspec%ie a calit$%ii suprafe%ei !i a conformit$%ii cu dimensiunile;

g) o examinare ultrasonic$ a leg$turii dintre materialul de baz$ !i placare.

58

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

D.5 Încerc!ri de produc#ie

Pe durata execu%iei, la intervale corespunz$toare, se recomand$ ca pl$ci de prob$ din materialul de baz$,
placat în acelea!i condi%ii ca produsele, s$ fie supuse încerc$rilor. Se recomand$ ca tipurile de încerc$ri
care se efectueaz$ !i cerin%ele care se respect$ s$ fie decise pe baza rezultatelor încerc$rilor de calificare
a procedeului de placare indicat la D.4 !i a experien%ei practice.

Legenda

a) Epruvet$ pentru încercarea la forfecare

b) Epruvet$ pentru încercarea la trac%iune

c) Epruvet$ pentru încercarea la îndoire pe dorn

d) Epruvet$ crestat$ pentru încercarea la încovoiere prin !oc

e) Material

f) Material de placare

Figura D.5-1 – Amplasarea epruvetelor

59

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Schema de încercare

Dimensiuni ale epruvetei

Grosime: e = 10 mm
L$%ime: b = grosime a produsului finit care s$ nu dep$!easc$ 80 mm
(material de baz$ !i material de placare)
Dac$ produsul finit are o grosime mai mare de 80 mm, materialul de baz$ poate fi înl$turat
Lungime: l = nu mai mic de 130 mm
Unghi: '1= 90°

Figura D.5-2 – Încercare de îndoire pentru produse placate

60

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Anexa E
(informativ!)

O#eluri europene pentru utiliz!ri sub presiune

E.1 Standarde europene referitoare la o#eluri %i la componente executate din o#el utilizate pentru recipientele sub presiune

Tabelul E.1-1 con%ine o list$ informativ$ de standarde europene referitoare la o%eluri !i la componente executate din o%el pentru utiliz$ri sub presiune.

Tabelul E.1-1 — Standarde europene referitoare la o#eluri %i componente executate din o#el pentru utiliz!ri sub presiune

O#eluri pentru O#eluri pentru O#eluri cu granula#ie fin! O#eluri pentru


Prevederi temperatura O#eluri
Form! produs temperaturi Tratate C!lite %i temperaturi
generale Normalizate inoxidabile
ambiant! a ridicate termomecanic revenite sc!zute
Tabl$ !i platband$ EN 10028-1 — EN 10028-2 EN 10028-3 EN 10028-5 EN 10028-6 EN 10028-4 EN 10028-7
Bare laminate — — EN 10273 — — — — EN 10272
"eav$ f$r$ sudur$ — EN 10216-1 EN 10216-2 EN 10216-3 — EN 10216-3 EN 10216-4 EN 10216-5
"eav$ sudat$ electric — EN 10217-1 EN 10217-2 EN 10217-3 — — EN 10217-4 —
"eav$ sudat$ sub
— EN 10217-1 EN 10217-5 EN 10217-3 — — EN 10217-6 —
strat de flux

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


"eav$ sudat$ prin
— — — — — — — EN 10217-7
topire
Fitinguri — EN 10253-2 EN 10253-2 EN 10253-2 EN 10253-2 EN 10253-2 EN 10253-2 EN 10253-4
Piese forjate, inclusiv
EN 10222-1 — EN 10222-2 EN 10222-4 — — EN 10222-3 EN 10222-5
bare forjate
Piese turnate EN 10213 — EN 10213 — — — EN 10213 EN 10213
O%eluri pentru
elemente de — — EN 10269 — — — EN 10269 EN 10269

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
asamblare
a Valorile la temperatura ambiant$ se indic$ în toate standardele din acest tabel.

61
SR EN 13445-2:2009

E.2 O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului


Referin%ele la standardele indicate în acest tabel nu includ data standardului, dar acestea sunt referin%e datate dup$ cum se precizeaz$ la articolul 2 din
bibliografie.

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grosime Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament (mm) material
Nr. Descriere material Marc! Note
produsului EN material termic g conform
min. max. CR ISO 15608

1 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P235GH 1.0345 N 0 250 1.1
2 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P265GH 1.0425 N 0 250 1.1
3 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P295GH 1.0481 N 0 250 1.2
4 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P355GH 1.0473 N 0 250 1.2
5 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 16Mo3 1.5415 N, NT 0 250 1.2 e
6 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 18MnMo4-5 1.5414 NT 0 150 1.2
7 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 18MnMo4-5 1.5414 QT 150 250 1.2

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


8 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 20MnMoNi4-5 1.6311 QT 0 250 3.1
9 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368 NT 0 100 3.1
10 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368 NT, QT 100 150 3.1
11 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368 QT 150 200 3.1
12 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMo4-5 1.7335 NT 0 100 5.1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
13 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMo4-5 1.7335 NT,QT 100 150 5.1
14 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMo4-5 1.7335 QT 150 250 5.1
15 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMoSi5-5 1.7336 NT, QT 0 100 5.1
16 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMoSi5-5 1.7336 QT 100 250 5.1
17 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 10CrMo9-10 1.7380 NT 0 60 5.2
(continu!)

62
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
18 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 10CrMo9-10 1.7380 NT,QT 60 100 5.2

19 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 10CrMo9-10 1.7380 QT 100 250 5.2
20 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 12CrMo9-10 1.7375 NT,QT 0 250 5.2
21 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X12CrMo5 1.7362 NT 0 150 5.3
22 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X12CrMo5 1.7362 QT 150 250 5.3
23 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMoV9-10 1.7703 NT 0 150 6.2
24 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMoV9-10 1.7703 QT 150 250 6.2
25 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 12CrMoV12-10 1.7767 NT 0 150 6.2
26 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 12CrMoV12-10 1.7767 QT 150 250 6.2
27 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X10CrMoVNb9-1 1.4903 NT 0 150 6.4
28 tabl$ !i platband$ EN 10028-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X10CrMoVNb9-1 1.4903 QT 150 250 6.4

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


29 tabl$ !i platband$ EN 10028-3 o%el normalizat cu granula%ie fin$ P275NH 1.0487 N 0 250 1.1
30 tabl$ !i platband$ EN 10028-3 o%el normalizat cu granula%ie fin$ P275NL1 1.0488 N 0 250 1.1
31 tabl$ !i platband$ EN 10028-3 o%el cu granula%ie fin$, normalizat P275NL2 1.1104 N 0 250 1.1
32 tabl$ !i platband$ EN 10028-3 o%el cu granula%ie fin$, normalizat P355N 1.0562 N 0 250 1.2
33 tabl$ !i platband$ EN 10028-3 o%el cu granula%ie fin$, normalizat P355NH 1.0565 N 0 250 1.2
34 tabl$ !i platband$ EN 10028-3 o%el cu granula%ie fin$, normalizat P355NL1 1.0566 N 0 250 1.2

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
35 tabl$ !i platband$ EN 10028-3 o%el cu granula%ie fin$, normalizat P355NL2 1.1106 N 0 250 1.2
36 tabl$ !i platband$ EN 10028-3 o%el cu granula%ie fin$, normalizat P460NH 1.8935 N 0 100 1.3
37 tabl$ !i platband$ EN 10028-3 o%el cu granula%ie fin$, normalizat P460NL1 1.8915 N 0 100 1.3
38 tabl$ !i platband$ EN 10028-3 o%el cu granula%ie fin$, normalizat P460NL2 1.8918 N 0 100 1.3
(continu!)

