Sunteți pe pagina 1din 5

APROBAT APROBAT

la Consiliul Facultății, proces-verbal nr. 1 la ședința catedrei, proces-verbal nr. 1


din ,, 13 ” septembrie 2017, din ,, 12 ” septembrie 2017,
Decan_____________________________ Șeful catedrei______________________

Curriculum la disciplina:

Curriculum la disciplina:

Cercetologie
Denumirea programului de studii 0313.1 Psihologie
Ciclul Licență
Denumirea cursului Cercetologie
Facultatea/catedra responsabilă de curs Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială/ Catedra Psihologie
Titular de curs Sanduleac Sergiu, dr. în psihologie, conf. univ.
Cadre didactice implicate
sergiusanduleac@gmail.com
e-mail

Codul cursului Număr de Anul Semestrul Total ore Total ore


credite ECTS contact direct Studiu individual
F.01.O.003 4 I I 120 60 60

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Acest curs este destinat să familiarizeze studenţii cu efectuarea unei cercetări ştiinţifice începând cu o teză de
curs şi terminând cu teza de licenţă. Acest curs are valoare aplicativă. In structura sa cursul conţine elemente de bază
ce ajută studentul să implementeze cu succes o lucrare ştiinţifică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Dezvoltarea cunoștințelor și înțelegerilor:
 Să distingă strategii, tehnici de elaborare a unei lucrări ştiinţifice;
 Să identifice şi să cunoască specificul metodologiei cercetării;

Aplicarea cunoștințelor și înțelegerilor:


 Să descrie algoritmul de realizare a cercetării psihologice; să determine legătura ce există dintre obiectivele
cercetării, formele de măsurare, metodele de prelucrare şi interpretare a datelor;
 Să stabilească legături, relaţii dintre diferitele fenomene, situaţii;
 Să utilizeze metodele de prelucrare statistică a datelor în vederea interpretării lor; să extindă datele obţinute
în baza cercetării unui eşantion asupra întregii populaţii;

Comunicarea cunoștințelor și înțelegerilor:


 Să utilizeze metodele de prelucrare statistică a datelor în vederea interpretării lor;
 Să extindă datele obţinute în baza cercetării unui eşantion asupra întregii populaţii;

Capacități de dezvoltare profesională continuă:


 Să proiecteze o cercetare proprie identificând problema cercetării, culegând date din rândul populaţiei,
aplicând metodele de măsurare corespunzătoare scopului urmărit;
 să formuleze recomandări psihologice în baza rezultatelor obţinute în urma cercetării practice realizate;

Finalităţi de studii
Va demonstra abilităţi de gândire critică în soluţionarea unor probleme de ordin științific;
Va aplica cunoştinţele cu referire la metodele de cercetare;
Va proiecta o cercetare proprie;
Va poseda abilități de prelucrarea statistică independentă la nivel primar a datelor;
Va elabora teme de cercetare, scopuri, obiective, ipoteze și va putea să se documenteze.
Precondiții

Este necesar ca studenţii să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei generale.

Repartizarea orelor de curs

Nr. Unități de conținut Total Ore de contact direct Ore de lucrul


ore individual
d/o Curs Seminar Laborator
      Zi f/r zi f/r zi f/r zi f/r
1. 14 2 4     8
Specificul cercetării
psihologice
2. Fazele şi etapele 14 2 4     8
cercetării
psihologice
3. Alegerea 12 2 4     6
domeniului/ temei
de cercetare: criterii
de alegere.
Formularea
problemei de
cercetare
4. Informarea 12 2 4     6
bibliografică:
tehnica
documentării
teoretice
5. Problema ipotezei 12 2 4     6
în cercetarea
psihologică
6. 12 2 4     6
Metodologia
cercetării ştiinţifice.
Elaborarea
designului
cercetării
7. Metodele de 10 2 4     4
cercetare empirică:
metoda observaţiei;
metoda anchetei;
metoda testelor;
metoda analizelor
produselor
activităţii; tehnicile
sociometrice.
8. Experimentul 12 2 4     6
psihologic
9. Eşantionarea în 12 2 4     6
cercetarea
psihologică
10. Măsurarea în 10 2 4     4
cercetarea
psihologică.
Organizarea şi
prezentarea datelor:
gruparea statistică
şi graficele
statistice
  TOTAL 120 20 40     60

