Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

DATA: 18.02.2009
CLASA: a VIII-a
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII DUMESTI
PROFESOR: Ana- Maria Butnaru
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Complementul indirect
TIPUL LECŢIEI: mixtă
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul lecţiei, elevii vor fi capabili:
a) Cognitive: O1: sǎ defineascǎ complementul indirect;
O2: sǎ identifice elementele regente ale unui complement indirect;
O3: să disocieze între complementul indirect şi alte tipuri de complemente;
O4: sǎ alcǎtuiascǎ enunţuri cu complemente indirecte;
O5: sǎ alcǎtuiascǎ enunţuri în care sǎ ilustreze pǎrţile de vorbire prin care poate fi exprimat complementul indirect;
b) Psihomotorii: O6: să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite, tabla, spaţiul caietului, fişele de lucru.
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: învǎţarea prin descoperire, conversaţia, explicaţia, schema la tablǎ, metoda ciorchinelui, brainstorming, exerciţiul, exemplul;
b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, markere, planşă, fişe de lucru.
c) Forme de organizare a activităţii : activitate frontală, activitate individualǎ
d) Resurse şi managementul timpului:
- spaţiu de lucru: sala de clasă, capacităţi normale de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, timpul de învăţare: 50 minute.
BIBLIOGRAFIE:
 Programe şcolare pentru clasele V-VIII. Aria curriculara: limbă şi comunicare, Bucureşti, 2008;
 ,,Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi literatura română”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2002;
 ,,Metodica predării limbii şi literaturii române în şcoală’’, Constantin Parfene, ed. Polirom, Iaşi.
 „Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu”, Vistian Goia, Dacia Educational.

1
Timp
oper.Ob.
Nr. Etapele lecţiei Conţinutul învăţării Strategia didactică Evaluare
crt Metode şi Mijloace de Forma de
procedee învăţământ organizare
Se asigură condiţiile necesare
defăşurării optime a activităţii: Conversaţia
1 Moment organizatoric 1’ Activitate
asigurarea liniştei, pregătirea
materialului didactic. frontală Scenariu
didactic

Reactualizarea cunoştinţelor despre Planşa formativǎ


complementul direct şi completiva Exerciţiul
O1 Caietele Activitate aprecieri
directă se face prin: Conversaţia
2. Reactualizarea -verificarea temei pentru acasă; elevilor frontalǎ verbale
- câteva întrebări teoretice;
cunoştinţelor însuşite 10
O2 - aplicaţie: ex. 6, puctul d, pag.
anterior 158.

Elevii sunt solicitaţi să-şi amintească


câte tipuri de complemente cunosc şi să
3. Captarea atenţiei formativǎ
le precizeze. Discuţia va fi astfel Brainstormin
O1 2’ condusă de profesor, încât elevii vor g Activitate
preciza că un complement
O3 frontalǎ oralǎ
necircumstanţial este şi complementul
indirect
4. Anunţarea temei şi a Profesorul anunţǎ tema lecţiei şi
obiectivele pe înţelesul elevilor. Se conversaţia
obiectivelor 2’
noteazǎ titlul la tablǎ.

- elevii vor primi câte o fişă de lucru Activitate


pe care o vor rezolva treptat, în Coversaţia
5. Conducerea procesului O1 Fişe de lucru frontalǎ
funcţie de indicţiile profesorului.
de actualizare şi O2 - Fişa îi va ajuta pe elevi să Manualul
descopere: Învǎţarea
sistematizare O3 25’ Aprecieri
a. definiţia comlementului indirect; prin
O4 b. elementele regente; descoperire verbale
c. pǎrţile de vorbire prin care se
O5 Activitate
exprimǎ.
O6 - elevii vor fi apoi solicitaţi să Exemplul frontalǎ
rezolve exerciţiul din manual (pag. 2
159)
- se vor face câte aplicaţii care să Exerciţiul