63
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
39 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 11MnNi5-3 1.6212 N,NT 0 80 9.1
40 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 13MnNi6-3 1.6217 N,NT 0 80 9.1
41 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 15NiMn6 1.6228 N,NT,QT 0 80 9.1
42 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 12Ni14 1.5637 N,NT,QT 0 80 9.2
43 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X12Ni5 1.5680 N,NT,QT 0 50 9.2
44 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X8Ni9+NT640 1.5662 N+NT 0 50 9.3
45 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X8Ni9+QT640 1.5662 QT 0 50 9.3
46 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X8Ni9+QT680 1.5662 N+NT, QT 0 15 9.3
47 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X8Ni9+QT680 1.5662 QT 15 50 9.3
48 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X7Ni9 1.5663 N+NT, QT 0 15 9.3
49 tabl$ !i platband$ EN 10028-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X7Ni9 1.5663 QT 15 50 9.3

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


50 tabl$ !i platband$ EN 10028-5 o%el cu granula%ie fin$, laminat la cald P355M 1.8821 M 0 63 1.2 f
51 tabl$ !i platband$ EN 10028-5 o%el cu granula%ie fin$, laminat la cald P355ML1 1.8832 M 0 63 1.2 f
52 tabl$ !i platband$ EN 10028-5 o%el cu granula%ie fin$, laminat la cald P355ML2 1.8833 M 0 63 1.2 f
53 tabl$ !i platband$ EN 10028-5 o%el cu granula%ie fin$, laminat la cald P420M 1.8824 M 0 63 2.1 f
54 tabl$ !i platband$ EN 10028-5 o%el cu granula%ie fin$, laminat la cald P420ML1 1.8835 M 0 63 2.1 f
55 tabl$ !i platband$ EN 10028-5 o%el cu granula%ie fin$, laminat la cald P420ML2 1.8828 M 0 63 2.1 f

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
(continu!)

64
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
56 tabl$ !i platband$ EN 10028-5 o%el cu granula%ie fin$, laminat la cald P460M 1.8826 M 0 63 2.1 f
57 tabl$ !i platband$ EN 10028-5 o%el cu granula%ie fin$, laminat la cald P460ML1 1.8837 M 0 63 2.1 f
58 tabl$ !i platband$ EN 10028-5 o%el cu granula%ie fin$, laminat la cald P460ML2 1.8831 M 0 63 2.1 f
59 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P355Q 1.8866 QT 0 150 1.2
60 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P355QH 1.8867 QT 0 150 1.2
61 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P355QL1 1.8868 QT 0 150 1.2
62 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P355QL2 1.8869 QT 0 150 1.2
63 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P460Q 1.8870 QT 0 150 3.1
64 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P460QH 1.8871 QT 0 150 3.1
65 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P460QL1 1.8872 QT 0 150 3.1
66 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P460QL2 1.8864 QT 0 150 3.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


67 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P500Q 1.8873 QT 0 150 3.1
68 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P500QH 1.8874 QT 0 150 3.1
69 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P500QL1 1.8875 QT 0 150 3.1
70 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P500QL2 1.8865 QT 0 150 3.1
71 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P690Q 1.8879 QT 0 150 3.1
72 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P690QH 1.8880 QT 0 150 3.1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
73 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P690QL1 1.8881 QT 0 150 3.1
74 tabl$ !i platband$ EN 10028-6 o%el cu granula%ie fin$, c$lit/revenit P690QL2 1.8888 QT 0 150 3.1
(continu!)

65
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
75 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiN18-7 1.4318 AT 0 75 8.1
76 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNi18-9 1.4307 AT 0 75 8.1
77 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNi19-11 1.4306 AT 0 75 8.1
78 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiN18-10 1.4311 AT 0 75 8.1
79 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNi18-10 1.4301 AT 0 75 8.1
80 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNiN19-9 1.4315 AT 0 75 8.1
81 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNi18-10 1.4948 AT 0 75 8.1
82 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNi23-13 1.4950 AT 0 75 8.2
83 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNi25-20 1.4951 AT 0 75 8.2
84 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiTi18-10 1.4541 AT 0 75 8.1
85 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiTiB18-10 1.4941 AT 0 75 8.1
EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo17-12-2 1.4404 AT 0 75 8.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


86 tabl$ !i platband$
87 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMoN17-12-2 1.4406 AT 0 75 8.1
88 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNiMo17-12-2 1.4401 AT 0 75 8.1
89 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 AT 0 75 8.1
90 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo17-12-3 1.4432 AT 0 75 8.1
91 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo18-14-3 1.4435 AT 0 75 8.1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
92 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 AT 0 75 8.1
93 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 AT 0 75 8.2
94 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X5NiCrAlTi31-20 1.4958 AT 0 75 8.2
(continu!)

66
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
95 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X5NiCrAlTi31-20+RA 1.4958+RA AT+RA 0 75 8.2
96 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X8NiCrAlTi32-21 1.4959 AT 0 75 8.2
97 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic X3CrNiMoBN17-13-3 1.4910 AT 0 75 8.2
98 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X1CrNi25-21 1.4335 AT 0 75 8.2
99 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X6CrNiNb18-10 1.4550 AT 0 75 8.1
100 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X8CrNiNb16-13 1.4961 AT 0 75 8.1
101 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X1CrNiMoN25-22-2 1.4466 AT 0 75 8.2
102 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X6CrNiMoNb17-12-2 1.4580 AT 0 75 8.1
103 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 AT 0 75 8.1
104 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X3CrNiMoN17-13-3 1.4436 AT 0 75 8.1
105 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X2CrNiMoN18-12-4 1.4434 AT 0 75 8.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


106 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X2CrNiMo18-15-4 1.4438 AT 0 75 8.1
107 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X1NiCrMoCu31-27-4 1.4563 AT 0 75 8.2
108 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X1CrNiMoCuN25-25-5 1.4537 AT 0 75 8.2
109 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 AT 0 75 8.2
110 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenitic, special X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 AT 0 75 8.2
111 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenoferitic X2CrNiN23-4 1.4362 AT 0 75 10.1 c

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
112 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 AT 0 75 10.1 c
113 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenito-feritic, special X2CrNiMoCuN25-6-3 1.4507 AT 0 75 10.2 c
114 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenito-feritic, special X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 AT 0 75 10.2 c
115 tabl$ !i platband$ EN 10028-7 o%el inoxidabil, austenito-feritic, special X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501 AT 0 75 10.2 C
(continu!)

67
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
116 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, martensitic X4CrNiMo16-5-1 1.4418 QT760 0 160 7.2 e
117 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNi18-9 1.4307 AT 0 250 8.1
118 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNi19-11 1.4306 AT 0 250 8.1
119 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiN18-10 1.4311 AT 0 250 8.1
120 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNi18-10 1.4301 AT 0 250 8.1
121 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiTi18-10 1.4541 AT 0 250 8.1
122 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo17-12-2 1.4404 AT 0 250 8.1
123 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 AT 0 250 8.1
124 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNiMo17-12-2 1.4401 AT 0 250 8.1
125 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 AT 0 250 8.1
126 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo17-12-3 1.4432 AT 0 250 8.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


127 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo18-14-3 1.4435 AT 0 250 8.1
128 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo17-13-5 1.4439 AT 0 250 8.1
129 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 AT 0 250 8.2
130 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiNb18-10 1.4550 AT 0 250 8.1
131 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiMoNb17-12-2 1.4580 AT 0 250 8.1
132 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 AT 0 250 8.1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
133 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X3CrNiMo17-13-3 1.4436 AT 0 250 8.1
134 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X1NiCrMoCu31-27-4 1.4563 AT 0 250 8.2
135 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 AT 0 250 8.2
(continu!)