Conținutul unităților de curs


1. Specificul cercetării psihologice.
2. Fazele şi etapele cercetării psihologice.
3. Alegerea domeniului/ temei de cercetare: criterii de alegere. Formularea problemei de cercetare
4. Informarea bibliografică: tehnica documentării teoretice.
5. Problema ipotezei în cercetarea psihologică.
6. Metodologia cercetării ştiinţifice. Elaborarea designului cercetării
7. Metodele de cercetare empirică: metoda observaţiei; metoda anchetei; metoda testelor; metoda analizelor
produselor activităţii; tehnicile sociometrice.
8. Experimentul psihologic.
9. Eşantionarea în cercetarea psihologică.
10. Măsurarea în cercetarea psihologică. Organizarea şi prezentarea datelor: gruparea statistică şi graficele
statistice.
Strategii de evaluare
Evaluare formativă - două evaluări curente sub formă de test. Rezultatele evaluării formative constituie 60% din cota notei
finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Evaluarea prevede testări, răspunsuri la seminare, prezentări de proiecte individuale.

Lucrul individual

Nr. Unități de conținut Ore lucru Subiectul Produsul preconizat Modalități de


individual evaluare
9 Specificul cercetării 8 Cercetări psihologice Sinteză Aprecierea orală
1 psihologice.
1 Fazele şi etapele cercetării 8 Expunerea celor trei Analiza de conținut Aprecierea în
2 psihologice. faze ale cercetării scris
1 Alegerea domeniului/ 6 Alegerea a trei teme de Prezentare Aprecierea orală
3 temei de cercetare: criterii cercetare
de alegere. Formularea
problemei de cercetare
1 Informarea bibliografică: 6 Informarea în baza unei Aplicații practice Prezentare
4 tehnica documentării teme stabilite cu interactive în grup
teoretice. profesorul
1 Problema ipotezei în 6 Înaintarea a trei ipoteze Dezbateri (pregătire în Aprecierea orală
5 cercetarea psihologică. prealabil)
1 Metodologia cercetării 6 Elaborarea planului Discuția panel Apreciere orală
6 ştiinţifice. Elaborarea cercetării
designului cercetării
1 Metodele de cercetare 4 Alegerea metodelor de Portofoliu Apreciere în scris
7 empirică: metoda cercetare ce pot fi
observaţiei; metoda utilizate în proiectul de
anchetei; metoda testelor; cercetare
metoda analizelor
produselor activităţii;
tehnicile sociometrice.
1 Experimentul psihologic 6 Realizarea designului Portofoliu Prezentare
8 experimentului pilot
9 Eşantionarea în cercetarea 6 Stabilirea eșantionului Portofoliu Aprecierea orală
9 psihologică. de cercetare
1 Măsurarea în cercetarea 4 Organizarea calculelor Portofoliu Aprecierea în
10 psihologică. Organizarea statistice preliminare scris
şi prezentarea datelor:
gruparea statistică şi
graficele statistice.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Dincă M. Metode de cercetare în psihologie. Note de curs. București: Ed. Universității Titu Maiorescu, 2003, 200 p.
[online]. Accesibil pe Internet http://ru.scribd.com/doc/52339848/Dinca-Margareta-Metode-de-cercetare-in-psihologie
2. Havârneanu C. Metodologia cercetării în ştiinţele sociale. Iaşi: Erota, 2000. 324 p.
3. Iluţ, P. Abordarea calitativă a socioumanului. Iaşi: Polirom, 1997. 180 p.
4. Drăgan I., Nicola I. Cercetarea psihopedagogică. Târgu-Mureş: Tipomureş,1993, p.122.
5. Sanduleac S. Cercetologie : Note de curs. Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie
Specială, Catedra Psihologie. – Chişinău : S. n., 2017 (Tipogr. "Garomont Studio"). 92 p.
Opţională:
1. Novac A. Metode cantitative în psihologie şi sociologie. Bucureşti: Oscar Print 1998. 174 p.
2. Radu I. Metodologie psihologică şi analiza datelor. Cluj-Napoca: Sincron, 1993.
6. Chelcea S. Cum să redactăm o lucrare de licență, o teză de doctorat, un articol științific în domeniul științelor
socioumane. Bucureşti: Comunicare.ro, 2007, 220 p.
7. Sanduleac S. Ghid pentru formarea gândirii ştiinţifice. Chişinău: UPS "Ion Creangă", 2017 (Tipogr. "Garomont
Studio"). 222 p

S-ar putea să vă placă și