68
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
136 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenitic X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 AT 0 250 8.2
137 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 AT 0 160 10.1 c
138 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiN23-4 1.4362 AT 0 160 10.1 c
139 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoCuN25-6-3 1.4507 AT 0 160 10.2 c
140 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 AT 0 160 10.2 c
141 bar$ EN 10272 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501 AT 0 160 10.2 c
142 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P235GH 1.0345 N 0 150 1.1
143 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P250GH 1.0460 N 0 150 1.1
144 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P265GH 1.0425 N 0 150 1.1
145 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P295GH 1.0481 N 0 150 1.2
146 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P355GH 1.0473 N 0 150 1.2

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


147 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P275NH 1.0487 N 0 150 1.1
148 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P355NH 1.0565 N 0 150 1.2
149 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P460NH 1.8935 N 0 150 1.3
150 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P355QH 1.8867 QT 0 150 1.2
151 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P460QH 1.8871 QT 0 150 3.1
152 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P500QH 1.8874 QT 0 150 3.1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
153 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P690QH 1.8880 QT 0 150 3.1
154 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 16Mo3 1.5415 N 0 150 1.2 e
155 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMo4-5 1.7335 NT 0 16 5.1
(continu!)

69
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Num!r Tratament material
Nr. Forma produsului Standard EN Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
material termic g conform
CR ISO 15608
156 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMo4-5 1.7335 NT, QA, QL 16 150 5.1
157 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 10CrMo9-10 1.7380 NT 0 60 5.2
158 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 10CrMo9-10 1.7380 NT, QA, QL 60 150 5.2
159 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 11CrMo9-10 1.7383 NT, QA, QL 0 60 5.2
160 bar$ EN 10273 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 11CrMo9-10 1.7383 QL 60 100 5.2
161 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ C35E 1.1181 N 0 60 — d
162 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ C35E 1.1181 QT 0 150 — d
163 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ C45E 1.1191 N 0 60 — d
164 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ C45E 1.1191 QT 0 150 — d
165 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 35B2 1.5511 QT 0 150 — d
166 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 20Mn5 1.1133 N 0 150 — d

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


!i sc$zut$
167 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 25CrMo4 1.7218 QT 0 150 — d
!i sc$zut$
168 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 42CrMo4 1.7225 QT 0 60 — d
!i sc$zut$
169 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 42CrMo5-6 1.7233 QT 0 150 — d
170 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 40CrMoV4-6 1.7711 QT 0 160 — d

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
171 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 21CrMoV5-7 1.7709 QT 0 160 — d
172 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 20CrMoVTiB4-10 1.7729 QT 0 160 — d
173 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X15CrMo5-1 1.7390 NT, QT 0 160 — d
174 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X22CrMoV12-1 1.4923 QT1, QT2 0 160 — d
(continu!)

70
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
175 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X12CrNiMoV12-3 1.4938 QT 0 160 — d
176 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X19CrMoNbVN11-1 1.4913 QT 0 160 — d
177 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X2CrNi18-9 1.4307 AT 0 160 — d
element de asamblare propriet$%i la temperatur$ ridicat$
178 EN 10269 X2CrNi18-9 1.4307 C700, C800 0 25 — d
!i sc$zut$
element de asamblare propriet$%i la temperatur$ ridicat$
179 EN 10269 X2CrNi18-9 1.4307 C700 25 35 — d
!i sc$zut$
element de asamblare propriet$%i la temperatur$ ridicat$
180 EN 10269 X5CrNi18-10 1.4301 AT 0 160 — d
!i sc$zut$
element de asamblare propriet$%i la temperatur$ ridicat$
181 EN 10269 X5CrNi18-10 1.4301 C700 0 35 — d
!i sc$zut$
element de asamblare propriet$%i la temperatur$ ridicat$
182 EN 10269 X4CrNi18-12 1.4303 AT 0 160 — d

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


!i sc$zut$
element de asamblare propriet$%i la temperatur$ ridicat$
183 EN 10269 X4CrNi18-12 1.4303 C700, C800 0 25 — d
!i sc$zut$
element de asamblare propriet$%i la temperatur$ ridicat$
184 EN 10269 X4CrNi18-12 1.4303 C700 25 35 — d
!i sc$zut$
185 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X2CrNiMo17-12-2 1.4404 AT 0 160 — d
element de asamblare propriet$%i la temperatur$ ridicat$

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
186 EN 10269 X2CrNiMo17-12-2 1.4404 C700, C800 0 25 — d
!i sc$zut$
187 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X2CrNiMo17-12-2 1.4404 C 700 25 35 — d
!i sc$zut$
188 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X5CrNiMo17-12-2 1.4401 AT 0 160 — d
(continu!)

71
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
189 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X5CrNiMo17-12-2 1.4401 C700, C800 0 25 — d
!i sc$zut$
190 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ !i X5CrNiMo17-12-2 1.4401 C700 25 35 — d
sc$zut$
191 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ !i X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 AT 0 160 — d
sc$zut$
192 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ X3CrNiCu18-9-4 1.4567 AT 0 160 — d
ambiant$
193 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ X3CrNiCu18-9-4 1.4567 C700 0 35 — d
ambiant$
194 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X6CrNi18-10 1.4948 AT 0 160 — d
!i sc$zut$
195 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 1.4982 AT + WW 0 100 — d

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


196 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ !i 3CrNiMoBN17-13-3 1.4910 AT 0 160 — d
sc$zut$
197 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ !i X6CrNiMoB17-12-2 1.4919 AT 0 160 — d
sc$zut$
198 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ !i X6CrNiTiB18-10 1.4941 AT 0 160 — d
sc$zut$

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
199 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ !i X6NiCrTiMoVB25-15-2 1.4980 AT # P 0 160 — d
sc$zut$
200 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X7CrNiMoBNb16-16 1.4986 WW # P 0 100 — d
201 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 19MnB4 1.5523 QT 0 16 — d
(continu!)

72
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Num!r Tratament material
Nr. Standard EN Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului material termic g conform
CR ISO 15608
202 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 41NiCrMo7-3-2 1.6563 QT 0 160 — d
203 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 34CrNiMo6 1.6582 QT 0 100 — d
204 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 30CrNiMo8 1.6580 QT 0 100 — d
205 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X12Ni5 1.5680 N, NT, QT 0 75 — d
206 element de asamblare EN 10269 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X8Ni9 1.5662 N, NT, QT 0 75 — d
207 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-1 propriet$%i la temperatur$ ambiant$ P195TR2 1.0108 N 0 60 1.1
208 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-1 propriet$%i la temperatur$ ambiant$ P235TR2 1.0255 N 0 60 1.1
209 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-1 propriet$%i la temperatur$ ambiant$ P265TR2 1.0259 N 0 60 1.1
210 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P195GH 1.0348 N 0 16 1.1
211 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P235GH 1.0345 N 0 60 1.1
212 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P265GH 1.0425 N 0 60 1.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


213 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 20MnNb6 1.0471 N 0 60 1.2
214 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 16Mo3 1.5415 N 0 60 1.2 e
215 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 8MoB5-4 1.5450 N 0 16 1.3
216 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 14MoV6-3 1.7715 NT, QT b 0 60 6.1
217 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 10CrMo5-5 1.7338 NT, QT b 0 60 5.1
218 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMo4-5 1.7335 NT, QT b 0 60 5.1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
219 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 10CrMo9-10 1.7380 NT, QT b 0 60 5.2
220 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 11CrMo9-10 1.7383 QT 0 60 5.2
221 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 25CrMo4 1.7218 QT 0 60 5.1 a
(continu!)

73
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continure)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
222 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 20CrMoV13-5-5 1.7779 QT 0 60 6.3
223 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368 NT, QT b 0 80 3.1

223-2 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 7CrWVMoNb9-6 1.8201 NT 0 60 6.2
223-2 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 7CrMoVTiB10-10 1.7378 NT 0 60 6.2
224 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X11CrMo5 # I g 1.7362 + I I 0 100 5.3

225 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X11CrMo5 # NT1 g 1.7362 + N1 NT 0 100 5.3
226 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X11CrMo5 # NT2 g 1.7362 + N2 NT, QT b 0 100 5.3
227 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X11CrMo9-1 # I g 1.7386 + I I 0 60 5.4
228 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X11CrMo9-1 # NT g 1.7386 + NT NT, QT b 0 60 5.4
229 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X10CrMoVNb9-1 1.4903 NT, QT b 0 100 6.4

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


229-2 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X10CrWMoVNb9-2 1.4901 NT 0 100 6.4
229-2 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X11CrMoWWVNb9-1-1 1.4905 NT 0 100 6.4
230 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X20CrMoV11-1 1.4922 NT, QT b 0 100 6.4
231 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P275NL1 1.0488 N 0 100 1.1
232 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P275NL2 1.1104 N 0 100 1.1
233 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P355N 1.0562 N 0 100 1.2

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
234 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P355NH 1.0565 N 0 100 1.2
235 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P355NL1 1.0566 N 0 100 1.2
236 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P355NL2 1.1106 N 0 100 1.2
237 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P460N 1.8905 Nb 0 100 1.3
(continu!)

74
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
238 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P460NH 1.8935 Nb 0 100 1.3

239 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P460NL1 1.8915 Nb 0 100 1.3

240 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P460NL2 1.8918 Nb 0 100 1.1

241 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P620Q 1.8876 Q 0 65 3.1
242 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P620QH 1.8877 Q 0 65 3.1
243 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P620QL 1.8890 Q 0 65 3.1
244 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P690Q 1.8879 Q 0 100 3.1
245 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P690QH 1.8880 Q 0 100 3.1
246 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P690QL1 1.8881 Q 0 100 3.1
247 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-3 o%el cu granula%ie fin$ P690QL2 1.8888 Q 0 100 3.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


248 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ P215NL 1.0451 N 0 10 1.1
249 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ P255QL 1.0452 QT 0 40 1.1 e
250 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ P265NL 1.0453 N 0 25 1.1
251 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 26CrMo4-2 1.7219 QT 0 40 5.1 a
252 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 11MnNi5-3 1.6212 N, NT b 0 40 9.1
253 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 13MnNi6-3 1.6217 N, NT b 0 40 9.1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
254 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 12Ni14 1.5637 NT 0 40 9.2
255 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 12Ni14 # QT 1.5637 QT 0 40 9.2
256 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X12Ni5 1.5680 N 0 40 9.2
257 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X12Ni5 # QT 1.5680 QT 0 40 9.2
(continu!)

75
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
258 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X10Ni9 1.5682 N, NT 0 40 9.3
259 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X10Ni9 # QT 1.5682 QT b 0 40 9.3
260 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNi18-9 1.4307 AT 0 60 8.1
261 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNi19-11 1.4306 AT 0 60 8.1
262 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiN18-10 1.4311 AT 0 60 8.1
263 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNi18-10 1.4301 AT 0 60 8.1
264 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiTI18-10 1.4541 AT 0 60 8.1
265 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiNb18-10 1.4550 AT 0 60 8.1
266 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo18-14-3 1.4435 AT 0 60 8.1
267 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo17-12-2 1.4404 AT 0 60 8.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


268 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNiMo17-12-2 1.4401 AT 0 60 8.1
269 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X1CrNiMoN25-22-2 1.4466 AT 0 60 8.2
270 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 AT 0 60 8.1
271 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiMoNb17-12-2 1.4580 AT 0 60 8.1
272 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 AT 0 60 8.1
273 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X3CrNiMo17-13-3 1.4436 AT 0 60 8.1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
274 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X1CrNi25-21 1.4335 AT 0 60 8.2
275 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 AT 0 60 8.1
276 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X1NiCrMoCu31-27-4 1.4563 AT 0 60 8.2
277 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 AT 0 60 8.2
(continu!)

76
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
278 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 AT 0 60 8.2
279 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 AT 0 60 8.2
280 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X2NiCrAlTi32-20 1.4558 AT 0 60 8.2
281 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNi18-10 1.4948 AT 0 50 8.1
282 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X7CrNiTi18-10 1.4940 AT 0 50 8.1
283 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X7CrNiNb18-10 1.4912 AT 0 50 8.1
284 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X7CrNiTiB18-10 1.4941 AT 0 50 8.1
285 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiMo17-13-2 1.4918 AT 0 50 8.1
286 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X5NiCrAlTi31-20 1.4958 AT 0 50 8.2
287 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X8NiCrAlTi32-21 1.4959 AT 0 50 8.2

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


288 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X3CrNiMoNB17-13-3 1.4910 AT 0 50 8.1
289 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X8CrNiNb16-13 1.4961 AT 0 50 8.1
290 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X8CrNiMoVNb16-13 1.4988 AT 0 50 8.1
291 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X8CrNiMoNb16-16 1.4981 AT 0 50 8.1
292 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenitic X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 1.4982 AT 0 50 8.1
293 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 AT 0 30 10.1 c

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
294 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoSi18-5-3 1.4424 AT 0 30 10.1 c
295 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiN23-4 1.4362 AT 0 30 10.1 c
296 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 AT 0 30 10.2 c
(continu!)

77
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
297 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoCuN25-6-3 1.4507 AT 0 30 10.2 c
298 %eav$ f$r$ sudur$ EN 10216-5 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501 AT 0 30 10.2 c
299 %eav$ sudat$ EN 10217-1 propriet$%i la temperatur$ P195TR2 1.0108 N 0 40 1.1
ambiant$
300 %eav$ sudat$ EN 10217-1 propriet$%i la temperatur$ P235TR2 1.0255 N 0 40 1.1
ambiant$
301 %eav$ sudat$ EN 10217-1 propriet$%i la temperatur$ P265TR2 1.0259 N 0 40 1.1
ambiant$
302 %eav$ sudat$ EN 10217-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P195GH 1.0348 N 0 16 1.1
303 %eav$ sudat$ EN 10217-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P235GH 1.0345 N 0 16 1.1
304 %eav$ sudat$ EN 10217-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P265GH 1.0425 N 0 16 1.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


305 %eav$ sudat$ EN 10217-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 16Mo3 1.5415 N 0 16 1.2 e
306 %eav$ sudat$ EN 10217-3 o%el cu granula%ie fin$ P275NL1 1.0488 N 0 40 1.1
307 %eav$ sudat$ EN 10217-3 o%el cu granula%ie fin$ P275NL2 1.1104 N 0 40 1.1
308 %eav$ sudat$ EN 10217-3 o%el cu granula%ie fin$ P355N 1.0562 N 0 40 1.2
309 %eav$ sudat$ EN 10217-3 o%el cu granula%ie fin$ P355NH 1.0565 N 0 40 1.2
310 %eav$ sudat$ EN 10217-3 o%el cu granula%ie fin$ P355NL1 1.0566 N 0 40 1.2

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
311 %eav$ sudat$ EN 10217-3 o%el cu granula%ie fin$ P355NL2 1.1106 N 0 40 1.2
312 %eav$ sudat$ EN 10217-3 o%el cu granula%ie fin$ P460N 1.8905 N 0 40 1.3
313 %eav$ sudat$ EN 10217-3 o%el cu granula%ie fin$ P460NH 1.8935 N 0 40 1.3
(continu!)

78
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
314 %eav$ sudat$ EN 10217-3 o%el cu granula%ie fin$ P460NL1 1.8915 N 0 40 1.3
315 %eav$ sudat$ EN 10217-3 o%el cu granula%ie fin$ P460NL2 1.8918 N 0 40 1.3
316 %eav$ sudat$ EN 10217-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ P215NL 1.0451 N 0 10 1.1
317 %eav$ sudat$ EN 10217-4 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ P265NL 1.0453 N 0 16 1.1
318 %eav$ sudat$ EN 10217-5 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P235GH 1.0345 N 0 40 1.1
319 %eav$ sudat$ EN 10217-5 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P265GH 1.0425 N 0 40 1.1
320 %eav$ sudat$ EN 10217-5 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 16Mo3 1.5415 N 0 40 1.2 e
321 %eav$ sudat$ EN 10217-6 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ P215NL 1.0451 N 0 10 1.1
322 %eav$ sudat$ EN 10217-6 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ P265NL 1.0453 N 0 25 1.1
323 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNi18-9 1.4307 AT 0 60 8.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


324 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNi19-11 1.4306 AT 0 60 8.1
325 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiN18-10 1.4311 AT 0 60 8.1
326 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNi18-10 1.4301 AT 0 60 8.1
327 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiTi18-10 1.4541 AT 0 60 8.1
328 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiNb18-10 1.4550 AT 0 60 8.1
329 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo17-12-2 1.4404 AT 0 60 8.1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
330 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNiMo17-12-2 1.4401 AT 0 60 8.1
331 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 AT 0 60 8.1
332 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo17-12-3 1.4432 AT 0 60 8.1
(continu!)

79
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
333 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 AT 0 60 8.1
334 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X3CrNiMo17-13-3 1.4436 AT 0 60 8.1
335 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo18-14-3 1.4435 AT 0 60 8.1
336 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 AT 0 60 8.1
337 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo18-15-4 1.4438 AT 0 60 8.1
338 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X1NiCrMoCu31-27-7 1.4563 AT 0 60 8.2
339 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 AT 0 60 8.2
340 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 AT 0 60 8.2
341 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenitic X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 AT 0 60 8.2
342 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 AT 0 30 10.1 c
c

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


343 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiN23-4 1.4362 AT 0 30 10.1
344 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 AT 0 30 10.2 c
345 %eav$ sudat$ EN 10217-7 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501 AT 0 30 10.2 c
346 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P245GH 1.0352 A 0 35 1.1
347 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P245GH 1.0352 N, NT, QT 35 160 1.1
348 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P280GH 1.0426 N 0 35 1.2

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
349 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P280GH 1.0426 NT, QT 35 160 1.2
350 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P305GH 1.0436 N 0 35 1.2
(continu!)

80
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
351 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P305GH 1.0436 NT 35 160 1.2
352 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ P305GH 1.0436 QT 0 70 1.2 e
353 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 16Mo3 1.5415 N 0 35 1.2 e
354 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 16Mo3 1.5415 QT 35 500 1.2 e
355 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMo4-5 1.7335 NT 0 70 5.1
356 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 13CrMo4-5 1.7335 NT, QT 70 500 5.1
357 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 15MnMoV4-5 1.5402 NT, QT 0 250 1.2
358 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 18MnMoNi5-5 1.6308 QT 0 200 4.1
359 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 14MoV6-3 1.7715 NT, QT 0 500 6.1
360 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 15MnCrMoNiV5-3 1.6920 NT, QT 0 100 4.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


361 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 11CrMo9-10 1.7383 NT 0 200 5.2
362 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ 11CrMo9-10 1.7383 NT, QT 200 500 5.2
363 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X16CrMo5-1 1.7366 A 0 300 5.3
364 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X16CrMo5-1 1.7366 NT 0 300 5.3
365 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X10CrMoVNb9-1 1.4903 NT 0 130 6.4
366 pies$ forjat$ EN 10222-2 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ X20CrMoV11-1 1.4922 QT 0 330 6.4

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
367 pies$ forjat$ EN 10222-3 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 13MnNi6-3 1.6217 NT 0 70 9.1
368 pies$ forjat$ EN 10222-3 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 15NiMn6 1.6228 N 0 35 9.1
369 pies$ forjat$ EN 10222-3 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 15NiMn6 1.6228 NT, QT 35 50 9.1
(continu!)

81
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
370 pies$ forjat$ EN 10222-3 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 12Ni14 1.5637 N 0 35 9.2
371 pies$ forjat$ EN 10222-3 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 12Ni14 1.5637 NT 35 50 9.2
372 pies$ forjat$ EN 10222-3 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ 12Ni14 1.5637 QT 50 70 9.2
373 pies$ forjat$ EN 10222-3 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X12Ni5 1.5680 N 0 35 9.2
374 pies$ forjat$ EN 10222-3 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X12Ni5 1.5680 NT, QT 35 50 9.2
375 pies$ forjat$ EN 10222-3 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X8Ni9 1.5662 N, NT 0 50 9.3
376 pies$ forjat$ EN 10222-3 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ X8Ni9 1.5662 QT 50 70 9.3
377 pies$ forjat$ EN 10222-4 o%el cu granula%ie fin$, cu limit$ de P285NH 1.0477 N 0 70 1.2
curgere ridicat$
378 pies$ forjat$ EN 10222-4 o%el cu granula%ie fin$, cu limit$ de P285QH 1.0478 QT 70 400 1.2 e
curgere ridicat$

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


379 pies$ forjat$ EN 10222-4 o%el cu granula%ie fin$, cu limit$ de P355NH 1.0565 N 0 70 1.2
curgere ridicat$
380 pies$ forjat$ EN 10222-4 o%el cu granula%ie fin$, cu limit$ de P355QH1 1.0571 QT 70 400 1.2 e
curgere ridicat$
381 pies$ forjat$ EN 10222-4 o%el cu granula%ie fin$, cu limit$ de P420NH 1.8932 N 0 70 1.3
curgere ridicat$

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
382 pies$ forjat$ EN 10222-4 o%el cu granula%ie fin$, cu limit$ de P420QH 1.8936 QT 70 400 3.1
curgere ridicat$
383 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, martensitic X3CrNi13-4 1.4313 QT+T 0 350 7.2 e
384 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, martensitic X3CrNi13-4 1.4313 QT 0 250 7.2 e
(continu!)

82
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament material
Nr. Descriere material Marc! Grosime (mm) Note
produsului EN material termic g conform
CR ISO 15608
385 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNi18-9 1.4307 AT 0 250 8.1
386 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiN18-10 1.4311 AT 0 250 8.1
387 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNi18-10 1.4301 AT 0 250 8.1
388 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiTi18-10 1.4541 AT 0 450 8.1
389 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiNb18-10 1.4550 AT 0 450 8.1
390 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNi18-10 1.4948 AT 0 250 8.1
391 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiTiB18-10 1.4941 AT 0 450 8.1
392 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X7CrNiNb18-10 1.4912 AT 0 450 8.1
393 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo17-12-2 1.4404 AT 0 250 8.1
394 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 AT 0 160 8.1
395 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X5CrNiMo17-12-2 1.4401 AT 0 250 8.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


396 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 AT 0 450 8.1
397 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo17-12-3 1.4432 AT 0 250 8.1
398 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 AT 0 160 8.1
399 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X3CrNiMo17-13-3 1.4436 AT 0 250 8.1
400 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiMo18-14-3 1.4435 AT 0 75 8.1
401 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X3CrNiMoN17-13-3 1.4910 AT 0 75 8.1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
402 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X2CrNiCu19-10 1.4650 AT 0 450 8.1
403 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenitic X3CrNiMo18-12-3 1.4449 AT 0 450 8.1
404 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 AT 0 350 10.1 c
(continu!)

83
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament Grosime material
Nr. Descriere material Marc! Note
produsului EN material termic g (mm) conform
CR ISO 15608
405 pies$ forjat$ EN 10222-5 o%el inoxidabil, austenito-feritic X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 AT 0 160 10.2 c
406 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ GP240GR 1.0621 N 0 100 1.1 h
407 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ GP240GH 1.0619 N, QT 0 100 1.1 e
408 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ GP280GH 1.0625 N, QT 0 100 1.2 e
409 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ G20Mo5 1.5419 QT 0 100 3.1
410 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ G17CrMo5-5 1.7357 QT 0 100 5.1
411 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ G17CrMo9-10 1.7379 QT 0 150 5.2
412 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ G12MoCrV5-2 1.7720 QT 0 100 6.1
413 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ G17CrMoV5-10 1.7706 QT 0 150 6.2
414 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ GX4CrNi 13-4 1.4317 QT 0 300 8.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


415 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ GX8CrNi 12 1.4107 QT 0 300 8.1
416 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ GX15CrMo5 1.7365 QT 0 150 5.3
417 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ ridicat$ GX23CrMoV12-1 1.4931 QT 0 150 6.4
418 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ G17Mn5 1.1131 QT 0 50 1.1
419 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ G20Mn5 1.6220 N 0 30 1.2
420 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ G20Mn5 1.6220 QT 0 100 1.2 e

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
(continu$)

84
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament Grosime material
Nr. Descriere material Marc! Note
produsului EN material termic g (mm) conform
CR ISO 15608
421 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ G18Mo5 1.5422 QT 0 100 1.2 e
422 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ G9Ni10 1.5636 QT 0 35 9.1
423 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ G17NiCrMo13-6 1.6781 QT 0 200 9.2
424 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ G9Ni14 1.5638 QT 0 35 9.2
425 pies$ turnat$ EN 10213 propriet$%i la temperatur$ sc$zut$ GX3CrNi13-4 1.6982 QT 0 300 8.1
426 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenitic GX2CrNi19-11 1.4309 AT 0 150 8.1
427 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenitic GX5CrNi19-10 1.4308 AT 0 150 8.1
428 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenitic GX5CrNiNb19-11 1.4552 AT 0 150 8.1
429 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenitic GX2CrNiMo19-11-2 1.4409 AT 0 150 8.1
430 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenitic GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 AT 0 150 8.1

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


431 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenitic GX5CrNiMoNb19-11-2 1.4581 AT 0 150 8.1
432 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenitic GX2NiCrMo28-20-2 1.4458 AT 0 150 8.2
433 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenito-feritic GX2CrNiMoN25-7-3 1.4417 AT 0 150 8.2 c
434 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenito-feritic GX2CrNiMoN22-5-3 1.4470 AT 0 150 10.1 c
(continu$)

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
85
SR EN 13445-2:2009

Tabelul E.2-1 — O#eluri europene standardizate grupate în func#ie de forma produsului (sfâr#it)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grup! de
Forma Standard Num!r Tratament Grosime material
Nr. Descriere material Marc! Note
produsului EN material termic g (mm) conform
CR ISO 15608
435 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenito-feritic GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 1.4517 AT 0 150 10.2 c
436 pies$ turnat$ EN 10213 o%el inoxidabil, austenito-feritic GX2CrNiMoN26-7-4 1.4469 AT 0 150 10.2 c
a Atunci când materialul se sudeaz$ se impun m$suri speciale de precau%ie, din cauza con%inutului de carbon.
b Pentru detalii referitoare la tratamentul termic, a se vedea seria EN 10216.
c A se vedea figurile de la B.2-9 pân$ la B.2-11 de la anexa B.2.3.
d Nu se admite sudarea elementelor de asamblare fabricate din aceste materiale.
e Se recomand$ s$ se aib$ în vedere prevederi suplimentare la formare !i la sudare, de la caz la caz.
f Nu se admite formarea la cald pentru o%elurile tratate termo-mecanic; a se vedea 9.3.2 al EN 13445-4:2009.
g Condi%ii pentru tratamentul termic:
A recopt
AT recopt – revenit

Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX


C prelucrat la rece
I recopt izotermic
M laminare termo-mecanic$
N normalizat
NT normalizat !i revenit
P durificat prin precipitare
QT c$lit !i revenit
RA recopt prin recristalizare
WW prelucrat la cald
h Marc$ de o%el eliminat$ în EN 10213:2008.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
86
SR EN 13445-2:2009

Anexa Y
(informativ$)

Diferen#e între EN 13445-4:2002 %i EN 13445-4:2009

Edi%ia din 2009 a EN 13445-2 include edi%ia 2002 a standardului !i toate amendamentele !i corecturile
publicate ulterior.

Modific$rile tehnice majore se refer$ la:

" Ad$ugarea caracteristicilor pentru proiectarea în domeniul de flambaj (4.24 !i anexa C).

" Transferul tabelului A.2-1, referitor la o%elurile europene standardizate în func%ie de formele de produs,
în tabelul E.2-1 !i aducerea la zi a materialelor indicate în EN, precum !i schimbarea statutului din
obligatoriu în informativ.

" Revizuirea anexei B privind m$surile de prevenire a ruperii fragile: extinderea intervalului limitei de
curgere aplicabile de la 460 MPa pân$ la 500 MPa, integrarea o%elurilor inoxidabile austenito-feritice
având grosimi de pân$ la 50 mm, !i modific$ri ale lui B.4 privind probele martor concomitent cu
modific$rile de la articolul 8 din partea 4.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Anexa ZA
(informativ$)

Rela#ia dintre acest standard european %i cerin#ele esen#iale


ale Directivei UE, Echipamente sub presiune 97/23/EC

Acest standard european a fost elaborat în cadrul unui mandat dat CEN de c$tre Comisia European$ !i
Asocia%ia European$ a Liberului Schimb pentru a furniza un mijloc de a se conforma cerin%elor esen%iale
ale Directivei Noii Abord$ri referitoare la Echipamentele sub presiune 97/23/EC.

Odat$ ce acest standard a fost citat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu titlul susnumitei Directive !i
dup$ ce a fost implementat ca standard na%ional în cel pu%in un Stat Membru, conformitatea cu articolele
din acest standard, indicate în tabelul ZA.1 confer$, în limitele domeniului de aplicare al acestui standard,
prezum%ia de conformitate cu cerin%ele esen%iale corespunz$toare ale susnumitei Directive !i cu
Reglement$rile asociate ale AELS.

Tabelul ZA.1 – Coresponden#a dintre acest standard european %i Directiva


Echipamente sub presiune 97/23/EC

Articol(e)/paragraf(e) Cerin#e esen#iale ale Directivei Observa#ii/Note


din acest EN Echipamente sub presiune
97/23/CE
–a
4 Liniu%a a 5 de la 2.2.3 (b) Prevederi !i considera%ii referitoare la
caracteristicile materialelor corespunz$toare
4.1.6 !i anexa B 4.1 (a) Prevenirea ruperii fragile
4.1.7 4.1 (d) Material corespunz$tor procedeelor de
prelucrare prev$zute
4.1.1 4.2 (b) Conformitate cu specifica%iile de material
4.1.5 7.5 Cerin%e detaliate referitoare la alungirea la
rupere pentru o%el
4.1.6 !i anexa B 7.5 Cerin%e detaliate referitoare la energia de
rupere la încovoiere prin !oc pentru o%el
–a
4.2.4 Liniu%a a 7 de la 2.2.3 (b) Caracteristici de proiectare în domeniul de fluaj

AVERTISMENT – Alte cerin#e %i alte Directive UE pot fi aplicabile produsului(produselor)


relevant(e) din domeniul de aplicare al acestui standard.

88

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Bibliografie

[1] Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au


rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression,
JOCE No L 181, 9 juillet 1997.

[2] AD-Merkblatt W 8. Plattierte Stähle (clad steels); July 1987.

[3] CODAP, Section M 15: Règles applicables aux tôles d’acier plaquées de matériaux ferreux et non
ferreux.

[4] SEL 075: Plattierte Erzeugnisse (plated products); February 1993.

[5] Sanz G., Rev Metal CIT 1980, pp 621-642.

[6] Sandström R., "Minimum usage temperatures for ferritic steels" Scandinavian Journal of Metallurgy
16 (1987), pp 242-252.

[7] Garwood S. J. and Denham J. B., 'The fracture toughness requirements of BS 5500', ASME
pressure vessel and piping conference (1988), paper 88-PBP-7.

[8] Guidance on methods for assessing the acceptability of flaws in fusion welded structures,
BS 7910:1999.

[9] Assessment of the Integrity of Structures Containing Discontinuities, INSTA Technical Report,
Materials Standards Institute, Stockholm 1991.

[10] Case proposal to prEN 13445-2, clause 4.1.6 and Annex D.3.2 (prepared by SG Low Temperature),
document CEN/TC 54/267/JWG B N 400.

[11] EN 764-4:2002, Équipements sous pression — Partie 4: Établissement des conditions techniques
de livraison des matériaux métalliques

[12] EN 764-5:2002, Equipements sous pression — Partie 5: Documents de conformité et de contrôle


des matériaux

[13] EN 1011-2:2001, Soudage — Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques —


Partie 2: Soudage à l'arc des aciers ferritiques

[14] EN 10002-1:2001, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1: Méthode d'essai à


température ambiante

[15] EN 10079:1993, Définition des produits en acier

[16] Langenberg P. (Edt.), ECOPRESS Economical and safe design of pressure vessels applying new
modern steels, European research project, 5th framework RTD, project no. GRD1-1999-10640,
1/2000-5/2003, Final report 12/2003, info: www.i-w-t.de.

[17] VdTÜV-Merkblatt 1153, Richtlinien für die Eignungsprüfung von Schweißzusätzen; Schweißtechnik,
2009.

89

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

[18] Comité Européen de Collaboration dans le domaine du Fluage (C.E.C.F) Recommandations (2003).

[19] EN 10028-1:2007, Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 1: Prescriptions
générales

[20] EN 10213 :2007, Pièces moulées en acier pour service sous pression

[21] EN 10216-1:2002, Tubes sans soudure en acier pour service sous pression — Conditions
techniques de livraison — Partie 1: Tubes en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à
température ambiante

[22] EN 10216-2:2002, Tubes sans soudure en acier pour service sous pression — Conditions
techniques de livraison — Partie 2: Tubes en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées
à température élevée

[23] EN 10216-5:2002, Tubes en acier sans soudure pour service sous pression — Conditions
techniques de livraison — Partie 5: Tubes en aciers inoxydables

[24] EN 10217-1:2002, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de
livraison — Partie 1: Tubes en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à température
ambiante

[25] EN 10217-2:2002, Tubes soudés en acier pour services sous pression — Conditions techniques de
livraison — Partie 2: Tubes soudés électriquement en acier non allié et allié avec caractéristiques
spécifiées à température élevée

[26] EN 10217-5:2002, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de
livraison — Partie 5: Tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre en acier non allié et allié
avec caractéristiques spécifiées à température élevée

[27] EN 10217-7:2005, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de
livraison — Partie 7: Tubes en aciers inoxydables

[28] EN 10222-1:1998, Pièces forgées en acier pour appareils à pression — Partie 1 : Prescriptions
générales concernant les pièces obtenues par forgeage libre

[29] EN 10222-2:1999, Pièces forgées en acier pour appareils à pression — Partie 2 : Aciers ferritiques
et martensitiques avec caractéristiques spécifiées à température élevée

[30] EN 10253-2:1999, Raccords à souder bout à bout — Partie 2 : Aciers non alliés et aciers ferritiques
alliés avec contrôle spécifique.

[31] EN 10272:2007, Barres en acier inoxydable pour appareils à pression

[32] EN ISO 14343:2007, Produits consommables pour le soudage — Fils-électrodes, fils d'apport et
baguettes d'apport pour le soudage à l'arc des aciers inoxydables et des aciers résistant aux
températures élevées — Classification (ISO 14343:2002/Amd1:2006)

[33] Sandström, R., Langenberg, P., Sieurin, H., New brittle fracture model for the European pressure
vessel standard, International Journal of Pressure Vessels and Piping 81 (2004) 837–845.

90

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Anexa na#ional! NA
(informativ$)

Coresponden#a dintre standardele europene %i standardele române

Coresponden%a dintre standardele europene la care se face referire !i standardele române este
urm$toarea:

EN 764-1:2004 IDT SR EN 764-1:2004


Echipamente sub presiune. Partea 1: Terminologie, presiune,
temperatur$, volum, dimensiune nominal$

EN 764-2:2002 IDT SR EN 764-2:2004


Echipamente sub presiune. Partea 2: M$rimi, simboluri !i
unit$%i de m$sur$

EN 764-3:2002 IDT SR EN 764-3:2004


Echipamente sub presiune. Partea 3: Definirea p$r%ilor
implicate

EN 1092-1:2007 IDT SR EN 1092-1:2008


Flan!e !i îmbinarea lor. Flan!e rotunde pentru conducte,
robinete, racorduri !i accesorii desemnate prin PN. Partea 1:
Flan!e de o%el

EN 10002-1:2001 IDT SR EN 10002-1:2002


Materiale metalice. Încercarea la trac%iune. Partea 1: Metoda
de încercare la temperatura ambiant$
Anulat
Înlocuit prin SR EN ISO 6892-1:2010

EN 10028-2:2003 IDT SR EN 10028-2:2004


Produse plate din o%el pentru recipiente sub presiune. Partea
2: O%eluri nealiate !i aliate cu caracteristici specificate la
temperatur$ ridicat$
Anulat
Înlocuit prin SR EN 10028-2:2009

EN 10028-3:2003 IDT SR EN 10028-3:2004


Produse plate din o%el pentru recipiente sub presiune. Partea
3: O%eluri sudabile cu granula%ie fin$, normalizate
Anulat
Înlocuit prin SR EN 10028-3:2009

EN 10028-4:2003 IDT SR EN 10028-4:2004


Produse plate din o%el pentru recipiente sub presiune. Partea
4: O%eluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la
temperatur$ sc$zut$
Anulat
Înlocuit prin SR EN 10028-4:2009

91

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

EN 10028-5:2003 IDT SR EN 10028-5:2004


Produse plate din o%el pentru recipiente sub presiune. Partea
5: O%eluri sudabile cu granula%ie fin$ laminate termomecanic
Anulat
Înlocuit prin SR EN 10028-5:2009

EN 10028-6:2003 IDT SR EN 10028-6:2004


Produse plate din o%el pentru recipiente sub presiune. Partea
6: O%eluri sudabile cu granula%ie fin$, c$lite !i revenite
Anulat
Înlocuit prin SR EN 10028-6:2009

EN 10028-7:2003 IDT SR EN 10028-7:2001


Produse plate din o%el pentru recipiente sub presiune. Partea
7: O%eluri inoxidabile
Anulat
Înlocuit prin SR EN 10028-7:2008

EN 10045-1:1990 IDT SR EN 10045-1:1993


Materiale metalice. Încercarea de încovoiere prin !oc pe
epruveta Charpy. Partea 1: Metod$ de încercare

EN 10164:2004 IDT SR EN 10164:2005


O%eluri de construc%ii cu caracteristici de deformare
îmbun$t$%ite pe direc%ie perpendicular$ pe suprafa%a
produsului. Condi%ii tehnice de livrare

EN 10204:2004 IDT SR EN 10204:2005


Produse metalice. Tipuri de documente de inspec%ie

EN 10216-3:2002 IDT SR EN 10216-3:2003


"evi de o%el f$r$ sudur$ utilizate la presiune. Condi%ii tehnice
de livrare. Partea 3: "evi de o%el cu granula%ie fin$

EN 10216-3:2002/A1:2004 IDT SR EN 10216-3:2003/A1:2004


"evi de o%el f$r$ sudur$ utilizate la presiune. Condi%ii tehnice
de livrare. Partea 3: "evi de o%el cu granula%ie fin$

EN 10216-4:2002 IDT SR EN 10216-4:2003


"evi de o%el f$r$ sudur$ utilizate la presiune. Condi%ii tehnice
de livrare. Partea 4: "evi de o%el nealiat !i aliat, cu
caracteristici precizate la temperatur$ sc$zut$

EN 10216-4:2002/A1:2004 IDT SR EN 10216-4:2003/A1:2004


"evi de o%el f$r$ sudur$ utilizate la presiune. Condi%ii tehnice
de livrare. Partea 4: "evi de o%el nealiat !i aliat, cu
caracteristici precizate la temperatur$ sc$zut$

EN 10217-3:2002 IDT SR EN 10217-3:2003


"evi de o%el sudate utilizate la presiune. Condi%ii tehnice de
livrare. Partea 3: "evi de o%el aliat cu granula%ie fin$

EN 10217-3:2002/A1:2005 IDT EN 10217-3:2003/A1:2005


"evi de o%el sudate utilizate la presiune. Condi%ii tehnice de
livrare. Partea 3: "evi de o%el aliat cu granula%ie fin$

92

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

EN 10217-4:2002 IDT SR EN 10217-4:2003


"evi de o%el sudate utilizate la presiune. Condi%ii tehnice de
livrare. Partea 4: "evi sudate electric, de o%el nealiat cu
caracteristici precizate la temperatur$ sc$zut$

EN 10217-4:2002/A1:2005 IDT EN 10217-4:2003/A1:2005


"evi de o%el sudate utilizate la presiune. Condi%ii tehnice de
livrare. Partea 4: "evi sudate electric, de o%el nealiat cu
caracteristici precizate la temperatur$ sc$zut$

EN 10217-6:2002 IDT SR EN 10217-6:2003


"evi de o%el sudate utilizate la presiune. Condi%ii tehnice de
livrare. Partea 6: "evi sudate sub strat de flux, de o%el nealiat
cu caracteristici precizate la temperatur$ sc$zut$

EN 10217-6:2002/A1:2005 IDT EN 10217-6:2003/A1:2005


"evi de o%el sudate utilizate la presiune. Condi%ii tehnice de
livrare. Partea 6: "evi sudate sub strat de flux, de o%el nealiat
cu caracteristici precizate la temperatur$ sc$zut$

EN 10222-3:1998 IDT SR EN 10222-3:2002


Piese forjate din o%el pentru recipiente sub presiune. Partea 3:
O%eluri cu nichel cu caracteristici specificate la temperatur$
ridicat$

EN 10222-4:1998 IDT SR EN 10222-4:2002


Piese forjate din o%el pentru recipiente sub presiune. Partea 4:
O%eluri sudabile cu granula%ie fin$ cu limit$ de curgere ridicat$

EN 10269:1999 IDT SR EN 10269:2002


O%eluri !i aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu
caracteristici specificate la temperatur$ ridicat$ !i/sau sc$zut$

EN 10269:1999/A1:2001 IDT SR EN 10269:2002/A1:2006


O%eluri !i aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu
caracteristici specificate la temperatur$ ridicat$ !i/sau sc$zut$

EN 10273:2007 IDT SR EN 10273:2008


Bare laminate la cald din o%eluri sudabile pentru aparate sub
presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate

EN 10291:2000 IDT SR EN 10291:2003


Materiale metalice. Încercare la fluaj prin trac%iune
monoaxial$. Metod$ de încercare
Anulat
Înlocuit prin SR EN ISO 204:2009

EN 12074:2000 IDT SR EN 12074:2001


Materiale pentru sudare. Condi%ii de calitate pentru fabrica%ia,
furnizarea !i distribu%ia materialelor consumabile pentru
sudare !i procedee conexe

93

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

EN 13445-1:2009 IDT SR EN 13445-1:2009


Recipiente sub presiune nesupuse la flac$r$. Partea 1:
Generalit$%i

EN 13445-3:2009 IDT SR EN 13445-3:2009


Recipiente sub presiune nesupuse la flac$r$. Partea 3:
Proiectare

EN 13445-4:2009 IDT SR EN 13445-4:2009


Recipiente sub presiune nesupuse la flac$r$. Partea 4:
Execu%ie

EN 13445-5:2009 IDT SR EN 13445-5:2009


Recipiente sub presiune nesupuse la flac$r$. Partea 5:
Inspec%ie !i examinare

EN 13479:2004 IDT SR EN 13479:2005


Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru
metale de adaos !i fluxuri pentru sudarea prin topire a
materialelor metalice

EN 20898-2:1993 IDT SR EN 20898-2:1997


Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare. Partea
2: Piuli%e cu sarcini de prob$ indicate. Filete cu pas normal

EN ISO 898-1:1999 IDT SR EN ISO 898-1:2002


Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare
executate din o%el carbon !i o%el aliat. Partea 1: 'uruburi
par%ial !i complet filetate !i prezoane
Anulat
Înlocuit prin SR EN ISO 898-1:2009

EN ISO 2566-1:1999 IDT SR EN ISO 2566-1:2003


O%el. Conversia valorilor de alungire. Partea 1: O%eluri nealiate
!i slab aliate

EN ISO 2566-2:1999 IDT SR EN ISO 2566-2:2003


O%el. Conversia valorilor de alungire. Partea 2: O%eluri
austenitice

EN ISO 3506-1:1997 IDT SR EN ISO 3506-1:2002


Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare de o%el
inoxidabil rezistent la coroziune. Partea 1: 'uruburi par%ial !i
complet filetate !i !tifturi filetate
Anulat
Înlocuit prin SR EN ISO 3506-1:2010

EN ISO 3506-2:1997 IDT SR EN ISO 3506-2:2002


Caracteristici mecanice ale elementelor de asamblare de o%el
inoxidabil rezistent la coroziune. Partea 2: Piuli%e
Anulat
Înlocuit prin SR EN ISO 3506-2:2010

94

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

CR ISO 15608:2000 IDT SR CR ISO 15608:2002


Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor
pentru sudare
Anulat
Înlocuit prin SR CEN ISO/TR 15608:2009

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaz$ standardele europene la care se face referire (respectiv
standardele române identice cu acestea).

Simbolurile gradelor de echivalen%$ (IDT - identic, MOD - modificat, NEQ - neechivalent), conform
SR 10000-8.

95

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX
SR EN 13445-2:2009

Standardele române con%in prevederi necesare pentru contractare. Prevederile nu sunt limitative.
Utilizatorii standardelor sunt r$spunz$tori pentru completarea !i aplicarea corect$ a acestora.

Este important ca utilizatorii standardelor române s$ se asigure c$ sunt în posesia ultimei edi%ii !i a tuturor
modific$rilor în vigoare.

Informa%iile referitoare la standardele române sunt publicate în „Catalogul standardelor române” !i în


„Buletinul standardiz$rii” reg$sindu-se !i în aplica%ia de informare !i documentare „Infostandard”, în format
electronic, care este actualizat$ s$pt$mânal.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-2868 / 2014-04-07 ROMSTAL IMEX

S-ar putea să vă placă și